Skip to main content

Full text of "Dansk bogfortegnelse arskatalog 1901-1908"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 
in 2014 https://archive.org/details/danskbogfortegne0108kben DANSK 
BOGFORTEGNELSE 

FOR 

AARENE 1901-1908 

i 

UDARBEJDET 

AF 

H. EHRENCRON-MOLLER 

BIBLIOTEKAR VED DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
G. E. C. GADS FORLAG. — KØBENHAVN 1911 København 
NIELSEN & LYDICHE 
(Axel SmMEWUÆR) I den her foreliggende »Dansk Bogfortegnelse for Aarene 1901-1908. er den mest iøjne- 
faldende Forandring fra de tidligere Bind, at Teksten denne Gang for at spare Plads er sat i to 
I Spalter. Men desforuden er der ogsaa iværksat andre Forandringer, der forhaabentlig af Bogforteg- 
nelsens stadige Brugere vil anses som lige saa mange Forbedringer. Efter et oftere udtalt Ønske 
er i dette nye Bind Titlerne bleven betydelig fuldstændigere, ligesom Sideantallet ved hver enkelt 
Bog nu er anført, saa at man straks af Fortegnelsen kan se, om vedkommende Skrift er en Piece 
eller en mere udførlig Behandling af det paagældende Emne. Endelig, og det maa sikkert betegnes 
som det betydeligste Fremskridt, naar der tages Hensyn til Bogfortegnelsens praktiske Brug i Bog- 
handelen, er der i det nye Bind bleven indflettet mellem de enkelte Titler et helt System af Henvis- 
ninger, der skulde lette Eftersøgningen. København, 16. Februar 1911. H. Ehrencron-Muller. Forkortelser og Tegn, anvendte i Bogfortegnelsen* * (foran Prisen) = indbunden eller kartonneret, 
f = udsolgt. 

( ) om Forlæggerens Navn = i Kommission. 

Bd. = Bind. 

D. = Del. 

Fig. = Figurer. 

Fol. = Folio; Imp. = Imperial; 4 = Kvart; Hvor 
intet Format er anført, er det Oktav eller 
undertiden mindre Format. 

Gudel. Smaaskr. = Gudelige Smaaskrifter, Udg. 
af Foreningen til gudelige Smaaskrifters Ud- 
bredelse. 

H. = Hæfte. K. Foren. f. i. Miss. = Kirkelig Forening for indre 

Mission i Danmark. 
Kvartl. = Kvartaliter. 
Lith. = Lithografi. 

Progr. = Program (Universitets-, Skoleprogram). 
S. = Sider. 

Tb. ell. Tab. = Tabel. Tvl. = Tavle. 

Th. Rep. = Theaterrepertoiret. 

Træsn. = Træsnit. 

u. A. = uden Aar. 

Udv. = Udvalg eller Udvalgte. 

Vidsk. S. Skr. •= Videnskabernes Selskabs Skrifter. 

Ved Aarstallene udelades 19, f. Eks. 04 = 1904 Naar et Skrift er overgaaet til en anden Forlægger, eller naar Prisen er forandret, er den 
tidligere Forlægger og den oprindelige Pris anført i Parenthes efter Skriftets Titel. I skarp Paren- 
thes [ ] er ved Skrifter, der er udkomne i flere Oplag, det første Oplag anført, for saa vidt dets 
Fremkomst ligger indenfor Perioden 1901 — 1908. 

Desuden flere almindelige og let forstaaelige Forkortelser. / Alfabetisk Fortegnelse. »A' Banen, Kjære!« Thisted Somnierrevue 1903. (22 

, S.). Thisted. 03. Ikke i Bogh. 

A hvaSa lei5 ert {m? Nr. 1. (4 S.). 04. — Nr. 2. 
Hefur Jjii tryggt sålu pina. (2 S.). 04. Reykja- 
vik. 

A a b y e, E., se: Rejseberetning om Gymnastikfesterne i 

Frankrig og Schweitz. 01. 
Aagaard, 0. H., Geografiske og geologiske Fragmenter til 

Br. v. Undervisningen i den fysiske Geografi. (48 S.). 

(Skoleprogr.). Hillerod. 01. Ikke i Bogh. 
Aagaard, Oscar, Kakerlaker. Af gamle Optegnelser. (130 

S.). 04. Gyldendal. 2,25. *3,50. 

— Kongen i Kjældereu. En Smaaby-Historie fra svun- 
den Tid. (272 S.). (Kria.). 06. Gyldendal. 4,25. 

Aagaard-Hansen, K., Den rede Fyrste. En Kronike fra 
Erik Klippings Ungdom. (156 S.). 08. Schou's Bog- 
handel. 1,50. *2,00. 

Ahrén, Emil J., Andatruin og andaheimurinn e5a lifiS 
og dauSinn. M. 9 Bill. (166 S.). Revkjavik. 05. 
D. Østlund. 2,00. 

Aakjær, Jeppe, Fjandboer. Fortællinger fra Heden. (176 
S.). 01. Gyldendal. 2,50. 

— Steen Steensen Blichers Livstragedie i Breve og 
Aktstykker. M. Portr., Facs. og Ulustr. I— III. (332 + 
424 + 396 S.). 03—04. Gyldendal. 18,00. 

— Fra Jul til Sanct Hans. Historier. (218 S.). 05. 
Gvldendal. 3,50. 

— Fri Felt. En Digtsamling. (192 S.). 05. Gvldendal. 
3,00. 

— Vredens Børn. Et Tyendes Saga. 2. Opl. (280 S.). 
[1. Opl. 04]. 05. Gyldendal. 4,00. 

— Livet paa Hegnsgaard. Bondekomcdie i 4 Akter. 
(126 S.). 07. Gvldendal. 2,50. 

— Paa Aftægt. En Fortælling. (164 S.). 07. Gylden- 
dal. 2,75. 

— Hvor Bonder bor. Tolv Smaahistorier. (220 S.). 08. 
Gyldeudal. 3,50. 

— Rugens Sange og andre Digte. 2. Oplag. (142 S.). 
[1. Opl. 06]. 08. Gyldendal. 2,75. *4,25. 

— se: Fræ wor Hjemmen. 02. 

— se: Stævne, jydsk. 02. 

Aalborg og Omegn. Forer for Turister. M. 12 Pro- 
spektkort. (26 S.). (Kbh.). 03. V. Madsen, Aalborg. 
1,00. 

Aalborg Stifts Almanak, Notitskalender og Hushold- 

ningsbog f. 1906. (Udg. af Th. Hansen). (96 S.). 

Aarhus. 05. Brdr. Backhausen. Gratis. 
Aalborg Amtstidende. Udg. og rcdig. af Villi. Lassen 

(og fra 1905 af J. A. Hansen). 13,-20. Aarg. Fol. 

Aalborg. 01—08. Udgiverne. 1,50. (Kvartl.j. 
Aalborg Hypothekforening contra Jydsk Hypothekfor- 

ening. Udsendt af Jvdsk Hypothekforening. (10 S.). 

I. Randers. 07. Ikke i Bogh. 
Aalborg Stiftstidende (19(12 ol Aalborg Tidende) «,g 

Adresse-Avis. Redakt. L. Schiøttz-Christensen. 134. — 

39. Aarg. Fol. Aalborg. 01—06. Udgiveren. 1,50. 

(Kvartl.). (1901—04 2,00 kvartl.). Aalborg Vare- og Forretuingsvejviser. Udg. og redig. 
af Chr. Jensen (og senere L. Hedelund og Jul. Niel- 
sen). 1. — 4. Aarg. Aalborg. 02 — 05. Udgiverne. 
Gratis. 

Aalborg Vejviser. 1901—08. Udg. af L. N. Hedelund. 
Aalborg. 01—08. M. A. Schultz, å 3,50. 

Aalestrup Dagblad. Udg. og Redakt. Fr. Aubeck. 1901. 
Fol. Hobro. 01. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Aalestrup Tidende. Redakt. R. Østerbye (og senere: Th. 
Ewald). 1.— 3. Aarg. Fol. Aalestrup. 01—05. Ud- 
giverne. 0,70. (Aarlig). 

Aalestrup Tidende. Redakt. A. Kjær. 1.— 2. Aarg. Fol. 
Viborg & Aalestrup. 06—07. Udgiveren. 0,50. (Halv- 
aarlig). 

Aalestrup-Posten. Udg. af Landmænd. Redig. af A. 

Lillethorup. 1.— 2. Aarg. Fol. Aalestrup. 05—06. 

Udgiveren. Gratis. 
Aall, H. H., Snefnug. Digte. (94 S.). 02. Gvldendal. 

1,50. 

Aandematerialisationer og den videnskabelige Undersø- 
gelse af dem. En Række Beviser for Livets Fortsæt- 
telse hinsides Graven. Paa Dansk ved Sigurd Trier. 
M. 9 Bill. (238 S.). 05. (V. Pio). 2,00. 

Aanrud, Hans, Højt tilhest. Komedie i 4 Akter. (164 S.). 
01. Gyldendal. 2,50. 

— Seminaristen og andre Fortællinger. (170 S.). 01. 
Gyldendal. 2,50. 

— Fortællinger. 2. Folkeudgave. I— II. (296 + 298 S.). 
(Kria.). 06. Gyldendal. 5,00. *8,00. 

— Hanen. Komedie i 3 Akter. (80 S.). (Kria). 06. 
Gyldendal. 1,50. 

— Smaafæ. M. Tegn. af Gudm. Stenerseu. (148 S.). 
(Kria.). 06. Gyldendal. 2,50. *3,00. 

Aar, femten. Blade af den kbh. ske Kirkesags Hist. (56 

S.). 04. (Bethesda). 0,25. 
Aar, de første 19, indenfor Foreningen af Fabrikanter i 

Jærnindustrien i Kbh. Af S. C. H[auberg]. Tr. s. 

Mskpt. (160 S.). 04. Ikke i Bogh. 
Aar, det nye. Kristelig Familiealmanak 1906 — 09. 

Redig. af P. C. Dyekjær og H. P. Hansen. 05—08. 

K. Foren. f. i. Miss. å 0,50. 
Aar, 16. Blade af den kbh.ske Kirkesags Historie. 

M. Ulustr. (54 S.). 05. (Bethesda). 0,25. 
Aar, 25, af Horsens Metodistmenigheds Historie, ved 

C(hr.) N(ielsen). (34 S.). Horsens. 06. Krist. Bog- 
forening, Horsens. 0,25 
Aar, 100. Nielsen & Høygaard. 1806—08. Jørgen 

Hovgaard. I sus 27. Clir. II. Nielsen 1831 -68. 

Jørgen H. Nielsen 1868—. M. Ulustr. (18 S.). 1. 

Aarhus. 06. Ikke i Bogh. 
Aar, 30. Jeppe Poulsen Skadhauges Antikvarboghandel 

1H71S 19(17. (16 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Aar, 25, K. F. U. M. Odense. (M. III.). (24 S.). Odense. 

08. Ikke i Bogh. 
Aar, de 25, der svandt. Festskrift ved 25 Aars Jubi- 
læet i K. F. U. M. i Vejle. (32 S.). Vejle. 08. K. F. 

U. M. Vejle. 0,50. 

1 2 AARBOG— AARHUS-SPEJLET. Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske 
Læreanstalt og Kommunitetet. Ved H. Matzen. 1898 
—99. 1899—1900. 1900—01. 1901—02. 1902— 
03. 1903—04. 1904—05. 4. 00—06. Ikke i Bogh. 

Sagregister 1901—04. (G2 S.). 4. 06. Ikke 

i Bogh. 

Aarbog, Danmarks Adels. Udg. af en Forening. Redig. 

af H. R. Hiort-Lorenzen og A. Tiliset. 1902—09. 

19.— 26. Aarg. M. Portrætter og Tavler. 01—08. 

(Tryde). å *7,50. 
Aarbog for den danske Fiskerflaade. 8. — 15. Aarg. 01 

—08. F. Christtreu. å 0,50. 
Aarbog, juridisk Forenings. Trykt s. Mskpt. 1900 — 

01. (52 S.). — 1901—02. (40 S.). — 1902—03. 
(48 S.). — 1903—04. (48 S.). — 1904—05. (66 
S.). — 1905—06. (68 S.). — 1906—07. (38 S.). — 
1907—08. (72 S.). 01—08. Ikke i Bogh. 

Aarbog, landøkonomisk, 1901 — 08. 2. — 9. Aarg. Redig. 

af H. C. Larsen. 01—08. Gyldendal, å *2,00. 
Aarbog, meteorologisk; udg. af det meteorologiske In- 
stitut. 1897. I— II. 1898. I— II. 1899. I— II. 1900. 

I— II. 1901. I— II. 1902. I— II. 1903. I— II. 1904. 

I— II. 1905. I— II. 1906. I. Fol. (Enkeltvis I. 3,00. 

II. 2,00). 01—08. (Gad), å 5,00. 
Aarbog, nautisk-meteorologisk, 1900 — 08. Udg. af det 

danske meteorol. Institut. M. Kort og Tavler. 4. 

01—08. (Gad), å 8,00. 
Aarbog, N. I. 0. G. T., 1902—03 (jfr. Almanak). 01— 

02. Storlogens Kontor, å 1,00. 

Aarbog for det danske Postvæsen. 1902—09. 11.— 18. 
Aarg. Redig. og udg. af S. Thomsen. M. Portrætter. 
Odense. 01—08. (Milo), å 2,00. 

Aarbog f. Rigsdagssamlingen. Udg. af F. Kretz. 1900 
—01. (198 S.). 01. 2,50. — 1901—02. (252 S.). 
02. 1,50. — 1902—03. (264 S.). 03. 1,50. — 
1903—04. (240 S.). 04. 1,50. — 1904—05. (258 
S.). 05. 1,50. — 1905—06. (270 S.). 06. 1,50. — 
1906—07. (314 S.). 07. 2,00. — 1907—08. (418 
S.). 08. 2,50. 01—08. Gyldendal. 

Aarbog, statistisk. (Danmarks Statistik). 6. — 13. Aarg. 
Udg. af Statens statistiske Bureau. 4. 01—08. (Gyl- 
dendal), å 2,00. 

Aarbog, de danske Baptisters, f. 1903 — 08. Udg. af 
Literaturkomiteen. (se: Konference — Forhandlinger). 
03—08. Dansk Baptist-Forlag, å 0,25. 

Aarbog for Den hellige Barndoms-Forening. 1903. 1905 
—08. Randers. 03—08. Ikke i Bogh. 

Aarbog for Døvstumme. 1906 — 07. Redig. og udg. af 
Vilh. Larsen. 05—06. (1906. Hagerup; 1907. Alb. 
Bayer), å 1,00. 

Aarbog for Legems-Idræt, 1905, samlet af J. P. Muller 
og Eug. S. Schmidt. (60 S.). 0,75. *1,25. — Aar- 
b o g f. Idræt. 1906. Ved Eug. S. Schmidt. (102 S.). 
1,00. *1,25. 05—06. Tillge. 1,75. *2,50. 

Aarbog, vor. Forhandlings-Protokol for den biskoppe- 
lige Metodistkirkes danske Missionskonference. 1905 
—08. M. 1 Tabel. (Esbjerg). 05—08. Krist. Bogf. 
Vejle, å 0,25. 

Aarbog for den danske Privatbanestand. 1. Aarg. 1906. 
Udg. af J. Chr. Jensen. (94 S.). Aarhus. 06. Ud- 
giveren. (Hammel — Aarhus Jernbane). 0,75. 

Aarbog, historisk, for Thisted Amt. Udg. af Hist. Sam- 
fund for Thy og Hanherred. 1906. (52 S.). 1,00. — 
1907. (90 S.). 1,25. — 1908. (92 S.). 1,25. Thisted. 
06—07. (Lehm. & Stage). 

Aarbog 1906—08 (Det blaa Kors). 06—08. »Det blaa 
Kors«, å 0,50. 

Aarbog, Hardsvssels, udg. af Hist. Samfund f. Ringkø- 
bing Amt. I. 1907. (176 S.). II. 1908. (216 S.). 
Ringkøbing. 07—08. (Lehm. & Stage), å 2,50. 

Aarbog, udg. af Randers Amts hist. Samfund. 1907 — 08. 
(Fra Randers Amt. I— II). Randers. 07—08. (Ja- 
cobsen & Søn), å 2,50. Aarbog, Dansk Automobilklubs, 1908—09. (266 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

Aarbog, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin- 
gers, 1907 — 08. Ved Severin Jørgensen. M. Bill. 
Kolding. 08. Ikke i Bogh. 

Aarbog, dansk, et nationalt Aarsskrift, 1907. Redig. af 
Vilh. la Cour. (176 S.). 08. Hagerup. 2,00. 

Aarbogen. Haandbog og Vejviser f. de samvirkende 
danske Afholdsselskaber. Udg. ved Fr. Lindberg. (100 

5. ). Aarhus. 03. Udg. (»Arafat«, Silkeborg). 1,00. 
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 2. 

Række. 16.— 23. Bind. 01—08. (Gyldendal), å 4,00. 

Aarbøger, sønderjydske. Udg. af H. P. Hanssen-Nørre- 
mølle, P. Skau og G. Johansen (og fra 1902 af Niko- 
laj Andersen). 1901—08. Flensborg. 01—08. (Gvl- 
dendal). å 4,00. 

Aarbøger, østsjællandske. 1. — 8. Bind. Udg. af F. Opffer. 
M. Illustr. Køge. 01—08. Ikke i Bogh. 

Aarbøger, Vejle Amts. Udg. af Vejle Amts historiske 
Samfund. 1905—08. M. Kort og Illustr. (Kolding). 
05—08. (Lehm. & Stage), å 3,00. 

Aarbøger, udg. af Hist. Samfund for Aarhus Stift. I. 
1908. (100 S.). Aarhus. 08. (Forlaget af 1907). 
2,00. 

Aarestrup, Emil, Kjærlighedsdigte. (94 S.). 04. Gvl- 
dendal. *2,50. *3,00. 

— Ritorneller. M. 1 Portr. (38 S.). Fredensborg. 07. 
Kr. Kongstad, Fredensborg. 2,00. 

Aarestrup, 0., se: Bog, Hjemmets. 02 — 03. 

Aarhundrede, det XX. Ansvarh. Redaktør: Svend Niel- 
sen. 1. Aarg. Nr. 1 — 8. 02. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 

Aarhundrede, det ny. Halvmaanedsskrift. Redig. af P. 
Munch. 1.— 2. Aarg. 1903—05. — Maanedsskrift. 
Redig. af P. Munch. 3.-4. Aarg. 1905—07. — 
Redig. af Poul Levin og P. Munch. 5. Aarg. 1907 — 
08. (1— 2. Aarg. Gyldendal). 03—08. Ekspeditio- 
nen. 2,00. (Kvartl.). 

Aarhundrede, det tyvende. Folkeligt illustr. Ugeblad. 
Redigeret af J. P. Brochmann (fra Nr. 20) af N. L 
Christensen. 1. Aarg. Nr. 1—40. 4. 03—04. N. L. 
Christensen. 0,10. (pr. Nr.). 

Aarhus. Bvens Hist. og Udvikling genuem 1000 Aar. 
M. Bill. 'af J. Ølsgaard. Teksteu af F. Beckett, R. 
Berg, J. Clausen, A. Jensen. (392 S.). Aarhus. 03 — 

06. (Jydsk Forlag). Gyldendal. 8,75. 

Aarhus i Vestelommen. (20 S.). Aarhus. 05. Thrue. 
0,25. 

Aarhus Stifts Almanak, Notitskalender og Husholdnings- 
bog f. 1906. (Udg. af Th. Hansen). (96 S.). Aarhus. 
05. Brdr. Backhausen. Gratis. 

Aarhus Amtstidende. Redig. af K. Hansen og B. Jensen. 
35.-42. Aarg. Fol. Aarhus. 01—08. Udgiverne. 
2,25. (Kvartl.). 

Aarhus Amts Folkeblad. Udg. af N. J. Laursen og H. V. 
Rasmussen. 19. — 21. Aarg. Fol. Aarhus. 01 — 03. 
Udgiverne. 1,75. (Kvartl.). 

Aarhus Gasværk og dets 50-aarige Udvikling. (IS S 
4. Aarhus. 05. Ikke i Bogh. 

Aarhus Grundejerforening 1879—1904. (48 S.). AaruH* 
04. Ikke i Bogh. 

Aarhus Stiftstidende. Udg. af K. Elmqvist. Ansvarh. 
Redakt. Th. Funch Thomsen. 1901—08. Fol. Aarhus. 
01—08. Udgiveren. 2,50. (Kvartl.). 

Aarhus Theaterblad. Udg. og redig. af J. P. Jensen (og 
senere af Otto Conradsen). 2.-9. Aarg. Fol. Aarhus. 
01—08. Udgiverne. 0,10. (pr. Nr.). 

Aarhus Vejviser f. 1902—09. 26.-33. Aarg. Udg. af 
L. Bech (og fra 32. Aarg. af De forenede Bogtryk- 
kerier). M. Kort. Aarhus. (26.-29. Aarg. å 4.00). 
01—08. Udgiverne, å 4,50. 

Aarhus-Posten. Udg. og Redaktor: C. A. Nielsen. 1 — 7. 
Aarg. Fol. Aarhus. 02—08. Udgiveren. 1,50. (Kvartl.). 

Aarhus-Spejlet. Ansvarlig Redaktor: Bendix Olesen. AARS— ACTA. 3 1.— 3. Aarg. Fol. Aarhus. 06—08. Udgiveren. 1,50. 
(Kvartl.). 

Aars Adresseavis. Udg. og redig. af Møller-Madsen. 

1901—03. Fol. (se: Landboblad, vort). Aalborg. 01 

—03. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 
Aarsager, ti. Hvorfor kau Kristne ikke have Omgang 

med Mormonerne'? (16 S.). (Nexø). 02. Ikke i Bogh. 
Aarsberetning fra det veterinære Sundhedsraad. 1900 

—07. 01—08. (Gyldendal), å 2,00. 
Aarsberetning om det store kgl. Biblioteks Virksomhed 

19 01 /o=— os /o6. 02—08. Ikke i Bogh. 
Aarsberetning om det kgl. danske Landhusholdningssel- 
skab 1900—08. 02—08. (Schubothe). (Gyldendal). 

å 0,50. 

Aarsberetning fra Rejsestipendieforeningen for Haand- 
værkere og Industridrivende for 1906. (1882 — 25. 
April — 1907). (78 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Årsbo, Jens, Fra den danske Musiks Historie. Skildrin- 
ger f. Skole og Hjem. (62 S.). 04. Gyldendal. 1,00. | 

— Præster og Organister i gammel Tid. Foredrag. 1 
(Særtr. af »Medlemsblad for Dansk Orgauistforening«). 
(40 S.). 06. Ikke i Bogh. 

— se: Folkesang, dansk. I— II. 03—04. 

A a r s e t h, P., se Good Templar Ordenen. 05. 
Aarshefte, Ringe Uddannelsesskoles Elevforenings. (20 

5. ). Odense. 08. Ikke i Bogh. 

Aarskatalog, Statsbiblioteket i Aarhus. Fortegnelse over 
Erhvervelser af nyere udenlandsk Litteratur. I — II. 
Aarhus. 07—08. Statsbiblioteket. Gratis. 

Aarslev, G., Hvorledes >kau man opelske Sandhed hos 
Børn? (70 S.). Aarhus. 01. (Jydsk Forlag). Gyl- 
dendal. 0,85. 

Aarsrevuen. Aarets Historie i Billeder. Julen 1901. 

(Okt. 1900— Okt. 1901). (48 S.). 4. 01. L. Eiby. 0,50. 
Aarsskrift, den danske Turistforenings, 1901 — 06. 01 — 

06. (Gad), å 2,00. 

Aarsskrift 1902. Udg. af Boghandler-Medhjælper-For- 
eningen. (56 S.). 4. 02. (Bielefeldt). 3,25. 

Aarsskrift, Foreningen »Lyngby Elever«s. 1902 — 08. 
Kolding. (1902. Ikke i Bogh!). 02—08. Cand. mag. 
la Cour. å 0,50. 

Aarsskrift, gymnastisk Selskabs, 1904. Redig. af A. 
Lobedanz og N. H. Rasmussen. (126. S.). — 1905— 
<i<>. Redig. af H. Edv. Hass og N.H.Rasmussen. (98 og 
88 S.). — 1907—08. Redig. af N. A. Larsen og S. A. 
K. Præstgaard. (74 og 132 S. m. 1 Portr.). (1904. 
Ikke i Bogh. 1905. 1,00; 1906—07 å 1,50; 1908. 
2,00). 04—08. (Hagerup). 

Aarsskrift for Aaby Højskoles Elevforening. 1. — 4. Aarg. 
Aalborg. 05—08. Ikke i Bogh. 

Aarsskrift, Ladelund Elevforenings. 1. — 4. Aarg. Kol- 
ding og (fra 3. Aarg.) Odense. 05 — 08. Ikke i Bogh. 

Aarsskrift, Tune Elever. 1905—08. Lyngby (og Aar- 
hus). 05—08. Tune Landboskole, å 1,00. 

Aarsskrift, det grønlandske Selskabs, 1906. Redig. af 
et Udvalg. (96 S.). — 1907. (122 S.). — 1908. 
M. 1 Kort. (72 S.). Odense. 06—08. (Milo), a 1,50. 

Aarssknft for Hjørluude Højskoles Elevforening. 1906 
—08. Hillerød, (»i (is. Ikke i Bogh. 

Aarsskrift, udg. af Foreningen til Skolehygiejnens Frem- 
me, ved Sophus Halle. 1. Aarg. 1906. (56 S.). (Ikke 
i Bogh.). — 2. Aarg. 1907. (48 S.). (0,50. Andr. 
Krøyer). 06 — 07. (Andr. Krøyer). 

Aarsskrift, udg. af Danmarks Afholdsforenings La'rer- 
Forbund. M. 2 Billedbilag. (110 S.). Randers. 08. 
(Aas Andersen, Thisted). 0,50. 

Aarsskrift for Khmk Højskoles Elevforening. M. Illnstr. 
(24 S.). Hadsten. 08. Ikke i Bogh. 

Aarsskrift for Elev-Foreningen »Købmandshvile«. (22 
S.). 08. Ikke i Bogh. 

Aarsskrift (Aarg. I) fra Metropolilauer-Sainfuiidet. M. 
1 Portr. (30 S.). 08. Ikke i Bogh. Aarsskrift f. 1908. Svendborg Amt. (M. lllustr.). (194 

S.). Nyborg. 08. (Schønemann). 2,00. 
Aarup Avis. Udg. og Redaktør Jul. Eilersgaard (fra 

1903 Redakt. C. Eilersgaard). 2.-9. Aarg. Fol. 

Middelfart. 01—08. Udgiveren. 2,25. (Kvartl.). 
Aarup Folkeblad. Udg. Kl. Berntsen. Ansvarl. Redakt. 

H. Klausen (og senere Hans L. Jensen). 13. — 20. 

Aarg. Fol. Assens. 01—08. Udgiveren. 2,25. (Kvartl.). 
Aastrup, H. P., Dogmatisk Oversigt til Hjælp v. Under- 
visn, paa Horsens Kvindeseminarium. Trykt s. Mskpt. 

(8 S.). Horsens. 08. Ikke i Bogh. 
Abailard og Heloise, deres Livshistorie og Brevvexling 

ved F. Moth. M. 2 Portr. (190 S.). 05. Gyldendal. 

2,50. 

Abbed Berthelot. Efter »La comédie de l'amour«. (Særtr. 
af »lllustr. Tidende«. 1861). (48 S.). 07. Ikke i 
Bogh. 

ABC, den første. Af en Børneven. (32 S.). 01. Rom. 
0,20. 

ABC, St. Lukas Søstrenes. (52 S.). 01. Ikke i Bogh. 

ABC, Forplantningslærens. Aut. Overs, efter E. Ethelmer. 
Udg. paa Foranledn. af E. Pontoppidan. 2. Opl. (32 
S.). [1. Opl. 03]. 03. Gyldendal. 0,50. 

ABC, Afholdssagens. Praktisk Lærebog f. Børn i Begyn- 
delsesgrundene om Afholdssagens Betydning. Udg. af 
«Det blaa Kors«. (40 S.). 04. »Det biaa Kors«. 0,20. 

ABC og Læsebog for de første Begyndere. (Med 50 Træ- 
snit). Tidligere ved J. Holbech og M. Matzen. 1. 
Del. 30. Opl. (32 S.). 05. 0,20. *0,35. — 2. Del. 38. 
Opl. (160 S.). 07. 0,65. *0,90. 05—07. Gyldendal. 
0,85. *1,25. 

ABC, Trøstens. (16 S.). 05. Ikke i Bogh. 

ABC, de unges Missions. (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

ABC, alle Smaabørns, ved N. C. Rom. Udg. A. (48 S.). 

07. 0,35. — Udg. B. (32 S.). 07. 0,25. 07. Rom. 
0,60. 

ABC, den nye, Myrebogen. Nr. 1. 12. Oplag. (32 S.). 

08. Hagerup. *0,25. 

Abdal, J., En Gaade. Fortælling. (126 S.). 01. (Alex. 
Brandt). Lvbecker. 1,50. 

— Paa Prøve. Fortælling. (140 S.). 02. (Alex. Brandt). 
Lybecker. 2,00. 

— i Taage. Fortælling. (114 S.). 03. (Alex. Brandt). 
Lybecker. 1,75. 

Abdefgiklmnoprstuv. (16 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Abell, P., Vægterne. (Særtr. af »Berlingske Tidende«). 
(40 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Abrahams, N., Procuratorstanden i Danmark indtil Mid- 
ten af det 18. Aarh. (178 S.). 02. Gyldendal. 3,00. 

Abrahamsen, M., se: Læsebog f. Børneskolen. I. 
14. Opl. 04. 

Abrahamsen, M., og S. Abrahamsen, Skriftlæsningsbog 
f. Folkeskolen og Hjemmet. 21. Tusinde. (132 S.). 
04. (Than. & Appel). 2,00. 

Abrahamsen, S., Skriveøvelser for Skole og Hjem. 1. — 4. 

H. 6. Opl. 5.-6. H. 5. Oplag. lo. II. 1. Oplag. 4. 
03—05. Than. & Appel, å 0,12. 

— Naturlære f. Folkeskolen. 2. Udg., se: Ellinger, H. 
0. G. 06. 

Absalon. Udg. al' Kjøbenhavns Komniunal-Forening. Re- 
digeret af Joh. Jensen (senere al' C Liilz rloppermann). 
3.— 10. Aarg. 01—08. Udgiverne, å 2,00. 

Aet, thc danish, relating to protection of patterns (issned 

I. april 1903), translated by Viggo C. Ebcrth and 
Marcus Moller. (16 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Acta synodal ia Johanncæ. 1900—07. 01—08. Ikke i 
Bogh. 

Acta pontificum Danica. Pavelige Aktstykker vedr. Dan- 
mark 1316—1536. I. 1316—78 (det avignonsko 
Tidsrum). Udg. af L. Moltesen. (398 S.). 04. 4,00. 
II. 1378—1431. Udg. af Alfr. Krarup og Jobs. Lind- 
bæk. (476 S.). 07. 4,75. — III. 1431—71. Udg. af 1 ACTIESELSKABET— AFHOLDSBLADET. Allr. Krarup og Jolis. Lindbæk. (4G8 S.). 08. 4,75. 
04-08. ((lad). 13,50. 

Actieselskabet Veile Bank, stiftet d. 19. Juli 1854. I 
Aul. af dens 50-aarige Bestaaen. M. Illustr. (80 S.). 
4. Vejle. 04. Ikke i Bogh. 

Aktieselskabet Diskonto- og Laanebanken i Maribo 1854 
—1904. (8 S.). 4. Maribo. 04. Ikke i Bogh. 

Actieselskabet Laane-, Spare- og Discontobaukeu i Hjør- 
ring 1855 — 1905. Et Festskrift ved Lønborg Friis. 
M. 6 Tvl. (90 S.). 4. Vejle. 05. Ikke i Bogh. 

Adams Avertissements-Tidende eller Aarhus Adresse- 
Avis. Udg. af Ramsing Tønder. Nr. 1 — 5. Fol. Aar- 
hus. 01. Udgiveren. Gratis. 

Adams, William, Kirsebærstenene eller Samvittighedens 
Magt. En Fortælling. Bearb. af J. Høher. Udg. af C. 
Asschenfeldt Hansen. (102 S.). 03. »For mine smaa 
Venner«. 

Adamsen, Viggo, Bristede Strenge. (106 S.). Odense. 

08. (Edv. G. Hansen). 2,00. 
Adeler, Ferd. Zytphen, Landvæsenseleven. Herregaards- 

Fortælling. 2. Oplag. (320 S.). [1. Opl. 07]. Aarhus. 

07. Alb. Bayer. 4,50. *5,75. 

Adeler, Laura, Kager og Dessert i Hjemmet. Vejledn. i 
Bagning og i Tilberedn. af Desserter. Gennemset af 
Eline Eriksen. (72 S.). 05. Hagerup. 0,75. *1,00. 

— Ny Kogebog med Illustr. Gennemset og tildels om- 
arbejdet af Eline Eriksen. Ny Udg. (184 S.). 05. 
Hagerup. I ,00. 

— Syltebog, med et Tillæg om Tilberedning af Svampe, 
samt Henkogning og Tørring af Frugt ved Eline Erik- 
sen. 2. Opl. (32 S.). [1. Opl. 0(3]. 06. Hagerup. 0,35. 
*0,60. 

— Illustr. Kogebog for Bv og Land. Gennemset og til- 
dels omarbejdet af Eline Eriksen. 7. Opl. (284 S.). 

08. Hagerup. *2,00. 

Administrationen ved og Uddannelsen af et Rekrutkom- 
pagni. (162 S.). Nyborg. 03. (Schøneniann). Rømer. 
1,50. 

Adresse-Avis, de fyenske Landboeres. Redigeret af R. 
Horluck. 9.— 10. Aarg. Fol. Odense. 01—02. Ud- 
giveren. 0,25. (Kvartl.). 

Adresseavis, Haandværkernes. Udg. af Jens Monberg. 
Nr. 1 — 8. 4. Odense. 02. Udgiveren. Gratis. 

Adresseavis, Landboernes. Udgave for Aalborg Opland. 
Ansvarlig Udg. Chr. Jensen. Nr. 1 — 21. Fol. Aalborg. 
03. Aalborg Annoncebureau. Gratis. 

Adresseavis, Herregårdenes. Suppl. til Herregårdenes 
Hovedadresseavis. Ansvarh. Chr. Weilskov. Nr. 1 — 8. 
4. 04 — 05. Udgiveren. Gratis. 

Adresseavis, Haandværkernes. Redakt. S. Pedersen. 1. 
Aarg. 4. Horsens. 08. Udgiveren. Gratis. 

Adresseavisen (Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterret- 
ninger). Redigeret af Otto Just (senere af C. Behrens, 
Vald. Hermansen; fra 1904 udg. af et Interessentskab; 
redig. af Axel Garde (senere af H. Linck o. fl., sidst 
af K. V. Høyer). (Fra 1907: Morgenbladet. Adresse- 
avisen). 1901—08. Fol. 01—08. Udgiverne. 1,80 
senere 1,25 Kvartl. 

Adresseavisen Kalø Vig. Udg. af Thøger Jensen. 1901 
—08. Fol. Aarhus. 01—08. Udgiveren, å 0,50. 

Adressebog for den nordiske Boghandel. 16. — 17. Aarg. 
Udg. af C. Kønig og H. Soetmann. 18. Aarg. Udg. af 
Mieh. H. Jensen og H. Soetmann. (Odense). 01 — 08. 
(16.— 17. Aarg. Gyldendal). (Schønberg), å *3,50. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Aalborg Amt. 
Udg. af Emil F. Petersen. (46 S.). 4. Aalborg. 04. 
Udgiveren. 

Adressebog for Maskin- og Jernindustrien i Danmark, 
Sverige, Norge og Finland. (160 S.). (Odense). 04. 
0. Prieme. 3,00. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Odense Amt. Ud- 
giver: Emil F. Petersen. (30 S.). 4. Odense. 05. 
Udgiveren. Adressebog, illustreret, og Vejleder for Vejle Amt. Ud- 
giver: Emil F. Petersen. (36 S.). 4. Vejle. 05. Ud- 
giveren. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Aarhus Amt. 
Udg. af Emil F. Petersen. (40 S.). 4. Aarhus. 06. 
Udgiveren. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Esbjerg Købstad. 
Udgiver: Emil F. Petersen. (22 S.). 4. Esbjerg. 06. 
Udgiveren. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Kolding. Ud- 
giver: Emil F. Petersen. (28 S.). 4. Kolding. 06. 
Udgiveren. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Præstø Amt samt 

Køge og Roskilde. Udg. af Emil F. Petersen. (38 S.). 

4. Næstved. 06. Udgiveren. 
Adressebog, illustreret, og Vejleder for Viborg og Skive. 

Udg. af Emil F. Petersen. (28 S.). 4. Aalborg. 06. 

Udgiveren. 

Adressebog over Cvkle-, Avtomobil -og Motor-Industrien 
i Skandinavien 1907—08. 3. Udg. (96 S.). 07. Nord. 
Cykle- og Motor-Fagblad. 2,00. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Frederiksborg os 
Holbæk Amter. Udgiver: Emil F. Petersen. (36 S.). 
4. Helsingør. 07. Udgiveren. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Svendborg Amt. 
Udgiver: Emil F. Petersen. (60 S.). 4. Svendborg. 
07. Udgiveren. 

Adressebog, illustreret, og Vejleder for Lolland-Falsters 
Stift. (48 S.). 4. Nykøbing F. 08. Ikke i Bogh. 

Adresse-Tidende, Herregaardenes. Udg. og Redaktør: L. 
F. C. Christensen. 1904—08. Fol. 04—08. Udgive- 
ren. 0,25. (Kvartl.). 

Adressetidende, Laudboernes, og Anvisnings-Bureau. 
Mellemled for Arbejdsgiver og Arbejder. Udg. af 
Landboere. Redig. af J. L. Thorup og A. C. Allentoft. 
1. Aarg. Fol. Aalestrup. 08. Udgiverne? Gratis. 

Adsersen, Hugo, Om Træthedsundersogelser. Foredrasr 
ved d. 9 nord. Skolemøde. (24 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Adveniat rcgnum tuum. (Tilkomme Dit Rige). Medde- 
lelser fra Akademiske Frivilliges Missionsforbund i 
de skandinaviske Lande. 1. — 5. H. 02. (Bethesda). 
å 0,50. 

Af Samtidens Kunst. Udg. af G. Paulis Kunstanstalt. 
H. 1.— 13. (M. 111.). Fol. 03. G. Paulis Kunstanstalt, 
a 1,50. 

Af en Kvindes Liv. (Gudel. Smaaskr.). (56 S.). 04. 
K. For^n. f. i. Miss. 0,25. 

Afdrif, leiSinleg. (Eftir H. B.). (8 S.). Revkjavik. 01 
Glasgow Trykkeri. 0,05. 

Afgjørelse. den store. En Skildring af virkelige Begiven- 
heder. (Gudel. Smaaskr.). (46 S.). 01. K. Foren. f. 
i. Miss. 0,20. 

Afhandlinger af nordiske Aktuarer, udg. ved J. P. Gram. 

M. 1 Portr. (98 S.). (Omslagstitel: Aktuaren. Nord. 

Aktuartidsskrift. 1. Hefte). 04. Ikke i Bogh. 
Afhandlinger fra Kgl. Frederiks Hospital. Afd. A. 1907 

—08. 08. Ikke i Bogh. 
Afholds-Almanakken f. 1905—09. Redig. af F. Nielsen 

og A. Bast. Odense. 04—08. Milo. å 0.60. 
Afholdsblad, nordisk kristeligt. Udg. af De skaud. Hvide 

Baands Foreninger. Hovedredaktør: Ch. Sannom o. fl. 

(sidst Astrid Blume). 6.— 13. Aarg. 4. 01—08. Ud- 
giverne. 1,00. (Aarlig). 
Afholdsblad, Fyens Stifts. Organ for samtlige Afliolds- 

selskaber paa Fven. Redakt. Laur. Stephan. 1. Aarg. 

Nr. 1—13. Fol.' Odense & Kbh. 04. Udgiveren. 0.50. 

(Kvartl.). 

Afholdsblad, dansk. Udg. af et Interessentskab. Redakt 

Joh. Jørgensen (og senere C. Christensen). 1. — 3. 

Aarg. Fol. (1. Aarg. Templarblad. dansk). 06—08. 

Et Interessentskab. 
Afholdsbladet Danmark. Ugeblad for Ædruelighedens 

Fremme. (Off. Organ for »Templar-Ordenen«). Redig. AFHOLDSBLADET— AHRBJERG. 5 Afdelinger under Dan- 
af et Udvalg. Redakt. 
08. For Medlemmer. 
Vil li. Jensen o. fl. a. Hoj- 
08. 

(72 

Ikke 

1904. af Henr. Erbs. 1.— 8. Aarg. Fol. 02—08. Udgiveren. 

0. 25. (Kvart!.). (Enkelte Nr. å 0,02). 
Afholdsbladet. Selvstændigt Organ for Danmarks Af- 

holdsfolk. Ansvarsh. Redakt. C. Cliristensen. 1903. 

Nr. 1. 4. 03. Udgiveren. 
Afholdsbladet. Medlemsblad f. 

marks Afholdsforening. Udg 

Joh. Lorentzen. 1. Aarg. 4. 
Afholds-Dagbladet. Redakt. A. 

(sidst C. Andreasen, Vald. Holm og R. M. Poulsen). 

1905—07. Fol. Aarhus. 05—07. Udgiverne. 1,25. 

(Kvartl.). 

Afholdsdagbladet Reform. Udg. af danske Afholdsfolk. 

Redakt. Larsen-Ledet. 1. — 3. Aarg. Fol. Aarhus. 06 

—08. Udgiveren. 1,25. (Kvartl.). 
Afholds-Dagbladet i Kjobenhavn. Redaktør: E. M. Olesen. 

1. Aarg. Nr. 1 — 5 (Nr. 6 — 16 m. T. Reformatoren). 
Fol. 07. Udgiveren. 1,25. (Kvartl.). 

Afholdsforening, Københavns. Minder gennem 25 Aar. 
1879—1904. (48 S.). 4. 04. (Exprestrvkkeriet). 
1.00. 

Afholdsforeningerne Rønne. Nexo, Hasle og Allinge-Sand- 
vig gennem 25 Aar. Hist. Oplvsninger og Minder, 
saml. af K. P. Ipsen. M. Bill. og 39 Portr. (64 S.). 
Rønne. 08. Afholdsforeningerne. 0,60. 

Afholdshjemmet. Udg. af A/S Skive Afholds- og 
skolehotel. Ansvarsh. C. Hansen. 1908. Skive, 
For Medlemmer. 

Afholdskalender, dansk, 1904. Redig. af A. Bast. 
S.). Odense. 03. Milo. 0,50. 

Afholdskongres, d. 3. danske, 1903. (32 S.). 04. 
i Bogh. 

Afholdskongrer, den 6. nordiske, Kbh. 6. — 10. Juli 
(208 S.). 05. Redaktør V. Figgé. 2,00. 

Afholdssagen. Medlemsblad for Danmarks Afholdsfor- 
ening. Ansvarh. Will. Petersen. Prøvenr. 4. 02. 
For Medlemmer. 

Afholdssamfundets Vesterbro Afdelings Tilblivelse og 
Virksomhed 1893—1903. M. Portr. (16 S.). 03. Ikke 
i Bogh. 

Afholdssangbog, Danmarks, 
bedret. 6. Opl. (128 S.). 

0. 35. 

Afholdssangbogen. 27. Udg 

S.). Randers. 06. Afholdsbogbandelen. 0,50. 
Afholdssange lur »Blaa Kors«. (24 S.). 03. Ikke i 
Bogh. 

Afholds- og evangeliske Sange. Saml. og udg. af J. P. 
Holm. (32 S.). Aarhus. 03. Udgiveren. 0,10. 

Afholdstidende, dansk. Organ for den personlige Af holds- 
bevægelse. Ansvarh. C. F. Schrøder. 5. Aarg. Fol. 

01. H. E. Jensen. 0,50. (Kvartl.). 
Afholdstidende, evangelisk. Redig. af H. Hansen. 2. — 4. 

Aarg. (se: »Kors, det blaa«). 4. 01—03. »Det blaa 

Kurs«. 0,60. (Halvaarlig). 
Afholds-Vennen. Off. Organ for den danske Rekabitter- 

Orden. Ansvarsh. G. Hintz. 1. Aarg. Nr. 1—3. 4. 02. 

For Medlemmer. 
Afskrift af Tinglæsninger for Aalborg og Omegn. 1 — 4. 

Aarg. 1902 — 05. Udg. af P. Hansen. Aalborg, (se: 

»Tinglæsningstidendc«). 02 — 05. Udgiveren. 
Aftanskinio. Dtg. Nokkrir angii menn. Abyrg5arma6ur 

St. Sigurfisson. Nr. 1—3. 4. Isafjiirfiur. 06. Ud- 
giveren. 1,00. (Aarlig). 
Aftenbladet. Redakt.: K. I'. Km-uaard og Helmer Lind 

(senere forskellige, .1. .1. Ipsen og sidst C. Bærentzen). 

1901—08. Fol. 01—08. Udgiverne. 1,75. (Kvartl.). 
Aftenlæsning, Jydske Asyls. 1 — 2. Aarg. Trykt s. 

Mskpt. 4. Aarhus. 00—02! Ikke i Bogh. 
Aftenlæsning for Hjemmet og Ungdommen. Udg. ved C. 

Andersen. Nr. 1. Kolding. 03. Udgiveren. 
Aftenposten. Redig. af B. Wulff. 1901—08. Fol. 01— 

08. Ferslew. 1,50. (Kvartl.). 5. Udg. Gennemset og for- 
Aalborg. 05. Erik Eriksen. 

Udg. af L. Jørgensen. (128 Aftenposten. 2 Gauge ugentlig. 1904—08. Fol. 04—08. 

Ferslew. 0,33. (Kvartl.). 
Aften-Telegrammerne. Redaktør Vald. Greibe (og fra 

Nr. 20 Steph. Hansen). 1907. Nr. 1—64. Fol. 07. 

Udgiverne. 0,02. (pr. Nr.). 
Agenten (Oft'erteblad). Organ for Handelsstanden og »De 

forenede danske Agenter«. Redig. af Kjeld Kjeldsen. 

1902. Nr. 1—2. 4. 02. Udgiveren. Gratis. 
Agentur-Tidsskrift, nordisk. Organ for Nordisk Agentur- 
Bureau, Chr. Kristensen. Nr. 1. 4. 05. Udgiveren. 

Gratis. 

Agerschou, Partikulier C. S. 14. Januar 1904. (8 S.l. 

04. Ikke i Bogh. 

Agerskov, C, Sparekassen for Roskilde By og 0n;egu. 
1833—1903. M. 8 Tavler. (110 S.). Roskilde. 03. 
Ikke i Bogh. 

Agerskov, M., Den store Krudtsammensværgelse. En 

Feriefortælling for Børn. (92 S.). (Odense). 02. 

Hagerup. *1,50. 
Agerskov, M., og E. Rørdam, Dansk Digtning. Haand- 

bog i den poetiske Litteratur især fra d. 19. Aarh. 

(190 S.). 03. Hagerup. 2,00. *2,35. 
Dansk Litteratur efter 1800. Haandbog i den 

nyere danske Litteratur. (621 S.). 06. Hagerup. 

*4,00. 

Dansk Litteratur før 1800. (352 S.). 07. Hage- 
rup. *2,75. 

Dansk Læsebog f. Mellemklasserne. 4. Opl. (400 

5. ). [1. Opl. 04]. 08. Hagerup. *2,75. 

— og T. Nørregaard, Svensk Læsebog m. Sproglære, 
Kommentar og Ordliste. (240 S.). 07. Hagerup. 
*3,75. 

Ageisted, A., Prædiken d. 6. April 1902. (8 S.). Ring- 
sted. 02. Ikke i Bogh. 

Agerup, Nicoline, Kogebog f. Landhusholdninger. (116 
S.). 03. Forfatteren. 1,75. 

— Kogebog samt Bage-, Stege- og Syltebog. (116 S.). 
08. Strandberg. 1,75. 

Agitatoren. Ugeblad for Oplysning, Ædrueligbed og 
sund Levevis. Redaktør V. Figgé. 9. — 16. Aarg. Fol. 
Udgiveren. 0,65. (Kvartl.). 

Agrardagbladet. Udg. af Danmarks Agrarforening. Red- 
aktør Oluf H. Jørgensen. 5.— 12. Aarg. Fol. 01—08. 
Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Ahlberg, B. M., En Forlovelse. Fortsættelse af »En mo- 
derne Pige«. 2. Opl. (220 S.). [1. Opl. 05]. 05. 
Hagerup. 3,25. *4,75. 

— En moderne Pige. Fortælling fra London By. 2. Opl. 
(148 S.). [1. Opl. 04]. 05. Hagerup. 2,00. ' *3,50. 

— »MademoiseHe«. En lille Historie fra det ny Hel- 
singør. 2. Opl. (208 S.). [1. Opl. 06]. 06. Hagerup. 
3,25. *4,75. 

— I Morgen er der atter en Dag. En lystig Fortælling. 
2. Oplag. (182 S.). [1. Opl. 07]. 07.' Hagerup. 3,00. 
•4,50. 

— Den lille Zarski. En Historie fra London By. (192 
S.). 08. Hagerup. 3,25. :!: 4,75. 

Ahlgren, E., Billeder fra Sverrig. Fortællinger og Skit- 
ser. Aut. Oversættelse. Udg. af A. Lundegård. (250 
S.). 01. V. Pio. 3,50. 

Ahlmann, Hans, Ungdoms Legende. (80 S.). 07. Gyl- 
dendal. 2,50. 

Ahlmann, V., se: Granitkirker, jydske. 03. 

Aho, J., De Hellige. Skildringer fra Pietismens Tid i 
Finland. Aut. Overs, af A. P. Rosenberg. Med Forord 
af V. Beck. M. 1 Portr. (120 S.). Odense. 03. Milo. 
0,80. 

— Panu. Skildringer fra Kristendommens og Heden- 
skabets sidste Kamp i Finland. Aut. Overs, ved V. 
Holm. (342 S.). 04. A. Christiansen. 3,25. 

Ahrbjerg, A., Festskrift i Anl. af Livgardens Underoffi- 
cersforenings 50 Aars Jubilæum d. 25. Juli 1903. M. 
1 Portræt. (36 S.). 03. Foreningen. 1,00. 6 AIDA — ALMANAK. A i (I a, se: Ghislanzoni. 03. 

Aikio, M. Isachsen, Kong Akab, Roman. (128 S.). 04. 

(Alex. Brandt). Lybeeker. 1,75. 
Aks. 85 Smaatræk herhjemme- og derudefra. Til Br. 

v. Børnegudstjenester o. 1. Samlede af H. Larsen og 

Tb. Nicolaisen. (124 S.). 08. K. Foren. f. i. Miss. 1,00. 
Aksakof, S. T., En Familiekrønike. Overs, fra Russisk 

af W. Gerstenberg. (264 S.). 04. Gyldendal. 3,50. 
Akselbo, P. J., Madam Bjerregaard. Fortælling. 2. Opl. 

(20 S.). [1. Opl. OG]. Randers. 07. Ai'holdsboghan- 

delen. 0,25. 

Aktor og Defensor. Udg. og redig. af M. Mouri. 5. — 12. 

Aarg. Fol. 01—08. Udgiveren. 0,36. (Kvartl.). 
Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 

1660—76. Udg. ved J. Lindbæk af Selskabet f. Udg. 

af Kilder til dansk Historie. 1. H. 2,50. 2. H. 2,00. 

03— 05. (Gad). 4,50. 

Aktstykker vedr. Aktieselskabet »Aarhus elektriske 

Sporvej«. (30 S.). Aarhus. 05. Ikke i Bogb. 
Aktstykker vedr. Dampskibet »Vcnezia«s Stranding. 

Trykt ved Marineministeriets Foranstaltning. (Særtr. 

af '»Statstidende« Nr. 175). (32 S.). 05. Ikke i Bogb. 
Aktstykker vedr. de fremmede Troppers Ophold i Dan- 
mark i 1808, samlede af Karl Schmidt. (224 S.). 

(Progr.). Odense. 07. Ikke i Bogh. 
Aktstykker vedr. den dansk-islandske Kommission af 

1907. 1.— 2. Hæfte. (110 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Aktstykker vedr. Tandlægeskolen og Tandlægeeksamen. 

(20 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Aktuaren. Nordisk Aktuartidsskrift. 1. Hefte. — se: 
• Afhandlinger af nord. Aktuarer. 04. Ikke i Bogh. 
Akvarie- og Terrarie-Tidende, nordisk. Udg. af et Kon- 
sortium under Redakt. af L. August. 1. Aarg. Nr. 

1—12. 06—07. Et Konsortium. 1,25. (Aarlig). 
Aladdin eller Den forunderlige Lampe. Illustr. af P. 

Steffensen. (14 S.). 4. 05." Stender. 1,00. 
A 1 a h a s u u d r a m, C. F., se: Kingsbury, Francis. 08. 
Albeck, Victor, Om Ileus ved Tyndtarmsstrangulationer. 

M. 1 Tvl. (268 S.). 01. (Gyldendal). 5,00. 
Albert, se: Søgut, en dansk. 06. 
(Alberti, P. A.), Til det kgl. Sundhedskollegium! (18 

S.). 07. Ikke i Bogh. 
Alberti. (Storforbrydere. I). M. 25 Illustr. (24 S.). 4. 

08. L. Eiby. 0,25. 
Albertine-Billeder. Pikante og morsomme for Damer og 

Herrer. (72 S.). 08. Strandberg. 0,50. 
Albrecht, J. F., Mandens og Kvindens Kønssvgdomme. 

Belæring om Smitte. M. 29 Illustr. (120' S.). 01. 

Stjernholm. 2,00. 
Albrechtsen, J., Kvægbrugets Udvikling paa Bornholm. 

(112 S.). Rønne. 03. (Sørensen, Rønne). 0,80. 

— Ufrugtbarhed hos Kvæget og dens Behandling. M. 7 
Tvl. (Særtr. af »Maanedsskr. f. Dyrlæger«). (96 S.). 
08. M. Truelsen. 2,00. 

Alcock, C, Geneviéve. Oversat af M. S. (206 S.). 06. 

(Prior). 1,50. f 
Alcock, D., Medens Beza sov. Overs, fra Engelsk af C. 

M[ønster]. (46 S.). 02. Diakonissestift. 0,20. 

— Ved den mørke Flod. En Forta^lling fra Armenien. 
Paa Dansk ved H. J. F. C. Matthiesen. (292 S.). 02. 
K. Foren. f. i. Miss. 2,50. *3,50. 

— Bven ved Søen. Overs, ved N. P. Madsen. (392 S.). 
03. K. Foren. f. i Miss. 2,00. *3,00. 

— Dr. Adrian. En Fortælling fra Nederlandenes Fri- 
hedskamp. Overs, af C. Mønster. Med Forord af J. 
Nordentoft. (328 S.). Odense. 03. Milo. 2,00. 

— Martyrbaal og Sejrskrone. Fortælling fra Konstanz 
og Bøhmen. Overs, af C. Monster. (466 S.). Odense. 

04— 05. Milo. 3,00. *4,00. 

— Livslangerne. Aut. Oversættelse ved C. Mønster. (136 
S.). 05. L ohse, Varde. 1,00. *2,00. 

— Under Svdkorset. Paa Dansk ved N. P. Madsen. (416 
S.). 08. K. Foren. f. i. Miss. 2,50. Alcott, Louisa M., Pigebørn. Overs, af J. E. Wormer. 

(5. Oplag). (356 S.). 08. Prior. 3,50. *4,75. 
Alexander, Familiens Yndling. Fortælling. (Tillæg til 
»Illustr. Familieblad«). (512 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Hendes farligste Fjende. Roman. I — H. (»JvUands- 
posteu«s Feuill.). (330 + 338 S.). Aarhus. 04. Ikke 
i Bogh. 

AlfræSi islenzk. Islandsk encvklopædisk Litteratur. I. 

Cod. Mbr. AM. 194. 8. Udg. f. Samf. t. Udg. af 

gammel nord. Litt. ved Kr. Kålund. M. 4 litogr. 

Faksimiler. (152 S.). 08. (Gyldendal). 5,00. 
Algreen-Ussing, Flemming, Skitser. (78 S.). 08. H. 

Ferlov. 1,25. 

Ali Nouri, Lystige Historier om Nasreddin Khodja. Tyr- 
kiske Sagn fra Timurlenks Dage. M. Tegn. af A. 
Sjøgren og V. Andersen. (200 S.). 02. V. Pio. 2,00. 
*2,50. 

— Abdul Hamid i Karikatur. M. Bill. og 1 Bilag. 2. 
Opl. (104 S.). [1. Opl. 03]. 03. V. Pio. 1.50." 

Allen, Grant, En afrikansk Millionær. Roman. Aut. 
Overs, ved Johs. Magnussen. (»Hjemmets Roman- 
bibliotek«). (208 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— En Selskabsdames Eventyr. Roman. Aut. dausk-nor^k 
Udgave ved Johs. Magnussen. (244 S.). 05. E. Jes- 
persen. 3,00. 

— Frk. Cayleys Eventyr. Roman. Aut. Oversættelse ved 
Johs. Magnussen. (»Hjemmets Romanbibliotek«). (24-- 
S.). 05. Ikke i Bogh. 

Allen, J. L., Paa stræuge Love. Aut. Overs, af J. C. Bav. 
(216 S.). (Aarhus). 03. (S. Michaelsens Eftf.). Ers- 
lev. 1,00. 

— Paa strænge Love. Roman. Overs, ved J. C. Bav. 
Føljeton til »Nestved Tidende«. (216 S.). Nestved. 
03. Ikke i Bogh. 

Allers illustr. Konversations-Leksikon. Ny revideret og 
forøg. Udg. 1.— 191. H. 06—09. Aller, å 0.10. 

Allerup, H., Lommebog for Soldater. 2. Oplag. (92 S.). 
Nyborg. 07. Intendant Allerup, Nyborg. 0,50. 

Allevegne. Redakt. M. J. Nyborg (senere C. C. Christen- 
sen og sidst Bendtsen). 4. — 7. Aarg. Fol. Thisted og 
Kbh. 01—04. Udgiverne. 0,50. (Kvartl.). (4.-6. 
Aarg. 1,00 Kvartl.). 

Alliancebladet. Udg. af Komiteen for den evangeliske 
Alliance i Danmark ved M. Moltke. 1. — 2. Aartr. 4. 
07—08. Udgiveren, å 0,50. 

Alliance-Sangheftet for Moderne i Aalborg 10. — 18. Febr. 
1905 afholdt af Baptistmenigheden, Fri Mission, Frel- 
sens Hær og Methodistmenisrheden. (32 S.). Aalborg. 
05. Ikke i Bogh. 

Allinge Avis. Udg. af Nielsen & Thalbitzer. 1. Aarg. 
Nr. 1. 4. Rønne. 03. Udgiverne. Gratis. 

Allinge-Sandvig Avertissementstidende. Udg. og redte, 
af Otto Gornitzka. 1.— 2. Aarg. Fol. (se: Ekstra- 
Bladet). Nexø og Allinge. 04 — 05. Udgiveren. Gratis. 

Alm, V., Ved Vejen. Nogle Digte. (178 S.). Odense. 
03. Milo. 1,75. *2.50. 

— Skilles. En Nutids-Samtale i gammeldags Form. (40 
S.). Odense. 04. Milo. 0.35." 

Almanak for Aarene 1902 — 09. Udg. paa Universitetets 
Forlag. Den danske 0.18. heftet 0.20. med hvide 
Blade *0,40. — Den islandske 0.10, heftet 0.11. — 
Kontor-Kalender. Fol. 0,15. — Hus-Kalender (lille Kon- 
tor-Kalender). 0,10. — Skriv- og Rejsekalender. 1.00. 
m. livide Blade *1,40. — Den færoiske. 0.10. heftet 
0,11. 01—08. (Gyldendal). 

Almanak og Adressebog. Beværterstandens. f. 1902 — 09. 
Udg. af »Centralforeningen for Beværtere i Danmark .. 
Redte, af N. A. Juncker (og fra 1905 af J. Honoré\ 
(1902—04 å »1,00; 1905—08 å *0,50; 1909 •OJB). 
01—08. »Enigheden«s Eksped. 

Almanak, Diakonissestiftelsens. Redig. af N. Dalhoff. 
1902—09. 01—08. Diakonissestift, å 0.50. 1 *0.75. ALMANAK— AMTSKORT. 7 Almanak, Flinchs, f. 1902—09. Redig. af J. Skjoldborg. 

(Odense). 01—08. (Jens Møller), å 0,50. 
Almanak, Folkets. Udg. af N. C. Rom. 1902—09. 01— 

08. Rom. å 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, *1,50. 
Almanak, Hjemmets, for 1902 — 09. Redig. af V. Øster- 
gaard. Helsingør og Odense. 01 — 08. (Jens Møller), 
å 0,50, 0,75, 1,00. 

Almanak, Indre Missions, for 1902 — 09. Redig. af A. C. 

L. Grove-Rasmussen (og fra 1905 af John Hansen). 

Odense. 01—08. Milo. å 0,50. 
Almanak, jødisk, for Aaret efter Verdens Skabelse 5662 

—5669. Udg. af J. M. Goldschmidt. (5662—68 å 

0,65). 01—08. Udgiveren, å 0,75. 
Almanak, nautisk, beregnet til Greenwich Meridian for 

1902—09. Udg. af J. A. D. Jensen. 01—08. Gad. 

å 0,50. 

Almanak, den nye, tilegnet Hjemmene, for 1902 — 09. 
01—08. Rom.* å 0,50, 0,75, 1,00. 

Almanak, Sprogforeuingens, f. 1902 — 09. Samlet ved J. 
Fausbøll, J. H. N. Skrumsager og M. Andresen (fra 
12. Aarg. af M. Andresen). 9. — 16. Aarg. Haderslev. 
01—08. (Hagerup). å 0,85. 

Almanak for Statsbauedriftens og Privatbanernes Betjent- 
personale. Udg. ved 0. Th. Hagen. 1902. 01. Udgive- 
ren. 0,80. 

Almanak hins islenzka pjo&vinafélags rnii åri5 1902 — 

09. 28.-35. arg. Reykjavik. 01—08. Hi5. isl. pj65- 
vinafélag. å 0,50. 

Almanak, Wisbechs illustrerede, f. 1902 — 09. Redig. af 

Z. Nielsen. Helsingør. 01—08. (Jens Møller), å 0,50, 

0,75, 1,00, 1,25, *1,50. 
Almanak, Hver Mands. 1903—09. Odense. 02—08. 

(Jens Møller), å 0,30. 
Almanak, kristelig, for Ungdommen, ved P. C. Dyekjær 

og H. P. Hansen. 1903—05. 02—04. (Bethesda). 

å 0,50. 

Almanak, Steensens illustrerede. 1903 — 09. Redig. af 
S. Horten. Vejle og Kbh. 02 — 08. L. Levison jun. 
å 0,30. 

Almanak og Aarbog, N. I. 0. G. T., 1904—09 (jfr. Aar- 

bog). 03—08. Storlogens Kontor, å 1,00. 
Almanak, Børnenes, 1907. Tekst af Bastian. Bill. af 

Alfr. Schmidt. (48 S.). 06. City-Forlaget. 0,50. 
Almanak, de tusind Hjems, for 1908—09. Udg. af P. 

Frederiksen og H. Henriksen. Nvkobing F. 07 — 08. 

(Mackeprangs Bogh.). (Hagerup).' (1908. 0.85). 0,75. 
Almanak, Arbejderens, 1909. Udg. af det danske Social- 

demokrati. Redaktion: G. Bang, C.E.Jensen, E. Marott. 

M. 2 Farvetr. (82 S.). 4. 08. Gyldendal. 0,75. 
Almanak, Kvindernes, 1909. Redig. af Thyra Jensen. 

(106 S.). Odense. 08. Milo. 0,60. 
Almanak for det danske Landbrug f. 1909. Udg. af 

Konsortiet lur dansk Landbrugslitteratur. 3. Opl. (128 

S.). 08. (Wroblewski). 0,40. 
Almanak, Tjenestepigens, 1909. Udg. af Konsortiet for 

dansk Landbrugslitteratur. (96 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Almanakken Lolland-Falster f. 1906. Redig. af Axel 

Thomsen. 2. Opl. — 1907—08. (Odense). 05—07. 

Obergs Bogh., Nakskov, å 0,50. 
Almenskole, den højere. Medlemsblad for Privatskolens 

fagnrdnede Lærerforening. Redig. af 0. Madsen. 5. — 9. 

Aarg. 4. (se: Medlemsblad f. Privatskolens fagordnede 

Lærerforening). 04—08. Gyldendal, a 3,00. 
Almqvist, G., Gennem Braadsøerne. Oversættelsen ved N. 

P. Madsen. (126 S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 0,60. 

•1,20. 

— Naar Dækket falder. Oversat ved N. P. Madsen. (104 

S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 0,50. 
Alperne. (Til Br. i »Det danske Selskabs Skole«). (26 

S.). 01. Ikke i Bogh. 
Alsted, P., Cycleviser. (16 S.). Skanderborg. 04. A. B. 

Larsens Bogtrykkeri. 0,30. Alsted, P., Den Fremmede, hans Levnedsløb. (172 S.). 
Odense. 04. (Milo 2,00). Th. Johansen. 0,75. 

— Gammel Kærlighed. Tre Fortællinger. (204 S.). 
Odense. 05. Milo. 2,25. 

»Alt for Børnene!« Sange af Børnehjælpskomedieu. (16 

S.). Rønne. 07. Ikke i Bogh. 
Alt-Klingenberg. Fastelavns-Ris med Sange og Kor af 

de ny Revyforfattere. Trykt s. Mskpt. (36 S.). Odense. 

04. Ikke i Bogh. 

Alter-Bog, forordnet, for Danmark. (492 S.). 4. 01. 

(Lehm. & Stage). I Materie 4,50. *8,75. *12,50. 
Alterbogen. (284 S.). 08. (Lehm. & Stage.). *3,00. 
Alpingismannaforin 1906. (42 S.). 4. Reykjavik. 07. 

Sig. Kristjånsson. 2,00. 
Alpingisrimur (1899 — 1901). Vald. Åsmundsson gaf 

lit. (100 S.). Reykjavik. 02. „Isafold"s Bogtrykkeri. 

0,85. 

Apingisti5indi. 1901. 1902. 1903. 1904. 1907. Ritstjori 
Bjbrn Jonsson m. fl. (sidst Magnus Stephensen og 
Jul. Havsteen). 4. Reykjavik. 01 — 07. (Den isl. 
Landskasse), å 3,00. 

Alpy8ublafti5. 1 — 3. arg. Utg. Hlutafélag i Reykjavik. 
Ritstj. Pétur G. GuSrnundsson. 4. Revkjavik. 06 — 08. 
Et Aktieselskab, å 2,00. 

Alpy5urit bokmentafélagsins. I. Ravn, F. Kiilpin, 
Ættgengi og kynbætur. 05. 1,25. — II. Melste5, 
B. Th., Willard Fiske. Æhminning. 07. 0,75. 05— 
07. Det isl. litt. Selskab. 

Alvor og Skæmt. Ugeblad for Ladelund og Omegn. Vin- 
teren 1907—08. (72 S.). Vejen. 08. Ikke i Bogh. 

Amager Avis, Christianshavns og Amagers Adresse- og 
Nyhedsblad. Ansvarh. Redakt. N. A. Juncker (og 
senere Adolph Pederstrup og A. Madsen, sidst Poul 
Vibæk). 1—7. Aarg. Fol. 02—08. Et Konsortium. 
0,50. (Kvartl.). 

Amber g, H. C, Ribe Domkirke, se: Helms, Jac. 06. 

Amdrup, G., se: Meddelelser om Grønland. 27. H. 1)2. 

— se: Observations astronomiques etc. de Tasiusak. 04. 
Amdrup, B., og N. Skarvig, Uglebogen. Regnebog for 

Folkeskolen. 1. H. (32 S.). 0,35. — 2. H. (32 S.). 

0. 35. — 3. H. (40 S.). 0,45. — 4. H. (40 S.). 0,45. 

— 5. H. (40 S.). 0,45. — 6. H. (40 S.). 0,45. — 
7. H. (44 S.). 0,50. — 8. H. (4S S.). 0,60. 08. Hage- 
rup. 3,60. 

Uglebogen. Regnebog for Folkeskolen. Facitliste. 

3. H. (8 S.). 4. H. (12 S.). 5. H. (12 S.). 6. H. (8 

5. ). 7. H. (8 S.). 8. H. (8 S.). 08. Hagerup. å 0,35. 
Ammitzbøll, F., Lidt om Silkeavl. (Særtr. af »Vendsyssel 

Tidende«). M. Illustr. (12 S.). Hjørring. 06. Ikke 
i Bogh. 

— En japansk Udsendings Rapport om Silkeavl i Asien 
og Europa. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). 
(12 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— se: Beretning om en Rejse i Frankrig og Italien. 06. 
(Ammitzbøll, J.), Meddelelser om Familien Ammitzbøll 

og Descendenter. (84 S.). 4. Ystad. 02. Ikke i Bogh. 
Ammundsen, Vald., Novatianus og Novatianismen. En 
kritisk Fremstilling. (226 S.). 01. Gad. 3,50. 

— Menigheden og Theologien. (48 S.). 06. Gad. 0,80. 

— Den nye Luther. Studier over hans Theologi. (160 S.). 
07. V. Pio. 2,50. 

— Studier over vore Reformatorers Nadverlære. (Særtr. 
af »Teol. Tidsskrift«). (82 S.). 07. Gad. 1,50. 

— se: Nielsen, Fred., Kirkehistorie. 00 — 08. 

Amtskort over Danmark, Gyldendals. I — II. Frede- 
riksborg og Kjøbenhavns Amter. 1:200,000. 01. 
*1,50. — III. Holbæk Amt. 1 : 200,0000. 01. *1,50. 

— IV. Sorø Amt. 1 : 200,000 . 01. *1,00. — V. 
Præstø Amt. 1:200,000. 01. *1,00. — VI. Born- 
holms Amt. 1 : 100,000. 01. *1,00. — VII— VIII. 
Fvens Stift (Odense og Svendborg Amter). 1 : 200,000. 

01. *1,50. — IX. Laaland og Falster. 1 : 200,000. 8 AMTSKORT — HANS ANDERSEN. Ol. *1,00. — X. Hjørring Amt. 1 : 200,000. 04. 
*1,00. — XI. Thisted Amt. 1:200,000. 03. *1,00. 
- XII. Aalborg Amt. 1 : 200,000. 04 *1,00. (X og 
XII. *3,00). — XIII. Viborg Amt. 1 : 200,000. 03. 
*1,50. — XIV. Randers Amt. 1 : 200,000. 02. *1,50. 
— XV — XVI. Aarhus og GI. Skanderborg Amt. 
1 : 200,000. 01. *1,50. — XVII. Vejle Amt. 1:200,000. 

01. *1,00. — XVIII. Ringkøbing Amt. 1 : 200,000. 

02. *1,50. — XIX. Ribe Amt. 1 : 200,000. 01. *1,50. 
01 — 04. Gyldendal. De enkelte Amter tr. paa tyndt 
Papir, uopklæbet, å 0,25. 

Amtskort over Danmark, Frems, i 26 Blade i Størrelse 
1 : 200,000 samt 73 Byplaner. 04. Gyldendal. *6,50. 

Anarkisten. Udg. af en Gruppe Anarkister. Ansvarh. J. 
Mortensen. 1. — 2. Aarg. Fol. 07 — 08. Udgiveren. 

0. 35. (Halvaarl.). (0,05 pr. Nr.). 
Andels-Avertissementsblad, danske Landmænds. Ansvarh. 

S. Carstens. 1.— 2. Aarg. Fol. Odense. 07—08. Ud- 
giveren. 0,25. (Kvartl.). (1. Aarg. 0,50 kvartl.). 

Andelsbanken. Referat af Forhandlingerne ved det fyn- 
ske Landbo-Delegeretmøde i Odense d. 30. Nov. 1907. 
(14 S.). Odense. 07. Ikke i Bogh. 

Andelsbladet. Fællesorgan for danske Andelsforetagen- 
der. Udg. af Andelsudvalget. Redig. af And. Nielsen. 
2. — 9. Aarg. Aarhus. 01 — 08. Andelsudvalget. 0,75. 
(Kvartl.). 

Andelsslagteri-Tidende. Udg. af Hjørring, Aalborg og 
Randers Amters Andelsslagterier. Redig. af A. Chri- 
stensen. 5. — 12. Aarg. 4. Aalborg. 01 — 08. For 
Medlemmer. 

Andersen, A., (I). H. C. Andersens Liv og Digtning. (82 

S.). Aarhus. 05. Alb. Bayer. 1,25. 
Åndersen, A., (II) Birma og Birmanerne. Rejseerindrin- 

ger. M. 1 Kort og 21 Bill. (Folkelæsning Nr. 270). 

(112 S.). 05. (Gad). *1,00. 
Andersen, A. A., Vort Fædrelands Historie fortalt for 

dets Børn. (168 S.). 05. E. Langhoff. *0,85. 
Andersen, A. C, Husmandens Datter. Fortælling. (240 

S.). 06. Gyldendal. 3,50. 

— Stavsbunden Ungdom. Fortælling. (256 S.). 07. Gyl- 
dendal. 4,00. 

— Stavsbundne Mænd. Fortælling. (328 S.). 08. Gyl- 
dendal. 5,00. 

Andersen, A. Chr., Tolv Prædikener for Børn. (80 S.). 

01. K. Foren. f. i. Miss. 0,75. 

— Om Arbejde i Herrens Tjeneste. Foredrag. (18 S.). 
Odense. 08. Milo. 0,25. 

Andersen, A. J., Kortf. dansk Sproglære for Landsby- 
skolens ældste Kl. (22 S.). Odense. 03. R. Hansen. 
0,10. 

— se: Sangbog, Forskolens. 3. Udg. 08. 

— se: Melodier til Forskolens Sangbog. 07. 
Andersen, A. N., (I) og W. Melskens, Elementært dobbelt 

Bogholderi til Skolebrug. (18 S.). 4. 07. Hagerup. 
11,90. 

Løsning. (16 S.). 4. 07. Hagerup. 0,50. 

Andersen, A. N., (II) Bidrag til en medicinal Topografi 
over Skodborg og Vandfuld Herreder (Lemvig Læge- 
distrikt). (Særtr. af »Maanedsskr. f. Sundhedspleje«). 
(116 S.). 08. (Gad). 1,00. 

Andersen, A. P., (I) se: Læsebog, Børnenes danske. 

Andersen, A. P., (II) Slangerup Oldermandsvedtægt. 
(Særtr. af »Frederiksborg Amts Aarbog«). (16 S.). 
Helsingør. 08. Ikke i Bogh. 

— Slangerup Klosters Historie. (Særtr. af »Frederiksborg 
Amts Aarbog«)- (10 S.). Helsingør. 08. Ikke i 
Bogh. 

Andersen, Aage, I Sol og Skygge. (48 S.). 07. (Martin 

Nielsen). 1,50. 
Andersen, Andr., Mennesket, der kom til sig selv. (102 

S.). 02. Lehm. & Stage. 1,50. 

— Bjergprædikenen. (Matth. Kap. 5—7). (60 S.). 06. 
Lehm. & Stage. 1,00. Andersen, Andr., Søge og finde. Efter bibelsk Fremstil- 
ling. (122 S.). 08. Schønberg. 2,00. 
Andersen, Anton, Fyen. Digte. (80 S.). 01. Gvldendal. 

1,50. 

— Linda. En Fortælling. (268 S.). 01. Gyldendal. 3,50. 

— Juledæmring. Smaa Fortællinger og Skitser. M. 1 
Portr. (188 S.). Odense. 04. (Milo. 2,25). Th. Jo- 
hansen. 0,50. 

— Kaj Rosenfeldt. Roman. (220 S.). Odense. 05. Milo. 
2,75. 

— se: Fra By og Land. 04. 

— og C. Westergaard, Skriftlæsningsbog for Folkesko- 
len. 4. Opl. (142 S.). 03. Rom. *1,50. 

Andersen, Brdr., Historiske og genealogiske Optegnelser 
fra Randrup Gods, specielt Vinkel Sogn. Trvkt s. 
Mskpt. (296 S.). Viborg. 07. Ikke i Bogh. 

Andersen, C, (I) Smørrebrødsbogen for alle Hjem. (30 

5. ). 08. Udgiveren. 0,65. 

Andersen, C, (II) En dansk Sherlock Holmes. Det store 
Bankindbrud i Bredgade. Kriminalfortælling. (256 S.). 
08. William Sørensen. 1,00. 

Andersen, C. F. V., En Opdagers Oplevelser. Efter Zavier 
de Montépins »Natfuglene«. (336 S.). 04. Skandi- 
naviens Bog-Forlag. 

— »Socialister«. Skuespil i 5 Akter. (144 S.). 05. 
Ikke i Bogh. 

Andersen, C. P., Kampen paa Liv og Død eller 26 Aar i 

Amerika. (142 S.). 05. (Strandberg). 2,00. 
Andersen, Carl, Lille Haudelsgeografi. 2. Udg. (114 S.V. 
[1. Udg. 03]. 08. Gyldendal. *1,50, m. hvide Blade 

*2,00. 

Andersen, Carl Chr., Kjøbenhavns Slot. M. 15 Tavler. 
(30 S.). Fol. 02. Hagerup. *25,00. 

Andersen, Carl F., Om Tegnelæreruddanuelse, se: 
Olrik, Haus, Daumarks Lærerhøjskole. 06. 

Andersen, Chr. J., se: Skvdeselskab, det borger- 
lige. 08. 

Andersen, Chr. J. E., Bvgning og Indretning af Flaaden* 
Skibe. Tekst. (190 S.). — Tegninger. (32 Tvl.). 4. 

06. Orlogsværftet. 4,00. 

Andersen, Dines, A Pali reader with notes and glossarv. 
Part. I. Text and notes. (136 S.). 01. 5.00. — II. 
A Pali glossarv. including the words of the Pali reader 
and of the Dllaniniapada. I. (116 S.). 05. 4,50. IL 
(184 S.). 07. 6,50. (Gyldendal). 16,00. 

Andersen, E d m., se: Berggreen, E. 

Andersen, Egmont, Juridiske Eksamens-Opga\er ved den 
juridiske Fællesprøve og fuldst. juridisk Embedseksa- 
men 1891—1902. (24 S.). 02. Gad. 0,40. 

Andersen, Erik, se: Udstillingsbogen. 04. 

(Andersen, F. Moreau), Forer i Odense og Omegn. M. 12 
Tvl. (32 S.). Odense. 03. Udgiveren. 

Andersen, Fr., Tostemmige Sange til Skolebrug. 1. Sam- 
ling. 6. Udg. (30 S.). 03. "Willi. Hansen. 0,65. 

— To- og trestemmige Sange til Skolebrug. 2. Saml. 
5. Udg. (34 S.). — 3. Saml. 3. Udg. (46 S.). — 

4. Saml. 4. Udg. (32 S.). — 5. Saml. (32 S.). 04— 

07. Wilh. Hansen, å 0,65. 

Andersen, H. C, Regnebog. (1.— 3. H.). Tavleregnhigs- 
opgaver med hele Tal. (108 S.). 03. Gyldendal. »1,50. 
(Enkelte Hæfter å 0,50). 

— (4. — 6. H.). Tavleregningsopgaver mod Brok. (140 

5. ). 03. Gyldendal. *1,60. (Enkelte Hæfter å 0,60). 

— Facitliste til Regnebog 1. — 3. H. Tavleregnings- 
opgaver med hele Tal. (38 S.). 03. Gyldendal. 0.50. 

4. — 6. H. Tavleregningsopgaver med Brok. (.36 

S.). 03. Gyldendal. 0,50. 

Andersen, H. K., Lærebog i organisk Kemi f. Landbrugs- 
skoler og Hojskoler. (70 S.). Haslev. 08. R. Tor- 
kildseu. *1,50 

Andersen, Hans, Reglerne om Alderdonisnnderstøttelse 
belyste ved ministerielle Afgørelser. (250 S.). 05. 
(Gyldendal). 3,00. HANS CHR. ANDERSEN — P. ANDERSEN. 9 Andersen, Hans Chr., (I) Udv. Skrifter. Udvalget ved Vilh. [ 
Andersen. I— XII. (Danske Klassikere). 98—01. Gyl- 
dendal. 25,00. *41,00. j 

— Eventyr. Verdensudgave, illustr. af H. Tegner. Med , 
en Karakteristik af G. Brandes. I — II. (278 + 288 J 

5. ). 99—01. Gyldendal. 35,00. *45,00. *50,00. 

— Kun en Spillemand. Original Roman. (Af »Gylden- 
dals Bibi.«). (336 S.). 01. Gyldendal. 1,00. *1,50. 
*1,90. 

— Mit Livs Eventyr. 3. Udg. I— II. (304 + 394 S.). 
01. Gyldendal. 4,00. 

— Udvalgte Digte. Udg. af Vilh. Andersen. (96 S.). 01. 
Gyldendal. 1,00. 

— Eventyr og Historier. M. Illustr. af V. Pedersen. 1. 
Bind. 8. Opl. (448 S.). — 2. Bind. 8. Opl. (420 S.). 
02—04. Gyldendal, å 2,00. *3,75. 

— Eventyr og Historier. Med Illustr. af L. Frølich. 4. 
Bind. 3. Udg. (344 S.). — 5. Bind. 3. Udg. (350 S.). 
02—05. Gyldendal, å 2,00. *3,75. 

— Eventyr og Historier, illustr. af V. Pedersen. Kunst- 
Udgave. I— H. (436 + 420 S.). 02—03. Gyldendal. 
15,00. *25,00. 

— 0. T. Roman. (Af ».Gyldendals Bibi.«). (316 S.). 02. 
Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— De to Baronesser. (Af .»Gyldendals Bibi.«). (292 S.). 
03. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Mit Livs Eventyr. Bearb. for Børn af K. V. Rosen- 
stand. (96 S.). '03. Gyldendal. 0,50. *0,75. 

— Æfintyri og sogur. Steingr. Thorsteinsson byddi. 
M. 1 Portr. (312 S.). Reykjavik. 04. Gu5m. Gama- 
lielsson. 3,00. *4,00. 

— Billedbog med Billeder. 1805 — 2. April — 1905. (M. 
dansk, tysk, engelsk og fransk Tekst). 4. 05. (Win- 
kel & Magnussen), f 

— Den lille Havfrue. Kærestefolkene. Den grimme Æl- 
ling. Illustr. til Forf.s 100-Aars Jubilæum af L. 
Frølich. (98 S.). 4. 05. Gyldendal. 12,00. 

— Eventyr og Historier. Jubilæumsudgave for danske 
Børn, med V. Pedersens og L. Frølicbs Tegninger. Ud- 
valget ved S. Bauditz. I— II. (432 + 448 S.). 05. 
Gyldendal. 3,00. *5,00. 

— Ole Lukøie. Eventvr-Comedie i 3 Acter. 5. Udg. 
Med Indledn. af A. Åumont. (88 S.). 05. Gvldendal. 
1,00. *2,00. 

— Mit Livs Eventyr. I. Barndom og Ungdom i Uddrag 
t. Br. f. Mellemskolen, udg. af Dansklærerforeningen 
ved Axel Sørensen. (106 S.). 06. Gvldendal. 0,50. 

— Smaating for Scenen. 2. Opl. (80 S.). 07. Gyldendal. 
1,00. 

— Liden Kirsten. Romantisk Opera i 2 Akter. 6. Oplag. 
(32 S.). 08. Gvldendal. 0,60. 

— Mit Livs Eventyr. (Af ..Gyldendals Bibi.«). (664 S.). 
08. Gyldendal. 1,00. *1,50. Indb. med efterflgd. 
*2,90. 

Fortsættelse. (1855—67). Udg. af J. Collin. (Af 

»Gyldendals Bibi.«). (216 S.). 08. Gyldendal. 1,00. 
•1,50. 

— og Carl Ewald, Udvalgte Eventyr. Udg. af Dansklærer- 
foreningen ved M. Fratz. (88 S.). 05. Gvldendal. 
0,50. 

Andersen, Hans Chr., i Nordsjælland. (8 S.). 05. Ikke 
i Bogb. 

Andersens, Hans Chr., sidste Leveaar, hans Dagbøger 
1868—75, ved Jonas Collin. M. 1 Portræt. (238 S.). 

06. Gyldendal. 5,00. 

Andersen, Henry, Bogbind. Optegnelser t. Br. v. Bog- 
handler-Fagskolen. 2. gennems. Udg. (16 S.). 07. 
(Schønberg-). 1,00. 

Andersen, J., (I), Korte Træk af Fotografiens Oprindelse 
og Udvikling. (6 S.). Randers. 03. Ikke i Bogb. 

Andersen, J., (II), Et nyt System for Malkekvægets Be- 
dømmelse etc. Med Forord af H. Goldschmidt og II. 
Isaachsen. (100 S.). Odense. 07. Milo. 2,00. Andersen, J. C, Smaatræk fra Livet. Virkelige Tildra- 
gelser og nogle Sange. 2. Opl. (24 S.). Aalborg. 06. 
Forfatteren. 0,10. 

— se: Fortællinger, interessante. 08. 

Andersen, J. Oskar, Novatiau. (300 S.). 01. Aug. Bang. 
5,00. 

— Det moderne Italiens Forhold til Kristendom og Kirke. 
(Særtr. af »Valdeusermissionstideude«). (36 S.). 03. 
Ikke i Bogb. 

— Kirkeorganisation udenlands. Redegørelse for en Del 
af de protestantiske Kirkers Forfatninger. (258 S.). 
05. (Aug. Bang). 3,00. 

Andersen, J. Oskar, Fra Trankebarinissionens Begyndel- 
sestid. (Særtr. af »Nord. Missioustidsskr.«). (82 S.). 
Aarhus. 06. (Bethesda). 1,50. 

— Den tyske Original til »Peder Smid oc Atzer Bonde«. 
(Særtr. af »Kirkehist. Saml.«). (26 S.). 07. Ikke 
i Bogb. 

— se: Kirke-Leksikon f. Norden. 22.-53. H. 01—09. 
Andersen, Jenny, Elisabeth. (134 S.). 02. Gyldendal. 

2,00. 

Andersen, Jens, Jobannes Aabenbaring eller Tids-Aan- 

dernes Aabenbarer. (80 S.). 04. Ikke i Bogb. 
(Andersen, Ingeborg), I. 0. G. T. ..Reduingsbaadeims 

(Loge Nr. 4) 25-aarige Stiftelsesfest og Faneindvielse. 

(8 S.). 06. Ikke i Bogb. 
Andersen, Joh., se: Gøtzsche, Jobs. 07. 
Andersen, Julius, Bag Kulisserne. Theaterskitser. (112 

S.). 04. Axel Andersen. 1,75. 
Andersen, Lars, J. J. Rosendal. Et Mindeskrift. 2. Udg. 

(50 S.). Kolding. 03. Forf. (Høve ved Asnæs). 0,80. 

— se: Bojsen, Andreas. 06. 

Andersen, Marie, Hvorledes jeg afbenytter Havens Grønt- 
sager i Husholdningen. (Vejlederen). (16 S.). Aarhus. 
08. A. Andersen (Søften pr. Hinnerup). 0,15. 

Andersen, N., Dansk Sproglære Nr. 2, nærmest f. Mellem- 
skolen og Realskolen. 11. Udg. ved M. V. Rasmussen. 
(48 S.). 06. (J. Erslev). 0,60. 

— Regnebog nærmest for Folkehøjskoler. ■ 9. Udg. ved 
A. J. Andersen. (168 S.). 07. (J. Erslev). *1,50. 

— Kortf. dansk Sproglære. Nr. 3. 16. Udg. (24 S.). 
08. (J. Erslev). 0,25. 

— Regnebog I for Folkeskolen. 21. Udg. ved A. J. An- 
dersen. (48 S.). 08. (J. Erslev). 0,40. 

— Facitliste I. 12. Udg. ved A. J. Andersen. (16 S.). 
08. (J. Erslev). 0,25. 

— Regnebog II for Folke- og Mellemskolen. 15. Udg. 
ved A. J. Andersen. (64 S.). Kolding. 08. (J. Erslev). 
0,50. 

— Facitliste. II. 15. Udg. ved A. J. Andersen. (16 S.). 
08. (J. Erslev). 0,25. 

— Mindre Regnebog III. 8. Udg. ved A. J. Andersen. 
(104 S.). 06. (J. Erslev). *0,75. 

— Facitliste til Regnebog III. 9. Udg. (1 Meterudg.) 
ved A.J.Andersen. (20 S.). (Kolding). 08. (J. Erslev I. 

0. 30. 

Andersen, Nicolaj, Nordslesvigernes Nødværge. En tre- 
dobbelt Ret. (28 S.). 02. Ikke i Bogb. 

Andersen, 0., se Vejviser f. Thisted og Ringkøbing 
Amter. 03. 

Andersen, Ole, Brudté Vaarspirer. (16 S.). Kolding. 08. 
Forfatteren. 0,25. 

Andersen, Ottar, Gymnastik paa Skolepladsen. 12 Time- 
sedler f. Landsbyskolen. (46 S.). 08. (Akad. Bog- 
handel). 0,75. 

Andersen, P., (I) se: Postadressebog f. Randers. 01. 
Andersen, P., (II) se: Hovedregningsbog, praktisk. 

1. — 3. H. 05—06. 

— Zoologi f. Mellemskolen. I— II. — se: Balslev, Vilh. 
08—09. 

Andersen, P., (II) og Vilh. Balslev, [nsekttavler. 1—6 (i 
Materie). 05—06. Brinkmann & Richter, å 2,00. LO P. ANDERSEN — ANDRÆ. Andersen, P., og M. Vahl, Geografi for Mellemskolen. 
1. Del. 3. Opl. (88 S.). [1. Opl. 04]. 09. Gyldendal. 
•1,25. 

2. Del. 2. Oplag. (144 S.). [1. Opl. 05]. 07. 

Gyldendal. *2,50. 

Geografiske Hefter for Realklassen. I. Alm. Geo- 
grafi. (80 S.). 08. 1,50. — II. De forenede Stater i 
Nordamerika. (68 S.). 09. 1,25. 08—09. Gyldendal. 
2,75. 

Andersen, P. A., Fortegnelse over Nykjøbing Katedral- 
skoles naturhistoriske Samling. (14 S.). (Skoleprogr.). 
Nykjøbing F. 00. Ikke i Bogh. 

Andersen, R. C, Randers Snedkerlaug. En kortf. hist. 
Fremstilling. (8 S.). Randers. 08. Ikke i Bogh. 

Andersen, S., Odense Slagterlav 1634—1904. M. Illustr. 
(72 S.). Odense. 04. Ikke i Bogh. 

Andersen, Severin, (I) Under Lyset fra oven. Livsbetragt- 
ninger. Med Forord af P. E. Benzon. (144 S.). 03. 
Hagerup. 2,00. *3,00. 

Andersen, Severin, (II) Regnebog med Forklaring. I — II. 
4. Oplag. (112 + 80 S.). Hadsten. 03. Forfatteren. 
1,25. 

Andersen, Sophie, Huslig Kemi i Kunstvask, Farvning, 
Tøjrensning, Pletaftagning m. m. (16 S.). Faaborg. 
08. Forfatteren. 

[Andersen, Theod.], Sognets Børn. Roman af Forf. til 
»Tvillingsøstrene«. (688 S.). 01. 5 Øres Folkebibl. 

[ — ] Spillemandens Datter. Roman af Forf. til »Tvilling- 
søstrene«. (466 S.). 02. 5 Øres Folkebibl. 

[ — ] Kongens Kæreste — Støvlet-Katrine. Hist. Roman. 
I— II. (600 + 464 S.). 03—04. 5 Øres Folkebibl. 

— Fra Byens Udkant. Fortælling. (244 S.). [Fejl trykt 
1893]. 03. 5 Øres Folkebibl. 

— Fine Folk. Roman. (p. 267 — 557). Aarhus. 04. 
Will. Sørensen. 3,00. 

— En Arbejders Døtre. Fortælling. (558 S.). Aarhus. 

04. Will. Sørensen. 3,00. 

— Ledvogterens Hustru. Roman. (54 S.) (uafsluttet). 

05. 5 Øres Folkebibl. 

— Bissekræmmeren. Historisk Roman. (312 S.); 05. 
R. Andersen. 1,00. 

— Den graa Taarnbygniug. Kriminalroman. I — II. 
(528 + 512 S.). Aalborg. 06—07. Leander Nielsen. 
3,25. 

Andersen, V. E. J., Langt højere Bjærge — . Skildring 
fra en Stationsby. (202 S.). 06. Hagerup. 3,25. 
*4,75. 

— og J. Panduro, Engelsk i Mellemskolen. (144 S.). 
Aalborg. 05. M. A. Schultz. *1,85. 

Engelsk i Realklassen og første Gymnasieklasse. 

(184 S.). Aalborg. 07. M. A. Schultz. *2,25. 
Engelsk Begynderbog f. Mellemskolen. 3. Udg. 

(102 S.). [1. Udg. 04]. Aalborg. 08. M. A. Schultz. 

*1,50. 

Engelsk i fjerde Mellemskoleklasse. 2. Udg. (140 

S.). [1. Udg. 06]. Aalborg. 09. M. A. Schultz. *1,85. 

Andersen, Vald., Teater-Billeder fra Sæsonen 1907 — 08. 
(32 S.). 4. 08. City-Forlaget. 1,50. 

Andersen, Vilh., Den krøllede Frits. Studenterkomedie 
i 3 Akter og et Forspil. Efter Poul Møllers Novelle: 
En dansk Students Eventyr. (120 S.). 01. Gad. 2,50. 

— Knud Sjællandsfars Betragtninger over Aaret og Da- 
gen. (272 S.). 02. Gyldendal. 4,00. 

— Litteraturbilleder. (236 S.). 03. 4,00. — 2. Sam- 
ling. (176 S.). 07. 2,75. 03—07. Gyldendal. 6,75. 

— Bacchustoget i Norden. M. 1 Portr. (304 S.). 04. 
(Schubothe). Gyldendal. 4,50. *5,75. 

— Ludvig Holberg paa Tersløsegaard. (48 S.). 4. 04. 
(Gyldendal). 1,00. 

— Poul Møller, hans Liv og Skrifter. 2. gennems. Udg. 
I— II. (268 + 324 S.). 04. Gad. 6,00. 

— Maskarade. Komisk Opera i 3 Akter. (106 S.). 06. 
Gyldendal. 1,75. Andersen, Vilh., Tider og Typer af dansk Aands Historie. 
1ste Række: Humanismen. 1ste Del: Erasmus. 1ste 
Bog. Tiden indtil Holberg. (278 S.). 07. 4,75. — 
2. Bog. Det 18. Aarhundrede. (398 S.). 09. 6.00. 
07—09. Gyldendal. 10,75. 

Andersen Nexø, M., Familien Frank. Fortælling. (234 

5. ). 01. Gyldendal. 3,50. 

— Dryss. Roman. (458 S.). 02. Gyldendal. 6,50. 

— Soidage. (252 S.). 03. Gyldendal. 4,50. 

— Muldskud. 2. Samling. (184 S.). 05. Gyldendal. 
2,75. 

— Pelle Erobreren. Roman. Folkeudgave. I. (312 S.). 

06. 3,00. — II. Læreaar. (280 S.). 07. 3,00. — 
III. Den store Kamp. (368 S.). 09. 4,00. 06—09. 
Gyldendal. 10,00. 

— Af Dybets Lovsang. (168 3.). 08. Gyldendal. 2,75. 

Andersen-Rosendal, Joh. Fredr., Nogle Kreditforenings- 
betragtninger for Lægmænd. (Særtr af »Agrardagbla- 
det«). (22 S.). Skanderborg. 02. Ikke i Bogh. 

Andersen-Testrup, C. C, Klokker og Kerter. Julefor- 
tællinger. (80 S.). Haslev. 07. R, Torkildsen. 
1,00. 

Anderson, Nephi, Tru feSranna. (4 S.). Reykjavik. 05. 
L. Bjarnason. 

Anderson, Ola, Lys over Livets Vej og Korsets Ord. Et 
religiøst Skrift. 1. Udg. (24 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Andragende til Rigsdagen fra Centralforeningen af 
Beværtere i Danmark samt en Indledning: »For eller 
imod fri Beværternæring«. (44 S.). 08. (Hedemark 
& Dalberg). 0,35. 

Andreasen, El., Anvisning til at lave god og billig Mad 
af Slagteriaffald. (16 S.). Hjørring. 05. Hjørring 
Amts Andelssvineslagteri. Gratis. 

Andreasen, V., se: Postadressebog f. Viborg. 06. 

Andreasen, Wald. J., Haandbog for de forenede Baptist- 
Menigheder i Danmark. (62 S.). 02. Dansk Baptist- 
Forlag. 

Andreassen, J., Den stædige Tyrekalv. Eu Historie f. 
Børn. (20 S.). 07. K. Foren. f. i. Miss. 0.20. 

— En Plet af vort Fædreland. Foredrag. (Særtr. af 
»Fra Højskolen«). (32 S.). Struer. 07. Forf. (Faare- 
vejle Højskole). 0,25. 

— Lidt Pædagogik. Struer. 07. (K. Foren. f. i. Miss. 
0,15. 

— Vor Fritid. Struer. 07. K. Foren. f. i. Miss. 0.10. 
Andreassen, J. C, og J. Boesen, Hvad man bor videf 

Næstved og Omegn. (24 S.). Næstved. 05. Ikke i 
Bogh. 

Andresen, A., James Watt og Dampmaskinen. En Lev- 
nedsbeskrivelse. M. 4 Træsnit. 3. Opl. (Særtr. Nr. 54 
af »Folkelæsning«). (50 S.). 01. (Gad). 0.40. 

Andresen, G., Praktisk Regnskabs- og Husholdningsbog. 
5. Udg. (174 S.). 4. 07. (Schubothe). Gvldendal. 
1,35. 

Andresen, M., se: Stambogs-Vers. 02. 

— se: Sangbog, dansk (den blaa Sangbog). 08. 
Andresen, P., Statskonsulent P. Nielsen Tystofte. En 

Levnetstegning. M. 1 Portr. (164 S.). Odense. 07. 
(Andelstrykkeriet). 2,00. 

Andresen, P. E., Hvorledes fjærner man Pletter? (34 S.). 
05. Holger Debell. 0,65. 

Andresen, Viggo, Kortf. Vejledning i mikroskopisk Tek- 
nik for Tandlæger og Studerende. (Særtr. af »Tand- 
lægebladet«). M. Illustr. (26 S.). Odense. 02. Ikke i 
Bogh. 

— Tændernes Forbedring og Vedligeholdelse. M. Illustr. 
(32 S.). 08. Rom. 0,75. 

Andræ, P., Andræ-Hall overfor den politiske Situation i 
Efteraaret 1863. 2. Opl. (174 S.). [1. Opl. 02]. 02. 
(Lehm. & Stage). 1.00. 

— Andræ og Hall overfor den politiske Situation i Efter- 
aaret 1863. Et Svar til Folketingsmand N. Neergaard 
m. fl. (30 S.). 02. (Lehm. & Stage). Gratis. ANDRÆ— ARBEJDSPLAN. 1 1 Andræ, P., Andræ og Fællesforfatniugen af 2. Okt. 1855. 
(532 S.). 03. (Lehm. & Stage). 5,00. 

— Andræ og hans Opfindelse Forholdstals- Valgmaaden. 
Et Mindeskrift. 2. forøg. Udg. (314 S.). [1. Ud. 05]. 
07. (Lehm. & Stage). 3,00. 

— Andræ og hans Opfindelse Forholdstalsvalgmaaden. 
Fortsættelse af det 1905 udg. Mindeskrift. (130 S.). 
07. (Lehm. & Stage). 1,50. 

Andvari. Timarit hins islenzka })j65vinafélags. 26. — 33. 
år. Reykjavik. 01 — 08. Hi6. isl. pjoSvinafélag. 
å 2,00. 

Anekdotejæger, den lystige. (16 S.). 07. Strandberg. 
0,10. 

Angell, H., Svartfjallasynir. Sogur fra Montenegro. 

Helgi Valtysson pyddi. (186 S.). Sey6isfjor5ur. 03. 

D. Ostlund. 2,00. 
Anger, E. J., Uddrag af den bibelske Historie og en kort 

Udsigt over Kirkens Hist. 6. Opl. M. 1 Kort. (142 S.). 

03. Klein. *0,70. 
Ankarloo, Joh., SkogarmaSurinn. Sænsk skåldsaga. 

(Sjerprentun lir „Fjallkonunni"). (296 S.). Reykja- 
vik. 02. Ikke i Bogh. 
Anméghian, P., Visions scandinaves. (88 S.). 03. (Høst). 

2,50. 

Anna Marie. En Julefortælling. Oversat fra Tysk. (36 
S.). 03. C. B. Kiær. 0,25. 

Annales de l'observatoire magnétique de Copenhague, 
publiées par A. Paulsen. Années. 1897 — 98. (46 S.). 
Fol. 02. — Années. 1899—1900. (50 S.). Fol. 03. 
02—03. (Gad), å 1,50. 

Annales de l'observatoire magnétique de Copenhague, 
publiées par A. Paulsen. Variations du champ mag- 
nétique horizontal. (Années. 1892—1900). M. 2 
Tvl. (30 S.). Fol. 06. (Gad). 1,50. 

Ann ex et, se: Tidende, den indre Missions. 

Annoncebladet for Gartnerforeningen for Nordre Birk. 
Ansvarh. J. C. Hansen. 1. Aarg. N. 1 — 6. Fol. 
Lyngby. 04. For Medlemmer. 

Annoncering, urigtig, og dens Følger. Af Foreningen af 
Repræsentanter for Handel, Haandværk og Industri i 
Aarhus. (22 S.). Aarhus. 06. Ikke i Bogh. 

d'Annunzio, G., La Gioconda. Tragedie. Aut. Oversæt- 
telse ved R. Winge. (188 S.). 01. Gyldendal. 2,75. 

— Lvst. Roman. Aut. Overs, fra Italiensk af R. Winge. 
(378 S.). 02. Gyldendal. 4,75. 

— Ilden. Aut. Overs, ved R. Winge. M. 1 Portr. (330 

5. ). 03. Gyldendal. 4,50. 

— Francesca da Rimini. Sørgespil i 5 Akter. Aut. 
Overs, fra Italiensk ved R. Winge. (182 S.). 05. 
Gyldendal. 2,75. 

— Den døde By. Sørgespil i 5 Akter. Aut. Overs, ved 
R. Winge. (116 S.). 08. Gyldendal. 2,00. 

Anordning af 22. Jan. 1907 ang. internat. Søvejs- 
Reglers og Nødsignalers Anvendelse i danske Skibe. 
Forsynet med lettende Omskrivninger I il Hjælp ved 
Undervisning. (32 S.). Frederikshavn. 08. Ikke i 
Bogh. 

Anselmus, Et Skriftemaal. (78 S.). 01. Gyldendal. 1,50. 

Anskafielsesarbejdet i Livsforsikring. Vink og Vejledn. 
f. Agenter. Efter det Svenske. Udg. af Redakt. af 
»Assurandøren« (0. Rechendorff). (20 S.). 02. Ikke 
i Bogh. 

Anskuelse, de sagkyndige Medhjælperes, om Værdien af 
Skovejendomme i' 1904. (16 S.). 05. (Gyldendal). 0,50. 

(Anthon, H., og A. Qvist), Beretning om en Skovbrugs- 
ekskursion til Jylland 1905. (74 S.). 4. (Autogr.). 

06. Ikke i Bogh. 

Antologi, Aarets. 1907. (256 S.). — 1908. (272 S.). 

(1908 tillige norsk Udg.). 07—08. Gyldendal, å 0,35. 
Antonius, Jeg sér en Verden — . Lvrisk Stemning. (16 

S.). 02. Ikke i Bogh. 
Antonsen, Ane-Grete, Gamle Jomfruer. Lystspil i 1 Akt. 

(60 S.). 07. V. Pio. 1,00. Antvorskov Ruiner. M. Ulustr. (6 S.). Slagelse. 07. 
Ikke i Bogh. 

Anvendelse, Gassens, og Fordele i Husholdningen. Trykt 
s. Mskpt. (Aarhus Gasværk). (8 S.). Aarhus. 03. 
Ikke i Bogh. 

Anvendelse, den rette, af Kunstgødning. M. Ulustr. Af 
P. A. B— g. (28 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Anvendelse, de internationale Søvejs-Reglers og Nødsig- 
nalers, af danske Skibe. Anordning af 22. Jan. 1897 
med senere Tilføjelser og Ændringer. (Særtr. af »Naut. 
Almanak« 1909). (16 S.). 08. Gad. 0,20. 

Anvisning til at vinde og beholde sin Elskedes Hjerte 
samt Nytaarsvers, Kjærlighedsbreve m. m. 2. Opl. 
(24 S.). 03. R, Stjernholm. 0,25. 

Anvisning til Blodudtømmelse ved Aareladning og Kop- 
sætning. Udarb. f. Jordemødre ved Sundkedskollegiets 
Foranstaltning. M. Ulustr. (12 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Anvisning til Drivning af Hyacinther o. a. Løgvækster. 
(12 8.). 07. Fritz Jensen & Co. Gratis. 

Anvisning til Bridge som det spilles i Portland o. a. Klub- 
ber. 3. Opl. (32 S.). [1. Opl. 04]. 09. Henriques & 
Bonfils Eftf. 0,35. 

Anvisninger, letfattelige, til Brugen af Tomater. Udg. 
af Tomatforeningen for Odense. (12 S.). Odense. 03. 
Ikke i Bogh. 

Anvisninger, nogle, paa Tilberedelse af Kaniukød. (8 S.). 

04. Foreningeu til Kaninavlens Fremme. Gratis. 
Anvisninger, 115, til at bage Kager, Buddinger, Omelet- 
ter, Fromager etc. (36 S.). 05. Strandberg. 0,25. 

Apollo-Epistler. Udg. af H. J. Beier. 1906—08. Fol. 

Aalborg. 06 — 08. Udgiveren. Gratis. 
Appel, A., Husdyrbruget 1900—07. (Særtr. af »Tidsskr. 

f. Landøkonomi«). 01 — 08. (Schubothe). Aug. Bang. 

å 0,35. 

— Faareavl og Faarehold. M. 31 Afbildn. (120 S.). 02. 
(Schubothe). Aug. Bang. *2,00. 

— se: Avlscentrer f. Kvæg af jydsk Malkerace. II. 03. 

— se: Stambog, de samv. danske Landboforeningers. 
Appel, Hans, Landbrugsregnskab, t. Br. v. Undervisn. i 

Bogføring. Trykt s. Mskpt. 2. Udg. (8 S.). 4. Odense. 

05. Ikke i Bogh. 

Appel, Ja c, Regnebog. 2. H. 2. Opl., se: la Cour, 
Poul. 02. 

— Historisk Fysik. 2. Udg., se: la Cour, Poul. 06—07. 

Arbejderblad, socialistisk. Organ for socialistisk Oplys- 
ning. Ansvarl. Redaktør: Alb. Jørgensen. 1. Aarg. 
Nr. 1—87. Fol. 08. Udgiveren. 1,40. (Kvartl.). 

Arbejderen. Meddelelsesblad for de samvirkende Fagfor- 
bund i Danmark. Redig. af C. M. Olsen. 1. — 4. Aarg. 
4. 04—08. For Medlemmer. 

Arbejderforsikringsmøde, det nordiske, i Kbh. Sept. 1907. 
(156 S.). 07. (Gad). 2,00. 

Arbejderhaven. Organ for de samvirkende Haveselskaber. 
Redakt. M. Nielsen. 1. Aarg. Nr. 1—12. 04. Aar- 
hus og Esbjerg. 08. Udgiveren, Randers. 0,50. 
(Kvartl.). 

Arbejdsforhold, vore. En Redegørelse for Situationen 
inden for de forskellige Fag. (San-tr. af »Samfundet«). 
(32 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Arbejdsgiveren. Medlemsblad for dansk Arbejdsgiver- 
og Mesterforening. Ansvarh. Redakt. V. Gætje (og 
senere Soph. Agerholm). 2. — 9. Aarg. 4. 01 — 08. 
For Medlemmer. 

Arbejdsgivermøde, det nordiske, i Kbh. 1907. Stenograf. 
Referat. Trykt S. Mskpt. Udg. af Dansk Arbejdsgiver- 
og Me>lei'!'iiivniim-. (134 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Arbejdsløsheden i Danmark. Udg. af Do samv. Fagfor- 
bund i Danmark. (40 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Arbejdsmanden. Organ for det nye Arbejdsmands-For- 
bund. Redig. af P. Poulsen. 1.— 2. Aarg. 4. 07—08. 
For Medlemmer. 

Arbejdsplan for Statens Forsøg i Plantekultur. 1906 — 09. 
Trykt s. Mskpt. 06—08. Ikke i Bogh. 12 ARBEJDSPRØVE— ASGRIMSSON. Arbejdsprøve mod danske Radsaamaskiner. 12. Beretn. 

om de statsunderst. Redskabs- og Maskinprøver. Ved 

E. Jørgensen. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). 

(18 S.). 04. (Seliubothe). (Gyldendal). 0,35. 
Arbejdsprøve med Radsaamaskiner paa Rosenfeldt ved 

Vordingborg i 1907. 15. Beretn. om de statsunderst. 

Redskabs- og Maskinprøver. Ved C. V. Birk. (Særtr. 

af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). (36 S.). 07. (Sehu- 

bothe). (Gyldendal). 0,35. 
Arboe, C., Sommerkøreplan 1'. Sjælland, Lolland, Falster. 

1. Maj— 30. Sept. 1908. (M. Illustr.). (64 S.). 03. 

Udgiveren. 

— se: Ringers Togplan. 08. 

A r b o e - R a s m u s s e n, N, P., se: Rasmussen, N. P. 
Arboe. 

Arbék hins islenzka fornleifafélags 1901—08. M. Tav- 
ler. Revkjavik. 01—08. Selskabet. (1903. 4,00). 
å 3,00. 

— Registur 1880—1904. Eftir Brynjulf Jonsson. (94 
S.). Reykjavik. 06. Selskabet. 2,00. 

Architekten. Meddelelser fra Akademisk Architektfor- 
ening. Redakt. K. Arne-Petersen (senere S. Lemche 
og sidst K. Varming og Alfr. Thomsen). Bind IV — XI. 
4. 01—08. Foreningen. 2,50. (Kvartl.). 

Archiv for Pharmaci og Chemi. Udg. af Danmarks Apo- 
tekerforening. Redig. af A. Kløcker. 8. — 15. Bind. 
01—08. Apotekerforeningen, å 10,00. 

Arendrup, Anna, Mosters Historier, fortalte for Born. 
(62 S.). 05. J. Lund. *1,00. 

Arendrup, C. H., Forsvarssagen. Nogle Bemærkninger 
om de Forhold, som medførte Englands Overfald paa 
Danmark 1807 og om Foranstaltn. for at kunne hævde 
Danmarks Neutralitet. (72 S.). 06. Tryde. 1,00. 

Arentzen, K., og S. Thorsteinsson, Nordisk Mytologi. 6. 
Opl. (128 S.). 04. V. Pio. *1,75. 

Arff, Joh. Georg, Nogle Optegnelser, med supplerende 
Meddelelser om hans Levned, ved E. Marquard. (Særtr. 
af »Personalhist. Tidsskr.«). (16 S.). 04. Ikke i 
Bogli. 

Aristofanes, Fuglene. Komedie, overs, af J. B. Koch. 

(128 S.). 04. Gyldendal. 1,60. 
Arkiv, liordiskt medicinskt. Udg. af C. G. Santesson. 

34.— 41. Band. (3. foljd 1.— 8. bandet). Stockholm. 

01—08. (Hagerup). å 24,00. 
Arkiv for Genealogi og Heraldik. Samlinger til dansk 

Personal- og Familiehistorie. 1. — 2. H. Aarhus. 08. 

T. Baumgarten. Aarlig 4,50. 
A r 1 a u d, 0., se: Ord, bevingede. 04 — 06. 
Armand, Kynblandna stulkan. Saga ur prælastriSinu. 

(102 S.). Reykjavik. 06. (Joh. Johannessen). 0,80. 
Armstrong, R. A., Tilbage til Jesus. Aut. Oversættelse 

ved A. M. Jensen. (88 S.). 01. V. Pio. 1,00. 

— Den unitariske Kristenheds Tro og Grundsætninger. 
Oversat af M. B. Westenholz. (16 S.). 02. Theo. Berg. 
0,10. 

Arnason, Jon, se: Huldufolkssbgur. 01. 

— se: Utilegumannasogur. 02. 

— se: Æfintyri, seytjan. 03. 

— se: Trollasogur. 05. 

— se: Draugasogur. 06. 

Arndal, Oluf L., Fattigmands Børn. Digte. (78 S.). Aarhus. 

08. (Tillge). 1,50. 
Arnfirftingur, hålfsmåna&ar og vikublafi. Ritstjori: 

t>orsteinn Erlingsson. 1. åre'. Nr. 1—36. 1901—03. 

Fol. Reykjavik. 01—03. Udgiveren. 2,50. (I Udi. 

3,50). 

Arnoljdi, V., De danske Folkehøjskoler. Overs. Ira Russisk 
af J. Kure. (64 S.). Odense. 05. Milo. 0,75. 

A r n 6 r s s o n, Einar, se: Rikisréttindi Islands. 08. 

Arntzen, Vilh., Almindelig Handelsvidenskab. 4. Udg. 
omarb. af B. S. Friis. (154 S.). 04. Axel Andersen. 
*2,50. Arny. Geh'5 ut af fjelagi islenzkra studenta i Kph. 

(128 S.). 01. Det isl. Studentersamfund. 1,25. 
Arsrit ræktunarfélags NorSurlauds 1905 — 06. Akureyri. 

05 — 06. Nordlandets Opdyrkningsselskab. 
Arsskyrsla ræktiinarfjelags Nor5urlands. 1903 — 04. 

Akureyi. 04 — 05. Nordlandets Opdvrkningsselskab. 
Arthur, T. S., Ti'u kvold i veitingarhu'si : Hj. Sigur5s- 

son og Sig. Jonsson byddu. (Sjerpr. lir „Good-Temp- 

lar«). (296 S.). Reykjavik. 03. Ikke i Bogh. 
Artikler, to gamle (skrevet i 1886), som maaske nu 

kunde blive til Nytte. Af L. W. (10 S.). 04. Ikke 

i Bogh. 

Artikler, udvalgte, af »Kvik«. Udg. af en Kreds Elever 

paa Kjøng Højskole i Vinteren 1903 — 04. Ansvarsh. 

Redakt. N. P. Østergaard. Trykt s. Mskpt. (48 S.). 

Glamsbjærg. 04. Ikke i Bogh. 
Artilleri-Bekendtgørelser. 1901—08. 01—08. Ikke i 

Bogh. 

Artopé, Th., Straudaanden. Roman. Paa Dansk ved C. 
Reiffenstein-Hansen. (Føljeton til »Aarhus Stiftsti- 
dende«). (184 S.). Aarhus. 03. Ikke i Bogh. 

Artsforsøg med Rug og Hvede. (Særtr. af »Tidsskr. f. 
Landbrugets Planteavl«). (28 S.). 08. (Gvldeudal). 

0. 50. 

Arup, Erik, Studier i engelsk og tvsk Handels Historie. 

1350—1850. (532 S.). 07. (Gyldendal). 6,00. 
Arup, Joh., Kødforsyning og Kødkontrol. Foredrag. (Sær- 

trvk af »Maanedsskr. f. Dvrlæger«). (14 S.). 02. 

Ikke i Bogh. 

Arv, Bodils. Efter det Engelske ved C. M[ønster]. (26 

S.). 03. Diakouissestift. Depot. 0,15. 
Arv, en kostelig. En Fortælling fra Missionen i Bag- 

indien. (Gudel. Smaaskr.). (22 S.). 03. (K. Foren. 1 

1. Miss.). 0,10. 

Årvé, Det graa Guld! Gummi-Industriens Historie, med 
særligt Henblik paa Luftringe-Industrien. (Særtr. af 
»Nord. Cykle- og Motor-Fagblad«). (32 S.). 05. Schiou- 
ning & Arvé. Ikke i Bogh. 

Arvelov, den danske. (Forordning, indeh. nogle Foran- 
dringer i Lovgivningen om Arv af 21. Maj 1845). 
Med Noter, Henvisninger samt et alfab. Register ved 
K. A. Hammerich. (52 S.). 01. Gad. 0,90. 

Arvelov, den danske. Forordning, indeholdende nogle 
Forandringer i Lovgivningen om Arv af 21. Maj 1815 
samt Lov af 29. Dec. 1857. Med Henvisninger og 
Noter. (32 S.). 03. V. Pio. 0.50. 

Asbjørnsen, P. C, Eveutvrbog for Born. II. M. Illustr.. 2. 
Opl. Udg. af M. Moe.' (100 S.). 03. Gyldendal. 1.00. 

— Udvalgte Folkeeventvr. Ny Samling. Udg. af M. 
Moe. Illustr. af Th. Kittelsen. (164 S.). (Kria). 06. 
Gyldendal. 3,50. *4,00. 

— Illustr. Eventyr. Udvalgte Folkeeventvr. Udg. af 
M. Moe. Illustr. af Th. Kittelsen. 2. Oplag. 1— 2. 
Samling, (å 84 S.). (Kria.). 07. Gvldendal. å 1.00. 
*1,50. 

— og Jørgen Moe, Eventyrbok for Born. M. Illustr. av 
Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Revideret Ude;, 
ved M. Moe. 3. Oplag. 1. Samling. (90 S.). — 

2. Samling. (86 S.). — 3. Saniline;. (100 S.). (&».). 
08. Gyldendal, å 1.00. *1,50. 

Aschlund, Fr., Augustins Minde. Prædiken. (16 S.\ 06. 
(Bethesda). 0,20. 

Asgrimsson, Benedikt, Aldamotaminning. (S S.). Rey- 
kjavik. 01. Forfatteren. 0.10. 

— Jolasålmur. (8 S.). Revkjavik. 02. Ikke i Boeh. 

— Tynda barniS. Saga. ' (48 S.). Reykjavik. 03. 
Ikke i Bogh. 

— Påskasålmur. Sigur Jesu vfir dauflanum. (S SJ. 
Reykjavik. 04. Ikke i Bogh.' 

— Tvo systkini. (48 S.). Reykjavik. 07. Ikke i Bogh. 

— se: Sagan af Junifer konungi. 01. 

— se: Trulofun, fåheyrd. 05. ASKOV — AURORA. 13 Askov og Omegn 1906. (30 S.). Kolding. 06. Ikke 
i Bogh. 

»Askov Lærlinge«. Aarsskrift for 1904 — 08. Kolding. 

04—08. (Lehin. & Stage). (1904—05 å 1,50). å 1,25. 
Asmundsson, Valdimar, Ritreglur. 6. utg. (60 S.). 

Reykjavik. 07. S. Kristjånsson. *0,75. 

— se: Islendinga sogur. 30 — 38. 01 — 02. 

— se: Alplngisrimur. 02. 

Asmundur Vikingur, OrgeliS. Saga ur Svei'talifinu. (30 
S.). Reykjavik. 02. E. Gunnasen. 0,35. 

Asmussen, A. F., se: Meddelelser ang. de lærde Sko- 
ler (og senere de højere Almenskoler). 01 — 09. 

Assam, H. M., Kort Vejledn. i Kunsten at nyde en Pibe 
Tobak. (8 S.). Odense. 01. Forfatteren. Gratis. 

Asschenfeldt-Hansen, C, Fra Guldgruben. Eu Bibelfor- 
klaring. (VI). De fire Evangelier. (820 S.). 01—02. 
4,40. *6,00. — VII. Apostlenes Gjerninger og Pauli 
Breve. (674 S.). 02—03. 3,60. *5,20. 01—03. J. 
Lorenzen. 8,00. »11,20. 

— Paven og Pavedømmet indtil Reformationen. Nyt 
Opl. (136 S.). 01. K. Foren. f. i. Miss. 0,85. 

— Fra stille Bibel-Timer. (Christelig Samler. 5. H.). 
(24 S.). 02. Ekspeditionen, Nylandsvej 2. 0,15. 

— Hvad er Bibelkritik"? Et lille Indlæg i et brændende 
Spørgsmaal. (36 S.). 02. K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 

— Sektbevægelser i Nutiden. Nyt Oplag. (164 S.). 02. 
K. Foren. f. i. Miss. 0,95. 

— Blandt Indianere. Nogle Træk fra Indianer-Missio- 
næren David Zeisbergers Liv. (Christelig Samler. 10. 
H.). (22 S.). 03. Ekspeditionen, Nylandsvej 2. 0,15. 

— Hvorledes den skotske Frikirke blev til. (Christelig 
Samler. 3.-4 H.). (44 S.). 03. Ekspeditionen, Ny- 
landsvej 2. 0,25. 

— Tale ved forhv. Præst, Dr. pliil. Peter Hansens Jorde- 
færd i S. Kongerslev d. 30. Apr. 1903. M. Portr. (16 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Kirkehistorie for Menigheden. M. Illustr. I — II. 
(570 + 584 S.). 07—08. K. Foren. f. i. Miss. 12,00. 
*16,00. 

— Kortf. Oversigt over Romerbrevets Indhold. (20 S.). 
07. K. Foren. f. i. Miss. 0,15. 

— Provst Deichmann. Nogle Mindeblade. 2. Opl. (36 
S.). [1. Opl. 07]. 07. K. Foren. f. i. Miss. 0,35. 

— se: For Juleferien. 01 — 08. 

— se: For mine smaa Venner. 01 — 08. 

— se: Spørgsmaal, Sjadens. 01. 

— To Foredrag, se: Holt, C. 06. 

— se: Fra de gamle Stier. 07. 

— se: Kom i Hu! 08. 

Assens og Omegn. [Ved P. Jørgensen]. M. III. og 1 
farvetr. Kort. (20 S.). (Odense). 03. Bertelsen, Assens. 
0,50. 

Assens Amts Avis. Udg. Kl. Berntsen. Redakt. H. Klau- 
sen og (fra 1907) Hans I.. Jensen). 15. — 22. Aarg. 
Fol. Assens. 01—08. Udgiveren. 2,25. (Kvartl.). 

Assens Avis. Redig. og udg. af C. A. Ægidius. 53.— 60. 
Aarg. Fol. Assens. 01—08. Udgiveren. 2,20. 
(Kvartl.). 

Assens Social-Deinokrat. Udg. af socialdemokr. Forenin- 
ger. Redakt. H. P. Rasmussen og E. Maroti (og senere 
M. P. Sørensen og E. Marott). 1906—08 Fol. Odense. 

06— 08. Foreningerne. 2,00. (Kvartl.). 

Assens, 0. S., Mindre Lærebog i den bibelske Historie. 

10. Opl. (178 S.). 07. Gyldendal. *2,00. 
Assuranceblad, Landbostandens. Redig. og udg. al' A. I,. 

Dyppel. 1908. 4. Randers. 08. Udgiveren. 4,00. 

(0,50 pr. Nr.). 
Assurancetidende. Organ lur dansk Porsikringsvæsen. 

Udg. og Redakt. 0. Rechendorff. 1907—08. Fol. 

07— 08. Ekspeditionen. 4,00. (Halvaarl.). (0,35 pr. 
\r.). 

Assurandøren. Udg. af et Aktieselskab. Redig. af 0. Rechendorff (og senere af Ludv. Petersen). 6. — 13. 
Aarg. Fol. 01—08. Udgiveren, å 8,00. (Enkelte Nr. 
å 0,35). 

Astl-Leonhard, A., Forsonede. Roman. Paa Dansk ved 
C. Reiffensteiu-Hansen. (Føljeton til »Randers Dag- 
blad«). (142 S.). Randers. 01. Ikke i Bogh. 

— Forsonede. Roman. Paa Dansk ved C. Reiffensteiu- 
Hansen. (142 S.). 02. Dansk Natioualforlag. 0,50. 

Aston, G., Det hovedløse Lig. Krimiual-Romau. (180 S.). 
04. K. Laurtscn. 

At gavne og fornøje. Leporello-Billedbog. M. 18 kolor. 
Billeder. 4. 03. (Than. & Appel 2,00). Rom. 1,00. 

Athea eller Sultanens Favoritinde. Orientalsk Udstyrs- 
pantomime i 3 Akter. M. Illustr. (8 S.). 02. Cirkus 
Beketow. 

Athletik. Organ for Medlemmerne af Idræts-Klubben 

»Urania«. Redakt. Clir. Jakobsen (og senere J. Larsen). 

1901—08. 01—08. For Medlemmer. 
Athletik-Bladet. Officielt Organ for Dansk Athletik-Union 

og Dansk Athletik-Forbund. Udg. af et Konsortium. 

Redakt. A. Th. Jensen o. fl. a. (senere M. Højer og A. 

R. Nielsen). 1. — 4. Aarg. 4. 01 — 04. Et Konsortium. 

(1— 3. Aarg. 0,60 halvaarlig). 0,75. (Halvaarl.). 
Atlanten. Medlemsblad for Foreningen »De danske At- 
lanterhavsøer«. Foreløbig Redakt. T. Westermann o. fl. 

(senere I. Windfeld). 1.— 5. Aarg. M. Illustr. 04—08. 

For Medlemmer. 
Atlas, palæografisk. Dansk Afdeling. Udg. af Kommiss. 

f. det Arnainagu. Legat, M. 64 Tavler. (10 S.). 03. 

30,00. — Oldnordisk-islandsk Afdeling. M. 53 Tavler. 

(16 S.). 05. 30,00. — Ny Serie. Oldnordisk-islandske 

Skriftprøver, c. 1300—1700. M. 37 Tvl. (16 S.). 07. 

30,00. Fol. 03—07. (Gyldendal). 90.00. 
Attrup, M., Ny Regnebog for de yngste Klasser. I. 2. 

ændr. og forøg. Udg. (56 S.). 05'. 0,35. — II. 4. Utlg. 

(60 S.). 09. 0,45. 05—09. V. Pio. 0,80. 

— Facitliste. 2. ændr. og forøg. Udg. I. (8 S.). 05. 
0,10. — II. (18 S.). 09. 0,15. 05—09. V. Pio. 0,25. 

— Ny Regnebog. 3. Del, for Højskolen, Aftenskolen og 
Folkeskolens ældste Kl. 3. forøg. Udg. (112 S.). 07. 
V. Pio. 1,20. 

— Facitliste. (16 S.). 07. V. Pio. 0,25. 
Atuagagdliutit. (Grønl. illustr. Tidsskrift). 1901— OS. 

4. Godthaab. 01—08. 
Atuagarssuit etc. (Grønlandsk Bibel). (1426 + 464 S.). 

00—03. (Lehm. & Stage). *10,00. *12,00. 
Aubert, A., En Renaissancekunstner, Fra Giovanni da 

Fiesole med Tilnavnet Angelico. 1387—1455. M. 

Illustr. (38 S.). 4. 05. Gyldendal. 1,00. 

— Det sidste Aarhuudredes mest avholdte Maler Jean 
Francois Millet, 1814—75. M. Illustr. (30 S.). 4. 
06. Gyldendal. 1.00. 

Auerbach, B., Straffefangerne. Roman. (Føljeton til 
»Randers Dagblad«). (110 S.). Randers. 02. Ikke 
i Bogh. 

Auglysarinn. AugtysingablaS Islands. 1. åre. 1902. 
Utg. Halldor E>6r8arson. Føl. Reykjavik. 02. Udgi- 
veren. Gratis. 

Auglvsingablaft. lår. Nr. 1-2. 4. IsafjorSur. 02- 03. 
Gratis. 

Aucusti, B., Une-e Piger. Løse Blade fra Ungdomslivet. 

Ved A. Tb. Jacobsen. (182 S.). Helsingør. 06. (J. C. 

Borregaard). Chr. Flor. f 
Augustins Bekendelser. Paa Dansk ved G. Jørgensen. 

(168 S.). 02. Gyldendal. 2,00. *3,00. 
Augustinus, W., Mariane Brammers Fabrik. (376 S.). 

02. Gyldendal. 5,00. 

— Vildspor. (174 S.). 03. Gyldendal. 2,50. 
Aumont, Arth., se: Biografier og Portræter af Stu- 
denterne fra 1879. 04. 

Aurora. Udg. af Swedenborg-Foreningen. Redig. af S. C. 
Brønniehe. 3. Aarg. 01. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 1 1 AUSTF1RBINGA-S0GUR— BADEN. Austfirftinga-Sogur, udg. for Samf. til Udg. af gammel 
nord. Litt., ved J. Jakobsen. (352 S.). 02—03. 
(Gyldendal). 8,50. 

Austri. Ritstjori: Skapti Josepsson (og senere f>orst. 
J. G. Skaptason). 11.-18. arg. Fol. Sey6isfir6i. 

01— 08. Udgiverne, å 3,00. (I Udlandet å 4,00). 
Auto-Cyclen. Organ for Auotomobilisine og Cycling etc. 

(tidligere: Cyclen). Forskellige Udg., bl. a. Hansen- 
Ott og C. L. Pedersen (sidst K. C. Nielsen og A. 
Nervø). 8.— 14. Aarg. 4. 03—08. Udgiverne. 100. 
(Kvart.). 

Automobil-Peter eller Du inaa aldrig pille. Tegnet af C. 

Røgind. (12 S.). 4. 05. Stender. 1,00. 
Auzias-Turenne, R., se: Turenne, R. A. 
Avertissementsblad, Landmandens. Redakt. J. J. Poulsen. 

Nr. 1—26. Fol. 05—06. Udgiveren. 0,25. (Kvartl.). 
Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn. Udg. 

og redig. af Vald, Seeger. 1. — 7. Aarg. Fol. Hillerod. 

02— 08. Udgiveren. 0,50. (Halvaarlig). 
Avertissements-Tidende. Annonceblad for Hobro og Om- 
egn. Udg. Clir. Schrøder. Nr. 1 — 20. Fol. Hobro. 
06—07. Udgiveren. Gratis. 

Avis, Folkets. Redakt. Emil Rex. 1901—08. Fol. 01— 
08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Avis, Børnenes. Udg. Chr. Erichsen. Redakt. N. K. Kri- 
stensen. Nr. 1—26. Fol. 03—04. Udgiveren. 0,35. 
(Kvartl.). (Enkelte Nr. å 0,03). 

Avis, Ugens. Udg. Bertelsens Boghandel, Assens. 1904 
— 05. Fol. Odense, Kolding og Assens. 04 — 05. Ud- 
giveren. Gratis. 

Avis, Husmoderens (fra 1. Aarg. Nr. 6: Hjemmets). 
Udg. og redig. af Wald. Olsen. 1. — 2. Aarg. 4. 05 — 07. 
Udgiveren. Gratis. 

Avisen. Sorø og Omegns Oplysnings-, Handels- og Aver- 
tissementstidende. Udg. og ansvarl. Redakt. Ole Høy. 

I. — 2. Aarg. Fol. Ringsted. 05 — 06. Udgiveren. I 
Gratis. 

Avlscenter-Beretning for Nyttefjerkræ, ved W. A. Kock. 

II. (8 S.). — III. M. 5 IUustr. (14 S.). — IV. M. 4 
Illustr. (14 S.). 06—08. Ikke i Bogh. 

Avlscentrer for Kvæg af jydsk Malkerace. II. Beretning- 
om de i 1902 undersøgte Besætninger. Udarbejdet ved 
A. Appel. (138 S.). 4. 03. (Gad). 1,00. 

Avlscentrer for Kvæg af rød dansk Malkerace. II. Be- 
retning om de i 1902 undersøgte Besætninger. Ved 
P. A. Mørkeberg. (324 S.). 4. 03. (Gad). 1,50. 

Axelsen, Axel, Dansk Sproglære. Formlære og Sætnings- 
lære. 3. Udg. (84 S.). (Skive). 08. Forf., Krabbes- 
holm. 0,85. 

— Kortf. dansk Sproglære, Formlære og Sætningslære 
og lidt om Tegnsætning. 3. Opl. (24 S.). [1. Opl. 03]. 
(Kolding). 07. Forf., Krabbesholm. 0,25. 

Axelsen, H., se: Læsestykker i norsk Landsmaal og 
Svensk. 04. 

Axelsen, M. H., se: Vejleder, postal, f. Vejle. 05. 
A x e 1 s e n - D r e j e r, H., se: Schrøder, Ludv. 07. 
Baadsgaard, Alfrida, Alt kan vende sig til det Gode! 

Eventyr og Fortæll. f. Ungdommen. M. Illustr. af E. 

Henningsen. (78 S.). 01. Hagerup. *1,00. 

— Hold ud! Fortælling for Ungdommen. M. Illustr. (78 
S.). 03. Hagerup. *1,00. 

Baadsgaard, Anna, Birgit Borg. (176 S.). 06. Hagerup. 
2,75. *4,25. 

— Mod Lyset. (Pastor Hammilton og hans Datters Virk- 
somhed blandt Londons Fattige. 3. Oplag. (48 S.). 
[1. Opl. 03]. Aarhus. 06. Forlagsforretn. »Stjernen«. 
0,45. 

— Agnete Kaas. (190 S.). 07. Hagerup. 3,00. *4,50. 

— Ungt Ægteskab. 2. Oplag. (168 S.). [1. Opl. 08]. 
08. Hagerup. 3,00. *4,50. 

Baalfærden. Aarsskrift om Ligbrænding, udg. af Folke- 
lig Ligbrændingsforening, redig. af Peder Nielsen. (24 
S.). 08. (Tillge). 0,35. Baand, det blaa. Agitations- og Medlemsblad for Af- 
holdsselskabet »Det blaa Baand«. Redig. af J. Rose 
og H. E. Borch. 2.-9. Aarg. 4. 01—08. Udgiverne. 
(2.-4. Aarg. 0,60 halvaarlig; 5.-8. Aarg. 0,30 
halvaarlig). 0,50. (Halvaarlig). 

Bach, J. A., Partierne imellem. En Oversigt. I. Højre- 
Venstre. II. Venstre-Socialdemokrati. (16 S.). 03. 
(Than. & Appel). 0,35. 

— Venstre i København. (22 S.). 03. (Than. & Appel). 
0,40. 

— Agitation. (32 S.). 04. (Than. & Appel). 0,60. 

— Vort kommunale Raade. En frederiksbergsk Valg- 
betragtning. 2. Oplag. (16 S.). [1. Opl. 07]. 07. 
(Than. & Appel). 0,25. 

— Rids af Grundlovsforhandlingerne 1864—66. (98 S.). 
07. (Than. & Appel). 1,25. 

— Folkeskole og Enhedsskole paa Frederiksberg. (34 
S.). 08. Ikke i Bogh. 

— Valgretsforliget og vor fremtidige Forfatning. (34 
S.). 08. (Than. & Appel). 0,50. 

(Bache). Den helsingørske Færgemand Lars Bache, hans 
By og hans Hjem. Hans Søns Optegnelser. Udg. af 
Jul. Clausen og P. Fr. Rist. M. Portr. (208 S.). 05. 
Gyldendal. 5,00. f. 

Bache, N. H., Begrebet Interesse i Læren om Forsikring. 
(Særtr. af »Fra Forsikringsverdenen«). (18 S.). 01. 
Ikke i Bogh. 

— Om den forsikredes Pligt til ved Forsikringens Af- 
slutning at give Risikooplysninger. Forhaudlingsemne 
paa d. 10. nord. Juristmøde. (54 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Om Laaneforsikring. (Særtr. af »Assurandøren«). (22 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Brandforsikringsretten. I. (304 S.). 05. Gvldendal. 
6,00. (Partipris: 20 Eks. 100,00). 

— Ulykkestilfælde eller Sygdomsfølge. (Særtr. af »Dansk 
Forsikrings-Aarbog«). (20 S.). 07. Ikke i Bo^h. 

Bache, 0. T., Fra et Besøg i engelske public schools. 
(Skoleprogr.). (32 S.). Næstved. 01. Ikke i Bogh. 

Bachevold, J., Underligt for vore Øjne. En sanddru For- 
tælling om Guds Førelser med en Sjæl i det fjærue 
Østen. (Christelig Samler. 4. H.). (52 S.). 01. Eksped. 
Nylandsvej 2. 0,25. 

— Stefan Schultz, en Mand, der elskede Guds gamle 
Ejendomsfolk. (50 S.). (Christelig Samler. 6.-7. H.). 
(50 S.). 02. Eksped. Nylandsvej 2. 0,25. 

— Fortællinger og Smaatræk. Efter det Eneelske. 
(Christelig Samler. 9. H.). (24 S.). 02. Eksped. Ny- 
landsvej 2. 0,15. 

— Fortællinger og Smaatræk. (Christelig Samler. 5. 
H.). (24 S.). 03. Eksped. Nylandsvej 2. 0,15. 

— Den kostbare Tid. Tanker og Suk over Tidens An- 
vendelse. (Christelig Samler. 9. H.). (24 S.). 03. 
Eksped. Nylandsvej 2. 0,15. 

— Et Samtalemøde. Om Tillid og Mistillid til Menne- 
sker i deres Gudsforhold. (Christelig Samler. 11. — 12. 
H.). (22 S.). 03. Eksped. Nylandsvej 2. 0,15. 

— Ziegenbalg. Den første evang. Missionær i Indien. 
(62 S.). 05. Det danske Missionsselskab. 0,50. 

Bacillen. 2.-8. Aarg. 4. Kbh., Vejle, Aarhus. 01—08. 
Ikke i Bogh. 

Backer, S. W., Det skibbrudne Barn. Paa Dansk ved A. 

Erslev. M. 41 Tegn. af P. Steffensen. (374 S.). 04. 

Chr. Erichsen. 1,00. *1,50. 
Backman, G. H., Kurs i Esperanto. Efter Tb. Cart. (40 

S.). 08. Forf. Helsingborg. 0.25. 
Baden, N. J., Forretningsgang t. Br. v. Undervisning i 

Bogføring. 4. Udg. (20 S.). [1. Udg. 01]. 03. Carl 

Larsen. 0,50. 

— Forretningsgang t. Br. v. Undervisn. i BogføTing. 
A. Begvndelseskursus. 3. Udg. (10 S.). [1 Udg. 03]. 
09. 0,35. — B. Fortsættelseskursus. 2. Udg. (24 S.\ 
[1. Udg. 03]. 06. 0.40. — C, Slutninsrskursus. (40 
S.). 03. 0,65. 03—09. Carl Larseu. 1.40. BADEN— BALLING. L5 Baden, N. J., Opstilling af Forretningsgang t. Br. v. 
Undervisn. i Bogføring. A. Begvndelseskursus. (28 
S.). 03. 1,00. — B. Fortsættelssekursus. 2. Udg. 
(24 S). [1. Udg. 03]. 06. 0,50. — C. Slutningskursus. 
(40 S.). 04. 1,50. 03—06. Carl Larsen. 3,00. 

— og S. N. Johnsen, Lærebog i Regning f. Handels- og 
Realskoler. 1. Del. 2. forøg. Udg. (68 S.). 01. 1,00. 

- 2. Del. 3. Udg. (72 S.). 02. 1,00. — 3. Del. 2. 
Udg. (64 S.). 03. 1,25. — 5. Del. 2. Udg. (64 S.). 
03. 1,00. 01—03. Salmonsen. 4,25. 

— og F. Ingerslev, Tysk Handelskorrespondance. 2. Udg. 
(188 S.). [1. Udg. 02]. 08. Salmonsen. 3,00. 

Badet og Bordet. Udg. af Jolis. Ejersted. 1. Aarg. Nr. 

1—2.' Esbjerg. 02. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 
Baedecker, Dr., i Rusland. Forkortet Oversættelse efter 

Latimer. M. Ulustr. (110 S.). 08. »Kirkelokken«s 

Ekspedition. 0,60. 
Bager- og Konditor-Tidende, dansk. Udg. af Københavns 

Bagerlaug og Nørrejvdsk Bagerforening. Ansvarh. A. 

Fieron. 9.— 16. Aarg. Fol. 01—08. Udgiveren. 2,00. 

(Halvaarl). 

(Bagge, P.), Svenska ordforklaringar till Bjornsons Syn- 

nbve Solbakken. (32 S.). 03. Gyldendal. 0,50. 
Bagger, Carl, Min Broders Levnet. Fortælling. (254 S.). 

Aarhus. 05. Dansk Litteratur-Forlag. *2,00. 
Bagger, Holger, Knæl. Et Vidnesbyrd. (38 S.). 05. 

(Barfod & Co.). 0,50. 
Bagger, Sofus, Folkeopdragelse. Et Bidrag til praktisk 

Socialpædagogik. Udg. af dansk Frøbelforening. (50 

S.). 03. M. Truelsen. 0,50. 

— Folkeopdragelse. II. Kampen om Ungdommen. Om- 
rids af en social Idealisme. Udg. af Dansk Frøbel- 
forening. (Særtr. af »Dansk Frøbeltidende«). 4. (10 
S.). 05. M. Truelsen. 0,25. 

— Det første Skoleaar. Bemærkninger og Forslag i Til- 
slutning til en Skrivelæsemetode og det Sallingske 
Haaudskriftsystem. (24 S.). 05. M. Truelsen. 0,35. 

— Oversigt over Asylvirksomheden i Danmark. Udg. af 
Dansk Frøbelforening. (30 S.). 05. M. Truelsen. 0,35. 

— se: Samfundsugen for humane Bestræbelser. 07. 
Baggesen, C. H. H., Haandbog i de for Hæren gældende 

Love og Bestemmelser. 2. Udg. ved C. Kampmann. 
I. (792 S.). 02. — II. (600 S.). 03. — III. (658 S.). 
03. Fredericia. 02—03. Ikke i Bogh. 

— Hovedregister. Udarb. og udg. af C. Kampmann. 
(110 S.). Fredericia. 05. Ikke i Bogh. 

Baggesen, J., Poetiske Skrifter. V. Blandede Digte. 
Ved A. Arlaud. 2. Samling. 1803—14. Med 1 Por- 
træt. (398 S.). 03. (Schubothe). Gyldendal. 6,00. 

— Udvalgte Digtninger. (Af »Gyldendals Bibi.«). (372 
S.). 07. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

Bahnson, J. J., Forsvarsbetragtninger. (Særtr. af »Vort 

Land«). (24 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Bahr, L., Erik Viborg og Veterinærskolen. Foredrag. 

(Særtr. af »Maanedsskr. f. Dvrlæger«). M. Illustr. 

(54 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Om Aarsagen (il Bipesten og dennes Bekæmpelse. 
Foredrag. (Særtr. af »Tidsskr. f. Biavl«). (14 S.). 
Roskilde. 06. Ikke i Bogh. 

— Om rationel Udryddelse af Rotter ved Bakteriologisk 
Laboratoriums Ratins Præparater. (8 S.). 08. Ikke i 
Bogh. 

Bajadser, se: Leoncavallo. 08. 

B a i e r, Au g., se: Bohave, borgerligt. 04. 

Bajer. Fr., Det skandinaviske Nevtralitetssystem eller 
historisk Moral af Nordens Nevtralitet under Krim- 
krigen. (64 S.). 01. Gjellerup. 0,60. 

— Pligten til at stifte Fred. (Særtr. af »Fredsbladct«). 
(8 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Hvad Dansk Fredsforening bør og ikke bør. (16 S.). 
(Odense). 03. Gjellerup. 0,40. 

— Mindeskrift til Fredriksgårds Hundredårsfest d. 25. 
Juli 1903. M. Illustr. (12 S.). (Tillæg: Staniforæl- drene And. Fred. Beyers og Elise Høsts Forfædre m. ni.). 
(8 S.). 03. Ikke i Bogh. 
Bajer, Fr., Forholdstalsvalg med d'Hondts Fordelings- 
måde. 2. omarb. Udg. M. 1 Portr. (48 S.). 03. 
Barfod & Co. 1,00. 

— Den danske Gruppes Sag på d. XI. interparlamen- 
tariske Konference i Wien 1903. (16 S.). 04. Ikke i 
Bogh. 

— Foranstaltninger til Opretholdelse af Danmarks Neu- 
tralitet under Krimkrigen, (p. 785 — 880). 04. Ikke 
i Bogh. 

— Dansk Kvindesamfunds Stiftelsesår 1871. Udg. af 
D. Kv. S. Københavnskreds. (54 S.). 05. Dansk 
Kvindesamfund. 1,00. 

— Et nyt Organ for Fredsførelsen. Oversat efter Forf.s 
Afhandling i Revue de droit internat. 1906. (12 S.). 
06. Ikke i Bogh. 

— Det nordiske interparlamentariske Delegeretmødes 
Forhistorie. Trykt s. Mskpt. (16 S.). 08. Ikke i 
Bogh. 

— Om Danmarks Forsvar ved Grænse- og Politivagt. 
(8 S.). Helsingør. 08. (Gjellerup). 0,15. 

— Lommebog for den danske interparlamentariske 
Gruppe. 2. forøg. Udg. (48 S.). [1. Udg. 06]. 09. 
Ikke i Bogh. 

— se: Tabeller ved Forholdstalsvalg. 03. 

— se: Beslutninger, den 15. interparlamentariske Kon- 
ferences. 08. 

Bajer, Sigrun, En passende Julegave. Fortælling. (Om- 
slagstitel: Jul. 1902). (12 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Vaarbrud. Æventyr for unge Piger. (106 S.). 03. 
Gyldendal. 1,50. f. 

Bak, J., Opgaver i geometrisk Konstruktionstegning, 

2. Udg., se: Petersen, Nie. 03 . 

Bak, K., Kvægbrug og Kvægavl i Marskegnene og Hol- 
land. (20 S.). Aarhus. 03. Ikke i Bogh. 

Bakke, Andr., »Kongres«. (24 S.). 02. Axel Andersen. 
0,35. 

Bakkehus-Udstillingen. 1. Til mit Bakkehus. Digt af 
K. L. Rahbek. 2. Bakkehusets Historie af L. Bobé. 

3. Katalog over dc udstillede Genstande. M. Illustr. 

4. Opl. (48 S.). [1. Opl. 03]. 03. Ikke i Bogh. 
Baldvinsdottir, Svanbjorg, f. 23. Juli 1867, d. 20. Okt. 

1902. Akureyri. (32 S.). 03. Ikke i Bogh. 
Balfour, Å. J., Englands Frihandel. Aut. Oversættelse. 

(34 S.). 03. V. Pio. 0,75. 
Ball, H., Korsets dragende Magt. En Fortælling om en 

Jødindes Omvendelse. Oversat fra Tysk. (Gudel. 

Smaaskr.). (70 S.). 02. (K. Foren. f. i. Miss.). 0,35. 

— Sygebesøget paa Slottet. En sand Historie. (Gudel. 
Smaaskr.). (56 S.). 04. (K. Foren. f. i. Miss.). 0,25. 

Ballantyne, R. M., Eventyr i Urskoven. (Forts, af »Skib- 
bruden«). Overs, af P. Jerndoiff-Jessen. (80 S.). 05. 
Salmonsen. 0,60. 

Balle, K., se: Husmandsforening, jysk. 08. 

Balle, M., og Ferd. Nielsen, Jubilæumsskrift for Dan- 
marks Afholdsforening. 1879—1904. M. 1 Bill. (176 

5. ). Odense. 04. (Milo). 2,00. 

Ballenger, A. F., Ekki undir logmålinu heldnr undir 
nåftinni. Dæmisaga. (24 S.). Revkjavik. 04. D. Ost- 
lund. o.li». 

Ballerup-Maalov Avis. For Medlemmer af den kommu- 
nale Forening i Ballerup-Maaløv Kommune. Ansvarh. 
M. Levy. 1908. Nr. 1—2. 4. 08. For Medlemmer. 

Balling, Chr., En Sommer i Amerika. M. 1 Kort. (184 
S.). 02. Schønberg. 2,75. *4,0(). 

— Ordsprogslærdom. Ny Samling. Med Portr. (182 S.). 
05. Schønberg. 2,50. (Sammen med 1ste Samling 
1 890. 3,00). 

Balling, P. L., Mundtlig Regning. Opgaver fra Lærer- 
og Lauerindeeksamen 1896—1902. (16 S.). Silke- 
borg. 03. Ikke i Bogh. 

— K. Høwinghoff-Petersen og R. Kaalund, Vejledn. i L6 BALSLEV— IM. BANG. Handelsteknik t. lir. v. Handels-Aftenskolerne. 2 
Dele. (106 + 98 S.). Kolding. 07. (Chr. Hansen. 
Kolding). 2,00. 

Balslev, B., Stamtavle over Familien Balslev. (M. Por- 
trætter). Trykt s. Mskpt. (120 S.). (Odense). 01. 
Forfatteren. 5,00. 

Balslev, C. F., Bibelhistorie paa grønlandsk. Oversat af 
Chr. Rasmussen. M. 1 Kort. (146 S.). 07. Ikke i 
Bogh. 

— Biblfusogur handa unglingum, er islenzkab hefir 
Olafur Pålsson. Me5 viSbæti eftir Helga Einarsson. 
12. utg. (196 S.). Reykjavik. 07. B. Jénssou. *0,75. 

— Bibelhistorie tillige med lidt af Kirkens Historie. 
M. 2 Landkort. 115. Opl. (120 S.). 09. Gyldendal. 
0,50. *0,65. 

— Luthers Katekismus med en kort Forklaring. 224. 
Opl. (72 S.). 09. Gyldendal. 0,21. *0,35. 

Balslev, Joh., Uddrag af Danmarkshistorien. (12 S.). 
Vordingborg. 04. Willerup. 0,25. 

Balslev, L. H., Gammeltestamentlige Skikkelser betrag- 
tede i den nye Pagts Lys. (96 S.). Odense. 01. Milo. 
1,00. *2,00. 

— Bibelsk Pastoraltheologi. Vink for begyndende Præ- 
ster. (72 S.). Odense. 05. Milo. 1,00. 

Balslev, Th. Chr., se: Kirke-Postillen. I— II. 07 
—09. 

Balslev, Vilh., Lille Botanik. (M. Illustr.). 2. Udg. (64 
S.). [1. Udg. 02]. 04. Lehm. & Stage. *1,25. 

— Dyrenes Naturhistorie. Lærebog for Born. 6. Udg. 
(172 S.). 08. Lehm. & Stage. *2,50. 

— Hjælpebog for begyndende Naturhistorielærere. 2. 
forøg. Udg. (78 S.). 08. Lehm. & Stage. 1,25. 

— Naturhistorie for Folkeskolen. I. Zoologi. 3. Udg. 
(94 S.). 0,90. — II. Botanik. 3. Udg. (44 S.). 0,50. 
[1. Udg. 04]. 09. Lehm. & Stage. *1,40. 

— Botaniske Vægtavler, se: Warming, E. 02 — 04. 

— og P. Andersen, Zoologi for Mellemskolen. I. 3. 
Udg. (144 S.). [1. Udg. 06]. 08. *2,00. — II. 2. 
Udg. M. 4 farvetr. Tvl. (104 S.). [1. Udg. 07]. 09. 
*1,75. 08—09. Lehm. & Stage. *3,75. 

— og K. Simonsen, Botanik for Mellemskolen. 1. H. 
M. 5 farvetr. Tvl. 4. Udg. (36 S.). [1. Udg. 05]. 08. 
0,90. — 2. H. M. 5 farvetr. Tvl. 3. Udg. (40 S.). [1. 
Udg. 06]. 08. 0,90. — 3. H. M. 4 farvetr. Tvl. 3. 
Udg. (40 S.). [1. Udg. 07]. 09. 0,90. — 4. H. M. 6 
farvetr. Tvl. 2. Udg. (40 S.). [1. Udg. 08]. 08. 0,90. 
08—09. Lehm. & Stage. 3,60. 

Baltic and white sea conference, the. Secretary J. F. 

Myhre. Nr. 1—17. 4. 06—08. For Medlemmer. 
Balzac, H. de, Esther. Oversat af Oscar Madsen. M. 

Poitr. (308 S.). 07. A. Christiansen. 1,00. f. 
Bandamanna saga. BiiiS hefir til prentunar Vald. Ås- 

mundarson. (58 S.). Reykjavik. 01. Sig. Kristjåns- 

son. 0,30. 

Baudbox, the, and other stories. Adapted and supplied 

with notes for school-use by W. F. Larsen. (128 S.). 

03. (Tillge). 1,50. 
Bandy eller Hockey paa Is. Udg. af Udvalget for danske 

Skolebørns Fælleslege ved F. Knudsen. (32 S.). 06. 

(Chr. Flor). 0,50. 
Bang, Bernhard, Peter Christian Abildgaard. Foredrag. 

M. Illustr. (Særtr. af »Maanedsskr. f. Dyrlæger«)- 

(32 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Kampen mod Kvægets Tuberkulose. (32 S.). 02. 
Ikke i Bogh. 

— La lutte contre la tuberculose du bétail en Dane- 
mark. (26 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Nyere Bevægelser paa Tuberkulosekampens Omraade. 
Foredrag. (Særtr. af »Ugeskrift f. Landmænd«). (12 
S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

— Den smitsomme Kalvekastning. Foredrag ved d. nord. 
Landbrugskongres i Kristiania d. 5. Juli 1907. (22 
S.). Aarhus. 08. Ikke i Bogh. Bang, Bernhard, Measures against animal tuberculosis in 
Denmark. Report submitted to the internat, congress on 
tuberculosis, Washington 1908. (20 S.). 08. Ikke i Bogh. 

(Bang, Gustav), }Dj65menningarsaga norSnrålfunnar. 
RitaS å islenzku hefir Olafur Olafsson. (368 S.). 
Reykjavik. 00—02. HiS. isl. })j65vinafélag. 4.25. 

— Catilina. En Portrætskitse paa kulturhist. Baggrund. 
(160 S.). 02. Gyldendal. 2,50. 

— Kapitalismens Gennembrud. (352 S.). 02. Gvldendal. 
5,00. 

— Det danske Samfund i Skildringer og Tal. (124 S.). 

04. Gyldendal. 1,00. 

— Georgeismen. Udg. af det danske Socialdemokrati. 
(56 S.). (Aarhus). 05. Socialdemokr. Forbund. 0,10. 

— Befolkningsstatistik. (16 S.). 05. (J. Erslev). 0,20. 

— Den socialistiske Fremtidsstat. 2. Oplag. (104 S.). 
[1. Opl. 03]. 05. Gyldendal. *1,00. 

— Danske Len og Stamhuse. Udg. af det danske Social- 
demokrati. (78 S.). (Aarhus). 06. Socialdemokr. 
Forbund. 0,20. 

— Kirkebogsstudier. Bidrag t. dansk Befolkningsstati- 
stik og Kulturhist. i d. 17. Aarh. (146 S.). (Aarhus). 
06. (Gyldendal). 3,50. 

— Toldspørgsmaalet. Foredrag. (20 S.). 07. Social- 
demokr. Forbund. 0,10. 

— Danske Len og Stamhuse. Udg. af det danske Social- 
demokrati. (48 S.). (Næstved). 08. Socialdemokr. 
Forbund. 0,20. 

— Karl Marx. (»Socialistklubben«s Smaaskr. Nr. 1). 
(16 S.). 08. Socialistklubben. 0,10. 

— Vor Tid. Det moderne Samfunds- og Kulturliv i For- 
tællinger for Folket. I— H. M. Hlustr. (384 + 430 

5. ). 08. Gyldendal. 9,00. *10,00. 

Bang Herman, Det graa Hus. M. Portr., tegnet af P. S. 
Krøyer. (254 S.). 01. (Schubothe). Gvldendal. 4,00. 
*5,50. *6,75. 

— Det hvide Hus. 2. Opl. (182 S.). 01. (Schubothe). 
Gyldendal. 3,00. *4,50. *5,75. 

— Ravnene. To Fortællinger. 2. Opl. (176 S.). [1. 
Opl. 02]. 02. Gvldendal. 2,75. *4,75. 

— Ludvigsbakke. Roman. 2. Udg. (408 S.). 03. (Schu- 
bothe). Gyldendal. 5,50. *7,00. 

— Sommerglæder. Illustr. af H. Tegner. 2. Opl. (172 
S.). [1. Opl. 02]. 03. Gvldendal. 2,50. *3,50. 

— En dejlig Dag. Fortælling. (6S S.). 04. (Schubothe). 
Gyldendal. 0,75. *1,00. 

— Fædra. Brudstykker af et Livs Hist, 2. Opl. (278 
S.). 04. (Schubothe). Gyldendal. 4,00. 

— Mikael. 2. Opl. (390 S.). [1. Opl. 04]. 04. Gvlden- 
dal. 5,75. *7,75. 

— Ved Vejen. (Vignet-Udgave). 2. Udg. M. Tegn. af 
K. Larsen. 2. Opl. (278 S.). 04. (Schubothe). Gvl- 
dendal. 2,50. *3.50. *4,50. 

— Haabløse Slægter. 3. (endelige) Udg. (410 S.). 05. 
(Schubothe). Gyldendal. 6,50. *8.00. 

— De fire Djævle.' (62 S.). 06. (Schubothe). Gvldendal. 
1,00. *1,25. 

— De uden Fædreland. (518 S.). 06. Gyldendal. 7.50.*9.50 

— Sælsomme Fortællinger. (152 S.). 07. Gyldendal. 

2 75. *5 50. 

— Stuk. % Oplag. (292 S.). 08. (Schubothe). Gylden- 
dal. 3,75. *5,25. 

Bang, J. P., Om Kristeudommens Væsen. Forelæsninger. 
(200 S.). 02. Schønberg. 3,00. 

Bang, Jens P. F., Forholdet imellem Over- og Underord- 
nede. Foredrag, holdt i »Forstlig Discussionsforeniug«. 
(12 S.). Hillerød. 03. Ikke i Bogh. 

Bang, Im., Toner fra Guds Rige. Tre aandelige Digte. 
(6 S.). 05. Ikke i Bosrh. 

— Alexander Duff. Træk til et Livsbillede. (32 S.). OG. 
K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 

— Tre aandelige Digte. (8 S.). 06. K. F. U. K. (i Kbh.). 
0,10. N. BANG— BARMWATER. 17 Bang, Niels, Oversigt over Opdragelsens og Skolens Hi- 
storie. 3. Udg. (196 S.). 09. Gyldendal. 3,25. 

Bang, Nina E 1 1 i n g e r, se: Tabeller over Skibsfart 
og Varetransport gennem Oresund. I. 06. 

Bang, 0. E., Varetrafiken over Aalborg Havn 1. April 
1905—31. Marts 1906. (46 S.). 4. Aalborg. 07. 
Ikke i Bogb. 

Bang, Ole, Gamle Erik. Komedie i 3 Akter. (128 S.). 01. 
Søtofte. 2,75. 

— Det livlige Pensionat. Hovedstads-Idyl. (206 S.). 02. 
Hagerup. 3,00. 

— En Nordlandsjente. Nordlandsstvkke i 4 Akter. (180 
S.). 03. Hagerup. 2,75. 

— Det sidste Menneske. Fortælling. (136 S.). 07. E. 
Jespersen. 2,50. 

Bang, Paul, Om Sangundervisning. Et Foredrag. (32 
S.). 08. Willi. Hansen. 0,75. 

Bang, Sophus, Tuberkulosens Sammentræf med forskel- 
lige andre Sygdomme. (190 S.). 01. (Salmonsen). 
3,00. 

— Brystsygdomme. Bebaudliug med Bade- og Kurrejser. 
(78 S.). 02. Dansk Sundhedstidende. 0,75. f. 

— Det fysiske Grundlag for den moderne Tuberknlose- 
behandling. (Særtr. af »Nord. Tidsskr. f. Terapi«). 
(18 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Danish works on tuberkulosis sinee the days of 
Villemin. (150 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Bang, T., Billeder af Dyrelivet. 1—5 (i Materie). 02— 
03. Brinkmann & Richter, å 2,00. 

— Dyrerigets Naturhistorie f. Folkeskolen. M. Illustr. 
(110 S.). 04. Gyldendal. *1,50. 

Bang, T. E., se: Lovsamling, færøsk. 01. 

Bang, V., Kortfattet dansk Grammatik. (22 S.). 01. 

Gyldendal. 0,50. 
Bang, Vilh., Aarhus Stifts Biskopper efter Reformationen. 

(Særtr. af »Aarhus Stiftstidende«). (120 S.). Aarhus. 

01. Ikke i Bogh. 

— Fyens Stifts Biskopper efter Reformationen. (Særtr. 
af »Fyens Stiftstidende«). (88 S.). 4. Odense. 03. 
Ikke i Bogh. 

Banke, Jørg., Hvorfor jeg blev Journalist og hvorfor jeg 
ikke vil være det. (Trykt s. Mskpt.). (6 S.). Odense. 
03. Ikke i Bogh. 

— Smaavink i praktisk Skolegerning. M. 1 Bilag. (60 
S.). Odense. 04. Milo. 0,75. 

— Degne-Emner. Billeder fra Seminarielivet i Halvfem- 
serne. (210 S.). Odense. 05. Milo. 2,25. 

— Meldula. En lille Historie om Amagerdrenge. (32 
S.). Aarhus. 06. Jysk Morgenblad. 0,15. 

— Lise. En Historie fra Mor's unge Dage. (162 S.). 
Odense. 08. Milo. 3,00. 

— Nogle Aftenskolers Undervisningsplaner og Styrelses- 
forhold. (16 S.). Esbjerg. 08. Ikke i Bogh. 

— se: Salmebog, den lille. 06. 

Banken for Slagelse og Omegn. 1857— l.Juli— 1907. 
(10 S.). Slagelse. 07. Ikke i Bogh. 

Baråttan um heimastjom. Afrek ValtysliSa. (26 S.). 
Reykjavik. 02. Ikke i Bogh. 

Barberen i Bagdad, se: Cornelius, P. 04. 

Barberen i Sevilla. Opera i 3 Akter af Sterbini efter 
Beauinarehais' Lystspil. Overs, af Forskjelligc, udg. 
af A. Zinck. Musiken af Rossini. (24 S.). 05. (Alex. 
Brandt). Lybecker. 0,60. 

Barber-Frisøren. Organ for den danske Barber- og Fri- 
sørstand. Udg. af »Barber- og Frisørforeningen af 25. 
Febr. 1861«. Redakt. Fr. Wulff (og senere Chr. Stiefcr 
og N. Jørgensen). 1. Aarg. 4. 05. Udgiveren. 2,00. 
(Aarlig). 

Barber- og Frisør-Tidende, Danmarks. Organ for Dan- 
marks Barberer, Frisører og Parykniagere. Udg. og 
Redakt. Emil F. Petersen o. forskellige (sidst: Udg. L. 
Wiegand og N. E. Probst; Redakt. Fr. Wulff). 14.— 18. Aarg. Fol. (se: Salonen). Aalborg. 04—08. For 

Medlemmer. 
Barbier, J., Mignon, se: Carré, M. 09. 
Barbier, J., og M. Carré, Romeo og Julie. Opera i 5 

Akter. Musik af CL Gounod. 3. Opl. (18 S.). 04. 

Nord. Musikforlag. 0,50. 
Faust. Opera i 5 Akter. Musik af Ch. Gounod. 

Oversat af Ad. Hertz. (Nyt Oplag). (Th. Rep. Nr. 188). 

(16 S.). 05. (Schubothe). Gyldendal. 0,35. 
Barbar saga Snæfellsåss. BiiiS hefir til prentunar Vald. 

Asmuudarson. (68 S.). Reykjavik. 02. Sig. Kristians- 
son. 0,30. 

Barfod, Aage, Viljer. En Fortælling. (182 S.). 04. 
Ferlov. 3,00. 

— Væven. Skuespil i 3 Akter. (162 S.). 05. Ferlov. 
2,75. 

— Asta Kanning. Skuespil i 4 Akter. (220 S.). 06. 
Ferlov. 3,00. 

— Skyggen. Skuespil i 3 Akter. (128 S.). 07. Gylden- 
dal. 3,50. 

— Skytten. En Fortælling. (198 S.). 07. Gyldendal. 
3,25. 

— Blodet. Italienerfortællinger. (154 S.). 08. Gylden- 
dal. 2,50. 

— Solfolket. Araberfortælling. (150 S.). 08. Gylden- 
dal. 2,50. 

Barfod, Andr. Thomsen, Tale ved Marguerithe Ravns 
Jordefærd d. 17. Okt. 1906. (4 S.). Horsens. 07. 
Ikke i Bogh. 

— Tale ved Fru Anna Ludolphe Ravns Jordefærd i 
Raarup Kirke 27. Aug. 1907. (4 S.). Horsens. 07. 
Ikke i Bogh. 

Barfoed, Chr., Oldkirkens Liturgier. (176 S.). 02. (Lehm. 

& Stage). 2,50. 
Barfod, E., Mytteriet i Sydhavet. En dansk Sømands 

Eventyr. Fortælling f. raske Drenge. M. farvetr. 

Illustr. af Fritz Bergen. M. 4 Farvetryk. (112 S.). 

06. E. Jespersen. *1,50. 

— Sørøverne. To Danskeres Eventyr paa Borneo. M. 
farvetr. Illustr. af Fritz Bergen. M. 4 Farvetr. (112 
S.). 06. E. Jespersen. *1,50. 

— Slavejægerne. En ung Danskers Oplevelser i Afrika. 
M. farvetr. Illustr. (144 S.). (Kolding). 07. E. Jes- 
persen. *2,00. 

Barfod, H. P. B., Hs. Maj. Kong Christian IX. II. 1888 
—1906. (126 S.). 4. 06. Hagerup. 5,00. *9,O0. 
(Kplt. I— II 11,00. *17,00). 

Barfod, K., »Frederiksberg Folke-Tandklinik«. En Rede- 
gørelse. (12 S.). 03. Ikke i Bogh. 

IL Erfaringer og Resultater af et Aars poliklinisk 

Arbejde. (32 S.). 04. (Brachts Boghdl.). 1,00. 

Barfod, L. Birkedal, Melodier til C. J. Brandts og Fr. 
Nielsens lille Salmebog »Gud ske Lov« for Harmonium 
eller Klaver. (150 S.). 4. Kbh. & Lpz. 01. Willi. 
Hansen. 5,00. 

Barfod, Olaf 0., To biografiske Skitser. I. C. J. Boye. 

II. L. A. Bødtcher. (32 S.). 03. Barfod & Co. 0,50. 
B a r 1 ø s e, Chr. P., se: Handels- og Industrikalender. 

3. Udg. 04. 

Barmby, B. H., Gfsli Sursson. Sjonleikur. Matth. Jochums- 
son islenzkaoi. (108 S.). Akureyri. 02. Sig. Krist- 
jånsson. 1,00. 

Barmwater, F., Lærebog i Magnetisme og Elektricitet. 
2. Udg. M. Fig. (166 S.). 06. Gyldendal. *3,50. 

— Lærebog i mekanisk Fysik. 2. Udg. M. Fig. (196 
S.). 06. Gyldendal. *4,00. 

— Lærebog i Optik M. Fig. (132 S.). 06. Gyldendal. *2,85. 

— Lærebog i Varme. T. Br f. Gymnasiets math.-naturv. 
Afd. 2. Udg. M. Fig. (68 S.). 06. Gyldendal. *1,70. 

— Mekanisk Fysik. (16 S.). 06. (J. Erslev). 0,20. 

— Fysiske Øvelser t. Br. f. farmacevtiske Studerende. 
M. Fig. (68 S.). 07. (Axel E. Aamodt). 2,00. 3 18 BARMWATER— BAUER. Barmwater, F., Grundtræk af Astronomien. 2. Udg. M. 
Fig. (1(58 S.). 07. Gad. *3,00. 

— Varmelære. (16 S.). 07. (J. Erslev). 0,20. 

— Elektricitetslære. (16 S.). 08. (J. Erslev). 0,20. 
Barn, det stjaalne, eller Klaras Ulykke. (U. Titelblad). 

(1072 S.). 03. 
Bain, Guds kære. Fortælling for unge og gamle af M. v. 
Ofertzen]. Forkortet gengivet paa Dansk ved Joh. 
Blauenfeldt. M. Illustr. (64 S.). 08. »For mine smaa 
Venner«. 

BarnablaSi5. Utgefandi: Briet Bjarnhé&insdéttir. 4. — 8. 
ar. 4. Reykjavik. 01—05. Udgiveren, å 0,75. 

Barnabok, IJnga Islands. MeS morgum myndum. I. 
(48 S.). 05. — II. (48 S.). 06. — III. Sigfus Einars- 
son bj6 undir \> rentun. (32 S.). 07. Reykjavik. 
05—07. Tillæg til »Unga Island«. 

Barnabækur J6ns Olafssonar. I. Litli barnavinurinn. 
Utg. Jon Olafsson. I. 2. prentun. (72 S.). Reykjavik. 

03. — II. Utg. J6n 6lafsson. (80 S.). Reykjavik. 05. 
03 — 05. Udgiveren. 

Barnasogur. I. (30 S.). Reykjavik. 06. E. Gunnasen. 
0,15. 

Barndomssaga Jesu Krists, asamt stuttri fråsogu um 
Joakim og Onnu og dottur peirra Mariu mey. Magnus 
Grinisson islenzka&i. (60 S.). Reykjavik. 03. Sig. 
Erlendsson og Sam. 0. Jolinson. 0,40. 

Barne-Liv i Vers og Billed. (Teksten af H. Petersen, 
Tegn. af S. Clod-Svendsen). (24 S.). 4. 03. Dansk 
Forlags-Anstalt. *1,25. 

Barner-Aagaard, C. (Annitta Carell), Fru Rigmor. (190 
S.). 02. Hagerup. 3,00. 

— Jomfrukamrene paa Basnæs. Hist. Fortælling. (206 
S.). 05. Hagerup. 3,25. *4,75. 

— Kongens Livlæge o. a. hist. Fortællinger. (192 S.). 

07. Hagerup. ' 3,00. *4,50. 

Barnes, Irene H., Mellem Liv og Død. Den kvindelige 
Lægemissionær. Aut. Overs, ved C. Stricker. (120 S.). 

04. Det danske Missionsselskab. 1,25. 

— Dr. Alek. Aut. Oversættelse ved M. Wolff. (168 S.). 

08. Lobse, Varde. 1,50. *2,50. 

Barney, J. H., En Sjæls Værdi. (2. Opl.). (16 S.). [1. 
Opl. 01]. 06. Kviudel. Missions Arbejdere. 0,10. 

Barratt, T. B., Det 20. Aarhundredes Vækkelse. (28 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

Barratt, T. S., When the fire fell or Goods dealings with 
one of his children. (32 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Barrett, Frank, Frelst. Roman. Oversat af Jobs. Mag- 
nussen. (Damernes Biblotbek). (318 S.). 03. Ikke i 
Bogh. 

— Smuglerens Hemmelighed. Roman. (»Berl. Tidende« s 
Feuill.). (176 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Czarens Hævn. Nihilist-Roman fra Nikolaj II.s Rege- 
ringstid. Oversat af H. Treschow. (512 S.). Odense. 
07. Bog- og Kunstforlaget Norden, f. 

— Ud af Dødens Gab. Roman. (»Vort Land«s Føljeton). 
(200 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Barsøe, P., Tale over Marie Abelone Tønners, død d. 27. 
Okt. 1899. (4 S.). Odense. 03. Ikke i Bogh. 

— Ved Oberstløjtnant J. J. Hartnacks Jordefærd d. 16. 
Dec. 1905. (8 S.). Odense. 05. Ikke i Bogh. 

— Afskedsprædiken i Vor Frue Kirke. M. 1 Portr. (16 

5. ). Odense. 06. Milo. 0,35. 

Barth, S. C, Soldaterliv i gamle Dage. Forkortet Udg. 

af Livserindringer. Med Forord af R. Aalborg og 

Forf.s Portræt. (160 S.). Odense. 03. (Milo 2,00). 

Th. Johansen. 0,50. 
Bartholdy, Joh., Talestemmens Kultur. (16 S.). 03. 

Wittt. Hansen. 0,40. 
Bartholin, Casp., Universitetssørgeprogr. over Prof. jur., 

Borgmester Cosmus Bornemann. Meddelt ved G. L. 

Grove. (Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.«). M. Portr. 

(16 S.). 08. Ikke i Bartholin, P., Troens Taukevej. (14S S.). Aarhus. 05. 

Alb. Bayer. 2,25. 
Baruch, Dødsstraffens Afskaffelse. (Særtr. af »Odense 

Avis«). (16 S.). Odense. 06. Ikke i Bogh. 

— Livets Hemmelighed. Bønnens Magt. — Sandheden. 
Hvem er Kristne? (64 S.). Odense. 06. Ikke i Bogh. 

Bast, A., Et populært Bibelkursus. Til Vejledn. ved Bi- 
belens Læsning. (38 S.). Odense. 02. Milo. 0,35. 

— Vækkelsen i England. Bidrag til en Skildr, af den 
store Torrey-Alexander-Mission i London og Vækkel- 
sen i Wales. M. Illustr. 3. Oplag. (48 S.). [1. Opl. 
05]. Odense. 05. Milo. 0,50. 

— Afskedsprædiken i Emmaus-Kirken. (18 S.). Odense. 
06. (Milo). 0,25. 

— Vækkelse i Danmark. Hvor vi staar og Vejen frem. 
Et Vidnesbyrd i Fortsættelse af Bogen om Vækkelsen 
i Eugland. M. Illustr. 2. Oplag. (52 S.). [1. Opl. 06], 
Odense. 06. Milo. 0,50. 

— Afholdssagen i Danmark. (20 S.). Odense. 07. Milo. 
0,25. 

— se: Afholdskalender 1904. 

Bastian, den lille. Lystige Historier for Drenge fra 20 — 

60. Vers af Sven Flue, Tegninger af A. Schmidt. (14 

S.). 4. 01. E. Jespersen. 1,00. 
Bastian, den store, eller Vær lydig. 19. Opl. (28 S.). 4. 

08. E. Jespersen. *1,50. 
Bastiansen, B. D., Lidt om Uhre. Et mekanisk Vidunder. 

(12 S.). 08. Forfatteren. Gratis. 
Bastrup, C. G., Ballistik t. Br. v. Søværnets Officersskole. 

(142 S.). 06. Orlogsværftet. 3,50. 

— Konstruktiouslære t. Br. v. Søværnets Officersskole. 
(202 S.). 06. Orlogsværftet. 4,50. 

Basun, Evangelii. Tillæg. (40 S.). Aalborg. 05. Ikke i 
Bogh. 

B a 1 1 u, L., se: Konge for en Time. 02. 
Bauditz, Ferd., Et Frimærke o. a. Smaafortællinger. (142 
S.). 05. Hagerup. 2,00. *3,50. 

— se: Visebog for Herlovianersamfundet. 05. 
Bauditz, Sophus, Absalons Brønd. 3. Opl. (432 S.). [1. 

Opl. 01]. 01. Gyldendal. 6,00. *7.75. 

— Historier fra Skovridergaarden. En Novelle-Cvclus. 
M. Tegn. af K. Larsen. 6. Opl. (256 S.). 01. Gyl- 
dendal. 3,00. *4,50. 

— Komedie paa Kronborg. M. Vign. af H. DaU. 3. Opl. 
(172 S.). [1. Opl. 03]. 03. Gyldendal. 3,00. *4,50. 

— H. C. Andersen. Foredrag. (Særtr. af »Odense Bys 
Bog om H. C. Andersen, udg. af S. Breum«). (26 S.). 

4. (Odense). 05. Gvldendal. 0,75. 

— Fortællinger. (Af »Gvldendals Bibliothek«). (318 

5. ). 05. Gvldendal. 1.00. *1.50. *1.90. 

— Hjortholm.' 5. Opl. (288 S.). 05. Gvldendal. 3.00. 
*4,50. 

— Fortsættelsesundervisning med særligt Hensyn til 
Kbh. Foredrag ved d. 9. nord. Skolemode. (10 S.). 

06. Ikke i Bogh. 

— Kroniker fra Garnisonsbven. 5. Udg. (328 S.). 06. 
Gyldendal. 3,00. *4,50. 

— Sporsne. En Viuteruovelle. Illustr. af F. Henningsen. 
6. Opl. (126 S.). 06. Gyldendal. 2,50. *3,50. 

— Jægerblod. Illustr. af Knud Larseu. M. 1 Farvetr. 

2. Oplag. (136 S.). [1. Opl. 07]. 07. Gvldeudal. 2.50. 
*3,50. 

— Omkring Ilden o. a. Fortællinger. Omslagstegn. af 
Knud Larsen. 4. Oplag. (308 S.). [1. Opl. OS]. 08. 
Gvldendal. 4,50. *6,00. 

Bauditz, W. G. 0., Livserindringer. M. 1 Fortr. (268 S.). 

03. Gyldendal. 4,00. 

Bauer, Adolf, Svensk Kunstindustri i Nutiden. (Særtr. 
af »Tidsskr. f. Industri«). (16 S.). 4. OS. Ikke i 
Bogh. 

B a u e r, S i m o n, se: Oplevelser, en Jndemissiomærs. 
2. Opl. 05. BAUMANN" — BEKENDTGØRELSE. 19 Baumann, Louise, Ridder Skjalm o. a. Fortællinger. M. 

Illnstr. (78 S.). (Nyborg). 01. Hagerup. *1,00. 
Baunen. Ugeskrift for Fri Skole — Fri Kirke. Udg. af 

et Andelsselskab. Bedig. af Vilh. Malling og A. Kr. 

Bolleris. 1.— 5. Aarg. 4. Odder. 04—08. Et Andels- 
selskab. 0,75. (Kvartl.). 
Bawr, Blindi niaSurinn. Fronsk saga. t>ytt af Juvenis. 

(48 S.). Reykjavik. 05. Joh. Johann esson. 0.25. 
Baxter, B., Vejen til Livet. Oversat af N". T. Jerne. 

(158 S.). 02. (Sehubothe;. Gyldendal. 1,50. »2.25. 
Bay, Edv., Om Slædehunde. (Særtr. af -Maanedsskriftet 

Hunden«). (12 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Indlandsisens Hemmelighed. -Eventvrlig Fonælling 
fra 72 Grader nordlig Bredde. (126 S.). 05. Hage- 
rup. 2,00. *3,50. 

Bay, Hans, Familien Bav. fSænr. af -Arkiv f. Geneal. 

og Heraldik«)- M. 5 Billedbilag. (56 S.). Aarhus. 

08. Torkil Baumganen. 2,50. 
Bav, S., se: Harpelegeren. 04. 

Bayers Valgbog. Nr. 1. Maj 1906. (56 S.). Aarhus. — 
Nr. 2. Sept. 1906. (56 S.). Aarhus. 06. Alb. Bayer, 
å 0,35. 

B a v e r, C h r., se: BiUedbog. Sniaabøms, 02. 
Bazårbogen. Udg. af et Udvalg. (38 S.). 06. Lohse, 
Varde. 0.25. 

Bech. F.. =e: Læsning for Døvstumme. I — IV. 06 — 08. 
Bech, Joh., FortæUinger og Digte. (112 S.). Nyborg. 06. 

Schønemann. 1.50. 
Bech, M. C, Slægtregister over Familien Mathiesen. M. 

1 Plan. (26 S.). 08. Forfatteren. 2,50. 
Bechgaard, C. M., Skattetabeller t. Udregn, af Fradraget 

i Skat til Opholdskommunen. (48 S.). 04. Barfod & 

Co. 2.25. 

Bech-Meyer, Hico, Nordisk Mytologi og angelsachsisk 

Literatur. Tillæg til »Vor Ungdom«. (56 S.). 01. 

Ikke i Bogh. 
Beck, Chr. Worm. se: Værge, bedste. 05. 
Beck. F.. se: Fra Vilh. Becks Begravelse. 01. 
Beck, H. Chr., Lidt om Pietismen og Grundtvigianismen 

i forrige Aarh. Et Foredrag. M. 1 Portr. 2. Oplag. 

(38 S.). [1. Opl. 08]. 08. K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 

— Indre Mission i Senderjylland i Tredserne. Et Fore- 
drag. M. 2 Bill. 2. Oplag. (32 S.). [1. Opl. 08]. 09. 
K. Foren. f. i. Miss. 0.25. 

Beck, J., se: Melodier, 86, til de unges Sangbog. 02. 

— se: Melodier til »Blaa-Kors« Sangbogen. 06. 

B e ek. N".. se: Meddelelse. 1 — 2. fra Forsøgslaboratoriet 

om sammenl. Forsag med forskeU. Kvægracer paa 

Tranekær. 06. 
Beck, Yilh., En lille Julegave 1901 til de Hellige i 

Danmark. 3. Opl. (72 S.). Odense. 01. Milo. 0.50. 

*1,50. 

— Hovedet og Lemmerne. Prædiken ved »Godthaab s 
Udsalg i Bethesda. (26 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Erindringer fra mit Liv. M. 1 Portr. 4. Opl. (216 
S.). [1. Opl. 011. 02. K. Foren. f. i. Miss. 1.75. 
»2.50. 

— Min Konfirmandforberedelse. (216 S.). 02. K. Foren, 
f. i. Miss. 1,75. *2.50. 

— En lUle Skatkiste til Hjælp ved daglig Husandagt. 
2. Opl. M. Portr. (804 S.). 04. K. Foren. f. i. Miss. 
5,00. *6,75. 

— Hvorpaa skulle vi kende Aanderne"? En Prædiken. 
Med Forord af Zeuthen. Udz. af P. P. Johansen. (24 
S.). 08. K. Foren. f. i. Miss. 0.20. 

— Tag og læs Bibelen, se: Vejleder, bibelsk. 13. Opl. 04. 
Becker, G. A., Bregner og deres Dvrkning. Med 100 

Afbildninger. (240 S.). 01. Hagerup. 4.25. 
Becker, J. C, Babel Bibelen^ Grav? M. Illnstr. (160 S.). 

Odense. 06. Milo. 2.50. 
Becker, T. A., En Familiehistorie. Familien Lindes Saga. 

— Brigader Halling. Tidsbilleder fra d. 17. og 18. 

Aarh. Bearb. specielt f. -Aalborg Amtstidende'. (»Aalborg Amtstidende s FeuiU.). (314 S.). Aalborg. 
02. Ikke i Bogh. 
Beckett, Francis, Danske Kongers Gravmæler. (Særtr. af 
»Tidsskr. f. Industri«). (24 S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

— Vor Tids Kunst i Danmark. (16 S.). 08. CJ. Erslev). 

0. 20. 

— se: Aarhus. 03 — 06. 

— Danske Herreborge fra d. 16. Aarh., se: Opmalings- 
arbejder. Kunstakademiets. I. 03. 

— se: Katalog over den kgl. Afstøbningssamling. I — U. 
03—04. 

— se: Raadhus. Københavns. 08. 

Beckstein, Ludy., Udvalgte Eventvr, ved M. Markussen. 
Hlustr. Pragtudgave. I — DL M. 6 Billeder. (128 -f 
126 S.). 07. E. Jespersen, å *1.50. 

Bedrifter, den norske Røver Ole Højlands, Eventyr, Fængs- 
ling og Frigivelse. (36 S.). 05. Strandberg. 0.25. 

Been, CL, Møbel- og Bvgningssnedkeriets Stilarter i 
Europa 1400—1900. (16 S.). 06. (J. Erslev). 0.20. 

— Æmner af Kunsthaandværkets Hist. i Oldtid og Mid- 
delalder. (16 S.). 06. (J. Erslev). 0,20. 

— se: Malerkunst. Danmarks. 02 — 03. 

Beer, B., Abrahams Liv efter de jødiske Sagns Skildring. 

Med Forord af D. Simonsen. (144 S.). 01. (Aka<L 

Boghandel). 2,00. 
Befaling for Bygningstjenesten i Ingeniørkorpset 1901— 

08. 01 — 08! Ikke i Bogh. 
Befordrings-Journal, Danmarks. Udg. af L L Mejdahl. 

1. — 4. Aars. 05—08. Udgiveren, å 0.40. (Enkelte 
Nr. å 0.25). 

Begtrup, Holger, N. F. S. Grundtvigs kirkelige Svn 
1825. (236 S.). 01. Schønberg. 3,00. 

— N". F. S. Grundtvigs Kamp for kirkelig Frihed. (106 
S.). 05. Schønberg. 1,35. 

— Den danske Folkekirke. En Tidsbetragtning. (Særtr. 
af -Tidsskrift ■)• (66 S.). Kolding. 06. (Konr. Jør- 
gensen). 0,80. 

— Den danske Sproglæres Benrad. 6. Udg. (24 S.). Kol- 
ding. 09. (Akad. Boghandel). 0.25. 

Behandling, sunde og syge Børns, eller Hvorledes skal 

jeg passe mit Barn. Efter Dr. Osander. (34 S.). 03. 

Strandberg. 0,35. 
Behrend, C, Lidt fra Fredericia Latinskole. (Særtr. af 

»Vejle Amts Aarbøger«). (16 S.). Kolding. 08. 

Ikke i Bogh. 

— Om Anna Reimer og CiUe Gad. (Særtr. af Personal- 
hist. Tidsskr.«). (20 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Behrend, Gudda, En Svnderinde. Blade af en Dagbog. 
(152 S.). 01. Gvldendal. 2,50. 

— Hedvig Holck's Vandreaar. (230 S.). 03. Gvldendal. 
3.50. 

Behrend. William. Illustr. Musikhistorie. I — H, 

se: Panum. Hortense. 97 — 05. 
Behrens, Carl, En tvsk Digter Christian Dietrich Grabbe. 

M. 1 Portr. (472 S.). 03. Gyldendal. 5.00. 
— - Friedrich Hebbel. hans Liv og Digtning. M. 1 Portr. 

(360 S.). 05. Salmonsen. 5.00. 

— Agnes Bernauer i Historiens og Digtningens Lys. M. 
1 Bill. (128 S.). 06. Salmonsen. 2,50. 

— se: Musikanter, muntre. 01. 

Behrens, Maria, Ude og hjemme. Nogle Profilrids. (84 

S.). Odense. 07. Milo. 1,00. 
Beissel, C, Øvelser til den tvske Grammatik. 3. udv. Opl. 

ved J. M. Kier. (86 S.). 03. Salmonsen. *1,25. 
Beissenherz, Erindringer fra min militære Tjeneste. M. 

1 Portr. (170 S.). 01. Forfatteren. 3.00. 
Beiter, A., En Vesterhavssaga o. a. Fortællinger. (200 

S.). 04. Alb. Bayer. 2.75. *4.00. 
Bekendelse, den gode. Hefte for Konfirmander. Redig. 

af Joh. Vibe-Petersen og Frederiksen. Aarg. 1901 — 08. 

(å 16 S.). 4. Varde. 01 — OS. Lohse, Varde, å 0.10. 
Bekendtgørelse ang. Indretningen af og Tilsynet med 20 BEKENDTGØRELSE — 0. BENZON. Dampkedler paa Landjorden; d. 12. Febr. 1904. (32 
S.). 04. V. Pio. 0,30. 
Bekendtgørelse af Lov af 2. Marts 1861 om Brandpolitiet 
paa Landet etc. M. et alfabet. Register. (40 S.). 05. 
V. Pio. 0,40. 

Bekendtgørelse ang. Udfærdigelse af Øvrighedsbeviser 
paa Navne og ang. Navne, der ere unddragne fra Til- 
egnelse ved saadanne Beviser. (52 S.). 4. 06. Ikke 
i Bogh. 

Bekendtgørelse om Mærkning af Motorvogne og om Ind- 
skrænkning i Færdselen med Automobiler; Bekendt- 
gørelse fra Justitsministeriet 31. Juli 1908. (16 S.). 
08. V. Pio. 0,25. 

Beliggenheden og Højden af 671 faste Nivellementspunk- 
ter i Kbh. med indlemmede Distrikter. Udarb. under 
Ledelse af C. F. V. Boock. (144 + 32 S.). 08. (Gad). 
4,00. 

Bell, Currer, Agnes Grey. Roman. (»Randers Dagblad«s 
Føljeton). I— II. (156 + 160 S.). Randers. 02. Ikke 
i Bogh. 

— Jane Fyre. (»Vort Land«s Feuilleton). (202 S.). 05. 
Ikke i Bogh. 

Bellamy, Edv., Om 100 Aar. (Føljeton til »Landarbejde- 
ren«). (164 S.). Aarhus. 01. Ikke i Bogh. 

Bellesheim, A., Lille Helgen-Legende. Korte Læsestykker 
om Helgenernes Levned. Overs, af E. L. I — II. (358 
+ 348 S.). 02—04. (Høst). 2,50. 

Bellet, J. G., En kort Betragtning af Jesu Kristi moralske 
Herlighed. Overs, fra Engelsk af A. N. H[ansen] og 
W. Lfumb]. (82 S.). 03. Ovérsætteren (GL Carlsberg). 
*1,25. *1,50. 

— Patriarkerne. Betragtninger over Euok, Noah, Abra- 
ham, Isak, Jakob, Josef, Job. Oversat af W. L[umb]. 
Gjennemset af P. J. (320 S.). 08. Oversætteren, 
Kristiania. 4,00. 

Bellmann, Fredmans Sange i Udvalg. Oversatte af M. 
Petersen. 2. Opl. (40 S.). [1. Opl. 01]. 02. Cor- 
neliussen. 1,50. 

Bemærkninger, nogle, i Anl. af 20-Aars Dagen for Stif- 
telsen af de samvirkende Sygekassers Fællesrepræsen- 
tation i Kbh. M. Illustr. (20 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Bemærkninger til Lovforslaget om Arbejde i Brød- og 
Kagebagerier samt Konditorier. Fra »Aarhus Bager- 
mesterforening« ved P. Jensen. (8 S.). Aarhus. 05. 
Ikke i Bogh. 

Bemærkninger om de slesvigske Optanters og deres Børns 
Retsstilling. (10 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Bender, Chr., Ruudskriftlære til Skolebrug og Selvstu- 
dium. 31.— 36. Tusinde. (16 S.). 4. 07. Klein. 
0,50. 

(Bendiksen, Claus), Vor aandelige Leders Tale d. 23. 

Marts 1906. (8 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Bendix, Rigmor, Carlo Dalgas, hans Liv og Kunst. M. 

Illustr. (160 S.). 4. 01. (Alfr. Jacobsen). Gyldendal. 

6,00. 

Bendixen, Niels, Gæringsfysiologisk Teknik. Vejledn. f. 
Farmaceuter. (74 S.). 02. Hagerup. 1,25. 

Bendtsen, Viggo, og Vilh. Milthers, Slægten fra Faster- 
gaard 1534—1843. (150 S.). Odense. 06. Andels- 
bogtrykkeriet. 3,00. 

Bendz, A., Efter Stormen. Digte. (94 S.). 03. (Alex. 
Brandt). J. L. Lybecker. 1,75. 

Bendz, Viggo, Vore Indvoldsorme. (16 S.). 07. »Dansk 
Sundhedstidende«. 0,30. 

Benedictsen, Age Meyer, Russisk Jord og russiske Bøn- 
der. 2. Opl. (16 S.). 03. (J. Erslev). 0,20. 

— Vore Dages Persien. (12 S.). 03. (J. Erslev). 0,20. 

— Polens Fald og dets Kampe for Genoprejsningen. 2. 
Opl. (16 S.). 04. (J. Erslev). 0,20. 

— Jøderne og Jødehadet. 2. Opl. (16 S.). [1. Opl. 06]. 
08. (J. Erslev). 0,20. 

Benedictsen, Olav, Pas paa Børnene. (8 S.). 03. Ikke i 
Bogh. Benedictsen, Olav, Kvinder og Alkohol. (Særtr. af »Liv 
og Kultur«). (8 S.). 4. Silkeborg. 07. Ikke i Bogh. 

Benediktsson, Bogi, Syslumannaæfir. Me5 skyringuin og 
viSaukum eptir Hannes E>orsteinsson. II. bd. 8,50. — 
III. b. 1. h. 1,75. 2. h. 1,75. 3. h. 1,75. 4. h. 0.75. 
01—08. Det isl. litt. Selskab. 14,50. 

Benediktsson, Einar, Ny-valtyskan og landsrjettindin. 
(48 S.). Reykjavik. 02. Forfatteren. 0,50. 

— Hafblik. Kvæ5i og sbngvar. M. Portr. (192 S.). 
Reykjavik. 06. Sig. Kristjånsson. *3,50. 

Benedix, R., Tjenestefolk. Lystspil i 1 Akt. Overs, af T. 
Petersen. (72 S.). 02. j. L. Wulff. 1,50. 

Beniczsky, H., Nihilistinden. Roman. Paa Dansk ved C. 
Reiffenstein-Hansen. (Føljeton til »Aarhus Stiftsti- 
dende«). (168 S.). Aarhus. 01. Ikke i Bogh. 

(Føljeton til »Randers Dagblad«). (168 S.). Ran- 
ders. 01. Ikke i Bogh. 

Bennedsen, L. R., Korsør og Korstrr Skov. Vejledn. f. 
Besøgende. M. Illustr. (10 S.). Korsør. 01. Udgive- 
ren. Gratis. 

Bennike, Vald., Henry Georges Liv og Virksomhed. M. 
Portr. (14 S.). Slagelse. 04. Udgiveren. 0,15. 

— Kristen Hansen i Vejstrup. Skildringer af det fynske 
Aandslivs Historie. M. Portr. (Særtr. Nr. 202 af 
»Folkelæsning«). (70 S.). 05. (Gad). 0,50. 

— se: Fremtids-Samfundet. 02. 

— og M. Kristensen, Kort over de danske Folkemål. 
1.— 7. H. 98—08. (Schubothe). (Gyldendal), å 2,50. 

Bentzon, Martha Drachmann, Miehelagniolo. Studier over 

hans erotiske Personlighed. M. Illustr. (324 S.). 08. 

(Gyldendal). 9,00. 
Bentzon, P., Lov om Forandringer i Lov Nr. 63 af 28. 

Maj 1880 om Vands Afledning og Afbenvttelse. (Særtr. 

af »Ingeniøren«). (8 S.). Fol. 06. Ikke i Bogh. 
Bentzon, P. 0., se: Visebog for Herlovianersamfun- 

det. 05. 

Bentzon, Sv., Uægte Børn, deres Ret i Nutid og Fremtid. 
(252 S.). 06. Gyldendal. 4,00. 

— Lov af 27. Maj 1908 iudeh. Bestemmelser om Born 
udenfor Ægteskab og disses Forældre. (Særtr. af »For- 
eningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Danm. 
1898—1908«). (54 S.). 4. Vejle. 08. Ikke i Bogh. 

Bentzon, Viggo, Retskilderne. Til Br. v. Forelæsninger. 
1.— 3. H. (180 + 188 S.). (1. H. 0.S0; 2. H. 2.00: 
3. H. 3,00). 00—07. (Gad). 5,80. 

— Om en permanent nordisk Sølovskomité. (Det 5. nord. 
Søfartsmøde). (6 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Almindelig Retslære t. Br. v. Forelæsninger. 1. H. 
(184 S.). 04. (Gad). 3,00. 

— Den danske Personret. Paa Grundlag af J. H. Deunt- 
zers Personret. 3.ændr.Udg. (168 S.). 04. (Gad). 2.50. 

— Om Forebyggelse af Voldta^gt. (Særtr. af »Berl. Ti- 
dende«). (8 S.). 06. Ikke i Bogh. 

— se: Søloven. 3. Opl. 04. 

Benutzung der stådtischen Hospitaler Kopeuhagens fur 
Patienten mit tuberkulosen Brustleiden. (16 S.). 04. 
Ikke i Bogh. 

Benz, G., Hvor skulle vi gaa hen? Overs, og bearb. ved 
J. Paludan-Muller. (154 S.). 01. Gyldendal. 2.00. 

*3,00. 

Benzon, Carl, Madame de Staél og Theatret. (270 S.). 06. 
(Wiene). 3,00. 

— Kvinden i Ordsproget. Et Foredrag. (44 S.). 07. 
(Wiene). 0,75. 

Benzon, Emma, Bøf paa en anden Maade. Et Forslag til 
en ændret Husholdning. 5. forøg. Opl. (32 S.). [1. 
Opl. 03]. 07. »Hjemmet« s Forlag. 0,35. 

Benzon, Otto, Tilfældigheder. Skuespil i 1 Akt. 4. Opl. 
(40 S.). 05. Gvldendal. 0,75. 

— En Skandale. Skuespil i 4 Akter. 3. Oplag. Folke- 
udgave. (98 S.). 06. Gvldendal. 1.00. *2.00. 

— Forældre. Skuespil i 1 Akt. (44 S.). 07. Gyldendal. 
0,75. 0. BENZON— BERETNING. 21 Benzon, Otto, Provisorisk. Lvstspil i 1 Akt. 3. Oplag. 
(40 S.). 07. Gvldendal. 0",85. 

— Frie Hænder. Skuespil i 3 Akter. (182 S.). 08. 
Gyldendal. 2,75. 

Benzon, P. E., Husvild. Roman. (294 S.). 02. Gyl- 
dendal. 4,50. 

— Mariamme. Skuespil i 5 Akter. (158 S.). 04. Gyl- 
dendal. 2,50. 

— Biskoppen. Skuespil i 4 Akter. (152 S.). 05. Gyl- 
dendal. 2,50. 

— Menneskeligt og kristeligt. Foredrag og Afhandlin- 
ger. 1. Saml. (96 S.). 05. — 2. Saml. (96 S.). 06. 
å 1,50. 05—06. Lehm. & Stage. 3,00. 

— Præster og skikkelige Folk. Fortællinger. (224 S.). 
05. Gyldendal. 3,00. 

— Axenstrasse. Roman. (162 S.). 06. Gyldendal. 2,50. 

— Antikrist. Et dramatisk Digt. (176 S.). 07. Gyl- 
dendal. 3,00. 

Benzon, Rud., Retskrivningsbogen. Orddannelses- og Bøj- 
ningsøvelser for Skolebørn. (52 S.). 07. (Tillge). 
*0,60. 

Bérang, A., Nanna eller Dr, Clarens Datter. 1.— 2. Del. 
(528 + 440 S.). Aalborg. 02. Forlagsf. »Alpha«. 

— Den smukke Madeleine eller Vikomtens Brud. Ori- 
ginal romantisk Fortælling. (1040 S.). Aarhus. 04. 
Dansk Ugeskrift-Forlag. 

Beregninger og Undersøgelser vedr. Invaliditetsforsik- 1 
ring. Til Br. f. Kommissionen til Overvejelse af 
Spørgsmaalet om en alm. Invaliditets- og Alderdoms- 
forsikring. (42 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 

(Berendsen, Ivar, og Anth. Maaløe), Kopenhamnskorens 
Danmarksbesøg 1901. Trvkt s. Mskpt. f. Venner. M. 
Hlustr. (62 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Beretning om Forhandlingerne paa Aalborg Stifts Lande- 
mode 1901—08. Aalborg. 01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning fra Arbejderforsikringsraadet for Aarene 1900 ! 
—07. Hermed 2 Bilag. 01—08. (Gad), å 1,00. \ 
(1900. 0,75). 

Beretning, Baseler Festkommissionens. (62 S.). 01. Ikke 
i Bogh. 

Beretning, 84 — 91, om Bibelselskabet i Danmark. 01— 
08. Ikke i Bogh. 

Beretning om det kjøbenhavnske Borger- og Almue- 
skolevæsens Tilstand 1900—07. 04. 01—08. Ikke i 
Bogh. 

Beretning om den 47. — 53. Samling af Repræsentanter 
for den alm. Brandforsikring for Landbygninger. 4. 
01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning, 38. — 45., om Diakonissestiftelsens Virksom- 
hed. 01—08. Diakonissestiftelsen. 

Beretning om den farmaceutiske Læreanstalts Virksom- 
hed 1900—07. 01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning om det kgl. Frederiks Hospital 1 9 nn / i— 07 / 08 . 
01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning, 47. — 54., fra Fængselsselskahet. 01 - 08. Ikke 
i Bogh. 

Beretning, 39. — 46., fra Horsens Fængselsselskab. Hor- 
sens. 01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning, 40. — 47., fra Fængselsselskabet i Odense. 01 
—08. Ikke i Bogh. 

Beretning, 11. — 18., om det sjællandske Fængselsselskab. 
01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning om Fællesforeningen af jydske Grundejerfor- 
eningers 2. — 9. Delegeretmøde. Aarhus og Kolding. 
01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning om det ekstraordinære Handelsmøde (By- 
erhversmødet) i Kbh. d. 22. Nov. 1900. (66 S.). 4. 
01. Børskontoret. 1,00. 

Beretning om Højres 18. Delegeretmøde d. 6. 7. Dec. 
1900. Trykt s.' Mskpt. (l.'iCS.). 01. Ikke i Bogh. 

Beretning om Kjølienlia\ n< Koiiiinnneliospilal, Oresunds- 
hospitalet, Blegdamshospitalet, Epidemilazaretliorne og 
Vestre Hospital. 1900—07. 01—08. Ikke i Bogh. Beretning, 12. — 19., om den landøkonomiske Konsulent- 
virksomhed f. 1900—07. 01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning, 8. — 15., om Kreditforeningen af Grundejere 
paa Landet i Jvlland. 4. Aalborg. 01 — 08. Ikke i 
Bogh. 

Beretning om Foreningen af jydske Landboforeningers 
27.-34. Delegeretmøde. Aarhus. 01—08. Ikke i 
Bogh. 

Beretning om Virksomheden i de samv. Landboforeninger 
i Sjællands Stift. (Fra 1905 udarb. af A. P. Jenseu). 
1901—08. 01—08. De samv. Landboforeninger, å 
1,00. 

Beretning om Landbohøjskolens Skovbrugs-Ekskursion 
3.-8. Sept. 1900. (32 S.). 4. (Autogr.). 01. Ikke i 
Bogh. 

Beretning om Undersøgelser vedr. Landbruget foretagne 
1900 — 07 i V. Steins analytisk-kemiske Laboratorium 
(ved Fr. Christensen). (Særtr. af »Tidsskr. f. Land- 
økonomi«). 01 — 08. (Schubothe). (Gyldendal), å 
0,35. 

Beretning om den 18. danske Landmandsforsamling i 
Odense 30. Juni — 8. Juli ved C. Krogh. M. Illustr. 
(670 S.). Odense. 01. Milo. 2,00. 

Beretning, afgivet 1901 — 08 til den akad. Lærerfor- 
samling af det af denne nedsatte Udvalg. 01 — 08. (J. 
Erslev), å 0,25. 

Beretning fra det danske Missionsselskabs Forhandlings- 
møde i Bethesda d. 21.— 22. Maj 1901. Trykt s. 
Mskpt. (124 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Beretning, Orlogsværftets, 18"/i 9 oo— 19 07 /os. 01—08. 
Ikke i Bogh. 

Beretning ang. Kjøbenhavns Politi 1900—07. 01—08. 
Ikke i Bogh. 

Beretning om den polytekniske Læreanstalt 1900 — 07. 
01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning om de særligt stillede kommunale og de pri- 
vate Realskoler 18"/ 19 oo— 19 02 / 03 . 01—04. Gyldendal, 
å 2,00. 

Beretning om det danske Redningsvæsen 19 00 / i — 07 / 8. 

M. 1 Kort. 01—08. Ikke i Bogh. 
Beretning om en Skovbrugsekskursion (il Jylland d. 

2.-7. Sept. 1901. (42 S.). 4. (Autogr.). 01. Ikke i 

Bogh. 

Beretning om Statsdvrskuekommissiouens Virksomhed 
1900—07. Ved K. Valløe. 01—08. Ikke i Bogh. 

Beretning om Strafanstalterne i Danmark. Udg. af Over- 
inspektionen f. Fængselsvæsenet. 18 9 "/i9oo — 19 06 / 7. 01 
—08. Ikke i Bogh. 

Beretning om Svendeprøver, 1900 — 07. 01 — 08. Ikke i 
Bogh. 

Beretning om det 6. nordiske Søndagsskolemøde i Kbh. 
d. 9.— 11. Aug. 1901, ved P. Lauridsen. (112 S.). 01. 
(Bethesda). 1,25. 
Beretning, 48. — 64., fra den kgl. Veterinær- og Landbo- 
højskoles Laboratorium. XLVIII. Forsøg over Smør- 
udbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør. 01. 
0,50. — XLIX. Forsøg med forskjellige Saltnings- 
maader for Flæsk. 01. 0,50. — L. Forsøg med Af- 
køling af Jærnbanevogne ved Is eller Ammoniak. 01. 
0,50. — LI. Forsøg, fortsatte, med forskjellige Salt- 
ningsmaader for Flæsk. 02. 1,00. — LII. Jensen, 
C. 0., Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinden 
hos sunde Svin.' 02. 1,00. — LUI. Meddelelse, kort, 
om Fodringsforsogene med Malkekøer. 1900 — 01. 02. 
0,50. — LIV. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. 03. 
1,00. — LV. 13. og 14. Aars Fodringsforsøg med 
Malkekøer. 04. 1,50. — LVI. A. Undersøgelser over 
forskellige Metoder til Fedtbesteminelser i Mælk. B. 
Undersøgelser over Mælkens Renskumning ved for- 
skellige Temperaturer. 05. 0,50. — LVII. Forsøg 
med Udluftning af Fløde, med Blanders Madkcrcnser 
og med Disbrowkjærnen. 05. 0,50. — LVIII. Storeli, 
V., Den kemiske Analyse af Foderstoffer. 05. 2,00. — 22 BERETNING — BERETNING. LIX. Indberetning til Landbrugsministeriet om Labo- 
ratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. 05. 2,00. — 
LX. Forsog med at bestemme Æggehvideminimnm i 
Malkekøernes Foder. 06. 3,00. — LXI. Forsøg med Ost- 
ning af pasteuriseret Mælk. 07. 1,00. — LXII. Be- 
stemmelsen af Vandindholdet i Smør. 07. 0,50. — 
LXI1I. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i 
Malkekøernes Foder. 07. 2,00. — LXIV. Sammenlig- 
nende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. 08. 
2,00. 01—08. (Aug. Bang). 
Beretning om det 3. nordiske akademiske Møde i Ebh. 
d. 2.-4. Juni 1902. Udg. af Mødets Komité. (76 S.). 

02. Ikke i Bogh. 

Beretning om Arbejds- og Fabriktilsynets Virksomhed 
19 01 / 02 — °7os. 02—08. (Gad), å 0,50. 

Beretning om de samvirkende Byerhvervs Organisationers 
Møde i Kbh. d. 15. Jan. 1902. (84 S.). 02. Børs- 
kontoret. 1,00. 

Beretning, officiel, om Danmarks Deltagelse i Verdens- 
udstillingen i Paris 1900. Udg. af Komiteen. M. 1 
Bill. (214 S.). — Som Tillæg: M. G. Wery, Den dan- 
ske Landbrugsafdeling paa Verdensudstillingen i Paris 

1900. (14 S.). 02. (Hagerup). 4,00. 

Beretning om det skandinaviske Gymnastiklærerselskabs 
5. alm. Møde i Kbh. d. 12.— 14. Aug. 1899. (92 S.). 

4. 02. Ikke i Bogh. 

Beretning om Højres 19. Delegeretmøde d. 5. — 6. Dec. 

1901. Trykt s. Mskpt. (128 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Beretning om Højres 20. Delegeretmøde d. 5. Juli 1902. 

Trykt s. Mskpt. (80 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Beretning ved Lindevangs-Hjemmets 25aarige Bestaaen. 

(28 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Beretning om det danske Missionsselskabs Møde i Vejle 

9.— 11. Sept. 1902. (30 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Beretning fra Arbejderforsikrings-Raadets Afdeling for 

Fiskeres Forsikring for 1902—07. 03—08. (Gad). 

å 0,25. (1906. 0,35. 1903. f). 
Beretning fra Arbejdsmadet f. 1901—03. (30 S.). — 

1903—04. (70 S.). — 1904—05. (34 S.). — 1905 

—06. (84 S.). — 1906—07. (48 S.). 03—07. (Gad). 

å 0,50. 

Beretning om det 3. danske Gymnastik- og Idrætsstævne 
af Skoledisciple i Odense 1902. (50 S.). 03. Dansk 
Gymnastik-Forbund. Gratis. 

Beretning om Handelsmødet i Kbh. 19. Aug. 1903. (82 

5. ). 03. Børskontoret. 1,00. 

Beretning om Lagtingssamlingen 1903 — 04. 4. (se: 
Lagtingstidende). Thorshavn. 04. Ikke i Bogh. 

Beretning om lokale Markforsøg og Forevisningsmarker 
i Landboforeningerne i Jylland 1903 — 08. Aarhus. 
03 — 08. Foreningerne, å 1,00. 

Beretning om Slægten Olivarius' Familielegat. (4 S.). 

03. Ikke i Bogh. 

Beretning, 1, om Rentabilitets-Fodringsforsøg med 

Malkekøer 1902—03. Ved H. Goldschmidt, C. M. 

Kjeldsen og J. A. Lemming. 2. Opl. (66 S.). 4. [1. 

Opl. 03]. 03. — 2. (148 S.). 04. 03—04. (Gyldendal). 

1,00 + 2,00). (Alb. Sørensen). 1,25. 
Beretning om det 1.— 3. danske Skole-Sangstævne. 03— 

07. Ikke i Bogh. 
Beretning om Skomagerlaugets Stiftelses Virksomhed 

1853—1903. M. Portr. (16 S.). 03. Ikke i Bogh. 
Beretning om en Skovbrugsekskursion til Jylland d. 

1.— 5. Sept. 1902. (46 S.). 4. (Autogr.). 03. Ikke 

i Bogh. 

Beretning om Aalborg Kreds af Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse 1879—1904. (16 S.). Aalborg. 04. Ikke 
i Bogh. 

Beretning om Dronning Caroline Amalie's Asyl gennem 
75 Aar. Udg. af Bestyrelsen. M. Illustr. (84 S.). 04. 
Ikke i Bogh. 

Beretning om d. 4. danske Gymnastik- og Idrætsstævne af Skoledisciple i Randers. (22 S.). 04. Dansk Gym- 
nastik-Forbund. Gratis. 
Beretning om Højres 21. Delegeretmøde d. 7. — 8. Dec. 

1903. (144 S.). 04 . Ikke i Bogh. 

Beretning om Dansk Kvindesamfunds Virksomhed 1871 
—1904. (58 S.). Nykøbing F. 04. Ikke i Bogh. 

Beretning om Kvægavls- og Opdrætterforeningen Jersey 
1903—04. M. 1 Bilag. Hjørring. 04—05. (C. Beck), 
å 1,00. 

Beretning om de saniv. Landboforeninger i Fvens Stifts 

17. Delegeretmøde 27.-28. Nov. 1903. '(178 S.). 

Odense. 04. Ikke i Bogh. 
Beretning, de lærde Skolers Lærerforenings, om Mødet 

1903—07. Helsingør og Kbh. 04—08. Ikke i 

Bogh. 

Beretning om lokale Markforsøg, udførte i Sommeren 
1903 — 08 af de sainv. Landboforeninger i Fyeus St. T 
ved A. Madsen-Mygdal. Tr. s. Mskpt. Odense. 04 — 
08. Ikke i Bogh. 

Beretning om den jødiske Religionsskole i 50 Aar. (40 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

Beretning om det 5. nord. Søfartsmøde i Kbh. d. 2. — 4. 
Juli 1903. Udg. af L. Drechsel. (294 S.). 04. (Gad). 
5,00. 

Beretning om d. tekniske og hvgiejniske Kongres i Kbh. 
d. 24.-27. Juni 1903. Udg. af A. G. V. Petersen. 
M. 15 Tavler. (320 S.). 4. 04. »Ingeniøren «s Kon- 
tor. *10,00 . 

Beretning fra det til Bekæmpelse af Bipesten paa Fal- 
ster nedsatte Udvalg ved Carl Hansen. M. 1 Kort. 
(16 S.). (Roskilde). 05. Ikke i Bogh. 

Beretning fra Fællesforeningen for Købstædernes fri Fat- 
tigkassers 2. Delegeretmøde 1905. (64 S.). Aalborg. 
05. Ikke i Bogh. 

Beretning om det 5. nord. Fredsmøde i Kbh. 1904. (116 
S.). 05. (Gjellerup). 0,50. 

Beretning om Højres 22. Delegeretmøde d. 8. — 9. Dec. 

1904. Trykt s. Mskpt. (186 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

(Særtr. af »Tidsskr. f. Laudbrugets Planteavl«). 10. 
Resultater af Dyrkningsforsøg med Kartoffelsorter. (32 

5. ). 05. 0,50. — 11. Femte Aars Dyrkningsforsøg 
med Rodfrugtstammer. (36 S.). 05. 0.50. — 12. 
Dyrkningsforsøg med Læggekartofler. (42 S.). 05. 
0,65. — 13. Forsøg med Eftersaaning af mislvkkede 
Udlægsmarker. (32 S.). 06. 0,50. — 14. Sjette Aars 
Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. (3S S.). 06. 
0,50. — 15. Undersøgelse over opbevaret Ajles Kvæl- 
stofindhold. (18 S.). 06. 0,25. — 16. Resultater af 
sammenlignende Undersøgelser af Metoder til Be- 
stemmelse af Tørstoffet i Kartofler. (26 S.). 06. 0,65. 
— 17. Overvintriugsforsøg med Runkelroer. (34 S.). 

06. 0,50. Supplement (14 S.). 07. 0,15. — 18. Saa- 
tids- og Saamængdeforsøg med Rug. (32 S.). 07. 
0,50. — 19. 10 Aars Dyrkningsforsoe med Rug- 
sorter. (106 S.). 07. 1,00.*— 20. Forskellige Dyrk- 
ningsforsøg med Rodfrugter. (32 S.). 07. 0.50. — 
21. Syvende Aars Dvrkningsforsøg med Rodfrugt- 
stammer. (36 S.). 07." 0,50. — 22. Undersøgelser af 
Ajle. (16 S.). 07. 0,25. — 23. Forsøg med Rod- 
frugtarter. (38 S.). 07. 0,50. — 24. Dyrkningsfor- 
søg med Vinterhvede. (102 S.). 07. 1.00. — 25. 
Forsøg med Veksling af Udsæd. (36 S.). 07. 0.50. — 
26. Undersøgelser af fast Staldgødning og Ajle. (60 
S.). 07. 0,65. — 27. Saamængdeforsøg med Græs- 
arter i Renbestand 1882—95. (14 S.). 07. 0.25. — 
28. 20 Aars Dvrkningsforsøg med Bælgsæd til Moden- 
hed. (94 S.). 08. 1,00. — 29. Kristensen. R. K.. En 
Metode til Bestemmelse af Ammoniak i Staldgødning 
og Ajle. (16 S.). 08. 0.25. — 30. Udbvtteforsog 
med Udsæd af forskelligt Kvælstofindhold. (22 S.). 08. 
0,25. — 31. Nielsen, P., En analyt. Undersøgelse af BERETNING— E. BERG. 23 Plantedækket i en- og fleraarige Græsmarker. 1877 — 
88. (128 S.). 08. 1,00. — 32. Ottende Aars Dyrknings- 
forsøg med Rodfrugtstammer. (32 S.). 08. 0,50. — 
33. Artsforseg med Rug og Hvede. (28 S.). 08. 0,50. 

— 34. Jordbundsundersøgelser ved Aarslev Forsøgs- 
station. (24 S.). 08. 0,50. — 35. Forsøg med Hø- 
bjærgniugsmaader. (10 S.). 08. 0,25. — 36. Lind- 
hard, E., Plantedækkets Sammensætning i vedvarende 
Græsmark. (42 S.). 08. 0,50. — 37. Saatids- og 
Saamængdeforsøg med Havre. (18 S.). 08. 0,25. 
05—08. Gyldendal. 

Beretning om de danske Rigsdagsmedlemmers Besøg i 
Paris 23. Nov.— 7. Dec. 1904. Afgivet ved Pierre 
Oesterby. (110 S.). 4. 05. Ikke i Bogh. 

Beretning om d. 1. kristelige Møde f. Seminarieelever 
1905. Ved Chr. Christensen. (36 S.). Horsens. 05. 
0,35. — 2. Møde 1906. (46 S.). Horsens. 06. 0,35. 

— 3. Møde 1907. (26 S.). Odense. 07. 0,35. — 4. 
Møde 1908. (56 S.). Silkeborg. 08. 0,50. (1—3. 
Edelmanns Eftf.; 4. Digmann). 05 — 08. Digmann. 

Beretning fra Arbejderforsikrings-Raadets Afdeling for 
Søfolks Forsikring f. 1906—08. 06—08. (Gad), å 
0,35. 

Beretning om det første nord. Fællesmøde f. Børnevenner 
i Kbh. d. 12.— 16. Aug. 1905. M. 4 Kortbilag. (278 

5. ). 06. (Lehm. & Stage). 2,00. 
Beretning, 2. internationale, om Fagforeningsbevægelsen 

1904. M. 3 Tvl. (202 S.). 06. Ikke i Bogh. 
Beretning om d. 2. danske hygiejniske Møde i Odense 

1905. Redig. af Redakt. af »Maanedsskr. f. Sund- 
hedspleje«. (88 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Beretning om Højres 23. Delegeretmøde d. 24. og 25. 
Novbr. 1905. (Trvkt s. Mskpt.). (156 S.). 06. Ikke i 
Bogh. 

Beretning om den 4de toaarige Konkurrence mellem hele 
Kvæghold i Fyens Stift. Udarbejdet ved Kjær Nielsen 
og med Forord af P. A. Mørkeberg. (156 S.). Odense. 

06. Ikke i Bogh. 
Beretning om de vidtberømte Molboers vise Gjerninger 

og tapre Bedrifter, til Trvkken befordret ved V. Faus- 
bøll. Illustr. af Alfr. Schmidt. 3. forbedr. Udg. 2. 
Optryk. (60 S.). 4. 06. Gyldendal. *1,00. 

Beretning om Ormslev Børnehjems 25-aarige Virksomhed. 
1905. M. Illustr. (16 S.). Aarhus. 06. Ikke i Bogh. 

Beretning om en Rejse i Frankrig og Italien 1906 for at 
gjøre Iagttagelser om Silkeavl, foretaget af F. Am- 
mitzbøll og J. Bang. M. Illustr. (18 S.). Glostrup. 06. 
Ikke i Bogh. 

Beretning om det 9. nord. Skolemøde i Kbh. 8. — 11. 
Aug. 1905. Udg. ved Fr. Thomassen. (724 S.). 06. 
Ikke i Bogh. 

Beretning om Virksomheden i Dansk Textilarbejderfor- 
bund f. Tidsrummet mellem Kongressen i 1904 og 
Kongressen i 1906. (38 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Beretning om nogen af Apostlenes Virksomhed. I ny 
Oversættelse ved Axel Sørensen. 3. gennems. Udg. 
(54 S.). 07. Gad. 0,60. 

Beretning om den alm. danske Lægeforenings Cancer- 
komites Virksomlied 1905—07 og C. 0. Jensen, Trans- 
portable Rottesarcomer. M 3 Tvl. (34 S.). 07. Ikke 
i Bogh. 

Beretning om Dyrkningsforsøg med 6rd. Byg 1899 — 

1905. (Kbh.s Amts Landboforening). (20 S.). 07. 
Ikke i Bogh. 

Beretning fra Forsikringsrådet f. 1905 og 1906. (284 
S.). 4. 07. (Lehm. & Stage). 2,00. 

Beretning afgivet af Udvalget mod Forurening af Fiske- 
vande. (16 S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 

Beretning om Højres 24. Delegeretmøde d. 19. — 20. Nov. 

1906. Trykt s. Mskpt. (140 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Beretning om Ligningskommissionernes Fællesmøde i 

Odense 1907. (100 S.). Slagelse. 07. Ikke i Bogh. 
Beretning om Snedkersvendenes Stiftelse af 1857. Udg. | af ..De forenede Snedkere af 1862«. (18 S.). 07. 
Ikke i Bogh. 

- Beretning (fra Statsanstalten f. Livsforsikring) om Op- 
gørelsen af Dødeligheden i Aarene 1900 — 05. (54 S.). 
i. 07. Ikke i Bogh. 

• Beretning om Teknisk Provinsskoleforenings Udstilling 
og teknisk Skolemøde i Aarhus 1907. (62 S.). 07. 

! Ikke i Bogh. 

• Beretning, kortfattet, om Foreningen til Værn for værge- 
løse Dyr. 1898—1908. (8 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Beretning om Ekskursionen for de 2 ældste Hold Skov- 
i brugsstuderende i Sept. 1908. (62 S.). 4. (Autogr.). 
: 08. Ikke i Bogh. 
Beretning om Højres 25. Delegeretmøde d. 20. — 21. Nov. 

1908. Trykt s. Mskpt. (156 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Beretning om den 3dje toaarige Konkurrence mellem hele 
Kvæghold i Sjællands Stift. Udarbejdet ved A. N. 
Mindegaard og Axel Fredslund. M. 26 Billedbilag. 
(172 S.). 08. De sjæll. Landboforen. Kontor. 2,00. 
Beretning, 1., for de samv. danske Landboforeningers 
plantepatologiske Forsøgsvirksomhed. (Særtr. af »Tids- 
skrift f. Landbrugets Planteavl«). Mortensen, M. L., 
S. Rostrup og F. Kølpin Ravn, Oversigt over Laud- 
brugsplanternes Sygdomme i 1907. 08. 0,25. ■ — 2. 
Ravn, F. Kølpin, Forsøg med Varnitvandsbehandling af 
6radet Byg. 08. 0,25. 08. (Gyldendal). 0,50. 
Beretning fra Laanefondet for Sadelmagere og Skomagere 
i Anl. af Fondets 25-aarige Virksomhed. (16 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Beretning om Plantningsselskabet »Steen Blicher« for 
1898—1907. M. Illustr. (24 S.). Aarhus. 08. Ikke 
i Bogh. 

Beretning om Generalforsamlingen i De danske Provins- 
bankers Forening d. 16.— 17. Maj 1908. (56 S.). 
Skanderborg. 08. Ikke i Bogh. 
Beretning om d. 9. alm. danske Skovbrugsmøde 10. — 13. 

Juli 1907. (132 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Beretning om Skræddermestrenes Stiftelse. I Anl. af dens 
50-Aars Jubilæum 1908. M. Illustr. (36 S.). 4. 08. 
Ikke i Bogh. 

Beretning om Hds. kgl. Højhed Kronprinsesse Louises 
ludsamling til Svge- og Børnepleje paa de dansk- 
vestindiske Øer. (64 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Beretninger fra dansk fotografisk Forening. Redaktør: 
H. Olsen. 14.— 15. Bind. (se: Tidsskrift, dansk foto- 
grafisk). 01—02. Udgiveren, å 8,00 . 
Beretninger om St. Hans Hospital og Statens Sindssyge- 
anstalter i 1900—07. 01—08. (Hagerup). å 0,50. 
Beretninger, Snedkerforbundets. Udg. af Snedkerforbun- 
det. Ansvarl. Carl Grau. 4. — 12. Aarg. 4. (4. — 11. 
Aarg. Kvartalsberetninger). 01 — 08. For Medlemmer. 
Beretninger fra Landsorganisationerne til den internat. 
Skotøjsarbejderkongres i Stuttgart 16. — 17. Aug. 1907. 
(80 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Berg, A., Bekæmpelsen af Plantesygdomme og skadelige 
Insekter. M. 75 Albildn. (144 S.). 03. Hagerup. 
2,00. 

Berg, A. J., Maskinmestrenes Stilling i Handelsflaadeu. 

(Det 5. nord. Søfartsmøde). (8 S.). 03. Ikke i Bogh. 
Berg, C, og K. Bokkenheuser, Dansk Handelsbrevskriv- 
ning. 3. omarb. Udg. (96 S.). 06. Lehm. & Stage. 
•1,50. 

Berg, C. 0., Høvlen. En Fortælling fra det virkelige Liv. 
(Gudel. Smaaskr.). (22 S.). 02. K. Foren. f. i. Miss. 
0,10. 

— Frederik Ring. Fortælling. (Oversat fra Svensk). 

(18 S.). 08. »Det blaa Kors«. 0,10. 
Berg, Carl, og K. Hude, Græsk Formlære til Skolebrug. 2. 

Udg. (156 S.). 01. V. Pio. *4,00. 
Berg, Einar, Sangene af Jærnbanerevyen 1904. Ivan 
Fidibus paa Krigsstien eller Naar Kommissionen ar- 
bejder. Trykt s. Mskpt. (20 S.). Holbæk. 03. Ikke i 
Bogh. i '24 E. BERG — BIRKELEY. Berg, Einar, Statsbanernes nye Godstakster med udreg- 
nede Takster fra Kbli. til samtl. Statsbanestationer i 
Danmark. (8 S.). 03. Axel Andersen. 0,25. 

Berg, F., Geografi for yngre Klasser. Trykt s. Mskpt. 
(64 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Berg, H., se: Postadressebog f. Lemvig. 02. 

Berg, H. P., Ensartede Regler for Tjenesten om Bord i 
skandinaviske Skibe. (Det 5. nord. Søfartsniøde). (14 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

Berg, Henrik, Underbeklædningsspørgsmaalet. Forord og 
Oversættelse af C. Ottosen. (40 S.). 02. (Høst). 0,60. 

Berg, Jens Jensen, Selvbiografi. Ved H. W. Harbou. 
(Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.«). (28 S.). 01. Ikke 
i Bogh. 

Berg, P. KL, Folkets Fremmedordbog. 4. Oplag. (128 S.). 

Aalborg. 06. (Riegels, Lemvig). 0,80. 
Berg, P. V. P., Forslag til Kolding — Bramdrup — Gjesten 

— Grindsted Jernbane. (8 S.). Kolding. 02. Ikke i 

Bogh. 

— Forslag og Plan til en ny København — Gedser Rute. 
M. 2 Kortbilag. 2. Oplag. (8 S.). [1. Opl. 07]. Kol- 
ding. 07. (Gad). 0,50. 

Berg, R., Malerlavet 1622—1902. Et Udsnit af den 
danske Haandværkerstands Historie. M. Illustr. (178 
S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Frue Kirke i Aarhus. Vejledn. for Besøgende. M. 
Illustr. (46 S.). 4. Aarhus. 04. Alb. Bayer. 1,00. 

— Snedkerlavet 1554—1904. M. Illustr. (364 S.). 4. 
04. (Reitzel). 15,00. 

— Haandværkets sociale Udvikling. (14 S.). 06. (J. 
Erslev). 0,20. 

— Den danske Købstadsforfatning. (16 S.). 07. (J. 
Erslev). 0,20. 

— se: Aarhus. 03 — 06. 

Berg, Th., (I) Selskabssangeren. 1. Samling A. (54 S.). 
08. Strandberg. 0,35. 

Berg, Th., (II) se: Frelse. 01. 

Berger, Henning, Galgen. Noveller. Oversat af Hj. Berg- 
strøm. (208 S.). 08. Gyldendal. *3,25. 

Berggreen, A. P., Melodier til »Salmebog til Kirke- og 
Hus-Andagt« og til »Evangelisk-kristelig Salmebog«, 
udsatte for 2 Stemmer. 10. Udg. (172 S.). 4. Kbh. & 
Lpz. 09. Wilh. Hansen. 6,00. 

Berggreen, E. S., Dyrerigets Naturhistorie t. Br. v. den 
første Undervisning. Gennemset og ændr. af Edm. 
Andersen. Besørget udgiven af N. C. Rom. 8. Udg. 
(96 S.). 05. Rom. *0,65. 

— Dyrerigets Naturhistorie t. Br. f. de lavere Kl. Gen- 
nemset og ændr. af Edm. Andersen. Udg. af N. C. 
Rom. 11. Udg. (124 S.). 09. Rom. *1,00. 

Berggreen, V. F. A., Kort over Aarhus. (Af Trap, Dan- 
mark). 04. Gad. 1,50. 

Bergh, Rud., Om Tatoveringer hos Fruentimmer af den 
offentl. og hemmelige Prostitution. (Særtr. af »Hospi- 
talstidende«). (10 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Om Lymphekarsystemets Forhold ved (primair) syphi- 
litisk Infection hos Kvinder. (Særtr. af »Hospitals- 
tidende«). (10 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Bergh, Rud. S., Gasteropoda opisthobranchiata. (The da- 
nish expedition to Siam 1899—1900. I). With three 
piates and a map. (Vidsk. S. Skr.). (66 S.). 4. 02. 
(Høst). 3,45. 

Bergmann, FriSrik J., Island um aldamotin. FerSasaga 

sumariS 1899. (330 S.). Reykjavik. 01. »Isafold«s 

Bogtrykkeri. 2,00. 
Bergman, Joh., Moderne Kultur og moderne Afholds- 

bevægelse. Foredrag. Oversat af — d — n. 2. Oplag. 

(16 S.). [1. Opl. 02]. (Aalborg). 03. Ludv. Ernst, 

Aarhus. 0,05. 

Bergmann, Karl, Livsveje. (164 S.). 05. Ferlov. 2,75. 
Bergmann, Lorenz, Kineserne og den kristne Mission. 
Tre Foredrag. (116 S.). 01. (Lchm. & Stage). 1,50. Bergmann, Lorenz, Missionens Betydning for Kirken og 
Teologien. (46 S.). 01. (Lehm. & Stage). 0,75. 

— Missionen i Japan. (68 S.). 06. K. Foren. f. i. Miss. 
0,50. 

— Kirkehistorie. I. Indtil Reformationen. (190 S.). 08. 
Lehm. & Stage. *2,75. 

Bergmann, P. V., Det danske Postvæsens Organisa- 
tion, se: Lobedanz, D. A. L. 08. 

Bergstrøm, Hjalmar, Idas Bryllup. Skuespil i 5 Akter. 
(160 S.). 01. Gyldendal. 2,50. 

— Møntergade 39. Lystspil i 4 Akter. (174 S.). 03. 
Gyldendal. 3,00. 

— Lynggaard & Co. Skuespil i 4 Akter. (164 S.). 05. 
Gyldendal. 2,50. 

— Det gyldne Skind. Skuespil i 4 Akter. (16S S.). 08. 
Gyldendal. 3,00. 

— Karen Bornemann. Skuespil i 4 Akter. 7. Oplag. 
(146 S.). [1. Opl. 07]. 08. Gyldendal. 2,50. 

Bergsøe, Clara, Camilla Collett. Et LivsbiUede. M. 3 
Portr. (132 S.). 02. Gyldendal. 2,00. 

— Magdalene Thoresen. Portrætstudie. M. Portr. (114 

5. ). 04. Gyldendal. 2,00. 

Bergsøe, Vilh., Studenterleben og Studieliv. Erindringer 
fra Midten af forrige Aarh. M. 1 BiUede. (276 S.). 

03. Gyldendal. 4,00. 

— Eventyr i Udlandet. M. Illustr., (264 S.). 05. Gvl- 
dendal. 4,00. 

— Fødselsdags-Album. (336 S.). 05. Gvldendal. *2,00. 
*3,00. *4,00. 

— Poetiske Skrifter. Folkeudgave. M. 1 Portr. I — MI. 
(712 + 464 + 426 + 452 + 404 + 510 + 498 S.). 
05—08. Gyldendal. 25,00. *35.50. 

— Under Palmer og Pinier. M. Illustr. (220 S.). 05. 
Gyldendal. 3,50. 

— Fra den gamle Fabrik. 6. gennems. Udg. (464 S.). 

06. Gyldendal. 4,50. *6,50. 

— Bruden fra Rørvig. Fortælling. 4. Oplag. (200 S.). 

07. Gyldendal. 3,00. 

— Gjengangerfortællinger. 3. Udg. (112 S.). 07. Gyl- 
dendal. 1,75. 

— Henrik Ibsen paa Ischia og »Fra Piazza del Popolo«. 
Erindringer 1863—69. M. 1 Portr. (312 S.). 07. 
Gyldendal. 5,00. 

— Hvem var han? Et Livsbillede. 2. Oplag. (114 S.). 
07. Gvldendal. 1.75. 

— I Skumringen. Fortællinger. 2. Udg. (202 S.). 07. 
Gyldendal. 3,00. 

— Fra Piazza del Popolo. Novelle-Cvelus. 11. Udi:. 
(712 S.). 09. Gyldendal. 5.00. *7,00. 

Bergfiorsson, Gu5m., Vinaspegill og tolfsonakvæ5i. So- 
guljoS. Utg. Bened. Åsgrimsson. (48 S.). Reykjavik. 

04. Bened. A sgrimsson. 0,35. 

— Heimspekiugaskéli og fulgskvæSi. Utg. Bened. Ås- 
grimsson. (48 S.). Reykjavik. 05. Bened. Åsgrims- 
son. 0,35. 

Bergwann, J., Skønhedsplejens ABC. Hlustr. (48 S.). 

07. E. Jespersen. 0,50. 
Bergvinsson, Baldvin, Harpa. Nokkur kvæSi. Me5 mynd, 

(192 S.). IsafjorSur. 03. Forfatteren. 2,00. 
Bericht iiber die Anstalten zur Vermehrung des Lachses 

und der Meerforellen in den Fliissen der Ostsee. (34 

5. ). 05. (Høst). 0,75. 

Berichte iiber die Konstautenbestimmungen z.ur Aufstel- 
lung der hydrographischen Tabellen von C. Forch, M. 
Knudsen und S. P. L. Sørensen. Gesammelt von tf. 
Knudsen. M. Illustr. (Vidsk. S. Skr.). (152 S.). 4. 
02. (Høst). 4,75. 

Berkeley, Charles de, Den gamle Historie. Roman. (" Jyl- 
landsposten« s Fcuill.). (388 S.). Aarhus. 05. Ikke i 
Bogh. 

— Et Rejseæventvr. Roman. (»Jyllandspostenes Feuill.). 
(190 S.). Aarhus. 07. Ikke i Bogh. BERLIN — A. BESANT. 25 Berlin, Knud, Opløsningsretten overfor lovgivende For- 
samlinger. En sammenlignende retshistorisk og dog- 
matisk Undersøgelse. (436 S.). 00. (Salmonsen). 7,00. 

— Om Islands statsretlige Stilling indtil 1851. (Forfat- 
ningsstridens Begvndelse). Trykt s. Mskpt. (28 S.). 

4. 08. Ikke i Bogh. 

Berlingske politiske og Avertissements-Tidende. Redig. 

af M. Nathansen (og fra 1902 af Chr. Blangstrup). 

153.— 60. Aarg. Fol. 01—08. Berling. 5,00. (Kvartl.). 

(Morgenavisen 2,50 kvartl.). 
Bernhard, Carl (A. N. de Saint-Aubain), Børneballet. (1( 

5. ). 03. (Schubothe). Gyldendal. 1,50. *3,00. 

— Declarationen. (140 S.). 03. (Schubothe). Gyldendal. 
1,50. *3,00. 

— Tante Lenores Erindringer. (178 S.). 03. (Schubothe). 
Gyldendal. 1,50. *3,00. 

Bernhard, Marie, Leonore Flotwell. Roman. (»Danne- 
brogs Føljeton). (546 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Perlen. Roman. (Feuill. til »Vestjylland«). (234 S.). 
Thisted. 02. Ikke i Bogh. 

— Tro til Døden. Roman. (»Dannebrog« s Føljeton). (224 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Solhverv. Roman. (»Vort Land«s Føljeton). (134 
S.). 08. Ikke i Bogh. 

Berning, Robert, Raadgiveren. Praktiske Vink, Raad og 
Anvisninger samt to ny, vigtige Love. (64 S.). Svend- 
borg. 08. Forfatteren. 

Bernstein, E., Det arnieuiske Folks Lidelser. Tale. Over- 
sat af J. Hage. (52 S.). 02. Gjellerup. 0,50. 

Bernstein, Isidor, Et Varsko til den danske Skomager- 
stand. (16 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Bernstein, M., Hjærter-Dame. Lystspil i Akt. (58 S.). 
01. »Klods-Hans'« Forl. 0,90. 

Berntsen, Aage, Digte. (96 S.). 08. Gyldendal. 2,00. 

Bertelsen, Alfr., Neuro-patologiske Meddelelser fra Grøn- 
land. (Særtr. af »Bibi. f. Læger«). (82 S.). 05. Ikke 
i Bogh. 

— Erindringsord for Jordemødre i Grønland. (Ogsaa 
med grønlandsk Titel og Text). (54 S.). 06. Ikke i og Retskrivningsordbog. 
Gyldendal. *2,00. — Om Fødslerne i Grønland og de seksuelle Forhold 
sammesteds. (Særtr. af »Bibi. f. Læger«). (46 S.). 

07. Ikke i Bogh. 

— Historien om Jakobs Familie. En lille Lærebog i 
Sundhedspleje for Grønlændere. Udg. af Udvalget for 
den grønlandske Kirkesag. M. Illustr. (52 S.). (Til- 
lige grønlandsk Udg., oversat af J. C. P. Fleischer). 

08. Ikke i Bogh. 

Bertelsen, Henrik, Om Didrik af Berns Saga. (204 S.). 

02. Rømer. 4,00. 

— Dansk Retskrivningslære 
(168 S.). 04. (Schubothe). 

— Dansk sproghistorisk Læsebog. 1. Del. Oldtid og 
Middelalder (400 — 1500). I. Tekster og sproghisto- 
riske Oversigter. II. Kommentar og Ordliste. (182 + 
168 S.). 3,50 + 3,00. 05. Gyldendal. 6,50. 

— Ludvig Holberg. (12 S.). 06. (J. Erslev). 0,20. 

— Dansk Sproghistorie til Skolebrug. I. Tekster og 
sproghist. Oversigter. II. Kommentar og Ordliste. 
(144 + 88 S.). 08. Gyldendal. 3,50. 

— Oldnordisk Læsebog. (128 S.). 08. Gyldendal. *2,50. 

— se: £>iftriks saga af Bern. 05 — 08. 

Bertelsen, V., Regnebog for Seminarier og Realskoler. 
11. Udg. (182 S.). 07. Prior. *2,00. 

Berthelsen, Palle, Foredrag vedr. Sikrings- og Efterret- 
ningstjeneste. (64 S.). 4. (Autogr.). 02. Officerskolen. 
0,50. 

— De enkelte Vaabonarters Taktik. (246 S.). 4. (Autogr.) 

03. Officerskolen. 3,00. 

Berthelsen, Soph., En eneste Skat. Ku folkelig Løsning 
af det økonomiske Spørgsmaal. (Manuskript). (16 S.). 
Slagelse. 01. Ikke i Bogh. Berthelsen, Soph., Fire Lovforslag om økonomisk Frihed. 
Trykt s. Mskpt. (24 S.). Slagelse. 01. Ikke i Bogh. 

— Ejeudomsskvld — eller Grundskyld. (Særtr. af »Øst- 
sjæll. Folkeblad«). (16 S.). Kjøge. 02. (Barfod & Co.). 
0,40. 

— Økonomi og Politik. (Særtr. af »Finanstidende«). (16 
S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Grundværdibeskatning i Udlandet. Udg. af Henry 
George-Foreningen. (Særtr. af »Løve Herreds Tidende«). 
(16 S.). Slagelse. 03. Ikke i Bogh. 

— Langelandsresolutionen og Skattekommissionens Be- 
tænkuiug. Angreb og Forsvar. (22 S.). Rudkøbing. 

03. Ikke i Bogh. 

— Nogle Bemærkninger om Jærubaners Økonomi. Manu- 
skript. (8 S.). Slagelse. 03. Ikke i Bogh. 

— Paven og Samfunds-Økonomien. Et Blad af vor Tids 
Kulturhistorie. (16 S.). 4. Slagelse. 03. Ikke i 
Bogh. 

— Eu By uden Skatter. En Løsning af Skattespørgs- 
maalet. (28 S.). Slagelse. 04. (Forf., Høng). Ikke i 
Bogh. 

— Hvorfor har Frihandelen endnu ikke sejret? 2. om- 
arb. Udg. (20 S.). Slagelse. 04. Ikke i Bogh. 

— Mere om »frit Opkøb« af vore Kreditforeningers Ob- 
ligationer. (Særtr. af »Finanstidende«). (16 S.). 04. 
Ikke i Bogh. 

— Børnchjælp og Borne-Ret. Udg. af den danske Henry 
George-Forening. (8 S.). Slagelse. 05. Ikke i Bogh. 

— Skattelovenes store Fejlgreb. 4. forøg. Opl. (32 S.). 
[1. Udg. 04]. Slagelse. 05. Ikke i Bogh. 

— Hvem bør styre Kreditforeningen? Medlemmerne 
eller Vurderingsmændene? (Østifternes Kreditforening). 
(12 S.). Slagelse. 06. Ikke i Bogh. 

— Jærnbanerne og Samfundet. (Særtr. af »Nalionaløkon. 
Tidsskr.«). M. en Efterskrift. (64 S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Om frit Opkøb af vore Kreditforenings-Obligationer i 
Stedet for den forældede Udtrækningsmetode. (20 
S.). [1. Udg. 03]. Slagelse. 06. (Gad). 0,35. 

( — ) Værdistigningsskat modsat Grundværdiskat. (Særtr. 
af »Ret«). (8 S.). Slagelse. 06. Ikke i Bogh. 

— Forskellige Grundafgifts-Former. (Særtr. af »Ret«). 
(8 S.). Slagelse. 07. Ikke i Bogh. 

— Henry Georges Løsning af Jordspørgsmaalet. Fore- 
drag. (Særtr. af »Tidsskr. f. Opmaalings- og Matrikuls- 
væsen«). (14 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— Forslag til Ændringer i Statuterne for Husmands- 
kreditforeningen for Østifterne. Med Motiver. (12 S.). 
Slagelse. 08. Ikke i Bogh. 

Berthet, Elie, Urskovens Søn. Paa Dansk ved J. P. 

Schack. M. Tegn. efter Originalen af Carl H. F. 

Schmidt. (240 S.). 07. Chr. Erichsen. 1,00. *1,60. 
B e r t i 1 1 o n, A., Om Fingeraftryk, se: Hansen, Carl. 03. 
Bertsch, Hugo, Broder og Søster. Oversat af Sigurd 

Muller. M. 1 Portr. (212 S.). 08. Gyldendal. *3,25. 
Besant, Annie, Nogle Livsproblemer samt Forsoningen 

og Ofringens Lov. Paa Dansk ved H. Diderichsen. 

(144 S.). 01. (Høst). 2,50. 

— Esoterisk Kristendom eller de mindre Mysterier. Paa 
Dansk ved F. Lexow. (254 S.). 02. (Høst). 3,00. 

— Livets og Formernes Udvikling. Fire Foredrag. Paa 
Dansk ved F. Lexow. M. 1 Portr. (136 S.). 02. (Høst). 
2,50. 

— I Forgaarden. Paa Dansk ved II. Thaning. (124 S.). 

04. (Høst). 1,50. 

— Karma. Overs, af H. Diderichsen. (72 S.). 04. (Høst). 
0,75. 

— Discipelskabets Vej. 4 Foredrag. Oversat af H. Tha- 
ning. (120 S.). 05. (Høst). 1,25. 

— Re-Inkarnationen. Oversat af H. Diederichsen. (Thco- 
sofisk Haandbog Nr. 2). (94 S.). 06. (Høst). 1,00. 

— Thcosofien i Forhold til Menneskelivet. 4 Foredrag. 
Oversat af F. Lexow. (116 S.). 07. (Host). 1,50. 4 26 A. BESANT— BETÆNKNING. Besant, Annie, Indledning til Theosofi. II. (136 S.). (I. 

se: Erichsen, Rich.). 08. (Host). 2,00. 
Besant, Walter, Samfundets Stedbørn. Roman. (254 S.). 

Odense. 03. G. Wendt. ' 
Beskrivelse af Ingeuiørkarabin 18 fi7 /oo af Juli 1901. (20 

S.). 01. (Rømer). 0,21. 
Beskrivelse, vejledende, for Besøgende i Mariager Kirke. 

M. lllustr. (16 S.). 02. Hagerup. 0,50. 
Beskrivelse, kortfattet, af nogle Anlæg og Institutioner. 

(Nord. tekn. og hygiejnisk Kongres 1903). M. 1 Tvl. 

(112 S.). 03. Ikke i Bogh. 
Beskrivelse, foreløbig, af Vognstangsseletøj M. 1902 samt 

foreløbigt Reglement for Seling og Sadling m. m. (50 

S.). 03. Ikke i Bogh. 
Beskrivelse, foreløbig, af 75 m/m Feltmateriel. M. 1902. 

(48 S.). 03. Ikke i Bogh. 
Beskrivelse af Bagladeriffel 18 67 / 98 af Februar 1904. (24 

S.). 04. (Rømer). 0,17. 
Beskrivelse af gamle danske Folkedanse. Udg. af Foren. 

til Folkedansenes Fremme. 1. H. (32 S.). 04. (Wilh. 
- Hansen). 0,75. 

Beskrivelse, foreløbig, af 8 mm Rekylgevær M. 1903. 

M. 1 Tvl. (30 S.). 04. Ikke i Bogh. 
[Beskrivelse af danske Stamdyr, udg. af Selskabet til 

Udvidelse af Udførslen af danske Landvæsensproduk- 

ter. M. lllustr.]. (Russisk). (30 S.). 06. Ikke i 

Bogh. 

Beskrivelse af Rvtterkarabin 18 07 /9 6 . (20 S.). 07. Ikke i 
Bogh. 

Beskrivelse af Gevær 1889 af Juli 1907. (18 S.). 07. 
(Romer). 0,08. 

Beskrivelse af den argentinske Republik samt en kort- 
fattet dansk-spansk Tolk. (16 S.). 08. Hamburg— 
Amerika-Linien. Gratis. 

Beskrivelse, skematisk, af Kjøbenhavns Havn i første 
Halvdel af medio Aaret 1908. (34 S.). 4. 08. Ikke i 
Bogh. 

Beskrivelser og Overslag til Tegninger til Husmandsbyg- 
ninger. Udg. af »Foreningen af jydske Landbofor- 
eninger«. M. 16 Tavler. 4. (56 S. i 8°). Aarhus. 
01. Udgiveren. 0,50 . 

Beskrivelser, Tegninger og Overslag ang. Bygning og 
Indretning af Svinestalde. (64 S.). 4. Odense. 03. 
(Milo). 1,00. 

Beslutninger vedtagne af den 14. interparlamentariske 
Konference i London 1906. 3. forøg. Opl. (20 S.). 
[1. Opl. 07]. 08. Gjellerup. 0,50. 

Beslutninger, den 15de interparlamentariske Konferences, 
ved Fr. Bajer. (16 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Bestemmelsen af Vandindholdet i Smør. 62. Beretn. fra 
d. kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium. 
(32 S.). 07. (Aug. Bang). 0,50. 

Bestemmelser vedr. Indførsel af danske Landbrugspro- 
dukter, særlig til europæiske Hovedlande. Udg. ved 
Landbrugsministeriets Foranstaltning. (118 S.). 01. 
(Schubothe). Gyldendal. *1,00. (Med hvide Blade 
*1,25). 

Bestemmelser for Manøvrer. (Udkast). (30 S.). 03. 
Ikke i Bogh. 

Bestemmelser vedr. Tandlægeeksamen m. m. Udg. efter 
Foranstaltn. af Miuist. f. Kirke- og Undervisnings- 
væsenet. (18 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Bestemmelser vedr. Kreditoplagsvæsenet. Saml. og udg. 
af N. Markussen. 2. forøg. Udg. (140 S.). 4. 04. 
(H. Ferlov). 3,00. 

Bestemmelser for Krokering, Terrainrekognoscering og 
Udfærdigelse af herhen hørende Arbejder. M. 11 
Flaner. (28 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Bestemmelser vedr. Vareafgift, Bolværkspenge m. v. i 
Kbh.s Havn, samlede af Kbh.s Havneforvaltning. (24 
S.). 06. Ikke i Bogh. 

Bestemmelser for Manøvrer og Vejledn. til Bedømmelse af de forskellige Vaabenarters Virkning i Kampen. 

(60 S.). 06. Ikke i Bogh. 
Bestemmelser, organisatoriske, for Ledelsen af det forst- 
lige Forsøgsvæsen. (8 S.). 06. Ikke i Bogh. 
Bestemmelser, de gældende Sundhedsvedtægters, ang. 

Bagerier. (100 S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 
Bestemmelser for Tjenestegangen paa Kjøbenhavns Sø- 
befæstning. (84 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Bestemmelser for ensartet Levering og Undersøgelse af 

Portlandcemeut, vedtagne af den tekniske Foreniug. 

08. (Prior). 0,25. 
Best horn, R. 0., se: Codex Leidensis 399.1. 93--06. 
Besøgelsestid, de unges, eller Guds Aands Virkninger i 

en Pigeskole. (72 S.). Rønne. 03. »Budsk. fra Naa- 

dens Rige«. (Rønne). 0,25. 
Betimeligheden af en Havn ved Skagen. Et Indlæg fra 

Skagens Fiskeriforening. (Særtr. af »Nationaltidende«), 

(12 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Betragtninger om Folkehøjskolerne. (Af Th. Schou). 

Trykt s. Mskpt. (8 S.). Slagelse. 05. Ikke i Bogh. 
Betragtninger over Bibellæsning. (10 S.). 07. Ikke i 

Bogh. 

Bettex, F., Det første Blad i Bibelen. Aut. Overs, ved 
M. Wolff. (80 S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 1,00. 

— Hvad tvkkes dig om Kristus"? Aut. Overs, ved M. 
Wolff. (96 S.). 04. K. Foren. f. i. Miss. 1,00. 

— Naturstudium og Kristendom. Aut. Overs, ved M. 
Wolff. (270 S.). 05. Schønberg. 4,00. 

— Underet. Aut. Overs, ved M. Wolff. M. Forord af 
P. E. Blume og Kr. Rasmussen. (92 S.). 07. Schøn- 
berg. 1,50. *2,00. 

— Dannelse. Aut. Overs, ved M. Wolff. (118 S.). 08. 
Schønberg. 2,00. *3,00. 

Betty, Lille Povls Lvgte. Fortælling. Udg. af C. Assehen- 
feldt Hansen. M. lllustr. (30 S.). 05. For mine smaa 
Venner. 

Betydning, den bibelske Forening-stankes sociale, af »C«. 

(76 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Betz, F. C. A., og C. Betz, Opgaver til 100 Timer i 

Hovedregning. 2. Udg. (56 S.). 01. (Than. & Appel). 

0,70. 

Betænkning, afgiven af den i Henhold til Lov af 26. 

Marts 1898 § 26 nedsatte Jernbanekommission. Med 
Bilag A, B og C. (202 S. i 4. og 354 S. i Imp.). 01. 

(Gad). 2,50. 

Betænkning fra den af Frederiksborg Amt 1899 nedsatte 
Landvæsenskommission ang. Undersøgelse af Arre- 
søens Vandstatidsforhold. (18 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Betænkning over et Forslag til Bygningslov for Køben- 
havn. Udarbejdet af Axel Hertel, Poul Hertz og H. A. 
Nielsen. (32 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Betænkning over Forholdene paa de dansk-vestindiske 
Øer. Afgiven af den d. 18. Nov. 1902 anordnede Kom- 
mission. Med 2 Planer. (358 S.) 4. 03. (Gad). 
6,00. 

Betænkning afgiven af den under 18. Maj 1903 nedsatte 
Kommission til Undersøgelse af det lollandske Dige- 
lags Forhold. (62 S.). 4. Nykøbing F. 03. Ikke i 
Bogh. 

Betænkning afgiven af den af Laudbrugsmiuist. ned- 
satte Kommission til Revision af Lovgivningen om 
Saltvandsfiskeriet. (180 S.). 03. (Gad). 2,00. 

Betænkning afgiven af den af Indenrigsministeriet 18'J1> 
nedsatte Kommission til Droftelse af forskellige Skibs- 
farten vedr. Forhold. (70 S.). 4. 03. Ikke i Bogh. 

Betænkning fra Kommissionen ang. Foranstaltn. til Be- 
kæmpelse af Tuberkulosen. Med 2 Kort. (260 S.). 4. 
03. (Gad). 2,50. 

Betænkning afgiven af den under 13. Jan. 1903 nedsatte 
Kommission om Forbedring af Matrikiiiskortene. H. 
2 Tabeller. (56 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Betænkning ang. Forandringer i Reglerne for Uddelingen BETÆNKNING— BIBLIOTHECA. i'7 af Nadverens Sakramente, afgiven af den d. 18. Sept. 
1903 nedsatte Kommission. (58 S.). 04. (Gad). 0,50. 
Betænkning af Kommissionen for den militære Retsplejes 
Reforms militære Medlemmer. (88 S.). 4. 04. Ikke 
i Bogh. 

Betænkning ang. Afvikling af forskellige Gældsforhold 
til Statskassen. Afgiven af den under 3. Aug. 1905 
nedsatte Kommission. (132 S.). 4. 05. Ikke i Bogh. 

Betænkning ang. Tandlægeskolen og Taudlægestudiet, af- 
given af den d. 9. Dec. 1903 nedsatte Kommission. 
(66 S.). 4. 05. Ikke i Bogh. 

Betænkning afgiven af Kommissionen ang. Anlæg af nye 
Jernbaner. M. 1 Tabel og 1 Kort. (452 S.). 06. (Gad). 
5,00. 

Betænkning fra den af Minist. f. offentl. Arbejder ned- 
satte Kommission ang. Ribe Bys økonomiske Forhold. 
(184 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Betænkning afgiven af den d. 25. Juni 1903 nedsatte 
Kommission til Overvejelse af Foranstaltninger til 
Ædruelighedens Fremme. (166 S.). 07. 1,25. — Bi- 
lag. (472 S.). 07. 4,00. 07. (Gad). 5,25. 

Betænkning afgiven af den dansk-islandske Kommission 
af 1907. (186 S.). 4. 08. (Gad). 2,00. f- 

Betænkning afgiven af Forsvarskommissionen af 1902. 
M. 4 Tabeller og 2 Kort. (824 S.). 4,50. — Bilag. 
M. 2 Tabeller. (490 S.). 2,00. — Oplysninger om 
Danmarks nuværende militære Stilling. Bind II. Den 
offentl. Del. M. 1 Tabel. (456 S.). 1,50. 08. (Gad). 
8,00. 

Betænkning afgiven af det d. 14. Nov. 1906 nedsatte 
Udvalg til sagkyndig Undersøgelse af den Kgl. grøn- 
landske Handels Drift og Virkemaade. (86 S.). 4. 08. 
Ikke i Bogh. 

Betænkning afgiven af den d. 24. Juli 1906 nedsatte 
Kommission til Forberedelse af en Omordning af Uden- 
rigsministeriet og Danmarks Repræsentation i Udlan- 
det. (284 S.). 4. 08. (Reitzel). 2,00. 

Betænkning afgivet af den af Minist. f. Kirke- og Under- 
visningsv. 1907 nedsatte Kommission ang. de ærøske 
Kirkers Formueforhold. (40 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 

Bevan, Tom, En Helt i Ulveskind. Fortælling om Hed- 
ninger og Kristne. Aut. Oversættelse ved A. Kja>r. 
(Føljeton til »Indre Missions Børneblad«). (188 S.). 
05. Bethesda. *1,00. 

(Beyer, Emil), Aktieselskabet »Frederiksgaard«. M. 
Illustr. (16 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Beyer, Herm., Kjøbenhavns kommunale Arbejdsanvis- 
ningskontor og om dets eventuelle Omplantning i 
Landbruget. Foredrag. (Særtr. af »Tidsskr. f. Land- 
økonomi«). (42 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Biard, L., Mester Emil og hans Søskende. Morsomme og 
oplvsende Samtaler i Søskendekredsen. Ved A. Th. 
Jaeobsen. (Tillæg til »Til Søs og til Lands«). (102 S.). 
Helsingør. 05. (J. C. Borregaard). Chr. Flor. f. 

Bjarke, Niels, Taterpigen. (12 S.). (Aarhus). 01. Kristel. 
Bogforening, Vejle. 

— Asbjørn. En Fortælling. (46 S.). (Horsens). 07. 
Kristel. Bogforening, Vejle. 0,25. 

— Korsets Sange. (22 S.). Holstebro. 07. Ikke i 
Bogh. 

Bjarki. 6. — 9. år. Ritstj6ri borsteinn Gislason. Fol. 

Sevfiisfirfii (og senere Revkjavik). 01 — 04. Udgiveren. 

å 3,00. (I Udlandet å 4',00). 
Bjarmi. Kristilegt heimilisbla?). 1. årg. Ritstjnri Bjarni 

J6nsson. Reykjavik. 07. Et Aktieselskab. 1,50. 
Bjarnarson Frihbjorn, Saufifjårutflutningurinn og kanp- 

félogin. (42 S.). Akurevri. 05. (Odd. Bjomsson). 

0,25. 

Bjarnarson, Snorri, Æfiniyrift Johonmirauiiir. Smiift af 
bysku undir fslenzk Edgur rimnalog. 3. utg. (72 8.). 
Reykjavik. 04. borl. Reykdal. 0,50. 

Bjarnarson, t>orh., se: Sk6Ia-lj6ft. 2. utg. 05. 

Bjarnason, Agust, Upphaf kristninnai "g hofundur hennar Jesus Kristur. (Sjerprentun ur: »Yrfilit yfir sogu 
mannsandans«). (48 S.). Reykjavik. 04. Sigf. Ey- 
muudsson. 0,25. 
Bjarnason, Agust, Yfirlit yfir sogu mannsandans. I. 
Andatruin og framjaroun truarbragSanna. (74 S.). 
Reykjavik. 05. Ikke i Bogh. 

— »Andatruin« krufin. Tala. I. (38 S.). Reykjavik. 
06. J6n Olafsson. 0,25. 

— Yfirlit yfir sogu mannsandans. 19. oldin. (384 S.). 
Reykjavik. 06. (Gu5m. Gamalielsson). 3,00. 

Bjarnason, Bjorn, Nordboernes legemlige Uddannelse i 
Oldtiden. (150 S.). 05. (Prior). 2,00. 

— se: Ævintyri handa bbrnum. 03. 

Bjarnason, Hannes, og Gisli Konråfisson, Rimur af Andra 
jarli. 2. utg. (158 S.). BessastaSir. 05. Skiili 
Thoroddsen. 1.35. 

Bjarnason, Joh. Magn., Eirikur Hansson. Skåldsaga fra 
Ny ja Skotlandi. 2. båttur. Baråttan. (160 S.). 02. 
1,50. — 3. båttur. bråin. (162 S.). 03. 1,25. Aku- 
reyri. 02 — 03. Odd. Bjbrnsson. 2,75. 

Bjarnason, Jon, AldamétakveSlingar. (8 S.). Revkja- 
vik. 01. Ikke i Bogh. 

— RåSgjafinn å bingi o. fl. (40 S.). Reykjavik. 01. 
Ikke i Bogh. 

— Ymislegt fra Alpingi 1901 og Rvmplingum. (96 S.). 
Reykjavik. 02. Ikke i Bogh. 

— Helgi hinn magri. Fyrirlestr. (60 S.). Reykjavik. 
06. (S. A. Gislason). 0,35. 

Bjarnason, Loftur, Er skirn nau&synleg til såluhjålpar. 

(4 S.). Reykjavik. 04. Ikke i Boglu 
Bjarnason, t>orkell, Agrip af sogu Islands. 2. utg. 

ébreytt. (156 S.). Reykjavik. 03. Sigf. Evmuudsson. 

1,25. 

Bjarnason, t>orleifur H., Mannkynssaga handa unglin- 
gum. SniSin eptir soguågripi Johans Ottosen. (164 
S.). Reykjavik. 05. Gu5m. Gamalielsson. 1,50. 

— og Bjarni Jonsson, Donsk lestrarbok. I. 2. utg. (228 
S.). Reykjavik. 05. »Isafold«. 2,00. 

Bjarnesen, H., se: Ord, Guds, er levende og kraftigt. 
2. Opl. 05. 

Bjarnholt, A. P., Den Kærlighed eller en Kurre paa 
Traaden. (40 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Humoristiske Fortællinger. (26 - S.). Næstved. 05. 
Ikke i Bogh. 

— Stemninger. Digte. (100 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Dagbogsoptegnelser fra Soldaterlivet. 2. Opl. (32 S.). 
[1. Opl. 07]. 07. Forfatteren, Roskilde. 0,35. 

Bibel, grønlandsk, se: Atuagarssuit. 00 — 03. 

Bibelen, stor 8. M. 4 Kort. (1232 + 324 S.). 07. I 
Materie 1,40; i Vælskbind 2,35; i Læderbind 2,65 og 
med Guldsnit 3,65; i uægte Chagrin med Guldsnit 
6,00; i ægte Chagrin med Guldsnit 8,00. — Brude- 
bibelen, stor 8. M. 4 Kort. (1248 + 324 S.). 07. 
I Læderbind 3,00 og med Guldsnit 4,00; i ua'gte Cha- 
grin med Guldsnit 6,00; i ægte Chagrin med Guld- 
snit 8,00. — Lommebibelen, lille 8. M. 4 Kort. (966 
+ 274 S.). 07. I Materie 0,90; i Shirting 1,25; i 
Vælskbind 1,75; i Chagrin med Guldsnit 2,50. — 
Trykt paa India Papir. Lille 8. M. 4 Kort. (966 + 
274 S.). I Materie 2,40; i Shirting 3,50; i Chagrin 
med Guldsnit 4,25; i Chagrin med Guldsnit og med 
Overfald 5,25. 07. (Lehm.^& Stage). 

Bibelhaandbog. Det ny Testament. I dg. af H. P. Hun- 
sen. M. 4 Billedbilag. (354 S.). 08—09. K. Foren, 
f. i. Miss. 3,75. 

Bibeltekster for Søndagsskolen f. 1901—08. Udg. af De 
danske Baptisters Literaturkomité. 01 — 08. Dansk 
Baptist-Forlag, å 0,10. 

Biblian og syndarinn. Samtal. Utgef. S. 0. Johnson. (16 
S.). Reykjavik. 02. Ikke i Bogh. 

Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over den 
danske Literatur fra 1482 — 1830 efter Samlingerne i 
det store Kongelige Bibliothck, Univorsitets-Biblio- 28 BIBLIOTHEK— BIEN. theket og Karen Brahes Bibliotliek, udg. ved C. Bruun. 

4. Biud. Udg. af Theod. Ruschke. (.648 S.). 4. 02. 

Gyldendal. 4,00. 
Bibliothek, Hjemmets. Ledet af N. P. Madsen og H. J. 

F. C. Matthiesen. 1.— 8. Aarg. 00—08. K. Foren. f. 

i. Miss. 0,90. (Kvartl.). (Eukelte Hefter å 0,15). 
Bibliothek, dansk stenografisk. 1. Aarg. 1900—01. Udg. 

af Otto Loll og Rantzau-Nielsen. 00—01. Udgi- 
verne. 

Bibliothek, Bornevennens. V. Spyri, J., Heidi faar Brug 
for hvad hun har lært. (Nyborg). 01. 1,00. *1,75. 
— VI. Kraft, E., H. C. Andersens Liv, fortalt for 
Børn. 02. 0,50. *1,00 — VII. Boktor, den gamle, 

0. a. udv. Fortællinger. 02. 1,00. *1,75. — VIII. 
Bror Jam o. a. udv. Fortællinger. 02. 1,00. *1,75. — 
IX. Høcker, 0., Guldkystens Tyran. 03. 1,00. *1,75. 

— X. Erslev, A., Be stjaalne Børn og XI. Tvede, M., 
Gudebilledet. 04. 1,00. *1,75. — XII. Kenyon, Ch. 
R., Nybyggerliv i det vilde Vesten. 04. 1,00. *1,75. 
'• — XIII. Marryat, Percival Keene. Ved N. K. Kristen- 
sen. 05. 1,00. *1,75. — XIV. Verne, J., Ben hem- 
melighedsfulde 0. 06. 1,00. *1,75. — XV. Marryat, 
Peter Simple. Ved N. K. Kristensen. 07. 1,00. *1,75. 

— XVI. Marryat, Jacob Ærlig. Ved N. K. Kristensen. 
08. 1,00. *1,75. 01—08. Hagerup. 

Bibliothek, Illustr. Familie-Journals. Ugeskrift. 35. — 50. 
Bd. 01 — 08. Aller. (Gratis med Familie-Journalen). 

Bibliothek, Gyldendals, for Hjemmet. Ugeskrift for dansk 
Literatur. Redig. af V. Østergaard. 2.- — 9. Aarg. 4. 
01—08. Gyldendal. 1,50. (Kvartl.). 

Bibliothek for Læger. Redig. af L. Meyer og E. A. 
Tscherning. 8. Række. 2.-9. Bind. 01—08. Gyl- 
dendal, å 10,00. 

Bibliotek, nordisk. Elkan, S., Brommen om Østerlaud. 

01. — Janson, K., Middelalderlige Billeder. 01. — 
Michaelis, S., Giovanna. 01. — Thoresen, M., Signes 
Historie. 2. Opl. 02. — Budde, L., Julefortællinger. 

2. Saml. 02. — Hallstrom, P., Ben døde Fos. 02. — 
Bull, J. B., Fonnaasfolket. 2. Opl. 03. — Pontoppidan, 
IL, Minder. 02. — Bang, H., Sommerglæder. 2. Opl. 

03. — Larsen, K., Seksten Aar. 03. — Krag, T. P., 
Jon Græff. 03. — Malling, M., Nina. 2. Opl. 03. — 
Blicher-Clausen, J., Kjeld. 2. Opl. 04. — Hamsun, 
K., Sværmere. 04. — Brachmanu, H., Kirke og Orgel. 

04. — Lagerlof, S., Hr. Arnes Penge. 04. — Knud- 
sen, Jak., For Livets Skyld. 05. — Krag, T. P., Sten- 
bænken. 05. — Geijerstam, G. af, Andreas Vik. 05. 

— Stuckenberg, V., Fagre Ord. 3. Opl. 06. — Lie, 
J., Ben Fremsynte. 13. Opl. 06. — Sick, I. M., Ben 
lille graa Kat. 06. — Hallstrom, P., En Skæmte- 
roman. 06. — Bauditz, S., Jægerblod. 2. Opl. 07. — 
Morner, B., Kgl. Majestæts Plaisir. 07. 01—07. 
Gyldendal, å 2,50. *3,50. 

Bibliothek, (praktisk). Nr. 18. Bruun, F., Urtegaarden. 
01. 1,00. *1,35. — Nr. 20. Pedersen-Bjergaard, J., 
Vort Fjerkræ. 01. 2,00. *2,50. — Nr. 21. Bruun, F., 
Frugthaven. 02. 2,00. *2,50. — Nr. 22. la Cour, P., 
Menneskelegemet. 6. Opl. 08. 2,60. *3,00. — Nr. 23. 
Esmarch, F., Ben første Hjælp ved Ulykkestilfælde. 
3. Opl. 03. 1,75. *2,25. — Nr. 24. Madsen, N., 
Race-Hunde. 03. 1,80. *2,25. — Nr. 25. Thams, B., 
Rationel Kaninavl. 2. Udg. 07. 1,25. *1,60. — Nr. 
26. Sadolin, Fr., Gymnastik i Hjemmet. 2. Opl. 04. 
0,75. *1,25. — Nr. 27. Mieses, J., Hvorledes lærer 
man at spille Skak? 04. 1,50. *2,00. 01—04. Gyl- 
dendal. 

Bibliotek, Bansk Sundliedstidendes. III. Hallager, F., 
Hysteri. 01. 2,75. — IV. Schr.iiegelow, E., Ørets 
Sundhedspleje. 02. 1,00. — V. Sadolin, Fr., Vort Hel- 
bred. 2. Opl. 03. 1,00. — VI. Sohmiegelow, E., 
Næsens Sygdomme. 04. 0,60. — Sehmiegelow, E., 
Svælgets og Strubens Sundhedslære. 07. 0,90. — 
Heyerdahl, C, Om Hovedpine. 07. 0,60. — Lorentzen, C, Mavekatar. 08. 1,00. — Wurtzen, C. H., Nervøse 
Børn. 08. 0,75. 01—08. »Bansk Sundhedstidende«. 
Bibliothek, de Unges. Samlet og udg. af C. B. Kiær. 

1901—03. 01—03. Udgiveren. 0,75. (Kvartl.). 
Bibliothek, det brogede. I. Vermont, M. de, Ben sorte 
Bon Juan. II. Glbckner, G., 5. og 7. Kriminalroman. 
III. Pompé, C, Ben smukke Cleos Strømpebaand. 02. 
L. Eiby. å 0,50. 
Bibliothek, Folkets. Nr. 1. Jokai, M., Idaiia. 03. Jul. 
Hansen. 0,25. 

Bibliothek, Alb. Bayers jydske. Nr. 1. Jæger, P., Kron- 
jyder. 04. 1,00. — 2. Knudsen, K., Walfardsforenin- 
gen i Tosseby. 04. 0,80. — 3. Jacobsen, J., Fra Øst- 
og Vestjylland. 04. 0,60. — 4. Christensen, J. Carl, 
Kræn Pejsens Fødselsdavsgild. 04. 0,85. — 5 — 6. 
Thiese, J., Niels Klinker. 04. 2,00. — 7. Jæger, P., 
I di lonng Awtene. 05. 0,75. — 8. Lindberg, F.„ 
Mæ aa dæ. 05. 0,65. — 9. Kræn Jvde. En Etterors- 
Manør. 05. 0,65. — 10. Christensen, J. Carl, Kak- 
kelovnssjov. 1. Avten. 05. 0,65. — 11. Jensen, Svend 
P., Pæ Smeds Jawt-Krønnike. 06. 0,35. — 12. Chri- 
stensen, J. Carl, Kakkelovnssjov. 2. Avten. 06. 0,65. 
— 13. Reuter, Fr., Munter Historrier. 07. 0,60. 
Aarhus. 04 — 07. Alb. Bayer. 
Bibliothek, »Bansk Landbrug«s. Helweg, L., Frøavl af 
Foderroer. Aarhus. 06. 1,00. *2,00. (Bansk Land- 
brugs Forlag). — Madsen, M. M., Malkekoen. 07. 
*2,00. — Rostrup, S., Vort Landbrugs Skadedvr. 
3. omarb. Udg. 07. *3,25. 06—07. (Schubothe). Gyl- 
dendal. 

Bibliotek for Alle. Nr. 1. Blicher, St. St., Præsten i 
Vejlbv. En Kriminalhistorie. Præstehistorier. (32 S.). 

07. Bibi. f. Alle's Forlag. 0,10. 
Bibliotek, »Bemokraten«s. (82 S.). Aarhus. 08. Ikke 

i Bogh. 

Bibliothek, de danske Livsforsikringsselskabers. (32 S.). 

08. Ikke i Bogh. 
Bibliulestrar samband, islenzkt. 1. — 6. bla5. (46 S.). 

Akurevri. 06. (Arthur Gook). 
Bibliu tilvisanir. Utg. Anthon L. Skanchy. (8 S.). 02. 
Mormonerne. 

Bibra, E. v., Biamant-Smuglerue. Svdamerikausk Roman. 
(416 S.). 04. (A. Jensen & Co. 6,50). WiU. Sørensen. 
4,00. 

Bidrag til den store nord. Krigs Historie. Udg. af Gene- 
ralstaben. I. Kong Frederik IV.s første Kamp om 
Sønderjvllaud. Krigen 1700. 99. — II. Felttoget i 
Skaane'1709— 10". 03. — III. Felttogene i Nordtysk- 
land og Baahuslen, i Østersøen og Kattegat. 1710 — 12. 
06. 99—06. Gyldendal, å 12,00. 
Bidrag til 17. BataiUons Historie 1657—1907. (Saml. 
og bearb. af R. Fog). M. 1 Plan og 3 farvetr. Tvl. 
(68 S.). 07. 17. Bataillons Kontor. 0,50. 
Bidstrup, Jul., Bodsfald i Banmark 1901—07. Tillæg 

til »Personalbist. Tidsskr.«. 02—08. Ikke i Bogh. 
Bie, V., Om Lysets Virkning paa Bakterier. M. Illustr. 

(202 S.). 03. (Gyldendal). 3,50. 
— Lysets Anvendelse i Lægevidenskaben. M. Illustr. 

(120 S.). 04. Gyldendal. 1,00. 
Biehl, Charl. Bor., Breve om Kong Christian VII. Udg. 
efter Originalerne af L. Bobé. M. 4 Illustr. (192 S.). 
01. (Wroblewski). Lybecker. 3.00. 
Bielefeldt, Carl, Vejledning til at finde Hjælp for abnorme. 
Udg. af »Foreningen for blinde, dovstumme og andre 
abnorme i Grenaa og Omegn«. (20 S.). 01. (Biele- 
feldt). 0,40. 

Bielefeldt, V., Melodier til Psalmcbog for Kirke og Hjem. 
Udgave uden Harmonisering. 5. Opl. (154 S.). Kbh. 
& Lpz. 08. Willi. Hansen. 6,00. 
Bien. Vejleder i Biavl, Fjerknwivl og Havebrug. Kedig. 
og udg. af A. C. Andersen. 16. — 23. Aarg. 4. Ny- 
borg. 01—08. Postkontorerne, a 0.60. (Hos Udgive- 
ren å 0,25). BIERBERG— BILLEDER. 29 Bierberg, E., Boghandler-Fagskolen i Kbh. Deus Tilbli- 
velse og Virksombed. (14 S.). 01. Ikke i Bogb. 

— Litteraturoversigt. M. 36 Forfatter-Portr. (B. M. F.s 
Fagskolebøger Nr. 1). (58 S.). Aarhus. 01. Ikke i 
Bogh. 

Bierfreund, Th., Florens. Monumenter og Mennesker. M. 
Illustr. (260 S.). 01. Gyldendal. 4,50. 

— Florens. Billedkunst. M. Illustr. 1. Halvbind. (164 
S.). 03. 3,00. — 2. Halvbind. (240 S.). 04. 4,50. 
03—04. Gyldendal. 7,50. 

— Det danske Slot. Kongens, Rigets, Rettens, Folkets. 
Om Projekterne til Kristiansborgs Genopførelse. M. 2 
Planer. (46 S.). 05. Gyldendal. 1,00. 

Bjerge, Poul, Henning Frederik Feilberg. (Særtr. af 
»Sønderj. Aarbøger«). (22 S.). Flensborg. 02. Ikke 
i Bogh. 

(— ) Højskolelærer Heinrich Nutzhorn. 1833—1903. (24 
S.). Kolding. 03. Ikke i Bogh. 

— Jens Mathias Bollerup Andersen. (Særtr. af "Saml. 
t. jydsk Hist. og Topogr.«). M. 1 Portr. (24 S.). 
Aarhus. 08. Ikke i Bogh. 

— se: Vider og Vedtægter. 06 — 08. 
Bierhverv, vore. Udg. af Foreningen »Vore Bierhverv«. 

Redig. af J. B. Schmidt. 3. — 4. Aarg. 4. Kolding. 
01—02. Udgiveren, å 0,50. 

Bierhverv, vore. Maanedsblad for Nordslesvig. Udg. af 
Hans G. J. Pilegaard. 1. Aarg. 4. Kolding. 02. Ud- 
giveren. 0,80 Pf. 

Biering, Holger, Repetitions-Udtog af Historien t. Br. v. 
alm. Forberedelseseksamen og Artium samt Skole- 
lærereksamen. 3. omarb. Udg. 3. H. Nordens Hi- 
storie intdil Reformationen. (32 S.). 01. — 5. H. 
Den nyeste Historie. (32 S.). 01. — 6. H. Nordens 
Historie efter Reformationen. (28 S.). 02. 01—02. 
Lebm. & Stage, å 0,30. 

— Børns Tobaksrygning. (Særtr. af »Vor Ungdom«). (12 
S.). 05. Gyldendal. 0,25. 

— Græsk-romersk Mytologi for Mellemskolen. M. 40 
Illustr. 2. omarb. Udg. (48 S.). 06. Lehm. & Stage. 
0,75. 

Bjerre, A., Biologisk Rensning af Kloakvand. (Septic 
Tanks). (Særtr. af »Den tekn. Foren. Tidsskr.«). M. 
Illustr. (32 S.). 04. (Prior). 0,25. 

Bjerre, B., se: Dalsgaard, Mariane. 03. 

Bjerre, Jac, Landlige Elektricitetsværker, se: la Cour, 
Poul. 07. 

Bjerre Jens, Kamp. En Nutidsfortælling. (166 S.). 05. 
Hagerup. 2,75. *4,25. 

— Havets Børn. Vesterhavsstænk. (160 S.). 06. Hage- 
rup. 2,50. *4,00. 

— Mens Dagen svandt. Fortælling. (174 S.). 08. Hage- 
rup. 3,00. *4,50. 

Bjerre, K., Himmel og Jord. Fire Foredrag. (100 S.). I 
Sorø. 06. (Svegaard, Sorø). 1,25. *2,00. 

Bjerre, Mariane og Bertel, Strøtanker om Jesu Liv og 
Livets Ord. (32 S.). Lemvig. 07. Hans Riegels. 0,50. 

se: Vor Julehilsen. 05 117. 

Bjerregaard, P. C, Ham, hold dig rask! (16 S.). 05. 
Forf. (Silkeborg Badesanatorium). 0,10. 

Bjerring Viggo, Fire Røverbistorier, fortalte for Børn. 
(64 S.). (Odense). 02. (Gjellerup. *1,00). E. Jesper- 
sen. *0,50. f. 

— se: Sangbog, den danske Skides. 04 — 08. 

— se: Soldater-Sangbogen. 5. Opl. 08. 

— og M. Vibæk, Billeder og HIo-it lil (\>ke Taleøvelser. 
2. Udg. (16 S.), fl. Udg. 04]. 07. Gyldendal. 0,50. 

Bjerrum, Niels, Studier over Kromiklorid. (Vidensk. 
Selsk. 8kr.). 4. (124 S.). 06. (Høst). 3,90. 

— Studier over basiske Kromforbindelser. (178 S.). 08. 
(Prior). 3,00. 

Biilmann, Einar, Bidrag lil de organiske Kvaegsølvfor- 
bindelsers Kemi. (Vidsk. S. Skr.). (58 S.). 4. 01. 
(Høst). 1,80. Biilmann, Einar, Organisk Kemi. Grundlag f. Forelæsn. 
ved Officerskolens ældste KL (132 S.). 4. (Autogr.). 

03. Officerskolen. 1,00. 

— Studier over organiske Svovlforbindelser. (120 S.). 

04. (Gjellerup). 2,50. 

— Kortf. Lærebog i Kemi f. Officerskolens yngste Klasse. 
(80 S.). 4. (Autogr.). 08. Officerskolen. 1,25. 

Bikuben. Dansk Spare- samt Børne- og Alderdoms-For- 

sørgelsesforening 1857 — 1907. (Af Har. Westergaard). 

M. Illustr. (100 S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 
Bilen. Organ for Motorsport og Industri. Kedakt. J. 

Klugmaun. 1. — 4. Aarg. 4. 05 — 08. Udgiveren. 1,00. 

(Halvaarlig). (0,20 pr. Nr.). 
Billardregler. Fol. 04. Chr. Winther. 1,00. Opklæbet 

1,50. 

Bille, 0. H. C, Soldaterkrøniker. En Fortælling. (216 

5. ). 01. Hagerup. 3,25. 

— En Vagthistorie og andre Fortællinger fra Soldater- 
livet. (86 S.). 02. Hagerup. 1,00. 

— Casper Far og Søn. Fortælling. (214 S.). 05. Hage- 
rup. 3,25. *4,75. 

Bille-Top, H., Arhejder-HYgiejue. 1. Saml. (116 S). 02. 

— 2. Saml. (94 S.). 03. — 3. Saml. (68 S.). 05. 
(Særtr. af »Samarbejdet«). Næstved. 02 — 05. »Sam- 
arbejdet« s Forlag, å 0,65. 

— Glasfabrikationen og dens Hygiejne. (84 S.). 03. 
(Aug. Bang). 1,00. 

— Nogle Bidrag til den sociale Arbejderstatistik. 1. H. 
(32 S.). 4. — 2. H. (22 S.). 4. 04. (Aug. Baug). 
å 0,50. 

Billedatlas, historisk, ved J. P. Jacobsen. I. Oldtiden. 
(58 S.). 04. 1,75. — II. Middelaldereu. (54 S.). 
05. 1,75. — III. Den nyere Tid. (52 S.). 07. 1,75. 

— IV. 19. Aarhundrede. (52 S.). 08. 1,75. 4. 04—08. 
Gyldendal. 7,00. 

Billed-Atlas. Supplement til Engelsk Billed-Elementarbog 
af K. Thaning, Tysk Billed-Elementarbog af H. Lar- 
sen, Fransk Billed-Elementarbog af J. Schiøtt og T. 
Goldschmidt. 8. Opl. (24 S.). 4. 07. Gyldendal. 0,60. 

— Svensk Udg. 7. Opl. (24 S.). 4. 05. Gyldendal. 
0,60. 

Billedbog, Bedstemoers. Leporello-Billedbog. 12 Bill. i 
Farvetr. og 10 Bill. m. Tekst. 4. 03. (Than. & Appel). 
Rom. 1,00. 

Billedbog, zoologisk Haves. 32 Tegn. af Vilh. Th. Fi- 
scher. Med Vers af Johs. Dam. (34 S.). 4. 06. Zool. 
Have. *1,00. 

Billedbog, Husqvarnas. Tegninger og Vers om Hans, 

Jens og Peters Eventyr. (12 S.). 4. 07. »Husqvar- 

na«s Udsalg. Gratis. 
Billedbog for store og smaa. Med korte Tekster. 

S.). 08. »Det blaa Kors«. 0,25. 
Billedbogen for artige Piger. Illustr. af A. Schmidt. (20 

S.). 01. Stender. 0,25. 
Billedbogen for raske Drenge. Illustr. af A. Schmidt. 

(20 S.). 01. Stender. 0,25. 
Billeder af Livet i vort eget Land. Samlede og udg. af 

J. V. Michaelsen. Nr. 1. Mørke Dage, ved A. T. 

8. Oplag. (32 S.). 00. 0,25. — Nr. 2. Nielsen, M. 

C. B., Tre Fortællinger. (24 S.). 05. 0,25. 00—05. 

Udgiveren, Bregningehøj, Oure St. 0,50. 
Billeder af Nordens Flora. Med Tekst af A. Mentz og 

C. H. Ostenfeld. I — II. M. 520 farvetr. Tvl. og 46 

Fig. (482 S.). (Stockholm). 01—07. Gad. 65,00. 

*80,00. 

Billeder, gamle, fra København og Omegn. Nr. 1 — 12. 

Fol. 02. (Alfr. Jacobsen). Th. Johansen, å 0,90. 
Billeder af Enkeltheder fra Kbh.s nve Raadhus. (Særtr. 

af »Tidsskr. f. Industri«). M. Illustr. (42 S.). 4. 03. 

Ikke i Bogh. 

Billeder af danske Kunstnere med Tekster i Vers og 
Prosa. Saml. og udg. af K. V. Rosenstand. (Danske 
Læsebæfler. Nr. 1). (64 S.). 04. Gyldendal. *1,00. 30 BILLEDER — BJØRNSON. Billeder, geografiske, udg. af N. C. Rom. 2. Opl. (452 

S.). 4. 06. Rom. 7,00. *9,00. 
Biller, E. Wuttke, Under Hofmesteriudens Scepter. En 

dansk Hofhistorie. (Føljeton til »Randers Dagblad«). 

M. Portr. (294 S.). Randers. 02. Ikke i Bogh. 
Bindslev, Vald., Kreditforeningen af Grundejere i Kbh. 

og Omegn 1882—1907. M. Illustr. og 2 Tvl. (112 

S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 
(Bing, Harald), Bing & Grøndahls Porcellænsfabrik 1853 

—1903. M. Portr. og Illustr. (100 S.). 4. OS. Ikke 

i Bogh. 

Bing, Just, Norsk Litteraturhistorie. M. Illustr. (Af 
(»Frem«). (300 S.). 04. Gyldendal. *3,00. 

— Europas Litteraturhistorie i det 19. Aarhuudrede. M. 
Illustr. (Af »Frem«. IX. Aarg.). (412 S.). 06. Gyl- 
dendal. 1,50. *3,00. 

Biografi, en kortf., over Biskop N. E. Balle. Trykt s. 
Mskpt. (44 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Biografier og Portræter, smaa, af Studenterne fra 1879. 
(1879—1904). (Ved Arth. Aumont). (100 S.). 04. 
(Gyldendal). 2,00. 

Biografier af Præsten Knud Povlsen Colding, hans Sviger- 
søn Præsten Otte Jensen Holbech og Datterdatter Ka- 
trine Holbech. Efter Ligtaler ved S. Nygaard. (Særtr. 
af »Personalhist. Tidsskr.«). (26 S.). 06. Ikke i 
_ Bogh. 

Biografier, smaa, og Portræter, af Studenterne fra 1881. 
(92 S.). 06. Skoleinspektør Vaupell. 3,00. 

Biografier. Samlede og udg. paa Tune Landboskole Vin- 
teren 1905—06. (56 S.). Horsens. 06. Ikke i Bogh. 

Birch, Aug., Om russiske Sveller. Et Svar paa Hr. Coll- 
strops Piece. (12 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Sælsomme Historier. (128 S.). 06. E. Jespersen. 
2,25. 

— Zinkkisten. Roman. (148 S.). 07. E. Jespersen. 
2,25. 

Birck, Laurits V., Værditeori. En Aualyse af Begrebet 
»Efterspørgsel og Tilbud«. I— II. (134 + 184 S.). 
02. (Søtofte). J. Erslev. 7,00. 

— Bidrag til en Teori om de økonomiske Perioder. (68 
S.). 03. (Ferlov). Gad. 1,50. 

— 1869 — 1902. Et Rids over den sidste Menneskealders 
økonomiske Svingninger. (108 S.). 03. (Ferlov). 
Gad. 3,00. 

— Arveafgiftens Principper og Historie. (Særtr. af 
»Rigsdagstidende«). (16 S.). 4. 07. (Gad). 0,50. 

— En Finanstale. (Krisen 1907—08). (Særtr. af »Rigs- 
dagstidende«). (32 S.). 08. (Gad). 0,60. 

— Omsætningens Mekanik. (16 S.). 08. (J. Erslev). 
0,20. 

Birck, Laurits V., Folketingsmand, Dr. polit., Levnetsløb 
og Program. (32 S.). 06. (Madsen-Lind). 0,25. 

Birk, C. V., Supplement til Emil Jørgensen og C. C. Lar- 
sens Redskabs- og Maskinlære. Trykt s. Mskpt. (14 
S.). 01. Ikke i Bogh 

— Anvisning til Beskyttelse af faststaaende Maskiner 
undergivne det kommunale Tilsyn. (20 S.). 08. Gad. 
0,25. 

— se: Arhejdsprøve med Radsaamaskiner. 07. 

Birk, Karna, og Jens Birk Kure, Ingrid Klo. Livsbilleder 
fra Bornholm. (196 S.). 07. Tillge. 3,00. 

Birkedal, Uffe, Troen og det utrolige. Til Vejledning i 
det religiøse Spørgsmaal. (102 S.). 01. V. Pio. 1,50. 

— Hvi ser du Skæven — ? Et borgerligt Ord til Biskop 
Rørdam. (30 S.). 02. Forlagskonsortiet. 0,50. 

— Sund Sans og religiøs Tro. (90 S.). 02. V. Pio. 
1,25. 

— Skin eller Sandhed i Folkekirken. (Særtr. af »Lys 
over Landet«). (48 S.). (Stege). 04. Theo. Berg. 0,50. 

— Kirkelærens Udvikling. En almenfattelig hist. Frem- 
stilling. 2. Udg. (122 S.). [1. Udg. 02]. 05. (Theo. 
Berg 1,00). Th. Johansen. 0,40. Birkedal, Uffe, Aaret om i det fri Kirkesamfund. (344 
S.). Stege. 06. (P. Hansen. 2,50). Th. Johansen. 
0,75. 

— Hvad er Unitarisme? Opskrift til et Foredrag. (14 
S.). Stege. 06. (Theo. Berg). 0,10. 

— Den gamle Tro og den ny Tid. En Række Foredrag 
om Trosbekendelsen. Udg. af »Det fri Kirkesamfund« s 
Postmission. (96 S.). Stege. 07. (Theo. Berg). 1,00. 

— William Morris og hans Betydning. En Levnets- 
skildring. M. Illustr. (36 S.). ' 4. 08. Simon Bern- 
steen. 2,75. 

— se: Sange, aandelige. 01. 

Birkedal, Vilhelm, Kirkeklokkeklangen i den norske Dal. 
10. Oplag. (158 S.). Odense. 06. Hagerup. 1,50. 
*3,00. 

Birket-Smith, H., Hinsides Ismarkerne. Fortælling fra 
det 17. Aarh. (96 S.). 07. Hagerup. 1,50. *2,00. 

Bisgaard, A. M., Stamtavle for Slægten Lassen. Afkom- 
met af Las Christensen af Skophus Sunds Sogn. Som 
Tillæg: Stamtavler for Slægterne Fenger, Rauhe, 
Forum. (58 S.). Silkeborg. 06. Sagfører Bisgaard, 
Silkeborg. 1,50. 

Bisgaard, H. L., Den danske Nationalokonomi i det 18. 
Århundrede. (190 S.). 02. Hagerup. 3,50. 

— Penge-, Bank- og Børsvæsen. Grundrids t. Forelæs- 
ninger paa Købmandsskolen. (16 S.). 08. Ikke i 
Bogh. 

Bister, Palle, f. Gram, (P. M. Kr. Lundsgaard), En Jule- 
ferie. 4. Oplag. (296 S.). 08. (Alex. Brandt). Lvbecker. 
2,75. *4,00. 

Bjørgvin, 0., Hollænderhuset »Net-pas« i Bergen. For- 
tælling fra det 17. Aarhundredes Midte. (240 S.). 05. 
Schønberg. 3,50. *5,00. 

Bjørn-Andersen, H., Beskrivelse af de almindelige Reak- 
tioner i den uorganiske Kemi. (8 S.). 04. Ikke i 
Bogh. 

— De uorganiske Stoffers kemiske Reaktioner samt deres 
Anvendelse i den kvalitative Analvse. (64 S.). 04. 
Gjellerup. 1,25. *2,00. 

— De vigtigste Grupper af uorganiske Forbindelser og 
Reaktionerne imellem dem. (16 S.). 04. Gjellerup. 
0,25. 

B j ø r n b o, Axel A n t h o n, se: Katalog over Erhver- 
velser af nyere udenlandsk Litteratur ved Statens 
offentl. Bibi. 1903—07 . 

Bjørnbo, Axel Anthon, og Carl S. Petersen, Fyenboen 
Claudius Claussøn Swart (Claudius Clavus), Nordens 
ældste Kartograf. M. 3 Tavler. (260 S.). 4. (Vidsk. 
S. Skr.). 04. (Høst). 8,15. 

Auecdota cartograpliiea septentrionalia. M. 12 

Kortbilag. (36 S.). 08. (Host). 54.00. 

Bjørne, de tre, eller Alt Kneipelberg. Æventyrkomedie 
i 1 Akt af »48« og »Pjat«. Opført ved Rusgildet d. 

4. Nov. 1903. Trykt s. Mskpt. (24 S.). 04. Ikke 
i Bogh. 

Bjørner, J. L., Maal 02: Midler. 3 Breve til eu social- 
demokratisk Partifælle. Fagforeniugsbevægelsen. An- 
delsbevægelsen. Jordreformbevægelseu. 2. Oplas. (32 

5. ). [1. Opl. 06]. (Kolding). 06. Dansk Andels-Forlag. 

0,25. 

— Andelsbanken. (42 S.). (Kolding). 08. Dansk Andels- 
Forlag. 0,50. 

— Andelsbevægelsen. Foredrag ved et Arbejdermode 
i Kbh. (36 S.). Kolding. 08. Dansk Andels-For- 
lag, t- 

Bjørn er, S., se: »Undervejs — «. 05. 
Bjørnson, Bjørnstjerue, Samlede Wrrker. Udgave for 
Folket. I— XI. 00—02. Gyldendal. 25.00. *47.00. f. 

— Brude-Slåtten. Fortælling! 6. Oplag. (64 S.). 01. 
Gvldendal. 0,75. *1,75. 

— Fiskerjenten. Fortælling. 9. Oplag. (154 S.). 01. 
Gvldendal. 1.75. *3.00. BJØRNSON — BLAD. 31 Bjørnson, Bjørnstierne, Kaptejn Mansana. En Fortælling 
fra Italien. 2. Opl. (78 S.). Ol. Gyldendal. 1,00. *2,00. 

— Laboremus. (172 S.). 01. Gyldendal. 2,75. *4,25. 

— To Fortællinger. Støv. — Ivar Bye. (72 S.). 01. 
Gyldendal. 1,00. -2,00. 

— Én Hanske. Skuespil. 2. Opl. (108 S.). 02. Gylden- 
dal. 1,50. *2,75. 

— Halte-Hulda. Drama i 3 Akter. 3. Opl. (126 S.). 
02. Gyldendal. 1,75. *3,00. 

— Leonarda. Skuespil i 4 Handlinger. 2. Opl. (86 S.). 
02. Gyldendal. 1,25. *2,50. 

— Maria Stuart i Skotland. Darnley. 6. Udg. (136 S.). 
02. Gyldendal. 2,00. *3,25. 

— På Storhove. Drama. (268 S.). 02. Gyldendal. 3,75. 
*5,25. 

— Udvalgte Artikler og Taler, ved C. Collin. 1. — 4. H. 
02—04. Gyldendal, å 0,75. 

— Arnljot Gelline. 6. Opl. (120 S.). 04. Gyldendal. 
1,75. *3,00. 

— Daglannet. 3. Opl. (240 S.). [1. Opl. 04]. 04. Gyl- 
dendal. 3,75. *5,25. 

— Digte og Sange. 4. Udg. (208 S.). 04. Gyldendal. 
3,00. *4,50. 

— En Fallit. Skuespil i 4 Handlinger. 5. Opl. (160 S.). 

04. Gyldendal. 2,50. *3,75. 

— Fjorår sogur. (Jon Olafsson byddi). (56 S.). Rey- 
kjavik. 04. Jon Olafsson. 0,75. 

— Kåtur piltur. Skåldsaga. Jon 6lafssou byddi. 2. utg. 
(130 S.). Reykjavik. 04. J6n 6lafsson. 1,25. 

— På Guds Veje. 4. Udg. (324 S.). 04. Gyldendal. 
5,00. *6,50. 

— Udvalgte Fortællinger. (Af ».Gyldendals Bibi.«). (328 

5. ). 04. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Arne. Fortælling. 8. Opl. (118 S.). 05. Gyldendal. 
1 25. *2 50. 

— Fortællinger. 8. Udg. 1.— 2. Del. Med 1 Portræt. 
(316 + 302 S.). 05. Gyldendal. 4,00. *6,40. 

— Mary. Fortælling. 5. Opl. (220 S.). [1. Opl. 06]. 06. 
Gyldendal. 3,50. *5,00. 

— To Taler. I. Ved Rikard Nordraaks Bauta i Berlin 
d. 17. Maj 1906. II. Paa Skamlingsbanken d. 4. Juni 
1906. (40 S.). 06. Gyldendal. 0,35. 

— Fortællinger. Jubilæumsudgave. Fortællingerne og 
Digteren af Moltke Moe. M. 1 Portr. (476 S.). (Kria.). 
07. Gyldendal. *3,50. f. 

— Mellem Slagene. 6. Opl. (54 S.). 07. Gyldendal. 
1,00. 

— Over Ævne. 1. Stykke. 4. Opl. (72 S.). 07. Gyl- 
dendal. 1,25. *2,50. 

— Vort Sprog. (16 S.). (Kria.). 07. Gyldendal. 0,25. 

— Det flager i Byen og paa Havnen. (Af »Gyldendals 
Bibi.«). M. Portr. (384 S.). 08. Gyldendal. 1,00. 
*1,50. *1,90. 

— En glad Gut. Fortælling. 12. Opl. (94 S.). 08. Gyl- 
dendal. 1,00. *2,00. 

Bjørnson, Bjørnstjerne. Festskrift i Anl. af lians 70 Aars 
Fødselsdag. (Hidragene samlede af C. Nærup). M. 2 
Portr. (176 S.). 4. 02. Gyldendal. 4,50. 

Bjornsson, Oddur, Vegurinn frå mannlifi til heimslifs. 
(78 S.). Akureyri. 04. Forfatteren. 50,00. 

( — ) Opift bréf til Jons sagnfræoings Jonssonar. (12 S.). 
Akureyri. 08. Ikke i Bogh. 

— se: Kveldnlfur. 03. 

— se: bjofttrii og Jij'ifisagnir. I. 08. 

Bjornsson, Sveinbjorn, Tvo kvæSi. (10 S.). Reykjavik. 

06. Ikke i Bogli. 

Bjornsson, Sveinn, Islands Adressebog. Fortegnelse over 
dem, som driver Handelsforretning paa Island. (82 
S.). Reykjavik. 07. (Bjora Jonsson). 10,00. 

Bjørset, Hans, Robinson Kruso. Bearbejdet til Læsning 
for døve. (66 S.). 06. Ikke i Bogli. 

Blaaklokkerne eller Den lille Skopudscis Historie. Overs, 
fra Engelsk. (16 S.). 07. Ikke i Bogli. Black, Clara, Sygekasseloven 1892—1907. (Særtr. af 
»Nationaløkonom. Tidsskr.«). (42 S.). 07. Ikke i 
Bogli. 

Blad for Arbejderforeningen af 1860. Udg. af Arbejder- 
foreningen af 1860. 1901—08. 4. 01—08. For Med- 
lemmer. 

Blad, Damernes. Udg. af et Konsortium. Redig. af M. 
Carstensen (og senere af Valborg Andersen). 1901 — ■ 

03. Fol. (se: »Hjemmet«). 01 — 03. Et Konsortium. 
1,25. (Kvartl.). 

Blad for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillings- 
mænd samt Læger. Udg. af Forbrugsforeningen. 1901 
—08. Fol. 01—08. For Medlemmer. 

Blad, Guds Børns. Redig. og udg. af V. Lund. 4. — 11, 
Aarg. 01—08. Udgiveren. 1,00. (Halvaarlig). 

Blad, Husmodereiis. Praktisk Ugeblad for Kvinden og 
Hjemmet. Redig. af S. Horten og L. Stange. 6. — 13. 
Aarg. 4. 01—08. Redaktionen. 1,25. (Kvartl.). 

Blad, Kvindernes. Tillæg til »Nationaltidende« m. fl. 
Blade. Redig. af R. Bendix. 1901—08. Fol. 01—08. 
»Nationaltidende«. Gratis for Abonnenter. 

Blad for Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Haand- 
værk og Industri. Nr. 31—33. Fol. 01—03. For- 
eningen. 

Blad, Tjenestepigernes. Udg. af Kbh.s Tjenestepigefor- 
ening. Redig. af Marie Christensen og Andrea Kibe- 
nicb (sidst af Marie Christensen). 2. — 9. Aarg. 4. 
01—08. Udgiveren. 0,35. (Kvartl.). (2.-5. Aarg. 
0,25 kvartl.). (Enkelte Nr. å 0,10). 

Blad, de Unges. Udg. af Indre Missions Udvalg for kri- 
stelige Ynglinge- og Pigeforeninger i Danmark. Redig. 
af H. F. Poulsen (senere af Olf. Ricard og sidst af E. 
Frederiksen). 19.— 26. Aarg. 01—08. Udgiveren. 0,50. 
(Halvaarl.). 

Blad, vort. Organ for jydsk Centralkellnerforening. An- 

svarl. S. V. Jensen (og senere V. Gundlach). 1. — G. 

Aarg. Fol. Aarhus. 01 — 06. For Medlemmer. 
Blad, det fri Kirkesamfunds. (»Lys over Landet«). 

Redakt. M. B. Westenholz. 1.— 2. Aarg. 4. 03—05. 

Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 
Blad, vort eget. Redig. og udsendt af Frue Sogns Unge. 

(Ved E. Bøytler). 1.— 2. Aarg. 4. 03—04. Ikke i 

Bogh. 

Blad, Hjemmets. Maanedsblad for Ædruelighedens Frem- 
me. Udg. og redig. af Joh. Larsen. 1. Aarg. Nr. 
1—19. Fol. Aalborg. 04. Udgiveren. 0,35. (Halv- 
aarlig). (Udenfor Aalborg 0,50). 

Blad, vort (fra 1. Aarg. Nr. 2: Bladet). Medlemsblad f. 
Foreningen af Embedsmænd i danske Pengeinstituter. 
Redakt. W. Treschow. 1.— 4. Aarg. 4. 05—08. For 
Medlemmer. 

Blad, Børnenes. Børnehjælps-Tidende. Redakt. J. Carlsen' 
K. V. Rosenstand. Ulustr. Ugeblad for Børn og Børne- 
bjælpstidende for Voksne. 1. Aarg. Nr. 1 — 26. 4. 
06. Udgiverne. 0,80. (Kvartl.). 

Blad, mit. Udg. af forskellige. Rcdakt. L. Janns-Kri- 
stensen. 1.— 2. Aarg. Nr. 1—25. 4. 06—07. Til 
gratis Uddeling . 

Blad, Skolebørnenes. Udg. og redig. af P. Degnbol og 
Carl Jørgensen (senere af Vilh. Pedersen). 1. — 3 Aarg. 

4. Aarhus og Struer. 06 — 08. Udgiveren. 0,25. 
(Kvartl.). 

Blad, Tjenestefolkenes. Organ for den tjenende Klasse i 
Danmark. Udg. og redig. af Joh. Sandberg. 1. — 3. 
Aarg. 4. Slagelse. 06—08. Udgiveren. 0,40. (Kvartl.). 

Blad, Ugens. Underholdende illustreret Ugeblad. Nr. 
1—35. Fol. Svendborg. 07—08. Fycns Centraltryk- 
keri. Svendborg. 0,50. (Kvartl.). 

Blad, Blomsterhandlernes. Udg. af A/S Lotus. Prøvenr. 
1—2. 4. 08. Udgiveren. 0,50. (Aarlig). 

Blad, det lille. Ugeblad for alle Drenge og Piger. Udg. 
af Chr. Larsen. Nr. 1—16. 08. Udgiveren. 0,25. 
(Kvartl.). (0,02 pr. Nr.). 32 BLAD— BLICHFELD. Blad, Ungdommens. Udg. af Frederiksberg Baptist-Ung- 
domsforening. 3. Aarg. (se: »Ungdomsbladet«)- 08. For 
Medlemmer. 

Blad, A., Om Eiiteroptose. M. 13 Blade med Fig. (488 

S.). 03. Gyldendal. 12,00. 
Blade, flyvende. Et humoristisk Ugeblad. Redig. af C. 

Andersen. 8.-9. Aarg. 4. 01—02. Udgiveren. 1,00. 

(Kvartl.). 

Blade af dansk Kunsts Historie. Udg. af Foreningen for 
national Kunst. I. Johansen, P., Maleren Sonne. 02. 
1,00. — II — III. Røder, A., Landskabsmaleren P. C. 
Skovgaard. 02. 1,50. — IV— V. Wanscher, V., Arki- 
tekten G. Bindesbøll. 03. 1,50. — VI— VII. Nyblom, 

H. , Maleren J. Roed. 04. 1,50. — VIII— IX. Røder, 
A., Maleren W. Bendz. 05. 1,50. — 2. Bind. Miehaélis, 
S., Billedhuggeren J. A. Jeriehau. (Fredensborg). 06. 
5,00. — 3. Bind. Johansen, P., Nordisk Oldtid og 
dansk Kunst. (Fredensborg). 07. 4,00. — 4. Bind. 

I. H. Lorenzen, V., Maleren Hilker. 08. 3,50. 4. 
02 — 08. (I — IX. Foreningen for national Kunst). 
(Hagerup). ' 

Blade af det kgl. Militær- og Vaisenhus-Apoteks Historie. 

M. Illustr. (34 S.). 4. 02. Ikke i Bogh. 
Blade fra Livets Træ. Samlede og udg. af C. & V. (44 

S.). Herning. 02. Ikke i Bogh. 
Blade, humoristiske. Julegave fra »Jyllands Adresse- 
Avis« til Aarsabonnenterne. (32 S.). Aarhus. 02. 

»Jyllands Adresse-Avis«. 1,00. 
Bladet, se: Blad, vort. 05—08. 
Blatchford, R., Landet for Landets Børn. (Britain for the 

British). Frit oversat fra engelsk af N. K. Nielsen. 

(152 S.). 04. A. Jacobs, Ringe. 1,25. 
Blauenfeldt, Johanne, Hvorfor mærke vi ofte saa lidt til 

Glæden hos Guds Børn? (Gudel. Smaaskr.). (14 S.). 

02. (K. Foren. f. i. Miss.). 0,08. 

— Julebrev til en Syg. (Gudel. Smaaskr.). (20 S.). 05. 
(K. Foren. f. i. Miss.). 0,10. 

— Skovfogedbørnene. Fortælling. Udg. af C. Asschen- 
feldt Hansen. M. Illustr. (76 S.). 05. »For mine 
smaa Venner«. 

— Hindubørn. En Bog om Børn til Børn. Med 9 Bill. 
2. gennems. Udg. (58 S.). [1. Udg. 05]. 06. Det 
danske Missiousselskab. 0,50. 

— Provst Jens Vahl. M. Illustr. (14 S.). Odense. 06. 
Forfatteren. 0,25. 

— Pandita Ramabai, Hinduenkernes Ven. 2. Oplag. (104 
S.). [1. Opl. 07]. Odense. 07. Milo. 0,80. 

- — Vort Ansvar. Et Ord til de troende Kvinder. (16 
S.). Odense. 07. Milo. 0,10. (Partipris: 10 Ex. 0,80). 

— Den kristne Kvinde og Valgretten. Foredrag. (16 
S.). Odense. 08. Milo. 0,10. (Partipris: 10 Ex. 0,80). 

— Fra Kvindestemmeretskongressen i Amsterdam 15. — 
20. Juni 1908. (36 S.). Odense. 08. Milo. 0,20. 

— Hindukvinder. M. 16 Bill. 2. Oplag. (92 S.). [1. 
Opl. 06]. 08. Det danske Missiousselskab. 0,50. 

— Letfordøjelig Mad. Med Forord af Chr. Jiirgensen. 
M. Illustr. (136 S.). 08. Gyldendal. 2,00. *2,35. 

Blauenfeldt, V., Taler ved Konfirmationen i Vandborg 
Kirke d. 14. Apr. 1901. (16 S.). Lemvig. 01. Ikke 
i Bogh. 

Blaumuller, Edvard, Sibylle. 2. Oplag. (220 S.). [1. 
Opl. 01]. 01. Gyldendal. 3,50. *5,00. 

— Agnete og Havmanden. Et Digt. 4. Opl. (328 S.). 
02. Gyldendal. 4,00. *5,50. 

— Skilderier. (250 S.). 03. Gyldendal. 4,00. *5,75. 

— Ovenlys. Blandede Digte. Tr. s. Mskpt. (80 S.). 04. 
Kirkeligt Samfund. 1,00. 

— Den store Strid. (274 S.). 05. Gyldendal. 4,25. 
*6,25. 

— Græske Masker. (280 S.). 07. Gyldendal. 4,75. 
Blechingberg, Bevar din Sundhed. 3. Udg., se: 

Bøkelund. 08. Blegdamshospitalet i Kbh. 1879—1904. Udg. af Kbh.s 
Magistrat. M. 4 Bill. (56 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Blem, M. P., Samvinuufjelagsskapur i Danmorku. Fyrir- 
lestur. (Sjerpr. ur »Buua&arriti«). (20 S.). Reykjavik. 
05. Ikke i Bogh. 

— Turen til Island. Fra et Islandsbesøg i 1905. (42 
S.). 07. Ikke i Bogh. 

Blicher, P., Notering-skålender for 1902—09. M. Kort 

og Jernbaneplaner. Kolding. 01 — 08. P. Blicher. 

å 1,00. *1,35. *1,75. 
Blichers Lommebog f. Landmænd. 1908—09. 17.— 18. 

Aarg. M. 1 Kort. Kolidng. 07—08. Blicher, å *1,00. 

(M. Skemaer å *1,35; m. Kassebogsblade og Skemaer 

å *1,75 og *2,00). 
Blicher, Steen Steensen, Noveller. (Af »Gyldendals Bibi.«). 

(464 S.). 01. Gyldendal. 1,00. *1,50. »1,90. 

— Tre Fortællinger. (De tre Helligaftener. Præsten i 
Vejlby. Røverstuen). (»Folkelæsning« Nr. 1). 4. Opl. 
(116 S.). 01. (Gad). *0,60. 

— Jysk Digtning. Udvalgt og indledet af V. Andersen. 
Udg. af Foreningen »Fremtiden. (298 S.). 02. (Lehm. 
& Stage). 5,00. 

— Telsc. Novelle. M. Illustr. af C. Thomsen. (118 S.). 

02. Gyldendal. 1,00. *2,00. 

— E Bindstouw, Fortællinger og Digte i jydske Mund- 
arter. Randers. 1842. Faksimile-Udg. (Tillæg til J. 
Aakjær, St. St. Blichers Livstragedie). (50 S.) 04. 
Ikke i Bogh. 

— Udvalgte Værker. M. Indledning af P. Winther. 
I— II. (440 + 414 S.). (Odense). 04. A. Jacobs, 
Ringe. 6,00. 

— Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. M. Illustr. 
Udg. af Foreningen for Boghaandværk. (46 S.). 05. 
(F. Hendriksen). 10,00. 

— Samlede Noveller og Skitser med oplysende Noter af 

H. Hansen. I— III. (584 + 504 + 616 S.). 05—07. 
Gyldendal. 9,00. *14,25. 

— Udvalgte Noveller. Nv Samling. (Af »Gyldendals 
Bibi.«). (400 S.). 05. Gyldendal. 1.00. *1,50. *1,90. 

— Udvalgte Noveller. Udgave f. Børn ved I. Bondesen. 
M. 32 Tegn. af P. Steffensen. (318 S.). 05. Chr. Erich- 
sen. 1,00. *1,50. *1,60. 

— Præsten i Vejlby, se: Bibliotek for alle. Nr. 1. 07. 

— Fjorten Dage i Jylland o. a. Noveller. (266 S.). (Aar 
hus). 08. Gyldendal. 1.00. *2.00. 

— Præsten i Vejlbv. (Korrespondauceskrift). (3S S.). 
08. (Tillge). 0,50. 

Blicher-Clausen, Jenny, En Bryllupsrejse. Nutidsdigt. 4. 
Opl. (216 S.). 03. Gvldendal. 3,50. *5,00. 

— Gyldeuregn. Digte. 5. Opl. (182 S.). [1. Opl. 01]. 

03. Gvldendal. 3,00. *5,50. 

— Den sidste Hauge. Violin, 2. Del. 4. Opl. (240 S.). 
[1. Opl. 03]. 04. Gyldendal. 4,50. *5,50. 

— Farbror Frans. 8. Opl. (272 S.). [1. Opl. 01]. 04. 
Gyldendal. 4,00. *5,50. 

— Kjeld. En Gademalers Historie. 2. Opl. ( 166 S.). 
[1. Opl. 03]. 04. Gyldendal. 2,50. *3.50. 

— Violin. Et Nutidsdigt, med et Forspil og Intermez- 
zoer. 9. Opl. (228 S.). 04. Gyldendal. 4.00. *5,50. 

— Frater Giovanni. En Historie fra Fiésole. 2. Oplas:. 
(62 S.). [1. Opl. 05]. 05. (Schubothe). Gvldendal. 

I, 00. *1,25. *2,50. 

— Inga Heine. En Nutidsfortællins:. 7. Opl. (228 S.). 
05. Gyldendal. 3,00. *4,25. 

— Sonja. En Nutidsfortælling. Omslagstegn. af Fritz 
Kraul. 5. Opl. (270 S.). [1. Opl. 05]. 05. Gvldendal. 
4,00. *5,50. 

— Efterhøst. M. 1 Porlr. (74 S.). 07. Gvldendal. 

2,00. *3,75. 

Blichfeld, M., Afskedsprædikeu i Fjelsted og Hamdrup 
Kirker 10. Marts 1901. (8 S.). 01. Ikke^i Bogh. 

— se: Salmer ved Bryllup og Begravelser. 07. BLICHFELDT— BOBÉ. 33 Blichfeldt, F. J., Aalborg Akvavit o. a. amerikanske For- 
tællinger. (110 S.). 04. Gyldendal. 1,75. 

Blichfeldt, S. H., og L. E. Walbum, Mikroorganismer. 
Udg. af Farmacevt. Medhjælperforening. M. Illustr. 
(388 S.). 08. Farmacevt. Medhjælperforening. 3,00. 

Blinkenberg, Chr., Archåologische Studien. M. 4 Tavler. 
(136 S.). 04. Gyldendal. 5,00. 

— og K. F, Kinch, Carlsbergfondets Udgravninger paa 
Øen Rhodos. (Særtr. af >.Berl. Tidende«), (å 14 S.). 
03 og 04. Ikke i Bogh. 

Blinkfyret. (Elevblad for Tune Landboskole). 1906—08. 

4. Roskilde. 06—08. Ikke i Bogh. 
Blix, Nordiske Forfattere. Karikaturer. (21 Blade). 4. 

04. Wiukel & Magnussen. 1,50. 

Bloch, C. E., Studier over Tarmbetændelse. (166 S.). 02. 

Aug. Bang. 3,50. 
Bloch, Carl. Udvalg af hans Kunst og lidt om ham selv. 

3. Opl. (32 S.). Fol. 08. (Gad). 2,00. 
Bloch, 0., Danmarkshistorie f. Forberedelsesskolen. Trykt 

s. Mskpt. (106 S.). 04. Ikke i Bogh. 
Bloch, Oscar, Om Døden. 2. Opl. (492 + 328 S.). [1. 

Opl. 03]. 03. Gyldendal. 10,00. 

— Chirurgien i kliniske Forelæsninger fra det kgl. Fre- 
deriks Hospitals Afdeling C. 1886—1904. M. Illustr. 
Bind I a. (376 S.)). 05. 7,50. — I b. (870 S.). 06. 
16,50. — I c. (710 S.). 07. 14,00. — I d. (766 S.). 
08. 15,00. — Bind II a. (536 + 424 S.). 09. 21,00. 
05—09. Gyldendal. 74,00. 

Bloch, V., (I) Principerne for den prothetiske Behandling 
af medfødt Ganespalte. Konkurrenceafhaudling. M. 
9 Tvl. (16 S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 

Bloch, V., (II) Kort dansk Sproglære t. Br. i Folke- 
og Mellemskolen. (32 S.). 07. (Schubothe). Gyl- 
dendal. 0,50. 

Bloch, Vald. Ant., Lærebog i Historien til Brug for Real- 
skoler. I. 12. Opl. (216 S.). 04. *3,00. — II. 10. Opl. 
(224 S.). 01. *3,00. 01—04. Gyldendal. *6,00. 

— Lærebog i den nyeste Historie, t. Br. f. de lærde 
Skolers øverste Kl. 5. gennems. Udg. (136 S.). 02. 
Gyldendal. *1,75. 

— Mindre Lærebog i Historien f. Skolernes Underklas- 
ser. 8. Opl. (212 S.). 02. Gyldendal. *2,00. 

— Stamtavle over Søren Blochs Descendenter. (16 S.). 
- Rettelser og Tilføjelser. (4 S.). 03—04. Ikke i 

Bogh. 

— Tillæg til V. A. Blochs Lærebog i Historien. 3. Udg. 
(46 S.). 03. Gyldendal. 0,65. 

Bloch, Viggo, og N. E. Øllgaard, Personalhistoriske Op- 
lysninger om de af Ribe Katedralskole i det 19. Aarh. 

dimitterede Studenter. (Skoleprogr.). (136 S.). Ribe. 

02. Ikke i Bogh. 
Bloch, WilL, se: Idé, en fix. 4. Opl. 05. 
Blom, Joh., og Helga Sahlertz, Børnenes Opskrifter til 

Skolekøkkenet. (64 S.). 08. Missionstrykkeriet. 0,25. 
Blom, Otto, Familien Blom fra Hurum. En Slægtebog. 

Trvkt s. Mskpt. (82 S.). 02. Ikke i Bogh. 
(Blom, Victor), En Strib-Tale for Tiliiørere af Venstre. 

Med et Gensvar til J. Østrup og Ove Rode. (48 S.). 

Fredericia. 02. (Jessen). 1,00. 
Blomberg, P., og M. Lind, Til Juletræet. 9.— 16. Aarg. 

(å 16 S.). 01—08. (K. Foren. f. i. Miss.), å 0,10. 
Blomstersproget, d. e. Blomsternes symbolske Betydning. 

7. Opl. (24 S.). 03. Strandberg. 0,25. 
Blomstersproget eller Blomsternes Udtydning. Tillæg: 

Blomsternes Orakelsprog og Betydningen af Brvst- 

sløjfers Farve. (44 S.). 03. R. Stjernholm. 0,25.' 
Bluhme, E., Et Skatteforslag. (24 S.). Aalborg. 01. 

(Viggo Madsen). 0,50. 
Blume, C. A., Tuberkulosens Overførelse fra Menneske 

til Menneske. (106 S.). 04. Gad. 1,50. 
Blume, P. E., Aftensang. Prædikener. Ny Tex trække. (500 

5. ). (Kolding). 02. Gad. 4,50. *5,'50. Blume, P. E., Heilagleiki gu5s barna, £>ytt hefur Sigur- 
bjoru A. Gislason. (36 S.). Reykjavik. 02. Over- 
sætteren. 0,25. 

— Magdalenehjemmet i femogtyve Aar. (40 S.). 4. 

02. (Bethesda). 0,75. 

— Bibelens Herlighed. Et Foredrag. (24 S.). 03. K. 
Foren. f. i. Miss. 0,25. 

Blus! Haandbog for gemytlige Selskabsfolk. I. 8. Opl. 
05. — II. 6. Opl. 02. — III. 5. Opl. 03. — XIV. 

3. Opl. 04. — XV. 3. Opl. 05. — XVI. 3. Opl. 05. 
— XVIII. 3. Opl. 04. — XXIV. 2. Opl. 03. — 
XXV. 2. Opl. 03. 01—05. Strandberg, å 0,60. 

Bliithgen, V., Mo'er kommer. Humoreske. Illustr. af 

E. Bruning. Aut. Overs, af C. Hansen. (94 S.). 04. 

Dansk Forlags-Anstalt. 0,50. 
Blæksprutte, den lille. 1. — 8. Aarg. Tegn. af A. Thiess 

og A. Schmidt. 01—08. Chr. Flor. Gratis. 
Blæksprutten 1901—08. Teksten af A. Henriques og 

A. Melbye. Billederne af A. Schmidt og A. Thiess. 

4. 01—08. Gyldendal, å 1,50. 

Blondal, Sigf., Alfred Tennyson. (Sjerprent ur »Timar. 
hins isl. bokmentafjelags«). (42 S.). Reykjavik. 03. 
Ikke i Bogh. 

— se: Kvæoi, nokkur forngrisk. 01. 

Boas, J. E. V., Lærebog i Dyrerigets Naturhistorie f. 
lærde Skoler og Realskoler. 4. Opl. M. 344 Fig. 
(232 S.). 01. Gyldendal. *3,50. 

— Naturhistorie for Folkeskolen. Manuskript-Eksemplar. 
(110 S.). 02. Gyldendal. Ikke i Bogh. 

— Lille Naturhistorie. M. 157 Fig. (116 S.). 03. 
Gyldendal. *1,00. 

— Lærebog i Zoologien. Til Br. f. Studerende og Læ- 
rere. 3. forøg. Udg. M. 540 Fig. (672 S.). 04—05. 
Gyldendal. 14,50. 

— Lærebog i Dyrerigets Naturhistorie. T. Br. f. højere 
Almueskoler og Realskoler. 5. Opl. M. 345 Fig. (232 

5. ). Gyldendal. *3,50. 

— Oldenborrernes Optræden og Udryddelse i Danmark 
1887—1903. (24 S.). Fol. 04. Gyldendal. 5,00. 

— Om Oksebremseu og Midlerne til dens Udryddelse. 
Udg. af Landbrugsministeriet. (14 S.). 06. (Aug. 
Bang). 0,25. 

— Skadelige Insekter i vore Haver. M. 85 Afbildu. 
(Særtr. af »Haven«). (74 S.). 06. Redakt. Mariboe. 
(Lyngby). 0,50. 

— Dyrerigets Naturhistorie for Mellemskolen. Med et 
Omrids af Sundhedslæren. 2. Opl. M. 316 Fig. (216 
S.). Opl. 06]. 09. Gyldendal. *3,50. 

Bobé, Louis, Bidrag til Johannes Ewalds Levned. (Sær- 
tryk af ..Tilskueren«). (22 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Slægten Ahlefeldts Historie. (IV). M. 1 Portr., 1 
Vaabenafbildning, 3 Prospekter og 2 Stamtvl. Kgl. 
Raad Claus Ahlefeldt og hans Efterslægt. (188 S.). 

4. 01. Ikke i Bogh. 

— Christian Wernicke. (Særtr. af ..Pcrsonalhist. Tids- 
skrift«). (20 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Statsminister Greve Heinrich Ernst Schimmelmaiin. 
(Særtr. af »Efterl. Papirer fra den Reventl. Familie- 
kreds«). (108 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Bidrag til Johannes Ewalds Livshistorie. (Særtr. af 
»Pcrsonalhist. Tidsskr.«). (24 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Slægten Ahlefeldts Historie. (V). M. 2 Portr., 1 
Vaabenafbildning, 5 Prospekter og 4 Stamtvl. (226 

5. ). 4. 03. Ikke i Bogh. 

— Slægten Ratblau. (Særtr. af L. Bobé, Slægten Ahle- 
feldts Historie). (16 S.). 4. 03. Ikke i Bogh. 

— H. C. Andersen og Storhertug Carl Alexander af 
Sachsen-Weimar-Eisenach. (40 S.). 05. Hagerup. 
0,75. 

— Franske Emigranter i Danmark. (Særtr. af »Per- 
sonalhist. Tidsskr.«). M. Portr. (24 S.). 05. Ikke i 
Bogh. 5 34 BOBÉ— BOGSAMLING. Bobé, Louis, Bidrag til Joh. Ewalds Historie. (Særtr. af 
»Personalhist. Tidsskr.« 5. R. 11). (1G S.). 06. Ikke i 
Bogh. 

— se: Biehl, Charl. Dor., Breve om Christian VII. 01. 

— se: Bakkehus-Udstillingen. 03. 

— se: Papirer, efterladte, fra den Reventlowske Familie- 
kreds. V — VII. 02—06. 

Bobo, R., Pour l'histoire de la revolution Haitienne par 
le parti progressiste. (30 S.). St. Thomas. 08. Ikke i 
Bogh. 

Boccaccio, Deeameron. Illustr. af J. Wagrez. Paa Dansk 

ved S. Prahl. I— III. (260 + 274 + 214 S.). 4. 07. 

A. Christiansen. 0,75. f- 
Bock, A. C, Tale ved Maria Gerhardt f. Hammers Baare 

d. 27. Jan. 1906. (4 S.). Faaborg. 06. Ikke i 

Bogh. 

Bock, Joh., Forelæsninger over Farmakologi. Udg. af 
N. R. Blegvad. (316 S.). 02. Udgiveren. 12,50. 

Bock, Orla, Hans Hendriks Tossestreger. 2. Oplag. (92 
S.). [1. Opl. 04]. (Aarhus). 04. E. Jespersen. 1,50. 

— Mester Mittwochs Historier. (92 S.). (Aarhus). 05. 
E. Jespersen. 1,50. 

— Peter Blæsebælg. (96 S.). (Aarhus). 06. E. Jesper- 
sen. 1,50. 

— Rasmus Kradsuld & Co. Fortællinger og Skitser fra 
det mørkeste København. (94 S.). (Aarhus). 07. E. 
Jespersen. 1,50. 

— I den syvende Himmel og andre Steder. Humoresker. 
V. (96 S.). (Aarhus). 08. E. Jespersen. 1,50. 

— se: Trolden i Æsken. 08. 

Bockenthien, A., Forretningsgang t. Br. v. Undervisn. i 

dobbelt Bogholderi paa Aalborg ny Handelsskole. (12 

S.). Aalborg. 04. Forfatteren. 0,50. 
Bodenhoff, E., Fra Dannevirke til Als. (138 S.). 05. 

Gyldendal. 2,50. 
Boeck, Christopher, Digte. M. 1 Portr. (142 S.). 01. 

(Høst. 3,50. *4,75). Hagerup. 1,50. *3,00. 

— Et Middagsselskab. Lystspil i 1 Akt. 2. Opl. (48 
S.). 04. Axel Andersen. 0,85. 

— Livsmod. Fortælling. 3. Opl. (238 S.). [1. Opl. 05]. 
05. Hagerup. 3,75. *5,25. 

— Sangens Magt. Fortælling. Titelbill. af Carl Thom- 
sen. 3. Opl. (192 S.). [1. Opl. 06]. 06. Hagerup. 
3,00. *4,50. 

— Arvingen til Skjoldnæs. Fortælling. Titelbill. af Carl 
Thomsen. 3. Opl. (220 S.). [1. Opl. 07]. 07. Hage- 
rup. 3,75. *5,25. 

— Unge Hjerter. Fortælling. 6. Opl. (224 S.). [1. Opl. 
04]. 08. Hagerup. 3,25. *4,75. 

— Fruen til Rønnebygaard. Fortælling. 4. Opl. (188 
S.). [1. Opl. 08]. 09. Hagerup. 3,25. *4,75. 

— Raadhusklokkerne. Fortælling. 4. Opl. (220 S.). 
[1. Opl. 08]. 09. Hagerup. 3,75. *5,25. 

Boeg, A., Et epidemiologisk Bidrag til Lungeftisens 
Ætiologi. (166 S.) 02. (J. Lund). 3,00. 

Boesen, Hans, og Jomfru Inge. (16 S.). Aarhus. 05. 
Forlagsforretu. »Stjernen«. 0,15. 

Boesen, J., Næstved og Omegn, se: Andreassen, J. C. 
05. 

Boesen, J. E., Dansk Adel. En Række Skildringer. II. 

5. H. (Skoleprogr.). (56 S.). Sorø. 02. Ikke i Bogh. 
Boesen, N., Politi-Sange. (16 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Boétius, Vilh., Industri- og Haandværkerforeningeu i Ny- 

købiug p. F. 1852—1902. (224 S.). Nykobing F. 02. 

Ikke i Bogh. 

— Nogle Blade af Nykøbing F. Læseforenings Historie. 
(36 S.). Nykøbing F. 08. Ikke i Bogh. 

Bog, Opfindelsernes. Under Medvirkning af talrige Fag- 
mænd redig. af A. Lutken. I — II. 99 — 01. Gyldendal. 
27,50. *35,00. 

Bog, Bornenes. Gratis Ugeskrift til Illustr. Familie-Jour- 
nal. 35.— 50. Bd. 01—08. Aller. 

Bog og Naal. Maanedsskrift for kvindelig Undervisning og Opdragelse. Redig. af T. Lang. 8. — 15. Aarg. - 

Aarhus og Kbh. 01 — 08. Udgiveren. 0,75. (Kvartl.). 
Bog, Hjemmets. Fortællinger, Skitser m. m. saml. og 

udg. af 0. Aarestrup. I— II Del. (528 + 64 S.). 

Rønne. 02 — 03. Udgiveren. 
Bog, Mormons. 4. danske Udg. Udg. og forlagt af A. L. 

Skanchy. (652 S.). 02. Udgiveren. *4,00. 
Bog, Kjærlighedens, eller Kunsten ved Kjærlighed at 

være og gjøre lykkelig. (60 S.). 03. R. Stjernhobn. 

0,65. 

Bog, Sømandens lille, Gud til Ære. Udg. af Severin 

Sørensen. Hamburg. 04. K. Foren. f. i. Miss. 0,35. 
Bog, den kloge Kones, eller de Hemmeligheder og Hus- 

raad, hvorved den kloge Kone har helbredet mange. 

(64 S.). 05. Strandberg. 0,50. 
Bog, Odense Bys, om H. C. Andersen. Udg. af S. Breum. 

M. 1 Bilag. (92 S.), 4. Odense. 05. (Hempelske 

Bogh.). 1,00. 

Bog, den blaa. Festskrift for Studenterne 1882 fra Ha- 
derslev Læreres Skole. Saml. af [V. Saxtorph] Stein. 
Trykt s. Mskpt. M. 21 Tvl. (166 S.). Odense. 07. 
Ikke i Bogh. 

Bog, Husmoderens. 1908. Udg. af »De foreuede Bryg- 
gerier«. (64 S.). 07. »De forenede Bryggerier«. 
Gratis. 

Bog, en, fra Lyngby. Julen 1908. Redakt. L. F. la Cour 
og J. Lemche. (62 S.). 08. (Schous Bogh., Lvngby). 
0,75. 

Boganis, Jagtbreve. M. Vign. af H. N. Hansen. — Nye 
Jagtbreve. M. Vign. af Erik Henningsen. (Af »Gvl- 
dendalc Bibi.«). (170 + 194 S.). 08. Gvldendal. 1.00. 
*1,50. *1,90. 

Bogbind fra 16. — 18. Aarh. samt Prøver af Skrift. Udg. 
af Fagskolen for Boghaandværk. (23 Blade). Fol. 07. 
Ikke i Bogh. 

Bogbind, kunstfærdige gamle, indtil 1850. Det danske 
Kunstindustrimuseums Udstilling 1906. Udg. med en 
Indledn. af Emil Hannover. (162 S.). 07. Lehm. & 
Stage. 10,00. 

Bogbinder-Tidende, dansk. Udg. af Bogbinderlavet i Kjo- 
benhavn og Centralforeningen for Provinserue. Redi?. 
af P. 0. Olsen. 3.— 10. Aarg. 4. 01—08. Udgiveren, 
å 4,00. 

Bogen om Hjemmesvning. Bearbejdet efter det engelske. 

M. talr. Illustr. (48 S.). 4. 02. Marius Hartzf 1.00. 
Bogense Avis. Redig. og udg. af Chr. Pagh (senere af 

Bro og Theill). 43.— 50. Aarg. Fol. Bogense. 01—08. 

Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
Bogense Tidende. Udg. Jul. Eilersgaard. Redakt. C. 

Eilersgaard. 2.-9. Aarg. Fol. Middelfart. 01—08. 

Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
Bogfortegnelse, dansk, for 1901—08. Med et alfabetisk 

og et Fagregister. 51. — 58. Aarg. 01 — 08. Gad. å 

2,00. 

Boghandlertidende, uordisk. Redig. af J. L. Lybecker. 
35. — 42. Aarg. 4. 01 — 08. Boghandler-Foreningen. 
1,25. (Kvartl.). (35.-38. Aarg. 1,00 kvartil. 

Bogormen. Danske Boghandlermedhjælperes Tidsskrift. 
Udg. af Boghandler-Medhjaiper-Foreningen. Redig. af 
H. Soetmann (og senere af Carl Rolsted, sidst af Alfr. 
Grundtvig). 1.— 5. Aarg. 4. 04—08. For Medlem- 
mer. 

Bogrygge, tegnede af danske Kunstnere. 02. (23 Tvl.). 
— 1.— 2. Suppl. 03—04. Fol. 02—04. Petersen & 
Petersen. 

Bogsamling, Bornenes. XII. Carit Etlar, Tre danske For- 
tællinger. 01. *1,60. — XIII. Marrvat. Styrmand 
Flink. 01. *1,50. *1,60. — XIV. Haggard. H. R.. 
Kong Salomons Miner. 02. *1,S0. — XV. Hansrard. 
H. R., Det hvide Folk. 02. 1.00. *1,50. — XVI. 
Malot, H., Frændeløs. 02. *1,60. — XVII. Verne. J.. 
2 Aars Ferie. 03. 1.00. *1,50. — XVIII. Carit Etlar, 
Ingos Bedrifter o. a. Fortællinger. 03. 1.00. *1.50. — BOGSAMLING— BONDEGGER. 35 XIX. Backer, S. W., Det skibbrudne Barn. 04. 1,00. 
*1,50. — XX. Wood, M., Skolekammerater. 04. 1,00. 
*1,50. — XXI. Marryat, Nybyggerne i Kanada. 05. 
*1,80. — XXII. Eventyr, udv., af Tusind og een Nat. 
Fortalt af H. Rasmussen. 05. *1,60. — XXIII. Blicher, 
St. St., Udv. Noveller. Udg. for Børn ved I. Bondesen. 

05. 1,00. *1,50. *1,60. — XXIV. Carit Etlar, Gønge- 
høvdingen og Salomon Baadsmand. 2 Skuespil. 06. 
1,00. — XXV. Carit Etlar, Peder Tordenskjold. 2 Skue- 
spil. 06. 0,80. *1,40. — XXVI. Dickens, Ch., Oliver 
Twist. 07. 1,20. *1,80. (Pragtudg. 4,00). — XXVII. 
Berthet, E., Urskovens Søn. 07. 1,00. *1,60. — 
XXVIII. Robin Hood. 08. 1,20. *1,80. — XXIX. 
Folkeeventyr, danske, v. I. Bondesen. 08. 1,20. *1,S0. 

— XXX. Russell, CL, Paa det vildene Hav. 08. 1,00. 
*1,60. 01—08. (XII— XVI Hagerup). Chr. Erichsen. 

Bogsamling, Husmandens. To Skrifter om Husmands- 
sagen. I. Heur. Pedersen, Den danske Husmand. II. 
H. Waage, Oprettelsen af Husmandsbrug ved Statens 
Hjælp. (Særtr. af »Husmanden«). (58 S.). Ringsted. 

04. Ikke i Bogh. 

Bogsamling, »Folkelæsning« s. Nr. 1. Tolstoj, L., Folke- 
fortællinger. (176 S.). 05. 1,75. — Nr.2. Lind, Alfr., 
Sorte og Hvide. (188 S.). 06. 2,00. — Nr. 3. Ro- 
segger, P. K., Alpe-Historier. (160 S.). 06. 1,65. 
05—06. Milo. 5,40. 

Bogsamling, Børnenes Blads. I. (124 + 24 + 70 S.). 

06. Tillæg til »Børnenes Blad«. 

Bogskat, Børnenes. I. Reuter, Fr., Landmandsliv. Aar- 
hus. 06. »Børnenes Bogskat« s Eksped. 1,50. *2,25. 

Bogtrykker-Tidende, dansk. Medlemsblad for Foreningen 
af danske Bogtrykkere. Redig. af L. Madsen. 9. — 16. 
Aarg. 4. 01—08. Udgiveren, å 3,00. 

Bogvennen. Udg. af Foreningen for Boghaaudværk. 
1900. (76 S.). 4. 02. — 1901—03. (48 S.). 4. 04. 

— 1904—06. M. 8 Billedblade og Bilag. (68 S.). 4. 

07. 02—07. (Gyldendal), å 8,00. 

Bohave, borgerligt, i moderne Stil. Udg. af Aug. Baier. 

42 Foliotvl. samt Bilag. 4. Kbh. (Erfnrt). 04. Ludv. 

Schiith. 12,50. 
Boheme, se: Giacosa, G. 

Bohr, Chr., Lungens vitale Middelstiliing og dennes funk- 
tionelle Betydning. (Særtr. af Kbh. Univ. Festskrift). 
(62 S.). 06. Gad. 1,50. 

— Tale ved Uuiversitetets Mindefest for Kong Christian 
IX d. 5. April 1905 (!). (16 S.). 06 .Ikke i Bogh. 

Bohr, Georg, og V. F. Hassager, Geografi med Atlas f. 
Borger- og Almueskoler. 16. Udg. (54 S.). 4. 09. 
Gyldendal. 1,00. *1,25. 

Boje, A. F., Ved Frue Marie Louise v. Louzows (f. Han- 
sen) Baare d. 31. Jan. 1906. (4 S.). 4. Frederiks- 
borg. 06. Ikke i Bogh. 

Bojer, Johan, En Pil«rimsgang. Fortælling. (216 S.). 
02. Gyldendal. 3,00. 

— Brutus. Drama i 5 Akter. (168 S.). 04. Gyldendal. 
2,75. 

— Hvide Fugle. Eventyr. (228 S.). 04. Gyldendal. 
3,50. *5,00. 

— Troens Magt. Roman. 2. Opl. (280 S.). [1. Opl. 031. 

05. Gyldendal. 4,2.".. *5,75. 

— Vort Rige. Roman. 4. Opl. (310 S.). [1. Opl. 081. 
(Kria.). 08. Gyldendal. 4,80. *6,25. 

Bojesen, B., Dansk Sproglære til Br. ved Undervisningen 
i Borger- og Almueskoler. 10. Udg. (16 S.). 01. 
Klein. 0,20. 

Boinet og [Edv.] Ehlers, Spedalskhed paa den franske 

Riviera. (Særtr. af »Ugeskr. f. Læger«). M. 1 Kort. 

(56 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Bojsen, Andreas. Et Mindeskrift, udg. af Lars Andersen. 

(34 S.). 06. Udgiveren (Høve pr. Asna^s). 0.80. 
Bojsen, F., Jakob Si son af Møn. Et Mindeskrift og 

nogle Undersøgelser. M. 1 Tavle. (140 S.). 02. 

(Akad. BoghdL). 3,00. Bojsen, F., Stege Bvs Bog 1418—1607. M. 1 Plan. (198 

5. ). 04. (Akad. BoghdL). 3,00. 

— Af Møns Historie. Den forhistoriske Tid. M. 6 TvI. 
(216 S.). 05. (Akad. BoghdL). 3,00. 

— Af Møns Historie. Den ældre Middelalder. (198 S.). 

06. (Akad. BoghdL). 3,00. 

— se: Sangbog for Danske. 07. 

Bojsen, Karen Katrine, f. Anker. (24 S.). Stege. 03. 

C. M. Nielssen, Stege. 0,40. 
Boisen-Outzen, P., Dyrehaven paa Kryds og Tværs. (III. 

Rejsebøger Nr. 59—60). M. Illustr. og 1 farvetr. 

Kort. (38 S.). 04. Hagerup. 1,00. 
Bok, barnens. Gratis veckoskrift till Illuslr. Familj- 

journal. 35.— 50. bandet. 01—08. Aller. 
Békasafn alpy.Su. 2. flokkur. 3. hindi: Melsted, B. Th., 

pættir lir Islendinga sogu. 2. hefti. 01. 1,00. — 4. 

hindi: Bjarnason, J. M., Eirikur Hansson. Skåldsaga. 

2. pattur. 02. 1,50. 01—02. (Oddur Bjorusson). 
2,50. 

Bokaskrå Amtsbékasafnsins i Stvkkisholmi. ViSauki 
1895—1903. (20 S.). Reykjavik. 04. Ikke i Bogh. 

Bokelmann, Arbejdsprøve med Radrensere og selvren- 
sende Heste-Tærskemaskiner samt smal- og bredfæl- 
gede Vogne. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). 
(32 S.). 02. (Schubothe). (Gyldendal). 0,35. 

Bokkenheuser, C. H. F., Regnebog for Mellemklasserne. 
12. Udg. (96 S.). 04. Prior. *0,90. 

— Regnebog for Begyndere. 6. Opl. (46 S.). 06. Prior. 
*0,50. 

Facitliste. 9. Opl. (32 S.). 04. Prior. 0,30. 

Bokkenheuser, K., Dansk Handelsbrevskrivning. 

3. Udg., se: Berg, C. 06. 

Bokkenheuser, Knud, Drejers Klub. Kulturhist. Inte- 
riører fra Rahbeks København. M. Illustr. (286 S.). 
03. Gyldendal. 4,50. 

— Saa By som Borger. Københavnerliv i Slutningen af 
d. 18. Aarh. M. Vignetter. (166 S.). 05. Schønberg. 
3,00. *4,50. 

— De svandt, de svandt ! Vandringer i det gamle 

København. M. Illustr. (132 S.). 06. Schønberg. 
2,25. *3,50. 

— Kongelig Majest.'s Acteurs. Billeder af Skuespiller- 
livet paa Rahbeks Tid. (Saa By som Borger. II). M. 
Illustr. (154 S.). 08. Schønberg. 3,00. *4,50. 

Bokkenheuser, Poul, Kortfattet Lærebog i Handelsreg- 
ning. (124 S.). 01. Hagerup. *2,00. 

— Facitliste til kortf. Lærebog i Handelsregning. (16 
S.). 01. Hagerui). 0,50. 

Bold-Bladet. Redakt. P. H. Perch. 1. Aarg. 4. 02. 
Udgiveren. 1,00. (KvartL). (Nr. 1—27 1,25 kvartl.). 

Boldklub, Kjøbenhavns, i 25 Aar. Den 26. April 1876 
—1901. (168 S.). 01. A. Christiansen. 2,00. 

Bold-Sport. Tilegnet »0. B.«s Medlemmer. Udg. af nogle 
»0. B.«ere 1904. Nr. 1—35. Odense. 04. For Med- 
lemmer. 

Bolu-Hjålmar, Tvennar rfmur. Kveftnar 1836. (102 
S.). Reykjavik. 05. Hj. Lårusson. 0,65. 

Bolusetningarreglugjorft 22. okt. 1902 og Log nm bolu- 
setningar 27. sept. 1901. (22 S.). Reykjavik. 02. 
Ikke i Bogh. 

Bolwig, C, Udlændingenes Forhold til Kina og Bokser- 
oprøret. (138 S.). 03. Det danske Missionsselskab. 
1,00. 

Bonde, Thomas, Sommer-Haandbog for Aarhus og Om- 
egn. M. Illustr. (16 S.). Aarhus. 08. Udgiveren. 
Gratis. 

Bonde-Familie, en. Udg. af J. Jensen. 2. Opl. (16 S.). 
Aarhus. 04. Udgiveren, Aarhus. 0,15. 

Bondegger, Harry, Den personlige Magnetisme. I. Kur- 
sus. Aut. Oversættelse ved Vald. Gurre. 2. Udg. (40 
S.). 07. 1,00. — II. Kursus. (44 S.). 07. 1,00. - 
III. Kursus. (48 S.). 07. 1,00. 07. (Schønberg). 3,00. 

— Efter to Timers Oveise ikke mere nervøs. Aut. Over- 36 BONDEGGER — BORDING. sættelse ved Vald. Gurre. (48 S.). 07. (Schønberg). 
1,00. 

B o n d c g g e r, Harry, se: Bushido! 08. 
Bondesen, Alfr., 50 Kabaler. 3. Opl. (48 S.). 01.' V. 
Pio. 0,50. 

— Anvisning for Begyndere i Skakspil. 4. Opl. Med 
23 Fig. (64 S.). 03. V. Pio. 1,00. 

Bondesen, Ingvor, Udvalgte Romaner og Fortællinger. 

1. Kareten fra Lønneskov. M. 1 Portr. 2. Oplag. (276 

5. ). 02. 2,50. *4,00. — II. Hersen paa Stejnarstad. 2. 
Oplag. (196 S.). 02. 2,25. *3,75. — III. Skovstrup 
Folk. 2. Oplag. (166 S.). 02. 2,00. *3,50. — IV. 
Kongsbrydens Fostersøn. 2. Opl. (216 S.). 02. 2,50. 
*4,00. — V. Skovstruphistorier. 2. Oplag. (178 S.). 

03. 2,00. *3,50. — VI. I Strid og Stræb. 2. Opl. 
(184 S.). 03. 2,00. *3,50. — VII. Rettergang og 
Skriftegang. 2. Opl. (208 S.). 03. 2,25. *3,75. 02. 
— 03. Hagerup. 

— Ingeborgs Medgift. En Fortælling fra Valdemars- 
tiden. M. Tegn. af Carl H. F. Schmidt. 2. Oplag. 
(222 S.). 07—08. Chr. Erichsen. 0,90. *1,50. 

— Skriftbogen. Læse- og Skriveøvelser for Børneskolen. 

4. Oplag. (128 S.). 07. Hagerup. *1,50. 

— se: Grimnis udv. Eventyr. 04. 

— se: Lille. 05. 

— se: Folkeeventyr, danske, i Udvalg f. Børn. 08. 

— og C. F. Mollerup, Skolesangbog for de mindste. 2. 
Opl. 1.— 2.H. (ål6S.). (Odense). 01. Hagerup. å 0,15. 

— og C. Vestergaard, Ny dansk ABC for Skolen og 
Hjemmet. 8. Opl. (56 S.). 04. Hagerup. *0,35. 

Ny dansk Læsebog for Skolen og Hjemmet. 1. 

Del. 10. Opl. (256 S.). 06. *1,50. — 2. Del. 7. Opl. 

(360 S.). 07. *2,50. — 3. Del. 8. Opl. (448 S.). 04. 

*2,75. 04—07. Hagerup. *6,75. 
Bondesen, Joach., Kongelig Vaccinatious-Anstalt 1802— 

1902. M. 2 Tavler. (76 S.). 4. 02. Ikke i Bogh. 
Bondesen, Jørg. Ditl., Læren om Contrapunkt. (160 S.). 

02. (Lehm. & Stage). 4,50. 

Bondesen, P. C. B., Skuespilleren Peter Foersom. M. 16 
Bill. (Folkelæsning. Nr. 274). (212 S.). 07. (Gad). 
*1,75. 

— se: Ungdom. 4. Opl. 07. 

— og And. Jensen, Moders Minde. Taler ved Claudine 
Elnegaards Jordefærd d. 2. April 1906. (8 S.). Sorø. 

06. Ikke i Bogh. 

Bondevennen. Oplysende og underholdende Ugeblad for 
Landbostanden. Redakt. H. Dorph Petersen og S. Back- 
hausen. 1. Aarg. Nr. 1—14. Aarhus. 02—03. Ud- 
giverne. 0,65. (Kvartl.). 

Bondo, Ellen. Hilsen fra en ung til de unge. Vidnesbyrd 
fra Dødslejet. Meddelt af hendes Fader. M. 2 Bill. 
9. Opl. (44 S.). [1. Opl. 05]. 07. (K. Foren. f. i. 
Miss.). 0,30. 

Bondo, Juul, Tale ved Gudstjenesten i Anl. af Gardens 
250 Aars Jubilæum. (8 S.). 08. Ikke i Bogh. 

B o n f i 1 s, J. H., se: Vers, danske, til Udenadslæren. 
2. Opl. 04. 

Bonmartini, se: Murri, Linda. 08. 

Bonnesen, E. P., Afbildningsmethoder. Text og Tegnin- 
ger. Tegningerne udførte af H. Christensen og H. P. 
Nielsen. M. 13 Tvl. (84 S.). 05. Polytekn. Lære- 
anstalt. 4,00. 

Bonnesen, T., Analytiske Studier over ikke-euklidisk Geo- 
metri. (112 S.). 02. (Ursin). 3,00. 

— Geometri for Mellemskolen. (140 S.). 04. Gylden- 
dal. *2,50. 

— Aritmetik for Mellemskolen. 2. Opl. (114 S.). [1. 
Opl. 04]. 08. Gyldendal. *2,35. 

— Matematik for de sproglige Gymnasier samt for det 
matematisk-naturvidenskabelige Gymuasiums første 
Klasse. 2. Oplag. (144 S.). [1. Opl. 07]. Odense. 09. 
Gjellerup. *3,50. B o o c k, C. F. V., se: Beliggenheden af 671 Nivelle- 

mentspunkter i Kbh. 08. 
Booth, William, Frelsens Hærs Ledetraad. Nr. 1. (26 

S.). 00. — Nr. 2. (66 S.). 01. 00—01. Frelsens 

Hær. 

— Hjertets Renhed. Breve til Frelsenssoldater og andre. 
(120 S.). 02. Frelsens Hær. *1,00. 

— Til mine Officerer over hele Verden. En Nyaarshilsen. 
(10 S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Hvernig ma5ur verSur frelsa&ur. (8 S.). Reykjavik. 
07. Frelsens Hær. 

Boothby, Guy, Den røde Rottes Datter. Paa Dansk ved 
Olaf Andersen. (332 S.). 02. H. P. Laursen. 

— Min indiske Dronning. Paa Dansk ved Olaf Ander- 
sen. (M. Illustr.). (294 S.). 02. H. P. Laursen. 

— En Kabinetshemmelighed. Oversat fra Engelsk ved 
Olaf Andersen. (148 S.). (Ufuldendt). 03. H. P. 
Laursen. 

— Underligt Selskab. Roman. Aut. Oversættelse ved 
Joh. Magnussen. (Tillæg til »Verdens-Spejlet«). (142 

5. ). 03. Ikke i Bogh. 

— Svindlernes Fyrste, se: Lørdagsbladets Romanbiblio- 
thek. 03. 

— I Kamp for Friheden. Roman. Aut. Oversættelse. 
(240 S.). 05. Axel Andersen. 3,00. 

— Dr. Nicola. Roman. Oversat af Joh. Magnussen. 
(»Vendsyssel Tidende«s Feuill.). (742 S.). Hjørring. 

06. Ikke i Bogh. 

Borberg, Will., »Spiritistiske« Fænomener og dansk Viden- 
skab. 2. Opl. (106 S.). [1. Opl. 06]. 06. V. Pio. 
1,50. 

Borch, H. E., »Det blaa Baand«s Historie i Danmark 1890 
— 1905. Med et Tillæg omhandlende Selskabet i andre 
Lande. M. Illustr. (136 S.). Aarhus. 06. (Th. Ko- 
ster). 1,35. 

Borch, P. G. K., Stamtavle over den jvdske Slægt Borch. 
Trykt s. Mskpt. M. 1 Tvl. med Portr. og 3 Stam- 
tavler. (76 S.). 4. Aarhus. 05. Forf. (Søluud ved 
Skanderborg). 2,50. 

Borch, S. C, Forelæsninger over Maskinlære. 1. Del. 

4. Udg. M. 27 Planer i 4. (634 S.). 05. *11,00. — 

2. Del. 3. Udg. M. 24 Planer i 4. (470 S.). 03. 
*9,00. — 3. Del. 3. Udg. M. 15 Planer i 4. (328 

5. ). 02. *7,50. 02—05. Polvtekn. Læreanstalt. 
*27,50. 

Borch, Will., se: Brev- og Formularbog. 05. 

Borchgrevink, C, Nærmest Svdpolen Aaret 1900. M. 6 
Kort. (576 S.). 05. Gyldendal. 14,40. *17.00. 

Borchsenius, Laura, Herrens Veje. 2. Samling. Oplevel- 
ser af Guds Børn i Danmark. (32 S.). 06. K. Foren, 
f. i. Miss. 0,25. 

Borchsenius, Otto, se: Hovedværker i d. danske 
Litteratur. 3. Udg. I— II. 05. 

Borchsenius, Otto, og F. Winkel Horn, Danske Læsestyk- 
ker for Skolernes lavere og mellemste Kl. 4. Udg. 
(404 S.). 04. Gyldendal. *3,50. 

Dansk Læsebog for Skolernes mellemste og højere 

Klasser med vedf. svenske Læsestvkker. 6. Ud?. (534 
S.). (Aarhus). 05. Gyldendal. *3,75. 

Borchsenius, Werner, Vejledning til Benvttelse af Re?ne- 
stokken. (34 S.). Odense. 02. Milo. 1.00. 

Bordbønner, 48, samt to Smaavers. samlede o? udg. af 
A. Fibiger. (20 S.). 06. Udgiveren. 0,10.^ 

Bording, Rasmus, Hovedpunkter af den danske Sproglære 
f. Højskoler og Aftenskoler. (24 S.). 02. Ha?erup. 
0,25. 

— Hvorfor jeg blev Afholdsmand. Et Foredrag. (16 S.). 

03. Hagerup. 0,25. 

— Fædrelandske Billeder. M. Forord af H. Nutzhorn. 
(160 S.). (Aarhus). 04. Hagerup. 2.00. 

— Ungdommen og Afholdssagen. (20 S.\ Nykøbing, M. 
05. ^Forf. (Lollands Hojskole pr. Søllested)'. 0.20? BORDLÆSNING — A. BOURNONVILLE. 37 Bordlæsning. (Udg. ved E. Halling). (48 S.). 06. K. 

Foren. f. i. Miss. 0,30. *0,50. 
Borgbjærg, Axel, Fordøjelse og Ernæring. (Vor Mave 

og hvad vi byder den«)- 2 Foredrag. (32 S.). (Odense). 

05. Gjellerup. 0,50. 

— Ventrikelfunktions-Undersøgelsens Betydning for 
Diagnosen af ulcus ventriculi. (220 S.). 07. (Than. 
& Appel). 3,00. 

B o r g b j æ r g, F., Socialdemokratiets Aarhundrede. I-IL 
se: Jensen, C. E. 01—04. 

Borgen, Axel, Opløsning af ægteskabeligt Formuefælles- 
skab, forsaavidt den ikke grunder sig paa Ægtepagt. 
(90 S.). 04. (Tillge). (J. Lund). 1,50. 

— Sparekasse-Kontrabøger sete i juridisk Belysning. 
(86 S.). 05. (J. Lund). 1,50. 

— Om Afkortning i Arv. (92 S.). 06. (J. Lund). 1,50. 
Borgen, Baldur, Fortegnelse over lægevidenskabelig Lit- 
teratur 1859—1902. (80 S.). 93. J. Lund. 1,00. 

Borgen, V., Aritmetik for Almueskolen. 4. Opl. (52 S.). 
05. Gyldendal. 1,00. 

— Mindre Naturlære for Borger- og Almueskoler. 7. 
Opl. (92 S.). 07. Gyldendal. 1,00. f. 

— Naturlære for Borger- og Folkeskoler. Ny ændr. Udg. 
ved L. Pedersen. (200 S.). 08. Gyldendal. 2,00. 

Bork, G., se: Sangbog, kristelig. 3. Udg. 02. 

Bork, H. S., Vejledning for Forbrugere af Elektricitet. 
(28 S.). Kolding. 06. Ikke i Bogh. 

Bornholm. (Illustr. Rejsebøger. Nr. 31—32). 2. Opl. M. 
Illustr., 1 farvetr. Kort og 1 Grundplan. (36 S.). 05. 
Hagerup. 1,00. 

Bornholm. Illustr. Fører og Fartplan, udg. af Direktio- 
nen for A/S »Østersøbadet Bornholm« ved Emil Bolin 
og Harry Larsen. Sommeren 1906. (64 S.). 06. Den 
danske Turistforening. Gratis. 

Bornholms Avis og Avertissementstidende. For Udgi- 
verne: A. V. Øllgaard. 74. — 81. Aarg. Fol. Rønne. 
01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Bornholms Dagblad. Redig. af Frantz Nielsen (og senere 
af M. M. Smidt). 20.— 24. Aarg. Fol. Rønne. 01— 
05. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 

Bornholms Social-Demokrat. Udg. Det danske Social- 
demokrati. Redakt. C. Nielsen-Hauge. 1902—08. Fol. 
Rønne. 02—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Bornholms Tidende. Ledet og udg. af M. M. Smidt. 36. 
—43. Aarg. Fol. Rønne. 01—08. Udgiveren. 2,00. 
(Kvartl.). 

Bornholms Turistblad. Ansvarh. W. Eckberg. 1. Aarg. 
Nr. 1 — 6. Fol. Allinge. 08. Udgiveren. Gratis. 

Bornholms Uge-Revu. Lokalt, aktuelt, illustr. Uge- 
Blad f. Bornholm. Redakt. C. W. Anderscliou. 1. Aarg. 
Nr. 1. Fol. Rønne. 04. Udgiveren. 0,65. (Kvartl.). 
(0,05 pr. Nr.). 

Bornholms Vejviser. Redaktør C. V. Møller. (138 S.). 
(Nexø). 03. F. Sørensen, Rønne. 2,00. 

Bornholm, Niels, Den ny Engbog. (6 S.). Randers. 02. 
Ikke i Bogh. 

Borregaard, S., Eventyrbogen. Spøgelser. Danske Folke- 
sagns-Eventyr. M. Tegn. af P. Kronemann. (32 S.). 
02. Dansk-norsk Litteratur-Forl. 0,25. 

— Eventvrbogen. Troldfolk. Danske Folkesagns-Even- 
tyr. M". Tegn. af P. Kronemann. (32 S.). 02. Dansk- 
norsk Litteratur-Forl. 0,25. 

Borring, Emil, Færgemandens Datter. Original romantisk 
Fortælling. (1040 S.). Aarhus. 04. Dansk Ugeskrift- 
Forlag. 

Borring K., Om lune Boliger. (48 S.). 05. Chr. Schmidt 

(Hellerup). 1,00. 
Borring, Melanie, Svar paa Skrivelse dat. 18. Maj 1903 

fra Kunstakademiets Skoleraad. (44 S.). 01. Ikke i 

Bogh. 

— Til den bøje Rigsdag! Bør Vestindien sa-igcs? (Gjcn- 
part af Artiklen i »Frederiksborg Amtstidende« 11. 
Apr. 1902). (12 S.). 02. Ikke i Bogh. Borup, J., William Shakespeare. (16 S.). 01. (J. Erslev). 
0,20. 

Borup, Jens M., Det store Brændoffer. (48 S.). Aarhus. 

06. (Alb. Bayer). 0,50. 

Borup, N. P., Praktisk Regnebog for Folkeskolen. 1. H. 

3. Opl. 07. 0,30. — 2. H. 2. Opl. 06. 0,30. [1.— 2, 
H. *0,50]. 3. H. 05. 0,40. — 4. H. 05. 0,50. 05— 

07. Chr. Erichsen. 1,50. 

— Facitliste. 1.— 2. H. 2. Opl. 07. — 3. H. 05. — 

4. H. 05. 05—07. Chr. Erichsen, a 0,25. 

Borup, P., Timesedler t. Br. v. Gymnastikundervisningen 
i Landsbyskoler. (16 S.). Skjern. 07. Forf., Hanuing 
pr. Skjern. (0,50). 0,25. 

Bostrup, L., En Julehilsen. (16 S.). Rønne. 05. Colberg. 
0,25. 

— Jeg elsker vor danske Kirke. En Adventshilsen. (28 

5. ). Rønne. 07. Colberg. 0,35. 

Botany of the Færoes, based upon danish investigations. 
Part. I. Illustr. with 10 piates and 50 figures in tlie 
text. (344 S.). 01. — II. Illustr. with 2 piates and 
100 figures. (348 S.). 03. — III. Illustr. with 12 
piates and 51 fig. (420 S.). 08. å 10,00. 01—08. 
(Gyldendal). 30,00. 

Both, L., Kort over det nordøstlige Sjælland, u. A. Axel 
Andersen. *0,75. 

Boudoir-Kalender 1901—03. 01—03. Alb. Sørensen, å 

0. 75. 

Boulevarden. Literært-satirisk Ugeblad. Ausvarh. Redakt. 

Alex. Fugl (og Joseph Petersen). 1. — 2. Aarg. Fol. 

07—08. Udgiverne. 0,10 pr. Nr. 
Bourget, Paul, Skvggen. (»Politiken«s Føljeton). (346 

S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Monika. (»Politiken«s Føljeton). (152 S.). Ikke i 
Bogh. 

— Løgn. Fortælling. (»Politiken« s Føljeton). (282 S.). 

03. Ikke i Bogh. 

— Kærlighedsbrøde. Roman. Aut. Oversættelse. (»Poli- 
tiken«s Føljeton). (192 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Emigranten. Oversat af Joh. Jørgensen. (242 S.). 
07. Gyldendal. *3,25. 

Bourne, F. W., Kongesønnen eller Billy Bray. En Skil- 
dring af hans Omvendelse. Frit overs, fra Engelsk. 
(»Kirkeklokken« s Feuilleton). (96 S.). 03. »Kirke- 
klokken« s Exped. 0,50. 

Bournonville, August, Et Folkesagn. Ballet i 3 Akter. 
Musikken komponeret af Gade og Hartmann. (16 S.). 

01. (Sehubothe). Gyldendal. 0,20. 

— Blomsterfesten i Genzano. Ballet i 1 Akt. Musikken 
af E. Helsted og H. Paulli. (12 S.). 02. (Sehubothe). 
Gyldendal. 0,25. 

— Fjernt fra Danmark eller Et Kostumebal ombord. 
Vaudeville-Ballet i 2 Akter. (16 S.). 02. (Sehubothe). 
Gyldendal. 0,25. 

— Thryniskviden. Ballet i 3 Akter. Musikken af J. P. 
E. Hartmann. (16 S.). 02. (Sehubothe). Gyldendal. 
0,30. 

— Fra Siberien til Moskow. Ballet i 2 Akter. (16 S.). 

04. (Sehubothe). Gyldendal. 0,25. 

— Pontemolle (Et Kunstnergilde i Rom). Vaudeville- 
Ballet i 2 Tableauer. Musikken af W. Holm og C. 
Lineke. (Nyt Oplag). (12 S.). 05. (Sehubothe). Gyl- 
dendal. 0,25. 

— Valkvrien. Ballet i 4 Akter. Musiken af J. P. E. 
Hartmann. (24 S.). 05. (Sehubothe). Gyldendal. 0,25. 

— Brudefærden i Ilardanger. Ballet i 2 Akter. Musiken 
af II. Paulli. (Nyt Oplag). (16 S.). 06. (Sehubothe). 
Gyldendal. 0,25. 

— Liv jægerne paa Amager. (Episode fra 1808). Vaude- 
ville-Ballet i 1 Akt. Musiken af W. Holm. (Nyt Opl.). 
(12 S.). 06. (Sehubothe). Gyldendal. 0,25. 

— Napoli eller Fiskeren og hans Brud. Ballet i 3 Akter. 
Musiken af Paulli, Ed. Melsted og Gade. (Nyt Oplag). 

I (16 S.). 06. (Sehubothe). Gyldendal. 0,25. 38 A. BOURNONVILLE — BRANDFORSIKRINGSANSTALTER. Bournoville, August, Toreadoren. Idyllisk Ballet i 2 Akter, 
Musiken af Edv. Helsted. (16 S.) 08. (Schubothe). 
Gyldendal. 0,20. 

Bournonville, Charlotte, Erindringer fra Hjemmet og fra 
Scenen. M. Illustr. (366 S.). 03. Gyldendal. 6,50. 

— August Bournonville. Spredte Minder i Anl. af 100- 
Aarsdagen. M. 2 Portr. (182 S.). 05. Gyldendal. 
3,50. 

— Skyggerids af gamle Minder. (128 S.). 06. Gyl- 
dendal. 2,25. 

B o v i e n, E., se: Ipsen, P. L. 

Boy-Ed, Ida, De to Kusiner. Roman. (»Berl. Tidende«s 

Feuill.). (408 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Boysen, A., Engelske Digte, udg. til Skolebrug. 8. Opl. 

(88 S.). 02. (Schubothe). Gyldendal. *1,00. 

— Ledetraad ved den første Grammatikundervisning. 1. 
Afd. 3. Opl. (52 S.). 03. Gyldendal *0,75. 

— Engelske Læsestykker. 4. H. R. Kipling: Moti Guj 

— Mutineer — His wedded wife — A bank fraud. 

2. Opl. (40 S.). 04. (Schubothe). Gyldendal. *0,40. 

— Danske Retskrivningsøvelser. 1. Aid. 8. Opl. (96 
S.). 06. Gyldendal. *1,00. 

Boysen, Broder, Mens Stormen raser. Slesvigsk Nutids- 
skildring. (210 S.). 02. Gyldendal. 3,00. 

Bråkenhjelm, M., Rige Kjellsons Arving. Aut. Overs, 
ved V. Holm. (164 S.). Odense. 04. Milo. 2,00. 

Brachvogel, A. E., Parcival, den sidste Tempelridder. 
Hist. Roman. Overs, af Vilh. Østergaard. 2. Udg. 

1— II. (400 + 392 S.). 06. Rom. 8,00. *12,00. 
Braddon, M. E., Fredløs. Roman. (»Jyllandsposten« s Feuil- 

leton). (320 S.). Aarhus. 03. Ikke i Bogh. 

— Honoras Hemmelighed. Roman. (R. H. Hyldgaards 
Folkebibliothek). (220 S.). Slagelse. 03. Olaf E. Ol- 
sen, Slagelse. 

— Tvekampen. Roman. (»Dannebrog«s Føljeton). (680 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Lady Audleys Hemmelighed. I — II. (»Dannebrog«s 
Føljeton). (362 + 352 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Guldkalven. Novelle. I — II. (»Dannebrog«s Følje- 
ton). (400 + 350 S.). 06—07. Ikke i Bogh. 

— Guldkalven. Roman. (»Afholdsdagbladet«s Feuill.). 
(48 S.). (Uafsluttet). 07. Ikke i Bogh. 

— Skæbnens Veje. Roman. (»Vort Land«s Feuill.). 
(206 S.). 08. 'Ikke i Bogh. 

Braeme, Charlotte, Skyggen af en Synd. Oversat af S. v. 

Leunbach. (216 S.j. 08. Axel Andersen. 2,75. 
B r a li d e, A., se: Werner, Aage. 

Brahei, Tychonis, operum primitias de nova stella summi 
civis memor denuo edidit Regia Societas Scientiarum 
Danica [ved F. R. Friis]. M. 1 Portr. og 1 Tavle. 
(124 S.). 4. 01. (Høst). 6,00. 

— et ad eum doctorum virorum epistolæ ab anno 
1588. Nunc primum collectæ et editæ a F. R. Friis. 
Fase. II— III. (64 S.). 02. 2,80. — IV. (32 S.). 

03. 1,40. — V— VI. (64 S.). 05. 2,80. — VII— 
VIII. (64 S.). 06. 2,80. — IX. (32 S.). 07. 1,40. 

— X. (32 S.). 08. 1,40. — XI. (32 S.). 09. 1,40. 

02— 09. (Gad). 14,00. 

Brammer, Gerhard, Livgarden 1658 — 1908. M. 1 Farve- 
tryk og 1 Kort. (348 S.). 4. 08. Tryde. 6,00. *8,00. 

Brammer, Max., Om tidlig Diagnose af Lungetuberku- 
lose. (Særtr. af »Hospitalstidende«). (40 S.). 06. 
Ikke i Bogh. 

Bramsen, Alfr., Tændernes Bevaring — uden Lægekun- 
stens Hjælp. (Særtr. af »Dansk Sundhedstidende«). 
3. Opl. (16 S.). [1. Opl. 02]. 03. »Dansk Sundheds- 
tidende«. 0,25. 

— Vegetarismen, dens Fortrin og Fejl. (Særtr. af »Dansk 
Sundhedstidende«). (8 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Kunsten at blive gammel. 4. Opl. (Særtr. af »Dansk 
Sundhedstidende«). (22 S.). [1. Opl. 04]. 04. »Dansk 
Sundhedstidende«. 0,35. 

— Odontocure. Systemet til Forebyggelse af Tandsyg- dom. M. Illustr. (16 S.). 05. »Hjemmet«s Forlag. 

0. 20. 

Bramsen, Alfr., Det nye Menneske. Større Livsglæde, 
ingen Dødsfrygt. 2. Opl. (76 S.). [1. Opl. 06]. 06. 
Gyldendal. 1,35. 

— Kunsten at spise. En vidunderlig Opdagelse. 8. Tu- 
sinde. (24 S.). [1. Tusinde 06]. 06. Bladexpeditio- 
nen (Citygade 22). 0,50. 

— Die Kunst zu essen. Eine wunderbare Entdeckung. 
Aut. tJbersetzung von Luise Wolf. (32 S.). (Leipzig). 

07. Tillge. 0,55. 

— Livets Manna. Livsbetingelsen og Lægemidlet. Kraf- 
tens Forøgelse og Nydelsens Forhøjelse. (108 S.). 07. 
City-Forlaget. 1,50." 

Bramsen, Ludvig, Médaillier Napoleon le grand. I. 1799 
—1809. (190 S.). 4. 04. 18,00. — H. 1810—15. 
(164 S.). 4. 07. 18,00. 04—07. (Gyldendal). 36,00. 

Bramson, Karen, Mødre. Skuespil i 3 Akter. (184 S.). 

01. Gyldendal. 2,50. 

— Den stærkeste. Skuespil i 3 Akter. (160 S.). 02. 
Gyldendal. 3,00. 

— Berengaria, Dronning af Danmark. (182 S.). 04. 
(Schubothe). Gyldendal. 3,25. 

— Livets Glæde. "(168 S.). 05. (Schubothe). Gyldendal. 

2 75. 

— Dr.' Morel. M. Portr. (224 S.). 06. (Schubothe). 
Gyldendal. 3,50. 

— Pengene. Fortælling. (216 S.). 08. (Schubothe). 
Gyldendal. 3,50. 

Brand! 1903. Julebog for Arbejdere, udg. af L. C. Niel- 
sen. 2. Opl. (64 S.). [1. Opl. 03]. Odense. 03. Ud- 
giveren. 0,50. 

Brandes, Edvard, Primadonna, Komedie i 3 Akter. (248 
S.). 01. Gyldendal. 3,50. 

— Udenfor Loven. Skuespil i 3 Akter. (222 S.). 02. 
Gyldendal. 3,25. 

— Ét Besøg. Skuespil i 2 Akter. 3. Opl. (94 S.). 03. 
Gyldendal. 1,50. 

— Haardt imod haardt. Skuespil i 3 Akter. (194 S.). 

04. Gyldendal. 3,00. 

— Vera. Skuespil i 4 Akter. (248 S.). 04. Gyldendal. 

3 75. 

— Job og Prædikeren oversatte. (160 S.). 06. (Gylden- 
dal). 3,75. 

— De to Uadskillelige. En politisk Jævnførelse. (16 

5. ). 08. Ikke i Bogh. 

— se: Jesaja. 02. 

— se: Salmerne 05. 

— se: Danmark under Forfatningskampen. 07. 
Brandes, Georg, Saml. Skrifter. Folkeudgave. M. 1 

Portr. I— XII. 99—02. Gyldendal. 50,00. f. 

— Samlede Skrifter. (XHI). Supplementsbind. (544 

5. ). 03. 6,00. — (XIV). 2. Supplementsbind. (»Ber- 
lin« og »Julius Lange«). (590 S.). 04. 6.50. 
— XV. (Skikkelser og Tauker. I). (514 S.). 05. 
7,50. — XVI. (Skikkelser og Tanker. II). (3S0 S.). 

06. 5,75. — XVII. (Skikkelser og Tanker. IID. (444 
S.). 06. 7,00. 03—06. Gyldendal. 32.75. 

— Fem danske Digtere. (Af »Gyldendals Bibi.«). (322 
S.). 02. Gyldendal. 1,00. *1,50: *1,90. 

— Levned. (I). Barndom og første Ungdom. M. 1 
Portr. (416 S.). 05. Gyldendal. 6,50. 

— Hovedstrømninger i det XIX. Aarhundredes Literatur. 
5. Oplag. Folkeudgave. I— III. (492 + 592 + 690 
S.). 06—07. Gyldendal. 15.00. 

— Levned. (II). Ét Tiaar. (388 S.). 07. Gyldendal. 6.50. 

— Levned. (III). Suevringer og Horizonter. (396 S.\ 

08. Gyldendal. 6.50. 

— Om Læsning. (32 S.). 08. Gyldendal. 0.75. 
Brandes, J. L., se: Kærligheds-Bogen. 05. 
Brandforsikringsanstalter, de offentlige, og Bnmdsluk- 

ningsvæsenet i Tyskland. Oversat. (3S S.). 01. Ikke 
i Bogh. BRANDFORSIKRINGSFOKENING — BREUM. 3£ Brandforsikringsforening, Landejendomsbesidderes, for 
rørlig Ejendom i Thisted Amt 1853—1903. M. Portr. 
(22 S.). Thisted. 03. Ikke i Bogh. 

Brandforsikringsforening, de mindre Landejendomsbesid- 
deres, for Bygninger og andre faste Ejendele i Nørre- 
jylland. 1855—1905. (68 S.). Aarhus. 05. Ikke i 
Bogh. 

Brandforsikringsforening, den nordslesvigske, for rørlige 
Ejendele. 1847—1907. (10 S.). Haderslev. 07. Ikke 
i Bogh. 

Brandsikringsbestemmelser, københavnske, vedr. Tea- 
tre m. m. Trykt s. Mskpt. t. Br. f. Kbh.s Magistrats 

4. Afd. (94 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Brandsmark, A. L., Efterladte Digte. Udg. som Mskpt. 

for hans Venner af hans Hustru. (84 S.). Holbæk. 

02. Ikke i Bogh. 
Brandt, C, se: Morgensange til Skolebrug. 03. 
Brandt, C. J., se: Tillæg t. Grundtvigs Festsalmer. 

10. Opl. 01. 

— se: Gud ske Lov! 4. Udg. 06. 

Brandt, H. H., Vejledende Vink for Værnepligtige. 2. 
Opl. (8 S.). 08. Ikke i Bogh. 

— Gaa lien og se Guds Værk! — se: Nyborg, A. 05. 
Brandt, J. Fr., Samlingspolitik. Forsvar- Valgret. (24 

5. ). 05. Hagerup. 0,35. 

— Roskilde — ikke København. Neutralitet — ikke 
Alliancer. (32 S.). 07. (Schønberg). 0,50. 

Brandt, P., Forretningsgang t. Br. v. Undervisning i 
Bogføring. (12 S.). (Aalborg). 05. Forf., Thisted. 

0. 50. 

Brandt, P. M. S., Skrivebøger med latinske Forskrifter. 

1. — 5. H. 4. 05. Stinck. å 0,15. 
Brandt-Jorgensen, 0. C, Forsvarssagen. Forslag til Ryt- 
teriets Omorganisation. (96 S.). 08. Tryde. 1,00." 

Brandvæsen, Orlogsværftets, samt Bestemmelser t. Fore- 
byggelse og Slukning af Ildsvaade. M. 1 Kort. (80 
S.). 06. Ikke i Bogh. 

Branner, Kr., og E. Rohde, Engelske Taleøvelser til 
Skolebrug. (112 S.). 04. Gyldendal. *1,75. 

Franske Taleøvelser til Skolebrug og Privat- 
undervisning. (76 S.). 06. Gyldendal. *1,35. 

Branner, V., Franske og tyske Taleøvelser t. Br. v. Post- 
fagprøven. Oversat til tysk af A. F. F. Liichow. (68 
S.). 4. 06. Generaldirek't. f. Postvæsenet. 1,00. 

— Franske Stiløvelser og Versioner t. Br. v. Postfag- 
prøven. (196 S.). 07. Generaldirektoratet f. Post- 
væsenet. 1,50. 

— Franske Versioner. Dansk Postforenings Kursus 1907. 
(8 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Bransager, N., Den danske Regering og Rigsdag 1901. 
Biografier og Portræter. (748 S.). 01—03. Lang- 
kjærs Bogtrykkeri. 11,50. f. 

— og P. Rosenkrantz, Den danske Regering og Rigsdag 
1901—3. Supplementshefte. (48 S.). (Gratis for 
Subskribenter). 03. Langkjærs Bogtrykkeri. 0,75. f. 

Branth, J. S. Deichmann, Hvor vidt er vi i tro og lære? 
(46 S.). 06. Host. 0,50. 

— og C. Christensen, Lille Naturlære til Skolebrug. M. 
126 Fig. 2. gennems. Udg. (168 S.). 05. Høst. 
*1,40. 

Branting, A., Bven. En Samfundsroman. Aut. Overs, 
frasvensk ved V. Holm. (350 S.). 03. V. Pio. 3,50. 

Branting, Hj., Arbejderne dg Livsforsikringen. Over- 
sættelse. (12 S.). 04. Livsforsikringsselskabet »De For- 
enede«. Gratis. 

Brauft, vort daglega. (8 S.). Akureyri. 06. (Arthur 
Gook). 

Brazier, se: Elskovsdrikken. 03, 

Bredahl, Malte, Ved Dødens Port. (48 S.). Aarhus. 06. 
Jysk Morgenblad. 0,25. 

Bredal, Andr. J., For mine små Venner: 120 Gåder, 
Talgåder, geograf. Gåder etc. 2. Udg. (16 S.). Aal- 
borg. 07. Udgiveren. 0,10. Bredsdorff, Chr., Bibelhistorie f. Folkeskolen. 46. Tu- 
sinde. M. 2 Kort. (128 S.). 06. Rom. *0,75. 

— se: Saugbog, kristelig. 3. Udg. 02. 

— se: Morgensange, 60 gamle og nye. 6. Udg. 04. 
(Bredsdorff, Hanna). Moster Hanna. Af to af hendes 

Søsterdøtre. (Særtr. af »Højskolebladet« ). M. Illustr. 
(16 S.). Kolding. 08. Ikke i Bogh. 

Bredsdorff, M. T., og H. Nutzhorn, 65 Melodier til 
»Psalmebog for Kirke og Hjem« (Den nye Psalmebog). 
Et Tillæg indeh. alle de Melodier til den nye Psalme- 
bog, som ikke findes i de to tidligere Samlinger. (76 
S.). (Odense). 01. Schønemann. 0,85. 

Bredstrup, Stig V., Tale ved fhv. Ejer af Rane Lade- 
gaard Jacob Holm Bredstrups Jordefærd d. 16. Sept. 
1908. (8 S.). Hobro. 08. Ikke i Bogh. 

Breemen, P. J. van, Ueber das Vorkommen von Oithona 
nana Giesbr. in der Nordsee. M. 1 Kort. (24 S.). 03. 
(Høst). 1,00. 

Bregendahl, Marie, Hendrik i Bakken. Et Billede. (236 

S.). 04. Gyldendal. 3,50. 
Bréhat, A. de, Gulddalen. En Guldgraverfortælling. 

Oversættelse ved Thor Petersen. M. Illustr. af Vald. 

Andersen. (392 S.). 08. Roman-Magaziuet. f. 
Brehm, A., Dvrenes Liv. Populær Udg. ved J. 0. Bøving- 

Petersen. M. Illustr. (Af »Frem«). I— III. (528 + 

536 + 596 S.). 07. Gyldendal. 7,50. *10,50. 

*12,00. 

Breidahl, Axel, Markens Liljer. (184 S.). 01. »Klods- 
Hans« Forl. 2,50. 

— Gøglerliv. Bjlleder af moderne Cirkusliv. I — III. 
(70 + 88 + 74 S.). 02. »Jakel«s Forlag. 

— Sange af »Den uartige Dreng«, lokal Farce i 4 
Akter. M. Portr. (24 S.). Odense. 06. Merkantil- 
trykkeriet. 0,35. 

— se: Slæde, den vidunderlige. 08. 

— og Fr. Ricard, Cirkusdui't. Farce-Operette i 3 Akter. 
Tekstudg. med Musik og Illustr. (16 S.). 4. 07. 
(Willi. Hansen). 1,00. 

BreiMjorft, Sig., Rimur af Numa kongi Pompflssyni. 2. 
utg. (116 S.). BessastaSir. 03. Sk. Thoroddsen. 1,00. 

— Rimur af Viglundi og KetilriSi. 2. utg. (110 S.). 
Bessasta5ir. 05. Sk. Thoroddsen. 1,00. 

— Rimur af Likafroni kougssyni og koppum hans. 2. 
utg. (116 S.). BessastaSir. 07. Sk. Thoroddsen. 
1,00. 

Breitung, A., Udviklingslæren og Kristentroen. Et 
»Baade — Og« imod Vilh. Rasmussens og andres »Enten 
—Eller«. (74 S.). Odense. 05. 1,00. — II. En 
Advarsel mod Lettroenhed overfor Vantroens populær- 
videnskabelige Skrifter. (152 S.). Odense. 06. 1,75. 
05—06. (Milo). 2,75. 

Bremer, F., En Julefortælling fra Sverrige. (Smaaskr. 
f. Søndagssk.). (24 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Bremer, Vilh. E., Festskrift i Anl. af Selskabet »Wes- 
sels Minde«? 50 Aars Jubilæum. M. Illustr. og Portr. 
(24 S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 

Brendstrup, A. T., Retskrivningsøvelser f. Begyndere. 
(60 S.). Slagelse. 04. Forf. (Haldagermagle ved 
Fuglebjerg). 0,60. 

Brendstrup, H., Fredensborg Lærer-Embedes Lnnning. 
Trykt s. Mskpt. (106 S.). Hillerød. 02. Ikke i 
Bogh. 

— Omløbende Uldhandlere. (32 S.). 04. (Than. & 
Appel). 0,50. 

— Afløsning af Jordebogsafgifterne i Frederiksborg Amt. 
(128 S.). Hillerød. 08. (Knud Poulsen). 0,50. 

Brengle, S. L., Hellighedens Vej. (150 S.). 03. Frelsens 

Hær. 0,75. *1,00. 
Breson, Elias, Opgaver i Fysik. (32 S.). Helsingør. 04. 

Jens Møller. 0,60. 

Facit. (4 S.). Helsingør. 04. Jens Møller. 0,20. 

Breum, Sophie. Fuldtro Sind. Roman fra d. 16. Aarh. 

(354 S.). (Aarhus). 02. Gyldendal. 4,50. 40 BREUM— BRIX. Breum, Sophie, Kongebørn. Fortælling. Bill. af Anna E. 
Munch. (138 S.). 04. Gyldendal. 3,00. »4,75. 

— Julegæster o. a. stilfærdige Historier. (142 S.). 05. 
Gyldendal. 2,00. 

— Hjemligt. Fortællinger. (164 S.). Odense. 07. Milo. 
2,25. 

— De Vandrende. Nutidsroman. (262 S.). 08. Gylden- 
dal. 4,00. 

— se: Bog, Odense Bys, om H. C. Andersen. 05. 
Breuning-Storm, H. A., Sygestatistik for Marinen. 

19 00 /oi— °7os. 4. 01—08. Ikke i Bogh. 
Brev til Konfirmanden. Ved Fr. Gredsted. 2. Udg. (20 

S.). 03. Hagerup. 0,20. 
Brev, et, fra en spedalsk Mand. (12 S.). Rønne. 03. 

»Budsk. fra Naadens Rige«. (Rønne). 0,04. 
Brev, aabent, til Hr. Overlæge, Dr. med. Ludv. Nielsen 

fra en af de 12 i Følge Lov af 30 / 3 1906 ansatte 

offeutl. behandlende Læger. (Af Jobs. Hammerich). 

(12 S.). 07. Gyldendal. 0,35. 
Brevbog. Den allerfuldstændigste Anvisning til at skrive 

Frier-Breve m. m. efter. 196. Opl. (16 S.). 03. R. 

Stjernholm. 0,25. 
Brevbog for alle. 5. Opl. (72 S.). 04. Strandberg. 0,60. 
Brev-, Beregnings- og Formularbog, nyeste. 4. omarb. 

og udv. Opl. (156 S.). 04. V. Pio. 1,25. 
Brevbog, den ny. (64 S.). 05. M. Pedersen. 0,50. 
Brevbog for Elskende. (24. Tusinde). (64 S.). 05. 

Strandberg. 0,50. 
Brev- og Formularbog med et Uddrag af de ny Skatte- 
love m. m. Efter Will. Borch ved Ch. Weiss. (220 

5. ). 05. Hagerup. 1,50. *2,00. 

Brev- og Formularbog, hver Mands. 7. Udg. (152 S.). 

06. Rom. *1,50. 

Brevbøger, Kancelliets, vedr. Danmarks indre Forhold. 
I Uddrag udg. ved L. Laursen af Rigsarkivet. 1580 
—83. (856 S.). 03. 8,00. — 1584—88. (1026 S.). 
06. 9,00. — 1588—92. (1030 S.). 08. 9,00. 03— 
08. (Reitzel). 26,00. 

Brevduebladet. Udg. af Foreningen til Brevduesagens 
Fremme i Danmark. Redakt. Tb. Leisner (sidst Chr. 
Skjolding). 1.— 8. Aarg. 4. (Hektograferet). 01—08. 
For Medlemmer. 

Brevdueforeningen »Kjøbenhavn« 1878 — 1903. (10 S.). 
03. Foreningen. 1,00. 

Brevduen. Organ for Medlemmerne af Brevdueforeniu- 
gen » Kjøbenhavn«. Redakt. 0. Fog (og senere F. C. 
Rosenørn). 19.— 26. Aarg. 4. 01—08. For Medlemmer. 

Breve fra en Rejse til Armenien. (Kvindel. Miss. Ar- 
bejdere). M. Illustr. (46 S.). 01. Kvindel. Miss. Ar- 
bejdere. 0,25. 

Breve fra Jane Welsh Carlyle, Thomas Carlyles Hustru. 
Indledede og oversatte af M. Pingel. (248 S.). 01. 
(Prior). 3,25. 

Breve, hundrede originale franske, t. Br. ved Undervis- 
ning og Selvstudium, saml. og udg. af A. Kromann. 
(70 S.). 02. Gyldendal. 1,00. 

Breve, den nye Pagts, paa ny oversatte og forsynede med 
Oplysninger af A. Sørensen. 2. gennems. Udg. (218 
S.). 02. Gad. 2,00. 

Breve, Fars, fra Norge 1901, 1902 & 1903 m. m. (af 
Fredr. Møller). Trykt s. Mskpt. M. Illustr. (108 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

Breve, Mors, fra Norge 1896 & 1903 (af Ida Møller). 
Trykt s. Mskpt. M. Illustr. (86 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Breve, som han ikke fik. (Af Gråfin v. Heyking). Aut. 
Overs, ved 0. Lehmann. (200 S.). 03. Hagerup. 3,00. 
*4,50. 

Breve, Dronningens. Hist. Roman. (»Aftenbladet« s Feuill.) 

(p. 1—64). (Ufuldendt). 04. Ikke i Bogh. 
Brevvexling mellem Ægteparret Pram og 0. C. Olufsen 

1793—96. Meddelt af H. Ehrencron-Miiller. (Særtr. 

af »Personalh. Tidsskr.«). (174 S.). 07. Ikke i Bogh. Brevveksling mellem George Sand og Alfred de Musset. 
Ved Felix Decori. M. Tegn. af Alfr. de Mnsset. Over- 
sat af Jenny Heymann. M. 8 Billedbilag. (118 S.). 

07. Nord. Forfatteres Forlag. 3,50. 

Brevvexling mellem N. M. Petersen og Carl Såve. Udg. 
af Carl S. Petersen. (208 S.). 08. (Sehubothe). Gyl- 
dendal. 3,00. 

B r i c k a, C. F., se: Meddelelser om Rigsarkivet f. 1898 
—1900. 

— se: Daneay, Ch. de. 01. 

Bricka, G. S., Verdenshistorien i fragmentarisk Frem- 
stilling. 7. Udg. (204 S.). 03. Gyldendal. *2,50. 

Bridge. Efter Norman & Stacey. (10 S.). Aarhus. 05. 
Alb. Bayer. 0,35. 

Bridge. (8 S.). Helsingør. 07. Jens Møller. 0,15. 

Briem, Eirikur, Tafla til hægSarauka vi5 margfoldun 
og deilingu. (204 S.). (Reykjavik). 01. Asche- 
houg. 

— Stafrofskver. 4. prentun. (48 S.). Reykjavik. 04. 
Sig. Kristjånsson. *0,25. 

— Reikningsbék. 1. partur. 9. prentun. (96 S.). 06. 
1,12. — 2. partur. 4. prentun. (50 S.). 05. 1,00. 
Reykjavik. 05 — 06. Sig. Kristjånsson. 2,12. 

Briem, Halldor, Ingimundur gamli. Sjonleikur i 3 f'årtuni. 
(68 S.). Reykjavik. 01. Sig. Kristjånsson. 0,50. 

— Agrip af Islandssogu. (122 S.). Reykjavik. 03. Sig. 
Kristjånsson. 1,00. 

— Kennslubék i flatamålsfræSi. 2. utg. endurbært. (M. 
8 Tavler). (130 S.). Reykjavik. 04. Sig. Kristjåns- 
son. 1,25. 

Briem, Valdimar, Kristin barnafræSi i ljoSum. (78 S.). 
Reykjavik. 06. (Sig. Kristjånsson). 0,50. 

— LeiSangursljoS. (Sérprent lir „Nyju Kirkjubla6i\ 
(14 S.). Reykjavik. 06. Ikke i Bogh. 

B r i k s ø, Ellen, se: Dikke-dik-Bogen. 07. 

Briksø, Sejer, Vejledn. til Skatteskemaets Udfyldning 
ved Selvangivelse til Indkomst- og Formueskat til 
Staten. 2. Opl. (30 S.). [1. Opl. 02]. Odense. 05. 
Milo. 0,35. 

— Vejledning t. Skatteskemaets Udfyldning ved Keb- 
stadejendommenes Ejendomsskyldsætning. (24 S.). 
Odense. 08. Milo. 0,35. 

— Vejledning t. Skatteskemaets Udfyldning ved Land- 
ejendommenes Ejendomsskvldsætuing. (24 S.). Odense. 

08. Milo. 0,35. 

— se: Schrum, L. V. M. 05. 

Brinch, Chr., (I) Havevennernes Havebog. En kortf. Vej- 
ledning. (362 S.). Nakskov. 03. Forf., Bækkedal 
pr. Taastrup. 3,00. 

— Hegn- og Læplantning. En kortf. Vejledning. (32 

5. ). 05. Ikke i Bogh. 

— Taastrup Vejviser-Lommebog 1908. (M. 1 Kort\ 
(32 S.). Roskilde. 08. Udgiveren. 0,35. 

Brinch, Chr., (II) Spiritismen i sine Grundtræk. (Særtr. 
af »Spiritisten«). (8 S.). 04. Philippavej 3. 0,10. 

Bring Lys! Meddelelser fra Kvindelige Missions Arbej- 
dere. (K. M. A.). 1.— 6. Aarg. 4. 03—08. Kvindel. 
Miss. Arbejdere, å 1,00. 

Bring Lys! (20 S.). Herning. 05. Ikke i Bogh. 

Brinkmann, Aug., Studier over Danmarks rhabdoeøle og 
acøle Turbellarier. M. 5 Tvl. (Særtr. af »Vidensk. 
Medd. f. d. naturhist. Forening i Kbh.«). (164 S.). 

06. (Tillge). 3,50. 

Brix, Hans, H. C. Andersen og hans EventvT. (300 S.). 

07. (Sehubothe). Gyldendal. 5,00. 

— Fagre Ord. Smaa Kommentarer til beromte danske 
Digte. M. 1 Portr. (264 S.). 08. (Sehubothe). Gyl- 
dendal. 4,00. *5,25. 

— og H. Rasmussen, H. C. Andersen fra hans Fødebv 
(1805 — 2. April — 1905). 3. Oplas. (88 S.), [i. 
Opl. 05]. Odense. 05. Milo. 1,25. 

Brix, T., Nordslesvig og Tysklands Selvfornedrelse. En BROBERG — D. BRUUN. II Protest mod den herskende Kurs. Udg. paa dansk ved 
A. Friis. (68 S.). 02. Gyldendal. 1,00. 

Broberg, C, For ikke 100 Aar siden. Med særligt Hen- 
blik paa Norges Forening med Sverig. (78 S.). 05. 
Hagerup. 1,00. 

Broberg, F. C, Enderslev Sogns Historie. (Særtr. af 
»Østsjæll. Aarbøger«). (36 S.). Kjøge. 08. IkkeiBogh. 

Broch, L., se: Regler, internat., f. Assauter etc. 05. 

Brochmann, J. P., Folkets Søn. Nutidsroman. 2 Dele. 
(528 + 510 S.). Aalborg. 05—06 . Leander Nielsen. 
3,25. 

Brochmann, Jørgen H. H., Fader vor. (140 S.). 03. Gyl- 
dendal. 2,00. *3,00. 

— Den hellige Nadverd. To Foredrag. (36 S.). (Kria.). 

07. Gyldendal. 0,50. 

Broch-Rasmussen, Dansk Lomme Told-Tarif udsat i Kro- 
ner og Øre med Angivelse af Krigsskatten samt andre 
Bestemmelser vedr. Toldvæsenet. 4. forøg, og forbedr. 
Udg. (264 S.). 01. Halling. *3,00. 

Brock, Peter, The chronological museum of the danish 
kings in Rosenborg Castle. A short description. (40 
S.). 01. Gad. 0,50. 

— De danske Kongers kronologiske Samling paa Rosen- 
borg Slot. Illustr. Vejledning. Aut. Udgave med 212 
Billeder. (152 S.). 02. Aug. Bang. 2,00. *3,25. 

— Hist. Rcalregister over Rosenborg-Samlingens For- 
øgelser. 1851—1903. (172 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Die chronologische Sammlung der dånischeu Konige 
im Sehlosse Rosenburg. Eine kurzgefasste Uebersicht. 
(40 S.). 06. Gad. 0,50. 

— Vejledn. i de danske Kongers kronol. Samling paa 
Rosenborg Slot. (28 S.). 06. Rosenborg. 0,50. 

Broderbaandet. Medlemsblad for Foreningen af udgaaede 
voksne Sønner fra Børnehjemmet »Bethlehem«. Udg. 
af Foreningen »Broderbaandet«. Redig. af Gust. Jen- 
sen (og senere af Arth. Boe). 1. — 2. Aarg. 04 — 05. 
For Medlemmer. 

Broderi-Tidende. 1902. Fol. 02. Aug. "Wiegand. 0,25. 
(Kvartl.). 

Broderi-Tidende, nordisk. Udg. af E. & H. Nielsens 
Tegnekontor, Kolding. 1. — 3. Aarg. Fol. Kolding. 
05—08. Udgiverne. 0,60. (Kvartl.). 

Brodersen, C. J., Om Muligheden af at indrette Danip- 
kedelfyringen saaledes, at der opnaas en saavidt mulig 
røgfri Forbrænding. (28 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Beskrivelse af Forbrændingsanstalten for Dagrenova- 
tion i Frederiksberg Kommune. M. 4 Tvl. (12 S.). 
03. Ikke i Bogh. 

Brodersen, M., Opbvggclse i Hjemmet. 1 — 2. Nyt Opl. 
(38 S.). [1. Opl. 03]. Thisted. 04. Forf. (Ebberup). 
0,25. 

Brodthagen, Henrik, og Karl Jørgensen, Bibelhistorie for 
Grundskolen. (Børnenes Bibelhistorie Nr. 1). M. 
Illustr. (96 S.). 08. Gyldendal. *0,65. 

Bibelhistorie for Mellemskolen. (Børnenes Bibel- 
historie. Nr. III). M. Illustr. og 2 Kort. (160 S.). 

08. Gyldendal. *1,75. 

Kirkehistorisk Tillæg til Børnenes Bibelhistorie. 

M. Illustr. (16 S.). 08. Gyldendal. 0,10. 

Bibelhistorie med Kirkehistorie. (Børnenes Bibel- 

hist. II). 6. Oplag. M. 2 Kort. (160 S.). 09. Gyl- 
dendal. *0,90. 

Broholm, Aug., Jesu Liv eller Evangeliernes Harmoni. Et 
Foredrag. (4 S.). Rønne. 02. Ikke i Bogh. 

— Kinjila og Kifwa eller Missionen i Inkissidalen. (Fort- 
sættelse af »Tre Aar i Afrika«). M. Illustr. (40 S.). 
02. Dansk Baptist-Forlag. 0,50. 

— En Banebryder for bibelsk Sandlied. Julius Købners 
Liv og Gerning for Baptistmissionert i Danmark. M. 
Portr. (32 S.). 06. Dansk Baptist-Forlag. 0,35. 

Brooke, S. A., Jesus og Nutidens Tænkning. 4 Pra'di- 
kener. Oversat af A. M. Jensen. (60 S.). 02. Theo. 
Berg. 0,50. Broom, M. C, Et farligt Spil. Fortælling. (Romantillæg 
til »Illustr. Familieblad«). (208 S.). (Kria.). 06. 
Ikke i Bogh. 

Bror Jam o. a. udvalgte Fortællinger og Æventyr. 
(54 + 24 + 16 + 20 S.). 02. Hagerup. 1,00. *1,75. 

Brorson, Carl, Bridge. 2. Oplag. (110 S.). [1. Opl. 07]. 
08. Tryde. 1,50. *2,75. 

Brorson, Hans Adolf, Troens rare Klenodie med Svane- 
Sang, Psalmer og aandelige Sange. Nyt Oplag. M. 
1 Portr. (524 S.). (Aarhus). 01. Gyldendal. *1,50. 

Brown, W., Lommebog for Handlende i Spørgsmaal og 
Svar. 4. gennems. Udg. (156 S.). 07. J. Erslev. *1,50. 

Brovst Udstillings-Cabaret 1908. Skum og Stænk af »Den 
glade Enke«. (12 S.). Nørresundby. 08. Ikke i Bogh. 

Bruck, W. W., Bekæmpelsen af Tandkaries. (Særtr. af 
»Tandlægebladet«). (8 S.). Odense. 03. Ikke i Bogh. 

Brud, den rige, og den fattige Bejler. Det bekendte 
Folkesagn om de to Elskende, der hviler i de to Høje 
ved Jægersborg vejen. (36 S.). 06. Strandberg. 

0. 25. 

Brud, Pablos. En Roman fra Guldfeberens Dage. (Særtr. 
af »Aftenbladet« s Føljeton). (216 S.). 08. Ikke i 
Bogh. 

Brugsforeningen. Medlemsblad f. Strandvejskvarlerets 
Brugsforening. Redakt. J. L. Larsen. (J. L. Bjørner). 

1. — 6. Aarg. 4. Kolding. 03—08. For Medlem- 
mer. 

Bruhn, E., se: Slagelse Vejviser 1904 — 05. 
Bruhn, Rose, Mor Sara til Hoel. Fortælling fra Trønde- 
lagen i Halvfjerdserne. (158 S.). 01. Hagerup. 2,50. 

— Sælsomme Magter. (174 S.). 03. Hagerup. 2,75. 

— Kærlighedens Veje. (176 S.). 04. Hagerup. 2,75. 
*4,25. 

— Under Hjemmets Tag. (192 S.). 05. Hagerup. 3,00. 
*4,50. 

Naar Jord og Hjerter gløder. En Kærlighedshistorie 
fra Italien under Vesuvs Udbrud 1906. (140 S.). 06. 
Hagerup. 2,25. *3,75. 

— Mors Arv. 2. Opl. (108 S.). [1. Opl. 08]. 08. Hage- 
rup. 2,00. *3,50. 

— Anne Lykke. Hist. Roman. 3. Oplag. (192 S.). [1. 
Opl. 08]. 09. Hagerup. 3,25. *4,75. 

Brun, Lyder, Jesu Billede. (176 S.). 04. Gyldendal. 
2,00. *3,00. 

— Jesus og det gamle Testamente. (116 S.). 08. V. 
Pio. 1,75. 

Brun, Rich., Rektoren. En Livsskildring. (128 S.). 06. 

Hagerup. 2,00. 
Bruun, A., Kortf. Anvisning til Plantning og Pasning 

af Frugttræer. (Særtr. af »Haven«). (8 S.). 03. 

Ikke i Bogh. 

(Bruun, Andreas), Jens Vilhelm Dahlerups Liv og Virk- 
somhed. Udg. af hans Medarbejdere. M. 6 Tvl. (132 
S.). Fol. 07. (Hagerup). 30,00. 

— se: Jubilæumsbogen. 05. 

— se: Vejledn. over dansk Koloniudstilling. 05. 

— se: Burmeister & Wain. 06. 

Bruun, Carl, Kjøbenhavn. En illustreret Skildring af 
dets Historie, Mindesmærker og Institutioner. Efter 
Forfatterens Død fortsat af P. Munch. I— III. (626 
+ 742 + 1002 S.). 87—01. Gyldendal. 45,00. *55,00. 

Bruun, Christian, Ludvig Holberg og Tersløsegaard. (52 
S.). 05. Gad. 0,75. 

— Erindringer fra det gamle kongelige Bibliothclc. Ef- 
terladt Manuskript. M. 1 Portr. (68 S.). 06. Gyl- 
dendal. 2,00. 

— se: Fortegnelse over de i 1850 demittercde Studenter. 
05. 

Bruun, Christopher, Til det norske Folk. (16 S.). 05. 
(Lehm. & Stage). 0,25. 

Bruun, Daniel, Afrika, dets Opdagelse, Erobring og Kolo- 
nisation. I— II. Med Bill. 36 Bilag og Kort. (454 
+ 448 S.). 4. 98—01. Gyldendal. 24,00. 

6 42 D. BRUUN — BRUNNICHE. Bruun, Daniel, Færøerne, Island og Grønland paa Ver- 
densudstillingen i Paris 1900. M. Illustr. (52 S.). 01. 
(Gyldendal). 1,25. 

— Hesten i Nordboernes Tjeneste paa Island, Færøerne 
og Grønland. (Særtr. af »Tidsskr. I. Landøkonomi«). 
(Studier af Norboernes Kulturliv. III. 1). (90 S.). 
01. (Schubothe). (Gyldendal). 1,50. 

— Det bøje Nord. Færøernes, Islands og Grønlands Ud- 
forskning. M. 5 Farvetr., 1 Bilag, 1 Kort og 1 Bil- 
lede. (260 S.). 02. Gyldendal. 5,25. 

— Kampen om Nordpolen. Polarforskningens Saga. M. 

1 Farvetr., 1 Kort og 1 Bilag. (402 S.). 02. Gylden- 
dal. 8,75. 

— Sprengisandur og Egnen mellem Hofs- og Vatna- 
jokull. (Særtr. af »Geogr. Tidsskr.«). M. Illustr. og 

2 Tvl. (Studier af Nordboernes Kulturliv. IV. 2). 
(24 S.). 4. 02. Ikke i Bogb. 

— Ved Vatna Jokulls Nordrand. Undersøgelser, foretagne 
i Sommeren 1901. (Særtr. af »Geogr. Tidsskr.«). M. 
Illustr. (20 S.). 4. 02. (Gyldendal). 0,75. 

— Gennem afsides Egne paa Island. (Særtr. af »Tidsskr. 
f. Landøkonomi«). (Studier af Nordboernes Kulturliv. 
III. 2). (120 S.). 03. (Schubothe). (Gyldendal). 1,50. 

— Arkæol. Undersøgelser i Godthaabs og Frederikshaabs 
Distrikter i Grønland 1903. (Særtr. af »Geogr. Tids- 
skrift«). (20 S.). 4. 04. Ikke i Bogh. 

— Blokstuer paa Kirkebo og i Thorshavn. Færøske 
Bygdekirker. (Særtr. af »Architekten«). M. Illustr. 
(Studier af Nordboernes Kulturliv. V. 1. — 3. H.). 
(40 S.). 4. 04. Ikke i Bogh. 

— Fra de færøske Bygder. (Særtr. af »Tidsskr. f. Land- 
økonomi). M. Illustr. (Studier af Nordboernes Kultur- 
liv. III. 3). (92 S.). 04. (Schubothe). (Gyldendal). 
1,50. 

— 40 Aar efter. (Særtr. af »Berl. Tid.«). (438 S.). 

04. (J. Lund). 5,00. 

— De gamle Nordbokolonier i Grønland. (Særtr. af »Tids- 
skrift f. Landøkonomi«). M. Illustr. (Studier af Nord- 
boernes Kulturliv. III. 5. H.). (92 S.). 05. (Schu- 
bothe). (Gyldendal). 1,50. 

— Generalstabens Opmaaling paa Island. (Særtr. af 
»Tidsskr. f. Landøkonomi«). M. Illustr. (Studier af 
Nordboernes Kulturliv. III. 4). (20 S.) 05. (Schu- 
bothe). (Gyldendal). 0,75. 

— Med Russerne i Mantschuriet. Erindringer og Op- 
tegnelser. (Særtr. af »Milit. Tidsskr.«). Med 2 Tvl. 
(146 S.). 05. Gyldendal. 2,00. 

— Iceland, routes over the highlands. Sprengisandur 
and Kjalvegur. With maps and plans. (124 S.). 07. 
Gyldendal. 3,00. 

— Krig gennem Aartusinder. 1. — 48. H. å 0,50. — Fra 
Sebastopol til Solferino. Krimkrigen 1854—56. Kri- 
gen i Norditalien. M. 13 Billedbilag. (256 S.). 07. 8,00. 
*10,75. — Oldtidens Krigshistorie. Fra Marathon til 
Farsalos. M. 17 Billedbilag. (240 S.). 4. 08. 8,00. 
*10,75. 07—09. A. Christiansen. 16,00. *21,50. 

— Foredrag om Godthaabsegnen og den gamle Vester- 
hygd. (Særtr. af »Grønl. Selskabs Aarsskrift«). M. 1 
Kort. (14 S.). Odense. 08. Ikke i Bogh. 

— Unersutit merkit iniliorkarnigssainut. (Om Edder- 
fuglefangst; oversat af 0. Bendixen). M. 4 Tvl. (28 

5. ). Godthaab. 08. Ikke i Bogh. 

Bruun, Emil, Søn- og Helligdage. En Aargang Prædi- 
kener. (360 S.). 07. Hagerup. 4,50. *6,00. 

— Tale ved Fru Anna Louise Westenholz's f. Heibergs 
Jordefærd d. 6. Dec. 1907. (4 S.). Helsingør. 08. 
Ikke i Bogh. 

Bruun, F., Urtegaarden. M. Illustr. (64 S.). 01. Gyl- 
dendal. 1,00. *1,35. 

— Frugthaven. M. Illustr. (118 S.). 02. Gyldendal. 
2,00. *2,50. 

Bruun, Georg, Kolding Latin- og Realskole 1800—1900. 
(40 S.). (Skoleprogr.). Kolding. 01. Ikke i Bogh. Bruun, Georg, Da Kolding lærde Skole skulde nedlægges. 

Kolding Latin- og Realskole. Kolding højere Almenskole. 

(Særtr. af Kolding Skoleprogr.). (32 S.). Kolding. 

05. Ikke i Bogh. 
Bruun, Joh. Balth., Elektriske Anlæg til Stærkstrøm. 

3. forøg, og omarb. Udg. M. Illustr. (500 S.). 03. 

Hagerup. 8,00. *10,00. 
Bruun, Laur., Historiens Dom o. a. Historier. M. Portr. 

(126 S.). 02. Gyldendal. 2,00. 

— Alle Synderes Konge. Roman. 2. Oplag. (396 S.). 
[1. Opl. 03]. 03. Gyldendal. 5,75. 

— Det store Hjerte. En lille Bog om Julen. (92 S.). 
03. Gyldendal. 1,50. *2,75. 

— Kronen. En Historie. 2. Opl. (286 S.). [1. Opl. 02]. 

03. Gyldendal. 4,50. *6,00. 

— Absalons Saga. 1. Del. (386 S.). 5,75. — 2. Del. 
(458 S.). 6,75. 04. Gyldendal. 12,50. 

— Den evige. (I. — II. Bog). Hjærternes Møde. 2. Opl. (220 
S. [1. Opl. 05]. 05. 3,25. — (III.— IV. Bog). Spiring 
og Vækst. 2. Opl. (186 S.). [1. Opl. 05]. 05. 2,75. 
— (V.— VI. Bog). De klare Øjne. 2. Opl. (230 S.). 
[1. Opl. 06]. 06. 3,50. — (VIL— VIII. Bog). Og 
Lyset tændtes. 2. Opl. (212 S.) [1. Opl. 06]. 06. 
3,00. 05—06. Gyldendal. 12,50. 

— Den sidste Fribonde. (252 S.). 05. Gyldendal. 4,00. 

— Emma Jonsson. En Historie. Nv og afsluttet Udg. 
(310 S.). 05. Gvldendal. 4,75. 

— Livets Frugter. Skuespil i 4 Akter. (246 S.). 05. 
Gyldendal. 3,75. 

— Pan. Roman i fire Timer. (316 S.). 06. Gvldendal. 
5,00. *6,50. 

— Midnatssolen. Roman. 3. Oplag. (346 S.). [1. Opl. 
07]. 07. Gyldendal. 5,50. 

— Hjemad. Én Historie. 3. Opl. (170 S.). [1. Opl. 08]. 
08. Gyldendal. 2,75. 

— se: Zanten, van. 08. 

Bruun, Palle, Indberetning om de færoske Havneforhold. 

(90 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Bruun, Viktor, Kloaken. En Fortælling fra Samfundets 

Udkanter. (110 S.). 08. A. Christiansen. 1.50. *2,90. 
Brikker, V., Ved Dorthea Mortensens Jordefærd d. 27. 

Febr. 1906. (8 S.). Kolding. 06. Ikke i Bogh. 
Briiel, G. P. L., Bidrag til det praktiske Skovbrug. 

1.— 2. Afsnit. M. Illustr. (344 + 304 S.). 00—04. 

(Rom). 11,00. 
Briiel, J., Klitterne i Ringkjobing Amt. En hist. Frem- 
stilling. (22 S.). 4. Ringkøbing. 02. Forf., Vester 

Thorup. 0,60. 

— Klitterne i Ribe Amt. En hist. Undersøgelse. (Særtr. 
af »Fra Ribe Amt«). (58 S.). Kolding. 03. Ikke i 
Bogh. 

Bryggeritidende, dansk. Medlemsblad for Dansk Bryg- 
mester Forening og Foreningen af Hvidtolsbryggere 
paa Sjælland. Redig. af L. Hjort og senere af L. 
Hjort og A. Kløcker, sidst af 0. Fog og A. Kløcker. 

4. '— 11. Aarg. 4. 01—08. Udgiverne. 5,00. (Kvartl.). 
(4.-6. Aarg. 3,00 aarlig). 

Briihl, G. v., Marmorbruden. Kriminalroman. I — II. 

(544 + 524 S.). 06. W. Janssen. 
Bryllupsrejse, Grosserer Jensens, eller Hvad Hotelpigen 

saa gennem Nøglehullet. 03. Strandberg. 0,35. 
Bryllupstaler paa Holsteinborg d. 8. Juni 1905. d. 12. 

Juni og d. 17. Juli 1906. (44 S.). 06. Ikke i Bogb. 
Brynildsen, J., engelsk-dansk-norsk Ordbog. Gennemset 

af J. Magnussen. Udtalebetegnelsen af 0. Jespersen. 

I— II. (744 + 1160 S.). 02—07. Gyldendal. 20.00. 

*23 50. *27 75. 

— Tyske Gjenf'ortællinger. I. (68 S.). (Kria.). 05. Gvl- 
dendal. 1,25. 

— Tyske Stile. I. (56 S.). (Kria.). 05. Gyldendal. 1,00. 
Brunniche, Joh., se: Vandreliv. 08. 
Briinniche, E., Studier over Hjærnesvulsternos Behand- 
ling. (330 S.). 03. (Schubothe). Gyldendal. 6.00. BRÆDSTRUP— BUERDORF. 43 Brædstrup Avis. Ugeblad for Brædstrup og Omegn. Redi- 
geret af Fr. Ravn. 1901—08. Fol. Horsens. 01—08. 
Udgiveren. Gratis. 

Brøchner, Hans, og Chr. K. F. Molbech. Eu Brevvexling 
(1845—75), udg. og indledet af H. Høffding. M. 2 
Portr. (432 S.). 02. Gyldendal. 6,00. 

Brøchner, N. J. S., Udregningstabel t. Br. f. Mejerier, 
Møller og Foderstofforretninger. (14 S.). Fol. Ny- 
borg. 01. Schøneniann. 4,00. 

Brøchner-Larsen, C, og P. G. Winding, Ny Skriftlæs- 
ningsbog f. Folkeskolen. 4. Udg. (172 S.). 02. (Schu- 
bothe). Gyldendal. *2,25. 

Brødre, de fjendtlige. Fortælling fra Indiauer-Terri- 
toriet. (36 S.). 02. Strandberg. 0,25. 

Brødre, de to. Af M. J. A. Paa Dansk ved N. P. Madsen. 
(286 S.). 05. K. Foren. f. i. Miss. 1,50. *2,25. 

Brødre, Nattens. Sensationsroman. Bearb. efter det En- 
gelske af Palnatoke. I— IV. (274 + 272 + 246 + 
300 S.). Odense. 07—08. Skand. Forlag, Odense. 4,83. 

Brødsgaard, J. J., Analyseøvelser f. Folkeskolen. (16 

5. ). Skjern. 08. Forf. (Herborg Skole pr. Ringkjø- 
bing). 0,20. 

Brønderslev Avis. Udg. af P. Christensen. 8. Aarg. Fol. 
Brønderslev. 01. Udgiveren. 1,50. (Kvartl.). 

Brønderslev Social-Demokrat. Udg. af det danske Ar- 
bejderparti. Redakt. H. P. Hansen og N. C. Christen- 
sen. 1906—08. Fol. Aalborg. 06—08. Arbejder- 
partiet. 2,00. (Kvartl.). 

Brøndsted, K. G., Niels Glambæk. Historien om, hvor- 
ledes han blev en Mand. (252 S.). (Aarhus). 02. 
Gvldendal. 3,75. 

— Digteren og Døden. Et Digt. (32 S.). (Aarhus). 03. 
Hagerup. 0,85. 

— Funk'erne. Et Stykke Familieroman fra Systemskif- 
tets Tid. 2. Oplag. (258 S.). [1. Opl. 06]. '(Aarhus). 

06. Hagerup. 4,00. *5,50. 

— En Smule Sandhed ind i Løgnen. Piece om »Parla- 
mentarismen« i Danmark. 2. Opl. (20 S.). [1. Opl. 
08]. (Aarhus). 08. Hagerup. 0,40. 

Brøndsted, P. 0., Fremtiden. (26 S.). 02. (Barfod & 
Co.). 0,50. 

Brøndum-Nielsen, J o h s., se: Dyrerim, de gamle 
danske. 1. H. 08. 

Brønniche, S. Chr., Forsøg paa en Fremstilling af Læren 
om Graderne paa Grundlag af Emanuel Swedenborgs 
Skrifter. (52 S.). 05. (Tillge). 1,00. 

Brønnum, H. F., Paa Eventyr i Skoven. Drama. (16 S.). 
Aalborg. 04. Ikke i Bogh. 

Brønsted, J. N., Om Ændringen i fri Energi ved kemi- 
ske Processer. (Vidensk. S. Skr.). (36 S.). 4. 04. 
(Høst). 1,10. 

— Affinitetsstudier. II. M. Illustr. (Vidensk. S. Skr.). 
(86 S.). 4. 06. (Høst). 2,15. 

— Affinitetsstudier. III. Blandingsaffinitelcn i binære 
Systemer. (120 S.). 08. (Prior). 2,50. 

Buch, Ejnar, Kampen mellem Tro og Vantro. M. en 
Efterskrift af H. Høffding. (236 S.). 04. Gyldendal. 
3,75. 

Buch, Martin, Bestemmelser vedr. alm. forekom niende 
Postforretninger og Regnskabsaflæggelse paa Stats- 
bane-Postekspeditioner. Trykt s. Mskpt. (88 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

— Jærnbane-Stalistik, fremstillet i store Træk til Under- 
visning i Jærnbaneskolen. Trvkt s. Mskpt. (24 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

— Kortf. Lærebog i Jærnbsnehistorie. Udarbejdet t. 
Undervisn. i Jærnbaneskolen. (56 S.). 08. Ikke i Bogh. 

B u c b - F r a n d s e n, H., Kridttegning. 3. Udg., se: 
Cli rist i:t nscu S< li in iil t , I. II.'!. 

Buchwald, E., og A. S. Steenberg, Plangeometrisk Kon- 
struktionsbog. 1. H. 8. Opl. (28 S.). 07. 0,50. — 
2. H. 7. Opl. (28 S.). 05. 0,50. 4. 05—07. Gyl- 
dendal. 1,00. Bud fra Nathanaelskirken. Udg. af Kirkelig Forening f. 
indre Miss. i Kbh. ved N. N. Westergaard (senere ved 
P. Oldenburg og sidst ved J. Th. Sadoliu). 1904—08. 
04—08. K. Foren. f. i. Miss. å 1,00. 

Budbringer, Helligaands Sogns. Udg. af Kirkelig For- 
ening for indre Mission i Kbh., ved N. N. Westergaard 
(senere ved P. Oldenburg og sidst ved J. Th. Sadolin). 
1901—08. 01—08. Helligaands Sogns Klokkerkontor. 
Gratis. 

Budbringer, Kjøbstæderues (senere Budstikke, Land- 
boernes). Redig. af P. Jeppesen og L. Stephan. Nr. 
1—12. Fol. Odense. 04. Udgiverne. 0,05. (pr. Nr.). 

Budbringeren fra K. F. U. M. og K. F. U. K. i Slagelse. 
Redig. af [J. C] Olsen. 1.— 2. Aarg. Slagelse. 04—06. 
Udgiveren. 0,25. (Halvaarlig). 

Budde, C. C. L. G., Nouveau procédé pour la sterilisation 
du lait. (Extr. du »Tuberculosis« et de »Ugeskrift f. 
Læger«). (30 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— La sterilisation du lait par le Peroxyde d'Hydrogéne. 
(48 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Om Sterilisation af Mælk med Brintoverilte. (68 S.). 
05. (Linds Eftf.). 0,50. 

Budde, Leopold, Juleforlællinger, illustr. af C. Thomsen. 
Med Kompositioner af J. P. E. Hartmann. 3. Opl. (172 
S.). 01. Gyldendal. 2,50. *3,50. 

— Julefortællinger. 2. Samling. (158 S.). 02. Gylden- 
dal. 2,50. *3,50. 

— Juleaftensbilleder. 2. Oplag. (112 S.). 06. Schøn- 
berg. 1,00. *2,00. 

— For hvis Skyld var det? En Fortælling. (Efter »Hus- 
vennen«). (Smaaskrifter f. Søndagsskolerne"). (24 S.). 

07. Ikke i Bogh. 

Budde-Lund, G., A revision of »Crustacea isopoda terre- 

stria«. 2. Splicrilloninæ. 3. Armadillo. M. 5 Tvl. 

(114 S.). 04. (Hagerup). 14,00. 
Budge, W., Det eneste sande Evangelium eller De første 

Kristnes Tro. (4 S.). (Aarhus). 05. Mormonerne. 

0,01. 

— Hiiin eini sanni nådarboSskapur e5a tru hinna fyr- 
sta kristnu. (16 S.). Reykjavik. 05. L. Bjarnason. 
0,25. 

Budskab fra Naadens Rige. Et Maanedsskrift til cliriste- 
lig Oplysning af Chr. Møller. 37. — 44. Aarg. Rønne. 
01—08. Udgiveren. 0,30. (Kvartl.). 

Budskab, det glade, til alle. (Traktater fra »Kirkeklok- 
ken«). 1902—08. 02—08. »Kirkeklokken«s Exped. 

Budskab, godt. Udg. og Redakt. S. v. d. Osten. 1. Aarg. 

08. Udgiveren. 1,00. 

Budstikke til Selskab for germansk Filologi. 3. — 4. Aarg. 

Ansvarh. Redakt. Gudm. Sehutte. 01 — 03. Udgiveren. 

2,50. (Aariig). (Gratis for Medlemmer). 
Budstikke for Sorø Højskoles Elevforening. Udg. af Sorø 

Højskoles Elevforening. Redig. af Kr. Hansen (og 

senere af K. Elnegaard). 1. — 8. Aarg. Haslev og 

Sorø. 01 — 08. For Medlemmer. 
Budstikke, godlandsk. Fagblad for germansk Sprog. Nr. 

1—4. Ansvarh. Redakt. Gudm. Schiitte. (Fortsættelse 

af »Budstikke til Selskab for germansk Filologi«). 

03— 04. Udgiveren. 2,00. (Aariig). (Gratis for Med- 
lemmer). 

Budstikke, Hugins. Redig. af Charlotte Norrie. Nr. 1 — 
16. 03—04. Udgiveren. 1,00. (Aariig). 

Budstikke, dansk. Redig. af Peter S. E. Petersen. 1 — 3. 
Aarjr. 4. Odense. 05—08. Udgiveren. 0,5(1. (Kvartl.). 

Budstikken. Maanedshlad tor K. F. U. M., Aalborg. 
Ansvarh. .1. M. Kylling. 1. — 5. Aarg. 4. Aalborg. 

04— 08. Foreningen, a 0,60. (Gratis f. Medlemmer). 
Buemann, E. W., Vejledn. for Forbrugere af Elektricitet. 

(32 S.). Kolding. 06. Sjodt & Weiss' Bogtr., Kolding. 
0,25. 

Buerdorf, B., Vejen til Lvkke. Foredrag. Paa Dansk 
ved Mieh. Larsen. (62 S.). 01. V. Figgé. 0,30. BUERDORF — BUSK. Buerdorf, B., Um Næringsværdien af Frugt. Paa Dansk 
ved Mich. Larsen. (64 S.). 03. V. Figgé. 0,20. 

Buffalo Bills Eventyr og Bedrifter. I. Echo, det for- 
underlige. — II. Ryttere, de rode. — III. Skytter, 
de forvovne. 05. K. Laurtsen. å 0,25. 

Bugge, Alexander, Vikingerne. Billeder Ira vore For- 
fædres Liv. (328 S.). 04. 5,00. — 2. Samling. (348 
S.). OG. 5,50. 04—06. Gyldendal. 10,50. 

Bugge, Chr. A., Jesu Hoved-Parabler udlagte. (328 S.). 
01. Gyldendal. 5,00. 

Bugge, Sophus, Bidrag til Tolkning af danske og tildels 
svenske Indskrifter med den længere R;«kkes Runer. 
M. Illustr. (Særtr. af »Aarb. f. nord. Oldk. og Hist.«). 
(190 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Bugge, T., se: Tillæg t. Salmebog f. Kirke og Hjem. 
03. 

Buhl, Frants, Muhammeds Liv og Lære. (16 S.). 01. 
(J. Erslev). 0,20. 

— Muhammeds Liv. (380 S.). 03. Gyldendal. 6,00. 

— Israeliternes Kulturhistorie. (14 S.). 04. (J. Ers- 
lev). 0,20. 

— Den babylonsk-assyriske Religion. (16 S.). 05. (J. 
Erslev). 6,20. 

— Det israelitiske Folks Historie. 4. ændr. Udg. (422 
S.). 06. Gyldendal. 6,50. 

— Israeliternes Religion. (16 S.). 07. (J. Erslev). 

0. 20. 

— se: Testamente, det gamle. 08 — 09. 

Buhl, Holger, Ved min kære Hustru Aue Buhls (f. Skov) 
Begravelse 29. Jan. 1904. (12 S.). Vejle. 04. Ikke 
i Bogh. 

Bull, Jacob B., Fra Fru Ingers Tid. Roman. M. Portr. 
(378 S.). 02. Gyldendal. 5,00. 

— Fonnaasfolket. Norsk Bondefortælling. Illustr. af A. 
Bloch. 2. Opl. (132 S.). [1. Opl. 02]. 03. Gyldendal. 
2,50. *3,50. 

— Jomfruerne paa Østraat. Roman. (476 S.). 03. Gyl- 
dendal. 6,00. 

— Folkelivsbilleder. I. Bind. 1.— 2. Saml. II. Bind. 

1. — 2. Saml. (252 + 202 + 280 + 168 S.). 04. Gylden- 
dal, å 2,50. 

— Christian Frederik, Norges Konge. Folkeskuespil i 5 
Akter. (122 S.). (Kria.). 05. Gyldendal. 2,00. 

— Peter Wessel. En hist. Roman. Omslagstegn. af A. 
Bloch. (I). (208 S.). 05. Gyldendal. 2,50. *4,00. 

— Tordenskjold. En hist. Roman. Omslagstegn. af A. 
Bloch. (II). (204 S.). 05. Gyldendal. 2,50. *4,00. 

— Fjeldkraker og Skogstrold. M. Tegn. af Th. Kittel- 
sen. (160 S.). (Kria.). 06. Gyldendal. 2,50. 

— Eline Vangen. Et Folkelivsbillede. 5. Opl. (154 S.). 
[1. Opl. 06]. (Kria.). 07. Gyldendal. 2,50. *4,00. 

— Nye Folkelivsbilleder. 2. R. I— II. (314 + 460 S.). 
(Kria.). 07—08. Gyldendal. 12,50. *i5.50. 

— Veslefrikk. En Eventyrdigtning. (156 S.). (Kria.). 
07. Gyldendal. 2,50. 

— Atten Hundrede og fjorten. En hist. Roman. (378 
S.). (Kria.). 08. Gyldendal. 5,50. *7,00. 

— Fjeldfolk. M. 1 Bill. (158 S.). (Kria.). 08. Gylden- 
dal. 2,50. 

— Glomdalsbruden. 5. Oplag. M. 1 Bill. (118 S.). [1. 
Opl. 08]. (Kria.). 08. Gyldendal. 2,00. *3,50. 

— Østerdalskongen. Et Folkelivsbillede. 4. Oplag. M. 
1 Bill. (162 S.). [1. Opl. 07]. (Kria.). 08. Gylden- 
dal. 2,50. 

— Jagthistorier. 2. Opl. M. 1 Bill. (202 S.). [1. Opl. 
08]. (Kria.). 09. Gyldendal. 3,00. 

— Moro«amme Kropper. 6. Opl. M. 1 Bill. (148 S.). 
[1. Op!. 08]. (Kria.). 09. Gyldendal. 2,50. *4,00. 

Bullen, F. T., »Kaskelotten« s Togt Jorden rundt efter 
Spermhvaler. Aut. Overs, ved J. Knudsen og V. Rasch. 
M. Portr., 2 Kort og 39 Bill. (474 S.). 03. (Gad). 

*4,no. 

Bulletin, the, with which is incorporated the St Thomas commercial and shipping gazette. Vol. 26 — 33. 4. 
St. Thomas. 01—08. L. Nolte. 0,40 cents. (Maa- 
nedlig). 

Bulletin de Tinstitut internat, de statistique. XVH. (702 

S.). 08. Ikke i Bogh. 
Bulthaupt, H., Kain. Musikdrama i 1 Akt. Overs, af 

S. Levysohn. Musiken af E. d' Albert. (Th. Rep. Nr. 

237). '(12 S.). 04. (Schubothe). Gyldendal. 0,35. 
Bunaftarblbd. Skrift fyxi foroyskt jarSabruk. GiviS 

tit av M. Winther-Lutzen. 1. — 2. arg. Torshavn. 

03—04. Udgiveren. 1,00. (Aarlig). 
BunaSarrit. Utg. BunaSarfjélag Islands. 15. — 22. år. 

Reykjavik. 01 — 08. Islands Landbrugsselsk. å 1,50. 
Bunabarskolinn å Holum i Hjaltadal. (94 S.). Akurevri. 

04. Ikke i Bogh. 

Bunck, Poul, Pietro Anatoli. Roman. (312 S.). 03. V. 
Pio. 3,50. 

Bundesen, P, C, Mindeskrift om Slaget paa Reden d. 
2. April 1801. (Særtr. af »Tidsskr. for Søvæsen«). 
M. 1 Plan og 1 Tabel. (92 S.): 01. (Tryde). 1.00. 

Bundgaard, Christen, Proletarer. (160 S.). 07. Gylden- 
dal. 2,50. 

B u n g e, G. v., se: Har De nogeusiude prøvet det? 2. 
Opl. 03. 

[Buntzen, Andr.], Valgretsbetragtninger. (Særtr. af »Berl. 

Tidende«). (56 S.). 04. Ikke i Bogh. 
Bunyan, John, Pilegrimmens Vandring. Illustr. Udg. 

Paa Dansk ved N. T. Jerne. 1.— 2. Del. (168 + 188 

5. ). 01. K. Foren. f. i. Miss. 3,00. *5,00. 

— Den hellige Krig. Illustr. af C. Bang. Paa Dausk ved 
N. T. Jerne. (218 S.). 04. K. Foren. f. i. Miss. 2.25. 
*4,25. 

— En Pilgrims Vandring fra denne Verden til den 
kommende. Oversat af Ingeborg Christensen. M. 
Portr. (348 S.). 08. V. Pio. *1,50. 

Burckhardt, Jacob, Renaissaucens Kultur i Italien. Ved 

C. Mønster Med Forord af J. A. Fridericia. (442 

S.). 03. Gad. 7,00. *9,50. 
Bureisingur. Foroyskt ti6skrift. GiviS iit av A. C. Even- 

sen. 1902. Kbh. (og Torshavn). 02. Udgiveren. 2.00. 

(Aarlig). 

Burg, P. van der, Træ- og Marmormaleri. Praktisk 
Haandbog for Dekorationsmalere. 4. forbedrede Opl. 
Med et Atlas paa 36 Foliotavler. Texten paa Dansk 
ved J. L. Harboe. (124 S.). 4. [1. Opl. 01]. Odense. 
08. Oversætteren, Odense. 16.00. (Uden Atlas 3,00). 

Burland, H., Finansmanden. Roman. Aut. Oversættelse 
ved E. Melbve. (464 S.). 07. »Politikeu«s Forlag. 
0,75. 

Burmeister & Wain, Aktieselskabet. Maskin- og Skibs- 
byggeri, Kbh., dets Tilblivelse og dets Historie. (Af 
Andr. Bruun). (108 S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

Burnett, F. H., Lille Lord Fauntlerov. Oversat fra En- 
gelsk. (240 S.). (Bergen). 01. J. Erslev. 2.50. *3,00. 

Bums, Robert, Digte. Ved Uffe Birkedal. (54 S.). 08. 
(Gyldendal. 1,00). Th. Johansen. 0,50. 

Busch, A., Vidnesbyrd fra Vor Frue Kirke i Odense. M. 
1 Portr. (842 S.). 06. K. Foren. f. i. Miss. 5.00. 
*6,50. *7,00. 

(Busck, Aug.), At knytte en Kærlighedsgerning til Doden. 
(12 S.). 05. Ikke 'i Bogh. 

— Ja . . .? Trykt s. Mskpt. (40 S.). 06. Ikke i Bogh. 
Busck, Joh., Folkekirken. Et kirkepolitisk Stridsskrift 

i Anl. af Harboøresagen. (70 S.). 01. (Lehm. & 
Stage). 0,80. 

— Sogn eller Menighed lig Dod eller Liv. (44 S.). 02. 
(Lehm. & Stage). 0.50. 

— Forslag til Lov for Folkekirken. (16 S.). (Silkeborg. 
05. (Gjellerup). 0,35. 

Bushido! Japanernes System. Bearbejdet af H. Boudesr- 
ger og V. Gurre. (62 S.). 08. (Schønberg). 1.00. 

Busk, C. J., Lærebog i Historie. I — II, se: Moller, 
Ejler. 05. A. E. BUTLER — BOGESKOV. 4:> Butler, A. R., Lille Kathleen eller solrige Erindringer 
om en Barnearbejder i Herrens Viugaard. Oversat af 
E. M. 1 Portr. (52 S.). Ol. (E. Ronge). 0,60. 

— Ved Afrikas Floder fra Kapstadeu til Uganda. Eu 
Missionshistorie. Overs, af C. Stricker. M. Bill. og 
Kort. (152 S.). 04. (K. Foren. f. i. Miss.). 1,50. 

Butler, H. E., og V. Gurre, Menneskets tavse Bøn! Liv 
og Kønsliv. (64 S.). 08. Literarisk Forlag. 1,00. 

Buxbom, Laura, se: Grønvald-Fynbo. 08. 

Biichmann, J., Dansk Sproglære. (36 S.). 07. (Øberg, 
Nakskov). 0,25. 

Byen Slesvig og Dannevirke. Af A. A. Trykt s. Mskpt. 
(14 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Byer, Danmarks, og deres Mænd. VII. Mylius-Erichsen, 
L., Ringkøbing og Omegn. 01. »Hver 8. Dag«s For- 
lag. 1,00. 

Byerhverv, de danske, i Tekst og Billeder. I. Køben- 
havn. 1.— 16. H. å 1,00. — II. Jylland. 1.— 10. H. 
å 0,75. — III. Øerne. 1.— 3. H. å 0,75. 4. 04—08. 
(Lebm. & Stage). 25,75. 

Bygningslov f. Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark, 
stadf. d. 30. Dec. 1858 med Tillæg af 3. Jan. 1890. 
Forsynet med et Sagregister. (16 S.). 08. V. Pio. 
0,25! 

Bygningslovene for Kjøbenhavu og Frederiksberg samt 
Bygningsreglementerne for Valby, Brøndshøj og Sund- 
byerne. (52 S.). Fol. 04. (Gad). 5,00. 

Bygningsreglement for Gladsaxe-Herløv Kommune. (24 
S.). Lyngby. 03. (F. R. Andersen). 0,50. 

Bygningsreglement for Gilleleje By og Omegn. Stadf. af 
Justitsministeriet d. 26. Aiig. i907. (14 S.). (Hille- 
rød). 07. V. 0. Søtofte, Gilleleje. 0,30. 

Bygningsreglement for Lyngby Kommune under Kbh.s 
Amt. Med alfab. Register.' (34 S.). Lyngby. 07. 
Schous Bogh., Lyngby. 0,40. 

Bygningssnedker-Arbejder. Nye praktisk-auvendelige 
Fortegninger. Udg. af Schmolil & Ståheliu, Kieser & 
Deeg. (M. 96 Tvl.). 4. Kbh. (Ravensburg). 04. 
Ludv. Schiith. I Mappe 25,00. 

Bygningstidende, dansk. Tidsskrift for Bvguings-Industri 
og -Haandværk. Redakt. Alfr. Møller. 1902. Nr. 
1—20. 4. 02. Udgiveren. 1,75. (Kvartl.). 

Bygnings-Tidende for Haandværkere og Grundejere. 
Redakt. M. Sørensen. 1. Aarg. Nr. 1—11. 4. 07. 
Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 

Bygnings-Tidende, dansk, for Haandværkere og Grund- 
ejere. Redakt. M. Sørensen. 1. Aarg. Nr. 1 — 5. 4. 
07. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 

Bygningsvedtægt for Esbjerg Kommune. (90 S.). Es- 
bjerg. 04. Esbjerg Kommunekontor. 0,60. 

Biilow, Adam, Optegnelser til Johannes' Aabenbaring. 
Med Forord af P. E. Blume. (42 S.). 06. K. Foren, 
f. i. Miss. 0,35. 

Biilow, Axel, Hyrdestavene. En Julehilsen til gamle 
Venner. (8 S.). Aalestrup. 03. Lillethorup, Aale- 
strup. 0,10. 

— Op til Herrens Bord. 6. Oplag. (144 S.). 07. K. 
Foren. f. i. Miss. 1,00. *1,60. 

— Vor Børnelærdom. (144 S.). 07. K. Foren. f. i. 
Miss. *0,75. 

— Vor Børnelærdom. Skoleudgave. (68 S.). 07. Gyl- 
dendal. 0,50. 

— Sindet. 2. Oplag. (20 S.). [1. Opl. 08]. 08. K. 
Foren. f. i. Miss. 0,25. 

B ii 1 o w. Joh., se: Fra Hoffet og Byen. 06. 

Biilow, Soph., Charly Johnson, C. Winsløw, Beretning om 
en Rejse til London og Berlin. Trvkt s. Mskpt. (8 
S.). 05. Ikke i Bogh. 

Biilow, Vald. J., Taler ved Indvielse af Øster Bording og 
Hvinningdal Skoler 16. Nov. 1905. (14 S.). Silke- 
borg. 05. Forf. (Gjødvad v. Silkeborg). 0,50. 

Byrdal, V., De udnævnte Landstingsmænd. (112 S.). 06. 
(Gyldendal). 2,00. Byrdal, V., Lægens Vidnepligt. (Særtr. af »Ugeskr. f. 

Læger«). (24 S.). 06. (Gyldendal). 0,35. 
Byrjalsen, K., se: Læsebog, Børnenes. 04 — 08. 

— se: Geografi, Bornenes. 06—07. 

— se: Fædrelandssange. 2. Udg. 07. 

— se: Læsebog, Barnets første. 07. 

— se: Salmebog, Børnenes. 7. Udg. 07. 

Byron, Don Juan. Oversat paa Dansk af H. Drachmann. 
M. 2 Portr. I. 2. Opl. II. (442 + 476 S.). 92—02. 
(Schubothe). Gyldendal. 12,00. *16,00. 

— Nokkur lj66mæli. Steingn'mur Thorsteinsson Jjyddi. 
(134 S.). Reykjavik. 03. S. Eymundsson. 2,00. 

Bæk, H., Danske Læsestykker for Latin- og Realskolens 
I. og II. Klasse samt Borgerskolens højere Klasser. 
(312 S.). 01. Gjellerup. *2,75. 

— Retskrivningshjælp for Elever paa et ældre Trin. (46 
S.). 01. Gjellerup. 0,35. 

— Danske Digtere. Læsestvkker. 3. Opl. (134 S.). 08. 
Gjellerup. 1,65. *2,00. 

— 50 Paragraffer t. Br. v. Undervisningen i dansk 
Grammatik. 5. Opl. (38 S.). 08. Gjellerup. *0,50. 

Bække smaa, mange — eller Hvad en 5 Øre kan blive 
til. Udg. af Kirkefondets Komité for 5 Øres Indsam- 
lingen. (12 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Bæ rent sen, C, se: Lovsamling, færøsk. 01. 

Bacher, E., De almindelige saakaldte Forkølelsessyg- 
domme og deres Behandling i Hjemmet. M. Illustr. 
(94 S.). 06. Frimodt. 1,25. 

— og N. H. Rasmussen, Studenter paa Høstarbejde. 3. 
Oplag. (56 S.). [1. Opl. 07]. 07. Hagernp. 1,00. 

B o c h e r, E. J. E., se: Instrukser, Jesuiterues hemme- 
lige. 01. 

Bøcher, J[orgen] M[ikkelsen]. (22 S.). Aalborg. 04. 
Ikke i Bogh. 

Backer, Kappel, Jorgen. Fortælling fra Vendsyssel. 2. 
Opl. (190 S.). 01. (Gjellerup, E. Jespersen). Chr. Flor. 
2,00. f. 

— Kristine Hum. En Landsbyhistorie. (168 S.). 02. 
(Gjellerup, E. Jespersen). Clir. Flor. 2,50. f. 

— Ud i den vide Verden. Et Æventyr. (78 S.). 03. 
(Gjellerup). E. Jespersen. (1,50). *1,00. 

— Dovendidrikken o. a. Julehistorier for Børn. (52 S.). 
04. E. Jespersen. *0,50. 

— En varm Dag o. a. Julehistorier for Børn. (48 S.). 
04. E. Jespersen. *0,50. 

— Mosekonen brygger. Julehistorier f. Børn. (96 S.). 

04. E. Jespersen. *1,00. 

Bødkertidende, dansk. Udg. af de organiserede Bødker- 
mestre. Ansvarh. Redakt. H. Petersen. 1901. 4. 
Odense. 01. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 

Bødtcher, Ludvig, Digte. M. Indledn. af V. Andersen. 
(128 S.). 02. Gyldendal. *2,50. *3.00. 

— Mødet med Bacchus. Vinens Antologi I ved K. Dorph- 
Petersens Vinlager. Illustr. af Vald. Andersen. (14 

5. ). 07. Dorph-Petersens Vinlager. Gratis. 
Bødtker, A. T., og S. Høst, Lærebog i Fransk f. Begyn- 
dere. Dansk Udg. ved H. P. Hansen og A. Mantzius. 
(210 S.). 04. Hagerup. *2,85. 

Biiftvarsson, Arni, se: Gufibrandsson, jiorlakur. 06. 
Bøffelpanden, Pattawatomi-Høvdingen. En Fortælling fra 

det fjærne, vilde Vesten. (36 S.). 02. Strandberg. 

0,25. ' 

Bøger, den nye Pagts historiske, paa ny oversatte og for- 
synede med Oplysninger af Axel Sørensen. 3. gen- 
n'ems. Udg. (392 S.). [Heraf særskilt: Glædesbud- 
skabet efter Matthæus. (56 S.). — Glædcsbudskabet 
efter Markus. (38 S.). - - Glædesbudskabet efter 
Lukas. (60 S.). — Glædesbudskabet efter Johannes. 
(46 S.). — Beretning om nogen af Apostlenes Virk- 
somhed. (54 S.). — Oplysninger. (134 S.), a 0.60]. 
08. Gad 3,00. *4,75. 

Bøgeskov, Ludv., Skov-Kirsten. Skildringer fra Menigheds- 
livet i Vendsyssel. I. (116 S.). Odense. 04. Milo. 1,25. 46 BØGESKOV — BØRNEFORTÆLLINGER. Bøgeskov, Ludv., Inger Dal, hendes Søn og hendes Ven- 
ner. Skildringer fra Menighedslivet i Vendsyssel. II. 
(110 S.). Odense. 04. Milo. 1,25. 

— Tre Gennembrudsinænd Ove Grønborg, Thomas Niel- 
sen, Niels Chr. Jørgensen. Skildringer Ira Menigheds- 
livet i Vendsyssel. III. (196 S.). Odense. 05. Milo. 2,25. 

— Fra Folkesal og Kirkehus. Foredrag og Afhandlinger. 
M. 1 Bill. (184 S.). Odense. 07. Milo. 2,50. 

Bøggild, A., Udregnede og afrundede Fragter fra Kbh. 
til samtl. sja^lland-falsterske Stationer og Holdeplad- 
ser. (8 S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

Bøggild, Bernhard, (I) Danmarks Smørexport 19 00 /oi— 
07 /os. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). (19 00 / i 
— 04 /o5 ikke i Bogh.). 01—08. (Schubothe). (Aug. 
Bang), å 0,35. 

— Andelsmælkerierne i de forløbne 20 Aar. Foredrag. 
(Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). (48 S.). 02. 
Ikke i Bogh. 

— Mælkens Produktion. (Særtr. af »Mælkeritidende«). 
(44 S.). Odense. 03. Ikke i Bogh. 

— Mælkeribruget i Danmark 1903—07. (Særtr. af 
»Tidsskr. f. Laudkøkonomi«). 04 — 08. (Schubothe). 
(Aug. Bang), å 0,35. 

— Mælkeribruget i Danmark. M. Illustr. 3. omarb. 
Udg. (638 S.). 07. Gyldendal. 12,00. *15,00. 

(Bøggild, Bernhard), (II) Aktieselskabet Frederiksberg 

Metalvarefabrik, København. 1898—1908. (M. Illustr.). 

(32 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Bøggild, 0. B., Mineralogia Groenlandica. M. 1 Kort. (648 

S.). (Meddel, om Grønland. 32 H.). 05. (Reitzel). 10,00. 
Bøgh, Erik, Et Uhyre. Farce i 1 Akt. 6. Opl. (64 S.). 

05. V. Pio. 1,00. 

— Jomfruen. Vaudeville i 1 Akt. 5. Opl. (64 S.). 06. 
V. Pio. 1,00. 

— To Naboer. Vaudevillebagatel i 1 Akt. 4. Oplag. (24 
S.). 06. J. L. Wulff. 0,50. 

— Fastelavnsgildet. Sangspil i 1 Akt. (Nyt Oplag). (48 
S.). 07. V. Pio. 1,00. 

Bøgh, Nic, Christian Winther. Et Livsbillede. I. 93. 
3,50. — II. 00. 5,50. — III. 01. 6,00. (256 + 448 
+ 494 S.). 93—01. Gad. 15,00. 

— Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv. 
(Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.«). M. Facsimile. 
(24 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Hans Vilhelm Kaalund. En Levnedsskildring. (176 
S.). 06. Ha"gerup. 3,00. 

— Under Skyer og Stjærner. Religiøse Digte. (112 S.). 
07. K. Foren. f. i. Miss. 1,50. 

— se: Idé, en fix. 4. Opl. 05. 

Bøgholm, N., Bacon og Shakespeare. En sproglig Sam- 
menligning. (204 S.). 06. (Siegf. Michaelsen). (J. 
Erslev). 3,00. 

— se: Magnussen, Johs. 09. 

— og Otto Madsen, Engelsk Læsebog. I. (170 S.). 01. 
*2,25. f. — II. Med et Tillæg. (244 S.). 01. *3,50. 
01. Gyldendal. *5,75. 

Engelsk Læsebog f. Mellemskolen og Realklassen. 

(160 S.). 06. Gyldendal. *2,25. 

Engelsk Læsebog f. Gymnasiet. (364 S.). 08. 

Gyldendal. *4,50. 

Engelsk Læsebog for Mellemskolen. 3. uforandr. 

Oplag. (226 S.). [1. Opl. 04]. 08. Gyldendal. *3,00. 

Indlednings-Kursus til Engelsk Læsebog f. Mel- 
lemskolen. 2. Oplag. (44 S.). [1. Opl. 04]. 08. Gyl- 
dendal. 0,75. 

Bohme, Margarete, Fortabt. En falden Kvindes Dagbog. 
Oversat af C. Behrens. 3. Oplag. (352 S.). [1. Opl. 
06]. 06. V. Pio. 3,50. *5,00. 

— Dida Ibsens Historie. En Finale til »Fortabt«. Roman. 
Oversat af Carl Behrens. 2. Oplag. (434 S.). [1. Opl. 
07]. 07. V. Pio. 4,50. *6,00. 

— Apostlen. Breve til en Dame. Oversat af C. Behrens. 
(276 S.). 08. V. Pio. 3,50. Bøje, Chr. A., Lidt om Børneopdragelsen i Japan. (14 
S.). (Progr. fra Marselisborg Kostskole). Aarhus. 01. 
Ikke i Bogh. 

Bøkelund, F., og Blechingberg, Bevar din Sundhed! 100 
vegetariske Retter. Kogebog. Med et Tillæg: Børns 
Ernæring, af Mich. Larsen. 3. forøg. Udg. (46 S.). 
[1. Udg. 06]. Helsingør. 08. Jens Møller. 0,60. 

Bøkelund, J., Vore almindeligste Fødemidlers procentiske 
Sammensætning. Under Medvirkning af M. Larsen. 1 
farvetr. Tavle med Vejledning. (16 S.). 05. Gad. 1,50. 

B ø 1 c k, 0., se: Foredrag over Haandskydevaaben. 01. 

Bøn, den sidste. En Fortælling. (8 S.). 05. Ikke i 
Bogh. 

»Bøn, en Retfærdigs, formaar meget«. (Jak. 5.16). (34 
S.). (Gudel. Smaaskr.). 06. K. Foren. f. i. Miss. 
0,15. 

Bøn. Betragtninger over »Fadervor« af M. [Margr. 
Riitzebeck]. (48 S.). 06. Kviudel. Miss. Arbejdere. 
0,50. 

Bøn, en døende Moders. (8 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Bønnebog for den katholske Ungdom. 2. gennems. Udg. 
(208 S.). 02. (Høst). 0,60. 

Bønnekjæde, Kvindelige Missions Arbejderes. 1901 — 08. 
01 — 08. Kvindel. Miss. Arbejdere. 

Bønnelycke, H. G., Minder fra 1864. Øjebliksbilleder. 
(160 S.). Odense. 04. Milo. 1,75. 

Bønneløkke, H., Regnskabs- og Noteriugsbog for Hus- 
ejere. 2. Opl. (46 S.). Fol. 01. Axel Andersen. 1.50. 

Bønnen i Jesu Navn. Joh. I6.23.24.27. (8 S.). 02. 
Kvindel. Miss. Arbejdere. 0,03. 

Bønner, daglige, til Brug for Set. Josephssøstrenes Ordens- 
samfund. (172 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Bør der allerede i Skolerne gives Oplysning om Køns- 
sygdommene? Referat af Diskussionsmødet d. 18. Febr. 
1903. (26 S.). 03. (Gyldendal). Foren. t. Kønssygd. 
Forebyggelse. 0,25. 

Bør Dansk Jernbaneforbund indmeldes under De samvir- 
kende Fagforbund i Danmark? (16 S.). 06. Ikke i 
Bogh. 

Børgesen, F., Om Algvegetationen ved Færøernes Kvster. 
M. 12 Tavler og 1 Kort. (132 S.). 04. (Gvldeudal). 
4,00. 

— An ecological and systematic account of the Cauler- 
pas of the Danish West Indies. M. Illustr. (»Vidensk. 
Selsk. Skrifter«). (72 S.). 4. 07. (Høst). 1.75. 

Børn, vore. Blad om Kristeu-Opdragelse. Udg. af H. Edv. 
Hass. 4.-9. Aarg. 01—07. (Frimodt). 0,50. (KvartL). 

Børneblad, illustreret, for Nordslesvig. Udg. Thade Peter- 
sen. 12. — 14. Aarg. 4. Kolding. 01 — 03. Udgiveren. 
0,25. (KvartL). 

Børneblad, Indre Missious. Redig. af IL Steffensen og H. 
Ussing (og senere af H. Ussing). 24. — 31. Aarg. 4. 
01—08. Bethesda. 0,40. (KvartL). 

Børneblad, kristeligt. Redakt. og Udg. A. V. Jacobsen. 
26.-33. Aarg. 4. 01—08. Udgiveren. 0.50. (KvartL). 

Børneblad, »Samaritanens«. 1903—08. 03—08. Tillæg 
til »Samaritanen«. 

Børneblad til »Modersmaalet« og »Dannevirke«. 1905 — 
08. Ansvarh. L. P. Christensen. (Tillige Udg. til: 1) 
»Heimdal«, »Haderslev Dagblad« og »Nordborg Avis«; 
2) »Flensborg Avis«; 3) »Dybbøl-Posten«). 4. Kol- 
ding. 05—08. Tillæg til forskellige Blade. 

Børneblad, Esbjerg Ikkervger-Foreuings. Udg. og redig. 
af N. P. Hoff. 1906-^07. 4. Esbjerg. 06—07. Ud- 
giveren. 0,05. (pr. Nr.). 

Børnebladet. Udg. og redig. af Chr. Erichsen (senere til- 
lige af Anna Erslev). 1.— 5. Aarg. 4. 04—08. Chr. 
Erichsen. 0,50. (KvartL). 

Børnebog, »Klods-Haus"«. 2. Oplag. (20 S.). [1. Opl. 05]. 
4. 05. »Klods-Hans'« Forlag. 0,50. 

Børnefortællinger af forskellige Forfattere. Tilhvgsblad 
til »Det tyvende Aarbundrede«. (66 S.). 03 .Ikke i 
Bogh. BØRNE-HJÆLP— CARIT ETLAR. 47 Møller. 27.-33. 
0,25. (Kvartl.). 
af Chr. Wolffsen. 
Udgiveren. 0,35. for Borneskolen, udg. af 

1. Del. 2. Opl. (188 S.). 

2. Del. 2. Opl. (208 S.). | Børne-Hjælp og Børne-Ret. Udg. af den danske Henry 

George-Forening. (8 S.). (Slagelse). 05. (Tillge). 0,10. 
Børnehjælpstidende, se: Blad, Børnenes. 1906. 
Børnelærdom, den kristelige. En lille luthersk Lærebog. 

(32 S.). 04. Prior. *0,25. 
Børnerim og Lege, gamle, med nye Billeder af Louis Moe. 

(14 S.). 4. 01. Stender. 1,00. 
Børnerim, illustr. af Frants Henningsen. Med Forord af 

J. Krohn. (12 Blade). 4. 06. *0,80. — 2. Samling. 

(12 Blade). 4. 07. *0,80. — 3. Samling. (12 Blade). 

4. 08. *0,80. 06—08. Gyldendal. *2,40. 
Børnerim og Lege, gamle, med nye Billeder af Louis 

Moe. (12 S.). 4. 07. Stender. 0,50. 
Børne-Salmebog for Skolen og Hjemmet, samlet af Udg. 

af -.Børnenes Sangbog«. 5. Opl. (176 S.). Stege. 08. 

A. Hviids Forlag. 0,25. 
Børnesangbog for Skolen og Hjemmet. Samlet af L. P. 

Rasmussen (Lidemark). 27. Opl. (256 S.). (Horsens). 

06. *0,35. — 28. Opl. I. (128 S.). (Kbh.). 07. 

0,14. *0,18. *0,22. 06—07. Udgiveren. 
Børnesange, aandelige, for Søndagsskolen og Hjemmet. 

Udg. af Chr. Møller. (224 S.). Rønne. 02. Udgive- 
ren. 0,60. 

Børne-Tidende, dansk. Redig. af A. Gundesen. 12. — 19. 
Aarg. 4. Kria. (Horten). 01—08. Udgiveren. 0,50. 
(Kvartl.). 

Børnetidende, kristelig. Udg. af Chr. 

Aarg. Rønne. 01 — 08. Udgiveren. 
Børneven, illustreret. Redig. og udg. 

11.— 18. Aarg. 4. Rønne. 01—08. 

(Kvartl.). 
Børneven, den ny. Læsebog 

Lærere i By og paa Land. 

[1. Opl. 01]'. 06. *1,15. — 

[1. Opl. 01]. 08. *1,20. — 3. Del. (216 S.). 02. *1,30. 

— 4. Del. (232 S.). 03. *1,35. Odense. 02—08. 

R. Hansen. *5,00. 
Børnevennen. 34. — 41. Aarg. Redig. af Otto Høpfner 

(og senere tillige N. K. Kristensen), sidst af N. K. 

Kristensen. 4. 01—08. Hagerup. 0,35. (Kvartl.). 

(Pr. Bind *2,00). 
Børnevers. Tilegnet lille Jørgen af haus Oldetante. (32 

5. ). 07. Ikke i Bogh. 

Børresen, Th., Efterretninger om Thisted Realskole 1856 
—1906. (30 S.). (Skoleprogr.). Thisted. 06. Ikke i Bogh. 

Børsen. Udg. af et Consortium. Redig. af H. Green og 
H. Stein. 6.— 13. Aarg. Fol. 01—08. Et Consortium. 
3,50. (Kvartl.). 

Børs-Referenten. Organ for Handelsstanden og Børs- 
interesserede. Redakt. A. Melchior. 1. Aarg. Fol. 
08. Udgiveren. 1,30. (Kvartl.). (0,10 pr. Nr.). 

Bors-Tidende. Udg. af N. E. Petersen. 20.— 27. Aarg. 
Fol. 01—08. Udgiveren. 0,40. (Kvartl.). 

Bøving, Adam (riede, Ridrag t. Kundskaben om Donaciin- 
Larvernes Naturhistorie. M. Fig. og 7 Tvl. (272 S.). 

06. Hagerup. 10,00. 

— Grundtrækkene i Zoologiens Historie. (16 S.). 07. 
(J. Erslev). 0,20. 

Bøving-Petersen, J. 0., Moderne Havforskning. (16 S.). 
08. (J. Erslev). 0,20. 

— Geologi f. Gymnasiet. I — III., se: Madsen, Victor. 
07—08. 

— se: Madsen, Henrik. 

— og W. Dreyer, Vor Klud. - Dyr. I — III. M. Farvetr. 
(726 + 642 + 632 S.). 99—04. Gyldendal. 50,00. 
*70,00. 

— og Alb. Stockmar, Zoologi for Mellemskolen og be- 
slægtede Skoler. I. Hvirveldyrene. (140 S.). 06. 
*2,00. — II. Hvirvelløse Dyr. Mennesket. M. 1 Kort. 
(88 S.). 07. *1,35. 06—07. Gyldendal. *3,35. 

Bøyesen, J. E., Prædikeerabedet og Lægprædikantger- 
ningen. (32 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Café-Bladet. Organ for Café-, Restaurant- og Hotel- interesser. Udg. af et Aktieselskab. Redakt. H. 

Henrichsen o. fl. (sidst Th. Borre). 1. — 6. Aarg. Fol. 

02—08. Et Aktieselskab. 1,00. (Kvartl.). 
Café-Bladet, det nye. Nordens største Organ for Café-, 

Restaurant-, Hotel- og Turistinteresser. Udg. af et 

Aktieselskab. Redakt. Louis Hansen. 1. Aarg. Nr. 

1—6. Fol. 04. Et Aktieselskab. Gratis. 
Caine, Hall, Den evige Stad. Roman. I — II. (>.Politikeu«s 

Føljeton). (672 + 628 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Dommeren. En Skildring fra Øen Man. Aut. dansk- 
norsk Udgave. M. 1 Portr. (488 S.). (Odense). 05. 
Peter Hansen. 5,50. *7,00. 

— Drik. En Kærlighedshistorie. Aut. dansk-norsk Udg., 
oversat af Asl. Mikkelsen. 2. Oplag. (104 S.). [1. 
Opl. 06]. 06. Peter Hansen. 1,75. 

— Slaven. Paa Dansk ved M. S. (318 S.). 06. (Prior). 
2,00. f- 

— Trællen. En Skildring fra Island og Øen Man. Dansk- 
norsk Udgave. 2. Opl. (548 S.). [1. Opl. 06]. 06. 
Peter Hansen. 5,50. *7,00. 

— Manboen. Oversat af Asl. Mikkelsen. 2. Opl. (646 S.). 
[1. Opl. 08]. 08. Peter Hansen. 6,00. 

— Den fortabte Søn. Oversat af Asl. Mikkelsen. 2. Opl. 
(440 S.). [1. Opl. 05]. 09. Gyldendal. *2,00. 

Calzabigi, P., Ørpheus. Opera i 3 Akter af Gluck. Paa 
Dansk ved J. Lehmann. (Th.-Rep.). 3. Opl. (12 S.). 

01. (Schubothe). Gyldendal. 0,35. 

Cameron, Lovett, Ungdomssynd. Roman. (»Dauuebrog«s 
Føljeton). (398 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Cammarano, S., Troubadouren. Opera i 4 Akter. Oversat 
af H. P. Holst. Musiken af G. Verdi. 4. Oplag. (Th. 
Rep.). (24 S.). 07. (Schubothe). Gyldendal. 0,50. 

Camoenen. Redig. af Walt. Rosenberg. 1. — 2. Aarg. 4. 
Hørsholm. 04 — 05. Udgiveren. 0,75. (Kvartl.). 

Campe, J. H., Robinson Kruse. Paa Dansk ved I. Bonde- 
sen. 2. Oplag. M. 43 Tegn. af P. Steffensen. (318 
S.). 03. Chr. Erichsen. 1,00. *1,50. 

Canfield, J. H., De nordamerikanske kristelige Forenin- 
ger for unge Mænd i d. 20. Aarh. Foredrag. (24 S.). 

02. Ikke i Bogh. 

Capes, B. E. J., Tavshedens Mølle. Roman. Oversat af 
Ella Melbye. (»Politiken«s Føljeton). (606 S.). 06. 
»Politikeu«s Forlag. 0,75. 

Cardale, J. B., Forelæsninger over Liturgien og Kirkens 
andre guddommelige Tjenester. Oversat. I. 99. "2.' 

— II. 00. 2,50. — III. 02. 2,50. — IV. 08. 2,50. 

— V. 08. 2,50. (I— III f). Aarhus. 99—08. (J. 
Fink-Jensen, Aarhus). 12,00. 

Carell, Annitta, se: Barner-Aagard, C. 

Carell, Annitta, En Datters Kamp eller Jøder og Kristne. 
En Samfundsroman. Oversat fra Fransk ved C. C. (218 
S.). Aarhus. 01. Frederiksbjergs Forlagsforretning. 

Carit Etlar, Skrifter. Illustreret Udgave. I. Herremænd. 

3. Udg. (340 S.). 06. 3,00. *4,50. — II. Krigsbil- 
leder. 2. Udg. (268 S.). 05. 2,50. *4,00. — III. Vaa- 
benmesteren. 3. Udg. (168 S.). 07. 1,50. *3,00. — IV. 
Herverts Krønike. 2. Udg. (214 S.). 05. 2,00. *3,50. 

V. Broget Selskab. 2. Udg. (320 S.). 07. 3,00. 

*4,50. — VI. Tranens Varsel. 2. Udg. (420 S.). 07. 
4,00. *5,50. — VII. Smuglerens Søn. 2. Udg. (170 
S.). 07. 1,50. *3,00. — VIII. Krøniker. 2. Udg. 
(192 S.). 07. 2,00. *3,50. — IX. Fangen paa Kallø. 
2. Udg. (234 S.). 06. 2,50. *4,00. — X. Madsalune. 
(202 S.). 01. 2,25. *3,75. — XI. Strandrøveren. 
2. Udg. (156 S.). 06. 1,50. *3,00. — XII. Rejsende. 
(162 S.). 01. 1,50. *3,00. — XIII. Haabløs. (170 
S.). 02. 1,75. *3,25. 01—07. V. Pio. 

— Tre danske Fortællinger. (Hedemanden. Gengange- 
ren paa Palsgaard. Ea Skattegraver). Med 27 Tegn. 
af P. Steffensen. (316 S.). 01. (Hagerup). *1,60. 

— Livets Konflikter. Fortælling. 3. Udg. (212 S.). 02. 
V. Pio. 1,75. *3,00. 

— Gjøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester. M. 48 CARIT ETLAR — CARØE. Illustr. af P. Steffensen. (670 S.). 03. V. Pio. 6,00. 

*8,00. 

Carit Etlar, Ingos Bedrifter o. a. Fortællinger. M. 34 
Tegn. af P. Steffensen. (310 S.). 03. Clir. Erich- 
sen. 1,00. *1,50. 

— Udvalgte Fortællinger. (Af »Gyldendals Bibi.«). (472 
S.). 03. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Viben Peter. En Historie fra Ditmarsken. 3. Opl. 
1.— 2. Del. M. Illustr. af J. Nørretranders. (168 + 152 
S.). Aarhus. 03. (Jydske Forl.). Gyldendal. 2,50. *4,00. 

— Fortællinger og Noveller. M. Illustr. af Vald. Ander- 
sen. I. Ingos Bedrifter o. a. Fortællinger. M. 3 
Farvetryk. (172 S.). 05. — II. Dans paa Ladebro 
o. a. Fortællinger. M. 3 Farvetr. (170 S.). 05. — 
III. Mesters Ring o. a. Fortællinger. M. 3 Farvetr. 
(168 S.). 05. — IV. Prinsessens Skytte o. a. Fortæl- 
linger. M. 3 Farvetr. (166 S.). 05. — V. Vendetta 

0. a. Fortæll. M. 3. Farvetr. (186 S.). 06. — VI. Serafino 
fra Ota o. a. Fortæll. M. 3 Farvetr. (178 S.). 06. — 
VII. Hundens Mærke o. a. Fortællinger. M. 3 Farvetr. 
(168 S.). 06. — VIII. En glemt Pistol o. a. Fortæll. 
M. 3 Farvetr. (164 S.). 06. — IX. Haltekok. o. a. 
Fortællinger. M. 2 Farvetr. (172 S.). 06. — X. 
Gazela. M. 3 Farvetr. (132 S.). 06. 05—06. Gyl- 
dendal, å 1,50. 

— Salomon Baadsmand. En Historie. (Af »Gyldendals 
Bibi.«)- (360 S.). 05. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Gøngehøvdingen og Salomon Baadsmand. 2 Skuespil. 
Udg. for Børn ved Augusta Carit Etlar. Gennemset af 

1. Bondesen og Z. Nielsen. M. Tegn. af K. Hansen 
Reistrup og P. Steffensen. (304 S.). 06. Chr. Erich- 
sen. 1,00. 

— Kæreste Fortællinger. Digterens eget Udvalg. Folke- 
udgave. M. talr. Tegn. af P. Steffensen. I. Mine kæ- 
reste danske Fortællinger. 1. Saml. 3. Opl. (264 S.). 
— II. Mine kæreste Fortællinger fra fremmede Lande. 

2. Opl. (232 S.). — III. Mine kæreste ældre 
Fortællinger. [Danske Fortællinger 2. Samling]. 2. 
Opl. (304 S.). 06. Chr. Erichsen, å 2,00. *3,00. 

— Peder Tordenskjold. 2 Skuespil. Udg. for Børn ved 
Augusta Carit Etlar. Gennemset af I. Bondesen og Z. 
Nielsen. M. Tegn. af P. Steffensen. (238 S.). 06. Chr. 
Erichsen. 0,80. *1,40. 

— Smuglerens Søn. En Fortælling. (6. Udg.). (168 
S.). 06. V. Pio. 1,25. *2,50. 

— Fangen paa Kallø. En Fortælling. 7. Opl.' (248 S.). 
07. V. Pio. 2,00. *3,25. 

— LifiS i solurnar. Utg. Bokaverslan Vestra. (40 S.). 
IsafjbrSur. 07. B6kaverslan Vestra. 0,30. 

— Minder. Fortalt af ham selv. I biografisk Ramme af 
hans Hustru. Folkeudgave. M. Illustr. (290 S.). 07. 
Chr. Erichsen. 2,00. *3,00. 

— Bjørneæt. 3. Oplag. M. Illustr. af Poul Steffensen. 
(398 S.). 08—09. Chr. Erichsen. 2,50. *3,50. 

Carit Etlar, Augusta, Smugleren. Romantisk Fortælling 
fra forrige Aarhundrede. (200 S.). 01. Hagerup. 3,00. 

— Carit Etlars Juleaften og sidste Dage. M. Portr. (80 
S.). Aarhus. 02. (Jydske Forl.). Gyldendal. 1,25. *2,50. 

— Skum. Et Eventyr. (30 S.). Aarhus. 02. (Jvdske 
Forlag). Gyldendal. 0,50. 

Carl, den lille, og hans Moder. Det plettede Æble. Hr. 

Lange og Præstens Gjæld. Den unge Kadet. (36 S.). 

05. K. Foren. f. i. Miss. 0,15. 
Carlsberg Bryggerierne. 1847—1907. Trykt s. Mskpt. 

M. Illustr. (14 S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 
Carlsbergs Regnekunstner. 08. Ikke i Bogh. 
Carlsen, Emil, og Lunddahl-Nielsen, Regnebogen. 1. — 2. 

H. (å 24 S.). 05. å 0,20. — 3. H. (48 S.). 06. 

0,35. — 4. H. (52 S.). 07. 0,40. Odense. 05—07. 

Udgiverne. 1,15. 
Facitliste. 1. H. (8 S.). 06. 0,20. — 2. H. (8 

S.). 06. 0,25. — 3. H. (16 S.). 06. 0,25. — 4. H. 

(16 S.). 07. 0,25. Odense. 06—07. Udgiverne. 0,95. Carlsen, J. Kj., Vinterprædikener. M. Forord af E. Koch. 
(146 S.). Odense. 08. Milo. 2,00. 

Carlsen, Joh., Til Belysning af Tuberkulosens Optræden i 
Danmark. 1. Hefte. Tuberkulosens, navnlig Lunge- 
tuberkulosens Optræden efter Lokalitet og i de til 
Søen knyttede Erhverv. (72 S.). 01. Hagerup. 1,50. 

— Oversigt over Dødsaarsagerne i Kongeriget Danmarks 
Bybefolkning 1890—99. Udg. af Det kgl. Sundheds- 
kollegium. (80 S.). 4. 05. (Hagerup). 2,00. 

— Om Kakao som Nærings- og Nydelsesmiddel. (Efter 
(»Maanedsskr. f. Sundhedspleje«). (24 S.). 07. A/S. 
»Globus«. Gratis. 

— se: Dødsaarsagerne i Kongeriget Danmarks Byer 1900 
—07. 

— se: Medicinalberetning f. Kongeriget Danmark. 
Carlyle, Jane Welsh, se: Breve. 01. 

Carmina poetarum aliquot Latinorum, seleeta. Schola- 
rum causa seorsum describenda curavit J. N. Madvigius. 
Sextum edidit J. L. Ussing. (80 S.). 04. Gvldendai. 
*1,50. 

Carnegie, A., Voldgift. Rektorats-Tale ved St. Andrew's 

skotske Universitet. Oversat af G. Brandes. (56 S.). 

06. Gyldendal. 0,75. 
Carr, Donald, Lægemission i de muhamedanske Lande. 

Foredrag. Oversat af Chr. Stricker. (16 S.). 01. Ikke 

i Bogh. 

Carradine, B., Den ypperligste Vej. Overs, fra Engelsk 
af Sv. Johansen. (68 S.). Horsens. 03. (Chr. Henrich- 
sen). 0,50. 

Carré, M., og J. Barbier, Mignon. Opera i 3 Akter. 
Musiken af A. Thomas. Oversat af A. Hertz. (Tb.. 
Rep.). (18 S.). 09. Gyldendal. 0,50. 

— se: Barbier, J. 

Carstens, S., Stamtavle over Familien Carstens. 3. Udg. 
Trykt s. Mskpt. (28 S.). Odense. 01. Ikke i Bogh. 

Carstensen, Cathrine, Kvindetyper i Middelalderens reli- 
giøse Skuespil, særlig de engelske. (106 S.). 01. 
Klein. (1,75). 1,00. 

Carstensen, Edv., Alkoholspørgsmaalet og Skolen. Fore- 
drag. (16 S.). Odense. 04. Milo. 0,25. 

Carstensen, F., Nord-Ost-Seeland (einschl. Roskilde. Jå- 
gerspris und Helsingborg). (Illustr. Reisebiicher. Nr. 
51—53). M. 7 Karten, 3 Planen und 26 Abbild. (92 

5. ). 02. Hagerup. 1,50. 

— Berlin og Omegn. Revideret 1908 af C. Fabricius. 
(Illustr. Rejsebøger. Nr. 43—45). M. Illustr.. 2 
farvetr. Kort og 1 Jernbanekort. (46 S.). [1. Udg. 
01]. 08. Hagerup. 1,50. 

Carstensen, F. C, Kjøbenhavn. I. M. 1 Kort. (208 S.). 

02. (Budtz Muller & Co.). *0,50. 

Carstensen, N. F., Jehovas Bog. 1. Bog. 4. H. (192 S.). 

03. 1,00. — 5.-6. H. (å 192 S.). 06. å 2,00. — 7. 
H. (192 S.). 07. 2,00. — 8. H. (192 S.). 08. 2,00. 
(5.-8. H. Forf.). 03—08. J. Erslev. 9,00. 

Carstensen, Wm., og 0. Lutken, Tordenskjold. Populær 

historisk Fremstilling. Udg. for Folket. (574 S.). 4. 

02. Gyldendal. 9,00. *12,00. 
Carøe, Kr., Københavns Natterenovation 1895 — 1901. 

(Særtr. af »Tidsskr. f. Sundhedspleje«). (18 S.). 02. 

Ikke i Bogh. 

— Den danske Lægestand. Supplementbind til 7. Udg. 
(132 S.). 04. Gyldendal. 2,75. 

— Jep Jepsen Seest og hans Slægt. (16 S.). 4. 04. 
Ikke i Bogh. 

— Den danske Lægestand 1786— 1S3S. (260 S.). 05. 
Gyldendal. 5,00. 

— Étatsraad Borgemester Nicolai Christian Caroe og 
hans Slægt. (86 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Den danske Lægestand. Kirurger eksaminerede ved 
Theatrum anatomico-chirurgicum 173S — 85. (98 S.). 

06. Gyldendal. 2,50. 

— Stadsfysikatet i København. (Særtr. af »Hist. Meddel, 
om København«). (38 S.). 07. Ikke i Bogh. CARØE— ANTON CHRISTENSEN. 19 Carøe, Kr., Stadsfysikus Theodor Willi. Grothaus. (Særtr. I 
af »Ugeskr. f. Læger«). (8 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— Jens Foss, Prof. phil. & med. 1674—1757. (30 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

— se: Lægestand, den danske. 7. Udg. 01. 

— og G. Norrie, En Læge fradømt jus practicandi ved 
Højesteretsdom 1820. (Særtr. af »Ugeskr. f. Læger«). 
(16 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Casanova von Seingalt, Jac, Memoirer. Oversat af T. 

Verger. 1. Del. (40 S.). (Uafsluttet). Aarhus. 03. 

A. Jensens Eftfl. (T. Baumgarten). 0,30. 
Casanovas Memoirer. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hanseu. 

M. c. 200 Illustr. (340 S.). 06. Forlaget »Hafnia«. 

4,50. 

Caskoden, E. (Charles Major), I Riddertidens Dage eller 
Charles Brandons og Mary Tudors Kærlighedshistorie. 
Overs, fra Engelsk af K. Lindemann. (298 S.). Aarhus. 

02. (Jydske Forlag). Gyldendal. 3,75. 

Caspari, K. H., Skolemesteren og hans Søn. En Fortæl- 
ling fra Trediveaarskrigen. Overs, fra Tysk. Med 
Forord af C. Skovgaard-Petersen. 2. Opl. (134 S.). 
[1. Opl. 02]. Odense. 02. Milo. 0,80. 

— Skolemesteren og hans Søn. En Fortælling fra Tre- 
diveaarskrigen, bearbejdet for Ungdommen. (128 S.). 

03. Nyt dansk Forlag. 0,50. 

Cassel, Clara, Bertha Worms første Balkjole. Original 
Novelle. Udg. af Østrup-Rasmussen. (16 S.). 06. Ud- 
giveren, Holbæk. Gratis. 

Cassel, Hj., Amerikansk Forretningsliv. Oversat af Johs. 
Marer. (80 S.). 05. (Linds Eftfl. 1,50). Th. Johan- j 
sen. 0,25. 

Castberg, Ida Margrethe, f. 13 /„ 1834. f 13 U 1905. M. 

Illustr. (24 S.). Vejle. 05. Ikke i Bogh. 
Castberg, P. H., Production. En Studie. (370 S.). 06. 

(Gyldendal). 5,75. 
Castenschiold, C, Indtryk og Minder fra Dvbbøl. (94 S.). 

08. Gad. 1,50. 
(Castenschiold, J. M. H. von), General Joachim Melchior 

Holten von Castenschiolds Ridderbiografi. Meddelt ved 

Aug. Fjelstrup. (Særtr. af »Persoualhist. Tidsskr.«). 

M. Portr. (22 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Castony, Johan, Havet vinker. (66 S.). Aarhus. 06. 

(Alb. Bayer). 1,50. 

— Sø og Hd. Digte. (60 S.). Aarhus. 07. Alb. Bayer. 
1,00. 

Catalogue des poissons du nord de l'Europe. (76 S.). 04. 
(Høst). 1,00. 

Catalogue des espéces de plantes et d'animanx observées 
da ns le plankton recueilli pendant les expéditions 
périodiques 1902 — 05. Public avec la coopération de 
C. H. Ostenfeldt. (130 S.). 06. (Høst). 2,00. 

Causse, S. J. V., Apoteksvisitationerne. Efter et Fore- 
drag. Trykt s. Mskpt. (14 S.) .04. Ikke i Bogh. 

Cavling, Henrik, Østen. Skildringer fra en Rejse til Cey- 
lon, Burma, Singapore, Bangkok, Kina og Japan. 
I— II. M. 2 Tvl. og Illustr. (284 + 376 S.). 01—02. 
Gyldendal. 12,60. *16,00. 

— London. M. Illustr. og 1 Kort. (624 S.). 04. Gyl- 
dendal. 11,75. »15,25. 

Cavling, V., Guld og andre amerikanske Fortællinger. 

(168 S.). Aarhus. 07. Alb. Baver. 2,50. f. 
Cecilie. Roman af H. G. (252 S.). Aalborg. 04. For- 

lagsforretn. »Alpha«. 
Cederberg, 0., Skitser. (112 S.). Aarhus. 06. »Jydsk 

Morgenblad«. 

Centralbestyrelse, Postvæsenets, Posthusene og Personel- 
let. 1902—08. 4. 02—08. Ikke i Bogh. 

Centralforeningen af jydske skomagermr ire 1876 - 
1901. M. Portr. (30 S.). Aarhus. 01. Ikke i Bogh. 

Centralforeningen. Bindeled mellem Medlemmerne og 
Bestyrelsen. Udg. af D. S. F.'s Centralforenings 
Bestyrelse. 1. Aarg. Nr. 1—6. 01—02. Ikke i 
Bogh. Cervantes, se: Historien om Don Quixote. 07. 
Chambers, A., Efter Døden. Mennesket og Aandeverdeneu 

i Bibelens Lvs. Aut. Overs, af C. v. Krogh. (252 S.). 

02. V. Pio. 3,00. 

— Vort Liv efter Døden. Overs, af U. Haar. (168 S.). 

04. Gyldendal. 2,00. *3,00. 

Chamisso, Adalbert v., ÆhntyriS af Pjetri Pislarkrak. 

t>ytt hefur E>orst. Gfslason. (104 S.). SeydisfirSi. 02. 

Oversætteren. 0,50. 
Chantepleure, Guy, Forlovet mod sin Vilje. Roman. 

(»Dannebrog« s Føljeton). I— III. (158 + 204 + 156 

5. ). 02. Ikke i Bogh. 

Charles, E., Gennembrudet. En Fortælling fra Luthers 
Tid. Paa Dansk ved N. P. Madsen. I— II. (268 + 242 
S.). 01. K. Foren. f. i. Miss. 2,50. *3,50. *4,00. 

(Charlesworth), Barnlige Kærlighedsgærninger. Frit over- 
sat fra Engelsk. M. Illustr. (184 S.). 08. »Kirke- 
klokken« s Expedition. 0,75. 

C h e n e y, G. N., se: Skåkdæmakort. 01. 

Cherbuliez, Victor, Hævn. Roman. Med et Forord af H. 
Bang. Illustr. af E. Petersen. M. 1 Portr. (256 S.). 
02. Eksped. af »Frem«. Gyldendal. 1,00. *2,85. 

— Miss Rovel. I — II. (»Dannebrog« s Føljeton). (378 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

Chic! Portemonnæ-Almanak for 1902. (48 S.). 01. Aug. 
Christensen. 0,20. 

Chievitz, J. H., Anatomiens Historie. En Række Fore- 
drag, saml. og udg. af E. Hauch. M. Illustr. (296 S.). 
04. (Gyldendal). 6,00. 

Chievitz, Poul, Nytaarsgave for Forlovede eller Saaledes 
forholder det sig. (136 S.). 06. Prior. 0,65. *0,90. 

— og A. Recke, For Alvor. Vaudeville i 2 Akter. 4. 
Opl. (112 S.). (Odense). 02. Stinck. 1,00. 

Chiffer Kode, dansk, til hemmelig Telegrafering og Kor- 
respondance. Udg. af Reklame-Bureauet Sylvester Hvid. 
(104 S.). 06. Udgiveren. *3,00. 

Chincholle, Ch., General Dulac. Roman. Aut. Oversæt- 
telse ved Ella Melbye. (404 S.). 07. »Politiken«s 
Forlag. 0,75. 

Chiniquy, C, Katholicismen afsløret! Et Tilbageblik paa 
mit Liv. Udg. af Storjohan. 1. Del. Femti Aar i den 
romersk-katholske Kirke. Ny gjenuemset Udg. M. 1 
Portræt. (216 S.). 01. 1,50. — 2. Del. Forti Aar i 
Kristi Kirke. Et Tilbageblik paa mit Liv. M. 1 Portr. 
(176 S.). 01. 1,25. Odense. 01. Milo. 2,75. 

Chivot, H., se: Den, der ler sidst. 01. 

Choix de lectures francaises publié par la Fransk aka- 
demisk Forening. 1. serie. (56 S.). 04. Forenin- 
gen. 0,50. 

Cholmondeley, M., Møl og Rust. Roman. (»Berl. Ti- 
dende«* Feuill.). (184 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Christensen, En Københavners Betragtninger og Tilskik- 
kelser, ved Vald. Koppel. (172 S.). 06. E. Jesper- 
sen. 2,50. 

Christensen, A., Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse 

1842—1907. (16 S.). Hillerød. 06. Ikke i Bogh. 
Christensen, A. M., Kortf. dansk Sproglære. (16 S.). 

Grenaa. 08. J. K. Holms Bogtrykkeri. 0,10. 
Christensen, Anders, Fynske Bønders Liv i forrige Aar- 

hundredes Midte. M. Forord af S. Breum. (128 S.). 

Odense. 08. Milo. 1,75. 
Christensen, Anders Chr., Om Bromderivater af China- 

alkaloiderne. (»Vidsk. S. Skr.«). (60 S.). 4. 02. 

(Høst). 1,40. 

— Om Chinaalkaloidernes Dibromadditionsprodnkter. 
(»Vidsk. S. Skr.«). (60 S.). 4. 04. (Høst). 1.35. 

— Om Chinaalkaloidernes Forhold til Chlor. (»Vidsk. S. 
Skr.«). (32 S.). 4. 06. (Høst). 1,00. 

Christensen, Anton, Rodfrugtdyrkning. (16 S.). Ran- 
ders. 03. Ikke i Bogh. 

— Frugtens Nedplnkning, Opbevaring og Anvendelse. 
(Særtr. af »Aftenposten«s Landbrugstidende. (32 S.). 
04. Ikke i Bogh. 50 ANTON CHRISTENSEN — H . CHRISTENSEN. Christensen, Anton, Kartoflen og deus Dyrkning. M. 30 
Afbildn. (104 S.). 05. (Schubothe). (Aug. Bang). 
2,00. 

— Kortf. Vejledning i Planteavl f. Landmænd. M. 
Illustr. (128 S.). 07. Hagerup. 1,50. *2,00. 

— Den lille Godningslære. (64 S.). 08. Hagerup. 1,00. 

— Hædrede Husmænd. Billeder og Biografier. (196 S.). 
Aarhus. 08. Alb. Bayer. 2,50. 

Christensen, Arnold, Elektriske Maalemetoder. M. Illustr. 

(98 S.). Odense. 03. (Gjellerup). 3,00. 
Christensen, Arthur, Fra Samanidernes Tid. Kulturskitser 

fra Orientens Middelalder. (64 S.). 03. Klein. (1,00). 

0,50. 

— Omar Khajjåms Rubåijåt. En litterærhist. Under- 
søgelse. M. 2 Tvl. (162 S.). 03. (S. Michaelsens Eftf.). 
(J. Erslev). 3,50. 

— Hofdigtning og Digterhoffer hos Perserne. (72 S.). 
05. Tillge. 1,25. 

— Muhammedanske Digtere og Tænkere. (232 S.). 06. 
Gyldendal. 4,00. 

— L'empire des Sassanides. (»Vidsk. S. Skr.«). (120 
S.). 4. 07. (Høst). 3,75. 

— Romanen om Bahråm Tscliobin. (108 S.). 08. Tillge. 
2,00. 

— se: Eventyr, østerlandske. 07. 

— se: Kongedatter, den røvede. 07. 

— se: Prinsen af Futtun. 07. 

C fi r i s t en sen, C, (I) se: Hjørring Vejviser. 04 — 05 
Christensen, C, (II) Lille Naturlære. 2. Udg., se: 

Branth, J. S. D. 05. 
Christensen, C. J., se: Fra Livets Kilde. 03. 
Christensen, Carl, (I) Index Filicum sive enumeratio 

omnium generum specierumque Filicum et Hydrop- 

teridum ab anno 1753 ad annum 1905 descriptorum. 

(804 S.). 05—06. (Hagerup). 38,00. 

— Revision of the American species of Dryopteris of the 
group of D. opposita. M. Illustr. (»Vidsk. S. Skr.«). 
(90 S.). 4. 07. (Høst). 2,85. 

Christensen, Carl, (II) Afskedsprædikeu i Vor Frelsers 
Kirke i Horsens d. 25. Okt. 1908. (8 S.). Horsens. 

08. Backbausens Bogtrykkeri. 0,25. 

Christensen, Carl Chr., Kort over Nordamerika. Fysisk 
Kort og Statskort. (Paa 1 Blad 3,50, med Stokke 
5,50; særskilt å 2,25, med Stokke å 3,75, paa 
Lærred med Stokke å 4,75). 02. Brinkmann & 
Richter. 

— Kort over Sydamerika. Fysisk Kort og Statskort. 
(Paa 1 Blad 3,50, med Stokke 5,50; særskilt å 2,25, 
med Stokke å 3,75, paa Lærred med Stokke å 4,75). 

02. Brinkmann & Richter. 

— Kort over Asien. Dobbelttrykt, paa Stokke. 5,50. 

— Enkelttrykte, opklæbet. Fysisk og politisk å 4,75. 

03. Brinkmann & Richter. 

— Kort over Afrika. Dobbelttrykt, paa Stokke. 5,50. 

— Enkelttrykte, opklæbet. Fysisk og politisk å 4,75. 
03. Brinkmann & Richter. 

— Kort over Australien. Dobbelttrykt, paa Stokke. 5,50. 

— Enkelttrykte, opklæbet. Fysisk og politisk å 4,75. 
03. Brinkmann & Richter. 

— Kort over Skandinavien. Dobbelttrykt, paa Stokke. 
5,50. — Enkelttrykte, opklæbet. Fysisk og politisk å 
4,75. 04. Brinkmann & Richter. 

— Geografi for Realklassen og Gymnasiet. I. Østersø- 
og Vesterhavslandene. M. Illustr. (92 S.). 08. Gyl- 
dendal. *1,75. 

— Lille Geografi (Nr. 4) t. Br. v. den forberedende Un- 
dervisning. 3. Udg. (92 S.). [1. Udg. 04]. 08. Gyl- 
dendal. *1,00. 

— Geografi for Mellemskolen. (Geografi Nr. 2). I. De 
europæiske Lande udenfor Norden. 7. Udg. (96 S.). 

09. *1,50. — II. De fremmede Verdensdele og Nor- 
den. 7. Udg. (154 S.). [1. Udg. 02]. 09. *2,25. 
09. Gvldendal. *3,75. Geo- 
Gyl- (28 S.). 4. (1 Blad). 08. St. 

st. 
st. 14,00. 
14,00. 
14,00. 08. 3. Udg. (112 Christensen, Carl Chr., se: Europa. I — HL 95 
—02. 

— og M. Vahl, Danmarks Land og Folk, t. Br. v. 
grafiundervisningen. Med 1 Kort. (100 S.). 03. 
dendal. *1,65. 

— og A. M. R. Krogsgaard, Atlas for Folkeskolen og 
Forberedelsesskolen. 15 Kortblade. 4. 08. Gvldendal. 
1,10. *1,35. 

Atlas for Mellemsk. og højere Skoler. 

08. Gyldendal. 2,60. *3,00. 
De første Skolekort. (Danmark). 

Gyldendal. 0,15. 
Europa. Statskort. Opklæbet m. 

Fysisk Kort uden Navne. Opkl. m. 

Fysisk Kort med Navne. Opkl. ni. 

Brinkmann & Richter. 
Geografi (Nr. 3) for Folkeskolen. 

S.). [1. Udg. 04]. 09. Gyldendal. *1,00. 
Christensen, Chr., (I) Hr. Jochumsens Københavnsrejse 

eller Fra Ebeltoft til København. Et Rejseeventyr. 

(16 S.). Aalborg. 02. Bech's Bogtrykkeri. 0,25. 
Christensen, Chr., (II) Perkeo eller Det vidunderlige Vin- 
fad. Ballet i 2 Akter. Musiken af Jul. Osiier. (16 

S.). 03. (Schubothe). Gyldendal. 0,30. 
Christensen, Chr., (III) Til Kamp mod Ukrudtet! 2. Ude. 

(48 S.). [1. Udg. 02]. 04. Aug. Bang. 0,35. 

— Jordens Behandling og Besaaning. 5. Udg. (132 S.). 
07. Aug. Bang. *2,35. 

— Gødningslæren og Sædskiftet. 9. Udg. (288 S.). 08. 
Aug. Bang. *4,00. 

— Organisk Kemi t. Br. v. Folkehøjskoler og Landbo- 
skoler. 9. Udg. M. Illustr. (72 S.). 08. Aug. Bang. *1.50. 

— Uorganisk Kemi t. Br. v. Folkehøjskoler og Landbo- 
skoler. 11. Udg. M. Illustr. (108 S.). 09. Ane. 
Bang. *1,65. 

— Landbrugets Kulturplanter. 7. Udg., se: Hansen. K. 09. 
Christensen, Chr., (IV) Pauli Liv fortalt og Pauli Brev 

til Romerne fortolket særlig t. Br. f. Folkeskolens 
Lærere og ved Undervisn. paa Semiuariet. (254 S.). 
05. Gyldendal. 4,00. 

— Dispositionsøvelser særlig t. Br. f. Seminarier. (110 

5. ). 07. Gyldendal. 2,00. 

Christensen, Chr., (V) se: Beretn. om d. 1. — 4. 

kristel. Møde f. Seminarieelever. 05 — OS. 
Christensen, Chr. Villads, Nvkjobing paa Mors 1299— 

1899. Med et Tillæg af Sognepræst V. Hansen. M. 

Illustr. og 2 Tvl. (402 S.). 02. (H. Hansen, Nvkjob. 

M.). 5,00. 

— Uddrag af Trinitatis Kirkes Begravelsesprotokol. 
(Særtr. af »PersonaMst. Tidsskr.«). (18 S.). 02. 
Ikke i Bogh. 

— Den forste Henry George-Beva^gclse i Danmark. 
(Efter »Det ny Aarhundrede«). (24 S.). (Kolding. 

06. Dansk Andels-Forlag. 0,30. 

Christensen, Dorothea, Kogebog for Skolen og Hjemmet. 
2. Opl. (160 S.). 03. Rom. *1,25. 

— Kogebog. (162 S.). Svendborg. 06. Forfatteren, 
Hjørring. 

Christensen, Ferd., Dansk Læsebog. For Bom i 11 — 12 

Aars Alderen. (198 S.). 01. Gyldendal. *1,85. 

— Dansk Læsebog f. 2. Mellemskoleklasse o. 1. Under- 
visningstrin. 2. Udg. (240 S.). 07. Gyldendal. *2,00. 

— se: Mindeblade om Schneeklotbs Latin- og Real- 
skole. 04. 

— og T. Lundbeck, Opgaver til dauske Stile. udg. af 
Dansklærerforeningen i Købenbavn. 3. Afd. (40 S.). 
01. Gyldendal. 0,50. 

Christensen, Frantz, Husmodrenes Emancipation. (32 S.). 
06. Ikke i Bogh. 

Christensen. Georg, se: Digte og Sange til Skole- 
brug. I— II. 04—05. 

— se: Folkeeventyr. 6. 04. 

Christensen, H., og H. C. Christensen, Elementer af den dob- HENRIK CHRISTENSEN — E. CHRISTENSEN. 51 M. Illustr. (54 S.). 4. 08. S.). 02. Gyl- 
04. Gyldendal. 4. Opl. 02. fortold o vestjvsk 
- 2den Avten. (50 

Alb. Bayer. 1,30. 

1 Portr. (32 S.). 
Vejle. 0,25. belt-retvinklede Afbildning. 
(Antogr.). 04. Ikke i Bogh 
Christensen, Henrik, Barnets første Kort. (4 S.). 
Brinkmann & Richter. 0,15. (100 Eks. 14,00). 

— og H. Clemmensen, Hjemstavnslære. En Billed- og 
Kortbog v. d. første mundtlige Geografiundervisning, i 
M. 2 Kort. (64 S.). 4. 05. Gyldendal. 1,00. *1,25. | 

Christensen, Hjalmar, Gustave Flaubert. En Studie over 
fransk Romantik og Realisme. (262 
dendal. 4,00. 

— Danske Digtere i Nutiden. (224 S.). 
3,50. 

— I unge År. Fortællinger. (158 S.). 05. Gvldendal 
2,50. 

Christensen, J., (I) Rundskrift Forskrifter. 

Hagerup. 0,35. 
Christensen, J., (II) se: Porto-Takster. 02. 

— og R. Overgaard, Postadressebog for Syd-Østjylland. 
Vejle. (Aarhus). 03. Hvidehus Boglades Forlag. 

Christensen, J., (III) se: Vejviser f. Svendborg. 
03. 

Christensen, J., (IV), se: Hovedregningsbog, prak- 
tisk. 1.— 3. H. 05—06. 

Christensen, J. Carl, Kræn Pejsens Fødselsdavsgild. Smaa- 
historrer fortold o vestjvsk Buendmoel. (74 S.). Aar- 
hus. 04. Alb. Bayer. 0,85. 

— Kakkelovnssjov. Smaahistorrer 
Buendmoel. (46 S.). 05. 0,65. 
S.). 06. 0,65. Aarhus. 05—06 

Christensen, J. J., Prædikener. M 
Vejle. 08. Kristel. Bogforening, 

Christensen, J. V., Tider og Skikkelser i Midtsjællands 
Historie. (Særtr. af »Ringsted Folketidende«). (282 
S.). Ringsted. 07. Ikke i Bogh. 

Christensen, Jens Chr., Dansk Politik. (96 S.). 01. (Gjel- 
lerup). 1,00. f- 

— De kirkelige Lovforslag med Anmærkninger og mine 
Taler, samt Biskopernes Henvendelse og mit Svar. 
(198 S.). 01. Gjellerup. 2,00. 

— Samfundslære. En lille Ledetraad. (80 S.). 
(Schubothe). Gyldendal. 0,60. 

Christensen, Karl, Hverdagsbilleder. Noveller og 
ser. (126 S.). 02. (Alex. Brandt). Lybecker. 

— Livets Løgn. En Nutidsfortælling. (250 S.) 
(Alex. Brandt). Lybecker. 3,50. 

— Ungdommens Sag. Taler og Tanker. (84 S.). 
(Alex. Brandt). Lybecker. 1,00. 

— Ungdomskamp. Et Nutidsbillede. 
(Alex. Brandt). Lybecker. 3,75. 

— Folkehjem. En Studie. (16 S.). 
'Si liønberg). Ikke i Bogh. 

— Højskole for Livet. Et Foredrag, 
og Kultur«). (12 S.). Silkeborg. i>7 

— Stærke Magier. Samfundsroman. 
Schønberg. 4,00. *5,50. 

— Modellen. Roman. (214 S.). 08. Schønberg. 3,75. 
*5,25. 

Christensen, Knud, Geometri lur Begyndere. 3. Udg. 04. 

Skit- 
1,75. 
03. 

05. (290 S.). 05. 

Silkeborg. 07. 

(Særtr. af »Liv 
Ikke i Bogh. 
(232 S.). 07. Borgerskoler«). (96 

5. Udg. (48 S.). 

, 4. Udg. (92 S.). 

5. Udg. (120 S.). S.). 
03. 
03. 
06. (Særtr. af »Matematik for 
01. Hagerup. *1,00. 

— Aritmetik for Begyndere. 
Hagerup. *0,80. 

— Matematik f. Borgerskoler, 
Hagerup. *1,35. 

— Naturlære til Skolebrug. 
Hagerup. * 1 ,60. 

— Regnebog for Realskolernes øverste Klasser. 9. Udg. 
(Meterudgave). (80 S.). 08. Hagerup. *0,90. 

— og K. Schmidt, Elementær Plangeometri. 2. Udg. 
(104 S.X Odense. 01. Hempel. 1,50. 

— og P. Skov, Regnebog for Begyndere. 2. Udg. I. (32 
S.). *0,40. — II. (56 S.). '*0,60. (Odense). 01. 
Hagerup. *1,00. Christensen, Knud, og P. Skov, Facitliste. 2. Udg. II. 
(12 S.). Odense. 02. Hagerup. 0,25. 

Christensen, L., Som Hønen samler sine Kyllinger. Slut- 
ningsord ved Indvielsen af Christianshavns K. F. U. 
M.'s nve Hjem, gengivet ved — n. [Vilh. Martensen]. 
(8 S.). 02. K. F. U. M. 0,25. 

Christensen, M., Ny Skrivebog for Folkeskolen og Hjem- 
met. 1. — 15. H. 4. Nyborg, u. A. Schønemann & 
Hagerup. å 0,12. 

Christensen, M. C, Real- og Verbal-Psalmekonkordans 
for den danske Folkekirke. I— II. (652 + 766 S.). 
Odense. 05—09. Milo. 20,00. *24,50. 

Christensen, Marie, se: Tjenestepigesagen. 05. 

Christensen, Marius, Vejledning til Forstaaelse og An- 
vendelse af Lov om Tvangsakkord udenfor Konkurs. 
(62 S.). 05. Gad. 1,00. 

Christensen, Millschou, Bornemisbrug. Et Indlæg til 
Forsvar for vore smaa Lønarbejdere. (32 S.). Aar- 
hus. 07. Forlaget af 1907. 0,50. 

Christensen, N., Haandbog for Landmænd. (24 S.). 
Odense. 03. Entreprenør N. Christensen, Svendborg. 

Christensen, N. C, Danmarks Omsætning med Udlandet 
af Landbrugets Produkter og Hjælpestoffer 1906. 
(Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). (20 S.). 07. 
(Schubothe). (Aug. Bang). 0,35. 

— Oversigter til Belysning af den danske Industris Ind- 
og Udførselsomsætning 19 n4 /o5— 19 05 / -. 07—08. Ikke 
i Bogh. 

Christensen, Niels, (I) Viborg Skydeselskab 1878—1902. 
M. Illustr. (48 S.). Viborg. 02. Ikke i Bogh. 

Christensen, Niels, (II) og Th. Sundorph, Praktiske øvel- 
ser i Fysik. M. Illustr. (86 S.). 07. (Schubothe). 
Gyldendal. *2,00. 

Christensen, Odin T., Prøverne for nogle i fysiologisk og 
medicinsk Henseende vigtige Stoffer. Tr. s. Mskpt. t. 
Br. v. Veterinærundervisningen. (36 S.). 03. Land- 
boliojsk. Laborat. 0,50. 

— Grundtræk af den organiske Kemi. 4. Udg. (272 
S.). 05. Prior. 4,25. 

— Grundtræk af den uorganiske Kemi. 4. Udg. (294 
S.). 08. Prior. 4,40. 

— og C. F. A. Tuxen, Øvelser i kvantitativ og agrikul- 
turkemisk Analyse. 2. Udg. ved 0. T. Christensen 
og K. Rørdam. Trykt s. Mskpt. (114 S.). 05. Ikke 
i Bogh. 

Christensen, P., (I) En Reform i Bibelundervisningen 
ang. Verdens Skabelse. (16 S.). Assens. 04. Ikke i 
Bogh. 

Christensen, P., (II) Om Metoder til Bestemmelse af Fos- 
forsyre i Kunstgødning. Udg. af Den kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskole. (108 S.). 06. (Aug. Bang). 
2,00. 

Christensen, P., (III) se: Morgensange for Skole 
og Hjem. 08. 

Christensen, P., (IV) Svensk Læsebog for Mellemskolen 
med en Prøve af norsk Landsmaal. Gennemset af M. 
Kristensen. 4. Udg. (144 S.). [1. Udg. 04]. 09. 
Bagerup. *2,00. 

Christensen, P., (V) og H. K. Henrichsen, Eksamensop- 
gaver i Bogforing givne i Provins-Handelsal'tensko- 
lernc (38 S.). 08. Gyldendal. 0,90. 

Handelsskolens Brevbog A. for 1. Kl. (56 S.). 

1,00. — B. for 2. Kl. (56 S.). 1,00. — C. for 3. Kl. 
(14 S.). 0,50. 08. Gyldendal. 2,50. 

Christensen, R., Brugsforeninger. Deres Betydning og 
Berettigelse. (12 S.). 07. Dansk Andels-Forlag. 0,10. 

— Regnebog for Købmandsskoler. II. Fonds, Aktier og 
Veksler. (90 S.). 08. (Høst). 1,75. 

— Facitliste. (8 S.). 09. (Høst). 0,25. 

— og Vald. Olsen, Regnebog for Købmandsskoler. I. 
Kalkulationer. (92 S.). 07. (Høst). 1,50. 

— og F. Lehrmann, Regnetabe] f. Folke-, Mellem- og 
Pigeskoler etc. (16 S.). 07. (Høst). 0,10. (Parti- 52 R. CHRISTENSEN — V. CHRISTIANSEN. pris: 25 Eks. 2,00; 50 Eks. 3,75; 100 Eks. 7,00; 
500 Eks. 30,00). 

Christensen, R., og F. Lehrmann, Regnebog f. Købmands- 
skoler. III. Kontokuranter. (118 S.). 09. (Høst). 2,00. 

Christensen, S., Rubjerg Klinten mellem Lønstrup og 
Lokken. Med et Resumé: Jordoverfladens Sænkning 
og Hævning. Ved Th. Kornerup. M. Illustr. (18 S.). 
Hjøring. 05. »Vendsyssel Tidende«s Eorlag. 

Christensen, S. Toft, Syngebog efter Talmetoden. 1. H. 
2. Syngeklasse. (48 S.). 05. 0,40. — 2. H. 3. Synge- 
klasse. (68 S.). 06. 0,60. 05—06. (Than. & Appel). 
1,00. 

— Lærerens Bog. (1.— 2. H. af Elevens Bog). (72 S.). 
06. (Than. & Appel). 1,25. 

— Syugeøvelser efter Talmetodeu. 1. H. 2. Syngeklasse. 
(20 S.). 05. (Than. & Appel). 0,20. 

Christensen, Severin, (I) Samlivet og dets Love. (192 
S.). (Odense). 02. Gyldendal. 3,00. *4,00. 

— Naturlig Ret paa Grundlag af ækvivalent Kompensa- 
tion. En moral- og retsfilosofisk Undersøgelse. (428 

5. ). Nexø. 07. (Gjellerup). 5,50. 

Christensen, Severin, (II) De danske Saltvandsmuslinger. 
M. Illustr. (48 S.). (Silkeborg). 05. (Lehm. & Stage). 
1,35. 

Christensen, Soph. Andr., Lærebog i Geografi f. Latin- 
og Realskoler. M. Afbildn. og Kort. (210 S.). 
(Odense). 02. Hagerup. *3,00. 

— Lærebog i Geometri f. Mellemskolen. (92 S.). Odense. 
04. Hempelske Bogh. 1,50. 

— Trigonometrisk Tabel til Skolebrug. Udg. som Fort- 
sættelse af Cronfelts Logaritmetabel. (20 S.). 04. J. 
Erslev. 0,75. 

— Vejledning i Projektionstegning til Skolebrug. 2. 
Opl. (68 S.)._ 06. Gyldendal. *2,00. 

— og K. Schmidt, Lærebog i Aritmetik og Algebra f. 
Mellemskolen. (100 S.). Odense. 05. Hempelske Bogh. 
1,50. 

Lærebog i Aritmetik og Algebra f. Realklassen 

etc. Fortsættelse af Lærebog i Aritmetik og Algebra f. 

Mellemsk. (68 S.). Odense. 07. Hempel. 1,50. 
Elementær Aritmetik og Algebra. II. 2. ændr. 

Udg. (64 S.). Odense. 07. Hempel. 1,50. 
Christensen, William, Dansk Statsforvaltning i det 15. 

Århundrede. (766 S.). 03. (Gad). 7,50. 

— Dronning Christines Hofholdningsregnskaber. Udg. for 
det kgl. danske Selskab f. Fædrelandets Hist. og 
Sprog. (486 S.). 04. (Gyldendal). *6,50. 

Christensen-Ordrup, Carl, Konen ved Aaen. En Fortæl- 
ling. (16 S.). Stege. 01. Ikke i Bogh. 

— Olav den Helliges Saga. Efter Snorre ved P. A. 
Munch. 12 Foredrag. (176 S.). (Stege). 01. Forf., 
Charlottenlund. 1,50. 

— De tomme Nødder. En Julefortælling. (16 S.). Stege. 
02. Ikke i Bogh. 

— Et Møde. En Historie, der ender paa en Juledag. 
(14 S.). (Stege). 04. Forf., Charlottenlund. 0,50. 

— Trækfugle. Fortællinger. (180 S.). Stege. 05. (E. 
Sveistrup). 2,00. 

— Det unge Herskab. En Fortælling. (126 S.). Stege. 

06. (E. Sveistrup). 2,50. 

( — ) Børnehjemmet Christianshvile. Dets Udviklings- 
historie. (Særtr. af »De Hjemløse«). (48 S.). Stege. 
08. Ikke i Bogh. 

— Dr. Barnardo. M. Illustr. (100 S.). Stege. 08. 
E. Sveistrup. 2,00. 

Christensen-Teglborg, M. P., Recepter. (16 S.). Aarhus. 
06. Forfatteren. Gratis. 

Christian VI.s egenhændige Breve til Greve Frederik Dan- 
neskjoId-Samsøe 1734—45. Meddelte af J. Estrup. I. 
(Særtr. af »Danske Magazin«). (48 S.). 4. 03. Ikke i Bogh. 

Christiani, F., (I) Kort over Danmark. 6. gennems. og ret- 
tede Udg. (Paa Lærred m. Stokke). Aalborg. 01. 
Marinus M. Schultz. 8,00. Christiani, F., (I) Verdenskort. (Halvkuglerne). 5. Udg. 
(Paa Lærred m. Stokke). Aalborg. 03. Marinus M. 
Schultz. 11,00. 

— Kort over Danmark. 1 : 532,000. 06. V. Pio. 1,00. 
(Paa Lærred 2,25, med Stokke 3,50). 

— Kort over Sjælland. 1 : 250,000. 06. V. Pio. 1,00. 
(Paa Lærred 2,25). 

— Større Danmarkskort. Omarbejdet og rettet af P. T. 
E. Siersted. 3. Udg. (Paa Lærred m. Stokke). Aal- 
borg. 07. Marinus M. Schultz. 12,00. 

Christiani, F., (II) Om Frihedskrav og Samfundsliv i 
Folkekirken. (44 S.). 02. Søtofte. 0,65. f. 

Christiansen, Ane Marie, En Søndagstanke. Et Spørgs- 
maal og Svar. (4 S.). Køge. 07. Ikke i Bogh. 

Christiansen, A r t h. M., se: Postadressebog f. Aar- 
hus. 07. 

Christiansen, Carl, Bidrag til dansk Statshnsholdnings 
Historie under de to første Enevoldskonger. I. (1661 
—75). (568 S.). 08. Nord. Forfatteres Forlag. 7,00. 

Christiansen, Chr., (I) Kortf. Vejledning i Gabelsbergers 
Stenografi. Autogr. af Chr. Jacobsen. (8 S.). 03. 
Forfatteren. 0,25. 

— 500 praktiske Sætniugsforkortelser. (8 S.). 03. 
(Tillge). 0,25. 

— Læseøvelser i engelsk Stenografi. (16 S.). 06. (Tillge). 
0,75. 

— Vejledning i engelsk Stenografi. 2. Udg. (40 S.). 
[1. Udg. 04]. 07. (Tillge). 0,75. 

— Lærebog i Gabelsbergers Stenografi. 5. Udg. (66 S.). 
09. Tillge. 1,80. *2,10. 

Nøgle. (12 S.). 09. Tillge. 0,25. 

— Stenografiske Læseøvelser. 3. Udg. (26 S.). [1. Udg. 
04]. 09. Tillge. 0,80. *1,10. 

— og P. K. Stibolt, Diktatbogen. Øvelsesstvkker t. Br. 
v. Undervisn. i Stenografi. (48 S.). 06. (fiUge). 1,00. 

Christiansen, Chr., (II) Naturvidenskabernes Betyduing 
for vor Tid. (Særtr. af Kbh.s Univ. Indbvdelsesskrift. 
Nov. 1905). (54 S.). 05. Gad. 1,00. 

— Lærebog i Fysik t. Br. v. Polyteknisk Læreanstalt. 
3. Udg. 1. H. (272 S.). 08. Gyldendal. 7,75. 

Christiansen, Einar, Det kgl. Teater. Betænkning over 
mulige Ændringer i Statens Forhold til National- 
teatret. (52 S.). 02. Gyldendal. 0,80. 

— Saul og David. Opera i 4 Akter. Musikcn af C. 
Nielsen. (64 S.). 02. Gyldendal. 1,00. 

— Schou-Karen. Oper in 1 Akt. Ins deutsche frei iiber- 
tragen von C. Mengewein. Musik von J. Fabricius. 
(8 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Vifandaka. Opera i 3 Akter. Musiken af Alfr. Tofft. 
3. Opl. (32 S.). 05. Gyldendal. 0,65. 

Christiansen, H. C, Elementer af den dobbelt- 
retvinklede Afbildning, se: Christensen, H. 04. 

Christiansen, J. C. E., Den unge Moders ABC. Kortf. 
Vejledning i Barnepleje. (40 S.). Aarhus. 05. Alb. 
Baver. 0,75. 

— Børnemælk. (30 S.). Odense. 06. (Gjellerup). 0.25. f- 
Christiansen, Louise, Lærebog i Maskinskrivning. (24 

S.). 4. 06. (Tillge). 1,00. 
Christiansen, N., Maaten Sme. En lille Karakterskildring 
paa Jydsk. (32 S.). 07. (K. Foren. f. i. Miss.). 0.25. 

— Wolle. (Jengaang han va rase æ Tog). 2. Oplasr. (24 
S.). [1. Opl. 06]. ^07. (K. Foren. f. i. Miss.). 0.25. 

Christiansen, P., Digte og Lejlighedssauge. (140 S.). 
Aarhus. 02. Ikke i Bogh. 

Christiansen, Rasmus, Svendborg Amts landøkonomiske 
Selskab 1857—1907. Festskrift. M. 4 Blade Portr. 
(56 S.). Odense. 07. Ikke i Bogh. 

Christiansen, Viggo, Kliniske Forelæsninger over Nerve- 
sygdomme. I. (334 S.). 4. 05. J. Lund. 7.00. 

— Christian den VII.s Sindssygdom. (82 S.). 06. Gyl- 
dendal. 1,75. 

— Kliniske Forelæsninger og Foredrag over Sindssyg- 
domme. (288 S.). 06. J. Lund. 4,50. CHRISTIANSEN-SCHMIDT— JOHANNES CLAUSEN. 53 Christiansen-Schmidt, I., og H. Buch Frandsen, Kridtteg- 
ning. 3. Udg. M. 64 Tavler. (8 S.). Odense. 03. 
(Prior). 1,80. 

Christianshavns og Amagers Adresse- og Ny- 
hedsblad, se: Amager Avis. 

Christmas, Walter, Peder Most. Fortælling. 2. Opl. (206 
S.). [1. Opl. 01]. 01. Gyldendal. 2,75. *3,25. 

— Frits Banner. Fortælling. 2. Opl. (294 S.). [1. Opl. 
02]. 02. Gyldendal. 4,50. 

— Fremtidslande. M. Illustr. I. Australien og Ny Zea- 
land. (328 S.). 03. 6,50. *8,50. — II. Sydamerika. 
(388 S.). 04. 7,50. *9,50. — III. Canada. (310 S.). 

04. 6,00. *8,00. 03—04. Gyldendal. 20,00. *26,00. 

— Kong Peder. Fortælling. 2. Opl. (212 S.). [1. Opl. 
04]. 04. Gyldendal. 2,75. *3,25. 

— En Lektion. Komedie i 4 Akter. (110 S.). 05. Gyl- 
dendal. 1,75. 

— Paa Livet løs — . Den sidste Peder Most Fortælling. 
(232 S.). 06. Gyldendal. 2,75. *3,25. 

— Skærsild. Skuespil i 4 Akter. (120 S.). 06. Gyl- 
dendal. 2,50. 

— Stvrmand Most. Fortælling. 2. Opl. (206 S.). [1. 
Opl. 03]. 06. Gyldendal. 2,75. *3,25. 

— Smaa Helte. Fortællinger for Ungdommen. Omslags- 
bill, og Illustr. af H. N. Hansen. 3. Tusind. (158 S.). 
[1. Tusind 07]. 07. Gyldendal. 3,00. *3,50. 

— Guldminen Malibran. Fortælling f. Ungdommen. 3. 
Oplag. (184 S.). [1. Opl. 08]. 08. Gyldendal. *2,75. 

— Rivaler. Lvstspil i 4 Akter. (112 S.). 08. Gyl- 
dendal. 2,25. 

Christmas-Dirckinck-Holmfeldt, T., Videnskab og Mystik. 
(254 S.). 01. (Hagerup). 4,00. 

— Frederik den Store og Wilhelmine af Bavreuth. M. 
1 Bill. (210 S.). Odense. 03. Milo. 3,00. 

Christoffersen, J., og L. P. Olsen, Haandskrifthogen. 
Praktisk Skrivebog. 1.— 12. H. 4. 06. E. Jespersen, 
å 0,12. 

Christophersen, V., Lidt om Sundhedsplejen i de smaa 
Hjem. Foredrag i forstlig Diskussionsforening. (28 

5. ). 01. Ikke i Bogh. 

C h ro ni, J. P., Klinisk Mikroskopi, se: Scheel, V. 05. 
Chryssafis, J. E., Gymnastikken i Danmark. Oversat efter 

»La gymnastique scolaire«. (16 S.). 02. Gymnast. 

Selskab. 0,35. 
Chubb, Harry W., Foredrag i Teknisk Forening om 

Laases og Nøglers Historie og Udvikling. (24 S.). 01. 

Ikke i Bogh. 

Church, Alfr. J., Roms Brand. Fortælling fra Neros 
Dage. Aut. Oversættelse af M. Laursen. (174 S.). 
Nykebing F. 06. Tillæg til »De 1000 Hjem«. 

Cicero, M. T., Tale for den maniliske Lov, ved M. C. 
Koefoed. (16 S.). 01. V. Pio. 0,35. 

— Udvalgte Taler, overs, af V. Tlioresen. 1. H. Talerne 
for Sextus Roseius og for C. Manilins' Lovforslag. (124 
S.). 01. 1,75. — 2. H. Talerne mod Catilina. (88 
S.). 02. 1,25. — 3. H. Talerne for T. Annius Milo, 
M. Marcellus, G. Ligarius og Kong Deiotarus. (146 
S.). 04. 2,00. 01—04. Gyldendal. 5,00. 

— Cato den ældre, om Alderdommen, oversat af M. C. 
Gertz. (74 S.). 05. Gyldendal. 1,00 . 

Cirklen. Medlemsblad for De tekniske Skolers Lærerfor- 
ening. Redakt. H. N. S. Lnnd. Nr. 1—2. 4. Odense. 
08. For Medlemmer. 

Cirkulære til Kbh.s Magistrat og samtl. Amtmænd nm 
den kommunale Valgret. (U. Titelblad). (38 S.). 08. 
(Gad). 0,10. 

Cirkus-Bladet. Redaktør: Carl Waetzold o. fl. a., sidst 
Oscar Petersen. 1902 OS. I. (12- 08. Cirkus Va- 
riete 0,10. (pr. Nr.). 

Clark, F. B., Krøblingen fra Niirnberg. Fra Engelsk 
ved L. C. Larsen. M. 17 Tavler. (264 S.). Horsens. I 
02. Krist. Bogforening, Vejle. 2,00. 

Clark, Fr. E., »Fyrir Krist og kirkjuna«. Kristileg vi&leytni æskuly&sius. (Y. P. S. C. E.). Sigurbjbrn A. 
Gi'slason fslenzkaSi. (20 S.). Reykjavik. 03. Sigurbj. 
A. Gislason. 0,06. 
Clarke, M., Rædslernes eller Ligets Hemmelighed. 
Roman. (»Klokken 12«s Feuill.). (210 S.). 03. Ikke 
i Bogh. 

Classen-Smidth, Dagmar, Konsekvenser. Fortælling. (176 
S.). 01. (Alex Brandt). Lybecker. 2,50. *4,00. 

— Under Værge. Fortælling. (152 S.). 02. (Alex. 
Brandt). Lybecker. 2,00. 

— Skyggen fra Favraahof. Billeder fra Christiansfeld. 
(132 S.). 04. (Alex. Brandt). Lybecker. 2,00. 

Claudius, M., Undersøgelser over Jodkatgut. Et Indlæg i 
Katgutspørgsmaalet. (100 S.). 06. (J. Lund). 2,00. 

Claudius, Math., Den kristelige Religion enfoldig frem- 
stillet. Fra Tysk ved E. H. (38 S.). Nykøbing F. 01. 
(Mackeprang). 0,50. 

Clausager, H., Det jydske Kvægbrugs Historie. M. 
Illustr. 2. Udg. (210 S.). [1. Udg. 05]. Aarhus. 07. 
»Dansk Landbrugs« Forlag. 1,75. 

Clausen, Alfr. C, se: Sangbog f. Good-Templars. 3. 
Opl. 01. 

Clausen, C. C, Det nittende Aarhuiidrede. Vore Fædres 
og vor egen Tid. Vore Fædres Tid. 1848—70. — 
Vor egen Tid. 1870—1900. 4. 01. Gyldendal. 1,00. 
*2,60. *5,50. 

— se: Tres-Førere. 

— og J. J. Nielsen, Danmarks Land. M. Friser, Illustr. 
og Kunstbilag. (Af »Frem«). (432 + 360 Sp.). 4. 
03—04. Gyldendal. 4,50. *6,00. *7,50. 

Clausen, C. G., Privat Telegraf-Code til Brug f. Søfarende. 
2. Udg. (60 S.). [1. Udg. 06]. 09. Udgiveren. 1,50. 

Cl a u s e n, Carlo, se: Holbæk Amts Vejviser. 03. 

Clausen, CL, Engelske Gloserækker t. Br. v. Undervis- 
ningen. (48 S.). Aarhus. 01. (Køster). 0,60. 

Clausen, E., Peters Fornægtelse. Bibelske Betragtninger. 
(16 S.). 08. K. F. U. M. 0,25. 

Clausen, H. C, Praktisk Regnskabsbog for Ivaninhold. 
(28 S.). 4. Mariebo. 06. Udgiveren, Rødby. 

Clausen, Hans Viet., Sønderjylland. En Rejsehåndbog. 
2. forøg, og omarb. Udg. M. Illustr. og 7 Kort. (152 
S.). 08. Tryde. *2,50. 

— Sønderborg-Dybbøl. (Særtr. af »Sønderjylland«). 2. 
Udg. (14 S.). 08. Tryde. 0,50. 

Clausen, J. H., Havedyrkningslære t. Br. v. Undervisn. i 
Døvstummeskolens ældste Kl. (52 S.). Nyborg. 08. 
Ikke i Bogh. 

Clausen, Johanne, 300 Anvisninger til Bagning, Dessert 
og Syltning. (104 S.). Odense. 03. H. Roed & A. 
Bredahl. 

Clausen, Johannes, Hvor er Værnet? (16 S.). Kolding. 
01. Ikke i Bogh. 

— Om Fædrelandska'rlighed. (Særtr. af »Samfundet«). 
(12 S.). 02. (Schønberg). 0,15. 

— Samlingen. Hvis man vilde og kunde, da var meget 
vundet. (Aftr. af »Kristel. Dagblad«). (36 S.). 02. 
(Schønberg). 0,35. 

— Johannesgerningen i Sønderjylland. (30 S.). Kol- 
ding. 03. (Schønberg). (Aug.' Bang). 0,25. 

— Skamlingsbanken. I Anl. af Talerstolens Indvielse. 
(32 S.). Kolding. 03. (Konr. Jørgensen). (Aug. 
Bang). 0,25. 

— Opgaver for Menigliedsraad. (Særtr. af »Sæd og 
Høst«). (36 S.). 04. (Bethesda). 0,25. 

— Frimenigheden historisk belyst. M. Illustr. (150 S.). 
Kolding. 05. (Aug. Bang). ' 1,00. 

— Hjemmet. (Særtr. af »Dansk Ungdom«). (74 S.). 
Odense. 06. (Aug. Bang). 0,35. 

— »Din første Lykke skal være liden, men din sidste 
Lykke vorde saare stor«. Prædiken. (16 S.). Sla- 
gelse. 07. (Tørsleff). (Aug. Bang). 0,25. 

— Videnskabelig Teologi og Præsteuddannelse. (Særtr. af 
»HøjskolebL«) (56 S.). Kolding. 07. (Aug. Bang). 0,75. 51 JOHANNES CLAUSEN— CONINCK. Clausen, Johannes, Sidste Foredrag om Forsvarssagen af- 
holdt i Lemvig d. 19. Marts 1908. (8 S.). Struer. 08. 
Ikke i Bogh. 

Clausen, Julius, Kunstnerforeningen af 18de November. 
M. lllustr. (192 S.). 4. 02. (Gyldendal). 10,00. 

— Af Orla Lehmanns Papirer. Bidrag til Banmarks 
Tidsliist. i d. 19. Aarh. (258 S.). 03. Gyldendal. 
4,00. 

— Brevet som litterær Ejendom. (Særtr. af »Tilskue- 
ren«). (18 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— se: Aarhus. 03—06. 

— se: Memoirer og Breve. I — IX. 

Clausen, P. H., Smaavink til unge Søfolk, med særligt 

Henblik paa Sejlskibsfarten. (100 S.). Nordby. 03. 

Forf., Fanø Sømandsskole. 1,00. 
Clausen, Peter Nic, Et lidet Lysglimt fra Aandens Rige, 

et lidet Spejl over Menneskelivet. (80 S.). Kallund- 

borg. 05. Forfatteren. 0,50. 

— Religiøse Digte. (48 S.). Kallundborg. 05. Forfatte- 
ren. 0,50. 

Clausen-Bagge, N., De vigtigste Spor af Daabspagtens og 
Troens Ord i det nye Testamente. (56 S.). 06. Lehm. 
& Stage. 0,90. 

— Menighedens Tro eller Pastor Arboe Rasmussens Teo- 
logi? (16 S.). 06. Lehm. & Stage. 0,25. 

— Oldkirkens Daabstro. (124 S.). 08. Lehm. & Stage. 
1,60. 

Claussen, Amalie, Livsproblemer. (168 S.). Aarhus. 05. 
Alb. Bayer. 2,00. 

— Mit Livssyn. (64 S.). (Frederikshavn). 05. Alb. 
Bayer. 1,00. 

— Kærlighed. (70 S.). Aarhus. 08. (Alb. Bayer). 
1,00. 

Claussen, Chr,, Sjælslivets Problem. Foredrag. (14 S.). 
(Silkeborg). 07. Sæbby Boghandels Forlag, Moss. 

0. 30. 

Claussen, Sophus, Trefoden. (108 S.). 01. (Schubothe). 
Gvldendal. 2,50. 

— Mina. (40 S.). 02. (Schubothe). Gyldendal. 0,85. 

— Djævlerier. (198 S.). 04. Gyldendal. 3,00. 
Clemmensen, H., se: Kort over Krigsskuepladsen. 

04. 

— Hjemstavnslære, se: Christensen, Henrik. 05. 
Clery, L., Hvad er Theosophi? Oversættelse af Carl Lind. 

(16 S.). 02. Oversætteren. Gratis. 
(Cleyre, V. de), Forbrydelse og Straf. Foredrag. Oversat 

af E. M. Schade og R. Hammer. (32 S.). 05. (P. 

Hansen). 0,50. 
Cliché-Fahriks Tidende, dansk. Udg. af Hj. Carlsen. Nr. 

1—8. Fol. 05—06. Udgiveren. Gratis. 
Clifford, W. K., Skovridergaarden. Roman. (Berl. Ti- 
dende-s Feuill.). (410 S.). 03. Ikke i Bogh. 
Clio. Udg. af Klubben »Clio«. Redakt. Th. V. Rasmussen 

(og senere Ad. Friis). Nr. 1 — 12. Aarhus. 03. For 

Medlemmer. 

Coates, C. A., Leviterne. Oversat fra Engelsk. (20 S.). 

06. Ikke i Bogh. 
Cobb, Sylvanus, Valdimar munkur. (272 S.). Reykjavik. 

05. Joh. Johannesson. 1,65. 

— Bom oveftursins e&a vitavorburinn vift sundifi. 
(240 S.). Reykjavik. 06. Joh. Jéhannesson. 1,20. 

Codex Leidensis 399. i. Euclidis elementa ex interpreta- 
tione Al-Hadschdschadschii cum commentariis Al- 
Narizii. Arabice et Latine ediderunt notisque instrnxe- 
runt R. 0. Besthorn et J. L. Heiberg. Part. I. Fase. 

1. — 2. Part. II. Fase. 1—2. å 4,00. 93—06. Gyl- 
dendal). 16,00. 

Coe, George, A., Det religiøse Liv. Religionspsykologiske 
Studier. Oversat af H. Ostenfeld. (288 S.j. 07. V. 
Pio. 3,75. 

Cohn, H., Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro 
1805—1905. M. 3 Bill. (74 S.). 05. Ikke il 
Bogh. Cold, C. £., Kvindens Retsstilling. Foredrag. (16 S.). 03. 
Ikke i Bogh. 

Cold, T. B., Bidrag til Frankrigs Forfatningshistorie 

siden 1870. (80 S.). 01. (Tillge). 1,50. 
Colding, P., »Kulsagen« i Kallundborg Bvraad. Dens 
videre Forløb. (26 S.). Kallundborg. 04. Ikke i Collectio rituuin ad instar appendicis ritualis Romani a 
Sancta Sede apostolica approbata pro vicariatu apo- 
stolico Daniæ et Islandiæ. (188 S.). Hauniæ. 06. 
Ikke i Bogh. 

Collett, Alf, En Nordmands Optegnelser fra Kjøbenhavn 

1838. (Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.«). (16 S.). 

07. Ikke i Bogh. 
Collett, Camilla, I de lange Nætter. M. 2 farvetr. Portr. 

3. Opl. (206 S.). (Kria.). 06. Gyldendal. 5,50. 
— Amtmandens Døtre. (Af »Gvldendals Bibi.«). (384 

S.). 07. Gyldendal. 1,00. *l',50. *1,90. 
Collin, Benedicte, Kviudeforeningen til Dvrenes Beskvt- 

telse 1876—1901. M. lllustr. (78 S.). 01. Ikke i Collin, Jonas, se: Andersens, H. C, sidste Leveaar. 
06. 

Collingwood, W. G., Kunst, Arbejde, Opdragelse. 3 Fore- 
drag om Ruskin. Paa Dansk ved Andr. Mollerup. 
Med Forord af Otto Jespersen. (6S S.). 06. (Schu- 
bothe). Gyldendal. 1,25. 

Gollins, Wilkie, Maanestenen. Roman. Overs, af E. Juel- 
Hansen. I — n. (»Aalborg Amtstidende« s Føljeton). 
(338 + 446 S.). Aalborg. 01. Ikke i Bogh. 

— Den hemmelighedsfulde Diamant. Roman. (»Jyllands- 
postens Feuill.). (524 S.). Aarhus. 02. "ikke i — Den hvidklædte. Roman. (»Daunebrog«s Føljeton). 
(910 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Dobbeltgæugersken. En Forbryder af den fornemme 
Verden. Roman. Oversat af H. Treschow. (592 S.). 
(Odense). 06. Bog- og Kunstforlaget Norden, f. 

— En Kvinde i hvidt. (»Vort Land«s Føljeton). (250 
S.). 07. Ikke i Bogh. 

Collstrop, A., Oplysninger ang. imprægnerede og uim- 
prægnerede Svellers Holdbarhed i de danske Stats- og 
Privatbaner. (20 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Oplvsninger ang. Imprægnering med begrænset Op- 
tagelse. (10 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Colossenserbrevet. Filemonbrevet. Ydmyghed. Vink til 
Hjemmestudium for Bihelsamtalerne ved S. M. og E. 
F. (20 S.). 08. (K. Foren. f. i. Miss.). 0.10. 

Combs, A., Alkoholismen blandt Børn. Udg. af »Det blaa 
Kors«. Aut. Overs, fra Fransk. (28 S.). 04. »Det 
blaa Kors«. 0,20. 

Commichau, C, Hørtrikot. Mesh Sundheds-Underbeklæd- 
ning. (16 S.). 04. Forfatteren. Gratis. 

— Leinentricot. Mesh Gesundheits-Uuterkleider. (16 
S.). 04. Forfatteren. Gratis. 

Communications de l'institut sérothérapique de l'Etat 
Danois. Extraits. Tome I— II. 06—07. Ikke i Bogh. 
Compte-rendu des travaux du laboratoire de Carlsberg. 

5. vol. 1. livr. 1,65. 2. livr. 1,50. 3. livr. 5.00. — 

6. vol. 1. livr. 2,00. 2. livr. 2,70. 3. livr. 4.00. 

4. livr. 2,80. — 7. vol. 1. livr. 2,20. 2. livr. 3.00. 
3. livr. 3,30. 01— OS. (Hagerup). 28,15. 

Conard, Jul., Guldets Magt. Hist. Fortælling. I— III. 
(388 + 320 + 18S S.). (Uafsluttet). Aalborg. 01— 
02. Nørrejydsk Forlag. 

— De usvnlige Hævnere eller Forbandelse og Spaadom. 
Hist. Roman. I— n. (418 + 12 S.). (Uafsluttet^. 04. 

5. Berentzen. 

Conder, C, Den første Bibel. Aut. Oversættelse af J. Friis 
Hansen. (166 S.). 04. J. Lorenzen. 2,50. 

Coninck, Fréd. de, Autobiografi. Meddelt og oversat af 
P. Hennings. (Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.«). (12 
S.). 06. Ikke i Bogh. CONNELL— CONWAY. 55 Connell, Charlier de, De sniaa Landstrygere. Nutidsroman. 

1. H. (16 S.). (Ufuldendt). Aarhus. 04. Østjydsk 

Papirforretning'. 0,10. 
Connor, Ralph, Sort-Klippe. Oversættelsen ved N. P. 

Madsen. (252 S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 1,25. 

*2,00 . 

— Himmel-Lodsen. Oversat ved N. P. Madsen. (278 S.). 
05. K. Foren. f. i. Miss. 1,50. *2,50. 

Conrad, J., Hvileløse Historier. Aut. Overs, ved A. Hal- 
ling. (298 S.). 04. V. Pio. 3,50 . 

Conradi, L. R., Fortid og Fremtid. En Udlæggelse af 
Apostelen Johannes's Syner eller »Jesu Kristi Aaben- 
baring«. Fra Tysk. M. Illustr. (554 S.). (Kria.). 04. 
Dansk Bogforlag. 4,00. *5,00. *6,50. 

Conradsen, A., Vor Klaververdeus Depravation. (36 S.). 

01. Axel Andersen. 0,50. 

Conradsen, K., Om Statens Overtagelse af den Del af de 
kommunale Udgifter, der vedkomme egentlige Sam- 
fundsformaal. (32 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Hvad kan der gøres fra Statens Side for at beskytte 
Leverandører, Haandværkere og Arbejdere mod Tab 
ved Byggeforetagender? (26 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Conradsen, Karl, se: Digte, auakreontiske. 08. 

Conseil permanent internat, pour l'exploration de la mer. 
Publications de circonstanee. Nr. 1. Petersen, C. 6. J. 
How to distinguish between mature and immature 
plaice. 03. 1,00. — 2. Knudsen, M., On the standard- 
water. 03. 0,50. — 3. Litterature, the, of the ten 
principal food fishes of the North Sea. 03. (Edition 
anglaise et allemande). 3,00. — 4 — 5. Knudsen, M. 
Ueber den Gebraueh von Stiekstoffbestinimungen. 03. 
0,75. — 6. Kyle, H. M., On a new form of trawl net. 03. 
0,50. — 7. Breemen, P. J. v., Ueber das Vorkommen 
von Oithona naua Giesbr. in der Nordsee. 03. 1,00. — | 
8 — 9. Fulton, T. W., On the spawing of the cod in 
autumn in the North Sea. 04. 1,00. — 10. Sars, 
G. 0., On a new (plankton ic) species of the genus Aphe- 
rusa. 04. 0,50. — 11. Knudsen, M., er Tabelle. 04. 
0,75. — 12. Catalogue des poissons du nord de 
l'Europe. 04. 1,00. — 13. A. B. Ostsee-Fischerei, 
die, in ihrer jetzigen Lage. 1. Theil. 04. 1,50. 

2. Theil. 05. 1,75. — 14. Everdingen, E. van, und 
C. H. Wind, Oberflachentemperaturmessungen in der 
Nordsee. 04. 1,00. — 15. Stenius, Sig., Ein Versuch 
zur Untersuehung der hydrographischen Veraenderun- 
gen in der noerdlichen Ostsee. Mit 5 Tafelu. — 16. 
Stenius, Sig., Graphische Berechnung von ot aus t 
nnd oo. — 17. Robertson, A. J., Scottish hydrographic 
research during 1903. — 18. Sandstrom, j. W., Ein- 
fluss des Windes auf die Bewegung des Meerwassers. 

— 19. Helland-Hansen, B., Zur Ozeauographie des 
Nordmeeres. Mit 3 Fig. — 20. Ruppin, E., Ueber die 
Oxydierbarkeit des Meerwassers durch Kaliumperman- 
ganat. 04. 1,50. — 21. Fox, C. J. J., On the deter- 
mination of the atmospheric gases dissolved in sea- 
water. 05. 1,00. — 22. Danias, D., Notes biologiques 
sur les eopépodos de la nier norvégienne. 05. 1,00. 

— 23. Ekman, V. W.. On the use of insulated water 
bootles. 05. 1,00. — 24. Ekman, V. W., Kurze Be- 
schreibung eines Propellstrommessers: M. 1 Tafel. — 
25. Pettersson, 0., Beschreibung des Bihlar-Strom- 
messers. M. 1 Tafel. — 26. Roosendaal, A. M. v., 
Priifung von Strommessern und Slrommessungsver- 
suche in der Nordsee. M. 2 Tafeln. 05. 1,50. — 27. 
Ekman, V. W., An apparatus for the collection of 
bottomsamples. 05. 0,50. — 28. Bericht fiber die 
Anstalten zur Vermehrung des Lachses und der Meer- 
forellen in den Fliissen der Ostsee. 05. 0,75. — 29. 
Gough, L. H., On the distribution and the migrations 
of Muggiaea Atlantiea, Cunningham, in the English 
channel etc. in 1904. M. 3 Kort. 05. 1,00. — 30— 
31. Witting, R. J., Kurze Beschroilmng eines elek- 
triseh registrierenden Strommessers. 05. 0,75. — 32. Kofoed, C. A., A self-elosiug water bucket for plank- 
ton investigations. 05. 0,50. — 33. Catalogue des 
espéces de plantes et d'animaux observées dans le plank- 
ton recueilli pendant les expéditions périodiques 1902 
—05. 06. 2,00. — 34. Nansen, Fr., Methods for 
measuring direction and velocity of curreuts in the 
sea. 06. 1,25. — 35. Gilson, G., Description d'uu 
sondeur-collecteur et remarques sur le préléveinent 
d'échantillons du fond de la mer. Avec 1 planche. 06, 
1,00. — 36. Dalhuisen, A. F. H., und W. E. Ringer, 
Fortgesetzte Strommessungsversuche in der Nordsee. 
Mit 2 Tafeln. 07. 1,00. — 37. Liste des stations 
explorées pendant les croisiéres hydrographiques pério- 
diques. 07. 0,75. — 38. Knudsen, M., Salzgehalt- 
bestimmungen des Oberflachenwassers. M. 1 Karte. 07. 

0. 75. — 39. Knudsen, M., Some remarks about the 
enrrents in the North Sea. 07. 0,50. — 41. Gehrke, 
Joh., Mean velocity of the Atlantic currents. With 4 
fig. 07. 0,75. — 41. Fox, C. J. J., On the coef- 
ficients of absorption of the atmospheric gases in de- 
stilled water. Part. I. With 1 plate. 07. 1,00. — 
42. Masterman, A. T., Memorandum on the vitality 
of trawl-caught fish. 08. 0,50. 03—08. (Høst). 

Conseil permanent international pour l'exploration de la 
mer. Bulletin des resultats acquis pendant les courses 
périodiques. Année 19 02 /o 3 — 04 /o 5 - 4. 03—05. (Høst), 
18,00. (Aarlig). 

Conseil permanent international pour l'exploration de la 
mer. Bulletin trimestriel des resultats acquis pendant 
les croisiéres périodiques. Année 19 05 /oo — ""/or. 4. 
06—08. (Høst). 18,00. (Aarlig). 

Conseil permanent international pour l'exploration de la 
mer. — Rapports et procés-verbaux des réunions. Vol. 

1. Juillet 1902— juillet 1903. (226 S.). 4. 03. 6,00. 

— II. Juillet 1903— juillet 1904. (146 S.). 4. 04. 
4,00. — III. Juli 1902— Juli 1904. (Edition Alle- 
mande). (502 S.). 4. 05. 15,00. [Edition Anglaise. 
(464 S.). 4. 05. 15,00]. — IV. Juillet 1904— juillet 
1905. M. 1 Kort. (220 S.). 4. 05. 4,00. — V. Bericht 
fiber die Tåtigkeit der Kommission C 2 1903 — 06. Mit 
5 Tafeln und 8 Karten. (278 S.). 4. 06. 10,00. — 

VI. 1905—06. M. 15 Planer. (172 S.). 4. 06. 6,00. — 

VII. Juillet 1906— juillet 1907. (358 S.). 4. 07. 6,00. 

— VIII. Bericht fiber die Lebensverhåltnisse und den 
Fang der nordischen Seehunde, erstattet von Joh. 
Hjort und N. Knipowitsch. Mit 9 Tafeln und 3 Karten. 
(130 S.). 4. 07. 8,00. — IX. Bericht fiber die Tåtig- 
keit der Kommission C 1 1903—07. M. 1 Karte. (124 
S.). 4. 08. 5,00. 03—08. (Høst). 

Conseil permanent international pour l'exploration de la 
mer. Bulletin statistique des péches maritimes des 
pays du Nord de l'Europe. I. 1903—04. M. 12 Kort. 
(262 S.). 4. 06. 10,00. — II. 1905. (158 S.). 4. 
08. 5,00. 06—08. (Høst). 15,00. 

Constantin, E., Gæster i Hjemmet. 2. Opl. (176 S.). [1. 
Opl. 03]. 04. Gyldendal. 2,50. 

— Smaapigernes Kogebog. (78 S.). 06. -Gyldendal. 1,00. 
*1,35. 

— Husholdnings- og Kogebog. 5. Opl. (378 S.). [1. 
Opl. 02]. 08. Gyldendal. 3,00. *4,25. 

Constantin-Hansen, S., Hyrdebrevene fra Paulus til Titus 
og Timotheus oversatte og forsynede med oplysende 
Vejledning. (32 S.). 07. Schønberg. 0,50. 

Contributions from the Univcrsity laboratory for medical 
biii-tcrinlogy, l<» celebrate the inaugu ration of the State 
Serum Institute. Edited by C. J. Salomonsen. M. 
Tavler og Afbildn. (286 S.).' 4. 02. Ikke i Bogh. 

Conway, Hugh, Levende eller død. Roman. (Føljeton lil 
»Randers Dagblad«). (386 S.). Randers. 02. Ikke i 
Bogh. 

— Tunge Tider. (»Jyllandspostenes Feuill.). (242 S.). 
Aarhus. 05. Ikke i Bogh. 

— En Familiehistorie. Roman. I — II. (»Jyllandspostens 56 CONWAY— CRONFELT. Feuill.). (252 + 204 S.). Aarhus. 07—08. Ikke i 
Bogh. 

Conway, Hugh, Kaldt tilbage til Livet. Roman. (»Jyl- 
landsposten ..s Feuill.). (326 S.). Aarhus. 07. Ikke i 
Bogh. 

Cooke, Frances E., William Peun's Historie. Bearb. efter 
det Engelske. M. .Illustr. (160 S.). 05. Ikke i 
Bogh. f- 

Cooper's Indianer-Fortællinger. I. Hjortedræber. 4. Opl. 
M. 4 Farvetr. (232 S.). — II. Den sidste Mohikaner. 

4. Opl. M. 4 Farvetr. (176 S.), f- — IH- Stifinder. 
3. Opl. M. 3 Farvetr. (152 S.), f. — IV. Læder- 
strømpe. 3. Opl. M. 3 Farvetr. (172 S.). V. Præ- 
rien 2. Opl. M. 3 Farvetr. (236 S.). 02. Gyldendal, 
å *2,50. 

Copeland-Bowie, W., Unitarismen, dens Historie og Lære. 

(16 S.). Stege. 07. (Theo. Berg). 0,10. 
Copenhagen and its environs. Guide f. tourists by The 

Danish Tourist Society. 3. revised edition. With 2 

maps. (92 S.). 08. Hagerup. 1,00. *1,50. 
Copenhagen chroniele, the. Edited by G. Holmer. Nr. 

1—6. Fol. 08. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). (0,10 

pr. Nr.). 

Coppée, Francois, Skyldig! — ikke skyldig! Roman. 

Oversat af 'C. Michelsen. M. Illustr. (216 S.). 07. 

A. Christiansen. 1,00. f. 
C o p p e 1 i a, se Nuitter, Ch. 01. 
Corelli, Marie, Fyrst Lucio eller Satans Sorger. Roman. 

(»Vort Land«s Feuill.). (188 S.). 4. 04. Ikke i 

Bogh. 

— Hævn. Roman. I — II. (»Dannebrogs« s Føljeton). (316 
+ 326 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Vendetta! En Historie om en Død. Roman. (»Vort 
Land«s Feuill.). (192 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Ziska. Problemet om en ond Sjæl. Overs, fra Engelsk 
af Ingeborg Teisen. (262 S.). 05. V. Pio. 3,00. 

— Ormædt. Roman. (»Vort Land«s Feuill.). (120 S.). 
06. Ikke i Bogh. 

— Hævn. En Historie om en Død. (324 S.). 07. (Milo). 
2,50. 

— Satans Sorger. Oversat af Johan Sollic. 1. — 2. Del. 
(316 + 240 S.). (Bergen). 07 . Axel Andersen. 4,50. 

Cornelia, Klaus og Marie. En Fortælling for den barnlige 
Alder. 5. Opl. (136 S.). 02. Gyldendal. *1,50. 

Cornelius Nepos, Udvalgte Stykker. Udg. med Gloser og 
Noter t. Br. f. Undervisn. i 4. Mellemskolekl. af en 
gammel Skolemand. (62 S.). 07. Aug. Olsen (Hel- 
lerup). 1,00. 

Cornelius, P., Barberen i Bagdad. Komisk Opera i 2 
Akter. Overs, af J. Lehmann. (Th. Rep. Nr. 240). 
(14 S.). 04. (Schubothe). Gyldendal. 0,35. 

Corpus constitutionnm Daniæ, se: Forordninger, Re- 
cesser o. a. kgl. Breve, Danmarks Lovgivning vedk. 
1558—1660. 

Correspondenten. Udg. og Ansvarh. Chr. A. Christensen 
(og senere N. P. Larsen). 1. Aarg. Nr. 1 — 12. Fol. 

05. Udgiveren. 0,48. (KvartL). 0,04 pr. Nr. 
Cortes, L, Pipperup i den syvende Himmel. (64 S.). 

Horsens. 08. Ikke i Bogh. 

— se: Fører f. Horsens. 05. 

— se: Oplevelser, Pipperups. 07. 

Cortsen, C. J., Udregnede Godstakster mellem Nakskov 
Station og De danske Statsbaner. (16 S.). Nakskov. 
03. Ikke i Bogh. 

Cortsen, S. P., Lyd og Skrift i Etruskisk. I. Konsonan- 
terne. (192 S.'). 08. Ikke i Bogh. 

Cosmos. Internat. Fagblad og Offertetidende f. Handel, 
Industri og Kommunikation. Udg. og redig. af Syl- 
vester Hvid og C. E. Nissen (senere af 0. C. Molbech). 
1.— 3. Aarg. 4. 02—04. Udgiverne. Gratis. 

Coulevain, Pierre de, Trækfuglen. Aut. Oversættelse af 
Josephine Aarbye. (290 S.). 08. E. Jespersen. 4,00. Creditreformforeningen 
Ansvarhavende Redak- 
Fol. 08. Hcke i Bogh. 
Creditreformforeningen Couturat, L., Bidrag til Belysning af Spørgsmaalet om 
et internationalt Sprog. Aut. Overs, ved F. Skeel- 
Giørling. (32 S.). 05. (Høst). 0,25. (Partipris: 20 
Ex. 3,00). 

Cramer, Mich., Jomfru Gertruds Brudefærd. Fortælling 
fra Bondeoprørenes Tid. (214 S.). 08. E. Jespersen. 
*3,00. 

Crawford, F. M., Marietta. Roman. I— II. (»Berl. Ti- 
dendens Feuill.). (538 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— I Hjertet af Rom. Roman. (»Aarhus Stiftstidende« s 
Feuill.). (536 S.). Aarhus. 04. Ikke i Bogh. 

— En Sangers Kærlighed. Roman. (»Berl. Tidende« s 
Feuill.). (474 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Adam Johnstones Søn. (»Berl. Tidende« s Feuill.). 
(244 S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Marion Darche. Fortælling. (»Berl. Tidende«s Feuill.). 
(244 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Creditbogen for 1908. Udg. 
for Danmark. Trykt s. Mskpt. 
tør: J. Chr. Tauber. (736 S.). 

Credittidende. Medlemsblad for 

for Danmark (senere: Thinglæsningstidende f. Konge- 
riget Danmark). Ansvarl. Chr. Henrichsen (senere J. 
Schierbeck o. fl., sidst J. Chr. Tauber). 1901—08. 4. 
01 — 08. Udgiverne. (Gratis for Medlemmer; 3,00 og 
(fra 1908) 4,50 Kvartl. for Ikke-Medlemmer). 

Croker, B. M., Landsbyskønheden. Roman. Paa Dansk 
ved C. Reiffenstein-Hansen. (Føljeton til »Banders 
Dagblad«). (428 S.). Randers. 01. Ikke i Bogh. 

— Dschunglens Datter. Roman. (»Klokken 12« s Følje- 
ton). (228 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Miss Neville. Roman. (»Berl. Tidende«s Feuill."). 
(696 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Blot en Anden! Roman. I — II. (»Jvllandsposten«s 
Feuill.). (296 + 2S6 S.). Aarhus. 05—06. Ikke i 
Bogh. 

— To Villier. Roman. (»Berl. Tidende«s Feuill.). (590 

5. ). 05. Ikke i Bogh. 

— Familieportrætet. Roman. (»Berl. Tidende«s Feuill.V 
(608 S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Lady Hildegard. Roman. (»Jvllandsposten«s Feuill.). 
(220' S.). Aarhus. 07. Ikke i Bogh. 

— Diana Barrington. Roman. I — H. (»Jvllandspo?ten«s 
Feuill.). (302 + 316 S.). Aarhus. 

— En Millionær. Roman i 2 Dele. 
Feuill.). (274 + 284 S.). Aarhus. 

— Krænket Stolthed. Fortælling. 
Feuill.). (552 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Crone, C, Grundtræk af Fejllæren. T. Br. v. Undervisn. 
til 1ste Del af Skovbrugseksamen. (16 S.). 4. (Autogr.\ 

06. Landbohøjskolen. 0,35. 

— se: Rapport sur les travaux du service rnaréogra- 
phique. 06. 

Cronfelt, S., (Simeon Larsen), Tillæg til Eksamensop- 
gaver i Geometri, Aritmetik og praktisk Regning fra 
»Alm. Forberedelseseksamen« og »4. Klasses Hoved- 
eksamen«. Okt. 1898— Okt. 1900. (16 S.). 01. J. 
Erslev. 0,15. 

— Eksamensopgaver i Aritmetik fra »Alm. Forberedel- 
seseksamen« og »4de Kl. Hovedeksamen«. (1S83 — 
1903). 2. Udg. (30 S.). 03. J. Erslev. 0.30. 

— Eksamensopgaver i Geometri fra »Alm. Forberedel- 
seseksamen« og »4. Kl. Hovedeksamen«. 2. Udg. (32 
S.). 03. J. Erslev. 0,30. 

— Eksamensopgaver i praktisk Regning fra »Alm. For- 
beredelseseksamen« (1890—1904). 2. Udg. (30 S.\ 
04. J. Erslev. 0,30. 

— Facitliste til Larsen og rinholt: Opgaver i Aritmetik. 
4. Udg. (36 S.). 04. J. Erslev. 0,75. 

— Fysiske Opgaver, givne ved de tekn. Skolers Afcanc^- 
gangseksamen. 1877—1904. (20 S.). 04. J. Erslev. 
0,40. 08. Ikke i Bogh. 
(»Jvllandsposten«s 
08.' Ikke i Bogh. 
(»Berl. Tidende« s CRONFELT — J. DAHL. 57 Cronfelt, S., Resultater til de ved »Alm. Forberedelses- 
eksamen« og »4. Kl. Hovedeksamen« givne Opgaver. 
2. Udg. (16 S.). 04. J. Erslev. 0,30. 

— Aritmetiske Extemporalopgaver. I. Til Brug i Mel- 
lemskolen. II. Til Brug i Realklassen. 3. omarb. Udg. 
(48 S.). (Odense). 05. J. Erslev. 0,75. 

— Fircifret Logaritmetabel (uden Interpolation). 2. Udg. 
(28 S.). [1. Udg. 04]. 05. J. Erslev. 0,50. 

— Matematiske Opgaver, givne ved de tekniske Skolers 
Eksaminer 1875—1905. 2. Udg. (74 S.). 05. J. 
Erslev. 1,00. 

— Opgaver i Hovedregning for Mellemskolen. 1. H. 
(64 S.). 05. — 2. H. (56 S.). 05. — 3. H. (60 S.). 
05. — 4. H. (60 S.). 06. å 0,80. 05—06. J. Erslev. 
3,20. 

— Opgaver i Aritmetik. I. (48 S.). 08. 0,80. — II. 
(40 S.). 08. 0,90. 08. J. Erslev. 1,70. 

— og Georg Nielsen, Regnebog I. for Forberedelsesskolen 
og Folkeskolens lavere Kl. (104 S.). Odense. 06. 
Hempel. *1,25. 

Facitliste. I. (28 S.). Odense. 06. Hempel. 0,50. 

Regnebog II. for Mellemskolens 1. og 2. Kl. og 

Folkeskolens tilsv. Kl. (104 S.). Odense. 06. Hempel. 

*1 25. 

- Facitliste. II. (28 S.). Odense. 06. Hempel. 0,50. 

Regnebog III. for Mellemskolens 3. og 4. Kl. 

(104 S.). Odense. 06. Hempel. *1,25. 
Facitliste. III. (16 S.). Odense. 06. Hempel. 

0,50. 

Croquet. (8 S.). Helsingør. 03. Jens Møller. 0,15. 
Crosby, John Sherwin, Kunsten at regere retfærdigt. 

Haandbog for Politikere. Oversat af J. N. Brande. M. 

1 Portr. (110 S.). (Kolding). 08. Dansk Audels- 

Forlag. 1,00. 

Cross, Victoria, Hjærtets Trældom. Aut. dansk-norsk 
Udg. (262 S.). 08. E. Jespersen. 3,75. 

Criiger, Simon, Anatomiscbe Remarquen. (Udg. af K. 
Carøe). (14 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Gudeli, C. A., Udinji. En ung Congopiges Kærligheds- 
historie. Aut. Oversættelse. (192 S.). Aarhus. 06. 
Alb. Bayer. (2,75). 1,00. 

Cummins, M. S., Lampepudseren. Oversat fra Engelsk. 
(532 S.). 02. C. B. Kiær. 2,00. *3,00. 

— Lampepudseren. Bearbejdet af 0. Tjørnblad. (160 S.). 
Nykøbing F. 05. Tillæg til »De 1000 Hjem«. 

C u r 1 e w i s, H. R., se: Turner, Ethel S. 

Cykle- og Motor-Fagblad, nordisk. Organ for Skandi- 
naviens Cykle-, Automobil- og Motor-Industri og Han- 
del. Ansvarl. Redakt. S. Ringer. 2. — 9. Aarg. 4. 
01—08. Udgiveren. 1,25. (Kvartl.). (2.-4. Aarg. 
1,25 halvaarl.). 

Cyclen. Redakt. A. Lobedanz. 7. — 8. Aarg. 4. (se Auto- 
Cyclen). 01—02. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 

Cykleture, 25, i Nordsjælland. Illustr. Rejsebøger. Nr. 
69 — 70. M. 1 farvetr. og 3 mindre Kort, Vejdistancer 
og Stedfortegnelse. (38 S.). 07. Hagerup. 1,00. 

Cyprianus, den gamle, indeholdende 1200 Drømme, for- 
klarede af den berømte Genoveva. (36 S.). 03. R. 
Stjernholm. 0,30. 

Cyprianus. Den fuldstændigste og paalideligste Drøniinc- 
og Spaabog. (16 S.). 07. Strandberg. 0,35. 

Cyriax, B., Hvorledes jeg blev Spiritist. Ved Sig. Trier. 
M. 1 Portr. (170 S.). 06. (S. Michaelsens Eftfl.). 
2,00. f. 

Cæsaris, C. Julii, belli gallici libri VII. A. Hirtii belli 
gallici liher octavus. Recensuit M. C. Gertz. I. (Liber 
1—5). Editio altera emendatior. (140 S.). 04. Gyl- 
dendal. 1,75. 

Da Engelskmanden — ikke var her. 1908. (12 S.). 4. 

Esbjerg. 08. Ikke i Bogh. 
Daaben. Udg. af Den Nazaræers Samfund i Danmark. 

(24 S.). Vejle. 03. Ikke i Bogh. Daaben og Brødsbrvdelseu. Deres skriftmæssige Betyd- 
ning. Af T. R. E[nglish]. (36 S.). 06. Forfatteren. 0,20. 

Daae, Anders, Tugthuset og Arbejdsbuse i Kristian ia 
1733—1814. (Særtr. af »Nord. Tidsskr. f. Fængsels- 
væsen«). M. Illustr. (64 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Daae, Ludv., se: Studenterbreve, 1817—20. 07. 

Dag, den gryende. Hjemmets Blad. Underholdende og 
belærende Familieblad. Redakt. Gottl. Jensen. 1. Aarg. 
Nr. 1—2. Fol. 05. Udgiveren. 0,25. (Kvartl.). 0,05 
pr. Nr. 

Dag, unge. Organ for »De unges Idræt« og »Sportsligt 
Forbund«. Redakt. A. C. Meyer. Nr. 1—4. 4. 07— 
08. For Medlemmer. 

Dag, Dommens. 12. Oplag. (94 S.). [1. Opl. 08]. 08. 
Hagerup. 1,50. 

Dagblad, Kristeligt. Udg. af et Aktieselskab. Ansvarh. 
Redakt. P. C. Dyekjær (og sidst H. J. F. C. Matthie- 
sen). 6.— 13. Aarg. Fol. 01—08. Et Aktieselskab. 
2,50. (Kvartl.). 

Dagbladet. Ansvarh. L. Wiggers. 1901—08. Fol. 01— 
08. Ferslew. 2,50. (Kvartl.). 

Dagbladet Nordjylland, se: Nordjvlland. 

DagblaSiS. Ritstjori ' Jon Olafsson. i. årg. 1906—07. 
(70 Nr.). Reykjavik. 06— 07. Udgiveren. 0,02 pr. Nr. 

Dagbog, Portrætmalerens. (1793—97). M. 3 Portr. (252 
S.). 07. Gyldendal. 5,00. 

Dagbog under det 6. alm. danske Skolemøde i Kbh. d. 
6— 8". Aug. 1907. Redig. af L. N. Hedelund. (32 S.). 
07. Hagerup. Gratis, f • 

Dagbog, aarlig, udg. af Det evangeliske Brødre-Uuitet. 
Brødremenighedens daglige Løsener og Læretekster f. 
1909. (158 S.). Christiansfeld. 08. (Bethesda). 0,50. 

Dagdvolja. Utg. hevur Sverre Patursson. (32 S.). Thors- 
havn. 01. Udgiveren. 0,25. 

Dage, Fru Nanna Kristensen-Randers's sidste, Død og 
Jordefærd. Ved I. P. Kristensen-Randers. M. 2 Portr. 
(58 S.). Thisted. 08. Ikke i Bogh. 

Dagen, der kommer. Af Forf. til »Breve, som han ikke 
fik« (Gråfin v. Heyking). Aut. Oversættelse ved 0. 
Lehmann. (160 S.).' 05. Hagerup. 2,50. *4,00. 

Daggry. Redig. af Edv. Søderberg. 1. Aarg. Nr. 1. 4. 
05. Udgiveren. 0,25. 

Dagmar. Skandinavisk Modeblad for Toilette og kvinde- 
lige Haandarbejder. 35. — 36. Aarg. Fol. Leipzig. 
01—02. Aug. Beste. 1,60. (Kvartl.). (M. Mode- 
kobbere 2,75 kvartl.). 

Dagsbefalinger f. Kbh.s Politistyrke (1900—06) samt 
Udvalg af Love og Vedtægter m. m. (236 S.). 06. 
Ikke i Bogh. 

Dahl, Postadressebog f. Randers og Omegn. Randers. 08. 
J. Bachmann. 0,75. 

Dahl, B. T., Opgaver t. Br. ved vordende Skolelæreres og 
Skolelærerinders Uddannelse. Tillæg til »Vor Ung- 
dom«. (44 S.). 01. (Gyldendal). 0,50. 

— Hjælpebog t. Br. ved dansk Analvsc og Stil. 2. 
omarb. Udg. (72 S.). 03. V. Pio. 0',85. 

I — og H. Hammer, Dansk Ordbog for Folket. Under Med- 
virkning al' II. Dahl. H. 1—25 å 0,30. I. (A— L). 
(630 S.). 07. 03—09. Gyldendal. 

Dahl, C, Lærebog i Algebra. III. (86 S.). Køge. 01. 
(Willerslev). 1,75. 

Dahl, F. C. B., se: Meyer, Ludv., Fremmedordbog. 7. 
[Jdg. 98—02. 

Dahl, F. P. J., Breve fra Christiania 1816. Ved F. C. B. 

Dahl. (Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.«). (48 S.). 

05. Ikke i Bogh. 
Dahl, Frantz, Hammurahi-Literatur. (Særtr. af »Ugcskr. 

f. Retsvæsen«). (8 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— se: Straffelov, alm. borgerlig. 02. 

Dahl, J., Fiiroysk Mållære til Skulabruks. Gcvifi ilt. hevur 
hitt fiiroyska B6kmentafelagifi. (112 S.). 08. Gylden- 
dal. 1,75. *2,35. 58 JONAS DAHL — DAME. Dahl, Jonas, Bedstemors Forlovelse. Julefortællinger og 
Friluftsliv. 4. Opl. (208 S.). [1- Opl. 07]. (Kria.). 
07. Gyldendal. 3,50. 

Dahl, Valborg, Skolepiger. (142 S.). Aarhus. 08. For- 
laget af 1907. 2,50. 

Dahlberg, P., Lærebog i Geografi (Nr. 2). 7. Udg. (106 
S.). 02. Gyldendal. *1,50. 

— Geografi for Mellemskolen. (Nr. 4). (100 S.). 06. 
Gyldendal. *2,00. 

— Mindre Lærebog i Geografi. (Nr. 3). 9. Udg. (56 S.). 
07. Gyldendal. *0,75. 

— Skole-Atlas. 8. Opl. (42 Blade). 4. (Leipzig). 07. 
Gyldendal. *5,00. 

— Geografi Nr. 1. Større Lærebog i Geografi. 10. Udg. 
(160 S.). 08. Gyldendal. *2,00. 

— se: Tliye, R. 

Dahlerup, Hans Birch, Mit Livs Begivenheder 1790 — 
1814. Udg. af Joost Dahlerup. (302 S.). 08. Gyl- 
dendal. 5,75. 

Dahlerup, Joost, Hvad ingen ser — . Fortælling. (148 
S.). 05. Gyldendal. 2,50. 

— For Vind og Vove. (210 S.). 08. Gyldendal. 3,50. 
Dahlerup, Nanna, 3 Børnekomedier. (86 S.). 04. Hage- 

rup. 0,75. *1,00. 
Dahlerup, S., se: Oplysninger om danske Børnehjem. 
03. 

Dahlerup, Verner, se: Petersen, Niels Matth. 01. 

— og J. Steenstrup, Navnebog t. Vejledn. ved Valg 
af nye Slægtnavne. 2. Opl. (116 S.). [1. Opl. 02]. 
03. (Gad). 1,00. 

Dahlerup, Vi lh., se: Planer, 46, til Vejledn. v. 
Undervisn. i Fagtegning for Møbelsnedkere. 04. 

Dahl man, T., se: Rejseberetning om Gymnastik- 
festerne i Frankrig og Schweitz. 01. 

D a h lq u i s t, A., Hist. Meddelelser om den typografiske 
Trykkerforening, se: Jensen, Laur. 01. 

Dahlsgaard, Marius, Repetitions-Udtog af Planterigets 
Slægtskabslære. (16 S.). Odense. 02. Forf., Nykø- 
bing M. 0,50. 

Dahlstrøm, Y. H., Tekniske Tabeller. (84 S.). 07. Gjel- 
lerup. *2,50. 

Dalaskåld, Simon, Sighvatur. Ymisleg ljo5mæli. (88 S.). 
Reykjavik. 05. Forfatteren. 0,75. 

— Rimur af Gunnlaugi ormstungu og Helgu fogru. 2. 
utg. (68 S.). Reykjavik. 06. Forfatteren. 0,50. 

Dalgaard, Mariane, og B. Bjerre, Nogle Træk om Jakob 

Bjerre og Ane Marie i Nissumby. Trykt s. Mskpt. 

(82 S.). Lemvig. 03. Ikke i Bogh. 
Dalgas, Chr., Om de sidste Erfaringer paa Hedeplant- 

ningsomraadet m. m. Udg. af Hedeselskabet. M. 

Illustr. (32 S.). Aarhus. 04. Ikke i Bogh. 

— Om Smaaplantningssagen. (Særtr. af »Hedeselska- 
bets Tidsskr.«). M. Illustr. (14 S.). Aarhus. 05. Ikke 
i Bogh. 

Dalgas, Ernesto, Dommedags Bog. En Vandring gennem 
Eksistensens Verden, berettet af Peregrinus Peripa- 
teticus. (432 S.). 03. (Lehm. & Stage). 5,00. 

— Lidelsens Vej. En Selvbiografi af en afdød. (Udg. 
af A. Mielche). (360 S.). 03. (Lehm. & Stage). 4,50. 

— Sangbog. (Udg. af A. Mielche). (180 S.). 03. (Lehm. 
& Stage). 2,50. 

— Digt og Skuespil. (Udg. af A. Mielche). M. 1 Portr. 
(238 S.). 04. (Lehm. & Stage). 3,00. 

Dalhoff, Johs., Indtægtsforholdene i Danmark for Personer 
over 60 Aar i 1905 — 06. En statistisk Undersøgelse. 
(36 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 

— og Edv. Ph. Mackeprang, De bedres+illede Familiers 
Udgifter. En socialstatistisk Undersøgelse. (80 S.). 06. 
Gyldendal. 1,50. 

DaDioff, N., Et lykkeligt Folk. Udg. af Nord. Good- 
Templar-Ordens Litteratnrudvalg. (26 S.). Kolding. 
02. Ikke i Bogh. 

— Vejledn. for Søstrene i den danske Diakonissestiftelse. C. Arbejdet i Diakonissekaldet. (42 S.). 03. Ikte i 
Bogh. 

Dalhoff, N., Afholdssagens Ethik. (36 S.). Aalborg. 05. 
(Lærer J. Povlsen, Grydsted v. Nibe). 0,20. 

— Rundt paa Diakonissestiftelsen. M. Illustr. (76 S.). 
08. Diakonissestiftelsen. 0,50. 

— og A. T. Jørgensen, Hvor findes Hjælpen? Udg. af 
Stefansforeningens Sekretariat. (138 S.). 03. Lehm. 
& Stage. 1,00. 

Dalhoff-Nielsen, Karl Larsens Skrift om Niels Kjeldsen 
og den militære Kritik. Trykt s. Mskpt. (44 S.). 03. 
Qvists Bogtrykkeri. Gratis. 

— Kunsten at eksercere. Vejledn. for yngre Befalings- 
mænd. (Særtr. af »Militært Tidsskr.«). (64 S.). 05. 
(Tryde). 0,75. 

Dalhuisen, A. F. H., und W. E. Ringer, Fortgesetzte 
Strommessungsversuche in der Nordsee. Mit 2 Tafeln. 
(16 S.). 07. (Høst). 1,00. 

Dall, Erik, Gennem Tjørn og Nat. Digte. (182 S.). 08. 
A. Christiansen. 2,50. 

Dalsgård, A. D., Det danske Rigsmåls Grundlove. (8 S.). 
Sorø. 01. Svegård. 0,25. 

Dalsgaard, Christine, Under Julestjernen. Nogle Penne- 
tegninger. (128 S.). Aarhus. 01. Alb. Baver. 
1,50. 

Dalsgaard Olsen, se: Ribe Amts Vejviser. 06. 

Dalskov, A., Kortf. Vejledn. til Dyrkning af de alminde- 
ligste Stueplanter, (32 S.). 04. »Hjemniet«s Forlag. 
0,35. 

Dalum Landbrugsskoles Elevblad. 1905—06. (26 S.). 4. 

Odense. 06. Ikke i Bogh. 
Dam, Alb., Mellem de to Søer. (284 S.). 06. Gvldendal. 

4,50. 

— ' Det bevingede Hjul. Fortælling om en Opfinder. (200 
S.). 08. V. Pio. 3,00. 

Dam, Axel, Eksempler til sammenlignende sproglig Ana- 
lyse. (30 S.).* (Odense). 03. Gjellerup. 0,60. 

— Sproglige Iagttagelser samlede af Elev i 

Skole. Udg. af Det danske Selskabs Skole. (72 S.). 4. 
05. (Tillge). 0,75. f. 

— A skeleton English grammar to be filled in by the 
pupils from their own reading. (80 S.). 4. 07. (Gjel- 
lerup). *1,50. 

— Opdragelseslære i Hovedpunkter og Litteraturhenvis- 
ninger. (108 S.). 07. Gjellerup. 1,50. 

— Undervisningslære i Hovedpunkter og Litteraturhen- 
visninger. 2. Udg. (Lærebog i Pædagogik. II). (128 
S.). [1. Udg. 06]. 08. Gjellerup. 1,75. 

— se: Sjælelære og Tænkelære. 06. 

Dam, E., Odense Løveapoteks Historie 1549—1903. M. 
Illustr. (166 S.). 4. 03. (Hempelske Bogh.). 10.00. 

— Den danske Medicinal-Provideringskommission 180S 
—14. (Særtr. af »Farm. Tidende«). (32 S.). 04. Ikke 
i Bogh. 

— Sorø Apotek gennem 300 Aar. Udg. af H. U. V. 
Clausen. M. Illustr. (36 S.). 06. Apoteker Clausen. 
Sorø. 0,50. 

— Christianshavns Apotek 1707 — 1907. Udg. af V. Pe- 
dersen & Juulmann. M. Illustr. (56 S.). 4. 07. Ikke 
i Bogh. 

— Kong Salomons Apotek i Kbh. 1658— 190S. Udi:, af 
Otto Muller. M. Illustr. (100 S.). 4. 08. Ikke i 
Bogh. 

D a in, Jobs., se: Billedbog, zoologisk Haves. 06. 

— se: Nordpolsrejse, Knuds. 06. 

Dam, L., og N. Hansen, Stamtavle over Familien Dam 
(Aakirkeby). (54 S.). Ronne. 07. Lærer L. Dam. 
Aakirkeby. 2,00. 

Danias, D., Notes biologiques sur les copépodes de la mor 
Norvégienne. M. 1 Kort. (24 S.). 05. (Host\ 1,00. 

Dame, den hemmelighedsfulde, eller Flugten fra Bast ilion . 
Original Roman af E. R. (236 S.). 04. J. M. Chri- 
stiansen. 1,50. DAME-TIDENDE — DATTER. 59 08. Gyl- 01. Dame-Tidende. Udg. af Julie Petersen, f. Wagner. 27. 

—34. Aarg. Fol. 01—08. (Prior). 1,00. (Kvartl.). 
Damgaard, H. Hansen, og F. Jensen, Ny Naturhistorie 

(Dyre- og Planteriget) til Skolebrug. 3. Opl. M. 

Illustr. (164 S.). [1. Opl. 04]. 07. Hagerup. *1,50. 

— se tillige: Hansen, H. 

Damkier, 0., Om Homestead og Arveejendomsret som 
Led i Bestræbelserne for Tilvejebringelsen af egne 
Hjem for Arbejdere. Forhandlingsemne paa d. 10. 
nord. Juristmøde. (38 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Gejstlig Stat. (Sluttet d. 11. Juli 1906). (110 S.). 
4. 06. Gyldendal. 3,25. 

Damkier, Paul, Uden Raad. En Hændelse. (146 S.) 

E. Jespersen. 2,50. 
Damm, A., Hjemmets Konditorbog. (80 S.). 02. 

dendal. *1,00. 
Damm, Fritz Utke, Om foreløbige Love. (248 S.). 

(Gyldendal). 3,00. 

— Statsretlige Afhandlinger. (148 S.). 01. (Gyldendal). 
2,00. 

Damm, M., ABC og Læsebog. M. Tegn. af 0. Matthie- 
sen. 4. Udg. (88 S.). [1. Udg. 02]. 09. Gyldendal. 
1,00. 

Damsbo, L. N., Regnebog. I. 6. Udg. (64 S.). — II. 

3. Udg. (64 S.). 07. (Odense). 06—07. (Stinck). 

Than. & Appel, å 0,50. 
Facitliste. II. 3. Udg. (16 S.). (Odense). 03. 

(Stinek). Than. & Appel. 0,40. 
Dan, Adam, Prærierosen. 2. Opl. (144 S.). 04. J. V. 

Michaelsen, Bregningehøj, Oure St. 1,00. 
Dana Esperantisto. Officiala organa de la centra Dano 

Esperantista ligo. 1908. 08. Dansk Esperantistfor- 

ening. 2,00. 

Dancay, Ch. de, Indberetninger til det franske Hof om 
Forholdene i Norden 1567—73. Udg. ved C. Fr. Bricka 
af Rigsarkivet. (250 S.). 01. (Reitzel). 3,50. 

Danemark. Précis de statistique 1907. Publié par le 
bureau statistique de l'état. (56 S.). 4. 07. Ikke i 
Bogh. 

Dangaard, C. E., Herregaardsfolk. En Historie. (434 S.). 
03. (V. Pio. 4,50). Th. Johansen. 1,75. 

— Folk og Fæ. Af Skitsebogen. M. Vign. af S. Jiir- 
geusen. (128 S.). 04. V. Pio. 1,50. 

— Ulige Vilkaar. En Historie. (302 S.). 04 
3,50. 

— Kultur. En Fortælling. (366 S.). 05. 
4,00. 

— Frisind. En Fortælling, (342 S.). 06. V. Pio. 4,00. 
Dania. Tidsskrift for dansk Sprog og Litteratur samt 

Folkeminder. Udg. for Universitets-Jubilæets danske 
Samfund af V. Dahlerup, 0. Jespersen og K. Nyrop. 
8.— 10. Bd. 01—03. (Sc.hu bothe). Lynge, å 4,00. 

Danielsen, J. L., se: Rejseberetning om Gymnastik- 
festerne i Frankrig og Schweitz. 01. 

Danielsen, L. A., Lodret Skrift (Stejlskrift). 1.— 4. H. 
03—07. Rom. å 0,15. 

Danielsson, Olafur, Reikningsbék. (88 S.). Reykjavik. 
06. Sig. Kristjånsson. (1,75. 

Dankau, Vilh., Mod lyse Egne. Fortælling. (212 S.). 06. 
Frimodt. 2,50. 

— Brydning. Fortælling. (198 S.). 07. Frimodt. 

— Fire Fortællinger. (88 S.). 08. K. Foren. f. i. 
0,60. *1,50. 

— Mester Skifters første Udenlandsrejse. En lille 

merroman. (168 S.). 08. Frimodt. 2,25. 
Danmark. Illustr. Familie-Almanak f. 1902—09. Redig. 

af G. Hetsch. Udg. af den danske Presse. M. Kort. 4. 

01—08. Gyldendal, å 1,00. 
Danmark, det skønne. (32 S.). 

1,00. 

Danmark. Fremdenblatt. The f<irei:_ r m'r's gazelle, Udg. 
af Dansk Rejsebureau. Redakt. AI. Schumacher. 1. — 4. 
Aarg. Fol. 02 — 05. Dansk Rejsebureau. Gratis. V. Pio. V. Pio. 2,50. 
Miss. 

S - 4. 01. Corneliussen. Danmark derude, se: Danmark abroad. 06 — 08. 

Danmark. Haandbog for Rejsende, udg. af den danske 
Turistforening. 3. omarb. Udg. I. Sjælland ni. om- 
liggende Øer og Bornholm. M. 13 Kort. (140 S.). — 
II. Fyen og Jylland. M. 18 Kort. (128 S.). 06. 
(Gad), å *2,50. (I— II *4,50). 

Danmark. Udg. af Jernbanereklamens Rejse- og Turist- 
bog. Redig. af V. Foss og E. Erichsen. 1. Aarg. Nr. 
1—9. Fol. 07. Udgiveren. Gratis. 

Danmark, det unge. Sange for Børne- og Ungdomsfor- 
eninger. Samlede af Anton Schmidt og V. Figgé. 
(172 S.). 07. Danske Afholdsfolks Agitations- og 
Literaturselskab. 0,50. 

Danmark under Forfatningskampen 1870—1901. Af P. 
Munch, Gust. Philipsen, Ed. Brandes og Ove Rode. 
(Særtr. af »Det ny Aarhundrede«). (70 S.). 4. 07. 
(Vogelius). 0,75. 

Danmark! Sangbog, udg. af Danske Kvinders Forsvars- 
forening. 6.— 10. Tusinde. (64 S.). [1.— 5. Tus. 08]. 
08. Rømer. 0,25. 

Danmark i Billeder. 2. Samling. (32 S.). 4. 08. Tryde. 
1,00. 

Danmark rundt Sommeren 1908. Haandbog for Rejsende 

og Turister. Udg. af [A.] Kierulff-Jensen. M. Illustr. 

(112 S.). 08. Udgiveren. 
Danmarks Album. 30 Bill. fra Danmark med dansk, 

tysk og engelsk Text. (30 Bl.). 4. 07. P. Heckscher. 

1,00. 

Danmarks Erhvervs- og Samfundsforhold m. m. Under 
Redaktion af M. Koefoed og H. Weitemeyer, udarbejdet 
af V. Falbe Hansen, Adolph Jensen, M. Koefoed etc. 
M. 3 Kort. (Særtr. af Traps Danmark. 3. Udg.). 04. 
Ikke i Bogh. 

Danmarkskort. I. Sjælland. Udg. af Dansk Cycle Ring. 
5. Oplag. 03. (Hagerup). 1,00. 

Danmarks Købstæder i Udtog samt et Tillæg om Køben- 
havn. I Tekst og Billeder. Skildret af danske Jour- 
nalister. M. Illustr. (74 S.). 4. Aalborg. 08. »Noget 
for Enhvems Forlag. 

Danmarks-Posten (forhen »Kysten«). Udg. af H. 0. 
Hansen. 20. Aarg. Fol. 01. 'Udgiveren 0,10 (pr. Nr.). 

Dannebrog. Redig. af V. Secher (og senere af A. Maaløe). 
10.— 17. Aarg. Fol. 01—08. Udgiverne. 2,50. 
(Kvartl.). 

Daniit, En fransk Søofficers Kærligheds-Roman eller Den 

skæbnesvangre Krig. Oversat fra Fransk. M. talr. 

Illustr. (766 S.). 01. Chr. Andersens Forlag. 
Danserinden. Roman af H. S. Oversat af %*. (»Aarhus 

Stiftstidende«s Feuill.). (160 S.). Aarhus. 03. Ikke i 

Bogh. 

Danskbogen. Læse- og Lærebog i dansk. Udarbejdet for 

Landsbyskolen. Redig. af P. Larsen. M. Tegn. af L. 

Moe. 1. Del. 3. Opl. (216 S.). [1. Opl. 02]. 09. 

*1,35. — 2. Del. 2. Opl. (276 S.). [1. Opl. 02]. 07. 

*1,75. — 3. Del. 2. Opl. (298 S.). [1. Opl. 03]. 08. 

*1,75. _ 4. Del. 2. Opl. (334 S.). [1. Opl. 041. 09. 

*2,00. 04—09. Gyldendal. *6,85. 
Danske! (8 S.). Svendborg. 08. Ikke i Bogh. 
Danskeren i Amerika. Vejleder i Engelsk. (64 S.). 04. 

M. Pedersen. 0,50. 
Dansk-Sydamerikaneren. Udvandrer-Tidende. Nr. 1 — 4. 

08. Ikke i Bogh. 
Dante Alighieris guddommelige Komedie, oversat af Chr. 

K. F. Molbech. 4. Udg. M. en Indledn. al' Vald. Vedel. 

(528 S.). 08—09. Gad. 10,00. »12,50. 
Dano, Viggo, Seininarieliv i Halvfemserne. M. Illustr. 

(96 S.). 07. (Chr. Erichsen). 2,00. 
Darre, M. J., Topografi. (200 S.). (Autogr.). 06. Hæ- 
rens Officerskole. 2,00. 
Datter, Bøddelens, eller Den forhyttede Fvrstedatter. Af 

Forf. til »Urskovens Døtre« [E. Krause]. I— II. (512 

+ 528 S.). Aarhus. 03. Dansk Folkeskriftforlag (C. 

Nygaard). 60 DATTER — DICKENS. Datter, den forsvundne, eller Jenny og hendes Moder. 
2. Oplag. (16 S.). [1 .Opl. 03]. Aarhus. 04. Forlags- 
forretningen »Stjernen«. 0,15. 

Datter, Skarpretterens, eller Det hemmelige Mord. Kri- 
minalroman af J. T. (141 S.). 08. J. M. Christian- 
sen. 5,85. 

Daudet, Alphonse, Den skonne Søster. M. lllustr. (88 

S.). 02. E. Jespersen. (1,00). 0,50. f. 

— Fromout junior & Risler senior. (»Vort Land«s 
Feuill.). (146 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Fromont jun. og Risler sen. Billeder at Livet i Paris. 
Oversat. (294 S.). 07. A. Christiansen. 1,50. 

Daudet, Em., Ambassadørens Hustru. En Roman fra 
Restaurationstiden. (»Aarhus Stiftstidende«s Føljeton). 
(344 S.). Aarhus. 01. Ikke i Bogh. 

— Prinsessen af Lerne. Fortælling fra Restaurations- 
tiden. (»Randers Venstrebladets Føljeton). (344 S.). 
Randers. 02. Ikke i Bogh. 

Dauftinn og drykkjuskapurinn. Goodtemplarreglan. At- 
kvæbi nm aSflutningsbanniS. (16 S.). Reykjavik. 08. 
Ikke i Bogh. 

Davids Psaliner efter den reviderede Oversættelse. (128 

S.). 02. (Lehm. & Stage). *0,20. 
Davidsen, C. T., Lidt om min Sag. (38 S.). 08. Ikke i 

Bogh. 

Davidsen, L. C. A., Ny og praktisk Skole i Tilskærer- 
kunst. (36 S.). 4. Skive. 02. Forfatteren. 4,00. 

Davidsen, P. C, David, Israels Konge. (96 S.). 07. K. 
Foren. f. i. Miss. 0,75. 

Day, T. F., Delfinens Krydstogt. En Søroman for raske 
Drenge. Overs, af H. Boesgaard-Rasmussen. (112 S.). 
Aarhus. 02. (Jydsk Forlag. 1,25. *2,25). Gyldendal. 
0,50. *1,25. 

Dean, A., De værgeløse. Roman. (»Berl. Tidende«s 

Feuill.). (578 S.). 06. Ikke i Bogh. 
Debay, A., Kvinden og Kønslivets Hygiejne før og under 

Ægteskabet. M. 1 Tvl. (320 S.). 07. R, Stjernholm. 

5,25. 

Debes, Lucas J., Færoæ et Færoa reserata, d. e. Færøernes 
og færøske Indbyggeres Beskrivelse. (378 S.). Thors- 
havn. 03. (Prior). 3,00. 

D e c o r i, F., se: Brevveksling mellem G. Sand og A. de 
Musset. 07. 

D e f o e, D., se: Historien om Robinson Crusoe. 05. 
Degenkolv, H., Oplysning vedr. den danske Flaades Skibe 

i sidste Aarhundrede. (308 S.). 06. (Lehm. & Stage). 

4,00. 

Deharbe, P. J., Litil kapélsk fræbi handa bornum. 1. 
prentun. (64 S.). Reykjavik. 01. Den katolske Mis- 
sion. 0,50. 

— Lille katholsk Katekismus. 4. gennems. og forbedr. 
Opl. (64 S.). 05. (Høst). 0,25. 

D e h 1 h o 1 m, K., se Lægestand, den danske. 8. Udg. 07. 
D e i c h m a n n B r a n t h, J. S., se: Branth, J. S. Deich- 
mann. 

D e k k e r D o u w e s, se: Multatuli. 01. 
Deklamator, den velkomne. (36 S.). 03. Strandberg. 
0,35 . 

Delaunay, Leg ikke med Ilden. Lystspil i 1 Akt. Overs, 
og bearb. af Reck. (20 S.). 03. J. L. Wulff. 0,50. 

D e 1 a v i g n e, A., se: Kierulf, Ch. 01. 

Delegeretmøde, det nord. interparlamentariske, i Kbh. 
1907. Beretning. (120 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 

Delitzsch, F., Babel og Bibel. Et Foredrag. M. 50 Bill. 
Aut. Oversættelse. (54 S.). 03. Gyldendal. 1,25. f. 

Delpit, A., Kaptejnens Moder. Roman. (»Dannebrog«s 
Føljeton). (300' S.). 04. Ikke i Bogh. 

(»Aalborg- Stiftstidende«* Feuill.). (294 S.). Aal- 
borg. 06. Ikke i Bogh. 

Demokraten. Organ for det socialdemokratiske Arbejder- 
parti i Jylland. Redig. af H. Jensen og M. Simonsen. 
18.— 25.' Aarg. Fol. Aarhus. 01—08. Udgiverne. 
2,50. (Kvartl.). Demosthenes' 3dje Tale mod Filip, oversat af [G. L.] 
Selchau. (Skoleprogr.). (28 S.). Nykøbing, F. 03. 
Ikke i Bogh. 

Den, der ler sidst — . Farce med Sange i 1 Akt, frit 
efter H. Chivot og A. Duru. (50 S.). 01. »Klods-Hans'« 
Forl. 0,85. 

Den, der sejrer. Virkelighedsskildring fra det attende 
Aarh. Paa Dansk ved H. J. F. C. Matthiesen. (106 S.). 
(Struer). 02. Lohse, Varde. 0,50. *1,00. 

Denmark abroad. A monthly review. Udg. og redig. af 
H. Green og H. Stein. i906— 08. 4. 06—08. Ud- 
giverne. 0,75. (Kvartl.). 

Dental-Revy for Skandinavien. Udg. af Claud. Ash & 
Sons lmt. 10. Aarg. 01. Redaktionen (Boldhusgade 3). 

»Dersom Du kunde tro !« (16 S.). 02. Kvindel. 

Miss. Arbejdere. 0,10. 

Dersom I bede . . . vil jeg gjøre det! (16 S.). 02. 
Kvindel. Miss. Arbejdere. 0,10. 

Dersom Du kendte den Guds Gave. (Joh. 4. 10). (8 S.). 
05. Ikke i Bogh. 

Dessau, M., Foredrag ved Mødet i Tyelse. (Særtr. af 
»Sorø Amtstidende«). (16 S.). Slagelse. 06. Ikke i Det er saa let! Et Ord til Frelsesogende. (K. M. A.s 
Traktatserie Nr. 1). (8 S.). 06. Kvindel. Miss. Ar- 
bejdere. 0,03. 

Det kimer nu — . Jule-Evangeliet og tolv Julesalmer. 
Udg. af Det danske Traktatselskab. (16 S.). 08. Ikke 
i Bogh. 

Detailhandlerbladet. Organ for Kjøbenhavns Detailhand- 

lerforening. Redakt. Sigvald Andersen. 2. — 9. Aarg. 
Fol. 01—08. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 
Dethmer, F., Cyelens Behandling. (16 S.). Odense. 04. 
Milo. 0,35. 

— Motorevelens Behandling. (24 S.). Odense. 05. (Milo). 
0,50. 

Beuntzer, J. H., Den danske Civilproces, fremstillet t. 
Br. f. de Studerende. Trykt s. Mskpt. (368 S.). 01. 
Universitetspedellen. 2,00. 

— Af det asiatiske Kompagnis Historie. M. lllustr. 
(118 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Beutsch, Leo, Seksten Aar i Sibirien. Oplevelser. Ved 
Emmy Drachmann. (336 S.). 07. Salmonsen. 5.00. 

Dewall, Joh., Else Rosendal. Fortælling. (»Aalborg Stifts- 
tidende« s Feuill.). (272 S.). Aalborg. 06. Ikke i Bogh. 

de Wett, C. R., Boernes Kamp med Englænderne. M. 
100 lllustr., 2 Planer og 1 Portr. (460 S.). 03. Gyl- 
dendal. 7,25. f. 

Deviationsbog fnr Hovedkompasset i — skibet (60 S.). 4. 

03. Gad. *1,00. 

v. Dewitz, Å., I Dansk Vestindien. Fortælling om Bro- 
dremenighedens Mission 1732 — 60. Oversat af J. 
Bachevold. Udg. ved Assehenfeldt Hansen. (176 S.). 

04. J. Lorenzen, Nylandsvej 2. 0,75. 

Devrient, E., Hans Heiling. Svngestykke i 3 Akter med 

et Forspil. Mnsiken af H. Marschner. 3. Opl. (Tb. Rep. 

Nr. 218). (16 S.). 02. (Schubothe). Gyldendal. 0.50. 
Dey, F. Yan Rensselaer, LeynisambandiS eoa bræSraféla- 

gi5 ])agmælska, (176 ' S.). Reykjavik. 06. Joh. 

Johannesson. 1,20. 
Djamileh, se: Gallet, L. 05. 

Diaz, Bernal, Mexicos Erobring, oversat af E. Gigas. 

(642 S.). 08—09. (Schønberg). S.00. 
Bickens, Ch., FaarekyUingen. Fortælling. (»Aalborg 

Stiftstidende«s Føljeton). (156 S.). Aalborg. 03. Ikke 

i Bogh. 

— Faarekvllinsjen ved Arnen. Et Eventyr om Hjem- 
met. Frit oversat. 2. Opl. (14S S.). 04. (Gad\ »1,00. 

— Udvalgte Værker ved Bering Liisberg. lllustr. af C. 
Thomsen. I. En Fortæliug om to Byer. M. 1 Tortr. 
(414 S.). Odense. 05. Milo. 7.50. *9.50. 

— Drankerens Død. Udg. af »Det blaa Kors«. (16 S.). 
06. »Det blaa Kors«. 0.10. DICKENS — ANDR. DOLLERE. 61 Dickens, Ch., Oliver Twist. E>ytt hefir Pall E. Olason. 
(434 S.). Reykjavik. 06. t>orv. PorvarSssom 3,00. 

— Oliver Tvist. Fortalt for danske Børn af N. K. Kri- 
stensen. M. Tegn. af Poul Steffensen. (384 S.). 07. 
Chr. Erichsen. 1,20. *1,80. 

Pragtudgave. (384 S.). 07. Chr. Erichsen. *4,00. 

— David Copperfield d. yngres Livshistorie. Oversat ved 
L. Moltke. (Saml. Værker. IX). 5. gennems. Udg. 
I— II. (510 + 534 S.). 08. J. Erslev. 4,00. *6,00. 

— Oliver Twist. (Oversat og bearb. af Paul Sarauw). 
(104 S.). 08. Forlaget f. moderne Litteratur. 0,35. 

Diderichsen, Kr., Nogle Ændringer og Tilføjelser til H. E. 
Jacobæus: Kortf. Freinstill. af d. danske militære 
Strafferet f. Søværnet. Trykt s. Mskpt. t. Br. v. Kadet- 
skolen. (28 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Diegivningen. Et socialt Spørgsmaal. (Særtr. af ''Børne- 
sagens Tidende«). 2. Opl. (22 S.). [1. Opl. 08]. 08. 
Ikke i Bogh. 

Diegmann, Bernh., Unge Stemninger. (48 S.). Ring- 
købing. 08. Ikke i Bogh. 

Diemer, Anders, Navnkundige Nordboere. I. Joh. Ludv. 
Runeberg. (38 S.). Maribo. 05. Ikke i Bogh. 

Diemer, Asmus. »København«s Cykleture. (Særtr. af »Kø- 
benhavn«). I. Nord-Sjælland. (42 S.). 04. 0,25. — 
II. Det nordostlige Sjælland. (52 S.). 05. 0,25. 04 
— 05. »København« s Eksped. 0,50. 

Diers, M., Den forbyttede Grevesøn. Roman. (R. H. 
Hyldgårds Folkehil'bliothek). (262 S.). Slagelse. 03. 
Olaf E. Olsen. 

— Herregaarden Luekmiihlen. (»Berl. Tidende«s Feuill.). 
(338 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Diesterweg, Ad., Breve til Fr. Frobel og hans Hustru. 

Ved Fr. Thomassen. (Særtr. af »Dansk Frobeltideude«). 

(8 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Dietrichson, Lor., Vore Fædres Værk. Norges Kunst i 

Middelalderen. M. Illustr. (300 S.). (Kria.). 06. 

Gyldendal. 5,50. 
Digte, engelske, samlede t. Br. v. Undervisn. i de højere 

Klasser (af H. Skram). 2. ændr. Opl. (64 S.). 04. 

(Linds Eftfl.). Lybecker. 1,25. 
Digte og Sange, samlede til Skolebrug af G. Christensen. 

Udg. af Det danske Selskabs Skole. 1. Del. (224 S.). 
- 2. Del. (222 S.). 04—05. (Tillge). å 1,25. 

— Oplvsninger. (24 S.) . 05. (Tillge). 0,25. 

Digte og Strøtanker, 1901—4. Af I. K. R[osenørn-Teil- 
mannj. Tr. s. Mskpt. (120 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Digte for danske Skolebørn. (Udg. af I. Falbe-Hansen, 
Aug. Fenger, M. Haunstrup). (180 S.). 06. Gvlden- 
dal. *1,00. 

Digte, anakreontiske. Oversatte fra Græsk af Kar] Con- 
radsen. (Udg. af Herm. Trier). M. Illustr. (44 S.). 
Fredensborg. 08. Kr. Kongstad. 2,00. 

Digte, tvske, udvalgte til Skolebrug. (Ved L. Engel- 
hardt). (32 S.). 08. (Schubothe). Gyldendal. 0,50. 

Digter-Basar. Tidsskrift for unge Forfattere og Digtere. 
Udg. af et Konsortium. Redig. al' T. Kloe. 1.- 2. II. 
07. Et Konsortium. 3,00. (Kvartl.). (0,50 pr. H.). 

Digtere, yngre danske, 1880—90. (Af »Gyldendals 
Bibi.«). (460 S.). 05. — 2. Samling. (Af »Gyldendals 
Bibi.«). (542 S.). 06. 05—06. Gyldendal, å 1,00. 
*1,50. *1,90. 

Digtninge, romerske, af Appius Claudius o. a. mediu mi- 
stiske Poemer, ved Elisabeth og Sigurd Trier. (Særtr. 
af »Jakobsstigen«). (124 S.). 08. (Siegfr. Michael- 
sens Eftfl.). 1.00. f- 

Digtsamlinger, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlags 
sniaa. I. Lembcke, E. Digte, v. V. Andersen. 01. 
*3,00. — II. Michaélis, S., Solblomster. 2. Udg. 01. 
*3,00. — III. Stuckenberg, V., Sne. 2. Oplag. 07. 
♦3,00. — IV. Bødtcher, L, Dk'te, v. V. Andersen. 02. 
*3,00. — V. Lange, T., Fjerne Melodier. 02. *3,00. 
— VI. Holstein, I,., Digte. 0.".. *3,(MI. — VII. Aare- 
strup, E., Kærlighedsdigte. 04. *3,00. — VIII. Jør- gensen, Joh., Lyrik. 04. *3,00. — IX. Drachmann, 

H. , Kærligheds ' Digte. 05. *3,00. — X. Richardt, 
Chr., Udvalgte Digte. 05. *3,00. — XI. Rode, H., 
Digte, gamle og nye. 07. *3,00. — XII. Ibsen, H., 
Udvalgte Digte. 08. *3,00. 01—08. Gyldendal. 

Dikke-dik-Bogen. Tekst af Ellen Briksø. Musik af Hede- 
vig Wolff. Tegn. af Vald. Vaabeu. (32 S.). 4. 07. 
E. Jespersen. *1,50. 

Dilettant-Teatret. Ved J. S[traudbergi. Nr. 1—3. 4. 
Opl. (å 72 S.). 03—05. Strandberg, å 0,60. 

Dimmalætting. Amtstidende for Færøerne. Redakt. Oluf 
Skaalum. 24.— 31. Aarg. Fol. Thorshavn. 01—08. 
Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). (24. Aarg. 1,25 kvartl.). 

Dinesen, W., se: Boganis., 08. 

Diplomatarium Islandicum. Islenzkt fornbréfasafn. Gefifi 
ut af hinu islenzka b6kmentafélagi. V. 3. H. 2,50. 
— VI. 2. H. 4,00. 3. H. 2,50. — VII. 1. H. 3,50. 
2. H. 1,00. 3. H. 4,00. — VIII. 1.— 3 H. å 4,00. 
Reykjavik. 01—08. (Gyldendal). 

Diplomatarium Færoeuse. Føroyskt Fornbrævasavn. I. 
Mi 5aldarbrov, vi 5 soguligun rannsoknun av Jakob 
Jakobsen. Vid 4 piatun. (108 S.). 4. 07. (Prior). 
6,00. 

D i r c k i n c k - H o 1 m f e 1 d t, T., se: Christmas-Dir- 
ckinck-HoImfeldt, T. 

Diskussionsbladet. Upartisk Ugeblad for frit Ordskifte. 
Udg. af 0. Mølgaard. Redig. af A. Pedersen, P. Jacob- 
sen. 1. — 2. Aarg. 4. (De første Nr. hektograferede). 
(Silkeborg). 02—03. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 

Diskussionsmede i Dansk Kriminalistforening d. 26. Nov. 
1903 i Anledn. af Lovforslaget om Legemsstraf m. m. 
(28 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Dit og Dat fra alle de mest interessante Bøger, Tids- 
skrifter og Bidragydere i Verden. Udg. af et Inter- 
essentskab. Redig. af Alf. Brown. 1901—08. 4. 
01—08. Et Interessentskab. 1,25. (Kvartl.). 

Ditten. Ansvarh. Brandt-Jorgensen og F. C. Skierbek. 

I. Aarg. Nr. 1 — 6. Fol. 05. For Medlemmer. 
Djurhuus, H. A., Hin gamla Sogan. (30 S.). Torshavn. 

05. Ikke i Bogh. 

— Marita. Sorgleikur i 3 portum. (48 S.). Torshavn. 
08. Ikke i Bogh. 

— Kvæfii um Ormin langa. (20 S.). Torshavn (Kbh.). 

06. H. N. Jacobsen. 0,25. 
Dobbeltgængersken. (»Jyllandspostens Feuill.). (280 S.). 

Aarhus. 02. Ikke i Bogh. 

Dodge, M. E., Hans Brinker eller Sølvskojterne. En For- 
tælling fra Livet i Holland. Fra Engelsk ved J. 
Høhcr. Udg. af C. Asschenfeldt Hansen. M. Illustr. 
(208 S.). 04. »For mine smaa Venner«. 

(Dodt, Beatus), Det forsvundne Testamente. Fortælling 
fra Frederik d. VI.s Tid af B. D. Aarhus. 05. Will. 
Sørensen. 2,50. 

— Gullurift. Diinsk frasaga. f>ytt hefur R. M. Jonsson, 
se: I tomstundum. Nr. 4. 03. 

Doktor, den gamle, og andre udv. Fortællinger og .-Even- 
tyr. (128 S.). 02. Hagerup. 1,00. »1,75. 

Dolleris, A. Kr., Ilet hellige Land. Skildringer fra en 
Rejse. M. 42 Bill. og 2 Kortskitser. (224 S.). Odense. 
06. Milo. 3,00. *4.50. 

— se: Solhverv. 1906—08. 

Dolleris, Andr., Ploven og Leen. Udv. Diste. (1879 — 
1903). M. Tegn. af Sv. Rønne. (272 S.). 04. (Gyl- 
dendal). 4,00. *6,00. 

— Sonetter. M. 1 Portr. (112 S.). (Odense). 04. (Gvl- 
dendal). 2,00. *3,50. 

— St. St. Blicher og Himmelbjerget. En Tale d. 28. 
Juli 1901. (16 S.). Odense. 04. Ikke i Bogh. 

— Eventyrdigteren H. C. Andersen. 1805 — 2. April — 
1905. Kantate. M. Illustr. (10 S.). Odense. 05. Ikke 
i Bogh. 

— Danmarks Boghandlere. En personalhist. Haandbog. 2. 
Udg. (390 S.). Odense. 06. (Milo). 7,50. *9,25. 62 ANDR. DOLLERIS — DOYLE. Dolleris, Andr., Den vaagne Verden. Kantater og Digte. 
(10de Samling). (160 S.). 06. Gyldendal. 2,00. *3,50. 

— Carl Bagger. En biografisk Skildring af Digteren og 
hans Hustru. M. Ulustr. 2. Udg. (144 S.). [1. Udg. 
07]. 07. Gyldendal. 2,50. 

Dolmetscher, deutsch-dånischer, mit geuauer Angabe der 
Ausspraclie. (44 S.). (Nexø). 08. Fr. Sørensen, Rønne. 
0,50. 

Dora, Høvdingens. Indianerfortælling. (36 S.). 06. 
Strandberg. 0,25. 

Domme i Medicinalsager. 2. Samling. Udg. efter For- 
anstaltning af Danmarks Apotheker-Forening ved Henr. 
Hansen. (80 S.). 03. (Hagerup). *1,50. 

Domme afsagt af Bogtrykfagets Voldgiftsret i Henhold 
til Tarifen af 10. Febr. 1906. (44 S.). 07. Ikke i 
Bogh. 

Don Juan. Opera i 2 Akter af W. A. Mozart. Texten 
paa Grundlag af Erik Bøghs Oversættelse paany be- 
arbejdet efter Lorenzo da Pontes Original af S. Levy- 
sohn'. (Tli. Rep.). (32 S.). 06. (Schubothe). Gyl- 
dendal. 0,50. 

(Don Juan), Giftelystne Damer eller Naar man averterer 
i Aviserne efter en Livsledsagerinde. (10 S.). 06. 
Dansk Forlagsbureau. 0,10. 

Doncker, D., Ved Midnat. Berlinerskitse. (8 S.). Her- 
ning. 05. Ikke i Bogh. 

Donovan, Dick, Sælsomme Historier. Aut. Overs, af M. 
Laursen. (162 S.). 03. Axel Andersen. (2,25). 1,25. 

— Bovingdons Hemmeligheder. (»Berl. Tid.«s Feuill.). 
(512 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Dorf, A. T., Krabbesholm. Fra Ridderborg til Folkehøj- 
skole 1550—1908. M. 6 Bill. 2. Opl. (30 S.). [1. 
Opl. 08]. 08. Krabbesholm Højskole. 0,35. 

Dorph, Chr., Græsk-romersk Mytologi til Skolebrug. 9. 
Opl. (96 S.). 03. Klein. *1,20. 

Dorph, Joh s., se: Hans og Grete. 05. 

— se: Øvelsestavle til »Mit System«. 05. 

Dorph, Mimi, Naar Moer fortæller. Historier for Børn. 
M. Illustr. af P. Steffensen. (80 S.). 02. Hagerup. 
*1,00. 

Dorph, N. V,, Om Tapeter som Kunst. (24 S.). 4. 01. 
C. Kriigers Tapetfabrik. Gratis. 

Dorph Petersen, K., Om Hauserplads og Handel med Vin. 
Et Par Bemærkn. i Anl. af K. Dorph-Peterseus Vin- 
lagers Flytning til Hauserplads 32. M. Illustr. (12 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

Dorph-Petersen, Knud, Dansk Frøkontrol 1896—1907. 
(16 S.). 07. Dansk Frøkontrol. 0,25. 

— Om Avl af Græs- og Kløverfrø her i Landet. (Særtr. 
af »Vort Landbrug«). (22 S.). 07. Forfatteren. 
0,25. 

— Om Avl af Græs og Kløverfrø. M. Illustr. (138 S.). 
Aarhus. 08. Forlaget af 1907. 2,00. 

— Forøg Udbyttet af Græsmarken. M Illustr. 2. Opl. 
(48 S.). [1. Opl. 08]. 09. Hagerup. 0,75. 

Dorys, G., Abdul-Hamids Privatliv. Oversat fra Fransk. 
M. Illustr. (166 S.). 01. (Dansk Handels-Forlag). 
1,85. 

Dose, Joh., Magister Vogelius. En kristelig Fortælling. 

Oversat fra Tysk. (140 S.). Odense. 05. Milo. 0,85. 
Dostojewski, F. M., Raskolnikow. Roman. (»Vort Land«s 

Feuill.). (772 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Nihilister. Roman. (»Vort Land«s Feuill.). (608 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

Dougherty, J. H., se: Krøll, C. E. 02. 

Douglas, E., Historien om Marerits hvide Kjole. En Reci- 
tation med Sang. (24 S.). Holbæk. 03. Ikke i Bogh. 

Douglas, Fr., se: Fra Trældom til Frihed. 01. 

Dow, V/., To Prædikener. (U. Titelbl.). (44 S.). Aar- 
hus. 01. Ikke i Bogh. 

Doyle, A. Conan, Dervischernes Fanger. Roman. Paa 
Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. (»Aarhus Stifts- 
tidende«s Feuill.). (198 S.). Aarhus. 01. Ikke i Bogh. Doyle, A. Conan, Dervischernes Fanger. Roman. Paa 
Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. (»Randers Dagblad« s 
Føljeton). (198 S.). Randers. 01. Ikke i Bogh. 

— Baskervilles Hund. (»Aalborg Amtstidende«s Følje- 
• ton). (286 S.). Aalborg. 02. Ikke i Bogh. 

— Heljar greipar. I — II. Sogusafn Isafoldar. XIV — XV. 
(162 + 120 S.). Reykjavik. 02. Ikke i Bogh. 

— Sherlock Holmes Opdagelser. (5 Øres Folkebibliotek). 
(528 S.). 02. 5 Øres Folkebibliotek. 

— Sherlock Holmes' Oplevelser. (»Sorø Amtstidende « s 
Føljeton). (362 S.). Slagelse. 02. Ikke i Bogh. 

— Spøgelsehunden. (»Vendsyssel Tidende«s Føljeton). 
(286 S.). Hjørring. 02. Ikke i Bogh. 

— Etienne Gerards Eventyr. Overs, af M. Markussen. 
Omslagstegn. af A. Aae. (186 S.). 03. (E. Jespersen). 
Chr. Flor. 2,25. 

— Mørkets Slot. Etienne Gerards Eventyr. 2. Samling. 
Overs, af M. Markussen. Omslagstegning af A. Aae. 
(176 S.). 03. (E. Jespersen). Chr. Flor. 2,25. 

— Fristet af Djævelen. Etienne Gerards Eventyr. 3. 
Samling. Omslagstegn. af A. Aae. (150 S.). 03. 
(E. Jespersen). Chr. Flor. 2,25. 

— Silver Blaze. (Memoirs of Sherlock Holmes). Adap- 
ted and supplied vnth notes for school-use bv W. F. 
Larsen. (44 S.). 03. (Tillge). 0,60. 

— Den store Skygge. Overs, af M. Laursen. Om- 
slagstegn, af A. Aae. (142 S.). 04. E. Jespersen. 
2,25. 

— Nott hjå Nihilistum. (32 S.). Reykjavik. 04. Fje- 
lagsprentsmiSjan. 0,25. 

— Sorte Ørn. Bearb. f. Ungdommen af P. Jerndorff- 
Jessen. M. Illustr. (110 S.). (Aarhus). 04. Gylden- 
dal. 1,00. 

— Sølvøksen. Omslagstegu. af A. Aae. (182 S.). 04. 
E. Jespersen. 2,25. 

— Auktions-Nummer 249. Overs, af M. Markussen. 
Omslagstegning af S. Jørgensen. (174 S.). 05. E. 
Jespersen. 2,25. 

— Bokserne. Roman. Aut. Oversættelse. (434 S.). 
(»Politiken«s Føljeton). 05. Ikke i Bogh. 

— Flygtningene. Roman. (426 S.). (Kria.). 05. E. 
Jespersen. 4,00. 

— Girdlestone & Co. Roman. Oversat af Rich. Paulsen. 
I— II. (180 + 198 S.). (Bergen). 05. E. Jespersen. 
4,00. 

— Sannox Mysteriet. Overs, af M. Markussen. Om- 
slagstegn af S. Jørgensen. (158 S.). 05. E. Jespersen. 
2,25. 

— Sherlock Holmes Opdagelser. I. En Studie i Rodt. 
3. Opl. (196 S.). 05. — n. De Fires Tegn. 3. Opl. 
(172 S.). 05. — III. Lys i Morket. 3. Opl. (162 S.). 
05. — IV. Den blaa Karfunkel o. a. Fortællinger. 
3. Opl. (158 S.). 06. — V. Rødbøgene o. a. Fortæl- 
linger. 3. Opl. (152 S.). 06. — VI. Den forsvundne 
Brud o. a. Fortællinger. 3. Opl. (148 S.). 06. — 
VII. Det gule Ansigt o. a. Fortællinger. 3. Opl. (126 
S.). 06. — VIII. Baskervilles Hund. 3. Opl. (248 
S.). 06. — IX. Sherlock Holmes Dod o. a. Fortæl- 
linger. 3. Opl. (132 S.). 07. Aarhus. 05—07. Gyl- 
dendal. I— VII. IX. å 1,25. *2,25. VIII. 2,60. 
*3,50. 

— Silfuroxin. (24 S.). Reykjavik. 05. Fjelagsprent- 
smi&jan. 0,25. 

— Det forsvundne Ekstratog. Oversættelse af M. Laur- 
sen. Omslagstegn. af Th. Iversen. (176 S.). 06. E. 
Jespersen. 2,25. 

— Ferstrendi kistillinn. (48 S.). Reykjavik. 06. Fje- 
lagsprentsmi&jan. 0,25. 

— Jernbane-Mysteriet. Oversættelse af M. Laursen. 
Omslagstegn. 'af N. S. Nielsen. (182 S.). 06. E. Jes- 
persen. 2,25. 

— Oberst Gerard fortæller. (116 S.). NykeMug F. Od 
Tillæg til »De 1000 Hjem... DOYLE — DRUER. 63 Doyle, A. C, RauSkausafjelagiS. (52 S.). Reykjavik. 
06. FjelagsprentsmiSjan. 0,25. 

— E>umalfingur verkfræ&iugsins. (46 S.). Reykjavik. 
06. FjelagsprentsmiSjan. 0,25. 

— Ur h'fi morSingjans. (42 S.). Reykjavik. 06. Fje- 
lagsprentsmiSjan. 0,25. 

— Bleika andlitiS. (38 S.). Reykjavik. 07. Fjelags- 
prentsmiSjan. 0,25. 

— Det forseglede Værelse. Aut. Oversættelse. Omslags- 
tegn, af Th. Iversen. (184 S.). 07. E. Jespersen. 
2,25. 

— Griski tulkurinn. (44 S.). Reykjavik. 07. Fjelags- 
prentsmiSjan. 0,25. 

— Guldmageren. Aut. Oversættelse af M. Laursen. (110 
S.). Nykøbing F. 07. Tillæg til »De 1000 Hjem«. 

— HlaSiS. (48 S.). Reykjavik. 07. Fjelagsprents- 
miSjan. 0,25. 

— Konan. (46 S.). Reykjavik. 07. FjelagsprentsmiSjan. 
0,25. 

— Manden med Klumpfoden. Aut. Oversættelse. Om- 
slagstegn, af Th. Iversen. 2. Opl. (180 S.). [1. Opl. 
07]. 07. E. Jespersen. 2,25. 

— Rottau. (44 S.). Reykjavik. 07. Fjelagsprents- 
miSjan. 0,25. 

— Tyndi bniSguminn. (42 S.). Reykjavik. 07. Fje- 
lagsprentsmiSjan. 0,25. 

— Tynda bruSurin. (46 S.). Reykjavik. 07. Fjelags- 
prentsmiSjan. 0,25. 

— Guldmageren. Aut. Oversættelse af M. Laursen. 
Omslagstegn. af Th. Iversen. (190 S.). 08. E. Jes- 
persen. 2,25. 

Draaber fra Livets Kilde. 26 Sauge, forf., samlet og 
omarbejdet af C. J. A. (22 S.). Herning. 06. Ikke 
i Bogh. 

Drachmann, Anders Bjørn, Den romerske Statsforfatning. 
Fremstillet t. Br. f. Studerende. (190 S.). 03. J. 
Erslev. 2,00. 

— Fra den romerske Kejsertid. M. Illustr. (104 S.). 
03. Gyldendal. *1,00. 

— Græsk og romersk Religion. (16 S.). 07. (J. Ers- 
lev). 0,20. 

— Kristendommens Oprindelse. (14 S.). 08. (J. Ers- 
lev). 0,20. 

— Romerske Retskilder, se: Federspiel, H. 07. 
Drachmann, Emmy, Villa Mackenzie. (Den stærkeste). 

Roman. (248 S.). 02. Gyldendal. 3,75. 
Drachmann, Holger, Broget Løv. Digte. (128 S.). 01. 
Gyldendal. 2,50. *4,00. 

— Sømandshistorier. 2. Oplag. (408 S.). 01. Gylden- 
dal. 3,00. *4,50. 

— Udvalgte Fortællinger. (Af »Gyldendals Bibi.«). 
(276 S.). 01. Gyldendal. 1,25. *2,15. f. 

— Der var engang — . 5. Opl. (126 S.). 02. Gylden- 
dal. 1,00. *2,25. 

— Det grønne Haab. Skuespil med Sange i 3 Akter. 
(188 S.). 02. Gyldendal. 3,00. 

— Der var engang — . Æveutyr-Komedie i 5 Akter og 
1 Forspil. M. Portr. og Illustr. (120 S.). 04. Gylden- 
dal. 1,50. *3,00. 

— Erindring. Digt. (4 S.). Skagen. 04. Laur. Schjelde. 
0,25. 

— Kirke og Orgel. En Landsby-Elegi. (166 S.). 04. 
Gyldendal. 2,50. *3,50. 

— Den blaa Grotte. Capri-Breve. Billeder af H. Slott- 
Møller. (»Politiken«s Julenummer). (12 S.). Fol. 05. 
Ikke i Bogh. 

— Den fattige Drengs Æventyr. Fest-Forspil ved H. C. 
Andersens 100 Aars-Jubilæum. (46 S.). 05. Gylden- 
dal. 1,00. 

— Kærligheds-Digte. (96 S.). 05. Gyldendal. *3,00. 

— Hr. Oluf ban rider — . Den danske Sommernats 
Drama i 4 Akter og et Forspil. M. Illustr. af Hans ' 
Nik. Hansen. (244 S.). 06. Gyldendal. 5,00. *7,25. | Drachmann, Holger, Samlede poetiskeSkrifter. Folkeudgave. 
I— XII. (406 + 498 + 488 + 512 + 462 + 484 + 
372 + 536 + 480 + 484 + 488 -f 660 S.). 06—09. 
Gyldendal. 36,70. t- 

— Forskrevet — . 2. særskilte Folkeudg. (480 S.). 08. 
Gyldendal. 5,00. *7,00. 

— Fortællinger. M. Portr. (Af »Gyldendals Bibi.«). 
(294 S.). 08. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

Draminsky, 0., Dødeligbed efter Forsikringsart og For- 

sikringstid. (116 S.). 06. (Lekni. & Stage). 3,00. 
Draugasbgur. Urval ur t)j68sogum og æfintyrum Jons 

Arnasonar. (176 S.). Reykjavik. 06. Isafoldar- 

prentsmiSja. 1,10. 
Draumur FriSriks Andréssonar, sjuklings å Laugarnes- 

spitala. (4 S.). Reykjavik. 04. Ikke i Bogh. 
Draumur GuSrunar Kristjånsddttur. (4 S.). Reykjavik. 

04. Ikke i Bogh. 

Draumur Elisabetar E>orleifsd6ttur. Sérpr. ur »Tru«. 
(8 S.). Reykjavik. 05. Ikke i Bogh. 

Draupnir. Timarit. Utg. Torfh. £>orsteinsd<5ttir Holm. 
6.— 12. år. Reykjavik. 02—08. Udgiveren, å 1,25. 

Drechsel, C. F., Om Forslaget til Anlæg af en Fiskeri- 
havn ved Skagen. (Særtr. af »Nationaltidende«). (14 

5. ). 02. Ikke i Bogh. 

— Kortf. Fremstilling af min Virksomhed i Fiskerier- 
nes Tjeneste 1883—1907. (16 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— se: Fiskeri-Beretning. 

Drechsel, L., Engelske Søfartsinstitutioner. (Særtr. af 
»Dansk Søfartstidende«). (46 S.). 08. Ikke i Bogh. 

— se: Beretning om d. 5. nord. Søfartsmøde. 04. 
Drenge, danske. Tidende for de frivillige Drengeforbuud. 

Redakt. Maltesen og Vaaben (og senere: Valeutiner). 
1.— 2. Aarg. 4. 07—08. (Prior). 0,35. (Kvartl.). 
Drengeforbund, frivillig. Nr. 1 — 12. Ved Valeutiner 
(og sidst A. Reumert). 4. 04 — 05. For Medlem- 
mer. 

Drengen, der solgte Træskeer. Fritz og Rupert. Den lille 
hjemløse Marie. (36 S.). 07. K. Foren. f. i. Miss. 
0,15. 

Drewes, Anna, Stamtavle over Familien Lutzen. (1 Tvl.). 

4. 04. Ikke i Bogh. 

Drewsen, Steen, Rødt eller Sort. Fortælling. (270 S.). 

05. Gyldendal. 3,75. 

Dreyer, G., La tuberculose en Danemark. (24 S.). 04. 
Ikke i Bogh. 

— and Å. J. Jex-Blake, On the agglutination of baeteria. 
From the university laboratory for medical bacterio- 
logy, Cph. (»Vidsk.'S. Skr.«). (48 S.). 4. 05. (Høst). 
1,50. 

Dreyer, H., Under to Flag. Danmark som Transitland. 
Esbjerg — London-Rutens Udvidelse. (Særtr. af »Dan- 
nebrog«). (16 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Dreyer, J. C. S., Bør Grundejerbank-Skandalen skrin- 
lægges? (48 S.). 08. »Børsen«s Forlag. 0,60. 

Dreyer, J. L. E., Tvebo Brahes Fortjenester af Astrono- 
mien. (36 S.). 01. Gad. 0,75. 

Dreyer, W., Jorden i Tekst og Billeder. I— III. M. 
Illustr. og Tvl. (656 + 528 + 492 S.). 05—07. Gyl- 
dendal. 26,00. 

— Vor Klodes Dvr. I — III, se: Bøving-Petersen, J. 0. 
99—04. 

Droese, Indiske Juveler i Mesterens Krone. En sand- 
færdig Historie fra Missionen i Indien. Oversat fra 
Engelsk. (112 S.). 07. Diakonissestiftelsen. 0,60. 

Dronning og Yndling. Historisk Roman. (»Aalborg Ti- 
dernes Fcuilleton). (482 S.). Aalborg. 03. Ikke i 
Bogh. 

Dronninglund Avis. Udg. og redig. af M. B. Nørgaard 

og Alfr. Christensen. 1. Aarg. (se: Østvendsyssel Avis). 

Fol. Aalborg. 04. Udgiveren. 0,36. (Kvartl.). 
Druer, klare. Nordiske Forfattere med Oversigt af Vilh. 

Andersen. Redaktør: Palle Rosenkrantz. 2. Oplag. 

(192 S.). [1. Opl. 07]. 07. E. Jespersen. 2,50. 64 DRUMMOND — DYRKNINGSFORSØG. Drummond, H., Liv for Liv. Tre Taler. Med et Forord 
af D. L. Moody. Overs, af M. Paulli, f. Hedemann. 
(62 S.). 03. Hagerup. 0,75. *1.75. 

Drykkjumannskonan. Sonn saga. Lauslega pydd. (20 
S.). Reykjavik. 05. Gu&m. t>orsteinsson. 0,25. 

Drøm, Gaba Makolwas. Fortælling for mine smaa Ven- 
ner. Udg. ved C. Asschenfeldt Hansen. M. Illustr. 
(22 S.). 02. For mine smaa Venner. 

Drøm, Benediktes. (16 S.). 04. Diakonissestiftelsen. 
0,08. 

Drømmebog, allernyeste og fuldstændigste. 9. Opl. (68 

S.). Odense. 02.' P.Winding. 0,35. 
Drømmebog, Gamle Ane Blytækkers store. (60 S.). 02. 

Strandberg. 0,60. ■ 
Drømmebog, den store ægyptiske. Samlet og udg. af I. 

Ben Soliman. (112 S.).' 03. R. Stjernholm. 1,00. 
Drømmebog, Sybilles og Cyprianus' store. (120 S.). 07. 
-Strandberg. 1,00. 

D. S. D. A, Udg. af Danmarks studerende Ungdoms 

Afholdsforbund. Redig. af C. C. Heilesen. 1. — 2. Aarg. 

07—08. Udgiveren, å 0,50. 
du Bois-Reymond, L., Huset Gerboth. (»Berl. Tidendens 

Feuill.). (184 S.). 01. Ikke i Bogh. 
Duborg, A. C, Arbejdsregnskab. (56 S.). Fol. Odense. 

07. (Aug. Bang). 1,00. 

— Foderregnskab. (52 S.). Fol. Odense. 07. (Aug. 
Bang). 1,00. 

— Vejledn. i Landbrugets Bogføring. (42 S.). 4. 08. 
(Aug. Bang). 1,00. 

Due, L. C, Om to Grupper af Funktioner med Anven- 
delser. Afhdl. for den filosofiske Doktorgrad. (72 S.). 
4. 01. (Gad). 3,00. 

Duevennen. Udg. af Foreningen »Duevennen«. Redig. af 
V. Høpfner. 1.— 4. Aarg. 4. 05—08. For Medlem- 
mer. 

Duff, M., Catherine Booth. En Skitse 

03. Frelsens Hær. 0,75. *1,00. 
Dugvan. Afholdsblad for Færøerne. 

Afholdsforening. Redakt. D. Isaksen 

4. Thorshavn. 01 — 08. Udgiveren 
Færøerne å 1,00). 

Dumas, Alex., Ascanio eller de to Medbejlerinder. I 
(244 + 266 + 314 S.). 01. Oluf Olsens Forlag. 

— Musketerernes sidste Bedrifter. Oversat af C. Michel- 
sen, med Illustr. af J. Nørretranders. I — VI. (74 + 
92 + 122 + 130 + 130 + 66 S.). 4. 02. A. Chri- 
stiansen. (12,00). 3,75. f. 

— Ange-Pitou. (»Vort Land«s Feuill.). (238 S.). 03. 
Ikke i Bogh. 

— Chevalier d'Harmental. Roman. ("Randers Dagblad«s 
Føljeton). (534 S.). Randers. 03. Ikke i Bogh. 

— Diana. Illustr. med c. 300 Billeder af M. Leloir, 
skaarne i Træ af Hoyot. Paa Dansk ved S. Prahl. 
I— II. (326 + 432 S.). 4. 03. A. Christiansen. (14,00). 
3,75. f- 

— Dronning Margot. Roman. (»Vort Land«s Feuill.). 
(338 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— De tre Musketerer, illustr. af Milton Jensen. (478 

5. ). (Aarhus). 07. William Sørensen (Kbh.). 2,00. 
*2,50. *3,00. 

— Greven af Monte Christo. Illustr. Udgave. I — III. 
(342 + 358 + 340 S.). 07. L. Eiby. 5,50. 

— Greven af Monte-Christo. Roman. I — IV. Aarhus. 
07. (Alb. Bayer). Rom. 3,00. 

— Greven af Monte-Christo. (142 S.). 08. Strandberg. 
1,25. 

Dumas den yngre, Alex., Kameliadamon. Oversat af 
Anton Melbye. M. Originaltegn. af Harald Jordan. 
(340 S.). 06. L. Eiby. 5,00. 

— Én Morders Bekendelser. (Affaire Clémeneeau). 
Oversat af Fr. Winkel Horn. (244 S.). 07. A. Chri- 
stiansen. 1,00. 

— Kameliadamen. Oversat af J. Jurgensen. 2. Oplag. M. Portr. (144 S.). 

Udg. af Thorshavns 
— 15. Aarg. 
1,50. (Paa 

-III. (Martins Halvkrone-Udgave). (192 S.). [1. Opl. 08]. 

08. John Martin. 0,50. 
Duncker, Dora, Skal og Kærne. Roman. Paa Dansk ved 

C. Reiffenstein-Hansen. (»Aarhus Stiftstid.«s FeuiU.). 

(342 S.). Aarhus. 02. Ikke i Bogh. 
du Plessis, Paul, Piraterne paa San Domingo. Hist. 

Roman fra d. 17. Aarh. (304 S.). 07. Rasmussen & 

Rugh. 1,50. 

Dur og Moll. En Bog om Teater og Musik. Redig. af 

G. Hetsch. (44 S.). 4. 01. Nord. Musikforlag. 1,50. 

(Med Musikbilag 2,00). 
Durch Jutland. Herausgegeben von dem Verband der 

jutlandiscken Turistenvereine. M. Illustr. og Kort. 

(24 S.). 4. Aarhus. 07. Ikke i Bogh. 
Durch Kopenhagen in 2 Stunden. M. Illustr. (36 S.). 

08. Taxamotorkompagniet. 

D u r u, A., se: Den, der ler sidst. 01. 

Duus, Aage, Militær Rettergang. Studier. (140 S.). 04. 
(Hagerup). 2,50. 

Dvol. Utgef. Torfh. Porsteinsdottir Holm. 1.— 8. årg. 
Fol. Reykjavik. 01—08. Udgiveren, å 1,25. (I Ud- 
landet å 2,00). 

Dyekjær, P. C, Fraskiltes Vielse og borgerligt Ægteskab. 
Foredrag. (26 S.). 02. Bethesda. 0,25. 

— Tilbageblik og Fremblik. Kristeligt dansk Fælles- 
forbund for Arbejdsgivere og Arbejdere. (60 S.). 03. 
Nyt dansk Forlag. 0,50. 

— se: Aar, det nye. 1906—09. 

Dyhr, L., Oversigt over den danske Kirkes Salmetouer. 

(104 S.). 03. Than. & Appel. 1,50. 
Dyr, kloge og trofaste. Fortællinger for mindre Børn, 

saml. og bearb. af K. V. Rosenstand. (96 S.). 03. 

Gyldendal. 0,50. *0,75. 
Dyravinurinn. Gefinn ut af hinu islenzka pjoSvinafélagi. 

9. — 12. hefti. 4. Reykjavik. 01—07. Hi5. isl. pj65- 
vinafélag. å 0,65. 

»DyrSar«-s6ngurinn. Sérprentun ur Nytt kirkjublafi«. 

Reykjavik. 06. Ikke i Bogh. 
Dyrerim, de gamle danske, udg. m. Indledn. og Anmærkn. 

f. Universitets- Jubilæets danske Samfund af Jobs. 

Brøndum-Nielsen. 1. Hæfte. (96 S.). 08. (Scbu- 

bothe). (Gyldendal). 3,00. 
Dyrevennen. Nordisk illustr. Maauedsskrift. Udg. af J. 

Chr. Lembcke (og senere af J. A. Roth). 22. — 29. 

Aarg. 4. 01—08. (Lehm. & Stage), å 2,00. 
Dyrevennens Ungdomsblad. Organ for »De unges For- 
bund til Dyrenes Beskyttelse«. 5. — 12. Aarg. 4. 01 

— 08. For Medlemmer. 
Diiringsfeld, I. v., Hvem? Roman. (»Randers Dagblades 

Føljeton). (100 S.). Randers. 04. Ikke i Bogh. 
Dyrkning og Tilberedning af Frugt og Havesager. Af 

M. J— L. (26 S.). Slagelse. 08. Ikke i Bogh. 
Dyrkningsforsøg med Læggekartofler. (Særtr. af »Tidsskr. 

f. Landbrugets Planteavl« XII). (42 S.). 05. (Gvl- 

dendal. 0,65. 

Dyrkningsforsøg, 6te Aars, med Rodfrugtstammer. (Særtr. 

af »Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl«). (38 S.). 06. 

(Gyldendal). 0,50. 
Dyrkningsforsøg, forskellige, med Rodfrugter. (Særtr. 

af »Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl«). (32 S.). 07. 

(Gyldendal). 0,50. 
Dyrkningsforsøg, 7de Aars, med Rodfrugtstammer. 

(Særtr af »Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl«). (36 

S.). 07: (Gyldendal). 0,50. 
Dyrkningsforsøg, 10 Aars, med Rugsorter. (Særtr. af 

»Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl«). (106 S.). 07. 

Gyldendal. 1,00. 
Dyrkningsforsøg med Vinterhvede. (Særtr. af "Tidsskr. 

f. Landbrugets Planteavl«). (102 S.). 07. (Gylden- 
dal). 1,00. 

Dyrkningsforsøg, 20 Aars, med Bælgsæd til Modenhed. 
(Særtr. af »Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl«). (94 
S.). 08. (Gyldendal). 1,00. DYRKNINGSFORSØG — EFTERRETNINGER. 65 Dyrkningsforsøg, 8de Aars, med Rodfrugtstammer. 
(Særtr. af »Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl«). (32 
S.). 08. (Gyldendal). 0,50. 

Dyrlund, F. M., Stamtavle over Familien Dyrlund. (22 
S.). 06. Ikke i Bogh. 

Dyrlægebog, gamle Jens Hovsmeds. Udg. af L. Lund. 
(60 S.). 04. Strandberg. 0,60. 

Dyrlæge-Bogen. 1. — 7. Hefte. (»Haandbog for Land- 
mænd«). Holbæk. OS — 06. Østrup-Rasmussen, Hol- 
bæk. Gratis. 

Dyrlægetjenesten og Beslagvæsenets Ordning i Hæren. 

(14 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Dægradvbl. Sogur og småvegis. I. (48 S.). Isafj6r5ur. 

03. »Vestri«s Forlag. 0,30. 

Dæmisogur eftir Esop og fleiri hofunda. I islenzkri 
pySingu eftir Steingr. Thorsteinsson. (80 S.). Rey- 
kjavik. 04. Sig. Kristjånsson. 1,00. 

Dæmring. Udg. af Seminaristerne paa N. Nissum Semi- 
narium. Redakt. K. V. Poulsen o. a. 2.-4. Aarg. 
(se: Ung-dom). Lemvig. 06 — 08. Udgiveren. 0,50. 
(Kvartl.). 

Danemark. Das Land des Meeres. Herausgegeben von 
dem dånischen Touristenverein. M. Illustr. (176 S.). 
07. Turistforeningen. 0,50 Pf. 

Dø, om saa det gælder. Af x — m. (W. Oxholm). (20 
S.). 01. Kvindel. Miss. Arbejdere. 0,15 . 

(Døcker, Jul.), Meddelelser om Døckers Kursus gennem 
25 Aar 1879—1904. (28 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Døden og Livet. Tidsskrift for Udbredelse af en rigtig 
Forstaaelse af Guds Ord. Redig. og udg. af N. F. 
Carstensen. 13. — 15. Samling. 01 — 02. Udgiveren. 
0,50. (Kvartl.). 

Dødsaarsagerne i Kongeriget Danmarks Byer i 1900 — 07. 
Udg. ved J. Carlsen. 4. 01—08. (Ha'gerup). å 1,00. 

Dønninger fra Havet og Guds Rige. 1905. Esbjerg Sø- 
mandshjem. (12 S.). Esbjerg. 05. Ikke i Bogh. 

Dør, Haabets. Børnehjælpsblad til Indtægt for fattige 
Børn. Udg. af E. Vallentin, redig. af H. G. Christen- 
sen o. a. 1. Aarg. 4. 04 — 05. Udgiveren. 0,50. 
(Kvartl.). 

Dør, den aabne. Organ for Kbh.s Kredsforbund for Hed- 
ningemissionen. Redakt Chr. Gottschalck-Hansen. 3. — 
5. Aarg. (se: Missions-Meddelelser). 06 — 08. Ud- 
giveren. 0,25. (Kvartl.). 

Døtre, Hr. Christensens. Sommerrevven 1908. (Røde 
Kro). (8 S.). 4. 08. — 0,10. 

Døvstumme-Institut, det kgl., i Kbh. 1807—1907, udg. 
af C. Goos. (456 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Døvstummekongres, den første nord., i Kbh. 18.— 22. 
Aug. 1907. Foredrag og Meddelelser. (32 S.). 07. 
Ikke i Bogh. 

E Museo Lundii. En Samling af Afhandlinger om de i 
det indre Brasiliens Kalkstenshuler af P. V. Lund ud- 
gravede og i Kbhvs. Universitets zoologiske Museum 
opbevarede Dyre- og Menneskeknogler. M. franske 
Resuméer og Tavler. III. 1. Halvbind. [Winge, H., 
Jordfundne og nulevende Hovdyr (Ungulata) fra Lagoa 
Santa, Minas Geraes, Brasailicn. M. 9 Tavler. Udg. 
af H. F. E. Jungersen]. (244 S.). 4. 06. Hagerup. 
*12,00. 

Ebberup, H. C, Daggry. Religiøse Digte. (72 S.). Odense. 

04. Milo. 1,00. 

Ebbesen, Clara, Alene for Damer! Anvisning til at gjøre 
Lykke hos Herrerne. 7. Opl. (72 S.). 02. Strandberg. 
0,60. 

Ebeltoft og Mnls. Illustr. Rejsebog for det sydlige Djurs- 
land. (32 S.). (Horsens). 06. (Henrichsen, Horsens). 
0,75. 

Ebeltoft Avis. Redig. og udg. af N. J. Rasmussen. 30. 
—37. Aarg. Fol. Ebeltoft. 01—08. Udgiveren. 2,00. 
(Kvartl.). 

Ebeltoft Dagblad. Udg. af en Forening. Redig. af J. 
Asbæk, A. Nielsen og A. Tb. Andreasen o. fl. a. (sidst Datter. Krinii- 
(92 S.). 08. Brainerd's Liv 
Forord af C. 
S.). Odense. Digte. Tr. af G. af Helge Hostrup). 4. — 11. Aarg. Fol. Rauders og 
Aarhus. 01—08. En Forening. 2,00. (Kvartl.). 
Ebeltoft Folkeblad. Udg. af en Forening. Redig. af P. 
Dammann og J. Skjødsholm (senere af J. Skjødsholm 
og H. P. Hansen). 15. — 22. Aarg. Fol. Grenaa. 
01—08. En Forening. 2,70. (Kvartl.). (15.— 20. Aarg. 
2,00 kvartl.). 

Eberhardt, Livets Hemmeligheder. Kærlighedens og 
Ægteskabets Hemmeligheder. (80 S.). 04. M. Peder- 
sen. 1,00. 

Echo, det forunderlige. Fra Amerikansk ved C. R. (Buf- 
falo Bills Eventyr og Bedrifter. I.). (48 S.). 05. K. 
Laurtsen. 0,25. 

Eckstein, Ernst, Skolehistorier. Overs, af C. Kjerulf. 3. 
Opl. M. Tegn. af A. Schmidt. (144 S.). (Aarhus). 

04. Hagerup. 2,00. *3,00. 

Edini, »Rødtop«. Fortælling. Udg. af C. Asschenfeldt 
Hansen. (34 S.). 07. »For mine smaa Venner«. 

Edvard, Carl, Realklassens Meter-Hæfte. (14 S.). Hjør- 
ring. 07. Forfatteren. 0,35. 

Edwards, Amelia B., Lord Brackenburv. Roman. I — II. 
(»Berl. Tidende« s Feuill.). (328 + 318 S.). 08. Ikke 
i Bogh. 

Edwards, H. Stillwell, Sønner og Fædre. Roman. (578 

5. ). 05. »Politiken«s Forlag. 0,75. 
Edwards, H. Sutherland, Pantelaanerens 

nalroman. Oversat af Thor Petersen. 
Schønberg. 0,50. 

Edwards, J., Indianermissionæren David 
og Gerning. Ved L. P. Sørensen. Med 
Skovgaard-Petersen. M. Illustr. (190 
05. Milo. 1,50. 

Edvardsen, I. P., Betragtninger over Livet, 
s. Mskpt. (16 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Eeden, F. van, Den lille Johannes. Aut. Overs. 
Vedel. (210 S.). 03. Gyldendal. 3,00. 

Eegholm, Camilla, Et Indlæg imod det videnskabelige 
Dyrplageri. 2. forøg. Udg. (64 S.). [1. Udg. 01]. 
02. Axel Andersen. (0,75). 0,35. 

Effata. Udg. af Foreningen til Gavn for Døvstumme, op- 
lærte efter Talemethoden. Redaktionsudvalg forskel- 
lige (sidst Frk. Dodt). 8. — 15. Aarg. 4. Fredericia. 
01 — 08. Døvstummeinstituterue. å 1,00. (For Hø- 
rende å 2,00). 

Effersøe, J. T. L., Færøernes Stilling i det danske Rige. 
(Særtr. af »Atlanten«). (10 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Effersø, R. C, Sjonarleikir. (278 S.). Térshavn. 01. 
(Prior). 1,50. 

Efforts faits pour remedier au manque d'ouvrage eu 
Danemark. Publié par le Ministére de l'intérieur. 
(34 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Efnisyfirlit yfir A-deild og B-deild stj6rnarti5indauna og 
landshagsskyrslur (C-deild) årin 1874—1903. (264 
S.). 4. Reykjavik. 06. Landskassen. 4,50. 

Efter Karnevalet. Farce med Sange i 1 Akt. Af Forf. 
til »Paa Kastelsvolden«. (46 S.). 03. V. Pio. 0,75. 

Efter Morgenbønnen. Udv. Vers ved Morgenandagten i 
Hjem og Skole. Udg. af F. Petersen. 2. Opl. (24 S.). 

04. Gyldendal. 0,10. 

Efteraar i Hanpaladset. Et kinesisk Sørgespil ved A. 
Matthison-Hansen. Oversat i Anl. af det kinesiske 
Skuespillerselskabs Optræden i Tivoli. M. Illustr. (24 

5. ). 02. — 0,25. 

Efterretninger for Søfarende. Udg. af det kgl. Søkort- 
Arkiv. 17.— 24. Aarg. 4. 01—08. Søkort-Arkivet, 
å 1,00. (0,10 pr. Nr.). 

Efterretninger, Danmarks kommunale. Ugeskrift for 
Medlemmer af Byraad, Anltsraad og Sogneraad. Udg. 
og redig. af H. V. Rasmussen og C. Lnnde-Nielssen 
(senere af H. V. Rasmussen og E. Høffding). 1. — 4. 
Aarg. 4. Aarhus. 05—08. Udgiverne. 3,00. (Halvaarl.). 

Efterretninger fra de danske Missionsinarker (Nr. 1). 
(24 S.). 07. (Bethesda). 0,25. 

9 <;<; EGEBERG — CHARLOTTE EILERSGAARD. Egeberg, Edvard, Et Lcvuetsløb. Fortællinger. (88 S.). 
Ol. Gyldendal. 1,50. 

— Mellem Bom. (130 S.). 01. Gyldendal. 2,00. 

— Det først fornødne. (264 S.). 02. Gyldendal. 3,75. 

— Paa min Vej. (198 S.). 03. Gyldendal. 3,00. 

— Børnebilleder. Skitser fra Skolépulten. (120 S.). 04. 
Gyldendal. 1,50. 

— Folkets Lærere. Et Tidsbillede fra Slutn. af Aarliun- 
dredet. (320 S.). 04. Gyldendal. 4,50. 

— Smaa Oplevelser. (84 S.). 06. Gyldendal. 1,25. 

— Dronmieren. Breve. (158 S.). 07. Gyldendal. 2,50. 

— Ved Dødens Port. Fortælling. 2. Oplag. (192 S.). 
08. Gyldendal. 2,75. 

Egede-Andersen, E., Anvisning til Dyrkning af de mest 
alm. Kjøkken- og Blomsterhaveplanter. (60 S.). 01. 
Forf. (Kattingeværk v. Roskilde). 0,25. 

Egede-Lund, H. P., Om den internationale Hesteudstil- 
ling i Paris 1900. M. Afbildn. (60 S.). 01. (Gyl- 
dendal). 1,75. 

— Kørselsdressur. (48 S.). 04. (Gyldendal). 1,00. 

— Fahrdressur. (52 S.). 05. Høst. 0,90. 

— Militær-politiske Strøtanker. (70 S.). 07. (Hage- 
rup). 1,00. 

Egge, Peter, Sønnen. Skuespil i 3 Akter. (146 S.). 01. 
Gyldendal. 2,50. 

— Majnætter. En Fortælling. (202 S.). 02. G videndal. 
3,00. 

— Familien paa Raaum. Fortælling. (184 S.). 03. 
Gyldendal. 2,75. *4,25. 

— De graa Haar. Nye Folkelivsskildringer. 2. Opl. 
(158 S.). 04. Gyldendal. 2,50. *4,00. 

— Kjærlighed og Venskab. Skuespil i 3 Akter. (156 
S.). 04. Gyldendal. 2,50. 

— Oddvar Hage og hans Venner. Skildringer. (280 
S.). (Kria.). 05. Gyldendal. 4,00. 

— En liden Gut. Skildringer for Unge og Gamle. M. 
Tegn. af J. Gløersen. (160 S.). (Kria.). 06. Gyl- 
dendal. 2,50. *3,00. 

— Komedier. Sivert og hans Betænkeligheder. Bryl- 
lupsfondet. (148 S.). (Kria.). 06. Gyldendal. 2,50. 

— Hjærtet. Fortælling. 4. Oplag. (256 S.). [1. Opl. 
07]. (Kria.). 08. Gyldendal. 3,80. *5,25. 

— Lænken. Fortælling. 5. Opl. (254 S.). [1. Opl. 08]. 
(Kria.). 08. Gyldendal. 3,80. *5,25 . 

Eggers, Olga, Byen med de grønne Tage. (156 S.). 06. 
Gyldendal. 2,50. 

— Den røde Synd. (144 S.). 08. Gyldendal. 2,50. 

— Venedigs Datter Catarina Cornaro. Hist. Roman fra 
d. 15. Aarh. M. 1 Portr. (320 S.). 08. Å. Christian- 
sen. 5,00. *7,00. 

— se tillige: Rosenberg, Olga Eggers. 

Eggleston, Edv., Verdens Ende. En Kærligheds Historie. 
(208 S.). Nykøbing F. 07. Tillæg til »De 1000 
Hjem«. 

Egils Saga eller Fortælling om Egil Skallagrimsson. Efter 
det islandske Gruudskrift ved N. M. Petersen. 3. Udg. 
ved V. Dahlerup og F. Jénsson, Versene ved 0. Han- 
sen. (Af N. M. Petersen, Islændernes Færd hjemme 
og ude). M. 1 Kort. (236 S.). 01. Gyldendal. 2,50. 

Egilsson, Sveinbjorn A., Leiftarvisir i sjémensku. (56 
S.). Reykjavik. 06. D. Ostlund. 0,40. 

Egilsson, borsteinn S., Fjorutiu timar i donsku. 4. utg. 
(134 S.). Reykjavik. 04. »Isafold«s Bogtrykkeri. 
*1,20. 

Egtved Avertissementstidende. Redig. og udg. af Egtved 

Haandværkerforening. 1. — 4. Aarg. Fol. Kolding og 

Vejen. 03 — 06. Udgiveren. Gratis. 
Egtved-Posten. Udg. af et Interessentskab. Redig. af H. 

Bertelsen. 1908. 4. Kolding. 08. Et Interessentskab. 

0,75. 

Ehlers, Edvard, Spedalskhed i Dansk-Vestindien. M. 1 
Plan. (64 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Om Nødvendigheden af Undervisning i kønslig Sund- hedslære. Et Foredrag. 3. omarb. Oplag. (16 S.). 
[1. Opl. 02]. 09. (J. Lund). 0,25. 

Ehlers, Edvard, Spedalskhed paa den franske Ri- 
viera, se: Boinet. 02. 

Ehrencron-Kidde, Astrid, Fru Hildes Hjem. (192 S.). 

07. Hagerup. 3,00. *4,50. 

— Ebbe Hermansens Oplevelser fra Rundetaarn til Fre- 
deriksberg Have. (80 S.). 08. Hagerup. 1,25. *1,50. 

Ehrencron-Miiller, Astrid, Æventyr. Illustr. af G. A. 
Clemens. (132 S.). 01. Hagerup. 2,50. *3,00. 

— Fra Dronningens Taarnrude. Eventyr. (142 S.). 02. 
Gyldendal. 2,00. 

— Livets og Dødens Eventyr. (144 S.). 03. Gyldendal. 
2,25. 

— Lille Fru Elsebeth. Et Reqviem. M. Titelbill. (168 
S.). 04. Hagerup. 2,25. *3,75. 

— Skumringshistorier fra det gamle Hus. (160 S.). 

04. Gyldendal. 2,50. 

— Den signede Dag. En Historie fra Osteriide Præste- 
gaard. (208 S.). 05. Hagerup. 3,25. *4,75. 

— De stille Dage. (228 S.). 06. Hagerup. 3,50. *5,00. 
Ehrencron-Muller, Holger, Dansk Bogfortegnelse for 

Aarene 1893—1900. (384 S.). 4. 03. Gad. 32,00. 

— Vejledende Bemærkninger om Lov om offentl. Biblio- 
thekers Ret til Frieksemplarer af Trvksager m. m. 
(Særtr. af »Dansk Bogtrykker-Tidende«'). (36 S.). 03. 
Det kgl. Bibliotek. 0,25. 

— se: Brevvexling mellem Ægteparret Pram og 0. C. 
Olufsen. 07. 

Ehrencron-Muller, Vilh., Større Lærebog i den uveste 
Tids Historie. (574 S.). 4. (Autogr.). 03. Officer- 
skolen. 5,20. 

— Korea og Koreanerne. (80 S.). 04. Hagerup. 1.00. 

— Samfundslære som Grundlag for Eksaminatorier. (204 

5. ). 4. ( Autogr.). 05 . Offieerskolen. 3,00. 
Ehrenrich, H., Erindringer om Søren Olsen. (Særtr. af 

»Vort Samfund«). (8 S.). 04. Ikke i Bogh. 
Ej glemmes I Helte af 2. April. Et Mindediart, Holmens 

faste Stok tilegnet af St— n. (4 S.). 01. Dansk 
'Nationalforlag. 0,10. 
Eihe, N. I., Kursus paa 100 Timer i Engelsk. 15. Opl. 

(408 S.). 06. V. Pio. 3,50. *4.20. 

— Nøgle. 15. Opl. (92 S.). 06. V. Pio. 1.35. 

— Kursus paa 100 Timer i Tvsk. 15. Opl. (346 S.). 

08. V. Pio. 3,50. *4.20. 

Nøgle. 14. Opl. (76 S.) 06. V. Pio. 1,35. 

— Kursus paa 100 Timer i Fransk. S. Opl. (466 S.). 
08. V. Pio. 3,50. *4,20. 

Nøgle. 8. Opl. (100 S.). 08. V. Pio. 1.35. 

— se: Uddrag af Eibe: 100 Timer i Engelsk. 05. 
Eibe, Thyra, Geometri for Mellemskolen. M. 530 Op- 
gaver. (120 S.). 08. Gyldendal. *2,50. 

— se: Euclids Elementer. V — VI. 04. 

Eidem, 0., og 0. Lutken, Vor Somagts Historie. Udarb. 
paa Grundlag af J. C. Tuxens Den dansk-norske Sø- 
magts Historie. M. 5 Tvl. og Illustr. (S72 S.). 06. 
Gyldendal. 13.50. *17,50. 

Ejersted, Johs., Adoniram Judson, Birmas Apostel. (32 
S.). 07. K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 

Eilersgaard, Charlotte, Smaa Historier om Kærlighed. 
(170 S.). (Middelfart). 01. (Gyldendal). 2.50. 

— En moderne Helgen. (216 S.). (Middelfart). 02. 
(Gyldendal). 2,75. 

— Da Musse søgte Plads. M. Illustr. (16 S.). 03. Til- 
læg til »Det tyvende Aarhuudrede«. 

— De Værgeløse. (228 S.). (Middelfart). 03. (Gylden- 
dal). 3,00. 

— Gertrud. Skuespil i 2 Akter. 2. Opl. (96 S.). (Mid- 
delfart). 04. (Gyldendal). 1,50. 

— Fru Direktøren. (236 S.). (Middelfart). 05. (Gylden- 
dal). 3,00. 

— Mors lille Pige. Eu Nutidsfortælliug. (224 S.). 
(Middelfart). 06. (Gvldeudal). 3,50. CHARLOTTE EILERSGAARD — A. G. v. ELLBRECHT. 67 Eilersgaard, Charlotte, Jægermesteriuden. (256 S.). (Mid- 
delfart). 07. (Gvldendal). 3,75. 

— Stille Liv. (126 S.). (Middelfart). 08. (Gyldendal). 
2,00. 

Eilersgaard, Jul., Arbejderhaverne og deres Fader. (24 
S.). _ Aalborg. 05. (M. A. Schultz). 0,25. 

Eimreinin. Rit.stjori: Valtyr Gu&mundsson. Eigendur: 
Nokkrir Islendiugar.. 7. — 14. ar. 01 — 08. Udgivereu. 
å 3,00. 

Einarsen, E., Gode og daarlige Tider. (296 S.). 04. 

Gyldendal. 4,00. 
Einarsson, Bened., Rimur af Gesti Bårftarsyni. (80 S.). 

Bessasta5ir. 08. Sk. Thoroddsen. 
Einarsson, Gu5m., KvæSi og fjySingar. (Sérpr. ur 

»EimreiSin«). M. 15 myndum. (48 S.). 08. Ikke 

i Bogh. 

Einarsson, Indrifti, Sværd og Krumstav. Skuespil i 5 
Akter. Oversat af H. Ussing. Med en Indledn. af H. 
Wiehe. (136 S.). 01. Frimodt. 2,25. 

— Nyarsiiottin. Sjonleikur i 5 påttum. (186 S.). Rey- 
kjavik. 07. (GuSni. Gamalfelsson). 1,50. 

— Skipifi sekkur. Sjonleikur i 4 [>åttum. (204 S.). 
Bessastafiir. 02. Sk. Thoroddsen. 1,75. 

Einarsson, Sigfuss, Islenzk songlog fyrir fjorår karlman- 
naraddir. (22 S.). Reykjavik. 03. Sig. Kristjånsson. 

I, 00. 

— Skola-songvar. I. (Einroddu5 liig). (24 S.). 06. — 

II. (TvirodduS liig). (24 S.). 07. 06—07. GuSni. 
Gamalielsson. å 0,25. 

— se: Horpuhljomar. 05. 

Einingin. Bla& umdæmisstukunnar. Nr. 3. 1. ar. Aku- 
reyri. 02. For Medlemmer. 

Einleitung fur den Konfirmationsunterricht. (12 S.). 
Fredericia. 02. Ikke i Bogh. 

Eiriks saga rauSa og GrænlendingaDåttr. BiiiS hefir til 
prentunar Vald. Asmundarson. (36 S.). Reykjavik. 
02. Sig. Kristjånsson. 0,25. 

Ekko. Skandinavisk Teater- og Musikrevue. Udg. og 
redig. af Folmer Hansen. Nr. 7—9. Fol. 01—05. 
Udgiveren. 

Ekko fra Fredskongressen i Haag, af Fyrst Arfa-ud- 
Dovleh Mirza Riza Khan-Daniche. Udg. paa Foranst. 
af Generalkonsul Teilmann. M. Portr. (34 S.). 4. 03. 
(Gyldendal). 1,00. 

Ekko, Ugens. Udg. af et Konsortium. Redig. af A. P. 
Hansen. 1. Aarg. (Nr. 1—13). 4. 05. Et Konsor- 
tium. 0,65. (Kvartl.). (0,05 pr. Nr.). 

Ekko. Ugeblad for Teater og Musik. Redakt. Axel Kjerulf. 
1. Aarg. Nr. 1—8. 4. 07. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 
(0,10 pr. Nr.). 

Ekko (virker til Fremme af sociale Hjælpeforanstaltnin- 
ger). Redig. af C. M. Simonsen. 1. — 2. Aarg. 4. 
07—08. Udgiveren. 0,35. (Kvartl.). 

Ekko, Ugens. Udg. af et Aktieselskab. Redakt. Knud 
Zangenberg. 1. Aarg. Nr. 1—36. 4. 07—08. Eks- 
peditionen, Grønnegade 13. 0,65. (Kvartl.). 

Ekman, V. W., Kurze Bcschreibung eines Propellstrom- 
messers. Mit 1 Tafel m. ni. (20 S.). 05. (Høst). 1,50. 

— An apparatus for the collection of bottom-samples. 
With 5 figures. (6 S.). 05. (Høst). 0,50. 

— On the use of insulated waterbootles and reversing 
thermometers . With 2 piates and 8 figures. (28 S.). 
05. (Høst). 1,00. 

Eksamen, juridisk. 2. Beretning fra det paa Jurist- 
mødet (1. 10. Okt. 1900 nedsatte Udvalg. (70 S.). 02. 
Gad. 1,00. 

Eksamensopgaver i Matematik og Regning Ira alm. For-I 
beredelseseksamen og 4. kl. Ilnvedoksamen 1893 — 
1904. (78 S.). 04. (Schubothe). Gyldendal. 0,50. 

Eksempler til Brug v. Undervisn. i Bogføring i det tekn. 
Selskabs Skole. (16 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Eksercerreglement lur Fodfolket. I! 1 * 1 "«. I. 0,70. II. 
0,50. M. 1 Tvl. (202 S.). 05. (Rømer). 1,20. Ekstrablad. Politiken. Redaktør: Edv. Brandes. 1904. 
(Fra Nr. 134: Ekstrabladet. Redakt. Frejlif Olsen). 
1905—08. Fol. 04—08. Udgiverne. 1,50. (Kvartl.). 
(1904—06. 1,40 kvartl.). 

Ekstra-Bladet. Avertissementstidende for Allinge-Sand- 
vig. 3. Aarg. Nr. 1 — 4. Fol. (se: Allinge-Sandvig 
Avertissementstidende). Allinge. 06. Udgiveren. 
Gratis. 

Ekstrom, Alfr., Om moderna Telefoncentraler. (Teknisk 
og hygiejuisk Kongres 1903). (14 S.). 04. Ikke i 
Bogh. 

Elbe, A. v. d., En Livssynd. Roman. (»Vendsyssel Ti- 
dendens Føljeton). (228 S.). Hjørring. 02. Ikke i 
Bogh. 

Elbek, Joh., Jens Jørgensen, Bjerregaard, og nogle Trøk 
fra den gudelige Vækkelse i Horsens- og Vejleegnen. 
M. 1 Portr. (128 S.). Horsens. 06. (Chr. Henrich- 
sen). 1,00. 

Elberg, 0., Kortf. populær Vejledning i Dyrkning af 
Asparges. (68 S.). 02. (Schubothe). (Gyldendal). 0,50. 

Elberling, Emil, Adelen i Danmark. (Særtr. af »Natio- 
naløkonom. Tidsskr.«). (16 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Selskabet for Historie, Literatur og Kunst 1876 — 
1901. Mindeskrift. Trykt s. Mskpt. (80 S.). 02. 
Ikke i Bogh. 

( — ) Handels- og Kontoristforeningens Bogsamling. I — II. 
(298 + 420 S.). 02—04. Ikke i Bogh. 

— Fortegnelse over Rigsdagens Bogsamling. 1905. (532 
S.). — Tillæg. 06. 05—06. Ikke i Bogh. 

— Mindedage for danske Kvinder. (Særtr. af »Kvinden 
og Samfundet«). (34 S.). 08. Dansk Kvindesamfund. 
1,00. 

(Elberling, Victor), Folketingsvalget 1906. M. 2 Kort 
og Tabeller samt Valgskema, (40 S.). 06. Central- 
forlaget. 0,30. 

Elbæk, Jo h., se: Geografi, Bornenes. I. III. 07. 

Elding. Ritstjori: Jon Jonsson. 1901. Fol. Reykjavik. 
01. Udgiveren. 3,00. (I Udlandet 4,00). 

Elektrikerforbund, dansk. Redig. ved E. Sørensen. Nr. 
1—6. 08. For Medlemmer. 

Elektroteknikeren. Udg. af Elektroteknisk Forening. 
Redaktionsudv. J. B. Bruun, C. Fritzboger, H. Jes- 
persen. Redakt. W. Rung. 1.— 3. Aarg. 4. 04—06. 
(Prior). 1,50. (Kvartl). (I Udlandet 2,10 kvartl.). 

Elfverson, Joh., Om Lovbestemmelser vedr. de Fordrin- 
ger, der bør stilles til Kompasser. (Det 5. nord. Sø- 
fartsmøde). (8 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Eliassen, P., Bidrag til Kolding Bys ældre Historie. I. 
(Særtr. af »Vejle Amts Aarbøger«). M. 1 Plan. (56 
S.). Kolding. 06. Ikke i Bogh. 

— Kolding fra Middelalder til Nutid. En hist. Beskri- 
velse. 1.— 12. H. Kolding. 08—09. Forfatteren, 
å 0,51). 

Elisabeth, Fru, Fortællinger for Ungdommen i Udvalg. 
Illustr. af K. Larsen. 1.— 2. Bind. M. Portr. (150 + 
186 S.). 01—02. Salmonsen. å *2,50. 

Elisabeth, den hellige, eller Griseldis, den smukke Kul- 
svierdatter. Ronian, oversat fra tysk. (1032 S.). 
Odense. 04. L. Nielsen, Jagtvej 17 A 2 . 

Elite Vejviseren 1907. Redig. ug udg. af C. Fahrenholtz. 
(560 S.). — 1908. (502 S.). 07—08. M. Truelsen, 
å *2,50. 

Elkan, Sophie, Drømmen om Østerland. Med Vignetter 
efter Fotografier. Omslagstegning af G. Erikson. (166 
S.). 01. Gyldendal. 2,50. *3,50. 

Elkjær, Jysk Humør. Morsomme Fortællinger i østjysk 
Mundart. (80 S.). Aarhus. 08. (Boesen). 1,50. 

Elkjær, P. M . Gigt og Rhenmatisme. (76 S.). 04. For- 
Fatteren. 1,00. 

Ellbrecht, A. G. v., Det danske Postvæsens Statistik, 
fremstillet i store Træk t. Br. v. Forberedelsen til 
Postfagsprøven. Okt. 1904. (32 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Postvæsenets Historie fremstillet i store Træk t. Br. 68 G. ELLBRECHT — ENGELSTED. ved Forberedelsen til Postfagprøven. Okt. 1904. (58 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

Ellbrecht, G., Nordamerikas Mælkeribrug. Foredrag. 
(Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). (36 S.). 07. 
(Schubothe). (Gyldendal). 0,35. 

E 1 1 e b y, L. P., se: Sange, aandelige. 08. 

Eliekjær, Peter, Landsbyhaven. Kortf. Vejledn. i Have- 
dyrkning og Frøavl. (48 S.). (Odense). 06. (Milo). 

0. 75. 

— Bigaarden. Kortf. Vejledn. i Biernes Røgt og Pleje. 
(60 S.). 07. T. R. Thomassen. 0,75. 

Ellen eller den bedragne Hustru. (U. Titelbl.). (1074 

5. ). 03. 

Ellen, Adirshdam. En Skitse fra Indien. 8.— 10. Tu- 
sinde. M. 1 Billede. (26 S.). [1. Opl. 03]. 05. K. 
Foren. f. i. Miss. 0,25. 

— Lille Muttu. Eu Julehilsen fra Indien. 2. Oplag. 
(28 S.). [1. Opl. 04]. 05. (Bethesda). 0,25. 

— se: Fodspor, de gyldne. 3. Opl. 05. 

— se: Fra fjerne Lande. 06. 

Ellemann, V., Undersøgelser over Marvskedefarvningens 
Kemi. (86 S.). 02. (Lehm. & Stage). 2,00. 

— Klinisk Mikroskopi, se: Scheel, V. 05. 

Ellinger, Heinr. Ose. G., Om Skatter og Skattereform. 
(30 S.). 01. (Gyldendal). 0,50. 

— Lærebog i Varme. 2. Udg. (146 S.). 03. Gyldendal. 
2,25. 

— Lærebog i Fysik. Med en Samling af 120 fysiske 
Opgaver. 7. Udg. (318 S.). 05. Gyldendal. *4,00. 

— Noter til Lærebog i Fysik II. Varme, Magnetisme, 
Elektricitet. T. Br. paa d. kgl. Veterinær- og Landbo- 
højskole. (48 S.). 4. (Autogr.). 05. H. Christensen. 1,00. 

— Elementær Lyslære. 4. Opl. (74 S.). 4. (Autogr.). 

06. (H. Christensen). *1,50. 

— Forelæsninger over Meteorologi v. Veterinær- og 
Landbohøjskolen 2. Udg. M. 5 Planer. (128 S.). 06. 
(H. Christensen). *2,75. 

— Lærebog om Lyset. Geometrisk Optik. 2. Udg. (126 
S.). 06. Gyldendal. 2,50. 

— Fysik for Realklassen. (132 S.). 07. Gyldendal. 
*3 25. 

— Lærebog i Fysik f. Mellemskolen. 3. Udg. (202 S.). 
[1. Udg. 04]. 07. Gyldendal. *3,00. 

— Lærebog i mekanisk Fysik. 2. Udg. (214 S.). 07. 
Gyldendal. *4,00. 

— Lærebog i Magnetisme og Elektricitet. 2. Udg. (156 
S.). 08. Gyldendal. *3,50. 

— og S. Abrahamsen, Naturlære for Folkeskolen. M. 
125 Fig. og 50 Samtale-Emner og Opgaver. 2. Udg. 
(106 S.). [1. Udg. 01]. 06. Gyldendal. *0,85. 

E 1 1 i n g e r, Niels, se: Nalbandian, Inga. 05. 

Ellis, Edw. S., Ulveøre. Overs, af P. Jerndorff-Jessen. 

M. Illustr. (102 S.). Aarhus. 02. (Jydsk Forlag). 

Gyldendal. 1,00. 

— Falkefod. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. M. Illustr. 
(100 S.). Aarhus. 03. (Jydsk Forlag). Gyldendal. 1,00. 

— Pelsjægerne. Oversat af P. Jerndorff-Jessen. M. Illustr. 
(106 S.). Aarhus. 03. (Jydsk Forlag). Gyldendal. 1,00. 

— »Solens Øje«. Roman. (488 S.). 05. »Politiken«s 
Forlag. 

Elmgaard, Bertel, Fra Stavnsbaandets Tid. Original For- 
tælling. (»Randers Dagblad«s Føljeton). (144 S.). 
Randers. 03. Ikke i Bogh. 

Elmquist, A. G., Tale ved Karen Marie Rasmussen f. 
Andersens Begravelse i Sanderum d. 4. April 1907. 
(4 S.). Odense. 07. Ikke i Bogh. 

Elnegaard, K., se: Ungdom. 4. Opl 07. 

Elskede, Fabrikantens, eller Kathe Schneider. Oversat fra 
det Tyske af X. M. Illustr. (864 + 174 S.). Aarhus. 

01. Dansk Folkeskrift-Forlag. (C. Nygaard). 
Elskede, Kongens, Tovelille, hvorledes Kong Valdemars 

onde Dronning indebrændte hende. (36 S.). 07. Strand- 
berg. 0,25. Elskov. En Menneskeskildring. (176 S.). 07. Gylden- 
dal. 2,50. 

Elskovsbogen, Den fysiske Kærligheds Hemmeligheder. 

7. Tusinde. M. Illustr. (72 S.). 08. Strandberg. 1,00. 
Elskovsdrikken eller Kærlighed paa Flasker. Vaudeville 

i 1 Akt. Frit efter MelesviUe og Brazier. Bearb. af 

Reck. (64 S.). 03. J. L. Wulff. 1,50. 
Eister, Kr., Samlede Skrifter. 2. Udg. 1.— 2. Bind. 

(352 + 328 S.). (Af »Gyldendals Bibi.«). [1. Udg. 

03]. 04. Gyldendal, å 1,00. *1,50. *1,90. 
Eister, 0., Prinsesse Ilse. Roman. (»Berl. Tidende«s 

Føljeton). (224 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Eltons, Chr., Nogle vejledende Bemærkninger om Anven- 
delsen og Virkiiiugen af Kunstgødning. (8 S.). 05. 

Forfatteren. Gratis. 
Eltzholtz, Alberta, Under åben Himmel. (80 S.). Odense. 

03. Milo. 0,75. *1,50. 
Eltzholtz, Carl F., Tobaksspørgsmaalet, belyst af en 

dansk-amerikansk Præst. Udg. af Landsforeningen 

»Bort med Tobakken«. (16 S.). 07. Foreningen. 0,10. 

— Min Broders Vogter. Afholdstaler og Betragtninger. 
(124 S.). Odense. 08. Milo. 1,25. 

Elvius, Sofus, Bryllupper og Dødsfald i Danmark. 1899 
—1900. (se: Bidstrup, Jul.). 01—02. (Wroblewski). 
å 0,75. 

— Familien Hagerup i Danmark og Norge. M. Portr. 
(112 S.). 02. Hagerup. 5,00. 

— Studenterne fra 1866. 233 Biografier. (58 S.). 
(Odense). 06. Geneal. Institut. 1,50. 

— Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1857. (66 
S.). (Odense). 07. Geneal. Institut. 2,00. 

Emaus-Sange. 1. Hefte. (30 S.). Rønne. 07. Ikke i 
Bogh. 

Emigrant-Fortælling, en. (320 S.). (Aarhus). 05. Det 

sjællandske Forlag, Kallundborg. 2,50. 
Emil, Derude fra Landsbyen. Fortælling f. de unge. 

(160 S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 1,00. *1.75. 
Emilie, Nyt Liv. (160 S.). 08. K. Foren. f. i. Miss. 

1,25. *2,25. 

»En for En« for Naadetronen. Erindringsbog. (8 S.). 
05. Ikke i Bogh. 

Enblom, R. S., Om uppmåtniug af bvgnader på foto- 
grafisk våg. M. Illustr. (8 S.). 04* Ikke i Bogh. 

Engberg, Gunnar, K. F. U. M.s Arbejde, se; 
Nilausen, H. P. 05. 

Engberg, Gunnar, og Olf. Ricard, »Jesus sagde — «. En 
lille Andagtsbog f. Konfirmander. 35. — 39. Tusinde. (36 
S.). [1. Tusinde 06]. 07. (K. Foren. f. i. Miss.). 0,35. 

Enge, D., Egil. Fortælling. (120 S.). 03. (Alex. Brandt). 
Lybecker. 1,75. 

Engelbreth, C, Gonorréens Udrvddelse. (56 S.). 04. 
Saxtorph-Beck. 1,00. 

— Min Metode til Gonorréens Abortivbehandling. (14 
S.). 04. (Saxtorph-Beck). 0,35. 

— Ansigtets Hudsygdomme. M. talr. Illustr. (SS S.). 
05. Saxtorph-Beck. 1,50. 

— Mandens Hygiejne. I. Gonorré hos Manden og dens 
Behandling. * 10. Oplag. (32 S.). [1. Opl. 08]. 08. 
Saxtorph-Beck. 0,25. 

Engelhardt, L., se: Digte, tyske. 08. 

Engell, G., Angsten for Kvinden. Roman. (»Dannebrog«s 
Feuill.). (178 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Engels, Fr., Familjens, Privatejendommens og Statens 
Oprindelse. Dansk Udg. besørget af Gersou Trier. (124 
S.). (Aarhus). 06. Socialdemokr. Forhund. 0.40. 

— Det kommunistiske Manifest, 2. Opl., se: Marx, 
Karl. 07. 

Engelsted, Sophus, Om nodveudice Midler til Bekæm- 
pelse af Tuberkulose i Danmark. (40 S.). 01. Gvl- 
dendal. 0,75. 

— Er det kgl. Sundhedskollegium en tidssvarende In- 
stitution? (Særtr. af »Maanedsskr. f. Sundhedspleje«). 
(30 S.). 06. (Gad). 0,50. ENGELSTOFT — L. ERNST. 69 (172 S.). 04. Sal- 06. Salmou- S.). Pe- Fischer. Aut. Over- 
Peter Hansen. 7,00. 
(96 S.). 01. Stjern- Engelstoft, Chr., Af Livets Farce, 
monsen. 2,50 . 

— Kongen af Ulyrien. En Hofroman fra vore Dage. 
(212 S.). 05. Salmonsen. 3,25. 

— Barnet o. a. Fortællinger. (192 S.), 
sen. 3,00. 

English, T. R., Menneskets Fortabelse og Guds Frelse. 
Et Lejlighedsskrift i Anl. af Biskop Dr. Rørdams Bog: 
Evig Frelse og evig Fortabelse. (112 S.). 01. Fri- 
modt. 1,00. 

— Fuldkommenhed i Kjodet og Syudfrihed. (62 
02. Frimodt. 0,80. 

— se: Daaben og Brødsbrydelsen. 06. 

— se: Sakramentlære. 08. 

Enhver sit. Udg. af flere Foreninger. Redakt. M. 

tersen. Nr. 1. 4. 08. Udgiveren. 1,00. (KvartL). 
Enigheden. Fællesorgan for den danske Beværterstand. 

Ansvarhavende N. Davidsen (senere J. Baltzer, J. 

Honoré og sidst Th. Adamsen). 17. — 23. Aarg. Fol. 

01—08. Udgiverne. 1,00. (KvartL). (0,10 pr. Nr.). 
Enigheden. Organ for Malling Landbrugsskoles Elever. 

1903—04. Aarhus. 03—04. Ikke i Bogh. 
Enna, Aug., Hyrdinden og Skorstensfejeren. Musikalsk 

Eventyr. (12 S.). 01. Wilh. Hanseu. 0,30. 
E n n é, se: Postadresse-Fortegnelse over Varde etc. 04. 
d'Ennery og J. Veine, Sangene af Kapt. Grants Børn. 

Folkekomedie, frit bearbejdet af Jul. Andersen. (8 S.). 

4. 05. L. Eiby. 0,10. 

Ep i go nos, se: Gjellerup, Karl. 

(Eppinghoven), Hof-Erindringer. Wilhelm ll.s Privatliv. 
Berliner-Hoffets hemmelige Historie. Efter Hofdame, 
Grevinde Eppinghovens Papirer og Dagbogsoptegnel- 
ser 1888—1898, udg. af H. W 
sættelse (374 S.). (Odense). 05 

Er »fri Kærlighed« Usædelighed? 
holm. 2,00. 

Er du eu Giver efter Guds Vilje? (Gudel. Smaaskr.). 
(30 S.). 07. K. Foren. f. i. Miss. 0,15. 

Erichsen, Chr., Ti Aar. Et lille Tilbageblik over Børne- 
nes Bogsamlings Virksomhed 1896 — 1905. 2. Opl. 
(16 S.). [1. Opl. 05]. 06. Ikke i Bogh. 

Erichsen, Erich, Der er et yndigt Land — . Smaa Bille- 
der fra en Nybyggerby. (152 S.). Aarhus. 01. (Jydsk 
Forlag). Gyldendal. 2,00. 

— De stærke Magter. (200 S.). Aarhus. 02. (Gylden- 
dal). Alb. Baver. 2,75. 

— Stræb. Et Livs Historie. (332 S.). Aarhus. 04. Alb. 
Bayer. 4,00. 

— Det bøjer vi os for — eller Danmark under Strikens 
Tegn. (16 S.). 05. (J. Bjørnbak). 0,50. 

— To Mennesker. Fortælling. (168 S.).. 07. Schøn- 
berg. 3,00. 

— Anders Jarmer 
»Land og Folk«) 
08. Ikke i Bogh. 

— I Knibe. En gammeldags munter Julchistorie. (88 

5. ). Aarhus. 08. Forlaget af 1907. 2,00. 
Erichsen, Sophus, Dansk Sproglære f. Borger-, Almue- 
og Pigeskoler. (20 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Erik og hans Broder. (16 S.). 05. Diakonissestift. 0,08. 

Eriksens, gamle, Levnedsbeskrivelse. Rejseliv og Skil- 
dringer fra fire Verdensdele. (32 S.). 01. Rud. 
Svendsens Bogtrykkeri. 0,25. 

Eriksen, Eline, Timer i Køkkenet paa Sorø Hushold- 
ningsskole. 2. Udg. (140 S.). [1. Udg. 04]. Sorø. 
07. (Svegård, Sorø). *1,50. 

Eriksen, Richard, Indledning til Theosofi. Udv. Fore- 
drag og Afhandlinger. I. (218 S.). (II, se: Besant, 
Annie). 08. (Høst). 3,00. 

Eriksen, Vilh., En Festaften i Tivoli. Dukkekomedie i 
1 Akt. (20 S.). 01. Carl Larsen. 0,20. 

— Fyret ved Vesterhavet. Dukkekomedie i 1 Akt. (12 
S.). 03. Carl Larsen. 0,15. & Søn. En Historie. (Ugebladet 
Nyt Oplag. (212 S.). [1. Opl. 05]. Eriksen, Vilh., Smuglere. Dukkekomedie i 1 Akt. (12 
S.). 04. Carl Larsen. 0,15. 

— Gjøngehøvdingen. Dukkekomedie i 5 Akter. (32 S.). 
05. Carl Larsen. 0,25. 

— Fyrtøjet. Eventyrkomedie i 5 Akter. (22 S.). 08. 
Alfr. Jacobsen. 0,25. 

— Svinedrengen. Eventyr-Komedie f. Børnenes Teater 
i 5 Akter. (32 S.). 08. Alfr. Jacobsen. 0,35. 

Eriksholm, And. J., Johannes. Blade af et Ungdomsliv. 
(204 S.). Aarhus. 01. (Jydsk Forlags-Forr.). Gyl- 
dendal. 2,50. 

— Jul i Skoven. Fortælling. 2. Opl. (208 S.). [1. Opl. 
02]. 02. Hagerup. 3,00. *4,50. 

— Højsommer. Digte. (132 S.). 03. Gyldendal. 2,00. 

— Johannes. Roman. I — III. (»Randers Dagblad« s 
Føljeton). (198 S.). Randers. 03. Ikke i Bogh. 

— Skriftemaal. Fortællinger. (176 S.). 03. Hagerup. 
2,50. *4,00. 

— Jonua. Fortælling fra Slutningen af Halvfemserne, 
(192 S.). 05. Gyldendal. 3,00. 

— Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. 
(192 S.). 06. Hagerup. 3,00. *4,50. 

— Livets Land. Nutidsfortælling. (188 S.). 07. Hage- 
rup. 3,00. *4,50. 

— Paa Opdagelsesrejse. En Fortælling fra den jydske 
Hede. M. 14 Tegn. af Carl Røgind. (60 S.). 07. 
Chr. Erichsen. 0,85. *1,00. 

— Gretemor. (190 S.). 08. Hagerup. 3,25. *4,75. 

— Prins Arabi. En Historie om eu Drengs Oplevelser. 
M. 22 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 2. Opl. (140 S.). 
[1. Opl. 06]. 08. Chr. Erichsen. *2,00. 

Erindringer, en gammel Sergeants. Overs, fra Fransk 
af Ad. de Føns. (16 S.). 03. Diakouissestift. Depot. 

0. 08. 

Erindringer, smaa, fra Formernes Fagbevægelse i Aar- 
hus. (26 S.). Aarhus. 08. Ikke i Bogh. 

Erindringer, Oldemors. (Af Sofie Konradine Jiirgensen). 
M. 1 Portr. (178 S.). Odense. 08. Ikke i Bogh. 

Erindringshefte t. Br. v. Lærlingeundervisningen i ele- 
mentær Naturlære ved det teku. Selskabs Skole i Kbh. 

1. Mekanisk Fysik og Varmelære. (36 S.). — II. 
Magnetisme og Elektricitet. (26 S.). — III. Kemi. 
(26 S.). 07. Teku. Selskabs Skole, å 0,25. 

Erindringslisten 1907 for Viboig. Udg. af Johan J. Ol- 
sen. (32 S.). Viborg. 07. Udgiveren. Gratis. 

Erlandsen, A. W. E., Undersøgelser over Hjertets Phos- 
phatider. (160 S.). 06. (Høst). 6,00. 

E r 1 a n g, F. K., se: Lovleksikon f. Folket. 05. 

Erlingsson, t>orsteinn, Jjyrnar. Nokkur kvæfii. 2. pren- 
tun aukin. (244 S.). Reykjavik. 05. A. Sveiubjorns- 
son. 2,50. 

— Mefian nm semur, svar til Jdns Jenssonar. (38 S.). 
Reykjavik. 08. Forfatteren. 0,25. 

— se: Sogur og sagnir, islenskar. 06. 
Ernst, se: Bibra, E. v. 

Ernst, J., Trestemmige Sange for lige Stemmer. 1. H. 
4. Oplag 09. — 2. H. 02. — 3.H. 04. — 4. H. 09. 
(ål6S.). (Odense). 02—09. (Lehm. & Stage). å0,30. 

— To- og trestemmige Sange og Kanons til Skolebrug. 

I. IL 4. Opl. 07. — 2. H. 3. Opl. 07. — 3. H. 03. 
- 4. H. 04. (å 16 S.). (Odense). 03—07. (Lehm. 

& Stage), å 0,30. 

— Eu- og tostemmige Træffeøvelser. 4. Oplag. (64 S.). 
04. V. Pio. 0,60. 

— Sange for ulige Stemmer. 1. Hefte. (28 S.). Odense. 

04. (Lehm. & Stage). 0,50. 

— Tekstbog til enstemmige Sange til Skolebrug. (144 

5. ). Aalborg. 04. Udgiveren, Aalborg. 0,35. 

— Enstemmige Sange til Skolebrug. I. 2. Opl. 07. — 

II. 2. Opl. 09. (a 68 S.). (Odense). 07—09. (Lehm. 
& Stage), å 0,60. 

Ernst, L., (I) Lynafledere efter Netsystemet. (8 S.). 02. 
(Græbes Bogtrykkeri). 0,20. L. ERNST — MORTEN ESKESEN. Ernst, L., (I) Lærebog i Elektricitet og Magnetisme. 2. 
Udg. (186 S.). 03. Gyldendal. 3,50. 

— Kortf. Lyd- og Lyslære. 2. Udg. (72 S.). (Autogr.). 

4. 04. Officerskolen. 1,00. 

— Lyn og Lynalledere. Foredrag. M. 37 Fig. og 1 
Plan. (Særtr. af »Den tekn. Foren. Tidsskr.«). (96 

5. ). 05. (Prior). 1,50. 

— Elektroteknik. 2. Udg. I. M. 1 Tvl. (302 S.). 4. 
(Autogr.). 06. Offieerskolen. 5,00. 

Ems t, L., (II) se: Good Templar Ordenen. 05. 
Ernstsen, H. P., Kalundborgs Minder. 2 Digte. (16 S.). 

4. Kallundborg. 07. Forfatteren. 0,35. 

— - Sange og blandede Digte. (214 S.). (Høng). 07. 

Arn. Jacobs, Ringe. *2,50. 
Erret, Isaac, Vort Standpunkt. Udg. af Kristi Menighed. 

2. Oplag. (16 S.). 07. »Kristi Menighed«. 0,20. 
Erslev, Anna, Børnenes Huskebog. (56 S.). 01. M. 

Truelsen. *0,50. 

— Lelinsmandens Hus. Et Skuespil fra Reformations- 
tiden. (96 S.). 01. Høst. 2,00. 

— Bette Jens i Købenbavn o. a. Børnefortællinger. M. 
Illustr. af C. Bang. (80 S.). 03. Hagerup. *1,00. 

— Børnenes Føljeton. (Sætr. af »København«s Søndags- 
numer). M. Illustr. (230 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— De stjaalne Børn. Fortælling. M. Illustr. af P. Stef- 
fensen. (92 S.). 04. (Hagerup). 0,75. *1,50. 

— Illustr. Legebog. 1. Afd. Friluftslege etc. M. 85 
Bill. 3. Udg. (168 S.). 04. E. Langhoff. *1,00. 

— Friluftslege. 3. Udg. (48 S.). 04. E. Langhoff. 
0,50. 

— Sanglege og Stuespil. 3. Udg. -(48 S.). 04. E. 
Langhoff. 0,50. 

— Stuelege. 3. Udg. (64 S.). 04. E. Langhoff. 0,50. 

— Den gule Ulv. En Indianerhistorie. Efter Mayne 
Reid. M. 39 Tegn. af J. Resen Steenstrup. 2. Opl. 
(192 S.). 05. Chr. Erichsen. 0,60. *1,00. 

— For Tullemor og Bassemand. Muntre Smaahistorier 
for Børn. (72 S.). 06. E. Langhoff. 0,75. 

— Ørneklippen. En Fortælling fra Røverriddernes Tid 
efter C. Younge. M. Billeder. (168 S.). 06. Hagerup. 
2,50. *4,00. 

— Den unge Friherre. Fortsættelse af »Ørneklippen«. 
Efter C. Younge. M. Billeder. (200 S.). 07. Hagerup. 
3,00. *4,50. 

— Ravdykkeren. En Historie fra Lithauen. Fortalt 
efter V. Schultz. M. Tegn. af P. Steffensen. 2. Opl. 
(88 S.). [1. Opl. 07]. 08. Chr. Erichsen. 0,85. *1,00. 

— Lækkermundenes Land, se: Frølich'. 02. 

— se: Julebog f. Børn. 1904—08. 

— og Elise Lundberg, Mine Julegaver. 68 Vejledninger 
til lette Haandarbejder. M. 60 Bill. og Mønstre. (48 

5. ). 06. E. Langhoff. 0,75. 

Erslev, Edvard, Mindre Lærebog i Geografi (Nr. 4). 
Gennems. af H. Weitemeyer. 13. Udg. (120 S.). 04. 
J. Erslev. *1,25. 

— Geografi m. Billeder t. Br. i vore Folkeskoler og ved 
d. første Undervisn. 16. Opl. (104 S.). 06. J. Ers- 
lev. 0,50. 

— og A. Feddersen, Naturhist. Lærebog for Folkeskolen 
og for Begyndere. Med omtrent 180 Billeder. 10. 
Udg. (88 S.). 03. J. Erslev. *0,75. 

Erslev, Ejnar, Taleøvelser. I. Engelsk for Mellemskolen 
og Realskolen. English and American topics, coll. by 
Ejnar Erslev. (188 S.). 03. Gyldendal. *2,25. 

Erslev, Jacob, Udvalg af Fædrelandshistorien for Borger- 
og Almueskoler. 22. Opl. (96 S.). 07. J. Erslev. 
0,45. 

Erslev, Jacob. Et Mindeskrift. Udg. af haus Børn. (68 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

Erslev, Kr., Erik af Pommern, hans Kamp for Sønder- 
jylland og Kalmarunionens Opløsning. (0. ni. T. Dan- 
marks Historie under Dronning Margrethe og Erik 
af Pommern. II). (494 S.). 01. J. Erslev. 7,00. Erslev, Kr., Frederik IV og Slesvig. En historisk For- 
tolkning af Arvehyldningsakterne af 1721. (Særtr. 
af Universitetets Indbydelsesskr. Nov. 1901). (132 
S.). 01. J. Erslev. 2,00. 

— Niels Kjeldsen d. 28. Febr. 1864. En kritisk Under- 
søgelse. (Særtr. af »Hist. Tidsskrift«). (126 S.). 03. 
Ikke i Bogh. 

— Oversigt over Middelalderens Historie. I. Den ældre 
Middelalder. 3. Udg. (142 S.). 06. 1,50. — II. 
Middelalderens Storhedstid. 2. Udg. (168 S.). 03. 
2,00. — III. Middelalderens Slutningstid. 2. Udg. 
(104 S.). 03. 1,25. 03—06. J. Erslev. 4,75. 

— Samfund og Stat i Danmark ved Middelalderens Slut- 
ning. (16 S.). 03. (J. Erslev). 0,20. 

— Historikeren i sit Værksted. (16 S.). 07. (J. Ers- 
lev). 0,20. 

— se: Testamenter fra Danmarks Middelalder. 01. 

— se: Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middel- 
alderen. III. 3. H. IV. 1. H. 02—06. 

Ervast, Pekka, Framti'SartrubriigS. Huglei5ingar og 
reynsla pydd af Olafi DaviSssyni. (128 S.). Akureyri. 
03. Odd. Bjornsson. 0,75. 

Esbjerg og Omegn i Tekst og Billeder. (24 S.). Esbjerg. 

07. Dalsgaard Olsen. 0,25. 

Esbjerg Avis. Udg. og Redakt. Fr. Petersen. 12. — 19. 
Aarg. Fol. Esbjerg. 01—08. Udgiveren. 2.00. 
(Kvartl.). 

Esbjerg Dagblad. Redakt. Th. J. Sort og Jens Lund. 

8. — 13. Aarg. Fol. Esbjerg. 01 — 06. Udgiveren. 
1,50. (Kvartl.). (8.-9. Aarg. 2,00 kvartl.). 

Ejbjerg Dagblad. Landbodagbladet. Redakt. Jens Lund. 
1906. Nr. 1—10. Fol. Esbjerg. 06. Udgiveren. 1.50. 
(Kvartl.). 

Esbjerg Folkeblad. Udg. og Redaktør P. Jensen Frokjær 
(og senere P. Møller Jensen). 1. — 2. Aarg. Fol. Es- 
bjerg. 07—08. Udgiverne. 1,50. (Kvartl.). 

Esbjerg Tidende. Adresseavis for Esbjerg Købstad. Udg. 
og redig. af P. Jensen Frøkjær. 1904. Nr. 1 — 35. 
Fol. Esbjerg. 04. Udgiveren. Gratis. 

Esbjerg Købstads Vejviser 1903. Udg. af J. A. Hansen. 
H. Skovsgaard og Chr. Tobiesen. (144 S.). Esbjerg. 
02. Esbjerg Papirforsyning. 2,00. 

Esbjerg-Posten. Antisocialistisk Organ for Vestjvlland. 
Udg. og Redakt. P. Jensen 1905— 190S. Fol. Esbjerg. 
05—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Esche, Thora, Er Betegnelsen »dybest faldne« berettiget 
i kristne Menneskers Mund? 3. Oplag. (16 S.). 
[1. Opl. 07]. 08. (Bethesda). 0.10. 

— Kvindens Tjeneste i Guds Rige. Foredrag. 2. Oplag. 
(14 S.). [1. Opl. 08]. 08. (Bethesda). 0,10. 

— Rejs Dig. mit Folk! 17. Oplag. (38 S.). [1. Opl. 
08]. Aarhus. 08. Forlaget af 1907. 0.50. 

Eschricht, C. L., og F. Thomassen, Forberedende Hoved- 
regningsopgaver for Borger- og Almueskolen. 2. Udg. 
(16 S.). 01. (Alex. Brandt). Lybecker. 0,15. 

Hovedreguingsopgaver t. Br. v. Borger- og Al- 
mueskolen. 2. H. 8. Udg. — 3. H. S. Udg. — 4. H. 
8. Udg. 05—06. (Alex. Brandt). Lybecker. å 0.15. 

Eschtruth, Nataly v., Bjørnegreverne. Roman. (»Vort 
Land«s Feuill.). (156 'S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Lykkestjernen. Roman. (»Aalborg Stiftstidende s 
Feuill.). '(486 S.). Aalborg. 05. Ikke i Bogh. 

— Flammespøgelset. Roman. (Føljeton til »Aftenbla- 
det«). (252 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— Gaasepigen. Roman. (Føljeton til »Aftonbladet«). 
(292 S.). 07. Ikke i Bogh. ' 

Escoffier, A., Kunsten at koge. Aut. Udgave. 1. — 20 H. 
08—09. Peter Hansen, å 0.50. 

Eskesen, E. V., Mod Lyset. Digte. (92 S.). 04. Salmon- 
sen. 1,75. 

Eskesen, Morten, For et halvt Hundrede Aar siden. 
1851 — 22. Juni — 1901. (14 S.). Kolding. 01. 
Ikke i Bogh. MORTEN ESKESEN — JOH. EWALD. 71 Eskesen, Morten, En lille Nytårsgave. (16 S.). Kolding. 
02. Ikke i Bogh. 

— Hans Kriigers Saga. M. Illustr. 4. Udg. (352 S.). 
Kolding. 02. (Lehni. & Stage). 3,00. *4,50. 

— Mit Samliv med Bjørnstjerne Bjørnson og andre Op- 
levelser. M. Illustr. (172 S.). Aarhus. 02. (Jydsk 
Forlag). Gyldendal. 2,50. 

— Bølgerne ruller. Halvhundredaars Selvoplevelser. M. 
Illustr. (136 S.). Aarhus. 03. Jydsk Forlag). Gyl- 
dendal. 1,50. 

— Efterhøst. M. 12 Portr. (168 S.). Odense. 06. Milo. 
2,00. 

— Ludvig Mullers Saga, M. Illustr. (272 S.). Kolding. 
07. (Lehm. & Stage). 3,00. 

— På Rejse. Minder og Oplevelser. M. Illustr. 3. Udg. 
(184 S.). [1. Udg. 04]. Kolding. 07. Konr. Jørgen- 
sen. 2,00. 

Esmann, Gustav, Ibs Rævejagt. Illustr. af V. Andersen. 
(24 S.). 4. 03. Gyldendal. 1,00. 

— Hjort og Michelsen. En Københavnerfortælling. (80 
S.). 04. (Schubothe). Gyldendal. 0,75. *1,00. 

— Livet er — ! (148 S.). 04. Gyldendal. 2,50. 

— Fader og Søn. Lystspil i 3 Akter. (144 S.). 05. 
Gyldendal. 2,50. 

— Samlede Værker. I— III. (228 + 296 + 356 S.). 07. 
Gyldendal. 9,00. *15,00. 

Esmarch, F., Den første Hjælp ved pludselige Ulykkes- 
tilfælde. Paa dansk ved L. Ammentorp. 3. forøg. 
Udg. med 2 Tavler og 93 Afbildn. (122 S.). 03. 
Gyldendal. 1,75. *2,25. 

Espérance. Historisk Roman. I. (144 S.). (Uafsluttet). 
05. Brødr. Jørgensens Forlag. 1,80. 

Esperanto, alpj661egt hjålparmål. Tvær greinar. (Sérpr. 
lir »Templar«). (16 S.). Reykjavik. 06. Ikke i 
Bogh. 

Esperanto-Bladet Helpa Lingvo. Redakt. H. \Viehe. 1. 
Aarg. Nr. 1—12. 4. 07. Udgiveren. 1,20. 

Espersen, J. C. S., Bornholmsk Ordbog. M. Indledn. og 
Tillæg udg. af det kgl. danske Videnskabernes Sel- 
skab (ved V. Thomsen og L. F. A. Wimmer). (618 
S.). 08. (Høst). *10,00. 

Esser, Fred., Den spanske Inkvisition. (148 S.). 07. 
(Høst). 1,50. 

Estrup, J., se: Christian VLs Breve. 03. 

Ethelberg, Lavr. Jørgensen, Mo'ers Dreng. (16 S.). 
Kanders. 02. Afholdsboghandelens Forlag. 

Et hel mer, E., se: ABC, Forplantningslærens. 2. Opl. 
03. 

Etlar, Carit, se: Carit Etlar. 

Euclids Elementer V— VI, overs, af T. Eibe. (102 S.). 
04. Gyldendal. 1,75. 

Eugippius, Optegnelser til en Levnedsskildring af den 
hellige Severinus i Overs, ved H. H. Lefolii. Udg. af 
Selskabet f. hist. Kildeskr. Overs. (118 S.). 04. 
(Schønberg). 1.25. 

Europa. Ku geografisk Fremstilling af vor Verdensdels 
Natur og Menneskeliv. Under Redaktion af C. C. 
Christensen og H. Lassen. M. Illustr. og Tekstkort. 
I— III. (606 + 832 + 440 S.). 4. 95—02. Salmon- 
sen. 39,25. 

Eustace, R., Broderskabet: De syv Konger, se: Mendc, 
T. S. 01. 

Ewald, Carl, Canta. Et Æventyr. (196 S.). 01. Gylden- 
dal. 3,00. 

— Ferie. (264 S.). 01. Gyldendal. 4,00. 

— Historier. (108 S.). 02. Gyldendal. 2,00. 

— Ævcntvr. 1. Saml. 3. Opl. 09. — 2. Saml. 3. Opl. 
09. — 3. Saml. 3. Opl. 09. — 4. Saml. 2. Opl. 03. 

- 5. Saml. 2. Opl. 03. — 6. Saml. 2. Opl. 03. — 
7. Saml. 2. Opl. 04. — 8. Saml. 2. Opl. [1. Opl. Ol]. 
07. — 9. Saml. 2. Opl. [1. Opl. 02]. 08. — 10. 
Saml. 2. Opl. [1. Opl. 03]. 09. — II. Saml. 04. — 12. Saml. 05. — 13. Saml. 06. — 14. Saml. 07. 
(å 64 S.). 03—09. Gyldendal, å 1,00. 
Ewald, Carl, Skottefruen. Hist. Roman fra det 16. Aarh. 
M. 1 Bill. (392 S.). 03. Gyldendal. 5,00. *6,25. 

— Min store Pige. (176 S.). 04. Gyldendal. 3,00. 

— Mogens Heinesen. Hist. Fortælling fra d. 16. Aarh. 
(300 S.). 04. Gyldendal. 4,50. *6,50. 

— Den største i Landet. En Kærlighedshistorie fra det 
16. Aarh. (342 S.). 05. Gyldendal. 4,50. *6,00. 

— Jep Akelej og hans Kæreste. En Historie fra Refor- 
mationstiden. (292 S.). 05. Gyldendal. 4,50. 

— Karl Peter Ulrik. Et Livsbillede. (120 S.). 05. 
Gyldendal. 2,00. 

— Makra. En Fortælling fra Middelalderen. (Af »Gyl- 
dendals Bibi.«). (216 S.). 05. Gyldendal. 1,00. *1,50. 
*1,90. 

— Danske Dronninger uden Krone. (Kirstine Munk. 
(432 S.). 06. 5,25. *7,25. — Sofie Amalie Moth. 
(332 S.). 07. 4,25. *6,25. — Anna Sofie Reventlow. 
(332 S.). 07. 4,25. *6,25. — Dyveke. (464 S.). 07. 
6,25. *8,25. — Grevinde Danner. I. (660 S.). 07. 
8,25. *10,25. — II. (336 S.). 08. 4,25. *6,25. 06— 
08. A. Christiansen. 32,50. *44,50. 

— Jens Hvass. En Levnedsskildring fra Reformations- 
tiden. (258 S.). 06. Gyldendal. 4,00. *5,50. 

— Min lille Dreng. 2. Opl. (170 S.). 06. Gyldendal. 
3,00. 

— Breve til mine Børn fra Paris. (182 S.). 07. Gyl- 
dendal. 3,25. 

— Nye Mennesker. (206 S.). 08. Gyldendal. 3,50. 

— se: Singleton, James. 03. 

— se: Grimms udv. Eventyr. 05. 

— Udvalgte Eventyr, se: Andersen, Haus Chr. 05. 

— se: Eveutyrskrinet. I— V. 06—07. 

— se: Historien om Don Quixote. 07. 

(Evald, Chr. J.), I. 0. 0. F. Nordstjernen Loge Nr. 3 af 
Danmark 1881—1906. Festskrift. (176 S.). 06. Ikke 
i Bogh. 

Ewald, Herman Frederik, Liden Kirsten. En Kjærlig- 
hedshistorie fra Kong Hans's Dage. 2. Udg. (238 S.). 

01. Gyldendal. 3,00. *4,50. 

— Lisbeth Torbensdatter. Livsbillede fra det 15. Aarh. 
(398 S.). 01. Gyldendal. 5,50. *7,00. 

— Anna Hardenberg. Hist. Roman. 6. Udg. (408 S.). 

02. J. Erslev. 3,00. *4,50. 

— Jens Glob den Haarde. Hist. Roman fra d. 13. Aarh. 
(314 S.). 02. Gyldendal. 4,50. *6,00. 

— Valdemarstoget. Hist. Roman fra det 14. Aarh. 3. 
Udg. (310 + 248 S.). 02. J. Erslev. 4,00. *5,50. 

— Dronningens Jomfruer. Hist. Roman fra Dronning 
Margretes Tid. 3. Oplag. (406 S.). 03. J. Erslev. 
3,00. *4,50. 

— Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. 
2. Udg. (386 S.). 03. J. Erslev. 3,00. *4,50. 

— Svenskerne paa Kronborg. Hist. Roman. 6. Oplag. 
(624 S.). 03. J. Erslev. 4,00. *5,50. 

— Bondcbruden. Hist. Roman fra d. 15. Aarh. (276 S.). 
04. Gyldendal. 4,00. *5,50. 

— Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Refor- 
mationstiden. 7. Opl. (602 S.). 05. J. Erslev. 4,00. 
*5,50. 

— Udvalgte Fortællinger. (Af »Gyldendals Bibi.«). M. 
1 Portr. (402 S.). 06. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Valdemar Krones Ungdomshistoric. Roman. 1860 — 85. 
6. Opl. (392 S.). 06. J. Erslev. 4,00. *5,50. 

— Familien Nordby. Roman i tre Dele. (Af »Gyldendals 
Bibi.«). (652 S.). 07. Gyldendal. 1,00. »1,50. •1,90. 

Ewald, Joh., Udvalgte Skrifter. (Af »Gyldendals Bibi.«). 

M.l Portr. (512 S.). 04. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 
— - Fiskerne. Et Syngespil i 3 Handlinger. M. Oplysn. 

udg. af »Dansklærerforeningen« ved I. Falbe Hansen. 

2. Opl. (112 S.). 09. Gyldendal. 0,60. 72 THEODOR EWALD— EYDE. Ewald, Theodor, Hallingerne. Faderen. — Sønnen. — 
Moderen. (272 S.). Ol. (Alex. Brandt). (Gyldendal). 
Flor. 4,00. f. 

— Frigjort. Et Ægteskabs Historie. (164 S.). Aarhus. 
02. (Jydske Forlag). Gyldendal. 2,50. 

— og H. F. Ewald, En Slægts Historie gennem et Aar- 
huudrede. Johan v. Ewald, Carl v. Ewald, H. F. Ewald. 
I. Bidrag til Frederik VII. s Ungdomshistorie. M. 1 
Portr. (286 S.). 05. 4,50. — II. 1. Fra Christian 
VIII.S Tid. 2. H. F. Ewalds Livserindringer. (268 

5. ). 05. 4,50. 05. Gyldendal. 9,00. 
Evangelie-Budskab. Evangelisk Tidsskrift. Udg. af W. 

Lumb. Nr. 38—82. (Tidligere trykt i Laurvig). 

02—08. Otto Andersen, Larvik, Norge, å 0,02. 
Evangelietoner. 3. Udg. (32 S.). Vejle. 07. Krist. 

Bogforen., Vejle. 0,10. 
Evangelisten. De danske Baptisters Ugeblad. Redig. af 

N. Larsen og H. Larsen (senere af A. Broholm og 

sidst af M. Jørgensen). 45. — 52. Aarg. 4. 01 — 08. 

Dansk Baptist-Forlag. 1,00. (Kvartl.). 
Evangelium for de Ugudelige. Oversat af Chr. Møller. 

14. Opl. (16 S.). Rønne. 04. »Budskab fra Naadens 

Rige«. 0,04. 

Evangelium, det forvanskede og det sande. Af Christen 
Lægmand. (64 S.). 06. (Alex. Brandt). Lybecker. 
0,60. 

Evangelium, det evige. Udg. af Christine Thomsen. (U. 

Titelbl.). (24 S.). Aalborg. 07. Udgiveren. Gratis. 
Evans-Wilson, Augusta J., Macaria. Fortælling. Paa Dansk 

ved M. S. (316 S.). 05. (Prior). 2,00. f. 

— Den forældreløse. Fortælling. Paa Dansk ved M. S. 
(386 S.). 06. (Prior). 2,00. f- 

— Edna. Paa Dansk ved M. S. (310 S.). 06. (Prior). 
2,00. f. 

— Et Mysterium. Oversat af M. S. (326 S.). 07. 
(Prior). 2,00. 

— Infelice. Roman. Oversat af M. S. (434 S.). 07. 
(Prior). 2,00. 

Evensen, A. C, Foroysk Ordabék. 1.— 10. H. (Thors- 
havn). 05—09. (Chr. F. Rømer), å 0,45. 

— Foroysk Lesibok fyri eldri Bbrn. (134 S.). Torshavn. 

06. Forfatteren. 1,25. 

— Lesibék fyri yngri Bbrn. (130 S.). 07. Gyldendal. 
*1 25. 

— Stavi'ngarbék. (32 S.). 07. Gyldendal. *0,40. 

— Savn til Fbroyinga sogu i 16. old. 1. hefti (brov). 
GiviS lit hevir Hitt foroyska bokmentafelagiS. (68 
S.). Thorshavn. 08. Udgiveren. 1,50. 

— Stavingarbék og Lesibok fyri yngri Born. (160 S.). 
08. Gyldendal. *1,60. 

Eventyr, et, af Tusend og en Nat. Kong Sindbad og hans 
Falk. 1 af Æsops Fabler. (8 S.). 02. J. S. Jensen. 
0,02. 

Eventyr, en fattig ung Mands. Vinterrevue. (Røde 
Kros Variététeater). (12 S.). 03. Røde Kros Variété- 
teater. 0,25. 

Eventyr, en Guldsøgers, i Australien. Efter det Engelske 
ved Fred. Diiring. (608 S.). 03. P. Jensen, Smede- 
gade 2. 3,04. 

Eventyr, Mollys, og andre Fortællinger. Udg. af H. 
Steffensen og H. Ussing. (Tillæg til »Indre Missions 
Børneblad«). (90 S.). 04. Bethesda. *1,00. 

Eventyr, Till Uglspils mange og mærkelige. (36 S.). 05. 
Strandberg. 0,25. 

Eventyr, udvalgte, af Tusind og een Nat. Fortalt for 
danske Børn af H. Rasmussen. M. 34 Tegn. af P. 
Steffensen. (308 S.). 05. Chr. Erichsen. 1,00. *1,50. 

Eventyr, fire. (Raadyret. Naar Klokken toner. Tin- 
knappen. Elverskud). (48 S.). 07. J. V. Michaelsen 
(Bregningehøj, Oure St.). 0,35. 

Eventyr, østerlandske, oversatte og bearb. af Arthur 
Christensen. Illustr. af E. Krause. 2. Oplag. (96 S.). 
(Nykøbing F.). 07. E. Jespersen. *1,00. Eventyr, Søren Himmelbjergs, 1908. (16 S.). Silkeborg. 
08. Ikke i Bogh. 

Eventyrbogen. En Samling Eventyr af forskellige For- 
fattere ved Grønvald-Fynbo. (80 S.). Odense. 05. 
(Milo). 0,75. 

Eventyrbogen. Samlet og udg. af M. Markussen. (108 
S.). 06. E. Jespersen. *1,00. 

Eventpet om Snehvide. M. Illustr. (36 S.). Aarhus. 07. 
(Alb. Bayer). Gyldendal. 0,75. 

Eventyr-Sang-Cyklus, Sommerens, 1905. (40 S.). Kol- 
ding. 05. Ikke i Bogh. 

Eventyrskatten. En Samling Eventyr af forskeUige For- 
fattere, udg. af Grønvald-Fynbo. (76 S.). 01. Udg., 
Vammen pr. Viborg. 0,50. f. 

Eventyrskrinet. Gamle danske Sagn og Eventyr, fortalt 
paany af C. Ewald. M. Illustr. af L. Moe. I— V. 
(122 + 120 + 120 + 134 + 64 S.). (I— IV å 200. 
V 1,00). 06—07. Gyldendal. 9,00. 

Everdingen, E. van, und C. H. Wind, Oberflåchentempe- 
raturmessungen in der Nordsee. Mit 1 Tafel. (10 S.). 

04. (Høst). 1,00. 

Evers, Ernst, Naar Kirkeklokkerne kalde. 6 kirkelige 
Fortællinger. Oversat af A. Kierulf. (198 S.). Odense. 

01. Milo. 1,50. *2,00. 

— Under Graner og Palmer. Kristelige Fortællinger. 
Aut. Oversættelse af A. Kierulf. 2. Opl. (168 S.). 
Odense. 01. Milo. 1,25. *1,75. 

— Ved Guds Trone. Fortællinger til det heUige Fader 
vor. Aut. Oversættelse af A. Kiernlf. 3. Opl. (236 

5. ). Odense. 02. Milo. 1,50. *2,50. 

— Ved Sinai. Fortællinger til de hellige ti Guds Bud. 
Overs, af A. Kierulf. (220 S.). Odense. 02. Milo. 
1,50. *2,25. 

— Fra Død til Liv. En Fortælling fra Luthers Tid. 
(Gudel. Smaaskr.). (24 S.). 03. (K. Foren. f. i. Miss.). 

0. 10. 

— Hjemad. 5 Fortællinger. Aut. Overs, af A. Kierulf. 

2. Opl. (160 S.). Odense. 03. Milo. 1,20. *1,70. 

— Piuseroser. 2 kristelige Fortællinger. Overs, af A. 
Kierulf. (136 S.). Odense. 03. Milo. 1,25. *1,75. 

— Naadekilder, to Fortællinger til de hellige Sakramen- 
ter og Bønnens Magt. Aut. Oversættelse af A. Kie- 
rulf. (166 S.). Odense. 08. Milo. 1,25. *2,00. 

Everset, C. C, Den ene Tro. Ved Kr. Janson. (Særtr. af 
»Lys over Laudet«). (16 S.). Stege. 02. Theo. Berg. 0,10. 

Exceisior. Organ for Nordens kristelige Studenterfor- 
eninger. (Forskellige Redaktorer). 6. — 13. Aarg. 
Kria. 01—08. Foreningerne, å 1,80. (6.-9. Aarg. 
å 1,00). 

Expedition, Carlsbergfondets, til Øst-Grønland, udført i 
Aarene 1898—1900 under Ledelse af G. Amdrup. 

1. 02, se: Meddelelser om Grønlaud. 27. H. 
Expedition, the danish, to Siain 1899—1900. I. Bergh, 

R., Gasteropoda opisthobranchiata. M. 4 Tvl. 4. 02. 
3 ; 45. _ II. Mortensen, T., Echinoidea. I. M. . 
Tavler og 1 Kort. (138 S.). 4. 04. 6,85. — III. With. 
C. J., Chelonethi. M. 1 Kort og 4 Tvl. (214 S.). 4. 

06. 7,95. 02—06. (Høst). 18.25. 
Exportkalender, Danmarks, for 1906. I. Redaktor: Jul. 

Schovelin. (264 S.). 06. *10.00. — For 1907. II. 
(318 S.). Odense. 07. *10,00. 06—07. Forlaget 
»Norden«. *20,00. 
Export-review, the danish. Edited bv the danish export 
association. 6.— 13. vol. 1901— OS. 4. 01— OS. For 
Medlemmer. 

Expresfører for Fredericia og Omegn. Udg. af Forskøn- 
nelses- og Turistforen. f. Fredericia, udarb. af Villi. 
Larsen. M. Illustr. (24 S.). Fredericia. 06. Den 
danske Turistforen. Gratis. 

Extraits d'articles de diffe>ents joumaux militaires sur 
le fusil-mitrailleuse systeme Madsen. (70 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Eyde, S., Den norske Salpeterindustri paa Grundlag af EYJOLFSSON — FAGBLADET. 7:i Birkeland-Evdes elektroehemiske Methode. Foredrag. 
M. Bill. og 2 Tvl. (Særtr. af »Den tekn. Foren. 
Tidsskr.«). (30 S.). 06. (Prior). (0,75). 0,50. 

Eyjolfsson, Samson, Nokkur ljd5mæli. (32 S.). Bessa- 
staSir. 03. Forfatteren. 0,35. 

Eyraud, A., se: Tambourmajoren. 02. 

Eyrbyggja Saga og Laksdola Saga eller Fortællinger om 
Eyrbyggerne og Laksdbleme. Efter de islandske Grund- 
skrifter ved N. M. Petersen. 3. Udg. ved V. Dahlerup 
og F. Jonsson, Versene ved 0. Hansen. (Af N. M. 
Petersen, Islændernes Færd hjemme og ude). (244 S.). 
01. Gyldendal. 2,50. 

Faaborg Adresseavis. Redig. og udg. af Carl Frandsen. 

6. — 8. Aarg. Fol. Faaborg. 01 — 3. Udgiveren. Gra- 
tis. 

Faaborg Avis. Redig. af N. J. Petersen. 47. — 54. Aarg. 
Fol. Faaborg. 01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Faaborg Folketidende. Udg. og redig. af Rob. J. Brandt. 
19.— 26. Aarg. Fol. Faaborg. 01—08. Udgiveren. 
2,00. (Kvartl.). 

Faaborg Social-Demokrat. Udg. af socialdemokr. For- 
eninger. Redig. af N. Nielsen og E. Marott. 1907—08. 
Fol. Odense. 07—08. Foreningerne. 2,00. (Kvartl.). 

Faber, E. E., Dødsaarsagerne ved Difteri. (176 S.). 03. 
Forfatteren. 2,50. 

— Skema til Udspørgen, Undersøgelse og Udarbejdelsen 
af Jonrnal over Patienter med medicinske Svgdomme. 
(24 S.). 05. Gyldendal. 0,70. 

Faber, Harald, Det engelske Landbrug og engelsk 01. 
Foredrag. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«)- (36 
S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Englands Toldpolitik og en Sammenslutning af Lan- 
dene i det britiske Rige. (Særtr. af »Ugeskr. f. Land- 
mænd«). (24 S.). 4. 02. »Ugeskr. f. Landmænd«. 
0,75. 

Faber, Knud, Kortf. Vejledning til klinisk Undersøgelse 
af Urinen. M. Illustr. (66 S.). 02. Gyldendal. 1,25. 

— se: Undersøgelser, kliniske, fra Kgl. Frederiks Ho- 
spital. 07. 

— og G. Lange, Den kroniske Achylia gastrica. M. 11 
Tvl. (104 S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 

Faber, T,, Jernbauekøreplaner i Lommeformat med Kort. 
(Særtr. af »Post-, Jernbane- og Telegrafhaandbog f. 
Danmark«). Udg. ved V. Malling. 22.-29. Aarg. 
01—08. J. Lund. å 0,25. 

Faber, V., Til Forsvar! (Jiu-Jitsu). M. 41 Bill. (90 
S.). 06. Tillge. 1,60. *2,25. 

Faber, V. L., Die Nachtarbeit der Jugendlichen in Dane- 
mark. Bericht erstattet im Auftrag der dånischen Sek- 
tion an die internat. Vereinigung f. gesetzlichen Ar- 
beiterschutz. (8 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— Ulykkesforsikringsloven af 7. Jan. 1898. (66 S.). 

07. »Tidsskr. f. Arbejderforsikring«. 1,25. 

Faber, William, Sange for Børn. Tegn. af F. Henning- 
sen. Melodierne af E. Hornemann. (16 BL). Tvær-4. 
03. Gyldendal. 2,00. *3,50. 

Fabler for Børn. Med Bill. af 0. Speckter. Oversatte af 
Chr. Winther. 1.— 2. Samling, (å 27 BL). 05. Gyl- 
dendal. å *1,00. 

Fabler for Børn. Et Halvhundrede Billeder tegnede af 
J. T. Lundbye til Text af H. V. Kaalund. 7. Oplag. 
M. Forord af Karl Madsen. Kunstudgave. (126 S.). 4. 

08. Gyldendal. 8,00. 

Fabre, F., Norina. Paa Dansk ved S. Prahl. M. 2 Bill. 

(118 S.). 04. Dansk Forlags-Anstalt. 2,00. 
Fabricius, Adam, Illustr. Kirkehistorie for Folket. 3. 

uforandrede l'dg. I II. M. Illustr. (264 + 216 S.). 

00—01. E. Langhoff. 3,00. *4,50. 

— Kortfattet Kirkehistorie t. Br. f. Skolen. 2. gennems. 
Udg. m. 30 Illustr. (96 S.). 05. E. Langhoff. »1,00. 

— og V. Klaussen, I'VdrehiiHMiMorie f. Folkeskolen. M. 
mange Illustr. 8. Udg. (128 S.). 01. (Schubothe). 
Gyldendal. *0,50. Fabricius, C, Kristiania og Omegn. (Illustr. Rejsebøger. 
Nr. 74—76). M. Illustr. og 1 farvetr. Kort. (48 S.). 
08. Hagerup. *1,50. 

Fabricius, C, og M. Rosengaard, Panorama. Nordsjæl- 
land set fra Udsigtstaarnet i Solierød. M. Illustr. 
(22 S.). 08. Rundrejsebureauet. 1,00. 

Fabricius, Knud, Skaanes Overgang fra Danmark til 
Sverige. 1. Del. (1645—60). (196 S.). 2,50. — 
2. Del. (1660—76). (282 S.). 3,00. 06. (Gyldendal). 
5,50. 

— Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige. (16 S.). 
07. (J. Erslev). 0,20. 

Fabricius, Marie, Pagtens Børn. (For eller imod). (82 

S.). Hjørring. 08. Ikke i Bogh. 
Fabricius-Bjerre, Ejner, Er mit Barn raskt eller sygt? 

2 Foredrag. (32 S.). 04. Gjellerup. 0,50. 

— Børneernæring. Foredrag. (16 S.). 06. »Dansk 
Sundhedstidende«. 0,30. 

Fabrikationen af Manufakturvarer. M. 44 Illustr. (78 
S.). (Næstved). 03. Skand. Manufaktur-Tidende. 1,25. 

Fabrikationen af vævede og strikkede Varer. Haaudbog 
for Manufakturister. M. 96 Illustr. (78 S.). (Næst- 
ved). 03. Skand. Manufaktur-Tidende. 1,25. 

Fabrikloven. (Vedt. d. 28. Marts 1901). (20 S.). Sla- 
gelse. 01. Ikke i Bogh. 

Fagblad, Arbejdsmændenes. Organ for Dansk Arbejds- 
mandsforbund. Redig. og udg. af C. Jensen (og se- 
. nere af M. C. Lyngsie). 10.— 17. Aarg. 4. 01—08. 
For Medlemmer. 

Fagblad, Bogbinderarbejdernes. Organ for Bogbinder- 
forbundet i Danmark. Redig. af E. Rosendahl (og 
senere af H. Olesen). 6.— 13. Aarg. 4. 01—08. 
Socialdemokr. Forbund. 0,50. (Halvaarl.). 

Fagblad for Bryggeriarbejdernes Forbund. Udg. ved Carl 
Hansen. 4. — 8. Aarg. 4. (se: Medlemsblad). 01 — 
05. For Medlemmer. 

Fagblad, Bødkernes. Udg. af Bødker-Forbundet i Dan- 
mark. Redig. af P. Borring (og senere af Anton An- 
dersen). 1.— 8. Aarg. Fol. 01—08. For Medlem- 
mer. 

Fagblad for Drejerforbundet. Udg. af Drejerforbundet 
ved C. S. Gøbel (og senere N. Sørensen). 4. — 11. 
Aarg. 4. 01 — 08. For Medlemmer. 

Fagblad, Formernes. Organ for »Dansk Former-For- 
bund«. Redig. af J. C. Suhr (og senere af A. L. 
Nielsen). 5.— 12. Aarg. Fol. Aarhus. 01—08. For 
Medlemmer. 

Fagblad for Skotøjarbejdere. Udg. af Dansk Skotøj- 
arbejder-Forbund. Redakt. Laur. Jørgensen. 11. — 18. 
Aarg. 4. Aarhus. 01 — 08. For Medlemmer. 

Fagblad for Smede- og Maskinarbejdere. Udg. af Dansk 
Smede- og Maskinarbejder-Forbund. Redig. af J. A. 
Hansen. 13.— 20. Aarg. 4. 01—08. For Medlem- 
mer. 

Fagblad, dansk Textilarbejderforbunds. Ansvarl. J. J. 
Moller. 1901—08. 4. 01—08. For Medlemmer. 

Fagblad, Kellnemes. Organ for Kellnernes faglige For- 
ening. (Ansvarh. W. Bauerfeind). 1. — 7. Aarg. Fol. 
02—08. For Medlemmer. 

Fagblad for de kvindelige Arbejdere. Udg. af Kvindelig 
Arbejderforbund i Danmark. Redig. af G. Olsen. Nr. 
1—3. Fol. 03—04. For Medlemmer. 

Fagblad, Tobaksarbejderforbundets. Redig. af Tb. Stau- 
ning. 1. — 4. Aarg. 4. 05 — 08. For Medlemmer. 

Fagblad, skandinavisk, for Træindustrien. Udg. af et 
Interessentskab. Redig. af Erich Erichsen (og senere 
af Nik. Bojsen). 1.— 3. Aarg. 4. Aarhus. 05—08. 
Et Interessentskab. 1,50. (Kvartl.). 

Fagblad for Haandskomagere. Udg. af Haandskomager- 
nes Fagforening. Ansvarh. A. Larsson. 1. Aarg. Nr. 
1—2. 4. 07. For Medlemmer. 

Fagbladet. Organ for Papirindustrien og samtlige gra- 
fiske Fag. Udg. af A/S Brdr. Backhausens Etablisse- 

10 7 ! FAGNABARTIDINDI— FAUERHOLDT. ment, Aarhus. 1907—08. Fol. Aarhus. 07—08. Ud- 
giveren, (iratis. 
Fagnaftartiftindi, g6B, som flytjast skuln ollum pgoBum. 
Utgef. J6n Johannesson. (8 S.). Reykjavik. 01. Ikke 
i Bogh. 

Fagrskinna. Nc-regs konunga tal, udg. f. Samf. til Udg. 
af gammel nord. Litt. ved F. Jonsson. (446 S.). 02 — 

03. (Gyldendal). 11,50. 

Fagskrift for Danmarks Glarmestre. Udg. og redig. af 
H. A. G. Fledelius. 1. Aarg. Nr. 1—19. Fol. 04—05. 
Udgiveren. 1,50. (Kvartl.), (Helaarlig 5,00). 

Fagtidende for Malere. Udg. af Malerforbundet. Redig. 
af R. Poulsen. 1901—08. 4. 01—08. Forbundet. 

0. 30. (Kvartl.). 

F a li r e n h o 1 1 z, C, se: Elite-Vejviseren. 07 — 08. 

Faklen. Udg. af Sø-Fyrbødernes Forbund i Danmark. 
Redakt. Norman Bryn og Hans Jensen (senere Nor- 
man Bryn og M. Lauth). 2.-3. Aarg. 4. 01—02. 
For Medlemmer. 

Faklen. Udg. af Sø-Fyrbødernes Forbund i Danmark. 
Redakt. J. P. Brochmann og Chr. Jæpelt. 1. — 2. Aarg. 

4. 07—08. For Medlemmer. 

Faksenbær, En æventyrlig Ræjs fræ Selkebaar te Him- 
melbjer. (26 S.). Holstebro. 02. Forfatteren. 0,25. 

Falbe- Hansen, Ida, se: Digte f. danske Skole- 
børn. 06. 

— se: Forfattere, svenske, i Udvalg. 07 — 08. 

— se: Folkeviser, danske, i Udvalg. 1. — 2. Saml. 08 — 09. 
Falbe-Hansen, Vigand, Laane- og Spareforeningen for 

Embeds- og Bestillingsmænd. (1880—1905). (20 S.). 

05. Ikke i Bogh. 

Falck, E., Sproggrænse contra Rigsgrænse. (20 S.). 03. 

Foren. »To Løver«. 0,30. 
Falck, Mogens, Tvivl. (60 S.). 03. (Gyldendal). 3,00. 
Fald og Oprejsning. Efter »Ur svenska folklifvet« af 

H. K. (GudeL Smaaskr.). (54 S.). 07. K. Foren. f. 

1. Miss. 0,25. 

Falgren-Schåfer, V., Cycle- og Turistkort over 

d. nordøstl. Sjælland, se: Lobedanz, A. 03. 
Falk, Jørgen, Om Forlovelse. Nogle Smaavink. (64 S.). 

02. Frimodt. 1,00. 

Falk, V. von, Kaptajn Dreyfus. Virkelighedsfortælling. 
Paa Dansk ved V. Bergsøe. 4. Udg. M. Illustr. 
I— II. (412 + 318 S.). 01. Chr. Andersen. 7,50. 

— Zola og Picquarts Kamp for Kapt. Dreyfus eller Den 
tilslørede Dames Hemmelighed. Historisk Roman. 
(896 S.). 01. Dansk Nationalforlag. *8,00. 

— Alfred Dreyfus. Skaldsaga. Pytt hafa Hallgr. Jons- 
son og Sig. Jonsson. (546 S.). Reykjavik. 05 — 06. 
Arinbjorn Sveinbjarnarson. 5,00. 

Falken. Redig. og udg. af Fr. Lindberg. 1. Aarg. 4. 

Silkeborg. 00—01. Udgiveren. 0,25. (Kvartl.). 
Falken. Organ for Malling Landbrugsskole. 1. Aarg. 

Aarhus. 07—08. Ikke i Bogh. 
Falkenskjold, 0., Nvt Skoleatlas for Folkeskolen. (8 

Blade). 4. 08. (Schubothe). Gyldendal. 0,12. 
Falkenstjerne, Vagn, Kortf. dansk Sproglære. (64 S.). 

Viborg. 02. Ikke i Bogh. 
F a m a, se: Ulvemennesket. 04. 
Familie-Atlas, Frems, over Verden. M. 23 Kort. (4 S.). 

4. 02. Gyldendal. *2,75. 
Familieblad, illustreret. Redig. af Nina Beck (og senere 

af Georg Schmidt). 12. — 19. Aarg. Fol. Horten og 

Kbh. 01—08. Udgiverne. 1,25. (Kvartl.). (0,10 

pr. Nr.). 

Familie-Journal, illustreret. Udg. af Carl Aller. 25. — 
32. Aarg. Fol. 01—08. Aller. 1,25. (Kvartl.). 

Norsk Udg. 27.-32. Aarg. Kria. Fol. 03—08. 

Aller. 1,25. (Kvartl.). 

Familiejournal, Noblessens. Musik-, Sang- og Mode- 
hefte. Illustr. og Tekst. Ansvarh. Friis Poulsen. 1. 
Aarg. Nr. 1. Fol. 05. Udgiveren. 1,50. (Kvartl.). 
(0,25 pr. Nr.). Familielegat, Etatsraad Just Haurowitz og Hustru Bodil 
Johanne, f. Therkelsens, og Stamtavle over Legat- 
stifternes Slægt. (14 S.). 4. 01. Ikke i Bogh. 

Familien Schrøder. (192 S.). (Ufuldendt). Aarhus. 07. 
Chr. Hansens Forlag. 0,84. 

Familie-Stambog for Familien *** i Tilligemed en 
Samling af de vigtigste Bestemmelser fra den kirke- 
lige Lovgivning. (52 S.). 4. 03. Warbuxgs Kunst- 
forlag. 1,00. f. 

Familie-Stambogen. Udg. af Dansk genealogisk Bureau. 
(154 S.). 4. 08. (Schous Boghandel). 1,50. 

Familievennen (tidligere Danmarks Good-Templar). Offi- 
cielt Organ for D. G. T. 0. Redakt. P. J. Mundberg. 
11. Aarg. Fol. Slagelse og Aarhus. 08. Udgiveren. 
0,50. (Kvartl.). 

Familj-Journal, illustrerad, utg. af Carl Aller. 25. — 32. 
årg. Fol. Helsingborg. 01—08. AUer. 1,25. (Kvartl.). 

Fang, Hans, Urban Holsts Sommer. Af et Kontormenne- 
skes private Papirer. (188 S.). 07. (Schubothe). Gvl- 
dendal. 3,25. 

Fange Nr. 57 eller uskyldig i Sibiriens Bjergværker. 

Sensationsroman fra Nutiden. Oversat af H. G. 1. — 2. 

Del. (534 + 568 S.). Odense. 07. G. Wendt. 
Fåninn. (32 S.). Reykjavik. 06. E. Gunnason. 0,25. 
Fanney. Sogur, kvæSi, myndir, etc. hauda ungligum. 

Utg. J6n Helgason og A5albjorn Stefånsson. 1. — 4. 

hefti. Reykjavik. 05—08. Udgiverne, å 0,50. 
Fanu, J. S., Værelset i »Den -flvvende Drage«. Oversat 

af H. Treschow. (186 S.). (Odense). 05. Bog- og 

Kunstforlaget Norden, f- 
Fanø, Esbjerg og Ribe. IUustr. Rejsebøger. Nr. 18. 2. 

Udg. M. Illustr. og 1 farvetr. Kort. (28 S.). 06. 

Hagerup. 0,60. 
Fanø Avis. Udg. og Redakt. Fr. Petersen. 12. — 19. 

Aarg. Esbjerg. Fol. 01—08. Udgiveren. 2.00. 

(Kvartl.). 

Fanø Ugeblad. Upartisk-upolitisk og Avertissements- 
tidende. Udg. og redig. af J. N. Hansen. 1901 — OS. 
01—08. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 

Fanøposten. Antisocialistisk Organ for Fanø. Udg. og 
Redakt. P. Jensen (senere A. Clausen og P. Jensen). 
1905—08. Fol. Esbjerg. 05—08. Udgiverne. 2.00. 
(Kvartl.). 

Faren for Krig. Bidrag til Karakteristik af Nationalis- 
men, Militarismen etc. (304 S.). (Silkeborg). 08. 
(Alex. Brandt). Lybeeker. 3,00. 

Farjeon, B. L., Mysteriet. Roman. I — n. (»Jvllands- 
posten«s Feuill.).' (364 + 338 S.). Aarhus. 04. Ikke 
i Bogh. 

Farmannalog, reglugjorS um viBurværi skipshafna og 
fyrirsbgn um læknislyf. PrentaS aB tilhlutun lands- 
hofBingja handa islenzkum pilskipum. (38 S.V Rev- 
kjavik. 03. Bj. Jonsson. 0,60. 

Farrar, F. W., St. Winifred eller Livet i en euselsk 
Skole. 3. Oplag. (312 S.). 06. E. Jesperseu. 3.00. 
*4,00. 

Farrell, L. H., Aaudeligt Samfund. Oversat af W. L. 
Gjenuemset af P. J. (98 S.). 03. Oversætteren. 1,60. 

Farver-Tidende, dansk. Udg. af Dansk Farver-Foreuinsr 
af 1888. Ansvarh. A. Nordholm. 13.— 20. Aarg. 4. 
01—08. For Medlemmer. 

Fataliteter, Mester Jakels. En Historie af Forf. til »Li- 
vets Lvgtemænd«. (222 S.). 04. (Schubothe). Gyl- 
dendal. 3.50. 

Fått af morgu. HvaB er hjatrii?. Utg. Jim Johannesson. 

(8 S.). Reykjavik. 01. Ikke i Bogh. 
Fattige, de to, eller Karl og Dortheline. 1. Oplag. (16 

S.). Aarhus. 06. Forlagsforretn. . »Stjernen« 0.15. 
Fattigvæsen og Alderdomsunderstøttelse m. m. Samling 

af Love og minist. Skrivelser 1898 — 1904. adg. af 

A. C, Frost. (328 S.). (Ringkøbing). 06. (Gad). 4,50. 
Fauerholdt, J., Joder og Jodemission. (44 S.). 08. K. 

Foren. f. i. Miss. 0,35. FA ULENBORG— FEM M ER. 75 Faulenborg, C, Ligprædiken over Søren Petersen, d. 13. 
Dee. 1907. (8 S.). Thorshavn. 07. Ikke i Bogh. 

Fauna, Danmarks. Illustr. Haandboger over den danske 
Dyreverden. Udg. af Naturhist. Forening. I. Junger- 
sen, H. F. E., Krybdyr og Padder. M. 70 Afbildn. 

07. 1,60. *2,20. — II. Nielsen, J. C, Gravehvepse 
og Gedehamse. M. 52 Afbildn. 07. 1,60. *2,20. — 
III. Rye, B. G., Biller. I. Løbebiller. M. 155 Afbildn. 

08. 2,50. *3,10. — IV. Kløcker, A., Sommerfugle. 
I. Dagsommerfugle. M. 134 Afbildn. og 8 Tvl. 08. 
2,00. *2,60. — V. Winge, H., Pattedyr. M. 117 
Afbildn. 08. 2,50. *3,10. 07—08. Gad. 

Faurschou, Joh., Til Minde om Pastor Emil Fibiger i 
Harring-Stagstrup Kirker 20. Januar 1907. (8 S.). 
Thisted. 07. Ikke i Bogh. 

— Ved Jens Simonsens Jordefærd i Stagstrup d. 24. 
Apr. 1907. (8 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— se: Olsen, G. 07. 

Faurschou, P. C, I glade Venners Klynge paa Hotel og 
Gæstgivergaard. (24 S.). Kolding. 06. Ikke i Bogh. 

— Stumper og Stykker. (20 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Fausboll, Mich. Viggo, Indiau mythology according to 

the Mahabharata. (240 S.). 'London. (Cph.). 02. 
Luzac & Co. 9 Sh. 

— se: Kristiansen, V. 06 — 08. 
Faust, se: Barbier, J., og M. Carré. 05. 
Faustinus, F., Fr65år-undrin nyju. Andabirtingasogur 

sag&ar af sjonarvotti. Asanit tveim greinum um sama 
efni eftir Alfr. Lehmann. (76 S.). Reykjavik. 06. 
Jon Olafsson. 0,50. 
Faxe Bugtens Adresse-Avis. Udg. af Faxe Ladeplads' 
Haandværkerforening. Ansvarh. Redaktør: P. Larsen. 

1. — 6. Aarg. Fol. Faxe. 03—08. Udgiveren. Gratis. 
Faxe Ladeplads og Sydøstsjælland. Praktisk Rejsekaand- 

bog ved A. M. N. Tinglef. M. Illustr. og 1 Kort. 
(64 S.). 06. Tinglef, Faxe. 0,50. 
Faxe Revue 1904. (20 S.). Faxe. 04. Brødr. Larsen. 
0,25. 

Faye, G., Korneuheden (Næriugsstofværdienheden). Med 
et Udkast til Beregninger af Foderblandinger. (28 S.). 
(Nakskov). 02. E. Jespersen. 0,50. 

— Fodringsstriden o. a. Spørgsmaal. (100 S.). 08. E. 
Jespersen. 1,50. 

— Lidt praktisk Elektricitet. En liden Nytaarsgave til 
Fjortenmaudsforeningen for Nakskov. (12 S.). Nak- 
skov. 08. Ikke i Bogh. 

Faye, H. G., Uddrag af Tharaprocenter, Tabeller over 
Vægtfylde, Spiritusgodtgørelser etc. (8 S.). 04. 
(Bielei'eldt). 0,80. 

Fechner, G. T., Døden og det hinsidige Liv fra en Natur- 
betragters Standpunkt. Oversat og bearb. af S. Chri- 
stensen. (80 S.). 05. (Gjellerup). 1,00. 

Feddersen, Arthur, Krebsen, dens Fangst og Pleje. 3. 
Opl. M. 10 Billeder. (28 S.). 02. Dansk Fiskerifor- 
ening. 0,25. 

— Havet, dets Opdagelse og Erobring. M. 4 farvetr. 
Tavler. (402" S.). 03. Gyldendal. 11,00. 

— Hundrede Dyr, en lille Naturhistorie. 6. Opl. M. 112 
Billeder. (80 S.). 03. J. Erslev. 0,60. 

— Hundrede Planter, en lille Plantelære. M. 150 Bill. 

2. Udg. (64 S.). [1. Udg. 01]. 03. J. Erslev. 
0,75. 

— Klækning af Ørredyngel og dennes første Pleje. 3. 
Opl. M. 17 Billeder! (40 S.). 03. Dansk Fiskerifor- 
ening. 0,25. 

— Naturens Bog. I. Dyrerigel med benved 200 Bill. 

9. Opl. (160 S.). 03. J. Erslev. *1,80. 

— Aalel'aringen. 3. Opl. (30 S.). 04. Dansk Fiskerifor- 
ening. 0,25. 

— En liden Fiskebog. (Ferskvandsfiskeri). 3. Opl. M. 
6 Billeder. (48 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Agnbogen. M. 35 Bill. (62 S.). 05. Dansk Fiskeri- 
forening. 0,25. Feddersen, Arthur, Odderen og dens Fangst. 3. Oplag. 
M. 8 Bill. (32 S.). 05. Dansk Fiskeriforening. 0,25. 

— Lidt Vejledn. til Karpeavl. 4. Oplag. M. Illustr. (36 
S.). 07. Dansk Fiskeriforening. 0,25. 

— Naturhist. Lærebog. 10. Udg., se: Erslev, Edv. 03. 
Feddersen, Astrid Stampe, Om Kvindesagen. Foredrag. 

(22 S.). 07. »Dansk Kvindesamfund«. 0,25. 
Federspiel, Holger, Begrebet Interesse i Læren om For- 
sikring. Et Bidrag til Skadeserstatningslæreu. (344 
S.). 01. (Gyldendal). 6,00. 

— Bidrag t. Viljeserklæringernes Systematik tilligemed 
en særlig Fremstilling af Læren om Reklamation og 
Dispositionsstillelse i Distaneehaudeleu. (242 S.). 03. 
(Gyldendal). 4,00. 

— Romerske Retskilder i Udtog. (340 S.). 04. Gyl- 
dendal. 5,75. 

— Romerske Retskilder i Udtog. Oversatte af A. B. 
Drachmann og H. Federspiel. (414 S.). 07. Gylden- 
dal. 8,50. 

Feilberg, Chr., Agerdyrkuingsla;re nærmest f. Folkehøj- 
skoler. (190 S.). 02. (Alex. Brandt). Lvbecker. 
*2,00. 

Feilberg, H. F., Brødrene fra Strandgaarden. Fortælling 
for større Børn. M. 7 Tegn. af P. Steffensen. (138 S.). 
05. Tillge. *2,25. 

Feilberg, Henn. Fredr., Bidrag til en Ordbog over jydske 
AlmuesmåL Udg. af Universitets-Jubilæets danske Sam- 
fund. 19.-34. H. (19f— 22. H. å 2,00; 23.-34. H. 
å 2,50). 01—09. (Schubothe). (Gyldendal). 

— Jul. I. (370 S.). 5,75. — II. (404 S.). 5,75. 04. 
(Schubothe). Gyldendal. 11,50. 

Feilberg, Ludvig, Om sjælelig Ringhed. Indbydelses- 
skrift til Studiet af en praktisk sjælelig Naturlære 
(Levelære). 1.— 4. H. (140 S.). 4. 99—02. (Gvl- 
dendal). å 0,75. 

— Naturlærens Leve-ABC. Kort Fremstilling af livs- 
økonomisk Levelære. 1.— 4. H. (160 S.). 4. 05—07. 
(Gyldendal). 8,00. 

Feilberg, P., Vore nordlige Besiddelser. (Særtr. af 
»Tidsskr. f. Landøkonomi«). (32 S.). 01. Ikke i 
Bogh. 

— Om Strømprofiler paa 1000 Tdr. Land. Trykt s. 
Mskpt. M. 1 Tvl. (18 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Feilitzen, Hj. v., Om Tørvestrøelse. Nogle alm. Raad 
til den prakt. Landmand, ved P. Krarup. Udg. af 
Moseindustri-Foreningen. (16 S.). Viborg. 05. Ikke 
i Bogh. 

Felix eller Mexikanerens Livshistorie. Roman af II. R. 
I— II. (512 + 526 S.). Aalborg. 01—02. Forlags- 
forretn. »Alpha«. 

F e 1 s e c k, Rud., se: Magdalene. 07. 

Felt-Raabet. Udg. til Fordel for det kirkelige Missions- 
led Emanuels Hær. Ansvarh. Emil Petersen. I. Aarg. 
Nr. 1. 4. 06. Udgiveren. 1,30. (Kvartl.). 

Felttjeneste. Trykt s. Mskpt. (12 S.). Aarhus. 04. 
Ikke i Bogh. 

Felttjenesteinstruktion. (182 S.). 07. (Rømer). 0,85. 
Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen, i Østersøen og 

Kattegal 1710—12. Udarb. ved Generalstaben af A. 

P. Tuxen, C. L. With-Seidelin og A. L. Hansen. M. 

7 Kort. (528 S.). 06. Gyldendal. 12,00. 
Felttoget i Skaaue 1709— io. Udarbejdet ved General- 
staben af A. P. Tuxen, C. L. With og A. L Hansen. 

M. 9 Kort. (548 S.). 03. Gyldendal. 12,00. 
Femmer, Nicolai, Bovedregningsopgaver f. Borger- og 

Almueskoler, udg. af C. Femmer. 3. Opl. 2. H. 01. 

0,15. *0,25. — 3. H. 03. 0,15. »0,25. — 4. H. 07. 

0,20. *0,30. 01—07. Hagerup. 0,50. *0,80. 

— Opgaver i Hovedregning til Skolebrug. Gennemset 
og ændret af G. Vogel-Jørgensen. 12. Udg. 1. Del. 
(100 S.). 01. 1,25. — 2. Del. (128 S.). 02. L,35. 
01—02. Hagerup. 2,60. 

Facitliste til samme. 1. Del. 12. Udg. (7 Udg.). 76 FENGER— FJALLKONAN. (30 S.). 03. 0,85. — 2. Del. 12. Udg. (8. Udg.). 
(24 S.). 01. 0,70. 01—03. Hagerup. 1,55. 
Fenger, August a, se: Digte f. danske Skolebørn. 
06. 

— se: Salmer. 3. Opl. 08. 

— og M. Topsøe, Kort Beskrivelse af det menneskelige 
Legeme. 9. gcnnems. og forøg. Udg. M. Illustr. (76 

5. ). 08. (Linds EM.). Lybecker. *0,85. 

Fenger, C, Kjøbenhavns Gymnastikforening 1877 — 1902. 
M. 2 Bill. (38 S.). 02. Kbli.s Gyinnastikforeu. 1,00. 

Fenger, F., Evangeliet for Børnene. En Aargang Præ- 
dikener m. særligt Hensyn til Børnene. (196 S.). 
Odense. 01. Milo. 1,50. 

— Guds Folks Historie. I. Den gamle Pagt. (184 S.). 

06. 2,25. — II. Den ny Pagt. (234 S.). 06. 2,75. 
06. (Centralforlaget). Schønberg. 5,00. 

— Fortællinger af den gamle Kirkes Historie. (264 S.). 
08. Schønberg. 3,00. 

— Junker Otto. En Fortælling f. Ungdommen. Frit 
efter det Tyske. M. Tegn. af Poul Steffensen. 2. 
Opl. (48 S.). 4. [1. Opl. 08]. 08. Hagerup. *1,50. 

Fenger, F. G., Carl Emil Kirketerp 1821—1902. Trykt 

s. Mskpt. Tale. (8 S.). Odense. 02. Ikke i Bogh. 
Fenger, Hans Mathias, Tale i Holmens Kirke 2. April 

1901 til Minde om Slaget paa Kjøbenhavns Rhed 2. 

April 1801. Med Kantaten af E. v. d. Recke. (30 S.). 

01. Hagerup. 0,50. 

— Rede gehalten bei der Feier in der Holmens-Kirehe 
d. 2. April 1901 zur Erinnerung an die Schlaeht auf 
der Rhede von Kph. d. 2. Apr. 1801. Als Mscpt. 
gedruckt. (26 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Tale ved Professor, Dr. med. Reisz' Jordefærd d. 26. 
Juli 1902. (16 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Tale ved Fru Laura Møllers Jordfæstelse d. 1. Maj 
1905. (8 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Fenger, M. M., Gudrun. Nutidsfortælling. (212 S.). 03. 
Hagerup. 3,00. *4,50. 

— Tusindfryd. (190 S.). 08. Hagerup. 3,25. *4,75. 
Fenger, P. A., Om Ledninger for Husspildevand. (Særtr. 

af »Maanedsskr. f. Sundhedspleje«). (24 S.). 05. Ikke 
i Bogh. 

Fenger, P. B., Læsestykker af danske Forfattere, til 
Skolebrug. I. 5. Opl. (432 S.). (Aarhus). 03. Gyl- 
dendal. *3,25. 

Fenger, P. Hauch, Dagbog og Markregnskab. (16 S.). 

4. Horsens. 05. Ikke i Bogh. 

Fenger, Sven, Omrids af Nordens Historie t. Br. v. 
mundtlig Undervisn. på Askov Højskole. Tr. s. Mskpt. 
1. H. (c. 800—1349). (32 S.). 03. — 2. H. (1350 
—1550). (8 S.). 04. — 3. H. (c. 1660—1800). (30 

5. ). 04. — 4. H. (Det 19de Aarh.). (16 S.). 04. 
Kolding. 03—04. Ikke i Bogh. 

— se: Læsestykker i norsk Landsmaal og Svensk 04. 
Fenn, G. M., Ceremonimesteren. Roman. I — II. (»Berl. 

Tidende«s Feuill.). (426 + 432 S.). 01. Ikke i 
Bogh. 

— En Hustru. (»Berl. Tidende«s Feuill.). (678 S.). 04. 
Ikke i Bogh. 

Ferftamannsoftur. Fjallabuasaga. (16 S.). Reykjavik. 

05. Ikke i Bogh.' 
Ferdinandsen, L., Jens og Maren. (38 S.). Aalborg. 03. 

Danm. Afholdsforening;. 0,25. 
Fermingardagurinn heillaosk fra viuum i K. F. U. M. 

(16 S.). — Nr. 2. (16 S.). Reykjavik. 06—07. Ikke 

i Bogh. 

Ferry, Gabriel, Guldsøgerne. Oversat fra Fransk. (832 
S.). Aarhus. 04. C, P. Heiberg. 4,16. 

— Pepe Syvsover. Oversat fra Fransk. (512 S.). (Uaf- 
sluttet).' (Slagelse). 04. Forlaget Merkur. 

— Guldsøgerne. Roman. I fri Bearbejdelse ved J. W. 
(160 S.). Nordby. 05. Ikke i Bogh. 

— Guldsøgerne i Mexiko. Oversat fra fransk. (644 S.). 
(Aarhus). 06. Will. Sørensen. 6,50. Ferskvandsfiskeribladet. Dansk Ferskvandsfiskerifor- 
enings Medlemsblad. 1. — 6. Aarg. Redig. af Smidt 
Nissen og N. Petersen. 4. Kolding. 03 — 08. For 
Medlemmer. (Kontingent 4,00 aarlig). 

Ferslew, Anna, f. Lindholm. Trvkt s. Mskpt. M. 1 Portr. 
(24 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Festdag, en, for Søndagsskolen i Sæby. 1883—20. Maj 
1906. M. Illustr. (20 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Festsalmer. Trykt s. Mskpt. for Ordrup højere Almen- 
skole. (16 S.). 04. Rønnow, Charlottenlund. 0,20. 

Festsange for K. F. U. M.s Ungdomsafdeling. (30 S.). 
Aarhus. 04. Ikke i Bogh. 

Festskrift i Anl. af Haaudværker-Sangforeningens 50 
Aars Jubilæum d. 16. Maj 1902. Samlet af A^Yester- 
mann. (44 S.). Randers. 02. Ikke i Bogh. 

Festskrift ved Indvielsen af Statens Serum-Institut, se: 
Contributions from the University laboratory for medi- 
cal bacteriology. 02. 

Festskrift i Anl. af Afsløringen af Dr. Kjærbøllings Buste. 
M. Portr. og Bill. (40 S.). 03. Ikke i Boglh 

Festskrift ved Rudkøbing Borgerforenings 50-Aars Jubi- 
læum. 1853—1903« Tr. s. Mskpt. M. Illustr. (30 S.). 
Rudkøbing. 03. Ikke i Bogh. 

Festskrift for Savværks-Arbejdernes og Maskin-Snedker- 
nes Fagforening. 1875—1900. (76 S.). 03. Ikke i 
Bogh. 

Festskrift paa Bornehjælpsdagen i Odense 1904. (32 S.). 
— 1906. (32 S.). Odense. 04—06. å 0,25. 

Festskrift i Anl. af skandinavisk Sadelmager- og Tapet- 
serer-Forbunds 10-aarige Bestaaen. Udarbejdet af J. 
P. Jonsson. (32 S.). 04. Ikke i Bogen. 

Festskrift i Anl. af Vejle Haandværker-Sangforenings 
50 Aars Jubilæum 30. Juli 1904. Samlet af J. P. 
Jonassen. (18 S.). Vejle. 04. Ikke i Bogh. 

Festskrift i Anl. af Garderforeningens 20-aarige Stiftel- 
sesdag d. 25. Aug. 1905 . M. 2 Portr. (32 S.). 05. 
Ikke i Bogh. 

Festskrift, udg. i Anl. af Nørrebros Grundejerforenings 
25 Aars Jubilæum 1905. (4 S.). 4. 05. Ikke i 
Bogh. 

Festskrift i Auledn. af Skanderborg Laudboforeuinss 
Jubilæum, ved S. P. Petersen. M. 8 Bill. (100 S.). 
Skanderborg. 05. Landboforeningen. 1.00. 

Festskrift for Studenterne fra 1S65. (44 S.). 05. Ikke 
i Bogh. 

Festskrift ved Aarhus Gvmnastikforenings 25 Aars Jubi- 
læum. M. Illustr. (110 S.). Aarhus. 06. (Thrue). 
1,00. 

Festskrift, udg. af Afholdssamfundets Afdeling "Odin . 
1896—1906. Ved Sylvester. M. Illustr. (20 S.). 06. 
Ikke i Bogh. 

Festskrift og Katalog. (De samvirkende Landboforenin- 
ger i Fyens Stift). I. Kort hist. Oversigt 1881— 
1906, af Ghr. Krogh. — II. Katalog over Jubilæums- 
udstillingen. M. 1 Billedbilag. (260 S.). Odense. 06. 
Landboforeningerne. 0.50. f. 

Festskrift ved Rebekka-Loge Nr. 1 Caroline Amalies 
25-aarige Jubilæum 1881—1906. Udg. ved V. Peter- 
sen. (88 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Festskrift, Idrætsklubben »Go on«. 1897—1907. M. 
Illustr. (24 S.). 07. (Tillge). Klubben. 0.35. 

Festskrift i Anl. af Varde Handelsforeuine-s 50 Aars 
Jubilæum. M. Portr. (38 S.). Esbjerg. 07. Ikke i 
Bogh. 

Festskrift, Bodkerlavets, i Anl. af Lavets 250 Aars Stif- 
telsesdag d. 2. Maj 1908. M. Illustr. (68 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Festskrift ved Indvielsen af Finseninstitutets Klinik f. 
indre Sygdomme 1908. M. Illustr. (146 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Fjallkonan. Ritstjori Vald. Asmundsson (senere 0. Olafs- 
son og sidst J6n Jonasson). 18. — 25. ;ir. Fol. Rey- 
kjavik. 01—08. Udffiveren. å 4.00. FIBIG-SØRENSEN— EMIL v. FISCHER. 77 Fibig-Sørensen, Jens Apollomus, »Ærlighed og Hæderlig- 
hed«. Journalistiske Drøftelser, Politik og andet be- 
træffende. (12 S.). Holbæk. 04. Ikke i Bogh. 

Fibiger, A., Et lille Kongespejl. Bibelhistoriske Foredrag 
over de fire Konger Herodes. (188 S.). 01. K. Foren, 
f. i. Miss. 1,50. 

— »En Sky tog ham bort fra deres Øjne — «. (24 S.). 
06. Forfatteren. 0,25. 

— se: Mindekrans fra Vilh. Becks Grav. 03. 

— se: Bordbønner, 48. 06. 

— se: Julebog, de unges. 3. Opl. 08. 

Fibiger, Elfride, Kulturelle og Hist. Tidsbilleder. Barn- 
doms- og Ungdomserindringer. (300 S.). 04. (Gyl- 
dendal). Milo. 4,50. 

— Fra en Rejse til Grækenland 1903—04. (90 S.). 06. 
(Than. & Appel). Forfatteren. 2,00. 

— En Julehilsen til de unge Kvinder. (Særtr. af »Fædre- 
landet«). (14 S.). 08. »Fædrelandet« s Eksped. 0,25. 

Fibiger, Ellen, En Landstryger. 25 Digte. (32 S.). Kol- 
ding. 01. (J. Lund). 1,00. 

— Tider og Samfundet. 1. Samling. (64 S.). 03. 1,25. 
— 2. Samling. Den historiske Kristus. (48 S.). 04. 
1,00. 03—04. Salmonsen. 2,25. 

Fibiger, Joh., Bidrag til Læren om den kvindelige 
Pseudohermafroditisme. (Særtr. af »Hospitalstideude«)- 
(56 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Fick, Otto, Opsummeringsbog til Skolebrug. 3. Oplag. (36 

5. ). 07. Gyldendal. 0,50. 

F i ed 1 er, F., se: Haandbog f. Snedkere og Tapetse- 
rere. 04. 

Fjelstrup, Aug., Marie Grubbe. En biografisk Skitse. 
(48 S.). Aarhus. 04. Alb. Bayer. 1,00. 

— Mælkekalvenes Ernæring. En kortf. Vejledning. M. 
ninstr. (16 S.). Aarhus. 04. Ikke i Bogh. 

— Søren August Fjelstrup til Sindinggaard. M. 1 Portr. 
(48 S.). Aarhus. 04. Alh. Baver. 0,90. 

— Guldmagere i Danmark i det XVII. Aarh. (152 S.). 

06. V. Pio. 2,00. 

— Skilsmisseprocessen imellem Kong Kristian VII og 
Dronning Karoline Matilde. M. Portr. (160 S.). 08. 
A. Christiansen. 3,00. 

Fjerkræbladet. Udg. af Foreningen til Fjerkræavlens 
Fremme i Danmark. Redig. af St. Caiberg. 3. — 10. 
Aarg. 4. 01—08. Udgiveren, å 2,00. 

Fjerkræ-Børsen. Danmarks Annonceblad for alle Venner 
af Nytte- og Racefjerkræ etc. Udg. af et Konsortium. 
Ansvarh. H. C. Haagensen. 1908. Fol. 08. Et Kon- 
sortium. 0,35. (Kvartl.). (Nr. 1—15. 0,25 kvartl.). 

Fjerkræ-Standard, dansk. Udarb. og redig. af J. Peder- 
sen-Bjergaard. M. 1 farvetr. Tvl. (280 S.). 08. (Gvl- 
dendal). *5,00. 

Fjerkrævennen. Medlemsblad for Foreningen af Fjer- 
krævenner i Fyens Stift. Udg. af Fr. Hansen. 2. — 3. 
Aarg. 4. Assens. 01 — 02. For Medlemmer. 

Fjerritslev Adresseavis. 3. — 6. Aarg. Redigeret af H. 
Hansen-Misfeldt og Nørgaard (senere af S. Christensen 
og Nørgaard). Fol. Aalborg. 01 — 04. Udgiverne. 

0. 36. (Kvartl.). 

Fjerritslev Avis. Udg. af M. Nørgaard. Redig. af Chri- 
stensen & Nørgaard. 7. — 9. Aarg. Fol. Aalborg. 
05—08. Udgiveren. 0,36. (KvartL). 

Figarobilleder, 8 morsomme, for livsglade Folk. (8 Bl.). 

07. Strandberg. 0,35. 
Figaros Bryllup, se: da Ponte. 

Figgé, V., se: Haandbog ved d. 6. nord. Afholdskon- 
gres. 04. 

— se: Danmark, det unge. 07. 

Filadelfia. Udg. og redig. af N. P. Madsen. I. 5. Aarg. 

Thisted. 04—08. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 
Filialen. Østerbroernes eget Blad. (Østerbros K. F. U. M.). 

1. — 4. Aarg. Redig. af Hans Larsen og Carl Abel (og 
senere af Chr. L. Lund). 02 — 05. For Medlemmer. (152 S.). (Nykøbing 
(Nykøbing F.). 08. Filskov, Niels, Skæbnens Koglespil. 
F.). 08. E. Jespersen. 3,00. 

— Skæbnens Koglespil. (152 S.). 
Tillæg til »De 1000 Hjem«. 

Finanstidende. Organ for dansk Pengevæsen, udg. af S. 
Paulsen o .11. (sidst H. L. Bisgaard og Jens Pedersen). 

1. -8. Aarg. Fol. 01—08. Udgiverne. 2,25. (Kvartl.). 
Find, J. R., Om nyere Hjælpemidler ved Træmaalingen. 

Foredrag. (16 S.). Hillerød. 01. Ikke i Bogh. 

— Faustmanus Hypsometer og nyere Højdemaalere. Fore- 
drag. (18 S.). ' Hillerød. 04. Ikke i Bogh. 

Findling, Aug., En Sommerrejse. (8 S.). (U. TitelbL). 

Odense. 06. Ikke i Bogh. 
Finnbogason, Guom., LySmentun. Husrleifiingar og til- 

lbgur. (236 S.). Akureyri. 03. K. Arnasou og A. 

Pétursson. 2,00. 

— Upokast ?.8 regrugjor8 fyrir liinn læroa skola i Rev- 
kjav'ik. (20 S.). 4. Reykjavik. 04. Ikke i Bogh. 

— Skyrsla tun fræSslu barna og unglinga 1903 — 4. 
(62 S.). 4. Reykjavik. 05. Islauds Landskasse. 

— Ingélfur Arnarson. Erindi flutt i Reykjavik 4. nov. 
1906. (28 S.). Reykjavik. 06. Ikke 'i Bogh. 

— Afmælisdagar. Revkjavik. 07. Sig. Kristjånsson. 
*3,00. 

Finnbogason, Karl, LandafræSi lianda bbrnum og ung- 

lingum. M. Illustr. og 1 Tvl. (134 S.). 07. Gu&m. 

Gæmalielsson. *2,00. 
Finne-Gran, S. H., lalek'erne af Tønsberg og Riser. 

(Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.«). (16 S.). 01. 

Ikke i Bogh. 

Finney, C. G., Den presbyterianske Salvationists Levnet, 
optegnet af ham selv. (228 S.). 02. Frelsens Hær. 
1,00. *1,65. 

Finsen, D., Alle Smaabørns Visebog. (86 S.). 4. 04. 
Wilh. Hansen. 2,50. 

Finsen, J., se: Reskripter, Resolutioner etc. f. 1867 
—69. 01—05. 

Finsen, Niels Ryberg, Om Bekæmpelse af Lupus vulgaris 
med en Redegørelse for de i Danmark opnaaede Re- 
sultater. Foredrag. M. 16 Blade med Billeder. (12 
S.). 02. Gyldendal. 1,00. 

— Die Bekåmpfung des Lupus vulgaris. Vortrag. M. 
24 Tafeln. (8 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— se: Meddelelser fra Finsens medicinske Lysinstitut. 
IV— X. 02—06. 

Finsen, 0., og V. H. Finsen, Slægtsbog f. Familien Fin- 
sen. Trykt s. Mskpt. M. Portr. (28 S.). 03. (Rømer). 
1,50. 

Finsen, V. H., se: Postadressebog f. Kongeriget Dan- 
mark. 7. Udg. 09. 

Fjola. Urvalssafn izlenzkra kvæoa. Utg. Hannes E>or- 
steinsson. (224 S.). Revkjavik. 04. Udgiveren. 
2,00. 

Fjord, J. J., Folkekirkens Frilied og den Ifversenske Sag. 

(76 S.). Odense. 03. Milo. 0,75. 
j — Hvad er den evangelisk-lutberske Kirke? (104 S.). 

Odense. 04. Milo. 1,20. 
Fjord, Niels Johs., Uddrag af Is-, Sne- og Mælkeriforsøg 

paa Landbohøjskolen 1875—80. (Nyt Optrvk). (58 S.). 

02. (Aug. Bang). 0,50. 

Fiorelli, G., Marga eller Pigen med det hvide Kors. 
Illustr. Roman. Aut. Oversættelse. I — II. (580 + 
488 S.). 02. W. Janssen. 

Fioretti, det er den hellige Frans af .\ — i - i * - Srnaablom- 
ster. Fra Grundtexlen ved Johs. Jørgensen. Med For- 
ord af Bj. Bjomsson. (218 S.). 02. Gyldendal. 3,00. 

Fischers Forskrifter. 9. Opl. 4. u. A. Alb. Bayer. 1,00. 

Fischer, Den unge Moder. Svangerskab, Fødsel, Barne- 
pleje. (86 S.). 02. Stjernholm. 2,00. 

Fischer, Emil v., Et 50 Aars Officersjubilæum. (16 S.). 
01. (Eibe). 0,35. 

— Sporgsmaalet om København som aaben By belyst 78 JAC. FISCHER— FODRINGSFORSØG. militært og folkeretlig. (Vort Væru. I.). (26 S.). 

06. (Frimodt). 0,50. 
Fiseher, Ja c, se: Rasmussen, Hans. (II). 
Fischer, Josef, Stamtavlen Eiehel. Tr. s. Mskpt. 04. 

Forfatteren. 3,00. 

— Jøderne i Kbh. i d. 17. Aarh. Et Foredrag. (Særtr. 
af »Jødisk Almanak«). (16 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Fischer, Nie., se: Sange f. Borne-Loger. 01. 

— se: Sange f. Ungdoms-Loger. 03. 

Fischer, P. A., Den lidende Messias. Udg. ved C. J. 
Holt. (8 S.). 06. Nazareth Sogns Klokkerkontor. 
0,10. 

Fischer, Paul, Album. (24 Blade). Fol. 02. »Klods- 
Hans's« Forlag. 1,00. 

Fischer-Hansen, C., Fra Amerika. Et Bidrag til Oplys- 
ning om Forholdene i de nordamerikanske Fristater. 
(276 S.). 03. Gyldendal. 3,75. 

Fischer-Moller, H., Teglværkskemi. Udg. af Statsprøve- 
anstaltens Lerlaboratorium. (248 S.). 06. (Frimodt). 
*3,50. 

Fiske, W. 0., Skakdæmakort. I — V. 17 skåkdæmi. Rey- 
kjavik. 01. Skakklubben, Reykjavik. 0,35. 

Fisker, J., se: Kostambog. I. 08. 

Fiskeri-Beretning 18 9i) /i9oo— 19 07 /o 8 . Udarbejdet af C. F. 
Drechsel (og fra 19 ot 7o 7 af F. V. Mortensen). 01—08. 
(Gad), å 1,00. 

Fiskeritidende. Medlemsblad for Dansk Fiskeriforening. 
Redig. af Arth. Feddersen (og senere af J. 0. Bøving- 
Petersen og J. Videbæk). Ny Række. 1. — 6. Aarg. 4. 
(se: Medlemsblad, Dansk Fiskeriforenings). 03 — 08. 
Foreningen. 1,00. (Kvartl.). 

Fiskerkncsen o. a. Fortællinger. (144 S.). 05. Hagerup. 
*1,00. 

Fistonie, Vilh. Nielsen, Den dramatiske Kunsts Oprindelse 
for 4000 Aar siden. (8 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Fixering, Sukkerprisernes. Referat af Mødet paa Bør- 
sen d. 28. Juni 1906. (32 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Flaade, Danmarks, dens Udvikling og nuværende Til- 
stand. (28 S.). 07. Axel Andersen. 0,35. 

Flag-Kalender, Dannevirkes. 1909. (4 S.). 08. Ikke 
i Bogh. 

Flagkort. Afbildninger af alle Staters Flag. 3. Opl. (16 
Tvl.). 07. Hagerup. 2,00. 

Flakkebjerg Herreds Tidende. Ansvarh. H. P. Hansen 
(og senere R. Chr. Jørgensen). 1902 — 04. Fol. Sla- 
gelse. 02 — 04. Udgiverne. 0,25. (Aarlig). 

Flaubert, Gustave, Salammbo. Overs, af S. Michaelis. 
(402 S.). 02. Gyldendal. 5,50. 

— Den hellige Antouio's Fristelser. Overs, af S. Michae- 
lis. (258 S.). 04. Gyldendal. 4,00. 

Fiegel, J., Om Tiende. Med en Indledn. af J. 0. Thom- 
sen. (24 S.). Aarhus. 01. Ikke i Bogh. 

Fleischer, Knud, se: Salmebog, den lille. 06. 

Fleuron, Svend, Jagtbreve. M. Vign. af Juul-Møller. 
(108 S.). 06. Gyldendal. 2,50. 

— I Naturen med Bøsse og med Stok. Illustr. af Juul- 
Møller. (128 S.). 07. Gyldendal. 2,80. 

— Jæger-Andagt. Blade fra et Efteraar. M. Vign. af 
Juul-Møller. (112 S.). 08. Gyldendal. 2,80. 

Fliedner, F., Evangeliet i de romerske Lande. Oversat 
af C. G. V. Bratli. (56 S.). 01. K. Foren. f. i. Miss. 
0,50. 

Fliedner, Frederikke, f. Munter. Den første Forstander- 
inde f. Diakonissestiftelsen i Kaiserswerth. (36 S.). 02. 
Diakonissestiftelsen. 0,20. 

Fliedner, Karoline, f. Bertheau. Den anden Forstander- 
inde for Diakonisse-Moderlmset i Kaiserswerth. (72 
S.). 05. Diakonissestiftelsen. 0,35. 

Fliegenschmidt, C, Opsynsgerningen ved Strafanstalter 
og Fængsler. Forkortet Gengivelse ved V. From. (Bi- 
lag til »Nord. Tidsskr. f. Fængselsvæsen«). (78 S.). 
04. (Gad). 1,25. Flindt, [Henr.] Emil, Vejledning i Ridsefjers- og Kort- 
tegning med 4 Planer. 2. Udg. (44 S.). Nyborg. 01. 
(V. Schønemann). Rømer. 1,25. 

— Glimt fra svundne Tider. (190 S.). 03. Hagerup. 
3,00. 

— Øvli og hans Herskab. (104 S.). Aarhus. 05. Jysk. 
Morgenblad. 0,40. 

— En Vendsyssel-Helt. Et Billede i raa Tilhugning. M. 
Tegn. af G. A. Clemens. (144 S.). Aarhus. 06. Jysk 
Morgenblad. 0,75. 

Flindt, Nicolaj, Om Valget af Skoleborde. M. 1 Tvl. 

(36 S.). 4. 08. Prior. 1,25. 
Flor's Valg-Skema ved Folketingsvalget d. 29. Maj 1906. 

(16 S.). 06. Flor. 0,10. 
Flora og Fauna. Aarbog f. Naturvenner og naturhist. 

Samlere; udg. af A. C. Jensen Haarup. III. (56 S.). 

01. — Udg. af A. C. Jensen Haarup og B. G. Rve. 

IV. (128 S.). 02. — V. (128 S.). 03. — Udg. af*A. 

C. Jensen Haarup og E. Pedersen. VI. (136 S.). 04. 

— VII. (128 S.). 05. — VIII. (136 S.). 06. — 

IX. (128 S.). 07. — X. (136 S.). 08. (Silkeborg). 

01—08. (Lehin. & Stage), å 3,00. 
Flora. Organ for Gartnerforeningen Flora. Redig. af N. 

Stampe. 1907—08. 4. Vejle. 07—08. Udgiveren. 

0,65. (Kvartl.). 
Fluen. Redig. af Hermann-Petersen. 1. — 2. Aarg. 4. 

03—05. Gratis Tillæg til »Hver 8. Dag«. (0,05 pr. 

Nr.). 

Flugt, Hjortens. En Kærlighedshistorie om Kongens 
Frille. (36 S.). 02. Strandberg. 0,25. 

Flugten eller »For Gud er intet umuligt«. Tre Missions- 
søstres Rejse fra det indre Kina til Kysten. Af S. 
E.-M. Oversat fra svensk af L. C. Larsen. (Christelig 
Samler. 5. H.). (52 S.). 01. Eksped., Nylandsvej 2. 
0,25. 

Flytte-Tidende. Udg. af A/S. »Flvtte-Tidende«. 1.— 2. 
Aarg. Fol. 07—08. A/S. »Flytte-Tidende«. 0,02. 
(pr. Nr.). 

Flyveblad, socialistisk. Udg. af Soeialistklubbeu. Nr. 1. 
08. For Medlemmer. 

Flyveblade fra Kobenhavns indre Mission. Nr. 1 — 9. 
01—07. Ikke i Bogh. 

Flyveposten. (København- og Provinsudgave). Redig. af 
M. Pedersen (og senere af C. Andersen). S. — 15. 
Aarg. Fol. 01—08. Udgiverne. 0,68. (Kvartl.). 
(8.— 10. Aarg. 1,00 kvartl.). (0,04 pr. Nr.). 

Flyveskrift, Dansk Sundhedstidendes. Nr. 1. Tobiesen, 
Fr., Om Blodspytning. 05. 0,20. — 2. Prip. H., Om 
Cholerine. 05. '0,25. — 3. Kraft, L, Om Blindtarms- 
betændelsen. 05. 0,40. — 4. Lorentzen, C. Den kro- 
niske Forstoppelse. 06. 0,35. — 5. Otto, C, Liv- 
moderkræften. 06. 0,35. — 6. Fabricius-Bjerre, E., 
Børneernæring. 06. 0,30. — 7. Bendz, V.. Vore Ind- 
voldsorme. 07. 0,30. 05—07. »Dansk Sundheds- 
tidende«. 

Flyveskrift, antispiritistisk. (F. Faustinus). Nr. 1. 08. 

Udgiveren. 0,10. 
Flyveskrifter, den radikale Klubs. Nr. 1. Krabbe. C. 

og Oct. Hanseu, Om Prygl som Straf. — 2. Tscherning, 

A. F., Det kan ikke nytte. — 3. Rovsing, Fæstniueen 

er landsskadelig. 04.* (Tillge). å 0,15. 
Fløystrup, A., se: Formulae uosocomii civitatis 

Havniensis. 08. 
Fløystrup, A., og V. Scheel, Niels R. Fiusens Sygdom. 

(Særtr. af »Ugeskr. f. Læger«). (24 S.). 04. Ikke 

i Bogh. 

Fodermarken. Organ for Central-Compagniet lmt.s For- 
retning i Markfrø, Roefrø og Sædekorn. Kedig. af P. 
Holm Vestergaard. 1901—08. 01—08. Udgiveren. 

Gratis. 

Fodringsforsøg, 13de og 14de Aars. med Malkekoer. For- 
søg over Roetorstoffets Fodemr-rdi. (55. Beretu. f. d. FODSPOR— FOLKELÆSNING. 79 kgl. Veterinær- og Landbohøjsk. Laborat.). (230 S.). 

04. (Aug. Bang). 1,50. 

Fodspor, de gyldne. En kristelig Allegori af Ellen. 3. 
Oplag. (22 S.). 05. K. Foren. f. i. Miss. 0,20. 

Fog, Aug., Assens og Omegns Spare- og Laanekasse. 
1852—1902. (52 S.). Assens. 02. Ikke i Bogh. 

Fog, Emil, Borger, Bonde og Tjener i den franske Kome- 
die fra Moliére til Beamnarehais. M. Illnstr. (258 S.). 

05. (Gyldendal). 4,50. 

Fog, Henrik, Grosserer M. Cbr. Holm. En Levnedsteg- 
ning. M. 1 Portr. (72 S.). Nykøbing, M. 02. Ikke 
i Bogh. 

— og Joh. Hinding, Nykøbing & Omegns Afholdsfor- 
ening. Et Tilbageblik paa 25 Aars Virksomhed. M. 
Illustr. (32 S.). Nykøbing M. 06. Foreningen. 0,50. 

Fog, J. L., Moderne Møbler i danske Tegninger. M. 20 

Tvl. 4. Nykøbing F. 06. Snedkermester J. L. Fog, 

Nykøbing F. 
Fog, E., se: Bidrag til 17. Bataillons Hist. 07. 
Fog, S. P., se: Forretningsvejviser, dansk. 01 — 03. 
Fogtmann, Adolfine, Fra Christian den Andens Barndom 

og første Ungdom. Udg. af C. Asschenfeldt Hansen. 

M. Illustr. (78 S.). 03. »For mine smaa Venner«. 

— Hos Moster Hanne. Udg. af C. Asschenfeldt Hansen. 
M. Illustr. (72 S.). 04. »For mine smaa Venner«. 

— »Drenge«. Fortælling. Udg. af C. Asschenfeldt Han- 
sen. M. Illustr. (94 S.). 05. »For mine smaa Ven- 
ner«. 

— Dronning Margrethes Smaadreug. Hist. Fortælling. 
Udg. af C. Asschenfeldt Hansen. M. Illustr. (142 S.). 

06. »For mine smaa Venner«. 

— Borte fra Hjemmet. Fortadling. Udg. af C. Asschen- 
feldt Hansen. M. Illustr. (122 S.). 07. »For mine 
smaa Venner«. 

— »Soldaten«. Fortælling. Udg. af C. Asschenfeldt Han- 
sen. (24 S.). 07. »For mine smaa Venner«. 

— Testamentet. Fortælling. Udg. af C. Asschenfeldt 
Hansen. (40 S.). 07. »For mine smaa Venner«. 

— Ditmarskerbørnene. Hist. Fortælling. Udg. af C. 
Asschenfeldt Hansen. (126 S.). 08. »For mine smaa 
Venner«. 

Fogtmann, K. L., Den politiske Situation. (8 S.). Hol- 
bæk. 04. Ikke i Bogh. 

Foldberg, H., Tysk Begyndergrammatik for Mellemsko- 
len og Kommuneskolen. (48 S.). 06. (Schubothe). 
Gyldendal. *0,75. 

Foldberg, P. T., Lærebog i elementær Plangeometri. 1. 
H. med en Samling af 160 Opgaver. (86 S.). 02. 
*1,65. f . — 2. H. med en Saml. af 167 Opgaver. (80 S.). 

03. *1,35. 02—03. (Schubothe). Gyldendal. *3,00. 

— Geometriske Opgaver f. Begyndere. (Særtr. af Ele- 
mentær Plangeometri. I.). (16 S.). 02. (Schubothe). 
Gyldendal. 0,50. 

— Elementær Algebra. 2. Udg. (130 S.). 03. (Schu- 
bothe). Gyldendal. *2,00. 

— Aritmetik for Begyndere. 3. Udg. (126 S.). 04. 
(Sehubothe). Gyldendal. *1,85. 

— Geometri for Realklassen. (76 S.). 07. (Schubothe). 
Gyldendal. »1,50. 

— Aritmetik for Mellemskolen. M. manere Eksempler 
og Opgaver. 3. Udg. (104 S.). [1. Udg. 05]. 08. 
(Schubothe). Gyldendal. *1,60. 

— Geometri f. Mellemskolen. M. 240 Opgaver. 5. Udg. 
(112 S.). 09. Gyldendal. *1,85. 

— Regning og Algebra for Realklassen. 2. Udg. (128 
S.), ri- Udg. 07]. 09. Gyldendal. *2,00. 

— og S. N. Johnsen, Rcgnetavlcr for Realklassen. (32 
S.). 08. (Schubothe). Gyldendal. 0,85. *1,00. 

Folk, vort, i det nittende Aarbundrede i Billeder og 
Text, udg. af V. Østergaard. I— II. (500 + 538 S.). 

4. 97—01. Gyldendal. 33,00. 

Folk, vort. Ugeblad for social Oplysning og Virksomhed 
paa Kristendommens Grund. Organ for Kristcl. dansk Fællesforbund for Arbejdsgivere og Arbejdere. Redig. 
af P. C. Dyekjær og A. Widriksen (senere af P. C. 
Dyekjær). 1.— 4. Aarg. 4. Struer. 05—08. Fælles- 
forbundet. 0,35. (Kvartl.). 

Folke, E., Kinas Kvinder. Missionsforedrag. (14 S.). 08. 
Kvindel. Miss. Arbejdere. 0,12. 

Folkebibliothek, videnskabeligt. Folkeuniversitets-Række. 
Nr. 1. Drachmann, A. B., Fra den romerske Kejsertid. 03. 
— 2. la Cour, P., Tidens Naturlære. 03. — 3. Wil- 
kens, C, Det produktive Samfund. 04. — 4. Munch, 
P., Det danske Folks Gennembrud efter Julirevolu- 
tionen. 04. — 5. Madsen, V., Jordens Udviklings- 
historie. 04. — 6. Meyer, K., Radium og radioaktive 
Stoffer. 04. 03—04. Gyldendal, å 1,00. 

Folkebibliothek, videnskabeligt. Studenter-Samfuuds- 
række. Nr. 1. Bang, G., Den socialistiske Fremtids- 
stat. 2. Opl. 05. — 2. Møller, A., Sundhed og Livs- 
nydelse. 03. — 3. Ravn, F. Kølpiu, Forplantning og 
Arvelighed. 04. — 4. Bie, V., Lysets Anvendelse i 
Lægevidenskaben. 04. ■ — 5. Ussing, N. V., Vulkaner 
og Jordskælv. 04. — 6. Muller, P. Læssøe, Det mo- 
derne England. 05. — 7. Madsen, Henry, Ægyptens 
Visdom. 06. 03—06. Gyldendal, å *1,00. 

Folkeblad, illustreret. Redig. og udg. af A. W. Henning- 
sen. 1901—08. Fol. 01—08. A. W. Henningsen. 
1,23. (Kvartl.). (0,05 pr. Nr.). 

Folkeblad, kristeligt. Redig. af H. L. Larsen (senere af 
Har. Jensen og sidst af H. 0. Frimodt-Møller). 19. — 
25. Aarg. Fol. (se: Hjemlandsposten). 01 — 07. Ud- 
giveren. 0,60. (Kvartl.). (0,05 pr. Nr.). 

Folkeblad, Venstres. Haslev og Omegn. Ansvarl. Redakt. 
H. Glud (og fra 1902 N. Bransager). 11.— 18. Aarg. 
Fol. Ringsted. 01—08. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
(11.— 12. Aarg. 1,50 kvartl.). 

Folkeblad, Venstres. Ringsted og Omegn. Ansvarl. Redakt. 
H. Glud (og fra 1902 N. Bransager). 11.— 18. Aarg. 
Fol. Ringsted. 01—08. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
(11.— 12. Aarg. 1,50 kvartl.). 

Folkeblad, Venstres. Sorø og Omegn. Ansvarl. Redakt. 
H. Glud (og fra 1902 N. Bransager). 11.— 18. Aarg. 
Fol. Ringsted. 01—08. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
(11.— 12. Aarg. 1,50 kvartl.). 

Folkeblad, dansk, for Oplysning og Opdragelse. Ansv. 
Udg. J. Gr. Pinholt. 1. Aarg. Nr. 1—39. 4, Silke- 
borg-. 07. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 

Folkeblad, dansk. Udg. af et Interessentskab. Redig. af 
J. P. Jakobsen. Prøvenr. Fol. Aarhus. 08. Et Inter- 
essentskab. 

Folkebladet for Svendborg Amt. Udg. af et Selskab. 

Redakt. Hans R. Egebjerg. 12.— 19. Aarg. Fol. 

Svendborg. 01—08. Et Selskab. 2,00. (Kvartl.). (12. 

Aarg. 2,25 kvartl.). 
Folkebladet. Ugeblad for Hadsund og Omegn. Udg. og 

Redakt. Jørg. Madsen. 1. Aarg. Nr. 1 — 27. Fol. 

Hadsund. 04. Udgiveren. 0,60. (Kvartl.). 
Folkebladet. Annonceblad f. Randers Opland. Udg. af 

Axel Jensen. Nr. 1 — 11. Fol. Randers. 04. Udgive- 
ren. Gratis. 

Folkeeventyr, 6, samlede og bcarb. f. Børn af G. Chri- 
stensen og K. V. Roseustand. (88 S.). 04. Gyldendal. 
0,50. *0,75. 

Folkeeventyr, danske, i Udvalg for Born ved I. Bondesen. 
M. 81 Tegn. af danske Kunstnere. (286 S.). 08. 
Chr. Erichsen. 1,20. •1,80. 

Folkeforsikringsanstalt, dansk, Aktieselskabet. 1896— 
1905. (48 S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

Folkelæsning. Udg. af »Udvalget for Folkeoplysnings 
Fremme«. Nr. 245. Grove-Rasmussen, A. C. L., Den 
hellige Bernhard. 01. *0,75. — Nr. 246. Smaa- 
stykker. XXI. Bd. 3. H. 01. 0,25. — A a r g. 1 9 1. 
Nr. 247. Oehlenscblager, A., Axel og Valborg, v. F. 
Ronning. 01. *0,90. — Nr. 248. Knudsen, J., Sø- 
vejen til Indien. 01. *1,40. — Nr. 249. Smaastyk- 80 FOLKELÆSNING— FOR, ker. XXI. Bd. 4. H. 01. 0,35. — Nr. 250. Jørgen- 
sen, (i. , Dronning Elisabeth af Danmark. 01. *1,35. — 
Nr. 251. Olrik, A., Danske Heltesagn. 01. 2,50. *4,00. 

— A ar g 190 2. Nr. 252. Smaastykker. XXI. Bd. 
5. H. 02. 0,50. — Nr. 253. Oehlenschlåger, A., Erik 
og Abel, v. F. Rønning. 02. *1,00. — Nr. 254. Gu5- 
mundsson, V., Islands Kultur ved Aarhnudredskiftet 
1900. 02. *3,00. — Nr. 255. Storgaard-Pedersen, P., 
Ole Clir. Kirk. 02. *0,90. — Nr. 256. Smaastykker. 
XXI. Bd. 6. H. 02. 0,30. — Nr. 257. Knudsen, J., 
Den danske Ishavsfarer Jens Munk. 03. *0,90. — 
Aarg. 190 3. Nr. 258. Smaastykker. XXII. Bd. 
1. H. 03. 0,50. — Nr. 259—60. Bullen, F. T., 
»Kaskelotten« s Togt Jorden rundt. 03. *4,50. — Nr. 
261. Jørgeusen, G., Luther og hans Tid til 1518. 03. 
*2,00. — Nr. 262. Graversen, H., H. A. Brorson. 03. 
*0,75. — Aarg. 190 4. Nr. 263. Storgaard-Peder- 
sen, P., Docent N. J. Fjord. 04. *1,35. — Nr. 264. 
Schrøder. L., Den nord. Folkehøjskole. 1. Halvbind. 
04. *3,75. — Nr. 265. Knudsen, M., Havets Natur- 
lære (Hydrografi). 05. *1,00. — Nr. 266. Oehlen- 
schlåger, A., Hakon Jarl, v. F. Rønning. 05. *1,25. 

— Aarg. 1905. Schrøder, L., Den nord. Folke- 
højskole. 2. Halvbind. 05. *2,00. — Nr. 268. Knud- 
sen, J., Booker T. Washington. 05. *2,25. — Nr. 
269. Smaastykker. XXII. Bd. 2. H. 05. 0,50. — 
Nr. 270. Andersen, A., Birma og Birmanerne. 05. 
*1,00. — Nr. 271. Jensen-Haarup, A. C, I Sydame- 
rika. 06. *1,25. — Aarg. 1906. Nr. 272. Jør- 
gensen, G., Luther og haus Tid. 1518—25. 06. *2,50. 

— Nr. 273. Snorre Sturlasøn, Olav den Helliges Saga, 
oversat af G. Storm. 06. *3,75. — Nr. 274. Bonde- 
sen, P. C. B., Peter Foersom. 07. *1,75. — Aarg. 
1 90 7. Nr. 275. Muller, Soph., Nationalmuseet. 07. 
*1,50. — Nr. 276. Howardy, G., De gamle Østerlande. 
I. 07. *1,50. — Nr. 277. Natur- og Folkelivsbilleder 
fra Norge. 2. Saml. 07. *2,00. — Nr. 278. Steeu- 
strup, Dr. Mathias. 08. *1,00. — Nr. 279. Shake- 
speare, W., Macbeth. I Overs, ved V. Østerberg. 08. 
*1,50. — Aarg. 19 8. Nr. 280. Steenstrup, J., 
De danske Stednavne. 08. *1,00. — Nr. 281. Natur- 
og Folkelivsbilleder fra Norge. 3. Saml. 08. *1,50. 

— Nr. 282. Jørgensen, G., Luther og hans Tid. 1525 
—46. 08. *2,00. — Nr. 283. Sakses Danesaga. 
Overs, af J. Olrik. 08. *2,50. 01—08. (Gad). (Aarg. 
1901—05. Subskriptionspris å 4,00; 1906—08 å 
5,00). 

Folkelæsning. Illustr. Ugeblad for danske Hjem. Redakt. 

Mads Jepsen. 1—8. Aarg. Fol. og 4. 01—08. T. R. 

Thomassen. 0,75. (Kvartl.). (1.— 3. Aarg. 100 kvartl.). 
Folkelæsning. Underholdende og fornøjeligt Ugeblad. 

Udg. og redig. af N. T. Krøyer. Nr. 1. 03. Udgiveren. 

0,05. 

Folkelæsning. Originale og oversatte Fortællinger ved 
Ludv. Larsen. H. 1 — 5. Faxe. 04 — 05. Udgiveren, 
å 0,10. 

Folkeminder, Danmarks. Nr. 1. Fra Dansk Folkeminde- 
samling. 08. 2,50. — 2. Grundtvig, Fr. L., Livet i 
Klokkergaarden. 09. 6,00. 08—09. (Schubothe). 
(Schønberg). 8,50. 

Folkerøsten. Udg. og ledet af A. M. Bårris. 1.— 3. Aarg. 
4. Kolding og Nykøbing M. 06 — 08. Udgiveren. 1,00. 
(Kvartl.). 

Folkesagn og Æventyr, færøske, udg. f. Samf. til Udg. 

af gammel nord. Litt, ved J. Jakobsen. (700 S.). 

98—01. (Gyldendal). 16,00. 
Folkesang, dansk, fra det 19. Hund/edår. Tekster i 

Udvalg med sanghist. Oplysninger ved J. Årsbo. (I). 

(92 S.). 03. 1,25. — II. '(72 S.). 04. 0,75. 03—04. 

Frimodt. 2,00. 
Folke- og Afholdssange. Samlede af G. F. Wittenberg. 

(56 S.). Kolding. 04. Kolding Afholdsforening. 0,25. 
Folkeskolen. Medlemsblad for Danmarks Lærerforening. Redakt. N. P. L. Kjærgaard og Hans Rasmussen. 23. 
— 25. Aarg. (se: Medlemsblad, Danmarks Lærerfor- 
enings). 4. Odense 06 — 08. Foreningen, å 1,50. 

Folkeskolen og Socialdemokratiets Rigsdagsvirksomhed 
1895—1907. Udg. af Socialdemokr. Forbund. (24 S.). 
Aarhus. 07. Ikke i Bogh. 

Folkestyre, dansk. Venstres Ugeblad. Udg. af en Kreds 
af Venstremænd. Redakt. H. Graversen. 1. — 3. Aarg. 
Fol. 05—08. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 

Folketidende, dansk. Udg af K. Bjerre og Ferd. Nielsen. 
6.— 13. Aarg. 4. Holbæk. 01—08. Udgiverne. 1,25. 
(Kvartl.). (6.-7. Aarg. 1,00 kvartl.). 

Folketidende, jydsk. (Kolding-Posten). Underholdende 
Nyheds- og Avertissementstidende. Redig. af G. F. 
Wittenberg. 1906—07. Fol. (se: Kolding-Posten). 
Kolding. 06—07. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Folketingsvalgene d. 29. Maj 1906. (40 S.). 06. Lang- 
kjærs Bogtrykkeri. 0,25. 

Folketingsvalget 1906. Nogle Oplvsninger med 2 Kort 
og Tabeller samt Valgskema. (40 S.). 06. Central- 
forlaget. 

Folketællingen for København og Nabokommuner d. 1. 
Febr. 1901. Udg. af Kbhvu.s Kommunalbestvrelse. 
(32 S.). 01. (Lehm. & Stage). 0,50. 

Folketællingen for Kbh. og Nabokommuner d. 1. Febr. 
1906. Udg. af Kbh.s Kommunalbestvrelse. (36 S.). 
06. (Lehm. & Stage). 0,50. 

Folkeven, den lille. Udg. af Udvalget for Børnearbejdet 
i Danmarks Afholdsforening. Redig. af E. Egeberg. 
Prøvenr. 4. 08. Udgiveren. 0,35. (Kvartl.). 

Folkevennen. Organ for Daumarks Afholdsbevægelse. 
Redakt. Ferd. Nielsen og H. C. Nielseu-Svinuing (se- 
nere Ferd. Nielsen). 3.— 10. Aarg. Fol. 01—08. Ud- 
giverne. 0,84. (Kvartl.). 

Folkeviser, danske, med gamle Melodier. Ved T. Laub 
og A. Olrik. Tegn. af J. Skovgaard. (48 S.). Tvær 
4. 03. Gvldendal. *4,00. (Paa haandgjort Papir 
*6,5p). 

Folkeviser, Danmarks gamle. Danske Ridderviser. Efter 
Forarbejder af Sv. Grundtvig, udg. af A. Olrik. 2. 
Bind. (582 S.). 04. 9,25. — 3. Bind. 1. H. 05. 
2. H. 07. å 2,00. 04—07. (Wroblewski). 13,25. 

Folkeviser, danske, i Udvalg ved Axel Olrik under Med- 
virkning af Ida Falbe-Hausen. Udg. for Dansklærer- 
foreningen. 1. Samling. 2. Udg. (272 S.). 08. 1,50. 
*2,35. — 2. Samling. (114 S.). 09. 0,85. *1,50. 
08—09. Gyldendal. 2,35. *3,85. 

Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belys- 
ning af dens Virksomhed, udg. af Rigsarkivet. 2. 
Bind. 1801—26. (542 S.). 02. (Reitzel). 6,00. . 

(Fonnesbeck, Chr.), Svar paa Sognepræsteu A. Biilows 
Angreb paa Mormonerne i »Holstebro Avis« og »Hol- 
stebro Dagblad«. (8 S.). (U. Titelbl.). Aarhus. 04. 
Ikke i Bogh. 

Fontenay, 0. E. de, og H. C. Johnstrup, Sodalitas scotica 
St. Andreæ C.\ F.\ S/. Hafniæ. Mskpt. f. Brødre. 
M. 8 Portr. (52 S.). 05. Ikke i Bogh. 

For alle Hjem. Udg. af J. Frazer-Hartmann. Nr. 1. 4. 

01. Udgiveren. 
For Børn og Børnevenner. Kristelige Fortællinger, sam- 
lede og udg. af 0. Olsson. Nr. 6. Familien i »Spurve- 
reden«. — Alexander »den store« m. m. 01. — Nr. 7. 
Robert Kalén og Regnvejret. — Amerikas Skove m. m. 
01. — Nr. 8. Den lille Skorstenfejerdreng. — En 
slem Spøg m. m. 02. — Nr. 9. Sig aldrig Usandhed. 
— En smuk Hævn m. m. 03. — Nr. 10. Jakob be- 
talte sin Overfart m. m. 03. — Nr. 11. Lille Jean og 
Fader Godard. — Hittebarnet m. m. 04. — Nr. 12. 
Et mærkeligt Julebesøg m. m. 04. — Xr. 13. Tante 
Agnes Zigennerhistorie m. m. 05. — Nr. 14. Don 
lille Carl og hans Moder m. ni. 05. — Xr. 15. Hans 
Moder maatte ikke græde. — Den a^rlige Eduard m. ni. 
06. — Nr. 16. Drengen, der sogte Træskeer m. m. FOR — FORESTER. 81 07. — Nr. 17. Elses gode Forsæt. — Lille John og 
Grubearbejderen m. m. 08. (a 36 S.). 01—08. (K. 
Foren. f. i Miss.), å 0,15. 

For Hjemmet og Ungdommen. Ugeblad for folkelig og 
kristelig Oplysning. Udg. af N. Kierkegård. 24. — 31. 
Bind. 4. Kjøng og Glamsbjærg. 01 — 08. Udgiveren. 
0,50. (Kvartl.). 

For Industri og Haandværk. Meddelser, udg. af Fælles- 
repræsentationen for dansk Industri og Haandværk. 
Redig. af Jul. Wulff. Ny Række. 1.— 8. Aarg. 4. 
01—08. For Medlemmer. 

For mine smaa Venner. Fortællinger for Børn. Saml. 
og udg. af C. Asschenfeldt Hansen. 1901—08. 01— 

08. J. Lorenzen. 0,60. (Halvaarl.). 

For Juleferien. Udg. af C. Asschenfeldt-Hansen og J. 
Lorenzen. 1901—08. 4. 01—08. J. Lorenzen, å 
0,25. 

For de danske Sauthalkomiteer. (12 S.). 04. Ikke i 
Bogh. 

For Guds Børn. Et Maanedsskrift til Undervisning og 
Hjælp for Guds Folk. Redakt. og Udg. T. R. English. 
7.— 11. Aarg. (1.— 6. Aarg. trykt i Norge). 04—08. 
Udgiveren, å 1,25. 

For Hjemmet og Foreningen. Fortællinger og Skitser til 
Oplæsning og Underholdning. Udg. af Danske Afholds- 
folks Agitations- og Literaturselskab. (118 S.). 05. 
0,35. — II. (138 S.). 05. 0,35. — III. (226 S.). 
07. 0,65. 05—07. Selskabet. 1,35. 

For Sønnens Skyld eller Det nye Hus. (16 S.). Aarhus. 
06. Forlagsforretn. »Stjernen«. 0,15. 

For alle Hjem. Nr. 1—10. Fol. Hjørring. 07. Gratis. 

For de Dødes Skyld. Roman af Arthur A. (Særtr. af 
»Aftenbladet« s Føljeton). (356 S.). 08. Ikke i Bogh. 

For de 1000 Hjem. M. Illustr. (14 S.). 08. 

Forberedelse til Bibeltimerne. I. Ricard, Olf., Abraham. 
Jonas. (24 S.). 06. — II. Colossenserbrevet. File- 
monbrevet. Ydmyghed. (20 S.). 08. — III. Sørensen, 
S. H., Filippenserbrevet. (20 S.). 08. 06—08. (K. 
Foren. f. i. Miss.), å 0,10 . 

Forberedelsesbog, fransk. (20 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Forbrydere, farlige. En københavnsk Roman. (400 S.). 
04. R. Larsens Forlagsforretning. 3,00. 

Forbund, Papirindustriarbejderues. Ausvarh. J. P. Jen- 
sen. 1907—08. Fol. Lyngby. 07—08. For Medlem- 
mer. 

Forbøn for vore hensovede Kære. Af P. P. (Til Forsvar 
for Sandheden. Nr. 21). (34 S.). 01. (Høst). 0,25. 

Forchhammer, G,, (I) Et nyt Hjælpemiddel i Døvstumme- 
undervisningen. Till. til Aarsberetn. 19°%i f. d. kgl. 
Døvstummeskole i Nyborg. (14 S.). Nyborg. 02. Ikke 
i Bogh. 

— Om Nødvendigheden at' sikre Meddelelsesmidler i Døv- 
stummeundervisningen. (304 S.). 03. Frimodt. 3,00. 

— Hvorledes taler jeg med den døvstumme? M. Illustr. 
(16 S.). Nyborg. 07. Schønemann. 0,40. 

Forchhammer, G., (II) Astronomi. 2. Udg., se: 

Petersen, Jul. 02. 
Forchhammer, Henni, Ordsamling med Udtalebetegnclse 

til »Nursery tales«. (16 S.). (Med »Nursery tales«). 

04. (S. Michaelsens EftfL). J. Erslev. 0,50. 

— Ordsamling med Udtalebetegnelse til »Fairy tales from 
India«. (16 S.l. (M. .»Fairy tales«). 04. (S. Michael- 
sens EftfL). J. Erslev. 0,60. 

— Lærebog i Engelsk for voksne Begyndere. Til Under- 
visn, og Selvstudium. 2. omarb. Udg. (80 S.). 05. 
Gyldendal. *1,65. 

— How to learn Danish. With a preface by W. G. Col- 
lingwood. (96 S.). 06. Gyldendal. *2,00. 

— Ordsamling med Udtalebetegnclse til »Cindrella and 
other fairy-tales«. (16 S.). (Med »Cindrella«). 07. 
(S. Michaelsens EftfL). J. Erslev. 0,50. 

Forchhammer, J., Latinsk Læsebog for de første Begyn- 
dere. 10. Opl. (44 S.). 04. Gyldendal. *0,85. Ford, P., De stjaalne Breve. Efter det amerikanske ved 

M. Jensen. (Kriminalhibliothek. Nr. 2). (126 S.). 

05. P. Hansen. 1,00. 
Fordærvelse, Sprogets. Et Ord til Mødre, Lærere o. a. 

fra P. J. (46 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Foredrag over Haandskydevaabeu (for Skydeskolens alm. 

Kursus). M. 20 Planer. 5. forøg, og omarb. Udg. 

Trykt s. Mskpt. Teknisk Del. (Omarb. af 0. Bolck). 

(134 S.). 4. 01. Ikke i Bogh. 
Foredrag, 6, holdte ved Konferencen d. 8. — 10. Maj 

1903. (Kvindel. Missions-Arbejdere). (52 S.). 03. 

Kvindel. Miss. -Arbejdere. 0,25. 
Foredrag. (Nord. teknisk og hygiejnisk Kongres i Khh. 

1903). M. 1 Tvl. (112 S.). ' 03. Ikke i Bogh. 
Foredrag, danske, ved Fiskeriudstillingen i Marstrand 

1904 af A. Feddersen, C. Trolle og J. Videhæk. (8 

S.). 4. 04. Ikke i Bogh. 
Foredrag. Udarbejdet af Danmarks Storloges af N. I. 0. 

G. T. Agitationsudvalg. (24 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Foredrag, danske, ved det 2. alm. nordiske Fiskermøde i 

Bergen 1907. (14 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Foredrag, kirkelige, holdt i Odense i Efteraaret 1907, 

af E. Koch, Vilh. Hansen, A. J. Rud, Joh. Clausen, 

J. P. Bang, Karl Povlsen, Vilh. Malling, Chr. Welding 

og Jens Lund. (112 S.). Odense. 07. (Audelshog- 

trykkeriet). 1,50. 
Foredrag, to, om Forsvarssagen. (8 S.). 4. Odense. 07. 

Ikke i Bogh. 

Forelskelse og Forlovelse. Raadgiver for unge Menue- 
sker. (64 S.). 03. Stjernholm. 1,00. 

Forelæsninger, ni, over hvad Spiritismen er og vil. 3. 
Oplag. (100 S.). 06. »Spiritistisk Broderskab«. 1,00. 

Forening, kristelig, for unge Mænd, Vejle. 1883—1903. 
(Af Anth. Fuglsang). (16 S.). Vejle. 03. Foreningen. 
0,25. 

Forening, kristelig, for Mænd og Kvinder, i Khh. 1880 
—1905. Et Jubilæumsskrift. (30 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Forening, Østifternes, til Frugtavlens Fremme. En Beretn. 
om 20 Aars Virksomhed. M. Illustr. (32 S.). 4. 08. 
Ikke i Bogh. 

Foreningen til Opførelse af smaa Kirker i København. 

1901—08. 4. 01—08. For Medlemmer. 
Foreningen af 1. Januar 1852. Et Tilbageblik paa 50 

Aars Virksomhed, (8 S.). Maribo. 02. Ikke i Bogh. 
Foreningen 9. Marts 1881. Fattige Børns Juleglæde. 

25 Aars Jubilæum. (Redig. af J. Honoré). (8 S.). 05. 

Ikke i Bogh. 

Foreningen »Jylland«, stiftet i Vejle d. 21. Juli 1880. 
Kortf. Meddelelser. M. Portr. (16 S.). 4. Vejle. 05. 
Ikke i Bogh. 

Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan- 
mark 1898—1908. Ved H. C. Ørsted. (82 S.). Vejle. 
08. Ikke i Bogh. 

Foreningen »Danmarks Blinde«. (»De blindes Understøt- 
telses- og Læseforening af 1883«). (14 S.). 08. Ikke 
i Bogh. 

Foreningen for Hotelværter i Jylland og Fyen af 1883. 
Udg. i Anl. af Foreningens 25-aarige Bcstaaen. M. 
Illustr. (12 S.). Ringkjøbing. 08. Ikke i Bogh. 

Foreningsblad, akademisk. Medlemsblad for de faglige 
akademiske Foreninger samt »Islendingafélag«. Udg. 
af L. C. Schou, Gudm. Schutte og C. Thalbitzer. 1.— 2. 
Aarg. 4. 05—06. Udgiverne, å 2,00. (0,15 (senere 
0,05) pr. Nr.). 

Foreningsblad, kristeligt pharmaeeutisk. Ansvarh. Redakt. 
A. Chr. Andersen. 1. — 3. Aarg. Herning. 06 — 08. 
For Medlemmer. 

Foreningsmeddelelser. Udg. af Bestyrelsen f. Journalist- 
foreningen i København. Redig. af Fr. v. Jessen. 
1906—08. 4. 06—08. For Medlemmer. 

Forester. Officielt Organ for Independent Order of Fore- 
sters. Redakt. J. S. Jensen. 1. Aarg. 1902. — Skand. 
Supplement. 1904—05. 02—05. For Medlemmer. 

11 82 FORFATTERBLADET — FORRETNINGSORDEN. Forfatterbladet 

ter. Udg. af et 
Proven r. 1 — 5. 
(Kvartl.). 
Forfattere, græske 
ser, ud}?', af M. 0r ( 

Konsortium. 
4. 07—08. an for danske Skriben- 
Redakt. P. Rosenkrantz. 
Et Konsortium. 0,75. og latinske. Samling af Oversættel- 
C. Gertz. I. (610 S.). 03. 8,00. — 
II. (684 S.). 04. 7,50. — III. (624 S.). 06. 8,00. 
(Heraf særskilt: Udvalg af de homeriske Hymner og 
Hesiodos. Overs, af M. C. Gertz og C. P. Christensen- 
Scbmidt. (92 S.). 1,25. — Sofokles, Ajas, overs, af T. 
Lange. (76 S.). 1,00 — Horats lyriske Digte, overs, af V. 
Andersen. (56 S.). 0,75. — Lysias, Udv. Taler, overs, af 
K. Hude. (60 S.). 0,80. — Cicero, Udv. Taler, overs, af 
V. Thoresen. 1. H. (124 S.). 1,75. 2. H. (88 S.). 1,25. 
3. H. 2,00. — Lukianos fra Samosata, Hvorledes man 
bør skrive Historie; overs, ved M. S. Gertz. (70 S.). 
1,00. — Aristofanes, Fuglene, Komedie, overs, af J. B. 
Koch. (128 S.). 1,60. — Thukydides. Udv. Stvkker 
af hans Historie, v. M. C. Gertz. 1. H. (96 S.). 
1,25. 2. H. (136 S.). 1,75. 3. H. (140 S.). 2,00. — 
Cicero, Cato den ældre, om Alderdommen, overs, af 
M. C. Gertz. (74 S.). 1,00. — Horats Satirer og Breve 
i Udvalg, overs, paa danske Vers af Alfr. Glahn. 
(124 S.). 1,75. — Isokrates, Udvalgte Taler, overs, 
af K. Hude. (72 S.). 1,00. — Livius, Roms Historie, 
ndv. Stykker, overs, af V. Thoresen. (128 S.). 1,60. 
— Seneca, Trøsteskrift til Marcia, overs, af M. C. 
Gertz. (86 S.). 1,00. — Terentius Afer, Formio. 
Overs, af C. F. Linderstrøm-Lang. (134 S.). 1,75). 
03—06. Gyldendal. 23,50. 
Forfattere, svenske, i Udvalg f. Skole og Hjem ved I. 
Falbe-Hansen og 0. Thyregod. (428 S.). 07. Gylden- 
dal. *4,00. 

— — Tillæg. Litteraturoversigt, Gloser, Noter og 

Formlære. (88 S.). 08. Gyldendal. 1,00. 
Forglem mig ej! Samling af Humør fra al Verdens 

Lande. (96 S.). 07. »Klods-Hans's« Forlag. 0,25. 
Forhandlinger, Kjøbenhavns Borgerrepræsentanters. 61. 

—68. Aarg. 01—08. (Gad), å 4,00. 
Forhandlinger, biologisk Selskabs, 19 00 /oi— 07 /os. Udg. 

af Selskabets Bestyrelse. 01—08. Ikke i Bogh. 
Forhandlinger, dansk dermatologisk Selskabs, 19 00 /oi — 

05 /o7. (1905—07. Selskabet. 1,00). 01—08. Ikke i 

Bogh. 

Forhandlinger, det kbh.'ske medicinske Selskabs. Redig. 

af F. Vogelius (og fra 19 07 / 08 af Holg. Strandgaard). 

19oo/ 01 _o7/ 08- 01—08. (J. Lund), å 1,50. 
Forhandlinger i det oftalmologiske Selskab i Kbh. 19 00 /oi 

— 07 / u8 . 01—08. Ikke i Bogh. 
Forhandlinger, dansk oto-laryngologisk Forenings, 19 00 /oi 

— 07 / 08 . 01—08. Ikke i Bogh. 
Forhandlinger, det kgl. Sundhedskollegiums. Ved E. M. 

Hoff. 1899. (526 S.). 01. 13,50. — 1900. (600 S.). 

02. 15,25. — Ved E. M. Hoff og G. Norrie. 1901. 

(640 S.). 02. 15,75. — Ved G. Norrie. 1902. (008 

S.). 03. 15,25. — 1903. (628 S.). 05. 15,50. — 

1904. (556 S.). 05. 13,75. — 1905. (660 S.). 06. 

16,75. — 1906. (672 S.). 07. 16,75. — 1907. (196 

S.). 08. 5,00. 01—08. Hagerup. 
Forhandlinger, Foreningen for Gynækologi og Obstetrik. 

19 04 /u5— 07 /o8. 05—08. Ikke i Bogh. 
Forhandlinger i Færøernes Lagting 1905 ang. Forslag til 

Lov for Færøerne om Handel med og Udskænkning af 

berusende Drikke. (Særtr. af »Lagtingstidende«). (32 

S.). Thorshavn. 05. Ikke i Bogh. 
Forhandlinger ang. Postvæsenets Organisation og Per- 

sonalots Stilling. Trykt s. Mskpt. (62 S.). 4. (U. 

Titelbl.). 05. Ikke i Bogh. 
Forhandlinger, Taktik-Kommissionens, paa den internat. 

socialistiske Kongres i Amsterdam Sept. 1904. Oversat 

af P. Sørensen. (48 S.). 05. Socialdemokr. Forbund. 

0,10. 

Forhandlinger ved Skandinaviska taudlåkare-foreningens 15. Møde i Kbh. 16.— 17. Ang. 1907. M. Illustr. 
(82 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Forhandlingerne ved Centralforeningen for SjæUands Stift 
Handelsforeningers Aarsmøde 1901 — 08. 01 — 08. 
Ikke i Bogh. 

Forhandlingerne paa Dansk Kriminalistforenings 2. Aars- 
møde 1901 ved C. Torp og A. Goll. (248 S.). 01. 
4,00. — 3. Aarsmøde 1903. (236 S.). 03. 6,00. — 
4. Aarsmøde 1904. (192 S.). 04. 4,00. — 5. Aars- 
møde. 1906. (176 S.). 06. 4,00. — 6. Aarsnir.de 
1908. (192 S.). 08. 4,00. 01—08. (Gyldendal). 22,00. 

Forhandlingerne paa d. 10. nord. Juristmøde i Kbh. d. 
27.-29. Aug. 1902. (580 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Forhandlingerne ved det 1. nord. Dyrlægemøde i Kbh. d. 
30 Juni— 2. Juli 1902. (400 S.). 03. Dvrlæee 
Gautier. 3,00. 

Forhandlingerne i den uafhængige Stor-Loge f. Konge- 
riget Danmark (I. 0. 0. F.) 1903—05. 04—06. Ikke 
i Bogh. 

Forhandlingerne i det kirkelige Udvalg. 1. — 2. Sam- 
ling. (934 S.). 4. 04. 3,00. — 3. Samling. (620 S. 

4. 05. 2,00. — 4. Samling. (706 S.). 4. 06. 2,00. 
— 5. Samling. (888 S.). 4. 06. 2,00. — 6. Samling. 

" (596 S.). 4. 07. 2,00. — (7. Samling). (11. Sept.— 
12. Okt. 1907). (690 S.). 4. 07. 2,00. 04—07. 
(Gad). 13,00. 

Forhandlingerne i Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 
12. Okt. 1903 til 29. Maj 1905 ang. Indførelse af 
kommunal Mellemskoleundervisniug. (110 S.). 05. 
Ikke i Bogh. 

Forhandlingerne om Mellemskolen paa Mødet med de 
frederiksbergske Privatskolers Bestyrere og Bestyrer- 
inder d. 21. Juni 1905. Stenografisk Referat. (40 S.). 

05. Ikke i Bogh. 

Forhandlingerne paa nordevropæiske Sejlskibsrederes 
Fragtkonference i Kbh. d. 21.— 22. Sept. 1906. (16 
S.). Fol. 06. Ikke i Bogh. 

Forhandlingerne om Toldreformen. Udg. af Venstre- 
reformpartiets samvirkende Vælgerforeninger. (32 S.). 
Hillerød. 08. Ikke i Bogh. 

Forhandlings-Protokol f. den biskoppelige Metodistkirkes 
danske Missionskonference 1902 — 03. (Aarhus). 02 
— 03. Krist. Bogforeu.. Vejle, å 0.25. 

Forhold, de politiske, i og ved Christiansfeld. (8 S.). 
Kolding. 04. Ikke i Bogh. 

Forhold, kirkelige, paa Møn i de 
(Særtr. af »Møns Dagblad«). 
»Møns Dagblad«. 0,75. 

Forhøret ang. Forholdene paa Pigehjemmet 
(240 S.). 08. (Gad). 3,00. 

Forjættelse, den store. Et Trøstebudskab til det katholske 
Folk. M. 1 Bill. (48 S.). 07. (Høst). 0.25. 

Forligstilbud, Regeringspartiets. (10 S.). (U. Titelbl.). 
07. Ikke i Bogh. 

Formandstidende. Udg. af Dansk Formauds-Foreuiiisr. 
Ansvarh. L. Carlsen. 1.— 2. Aarg. 4. 07—08. Ud- 
giveren. 1,00. (Kvartl.). (Gratis f. Medlemmer). 

Formulae nosocomii civitatis Havniensis. Ud?, af A. 
Fløystrup og 0. Volqvartz. (116 S.). 08. Prior. *2.2.\ 

Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve. Dan- 
marks Lovgivning vedkommende 1558 — 1660. lldg. 
ved V. A. Secher. 1.— 5. Bd. 50,00. — 6. Bd. 1.— 2. 
H. å 2,00. 87—08. (Gad). 54,00. 

Forposten. Ansvarl. Redakt. Joh. Hansen. 1901. Fol. 
01. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Forretningsbog for Det danske Missionsselskabs Bestv- 
relse. Samlet 1902. Trykt s. Mskpt. (64 S.). 02. 
Ikke i Bogh. 

Forretningsgang t. Br. v. Undervisning i Bogforing, ud- 
arbejdet af Lærere ved Købmandsskolen. Trvkt s. 
Mskpt. (10 S.). 01. (Carl Larsen). 0.40. 

Forretningsorden for Færøernes Lagting. (16 S.). Thors- 
havn. 06. Ikke i Bogh. sidste 50 Aar. Af ??. 
(24 S.). Stege. 07. »Hebron«. FORRETNINGSORDEN— FORSØG. 83 Forretningsorden, Folketingets. (50 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Forretningsorden for Landstinget. (50 S.). 07. Ikke i 
Bogh. 

Forretningsvejviser, dansk, med Illustrationer. Udg. af 
S. P. Fog. 1.— 3. Aarg. 4. 01—03. Udgiveren. 
Gratis. 

Forsigtighed i Elskov. En lægekyndig Raadgiver. (74 

5. ). 03. R. Stjernholm. 1,00. 
Forsikrings-Aarbog, dansk. Udg. af 0. Rechendorff. 1. 

Aarg. (254 S.). 04. — 2. Aarg. (250 S.). 05. — 

3. Aarg. (246 S.). 06. — 4. Aarg. (242 S.). 08. 
04—08. Udgiveren, å *3,00. 

Forsikrings-Bladet. Organ for Forsikrings-Interesser. 
Redakt. og Udg. M. Ludwigsen. 1. Aarg. Nr. 1 — 2. 
Fol. Aarhus og Hellerup. 08. Udgiveren. 5,00. 
(Aarlig). 

»Forsikrings-Kongressen«, Ugebladet. Nordisk Organ for 
internationale Assurance Interesser. Redig. af Win. 
Levison. 1. — 2. Aarg. Fol. 06 — 08. Udgiveren, 
å 8,00. 

Forsikrings-Selskaber, de amerikanske. (Særtr. af »Med- 
del, fra Udenrigsministeriet«). (20 S.). 06. (Reitzel). 
0,20. 

Forsikrings-Tidende, dansk. Ansvarh. Redaktionssekretær 
P. N. Thoft (og senere Johs. Dalhoff). 8.— 15. Aarg. 
Fol. 01—08. Udgiverne, å 5,00. (8.-9 Aarg. å 
3,00). 

Forskning, fri, og positiv Kristendom. Smaaskrifter, udg. 
af »Ny theologisk Forening«. — Lehmann, Edv., Fri 
Forskning og positiv Kristendom. 2. Opl. 05. 0,50. 
— Jacobsen, Joh., Om Symboler og Symbolforplig- 
telse. 06. 0,75. — Krarup, F. C, Hvad vi kan lære 
af Ritschl. 06. 1,00. — Østrup, F. L., Om Bønnen. 

06. 1,00. — Hansen, P. 0. Ryberg, Af Nutidens Jesus- 
forskning. 06. 1,00. ■ — Lehmann, Edv., Om Bibelen 
at læse og lære. 06. 0,65. — Weinel, Heinr., Jesu 
Lignelser. 07. 2,00. — Krarup, F. C, Skrift og 
Tro. 07. 1,00. — Ammundsen, V., Den unge Luther. 

07. 2,50. — Monrad, 0. P., Nyprotestantisme i Tysk- 
land. 08. 0,60. — Krarup, F. C, Jesus, Guds Søn. 

08. 2,00. — Plum, N. M., H. N. Clausen i Forhold 
til Protestantismens Principper. 08. 1,25. — Brun, 
L., Jesus og det gamle Testamente. 08. 1,75. OS- 
OS. V. Pio. 

Forskrevet. Af Mene Tekel. (Særtr. af »Aarhus Stifts- 
tidende«). (94 S.). Aarhus. 08. Alb. Bayer. 1,00. 
Forskrifter, 60, for Skole og Hjem. (60 S.). (I Æske). 

04. N. C. Rom. 1,50. 

Forskrifter for Udførelse og Drift af elektriske Stærk- 
strømsanlæg. Udg. af Elektricitetskommissionen. (92 

5. ). 08. (Jørgensens & Co.s Bogtrykkeri). 1,00. 
Forslag, et. (20 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Forslag til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklage- 
myndigheds, Politimyndighedens samt Sagførervæse- 
nets Ordning. 01. Ikke i Bogh. 

Forslag til Byggelov for Staden København. (28 S.). Fol. 
02. Ikke i Bogh. 

Forslag til Omordning af juridisk Eksamen, af det juri- 
diske Fakultet. (18 S.). 4. 02. (Gad). 0,40. 

Forslag til Ritual for Det fri Kirkesamfund. (22 S.). 
(Stege). 02. Theo. Berg. 0,10. 

Forslag til en Reform af Tandlægeundervisningen i Dan- 
mark. En Henvendelse til Minist. f. Kirke- og Under- 
visningsvæsenet fra Dansk Tandlaigeforening. (28 S.). 
4. 02. Ikke i Bogh. 

Forslag, det fri Kirkesamfunds, til en Alterbog for Folke- 
kirkens fri-religiøse Medlemmer. (10 S.). (Stege). 03. 
Theo. Berg. 0,10. 

Forslag til Bygnings- Vedtægt for Staden København. 
Trykt s. Mskpt. (22 S.). 4. 04. Ikke i Bogh. 

Forslag til Nedsættelse af en ('ancerkoininission. (Den 
alm. danske La'geforening). (18S.). 05. Ikke i Bogh. 

Forslag til en Omordning af Kjøbenhavns Kommunes Kasse- og Regnskabsvæsen. (192 S.). 05. Ikke i 
Bogh. 

Forslag til Undervisningsplaner for Gymnasier, udarbej- 
dede af de dertil nedsatte Udvalg af de højere Almen- 
skolers Lærerforening, Privatskolens fagordnede Lærer- 
forening, Statsskolernes Lærerforening. (104 S.). 05. 
Ikke i Bogh. 

Forslag til Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser med 
tilh. Bemærkninger. Udarb. af Kommissionen til Over- 
vejelse af Spørgsmaalet om en alm. Invaliditets- og 
Alderdomsforsikring. (204 S.). 06. (Gad). 2,00. 

Forslag til Flaglov for det danske Rige. M. 3 Tvl. og 
5 Bilag. (48 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Forslaget til Lov om Modarbejdelse af offentlig Usæde- 
lighed og venerisk Smitte. Referat af Diskussions- 
mødet d. 4. Novbr. 1904 i Dansk Foren. t. Kønssyg- 
dommenes Bekæmpelse. (Særtr. af »Maanedsskr. f. 
Sundhedspleje«). (14 S.). 04. Gyldendal. 0,35. 

Forsorg for Børn med venerisk Sygdom. Referat af Dis- 
kussionsmødet d. 11. Marts 1904. (16 S.). 04. Gyl- 
dendal. 0,35. 

Forspil, 100, til kendte Salmemelodier for Orgel, Har- 
monium eller Klaver. Ved Jørg. Malling og N. K. 
Madsen-Stensgaard. (50 S.). 4. 05. Nord. Musik- 
forlag. *2,50. 

Forst-Tidende. Tidsskrift for Skovbrug, Mosekultur og 

Jagt. Udg. af L. Bang Briiel. 14. Aarg. 4. 01. 

Udgiveren. 1,35. (Kvartl.). 
Forsvar, vort. Organ for Foreningerne til Forsvarssagens 

Fremme. Redig. af C. Hall. 21.-28. Aarg. Fol. 

01—08. Udgiveren. 0,80. (Halvaarl.). 
Forsvarsbrødrene for Randers og Omegn. Beretning om 

Foreningens 25-aarige Virksomhed. M. Illustr. (40 

S.). Randers. 07. Ikke i Bogh. 
Forsvarsplan, General Kuhnels og Generalstabens. 1. — 2. 

H. Udg. af Tidsskriftet »Fædrelandet«. (54 S.). 08. 
»Fædrelandet« s Forlag, å 0,15. 

Forsvarssagen. Fyrretyve Aars Kampe for og imod. 2. 
Oplag. (204 S.), [i. Opl. 08]. Aarhus. 08. Forlaget 
af 1907. 3,00. 

Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket 
fersk Smør etc, se: Beretning, 48de, fra den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium. 01. 

Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk, se: 
Beretning, 49de, fra d. kgl. Veterinær- og Landbo- 
højskoles Laboratorium. 01. 

Forsøg, sammenlignende, med Afkøling af Jærnbane- 
vogne ved Is eller Ammoniak, se: Beretning, 50de, 
fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laborat. 01. 

Forsøg, fortsatte, med forskell. Saltningsmaader for 
Flæsk, se: Beretning, 51de, fra den kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskoles Laboratorium. 02. 

Forsøg med Lysanlæg i Mejerier, se: Beretning, 54de, 
fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laborat. 
03. 

Forsøg med Udluftning af Fløde, med Ulanders Mælke- 
renser og med Dishrowkjærnen, se: Beretning, 57de, 
fra d. kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Labora- 
torium. 05. 

Forsøg med Eftcrsaaning af mislykkede Udlægsmarker 
samt (Jdlæg i Rug. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landbru- 
gets Planteavl«). (32 S.). 06. (Gyldendal). 0,50. 

Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malke- 
køernes Foder, se: Beretning, 60de, fra d. kgl. Vete- 
rinær- og Landbohøjskoles Laboratorium. 06. 

Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk, se: Beret- 
ning, 61de, fra d. kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles 

I. ahoradiriuni. 07. 

Forsøg med Rodfrugtarter. (Særtr. af »Tidsskr. f. Land- 
brugets Planteavl«). (38 S.). 07. (Gyldendal). 0,50. 

Forsøg med Veksling af Udsæd. (Særtr. af »Tidsskr. f. 
Landbrugets Planteavl«). (36 S.). 07. (Gyldendal). 
0,50. 84 FORSØG — FORTEGNELSE. F o r s ø g, fortsatte, over Æggehvideminimum i Malke- 
køernes Foder, se: Beretning, 03de, fra d. kgl. Vete- 
riiuer- og Landbohøjskoles Laboratorium. 07. 

Forsøg med Hobjorgningsmaader. (Særtr. af »Tidsskr. f. 
Landbrugets Planteavl«). (10 S.). 08. (Gyldendal). 

0. 25. 

Forsøg, sammenlignende, med Svin af forskellig Af- 
stamning, se: Beretning, 64de, fra d. kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskoles Laboratorium. 08. 

Foisogs væsen, det forstlige. Meddelelser, udg. ved Forsøgs- 
kommissionen. (Redig. af A. Oppermann). I. M. 3 
Tvl. (408 S.). 08. 9,50. — II. 1. H. (256 S.). 08. 
5,00. 08. Gyldendal. 14,50. 

Fortegnelse over de Eksaminander, der i 1901 — 07 be- 
stode Prøven for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen. 
4. 01—08. (Th. Linds Eftf.). å 0,50. 

Fortegnelse over samtl. Grosserere, Mæglere og Veksel- 
lerere i Kbh. f. 1901—08. Udg. af CL Jørgensen 
(og fra 1903 af M. Hansen). 01—08. Udgiverne, 
å 1,00. 

Fortegnelse over afd. Brygger Frederik J. Heymans 
efterl. Bogsamling. 1.— 2. Afdel. 01. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Højesterets Bogsamling. (64 S.). 01. 
Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over den Kjøbenhavns Indvaanere paalig- 
nede Indkomstskat 19 01 /o2— 08 /o 8 - 4. 01—08. Skatte- 
kontoret, å 3,00. (19 H4 /o5— 08 /o9 Ikke i Bogh.). 

Fortegnelse over autoriserede Læger, Tandlæger og Dyr- 
læger i Danmark. 1901—08. Udg. af Det kgl. Sund- 
hedskollegium. 01—08. (Hagerap), å 0,50. 

Fortegnelse over Kvindelig Læseforenings Bogsamling. 
(436 S.). Med 1.— 3. Tillæg. 01—08. Ikke i 
Bogh. 

Fortegnelse over samtl. Elever i Rønne lærde Skole 
1818—1900. (120 S.). 01. — Tilføjelser, Rettelser 
og Fortsættelser. 03. (Skoleprogr.). Rønne. 01 — 03. 
Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Statens statistiske Bureaus Bogsamling. 

(254 S.). 4. 01. Ikke i Bogh. 
Fortegnelse over de Studerende, der i 1901 — 08 have 

tilendebragt Afgangseksamen ved de lærde Skoler osv. 

4. 01—08. (Th. Linds Eftf.). å 0,35. 
Fortegnelse over den lægevidenskabelige Bogsamling paa 

Sindssygeanstalten ved Aarhus. Trykt s. Mskpt. (72 

5. ). Aarhus. 02. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over efterlyste Alimentanter. Udg. af Iver 
Krabbe. Nr. 1 — 50. M. Navneregister. Viborg. 02. 
Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med 
Udtog af de hidtil utrykte. (Repertorium diplomat i- 
cum regni Danici mediævalis). Udg. ved K. Erslev i 
Forening med W. Christensen og A. Hude. 3. Bd. 3. 

H. 02. 4. Bd. 1. H. 06. 02—06. (Gad), å 2,00. 
Fortegnelse over Bøger passende for Sogne- og Land- 
brugsbiblioteker. Tillæg. Udg. af det kgl. danske 

Landhusholdningsselskab. (186 S.). 02. (Schubothe). 
Aug. Bang. *1,50. 
Fortegnelse over Fyens Stifts Læseforenings Bogsamling. 

1. Bøger i de nordiske Sprog. (352 S.). Odense. 02. 
Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Skiverne i Helsingørs kgl. priv. Skyde- 
selskab 1767 — 1901 samt en Liste over Fuglekon- 
gerne. (36 S.). Helsingør. 02. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over den Hirschsprungske Samling af danske 
Kunstneres Arbejder, udstillede paa Charlottenborg 
1902. (146 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Studenterne fra 1852. Affattet til Jubi- 
læet 1902. (8 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Farmaceuter og Apoteker i Danmark. 

2. Udg. (86 S.). 03. Farmaceut. Medhjælpcrforen. 

I, 25. 

Fortegnelse over Statstelegrafcns Bibliotek 1903. (38 S.). 

03. Ikke i Bogh. Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1853. Affattet 
til Jubilæet 1903. (4 S.). 4. 03. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over det privat ansatte Personale paa Told- 
kontorerne i Danmark. 1903 — 04. Redig. af 0. Holm. 
03—04. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Bøger i Brandvæsenets Bogsamling. (88 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Bogsamlingen i den Kgl. Landsover- 
samt Hof- og Stadsret i Kbh. (24 S.). 04. Ikke i 
Bogh. 

Fortegnelse over det af Lærlinge-Foreningen oprettede 
Bibliothek. (82 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Postbude, Postkonduktører og Pakmestre 
ved de bevægelige Postkontorer. 1904 — 08. 4. 04 — ■ 
08. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Bogsamlingen i »Arbejderforeningen af 
1860«. (324 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Bøger, der egner sig for Børnebogsam- 
linger. Udg. paa Foranstaltning af »Pædagogisk Sel- 
skab« i Kbh. (20 S.). 05. (Schubothe). (Gyldendal). 
0,25. 

Fortegnelse over Damp- og Centrifuge-Mælkerier, An- 
dels-, Fælles- og Herregaardsmejerier, udg. af Dansk 
Mejeristforening. 5. Udg. (56 S.). Odense. 05. Hans 
Appel (Dalum v. Hjallese). 1,50. 

Fortegnelse over afd. fhv. Organist R. C. Rasmusseus 
efterl. Bogsamling. 1.— 3. Afd. 05. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over M. Rørhves Arbejder som Vejledn. ved 
Udstillingen i Kunstforeningen 1905. :(32 S.). 05. 
Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Skrifter i det sociale Sekretariat og 

Bibliotek. (98 S.). Silkeborg. 05. Ikke i Bogh. 
Fortegnelse over de i Aaret 1850 til Kbhv.s Universitet 

demitterede Studenter. Nv Udgave (af Chr. Bruun). 

Den 25. Sept. 1905. (20 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Fortegnelse over Sømærker i de danske Farvande. 1905. 

Udg. af Det kgl. Søkort-Arkiv. (62 S.). 05. Sokort- 

Arkivet. 0,50. 
Fortegnelse over Arbejder af Kr. Zahrtmaun 1S64 — 1904. 

(84 S.). 05. (P. E. Bluhine). 3,00. 
Fortegnelse over Kunstsamlingerne i Museet i Aarhus. 

11. Udg. (110 S.). Aarhus. 06. Thrue. 
Fortegnelse over den Haandva^rkerforeningens Stiftelse 

»Alderstrøst« tilhørende Bogsamling. (60 S.). 06. 

Ikke i Bogb. 

Fortegnelse over Fredericia Fæstnings Garnisons-Biblio- 
tek. (144 S.). Fredericia. 06. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Alb. Gottschalks Arbejder, udstillede i 
Kunstforeningen 1906. (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Horsens Postkontors lokale Distrikt. 
(40 S.). Horsens. 06. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Kbh.s Højskoleforenings Bogsamling. 
(72 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over det Schou'ske Legats Bogsamlinsr i Ters- 
løse. (28 S.). Sorø. 06. Ikke i Bogb. 

Fortegnelse over Artilleriunderofficererues Biblioteks Bog- 
samling. (84 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over de til den danske Boghandlerforening 
stillede Kautioner. 8. omarb. Udg. (128 S.). 07. 
Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Bogsamlingen paa den kgl. Dovstumme- 
skole i Nyborg. (56 S.). Nyborg. 07. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Fyr- og Taagesignal-Stationer i Ko _• 
riget Danmark 'med Bilande 1907. (124 S.). 07. 
Søkort-Arkivet. 0,50. 

Fortegnelse, officiel, over danske Krigs- og Handels- 
Skibe. 18. Udg. Februar 1907. (148 S.). 07. Sokort- 
Arkivet. 1,20. 

Fortegnelse over Arbejder af Ivr. Zahrtmann. udstillede 
i Kunstforeningen 1907. (24 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Bøgerne i Christianshavns Straffeanstalt« 
Bogsamling. (62 S.). 08. Ikke i Bogb. 

Fortegnelse over Haandværkerforeningens Bogsamling. FORTEGNELSE — FRA. 85 (250 S.). — Fortegnelse over Haaudbiblioleket og 
Læsesalens Bogsamling. (72 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Horsens Postkontors lokale Distrikt. 
(52 S.). Horsens. 08. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Jelling Seminariums Bogsamling. (132 
S.). Vejle. 08. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse, kortfattet, over Kunstværkerne i den kgl. 
Maleri- og Skulptursamling. (46 S.). 08. Kunst- 
museet. 0,25. 

Fortegnelse over de under Kobenhavns Kommune an- 
satte Embeds- og Bestillingsmænd. (170 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Skitser, som kræves skitserede ved 
Eksaminationen til Maskinisteksamen. 4. 08. Axel 
Andersen. 0,25. 

Fortegnelse over Nørresundby Postkontors lokale Post- 
distrikt. (24 S.). Odense. 08. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Offieersforeningens Bogsamling. 1908. 
(118 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over Matrikul- og Gadenumre i Valby Di- 
strikt. Udarbejdet af V. E. Nielsen. (112 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Fortegnelse over nulevende Valkendornanere. Udg. af 
Valkendorfianersamfundet. (8 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Foitegnelser I — II over Navne, der ere unddragne fra 
Tilegnelse ved Øvrighedsbevis. (52 S.). 06. (Gad). 0,60. 

Fortegnelser over de i Samlingerne af militære Love, 
Forordninger, Reskripter m. m. 1670 — 1866 inde- 
holdte Bestemmelser, som kan antages endnu at gadde. 
Trykt s. Mskpt. (124 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Fortidsminder, nordiske, udg. af Det kgl. nord. Old- 
skriftselskab. 5.-6. H. M. 8 Tvl. (134 S.). 4. 03. 
(Gyldendal). 12,00. 

Fortolkninger til græske og romerske Forfattere, udg. 
af H. Gemzøe og K. Hude. — VII. Koefoed, M. C, 
Ciceros Tale for den maniliske Lov. 01. 0,35. — 
VIII. Rafn, H., Livius XXX. Bog. 01. 0,50. — IX. 
Xenofons Memorabilia i Udvalg v. K. Hude. 02. 0,40. 
01—02. V. Pio. 

Fortællinger, 10, for Børn. Udg. af H. Steffensen og H. 
Ussing. (Tillæg til »Indre Missions Børneblad«). 
(200 S.). 01. Bethesda. *1,00. f- 

Fortællinger og Vers, smaa. For mindre Børn i Skole og 
Hjem. Ved J. Keller. (74 S.). Aarhus. 01. Alb. 
Bayer. *0,75. 

Fortællinger om Vatnsdølerne, Gisle Sursen, Gunlaug 
Omstunge, Gretter den Stærke. Efter de islandske 
Grundskrifter ved N. M. Petersen. 3. Udg. ved V. 
Dahlerup og F. Jonsson, Versene ved 0. Hansen. (Af 
N. M. Petersen, Islændernes Færd hjemme og mie). 
(211) S.), (il. (ivldeinki!. 2,50. 

Fortællinger fra Oplysningstiden af Rahbek, Pram og 
Tode. Indledede og forsynede med Noter af 0. Thyre- 
god. (Af »Gvldendals Bibi.«). (300 S.). 02. Gylden- 
dal. J ou. *1,50 *1,90. 

Fortællinger af Kirkens Historie i Oldtid og Middelalder. 
Tr. s. Mskpt. (E. Bays og Th. Moltkes Skoler). 2. 
Udg. (52 S.). 03. *0,85. — II. Den nyere og nyeste 
Tid. 2. Udg. (92 S.). 06. *1,00. 03—06. Carl 
Larsen. *1,85. 

Fortællinger om danske Smaaøer. (Udg. af Det danske 
Selskabs Skole). I— II. (36 + 26 S.). 03. (Tillge). 
(0,75). 0,25. 

Fortællinger, sex. Udg. af H. Steffensen og II. Ussing. 

(Tillæg til »Indre Missions Børneblad«). (204 S.). 

03. Bethesda. *1,00. 
Fortællinger for Børn. 1. Drøm, Benediktes. 04. 0,08. 

— 2. Erik og hans Broder. 05. 0,08. — 3. Wiehern, 

J. II., Juleaften i Knkens Hjem. 05. 0,12. — 4. 

Vejviseren. 06. 0,20. 04—06. Diakonissestift. 0,48. 
Fortællinger for Børn og Ungdommen. Samlede og udg. 

af P. J. Jensen. (96 S.). Esbjerg. 04. Udgiveren 

(Melby v. Frederiksværk). 0,50. Opdragelse i 
1. Aarg. (se: Fortællinger og Noveller af forskellige Forfattere. (190 
S.). 04. Tillæg til »Det tyvende Aarhuudrede«. 

Fortællinger, to. I Skoven. Åf Massi Bruhn. — Ingen 
Genvej. Af F. G. (72 S.). 04. J. V. Michaelsen, 
Bregningehøj, Oure St. 0,50. 

Fortællinger af 2. Bataillons Historie 1657—1907. Saml. 
og bearbejdede af K. C. Rockstroh. M. 1 Kort. (102 
S.). 07. 2. Bataillons Kontor. 0,50. 

Fortællinger for Hjemmene. Samlede af Poul Sarauw. 
(160 S.). 08. Forlaget for moderne Litteratur. 1,50. 

Fortællinger, interessante. Saml. og udg. af J. C. An- 
dersen. (24 S.). Holbæk. 08. Udgiveren. 0,15. 

Fortællinger om Døvstumme, bearb. af F. B. (36 S.). 

08. Ikke i Bogh. 

Fortællinger, to. Fra Mørke til Lys. Værtshusholderens 
Drøm. (12 S.). 08. »Det blaa Kors«. 0,10. 

Forvaltning, Sakramenternes, i Nødsfald. (8 S.). Hol- 
bæk. 06. Ikke i Bogh. 

Forviklinger. Sangspil i 1 Akt af Foif. til »Paa Kastels- 
volden«. (40 S.). 01. V. Pio. 0,50. 

Forældre og Børn. Organ for kristelig 
Hjem og Skole. Redakt. J. Andreassen. 
Fra Højskolen). 07—08. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 

Foss, Jul., Organist- og Kantor-Embederne i Kbh. og de 
danske Købstæder og sammes Indehavere i 1905. (128 
S.). 06. (Gad). 2,00. 

— Kortf. Vejledning i Musikteori. (124 S.). 08. Nord. 
Musikforlag. *3,00. 

F o s s i n g, A., se: Læsebog, Børnenes danske. 
Fossing, A., og Jørg. Jørgensen, Dansk Stil. Vejledning 

og Opgavesamling. 1. H. (2det Skoleaar). (40 S.). 08. 

0,35. *0,40. — 2. H. (3dje Skoleaar). (40 S.). 08. 

0.35. *0,40. — 3. H. (4de Skoleaar). (64 S.). 08. 

0,55. *0,60. — 4. H. (5. Skoleaar). For Eleven. (30 

S.). 09. 0,35. *0,40. 4. H. For Læreren. (68 S.). 

09. 0,65. *0,75. 08—09. Gyldendal. 
Fostbrødrelaget. (F. B. L.). Nr. 1. 4. Frederikshavn. 

08. For Medlemmer. 
Fothergill, J., Paa Prøve. (»Telegrafen« s Føljeton). (170 

S.). 08. Ikke i Bogh. 
Fox, Chas. J. J., On the determination of the atmospheric 

gases dissolved in sea-water. M. 1 Plan. (24 S.). 05. 

(Høst). 1,00. 

— On the coefficients of absorption of the atmospheric 
gases in distilled water and sea-water. Part. I. 
Nitrogen and Oxygen. With 1 plate. (24 S.). 07. 
(Host). 1,00. 

Fra Arkiv og Museum. Studier og Aktstykker (fra Bind 
II. Tidsskrift for Østifternes Historie og Topografi). 
Udg. af Østifternes historisk-topografiske Selskab. 
I— III. (I. 8 Hefter. 8,00 (nedsat Pris 2,00). — II. 
5 Hæfter å 2,00. — III. 6 Hæfter a 2,00). 99—08. 
(Gad). 

Fra Vilh. Becks Begravelse d. 7. Okt. 1901, samt nogle 

Digte i Anl. af hans Død og Begravelse og et Mindeord 

af Provst Blume. Saml. af F. Beck. (80 S.). 01. 

(K. Foren. f. i. Miss.). 0,50. 
»Fra de blaa Bjerge«. Et Blad om indisk Mission. Udg. 

af Missionsforeningen »Emilys Minde«. 1901 — 07. 4. 

01—07. Krigsraad H. C. J. Hansen, Hellerup. 0,05. 

(pr. Nr.). 
Fra Forsikringsverdenen. 

ringsforeningen i Kbh. 

Medlemmer. 

Fra Hebron. Organ for Missionær Oluf Høver og Hustrus 
Missionsvirksomhed i Judæa. Redig. af Im. Bang, P. 
Wissenbere. 1. — 3. Aarg. 4. (Se: »Fra Arabien«). 
01—04. Udgiverne, å 0,50. 

Fra Jægerbakke til Torvebakke eller Sommerrevuen 
1901. (24 S.). Hillerød. 01. Ikke i Bogh. 

Fra Korsets Fjende — dets Ven. Paa Dansk ved S. 
Juel. (Christelig Samler. 2. 11.). (48 S.). 01. Eks- 
peditionen, Nylandsvej 2. 0,25. Meddelelser, udg. af Forsik- 
16.— 23. Aarg. 01—08. For .se, FRA — FRA. Fra Nazarethkirken. Redig. af C. J. Holt (og senere af 
C. J. Holt og E. Clausen). 4.— 11. Aarg. 01—08. 
Udgiverne. 0,25. (Kvartl.). 

Fra Rigsdagen (1899—1900). Trykt s. fortroligt Mskpt. 
f. Venner. (46 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Fra Tra'ldom til Frihed. Negerslaven. Frederik Dou- 
glas' Liv og Virksomhed. M. Illustr. (532 S.). 01. 
L. Eiby. 4,50. 

Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udg. af Povl Hansen. VIII. 
(32 S.). 01. — IX. (40 S.). 02. — X. (48 S.). 
03. 0,25. — XI. (72 S.). 04. 0,25. — XII. (80 S.). 
05. 0,25. — XIII. (80 S.). 06. 1,00. — XIV. (88 
S.). 07. 1,00. — XV. (96 S.). 08. 1,25. (VIII— IX 
Ikke i Bogh.). 01—08. Udgiveren. 

Fra Højskaniling til Dannevirke. Fotografiske Billeder. 
(52 S.). 02. Hagerup. 2,25. 

Fra Naturen og Menneskelivet. Folkeoplysende Tids- 
skrift. Udg. af H. C. Nielsen-Svinning og K. Severin 
Andersen (og senere L. J. Ethelberg). 1. — 2. Aarg. 
Aarhus og Randers. 02 — 03. Udgiverne. 0,45. (Kvartl.). 
(1. Aarg. 1—6. 0,50 kvartl.). 

Fra Nørre Nissum Højskole og Seminarium. Udg. af 
Nørre-Nissuni Højskoleforening. M. Illustr. (34 S.). 
Struer. 02. Foreningen. 

Fra Rigsdagen (1901—02). Trykt s. fortroligt Mskpt. 
f. Venner. (98 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Fra Vagt-Taarnet. Redig. og udg. af S. Winter. Nr. 
■ 1—8. 02. Udgiveren. 0,60. (Aarlig). 

Fra Kampen for Ædruelighed. Aarsskrift f. 1902—03. 
Udg. af Danmarks Afholdsforening. Redig. af H. C. 
Nielsen-Svinning. Aalborg. 03 — 04. (Bendix, Nibe), 
å 0,25. 

Fra Livets Kilde for Lammene i Herrens Hjord. Et 
Billede, et Bibelord og et Vers til hver Dag i en 
Maaned. Udg. af C. J. Christensen. (32 S.). Esbjerg. 
03. Udgiveren. 0,65. 

Fra Livets Veje. Fortællinger og Digte. Nr. 1 — 12. 
Aarhus. 03 — 04. Forlagsforretningen »Stjernen«. å0,10. 

Fra Missionær Hallbecks Liv. M. Portr. (20 S.). 03. 
For mine smaa Venner. 

Fra Ribe Amt. Udg. af Hist. Samfund for Ribe Amt. 

1903— 08. Kolding og Esbjerg. 03—08. (Lehm. & 
Stage), å 2,50. 

Fra Rigsdagen (1902—03). Trykt s. fortroligt Mskpt. 

for Venner. (138 S.). 03. Ikke i Bogh. 
»Fra Arabien«. Meddelelser fra »Dansk Kirke-Mission 

i Arabien«. Redakt. Im. Bang, P. Wissenberg. 3. — 7. 

Aarg. (se: Fra Hebron). 04—08. Udgiverne. 0,50. 

(Halvaarl.). 

Fra By og Land. Aarbog, udg. af Folkelig Forfatter- 
forening, redig. af A. Andersen. (150 S.). 04. Hage- 
rup. 2,00. *3,25. 

Fra andre Egne. Smaa Skildringer fra store Lande. Udg. 
af A. P. Jensen. Nr. 1. (8 S.). 04. Udgiveren. 

»Fra Krigsskuepladsen«. Ekstra-Udg. af »Illustr. Fa- 
milie-Journal«. Redig. af Harald Harboe. 1904. Fol. 
(Tillige norsk Udg.). (se: »Krig og Fred«). 04. 
Aller. 0,65. (Kvartl.). (0,05 pr. Nr.). 

Fra Rigsdagen (1903—04). Trykt s. fortroligt Mskpt. 
f. Venner. (74 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Fra Rønde Højskole. Et Medlemsblad for Rønde Høj- 
skoles Elevforening. Redig. af J. Ingemann Herskind. 

1904— 08. 4. 04—08. For Medlemmer. 

Fra Trældom til Frihed. Udg. af »Det blaa Kors«. 3. 
Opl. (8 S.). 04. »Det blaa Kors«. 0,10. 

Fra valdi Satans til GuSs. Sonn saga, pydd ur ensku. 
Utg. L. Halldérsson. (26 S.). Reykjavik. 04. Ud- 
giveren. 0,10. 

Fra Videbæltet til Thurø! Sange af Sommer-Revuen 
1904. (20 S.). Svendborg. 04. (Kielberg). 0,25. 

Fra Guldborgsund til Sommerteatret. (24 S.). Nykøbing 
F. 05. Ikke i Bogh. 

Fra Holberg til Chr. Richardt. En Litteraturhistorie i Biografier. Udg. af V. Malling under Medvirkning af 
fremragende Højskolemænd o. a. 1. Halvbind. 2. Opl. 
(318 S.). 05. 2,50. — 2. Halvbind. 2. Opl. (320 S.). 
[1. Opl. 01]. 06. 2,75. Aarhus. 05—06. Gyldendal 

5,25. 

Fra fjerne Lande. Rejsebeskrivelser o. a. Fortællinger. 
(16 S.). 05. Ekspeditionen, Amagergade 29. 0,75. 
(Kvartl.). 

Fra Syd og Nord. Romantiske Fortællinger. 1. Bd. 
(Taarnets Hemmelighed). (134 + 114 + 132 + 174 

5. ). Viborg. 05. — 2. Bd. (Mosegaarden). (200 + 
114 S.). Esbjerg. 06. 05—06. Forlaget »Tryg«, 
Odense og Esbjerg. 

Fra Frederiksborg Amt. Aarbog f. 1906 — 08. Udg. af 
Frederiksborg Amts hist. Samfund. (Fredensborg og 
Helsingør). 06—08. (H. Steffensen, Helsingør), å 3,00. 

Fra Hjemmets Dvreverden. Illustr. Maanedsskrift. Udg. 
af R. Stjernholm. 1. Aarg. 06—07. R. Stjernholm. 

0. 85. 

Fra Hoffet og Byen. Stemninger og Tilstande 1793 — 
1822 i Breve til Joh. Biilow til Sanderumgaard. Udg. 
af Jul. Clausen og P. Fr. Rist. M. 4 Portr. (286 S.). 

06. Gyldendal. 5,00. f. 

Fra Højskolen. Udg. af Horne og Nørre Nissum Elev- 
foreninger. Redig. af J. Andreassen. 1. — 2. Aarg. 

4. (se: Forældre og Børn). Struer. 06 — 07. Udgive- 
ren. 0,25. (Kvartl.). 

Fra Højskolens Kateder. 6 Foredrag. (Særtr. af »Fra 
Højskolen«. (96 S.). (Struer). 06. K. Foren. f. i. 
Miss. 0,40. 

Fra fjerne Lande. Missionssange af Ellen. (32 S.). 06. 

(K. Foren. f. i. Miss.). 0,35. 
Fra Pressens Overdrev. Af en gammel Journalist. (32 

5. ). 06. (Siegfr. Michaelsens Eftfl.). 0,50. f. 

Fra Santhalmissionen. Udg. af Kbh.s Santhalforeuing. 
Redig. af S. Blume og S. Tillisch. 1.— 2. Aarg. 06— 
08. Foreningen. 0,25. (Kvartl.). 

Fra Svenskekrigen. Uddrag af Vedel Simonsens efterl. 
Optegnelser. Ved H. Rasmussen. (Særtr. af »Fvens 
Stiftstidende«). 56 S.). 4. Odense. 06. Ikke i Bogh. 

Fra det Indre af Svd-Afrika. Fra Afrikaners Kraal til 
Khamas By Es. 32. 2. M. Bill. og 1 Kort. Oversat af 
Chr. Stricker. (156 S.). 06. Kvindel. Miss. Arbejdere. 

I. 00. 

Fra de smaa Følelsers Tid. Billeder af en norsk Bvgd. 
(94 S.). (Kria.). 07. Gyldendal. 1,50. 

Fra Holbæk Amt. Hist. Aarbøger. udg. af Hist. Sam- 
fund f. Holbæk Amt. 1907. (116 S.). 07. 2,25. — 

II. 1908. (152 S.). 08. 2,50. Holbæk. 07—08. 
(Lehm. & Stage). 

Fra Jul til Høstjævndøgn. Smaadigte af J. K. Bfoseuørn- 
Teilmann]. (152 S.). 07. Barfod & Co. 2,25. 

Fra Norre Nissum Højskole. Medlemsblad f. Norre Nis- 
sum Højskoles Elev- og Venneforening. Redig. af Th. 
Thomsen. 1907—08. 4. Struer. 07—08. For Med- 
lemmer. 

Fra Præstegaarden. 1907—08. Udg. af J. Sørensen. 
07 — 08. Udgiveren, Lem Præstegaard. 

Fra Rigsdagen 1906— 07. Trvkt s. Mskpt. f. Menings- 
fæller. (194 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Fra de gamle Stier. 6 Prædikener, udg. ved C. Asscheu- 
feldt-Hansen. M. 6 Portr. (124 S.). 07. K. Foren. f. 

1. Miss. 1.25. *1,75. 

Fra Teltmissionen. Nr. 1—2. Lyngby og Kbh. 07. Ikke 
i Bogh. 

Fra Dodens og Livets Verdeu. (Vækkelsesskrifter. IL). 
(20 S.). (Odense). 08. A. Bast . 0,10. 

Fra Dansk Folkemindesamling. Meddelelser og Sporgsnml 
ved Axel Olrik. (Danmarks Folkeminder. Nr. 1). 
(116 S.). 08. (Schubothe). (Schønberg). 2.50. 

Fra gamle Hjem. Udstilling af Kunstsager osr Kuriosi- 
teter. Katalog. M. Illustr. og 1 Tvl. (84 S.). OS. 
Ikke i Bogh. FRA — FREDERIKSHAVN. 87 Fra Rigsdagen 1907—08. Trykt s. Mskpt. (234 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

Fra Samfundets Dyb. En Selvbiografi. Oversat fra Svensk 
af Astrid Sørensen. 4. Oplag. (64 S.). [1. Opl. 07]. 
08. (Bethesda). 0,50. 

Fra Tommerup Højskole. Medlemsblad f. Tommerup 
Højskoles Elev- og Venneforening. Redakt. Petersen 
og L. Evald Jensen. 1. Aarg. Nr. 1 — 5. 4. Herning. 
08. For Medlemmer. 

Fra Fald til Frelf-e. Udg. af »Det blaa Kors«. 5. Opl. 
(8 S.). [1. Opl. 07]. 09. »Det blaa Kors«. 0,10. 

Framsokn. Bla8 islenzkra kvenna. 7. arg. Utg. Jar- 
t)rii&ur Jénsdottir. Olaffa Johannsdottir. Fol. Rey- 
kjavik. 01. Udgiverne. 1,00. (I Udlandet 1,50). 

France, Anatole, En Historie om Komedianter. Aut. Over- 
sættelse. 2. Opl. (238 S.). [1. Opl. 03]. 03. E. Jes- 
persen. (3,50). 1,00. 

— Den røde Lilje. Aut. Overs, af Line og Ove Rode. 
(316 S.). 04. Gyldendal. 4,50. 

— Paa den hvide Sten. Oversat af Harald Nielsen. 
(206 S.). 07. Gyldendal. *3,25. 

Frandsen, M., Foredrag om Kloaker og deres Udvikling i 

Tidernes Løb. (14 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Frankrig, det skønne. IX— XI. April. MCMI. (40 S.). 

4. 01. Ikke i Bogh. 

Frantzen, A., og V. Nehm, Enkelt Bogholderi for en 
Detailhandel. (24 S.). 01. (Alex. Brandt). Lybeeker. 
0,35. 

Frantzen, J. P., Foreningen af 2. April 1876. 25 Aars 
Virksomhed. Trykt s. Mskpt. M. Illustr. (16 S.). 
Kjøge. 01. Ikke i Bogh. 

Frantzen, Poul, Hellige Præster — Lægprædikanter. (50 

5. ). Odense. 06. Milo. 0,75. 

Franzos, K. E., Judith Trachtenberg. (»Randers Dag- 
blad« s Føljeton). (262 S.). Randers. 02. Ikke i 
Bogh. 

(»Aalborg Tidende«s Feuilleton). (262 S.). Aal- 
borg. 03. Ikke i Bogh. 

Fraternitas. Organ for den danske Skoleungdom. Redakt. 
G. Hygum. 1. Aarg. (Nr. 1 — 4). 4. Aarhus. 07. 
Udgiveren. 0,20. (Maanedlig). (For udenbys Abonn. 
0.25 mdl.). 

Frazlibro por Esperantistoj en Kopenhago. Eldonita de la 
bierfarejoj de Karlsberg. (32 S.). 08. Carlsberg Bryg- 
gerierne. Gratis. 

Fred, vor. En Nutidsfortælling (af M. v. 0.). Aut. Overs, 
ved N. P. Madsen. (640 S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 
2,50. *3,50. 

Fred paa Jorden. Illustr. Missionsblad for Børn. Udg. 

af H. Steffensen og H. Ussing, (og senere af H. Us- 

sing). 1— 4 Aarg. 05—08. Gratis Tillæg til »ludre 

Missions Børneblad«. 
Fred ved Jesus Kristus. (8 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Fredensborg Avis. Redig. af J. M. Welsch. 10. — 17. Aarg. 

Fol. Helsingør. 01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

(10.— 11. Aarg. 2,50 kvartl.). 
Fredericia Avis. Redig. af Jac. Christensen (og senere 

af Maria Christensen). 52. — 59. Aarg. Fol. Fredericia. 

01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 
Fredericia Dagblad. Redakt. Jobs. Jensen. 12. — 19. 

Aarg. Fol. Fredericia. 01 — 08. Udgiveren. 2,00. 

(Kvartl.). 

Fredericia Social-Demokrat.. Udg. af det danske Arbej- 
derparti. Redig. af H. Honoré og L. Rasmussen (og 
senere af H. Honoré). 1901 — 08. Fol. Horsens og 
Fredericia. 01—08. Arbejderpartiet. 2,00. (Kvartl.). 

Fredericia Købstads Vejviser. Udg. af C. Koch og M. 
Poulsen. 1902—03. Fredericia. 02—03. E. S. Jessen, 
å *2,00. 

Fredericia Købstads Vejviser. Udg. af E. S. Jessen. (128 
S.). Fredericia. 04. E. S. Jessen. *2,00. 

Frederickson, AfiC mu sikulu wa sonukua kua (ABC for 
Skoler med Forskrifter). 2. Ed. (32 S.). 02. Ikke i Bogh. Frederik d. 7de eller Garden og Stine Marie. (16 S.). 

Aarhus. 05. Forlagsforretn. »Stjernen«. 0,15. 
Frederikke, se: Hansen, Frederikke. 08. 
Frederiksberg nye Adresse-Avis. Nr. 1 — 31. Ansvarh. 

Redakt. S. Schiønning. Fol. 07 — 08. Udgiveren. 

Gratis. 

Frederiksberg Annonceblad. 1. Aarg. Udg. af Chr. L. 

Eyben. Fol. 03. Udgiveren. Gratis. 
Frederiksberg Avis. Redaktør og Udg. 0. F. J. Elholm 

(senere Aug. Collin og sidst V. Hiort). 30. — 37. Aarg. 

Fol. Frederiksberg. 01—08. Udgiverne. 0,40 (Kvartl.). 
Frederiksberg Grnndejeravis. Frederiksberg Tidende. 

Udg. af et Konsortium. Redakt. A. Collin. 1908. Fol. 

08. Et Konsortium. 1,00. (Kvartl.). 
Frederiksberg Kommune 1858 — 1900. En Oversigt. M. 

9 Planer. (324 S.). 01. (Aug. Bang). 3,00. 
Frederiksberg Skolevæsen og dets Udvikling 1858 — 

1900. (92 S.). 01. Ikke i Bogh. 
Frederiksberg Skolevæsen. (20 S.). 06. Ikke i Bogh. 
Frederiksbjerg Tidende. Udg. M. Geertsen og N. P. 

Rasmussen. Redakt. M. Geertsen. 1. Aarg. Nr. 

1 — 25. Fol. Aarhus. 02 — 03. Udgiverne. Gratis. 
Frederiksborg og Omegn. III. Rejsebøger. Nr. 13. 2. 

Udg. M. Illustr. og 1 farvetr. Kort, (30 S.). 03. 

Hagerup. 0,60. 
Frederiksborg Amts Avis. Redig. af Sig. Berg, Lavr. 

Hansen og Kr. Olsen. 28. — 35. Aarg. Fol. Hillerød. 

01—08. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
Frederiksborg Amts-Tidende. Redig. og udg. af J. C. 

Hansou. 63 — 70. Aarg. Fol. Frederiksborg. 01 — 08. 

Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
Frederiksborg Slotskirke. En illustr. Vejledning. Aut. 

Udgave. M. 28 Billeder. (32 S.). 03. Aug. Bang. 

0,50. 

Frederiksborg Amts Vejviser, 1905 — 07. Udg. af J. 
Møller og E. Jensen. (592 S.). Helsingør. 05. Jens 
Møller. 3,00. 

Frederiksen, A. M., Smaapigernes Kogebog. (96 S.). 05. 
(J. C. Borregaard). Chr. Flor. f. 

Frederiksen, C. S. F., Regnebog f. Kedelpassere. (32 S.). 
(Slagelse). 04. Ikke i Bogh. 

Frederiksen, E., og Th. Sundorph, Naturlære for Folke- 
skolen. (72 S.). 08. (Schubothe). Gyldendal. *0,75. 

Frederiksen, H. C, Pædagogiske Strømninger og Ny- 
dannelser særlig indenfor den højere Skole. (54 S.). 
(Skolepr.). Stege. 01. Ikke i Bogh. 

— Kristendommen og Ungdommen. (48 S.). 02. Aug. 
Bang. 0,65. 

— Om Religions-Undervisning. Foredrag. Trvkt s. 
Mskpt. (20 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— En Hemmelighed. (36 S.). (Skolepr.). Stege. 03. 
Ikke i Bogh. 

— Dansk Læsebog for Smaabørn. 8. Udg. (168 S.). 05. 
Aug. Bang. *1,25. 

Frederiksen, Johs., Digte og Oversættelser. (100 S.). 

Wien. 02. (E. Rouge, Khh.). 1,60. *2,50. *3,00. 
Frederiksen, Kirstine, To Hjem. (Særtr. af »Kvinden og 

Samfundet«). (16 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Anskuelsesundervisning. 3. forandrede Udg. (272 
S.). 07. Salmonsen. 4,50. 

Frederiksen, L., Indberetning til Foreningen »De danske 
Atlanterhavsøer« om en Rejse til Island 1905. (Særtr. 
af »Atlanten«). M. Illustr.' (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Frederiksen, Niels Chr., Finland, dets private og offent- 
lige Økonomi. (220 S.). 01. Gyldendal. 4,00. 

Frederiksen, V., Haandbog over Mønt, Maal og Vægt 
m. m. (188 S.). Svendborg. 05. (Kielberg). 2,00. 

Frederiksen-Gistrup, P., Skitser fra Øst-Himmerland. (20 
S.). Aalborg. 08. Forf. (Gistrup). 0,10. 

Frederikshavns Avis. Redig. af R. Vogelius. 48. — 55. 
Aarg. Fol. Frederikshavn. 01 — 08. Udgiveren. 1,54. 
(Kvartl.). (48.-53. Aarg. 2,00 kvartl.). 

Frederikshavns Folkeblad. Redig. af Vilh. Carlsen. 4. — 88 FREDERIKSHAVN— FRIDRIKSSON. 11. Aarg. Fol. Frederikshavn. Ol — 08. Udgiveren. 
2,00. (Kvartl.). (4.-6. Aarg. 2,50 kvartl.). 

Frederikshavn Social-Demokrat. Udg. af det danske Ar- 
bejderparti. Redakt. H. P. Hansen og A. C. Swau- 
holm. 1906—08. Fol. Aalborg. 06—08. Arbejder- 
partiet. 2,00. (Kvartl.). 

Frederikssunds Dagblad. Udg. og redig. af L. Otto Pe- 
dersen. 1901—02. Fol. Roskilde. 01—02. Udgive- 
ren. 2,00. (Kvartl.). 

Frederiksværk med Tisvilde og Omegn. Illustr. Rejse- 
bøger. Nr. 15. 2. Udg. M. Illustr. og 1 farvetr. Kort. 
(24 S.). 03. Hagerup. 0,60. 

Frederiksværk. Vejleder f. Lystrejsende. Udg. af Fre- 
deriksværk Turist- og Forskønnelsesforening. M. 1 
Kort. (26 S.). 06. (Alb. Jensen, Frederiksværk). 0,50. 

Frederiksværk og Helsinge Dagblad. Redig. af J. Chri- 
stensen (og senere af Holger Ibsen). 14.— 21. Aarg. 
Fol. Holbæk. 01—08. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 

Fredsbladet. Udg. af »Dansk Fredsforening«. Redakt. 
R. P. Rasmussen. 10.— 17. Aarg. 4. 01—08. Ud- 
giveren, å 0,50. 

Fredsbudet. Udg. af Dansk Baptist-Forlag. 1903—08. 
(Tillige Udg. for 1) Fredskapellet, 2) Betkel-Baptist- 
Kirke, 3) Baptist-Kapellet, Vejle, 4) Christuskapellet, 
5) Salemskapellet, 6) Elim). 03—08. Dansk Baptist- 
Forlag. 

Fredslund, Axel, Slægten Fredslund. M. Illustr. (20 S.). 

07. Ikke i Bogh. 
Freiesleben, Th., Den danske Hærs Ordning. (Paa Grund- 
lag af Kapt. C. Jensens Hærordning). (96 S.). 4. 

(Autogr.). 05. Officerskolen. 1,00. 
Frejr. (Danske Landbrugeres Andels-Selskab). Medlems- 
blad. 6.— 13. Aarg. 4. 01—08. For Medlemmer. 
Frelse. Prædikener af tre engelske Præster, oversat af 

T. Berg. Med et Forord af U. Birkedal. (60 S.). 

(Odense). 01. (Gjellerup). Theo. Berg. 1,00. 
Frem. Ugeskrift for Underholdning og Belæring. Redakt. 

Jul. Schiøtt. 5.— 12. Aarg. (Tillige norsk Udg.). 4. 

01—08. Gyldendal. 1,30. (Kvartl.). 
Frem, S., Agneteboulevarden i Middelfart o. a. store 

Forslag. 1. Hefte. (16 S.). Middelfart. 01. (J. G. 

Kreutzer). 0,25. 
Fremad! Sangbog for Soldater. Udg. af K. F. U. M.s 

Soldatermission. (96 S.). 02. K. F. U. M. 0,35. 
Fremad. Idrætsblad for Lolland-Falsters Stift. Udg. og 

redig. af G. Funck-Rasmussen. 1. Aarg. Nr. 1 — 5. 4. 

Nykøbing F. 05. Udgiveren. 0,15. (Kvartl.). 
Fremad. Organ for socialdemokratisk Ungdomsforbund i 

Danmark. Ansvarh. Redakt. J. Andersen-Gadstrup. 1. 

Aarg. 4. 07—08. Udgiveren. 0,35. (Kvartl.). (0,10 

pr. Nr.). 

Fremad! Fra Konferencen i Indien 1908. Udg. af Det 

danske Missionsselskab. M. 1 Bill. (82 S.). 08. 

(Bethesda). 0,50. 
Fremmedordbog. (160 S.). (Uafsluttet). Aarhus. 07. 

Østjydsk Folketidende. 
Fremmedordbog. (256 S.). (Kria.). 07. Hagerup. 1,00. 

*1,50. 

Fremskridtet. Organ for jydske Fremskridtsklubber. 

Redig. af P. Hansen og A. Sørensen. 1. Aarg. Nr. 

1 — 5. 4. Horsens. 01. For Medlemmer. 
Fremstilling af de skolehygiejniske Forhold i Danmark, 

udarbejdet af Foreningen til Skolehygiejnens Fremme. 

(16 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Fremtid, vor. Redig. af H. Jørgensen. 1. Aarg. 07—08. 

Udgiveren. 8,00. 
Fremtiden. Frisindet Dagblad. Redakt. A. H. Poulsen 

og Th. J. Sort. 1. — 4. Aarg. Fol. Horsens og Kolding. 

01—04. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
Fremtiden. Organ for den afholdne Ungdom. Redig. af 

P. D. Pedersen og 0. C. Jørgensen. Nr. 1. 4. Aarhus. 

07. Udgiverne. 0,35. (Kvartl.). 
Fremtids-Haabet. Dansk Børne-Afholdsblad. Redig. og udg. af H. P. Mollerup og A. Bast. 1905—08. 4. 
05—08. Udgiverne. 0,25. (Kvartl.). 
Fremtids-Samfundet. En Fortælling i Samtaler om Sam- 
funds-Spørgsmaal. Oversat fra Engelsk af V. Ben- 
nike. (118 S.). Silkeborg. 02. (Lehm. & Stage). 
1,25. 

Frenssen, Gustav, Fra Landsbykirken. Udv. Prædikener. 

Aut. Oversættelse ved S. Lehmann. (246 S.). 03. Gvl- 
dendal. 3,50. 

— De trofaste Tre. Roman. Aut. Overs, ved S. Lehmann. 
2. Opl. (424 S.). [1. Opl. 04]. 05. Gyldendal. 5,50. 

— Sandgrevinden. Aut. Overs, af M. L. Rudolph. (410 
S.). 05. Gyldendal. 5,25. 

— Hilligenlei. Roman. Oversat af E. Drachmann. (528 
S.). 06. Gyldendal. 6,50. 

— Peter Moors Afrikafærd. En Krigsberetning. Aut. 
Oversættelse ved S. Lehmann. (110 S.). 07. Gylden- 
dal. *1,75. 

— Jorn Uhl. Roman. Aut. Overs, ved S. Lehmann. 3. 
Opl. M. Portr. (478 S.). [1. Opl. 02]. 08. Gvlden- 
dal. 5,75. 

Freund, Rich., Materiale til Løsning af Spørgsinaalet om 
Forsikring mod Arbejdsløshed. Oversat af E. Kuhl. 
(28 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Frey, L., Indianernes List eller et farefuldt Eveutvr. 
(36 S.). 07. Strandberg. 0,25. 

Frey, V., Skogultanni, se: I tomstundum. Nr. 6. 04. 

Freyr. MånaSarrit um laiidbunaS, pjoShagsfræSi og vers- 
lun. Utg. Einar Helgason, Gu5j6n GuSniundssou, Mag- 
nus Einarsson. 1. — 5. årg. 4. Revkjavik. 04 — 08. 
Udgiverne, å 2,00. (I Udi. å 3,00). 

Freytag, Gustav, Det forsvundne Manuskript. Roman. 
(48 S.). (Uafsluttet). Odense. 06. A. S. Abrahamsen. 

— Ingvi konungur. E>itt hefir Bjarni Jonsson. (358 
S.). Reykjavik. 06. GuSm. Gamalielsson. *2.50. 

—Købmandsliv. Oversat af M. S. I— II. (470 + 390 
S.). 06. »Kristel. Dagblad«s Eksped. 3.00. 

Fri. Af »Sojlebogen«s Forfatter. (12 S.). 08. Forlaget 
»Elektra«. 0,10. 

Fridericia, Julius Alb., Griffenfeldt. (Særtr. af »Dausk 
biogr. Lexikon«). (20 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Den nveste Tids Historie. I. Revolutionen og Napo- 
leon I. ' 1789—1815. (240 S.). 03. 2,50. — II. Fra 
Wienerkongressen til Februarrevolutioneu. 1815 — 48. 
(252 S.). 05. 2,00. 03—05. J. Erslev. 4,50. 

— Samfund og Stat i Danmark ved Slutu. af Adels- 
vælden. (14 S.). 04. (J. Erslev). 0,20. 

— Udsigt over den politiske Historie fra 1848 til Nu- 
tiden. I. 1848—66. (96 S.). 05. 0,80. — II. 1866 
—1906. (228 S.). 06. 2,00. 05—06. J. Erslev. 
2,80. 

FriSfinsson, Jon, T61f songlog. (28 S.). 4. Reykjavik. 04. 

Sig. Kristjånsson. 1,00. 
Friftjonsson, Gufim., Ur heimahogum. KvæSi. (266 S.) 

Reykjavik. 02. »Isafold«s Bogtrykkeri. *3,00. 

— Undir beru lofti. Sannar sogur. (56 S.). Akurevri. 

04. Odd. Bjornsson. 0,50. 

— Fjérar ritgerSir. (Sérprentun ur »NorSurlandi«). (40 

5. ). Akurevri. 06. Ikke i Bogh. 

— se: Olof i 'Asi. 07. 

Fridmann, Fritz, Grevinde Ilse. Kriminal-Roman. Overs, 
af V. Bergsøe. M. Illustr. (212 S.). 01. Chr. An- 
dersen. 

FriSriksson, Fr., Mormona-villan. Stutt yfirlit yfir tni 

og kenningu »hinna siftustu daga heilogu«. (IS S.). 
Reykjavik. 01. Ikke i Bogh. 
(— ) Til gu5s barua. (4 S.). Revkjavik. 02. Ikke i 
Bogh. 

(— ) Til sjémanna. (8 S.). Revkjavik. 02. Ikke i 
Bogh. 

( — ) 25 åra afmælisiuinning K. F. U. M. i Kpli.. haldin 
16. Sept. 1903 i K. F. U. M. i Reykjavik. (8 S.). 
Reykjavik. 03. Ikke i Bogh. FRIDRIKSSON— A. FRAENKEL. 89 FriSriksson, Fr., Spådomur um »Duma«. Ræ5a. (12 S.). 
Reykjavik. 03. Ikke i Bogh. 

— Og Drottinn var meft honuin. Fermingarbréf. (8 S.). 
Reykjavik. 04. Ikke i Bogh. 

— Minningarrit eptir bræfturna Sigurd Ingolf Helgason 
og Torfa J. Th. Helgason frå Olafsvik. M. 1 Tvl. (44 
S.). Reykjavik. 06. Ikke i Bogli. 

( — ) Heillaésk frå vinum. Fermingardagurinii i K. F. 

U. M. (16 S.). Reykjavik. 07. Ikke i Bogh. 
Fri&riksson, Halld. Kr., Donsk målfræOi. Aukin og 

endurbætt. (116 S.). Reykjavik. 01. S. Kristjånsson. 

*1,25. 

Friftriksson, t>6ra, Diinsk lestrarbok handa unglinguni. 
(128 S.). Reykjavik. 01. S. Kristjånsson. 0,75. 

Friedenreich, Alex., Kortfattet speciel Psykiatri. (292 S.). 
01. (Eibe). Lybeeker. 4,00. 

Friedrich, Fr., Eva. Roman. (»Randers Dagblad« s Følje- 
ton). (426 S.). Randers. 03. Ikke i Bogh. 

Fries, Karl, Den kristelige Studenterbevægelse. Oversat 
fra Svensk af Kirsten Møller. (24 S.). 08. (Gad). 0,25. 

Fries, N., Den gamle Kaptajn. Oversat af C[hristine] 
M[enster]. (52 S.). 01. Diakonissestift. 0,25. r 

— Guds Haand over Vandene. (Gudel. Sniaaskr.). (38 
S.). 06. K. Foren. f. i. Miss. 0,20. 

Friese, H., Die Apidae (Blumenwespen) von Argentina. 

(120 S.). Silkeborg. 08. (Lehrn. & Stage). 3,50. 
Frihed. Ugeblad for Hindholm. 1. Aarg. Slagelse. 04 — ■ 

05. Ikke i Bogh. 
Friis, Aage, Kr. Erslevs Fortolkning af Arvehyldings- 

akterne af 1721. (Særtr. af »Tilskueren«). (22 S.). 

01. Ikke i Bogh. 

— Grev Otto Blome og den Lornseuske Bevægelse 1830. 
(Særtr. af »Danske Magazin«). (40 S.). 4. 02. Ikke 
i Bogh. 

— Bernstorfferne og Danmark. Bidrag t. den danske Stats 
Udviklingshistorie 1750—1835. I. Slægtens Tradi- 
tioner og Forudsætninger. M. 8 Portr. (458 S.). 03. 
Gyldendal. 7,50. 

— Bernstorffske Papirer. Udv. Breve og Optegnelser 
vedr. Familien Bernstorff 1732 — 1835. (Ogsaa med 
tysk Titel). I. M. 5 Portr. (932 S.). 04. 15,00. — II. 
M. 2 Stmtvl. og 1 Portr. (798 S.). 07. 15,00. 04—07. 
Gyldendal. 30,00. 

— se: Verdenskulturen. 05 — 09. 

{Friis, Anna M.), Mene tekel — . (8 S.). Nvkøbiug F. 

07. Ikke i Bogh. 
Friis, B. S., Skipperens Myndighed om Bord m. m. 2. 

Udg. (66 S.). 04. Gad. 0,40. 
Friis, C. B., Præstegerningen i den danske Folkekirke. 

Haandbog for Præster. I. Supplementsbind. (1877 — 

1900) ved E. Qvistgaard. (284 S.). 01. Høst. 4,00. 

— se: Legater f. danske Præster. 01. 

Friis, Frederik Reinhold, Bidrag til dansk Kunsthistorie. 
(422 S.). 90—01. (Linds Eftf.). 8,25. . 

— Nogle Efterretninger om Tvge Brahe og hans Fa- 
milie. M. 1 Portr. (40 S.). 02. (Gad). 0,75. 

— Kulturhist. Studier. 1. H. (64 S.). 04. 1,00. — 

2. H. (64 S.). 09. 1,00. 04—09. (Gad). 2,00. 

— Peder Jakobsen Flemløs, Tyge Brahes første Med- 
hjælper. (16 S. + 1 Faks.). ' 4. 04. (Gad). 1,00. 

— Sofie Brahe Ottesdatter. En biografisk Skildring. M. 
1 Portr. (80 S.). 05. (Gad). 1,50. 

— Hans Christensen Hviid i Vesterborg Skovhuse og 
hans Slægt. (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Friis, H. E., Brudstykker af det oldenborgske Kongehus' 
Historie. (268 S.). 01. 3,00. — II. (290 S.). 02. 
3,00. — III. (340 S.). 05. 2,50. 01—05. (Hagerup). 
8,50. 

Friis, Jac. Jørgen Fr., Fiskehus. En romantisk Førlæl- 
ling fra Begyndelsen af d. 17. Aarh. (196 S.). Ny- 
købing F. 01. »Lolland-Falsters Folketidende«s For- 
lag. 1,50. t- 

— Lybekkcrne i Nakskov. En romantisk Fortælling fra Begyndelsen af det 16. Aarhundrede. (294 S.). 

Nykøbing F. 03. »Lolland-Falsters Folketidendens 

Forlag. 1,50. f. 
Friis, S. C. J. L., Vejledn. til Udførelse af Massage hos 

Hesten. M. Illustr. (18 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Friis Hansen, Jul., se: Hansen, Jul. Friis. 
Frikirken. Maanedsblad for de evangel. -luth. Frimenig- 
heder i Danmark. Redig. af W. Grunuet (og senere 

af J. M. Michael). 5.— 12. Aarg. 01—08. Udgiverne. 

0,30. (Kvartl.). 
Frikirkjan. MånaSarrit til stu5niugs frjålsri kirkju. 

3. — 4. årg. Lårus Halldorssou litgefandi. Reykjavik. 

01—02. Udgiveren, å 1,50. (I Udi. å 2,00). 
Frimærketidende, nordisk. Organ for Frimærkehandlere 

og Samlere i Skandinavien og Tyskland. Udg. af 

»Nord. Frimærkeklub«. Redakt. S. Weirsoe Seiijodt. 

2. Aarg. 4. Skanderborg. 01. Udgiveren. 1,00. 
Frimærkevennen. Blad for unge Samlere. Udg. Carl 

Schumacher; Redakt. Ant. Jørgensen. Nr. 1 — 4. 05. 

Udgiveren. 0,30. (Kvartl.). (0,05 pr. Nr.). 
Frip og Rik [P. Fristrup og Fr. Ricard], Sangene af 

Reklame-Prinsessen. Farce-Operette. (8 S.). 4. 02. 

L. Eiby. 0,10. 
Fristelsen. Skiaee. (10 S.). Kjøge. 06. Ikke i Bogh. 
Fristrup, P., Lille Nitouche. Sang-Farce i 1 Akt. Mu- 

sikeu af Hervé. 2. Opl. (44 S.). 03. J. L. Wulff. 

0,75. 

— se: Frip. 

— se: Snurrebassen. 04. 

Frits og Thor eller Trofast Kærlighed til Doden. (16 S.). 
Aarhus. 05. Forlagsforretu. »Stjernen«. 0,15. 

Fritsche, H., C. F. Tietgen. Mindetale i Stockholms 
Kopmansklubb d. 4. Dec. 1901. (36 S.). 02. (Gylden- 
dal). 0,50. 

Fritsche, Thorvald, f. d. 24. Marts 1832, f 29. Marts 
1903, Rektor ved Ribe Katedralskole 1882—1903. 
(24 S.). (Skoleprogr.). Ribe. 03. Ikke i Bogh. 

Frobenius, G., Om Integration af lineære Differentiallig- 
ninger ved Rækkeudviklinger. Paa Dansk udg. af 
C. R. Ette. (44 S.). 4. 03. (Hagerup). 1,50. 

Froberg, E., Kortf. Vejledn. til kvalitativ Bestemmelse 
af nogle organiske Stoffer. 2. Udg. Tr. s. Mskpt. (36 
S.). [1. Udg. 04]. 07. Landbohøjskolen. 0,60. 

Froese, J., Sioux-Indianernes Fange eller den springende 
Hjort. Indiauerfortælling. (36 S.). 02. Strandberg. 
0,25. 

From, Jørg,, Bidrag til Odense Gvmnastikforeniugs Hi- 
storie 1880—1905. M. Illustr.' (88 S.). 4. Odense. 
05. (Hempelske Bogh.). 1,50. 

Frommel, E., Festblus. Tanker og Billeder fra Kirkens 
høje Fester. Aut. Oversættelse ved S. H. Med For- 
ord af H. Ussing. (210 S.). 01. V. Pio. 2,00. *3,00. 

— Grevinden. Oversat af C. F. 2. Opl. (52 S.). (1. 
Opl. 02]. 04. Diakonissestiftelsen. 0,2.".. 

Frost, se: Vejleder, postal, for Vejle. 05. 

Frost, A. C, 30 Aar i Amerika. Skildring af en Dan- 
skers Liv i Amerika. (142 S.). Aalborg. 08. (Dvhrs 
Eftf.). 2,00. 

— se: Fattigvæsen og Alderdomsunderstottelse. 06. 
Frou-Frou. Illustr. Dameblad til Nytte og Underholdning. 

Redig. af Elna Fensmark (og senere af Olga Hoffmann- 
Canitz). 1—3. Aarg. 4. 03—05. Udgiverne. 2,00. 
(Kvartl.). (1. Aarg. 2,50 kvartl.). (0,50 pr. Nr.). 

Frumvarp til laga nm EræBslu bama. (48 S.). 4. Rey- 
kjavik. 06. Ikke i Bogh. 

Fræ wor Hjemmen. Vers og Prosa i jydsk Mundart. 
Samlet af .1. Aakjær. M. Tegn. af A. Friis. (220 S I. 
02. (Jydske Foriag). Gyldendal. 3,00. 

Frækorn. HålfsmånaOarrit. Utgef. David Ostlund. 2. 
årg. 4. Reykjavik. 01—08. Udgiveren, å 1,25. 
(2.-5. årg. å 1,50). 

Fraenkel, A., Om Mønt- og Pengeforbold i Argentina. 
(Særtr. af »Børsen«). (122 S.). 03. »Børsen«s For- 
lag. 0,80. 

12 90 A. FRAENKEL — FÆLLESMØDE. Fraenkel, A., Jersey Smørret og det engelske Marked. 
(48 S.). 04. »Børsen«s Forlag. 0,40. 

— Tale ved Toldlovforslagets 2. Behandling i Folke- 
thiuget d. 5. Febr. 1907. (Aftr. efter Rigsdags- 
tidenden). Med 1 Bilag. (32 S.). 07. (Gad). 0,25. 

Fraenkel, E., De homosexuelle. 2. Oplag. (136 S.). [1. 
Opl. 08]. 08. Frimodt. 2,50. 

Frobeltidende, dansk, redig. af Hedevig Bagger. 1. — 8. 
Aarg. 4. 01—08. Udgiveren, å 2,00. 

Frelich, Lorens, Tegninger. (40 Tvl.). 4. 02. C. Cor- 
neliussen. 

— se: Tante Solskin. 04. 

— og A. Erslev, Lækkermundenes Land. Tegninger for 
Børn med Vers. (72 S.). 4. 02. Gyldendal. *2,00. 

Frølich, Lorenz, f. 25. Okt. 1820, f 25. Okt. 1908. Tale 
i Hellerup Kirke d. 30. Okt. 1908 (af N. C. Stage). 
(10 S.). Nyborg. 08. Ikke i Bogb. 

Frø-Tidende. Udg. af Rasmus Nielsen. 13. — 20. Aarg. 

4. Kolding. 01—08. Udgiveren. 1,00. (Halvaarl.). 
Fugl, fremmed. Af en Bondepige. (300 S.). 06. Axel 

Andersen. 3,00. 
Fugl, S., Engelske Tale-, Læse- og Skrive-Øvelser. (212 

5. ). 04. M. Truelsen. *3,50. 

Fuglaframi. BlaSstyrari: Sverre Patursson. 3. — 4. år. 

4. Thorshavn. 01—02. Udgiveren. 1,00. (Halvaarl.). 
Fuglsang, A n t L, se: Forening, kristelig, f. unge 

Mænd, Vejle 1883—1903. 03. 

Fuglsang, Bert., se: Mæglings- og Voldgiftslov, 
Ny Zealands. 03. 

Fuldkommet Løbet. Fra et Guds Barns Dødsleje. (Gudel. 
Smaaskr.). (46 S.). 05. K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 

Fulierton, Georgiana, Rosemary. En Fortælling. Over- 
sat af Oskar V. Andersen. (»Varden« s Feuill.). (230 

5. ). 06. »Varden«s Eksped. *1,50. 

— Rose Leblanc. Roman. (»Berl. Tidendens Føljeton). 
(216 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Fullveldi. Fjorår smågreinar. (24 S.). Akureyri. 08. 
Ikke i Bogh. 

Fulton, T. Wemyss, On the spawning of tlie cod (Gadus 

morrhua 1.) in autumn in the North Sea. With a 

chart. (14 S.). 04. (Høst). 1,00. , 
Funcke, Otto, Um barna uppeldi. Islenzkafi befur Sigur- 

bjorn A. Gislason. (Sérprentun ur »Frikirkjunni«). 

(46 S.). Reykjavik. 02. Ikke i Bogh. 

— Usminkede Sandheder. Aut. Overs, af Anna Nording. 
(350 S.). 02. Schønberg. 3,00. *4,00. 

— Rejsetanker og Tankerejser. Aut. Oversættelse af 
Aniia Nording. (328 S.). "05. Schønberg. 3,00. 
*4,00. 

— Kan du dø rolig? Uddrag af »Brød og Sværd«. (40 
S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Uddrag af: Vil du vorde sund? (40 S.). 08. Ikke 
i Bogh. 

— Ved Hjemmets Arne. Til unge 
Aut. Oversættelse af Ivar Th. 
(Bergen). 08. (Bethesda). 3,00 

— Vejen til Lvkke. 
(318 S.). (Odense) og gamle Ægtefolk. 
Aarseth. (298 S.). 
*4,00. 

Aut. Oversættelse af Nic. Meier. 
08. (Bethesda). 0,75. *1,50. Fundats for Etatsraad, Apotheker A. H. Riises og Hustrus 
Familielegat. (32 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Fundats for Legat for den Gunderslevholmske Gren af 
Slægten Neergaard. (8 S.). 4. Nyborg. 08. Ikke i 
Bogh. 

Fundats for Fru Augusta Frederikke Payngk f. Petersens 
Familie-Legat. (8 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Fundatser for Industriforeningens Legater. (18 S.). 01. 
Ikke i Bogh. 

Fundatser o. a. testamentariske Bestemmelser for de 

under Randers Byraads Bestyrelse staaende Legater. 

(128 S.). Randers. 07. Ikke i Bogh. 
Funder, T. P., Tropiske Cyklonstorme med nogle Be- 

mærkn. om Atmosfæren, Termometret og Barometret. 

T. Br. ved Underv. t. d. alm. Styrmandseksamen. (32 

S.). 02. Gad. 0,40. Funder, T. P., Praktisk Navigation. 2. Udg. (120 S.). 

[1. Udg. 01]. 09. Frimodt. 2,25. *2,75. 
Funktionæren. Fagligt, politisk Ugeblad for Danmarks 

Funktionærer. Udg. af en Kreds af Funktionærer, 

Ansvarh. H. Lundbeck. 1.— 3. Aarg. Fol. 05 — 07. 

Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 
Fusil, le, automatique Bang (Modéle 1903). Imprimé 

pour servir de manuscrit. M. 1 Tvl. (16 S.). 03. 

Ikke i Bogh. 

Fussing, T., Nogle Træk af Fængselsvæsenets Admini- 
stration. (28 S.). 03. (Akad. Boghandel). 0,35. 

Fyhr, Arnold, Stamtavle over Slægten Slangerup. M. 1 
Stmtvl. (16 S.). 04. Forfatteren. 5,00. 

Fulirer durch Bornholm. Mit 12 Ansichtskarten. (32 S.). 
05. Colberg. 1,00. 

Fiihrer durch Kopenhagen und Umgegend. Mit Karten, 
Planen und Katalog fiber die bedeutendsten Samm- 
lnngen. (38 S.). 08. A. W. Nyeborg. 0,85. 

Fyn rundt. 1902. M. Illustr. (62 S.). Svendborg. 02. 
Gratis. 

Fyns Folkeblad. Udg. af et Interessentskab. Redig. af 
C. Mølgaard og J. P. Jakobsen. Nr. 1—13. Fol. 
(4 forskellige Udgaver). Aarhus. 08. Et Interessent- 
skab. 0,60. (Kvartl.). 

Fyens Folketidende. Udg. af et Aktieselskab. Redakt. 
Th. Jørgensen. Nr. 1 — 17. Fol. Aarhus. 08. Et 
Aktieselskab. 0,90. (Kvartl.). 

Fyns Social-Demokrat. Udg. af socialdemokratiske For- 
eninger. Redig. af E. Marott (og Hans Nielsen). 1901 
—08. Fol. Odense. 01—08. Foreningerne. 2.00. 
(Kvartl.). 

Fyens Stifts Læseforening 1838—1908. Udg. af Besty- 
relsen. (100 S.). Odense. 08. (Milo). 2,00. 

Fyens Stiftstidende. Udg. Elisabeth Drever. Ansvarh. 
Redakt. M. C. H. Drever. 130- -37. Aarg. Fol. Ode^e. 
01—08. Udgiveren. 2,50. (Kvartl.). 

Fyens Tidende. Udg. af et Selskab, redig. af J. Pedersen 
og Fr. Kiær (og senere tillige af H. Bøgedal). 30. — 37. 
Aarg. Fol. Odense. 01—08. Et Selskab. 1.90. 
(Kvartl.). 

Fyns Venstreblad. Udg. af et Aktieselskab. Udg. af C. 

Slengerik. redig. af flere forskellige (sidst af P. V. 

Elmholt). 9.— 16. Aarg. Fol. Odense. 01—08. Et 

Aktieselskab. 2,00. (Kvartl.). 
Fyrstedatteren og den fattige Jægerenkes Son. Original 

Roman af H. H. (208 S.). 04. J. M. Christiansen. 
Fu'rstenstein, W. R. v., En Kongedatter som Betlerske. 

Illustr. Roman. I— II. (492 + 578 S.). 03. W. 

Janssen. 

Fyr-Taarnet. Et Afholdsblad for Ungdommeu. Redakt. 
og Udg. A. Bast. 5.— 12 Aarg. 4. Odense. 01— OS. 
Udgiveren. 0,35. (5.-7. Aarg. 0.30: 8. Aarg. 0.50 
kvartl.). 

Fædrelandet. Hovedorgan for Afholdsbevægeisen i Dan- 
mark. Udg. af et Konsortium. Redakt. A. C, Nielsen 
og D. Nielsen. 1. Aarg. Nr. 1—39. Fol. 02—04. 
Et Konsortium. 0,55. (Kvartl.). 

Fædrelandet. Nationalt 14 Dages Skrift. Redig. af H. A. 
R. Hanson og H. J. Hansen (senere af H. A. K. Han- 
son og A. Ipsen). 1. — 2. Aarg. Fol. Helsingør os 
Kbh. 06—08. Udgiverne. 1,25. (Kvartl.). (1. Aarg. 
0,85 kvartl.). 

Fædrelandssange, som iflg. Ministeriets Plan af 30 / 5 1900 
skal læres udenad. Udg. af K. Bvrjalsen. 2. Udg. < 1 
S.). [1. Udg. 02]. Hjørring. 07. Udgiveren/ Hjor- 
ring. (2,50 for 100; 1.20 for 40: 0,35 for 10 Eks.V 

Fædrelandssange, 42. (62 S.). Haslev. 08. R. Torkild- 
sen. 0,05. 

Fægtningsinstruktion. (326 S.). 07. (Romer). 1.50. 
Fællesmode, nordisk, for Bornevenner i Kbh. d. 12. — 16. 

Aug. 1905. M. 5 Kort. (72 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Fællesmode, det første nordiske, for Bornevenner. Udg. 

af Organisationsudvalget. M. 3 Kort. (278 S.), 06. 

Lehm. & Stage. 2,00. FÆLLESMØDE — GALENOS. M. Illustr. (28 S.). Aalborg. 05. Fællesmøde, Indre Missions, i Odense d. 13. Febr. (54 

S.). 07. Ikke i Bogh. 
Fællesrejse, Fyeus Stifts patriotiske Selskabs, til Englaud 

i Juli 1908. (12 S.). Odense. 08. Ikke i Bogh. 
Fængselsselskaber, de danske, 1893—1903. (62 S.). 03. 

Ikke i Bogh. 

Fænomener, spiritistiske, i kritisk Belysniug. M. 81 
Illustr. og Faksimiler. (300 S.). 07. "Siegfr. Michael- 
sens Eftf. 1,50. t- 

Færgested, det gamle. Skuespil i 3 Akter. (120 S.). 01. 
Gyldendal. 1,50. 

Føbe. Maanedsblad for christelig Kjærlighedsgjerning. 
Udg. af N. Dalhoff. 1901—08. 01—08. Diakonisse- 
stift. a 0,50. 

Fødselsdags-Album. (52 S.). (Aarhus). 01. E. Jesper- 
sen. 1,50. 

Fødselsdags-Album, christeligt. M. Illustr. (30 S.). 03. 

Ikke i Bogh. 
Fødselsdagsaibum 

Ikke i Bogh. 

Følgeblad Nr. 1 — 5. Dagens Spørgsmaal set fra et kvin- 
deligt Synspunkt. 06—07. 

Følger, A. F., Bidrag til Binyrernes patologiske Ana- 
tomi hos Husdyrene. M. 16 Tekstlig, og 4 TvI. (Særtr. 
af »Maanedsskr. f. Dyrlæger..). (100 S.). 07. Ikke 
i Bogh. 

Føns, Ad. de, se: Erindringer, en gammel Sergeants. 
03. 

Fønss, Otto Carl thr., I de unge Aar. To Fortællinger. 
(176 S.). Aarhus. 02. (Jvdske Forlag). Gyldendal. 
2,50. *3,75. 

— Ung Lvkke. Hverdagsidvl. M. 1 Bill. (102 S.). 04. 
Gyldendal. 2,50. *5,50. 

— Tages Læreaar. Fortælling fra Firserne. 2. Oplag. 
(214 S.). [1. Opl. 07]. 07. Høst. 3,00. *4,00. 

Før og nu. Programmer ojr Udtalelser. Trykt s. Mskpt. 

(120 S.). Viborg. 06. Ikke i Bogh. 
Fører ved det 8. alm. danske Skovbrugsmøde 3. — 6. 

Juli 1901. (48 S.). 01. Ikke i Bogh. 
Fører i København og Omegn. M. 12 Prospektkort. (34 

5. ). 02. Siegfr. Michaelsens Eftf. 1,00. f 

Fører i Faaborg og Omegn. Med 12 Brevkort. (28 S.). 

03. Alstrøm, Faaborg. (1.00). 0.50. 
Fører fur Turister i Fredericia og Omegn. M. 12 Pro- 

spektbrevkort. (32 S.). 03. Jessen, Fredericia. 1,00. 
Fører over Lolland. Redig. af Axel Thomsen. M. 12 

TvI. (30 S.). 03. Warburgs Kunstforlag. 1,00. f. 
Fører for Horsens By og Omegn. Udg. J. L. H. Cortes. 

M. Illustr. (128 S.). Horsens. 05. Udgiveren. 0,25. 
Fører, Hafnia's, i København. M. Illustr. (32 S.). 05. 

»Hafnia«. Gratis. 
Fører paa Bornholm. Med 12 Prospektkort. (32 S.). 

06. Colberg. 1,00. 

Fører, Turistforeningens, for Skanderborg o ir Omegn. M. 
Illustr. og 1 Kort. Aarhus. (8 S.). 06. Turistfor- 
eningen. Gratis. 

Fører udg. i Anl. af Hans Maj. Kongens og de danske 
Rigsdagsmænds Besøg 1907. M. Illustr. (68 S.). Rey- 
kjavik. 07. (S. Kristjansson). *3,00. 

Fører ved det alm. danske Skovbrugsmøde 10- -13. Juli 
1907. (118 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Fører, illustreret, for København og Omegn. M. 1 Kort, 
Planer og Katalog over de betydeligste Samlinger. 
(56 S.). 08. A. W. Nyehorg. 0,85. 

Foringasoga, titldgd og omarbejd av nyggjuiu. M. Illustr. 
(116 S.). Torshavn. 04. A/S »Fram«s Forlag. 1,25. 

Foringatiftindi. Bladst. R. Effersø (og senere ,\. C, Even 
sen). 12.— 19. år. 4. Torshavn. 01—08. Udgiverne, 
å 1,50. 

Foroyar, ungu. Utg. og blafistyrari Simnn ur Konoy og 
Simunft av Skarfti. 1. — 2. Aarg. Thorshavn. 07 08. 
Udgiverne. 0,30. (Kvartl.). 

Ferst Liv — saa Tjeneste. (16 S.). 08. Kvindel. Miss. 
Arbejdere. 0,12. Forster, F., Børn og spirituøse Drikke. Overs, af H. E. 

Hass. (36 S.). 04. (Frimodt). 0,50. 
Gaa med i Organisationen! Udg. af Savværksarbejdernes 

og Maskinsnedkerues Forbund i Danmark. (16 S.). 

03. Ikke i Bogh. 
Gaade, en italiensk. Roman af F. H. (»Randers Venstre- 

blad«s Føljeton). (244 S.). Randers. 02. Ikke i 

Bogh. 

Gaadebog af J. S. (32 S.). 05. (Tillge). 0,50. 

Gaadebogen. (36 S.). 05. Strandberg. 0,25. 

Gaademand, den lystige. 116 Gaader og lystige Kælder- 
mænd. (16 S.).' 07. Strandberg. 0,10. 

Gaardboe, Andr. Peter, Bidrag til Skærum Sogns Historie 
og Topografi. (48 S.). Aarhus. 02. Alb. Bayer. 
0,65. 

— Himmerlands Rakkere. I. (196 S.). Aarhus. 04. 
Alb. Bayer. 2,25. 

Gaarde, S. N., Et Liv i Opofrelse. Bidrag til en Levneds- 
beskrivelse af Missionær Vilh. Rasmussen. M. Portr. 
(96 S.). (Aarhus). 05. Kristel. Bogforening, Vejle. 

0. 75. 

— Metodistkirken i Danmark 1858—1908. M. Illustr. 
(60 S.). 4. (Esbjerg). 08. Kristel. Bogforening, Vejle. 
1,00. 

— se: Zwingli, Ulrich. 01. 

— se: Methodismen. 03. 

Gabelsberger. Medlemsblad for De danske Gabelsberger 
Stenograf-Foreninger. Redig. af Chr. Christiansen og 
J. M. Jørgensen (og sidst af Marie Schrøder og J. A. 
B. Jensen). 6.— 13. Aarg. 01—08. For Medlem- 
mer. 

Gabelsberger-Stenografen. Medlemsblad for Stenograf- 
foreningen af 3. Juni. Redakt. 0. F. Jeppesen. 1. — 2. 
Aarg. 07 — 08. For Medlemmer. 

Gaboriau, E., Retssagen. Nr. 113. I— II. (222 + 294 
S.). 04. Nord. Folkeliteratur-Forlag. 

— Elskov og Had. Roman. (416 S.). 05. H. L. Elles- 
back. 2,08. 

— Guldtørst eller kvindelige Rænker. I — III. Næstved. 
(312 + 246 + 306 S.). Næstved. 05. Mich. Daniel- 
.sen & Co., Aalborg. 3,78. 

Gad, C, og 0. Ricard, Ved Sørgehøjtiden i K. F. U. M. 
til Minde om cand. theol. M. Sam. Jørgensen. (24 S.). 

01. Bethesda. 0,25. f. 

Gad, Emma, Gadens Børn. 4 Optrin af Hovedstadslivet. 
De indlagte Gadeviser af E. Søderberg. (160 S.). 03. 
(Schubothe). Gyldendal. 2,50. 

— Et Sølvbryllup. Lystspil i 3 Akter. (114 S.). 05; 
(Schubothe). Gyldendal. 1,00. *1,25. 

— Den mystiske Arv. Lystspil. (140 S.). 06. (Schu- 
bothe). 'Gyldendal. 2,25. 

— Guldfuglen. Lystspil i 4 Akter. (132 S.). 08. (Schu- 
bothe). Gyldendal. 2,50. 

— se: Teater-Bogen. 01. 

— se: Hjem, vort. 03. 

Gad, Urban, Moderne Teaterteknik. (Særtr. af »Berl. 
Tidende«). (24 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Gader og Bygninger i Kjøbenhavn med vedføjet Posl 
distriktbetegnelse. (53 Blade). OS. Ikke i Bogh, 

Gade-Spejlet. Gratis-BIad f. Nørrebro. Hdg. af Joh. Kiers- 
gaard og Emil Hansen. Nr. 1 — 3. Fol. Hellerup. 07. 
Udgiverne. Gratis. 

Gadstrup, Jens, Vejledn. i "Les Lanciers... (4 S.). Trane- 
bjerg. 07. Ikke i Bogh. 

Galassi, L. M., Del er altsammen tilfals for Penge. Over- 
sat af B. Heiberg. (14 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— En halv Time sammen med Jesu Moder eller Jomfru 
Marias ubesmittede Undfangelse. Oversat af B. Hei- 
berg. (16 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Galdra e5a snåspilabok, gomlu-Marinar leyndardémsfulla. 

I. (30 S.). Reykjavik. 05. 0. Bjbrnsson. 0,25. 
Galenos, Claudios, Raad for et epileptisk Barn. Overhal 

af Jul. Wiberg. (Særtr. af »Bibi. f. Læger«). (20 S.). 

07. Ikke i Bogh. 92 GALL — H. Gall, J., Salighedens Dag. Oversat, 4. Opl. (56 S.). 
Rønne. 03. »Budsk. fra Naadens Rige«. (Rønne). 0,25. 

Galle, C. F. L., se: Meddelelser om Isenkræmmerfor- 
eningen i Kbh. 1880—1905. 

Galle, K., Supplement til Fysikundervisn. t, Br. f. Semi- 
narier. M. 1 Bilag. (30 S.). Haslev. 08. R. Torkild- 
sen. 1,00. 

Gallet, L., Ujamileh. Syngestykke i 1 Akt. Musik af G. 
Bizet. Oversat af N. Liitz'høft. (16 S.). 05. Folmer 
Hansen. 0,40. 

Galster, J. G., Fra Land og Vand. Digte. (56 S.). Aarhus. 

04. Alb. Bayer. 1,50. 

— Æsopiske Fabler og andet. (72 S.). Aarhus. 05. Alb. 
Bayer. 1,00. 

Garn, P. K., En Missionærs Oplevelser i Sydindien. (58 

5. ). 07. Det danske Missionsselskab. 0,50. 
Gamborg, V. E., 4-eifrede Logaritmer og Antilogaritmer 

in. ni. (Gamborgs Logaritmetavle Nr. 1). (14 S.). 03. 
Gyldendal. 0,35. 

— 4-cifrede Logaritmer til de trigonometriske Funktio- 
ner m. m. (Gamborgs Logaritmetavle Nr. 2). (50 S.). 
03. Gyldendal. 0,90. 

— 5-cifrede Logaritmer og Antilogaritmer. 2. ændr. 
Udg. (Gamborgs Logaritmetavle. Nr. 3). (16 S.). 03. 
Gyldendal. 1,25. 

— Af dansk Livsforsikrings Historie. (Særtr. af »Det 
ny Aarhundrede«). (18 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— 4-cifrede Logaritmer til de trigonometriske Funktio- 
ner (med Decimalinddeling af Graden) m. m. (Gam- 
borgs Logaritmetavle Nr. 4). (12 S.). 06. Gyldendal. 
0,50. 

Gandrup, Carl, Konference ved Mindefesten for Holger 

Drachmann. Trykt s. Mskpt. (16 S.). Faaborg. 08. 

Alstrøm, Faaborg. 0,35. 
Gang, Tidens. Udg. af Karen Jensen. 1. — 2. Aarg. Fol. 

05—06. Udgiveren. 0,65. (Kvartl.). (1. Aarg. Nr. 

1—45. 1,56 kvartl.). 
Ganghof er, Ludw., Miskjendt. Roman. (»Berl. Tidendens 

Feuill.). (456 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— I Alperne. En baiersk Fortælling. (»Berl. Tidende« s 
Feuill.). (340 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Garborg, Arne, Den fortabte Fader. Oversat af A. Skram. 
(146 S.). 01. Gyldendal. 2,50. 

— Tyndi fa&irinn. A. Johannsson fjyddi. M. Portr. 2. utg. 
(96 S.). [1. Udg. 02]. Sey5isfjord. 03. D. Ostlund. 
1,00. 

— HuliSsheimar. t>ytt hefir Bjarni Jonsson fra V6gi. 
(168 S.). Reykjavik. 06. (Gubm. Gamalielsson). 1,50. 

Garde, Axel, Dansk Aand. Et Omrids til de sidste Aars 
Literaturhistorie. (186 S.). (Aarhus). 08. Gjellerup. 
2,50. 

Garderhaandbog t. Vejledn. f. Deltagerne i »Den kgl. 
Livgardes 250-Aars Jubilæumsfest«. Redig. af P. 
Hansen. (114 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Garfryrkjufélag, hifi islenzka, 1901. GarSyrkjufélags- 
årsrit 1895—1901. (32 S.). Reykjavik. 01. (Den 
isl. Havebrugsforening). 0,20. 

Gartneren. Medlemsblad for Beder Havebrugsskoles Elev- 
forening. Redig. af flere (sidst af 0. Chr. Jensen). 
1905—08. Aarhus. 05—08. For Medlemmer. 

Gartner-Tidende. Organ for »Dansk Gartnerforening«. 
Redig. af L. Helveg (senere af A. Berg, J. Simonsen, 
G. N. Brandt og sidst af P. Chr. F. Borregaard). 
17.— 24. Aarg. 01—08. Udgiverne, å 6,00. 

Gartner-Tidende, den frie. (Alm. dansk Gartnerforening). 
Ansvarh. C. Boe Frederiksen. 1. Aarg. 4. Odense. 06. 
For Medlemmer. 

Garvertidende, nordisk. Udg. af Garverforeningen. Redig. 
af V. Thaning. 24.— 31. Aarg. 4. 01—08. Garver- 
foreningen. 1,50. (Kvartl.). (Gratis for Medlemmer). 

Gasslander, K., se: Oculatus. 06. 

Gaston, Herberget i Skoven eller det hemmelighedsfulde 
Mord. Kriminalroman fra Rusland. (160 S.). 08. Wil- 
liam Sørensen. 0,50. GEMZØE. Gåtur, islenzkar, Jiulur og skemtanir, gefnar ut af Hinu 
isl. bokmentafjelagi. VI. 3. 03. [I— V. 87—95]. 03. 
Det isl. litt. Selskab. (Gyldendal). 2,00. 

Gavn og Glæde. Medlemsblad for Propforeningen P. 
Ansvarl. Gerh. Nielsen. Nr. 44 — 48. 4. (se: Medlems- 
blad). 08. For Medlemmer. 

Gebauer, Joh. Chr., Exempelbog til Harmonilæren. 3. Udg. 
revideret og forøget med Exempler af P. Rasmussen. 
(46 S.). 4. 08. Wilh. Hansen. 2,00. 

Geertsen, M., Forslag om Valg til Folketinget efter Stæn- 
der. M. 1 Tabel. (12 S.). Aarhns. 05. Forfatteren. 

0. 35. 

Gehrke, Joh., Mean velocity of the Atlantic currents 
running uorth of Scotland. With 4 fig. (18 S.). 07. 
(Høst). 0,75. 

Geijerstam, Gustaf af, Nils Tufvesson og hans Moder. 
Roman. Aut. Overs, ved V. Holm. (272 S.). 03. V. 
Pio. 3,50. 

— Andreas Vik. Af Skærgaardens Saga. M. Vigu. af 
Axel Sjoberg. (150 S.). 05. Gyldendal. 2,50. *3.50. 

— Karen Brandts Drøm. En Roman fra gamle Dage. 
Oversat fra Svensk af Joh. Magnussen. (232 S.). 05. 
V. Pio. 3,00. 

— Brødrene Mork. En Herregaardsroman. Oversat af 
L. C. Nielsen. (304 S.). 06. Gyldendal. 4,50. 

— Sjælenes Kamp. Roman. (280 S.). 06. V. Pio. 3,50. 

— Farlige Magter. Oversat af Chr. Krohg. (300 S.). 
07. Gyldendal. 4,50. 

— Bogen om Lille-Bror. Et Ægteskabs Roman. Aut. 
Oversættelse af Charlotte Hilditch. (Af »Gyldendals 
Bibi.«). (202 S.). 08. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Den evige Gaade. Roman. Oversat af N. Hoffmever. 
(184 S.). 08. V. Pio. 3,00. 

Geilager, A. J., Bakkegaardsmandeu. Fortællin?. (170 

S.). 06. Milo. 2,50. 
Geill, Chr., Forbrydelsens Aarsager og Forebyggelse. (12 

S.). 02. (J. Erslev). 0,20. 

— Alkohol og Forbrydelse. (44 S.). 04. (Gad). 0.35. 
[25 Ekspl. 7,00]. 

— Kriminal-antropologiske Studier over danske Forbry- 
dere. (358 S.). 06. (J. Lund). 4,50. 

— Drikfældighedens Følger for Individet og Samfundet. 
(Særtr. af »Til Ædrueligheds Fremme«). (28 S.). 07. 
Ikke i Bogh. 

Geislers Kriminalbibliotek. Nr. 1. Nihilistinden i Kø- 
benhavn. 4. 08. Geislers Bogtrykkeri. 0,25. 
Geisler, Chr., Lærebog i a-capella Saug. 1. H. (58 S.). 

01. 0,75. — 2. Del. (64 S.). 01. 1,00. — 3. Del. 
(42 S.). 06 .1,00. 01—06. Wilh. Hansen. 2.75. 

— Metodisk Sangbog for Smaaborn i 7 — 10 Aars Alde- 
ren. 120 Sange. 1. H. (48 S.). 02. 0,65. — 2. H. 
(36 S.). 03. 0,65 — 3. H. (42 S.). 04. 0,65. 02— 

04. Wilh. Hansen. 1,95. 

— Et Foredrag holdt ved det nord. Skolemøde i Kbh. 
og med et Forord forsynet. (10 S.). 05. (Reitzel). 
0,25. 

— Enstemmige Fædrelands- og andre Sange med et Til- 
læg af Canons, udg. til Skolebrug. 1. H. (48 S.). 07. 
Wilh. Hansen. 0,75. 

Geismar, Ed., Kristendom og Udvikling. (232 S.). 03. 
Gad. 3,75. 

— Straaler fra Kristi Kors. I. Korsets Ord 0? Uni- 
tarisme. (16 S.). 07. — IL Bag Forhænget. (16 

5. ). 07. — III. Underet i Kristendommen. (16 S.). 
07. — IV. Livsglæde og Selvtugt. (16 S.). 07. 07. 
Gad. å 0,25. 

Geleff, Ludv., Formlære-Tabel. 3. Opl. (4 S.). 07. Gyl- 
dendal. 0,05. 

G el er t, 0., se: Ostenfeldt, C. H., Flora arctica. I. 02. 

Gemzøe, A., Ved Else Marie Jensen f. Skaanuiugs Jorde- 
færd. (6 S.). Skive. 07. Ikke i Bogh. 

Gemzøe, H., se: Fortolknina:er til cræske og romerske 
Forfattere. VII— IX. 01—02. K. J. GEMZØE— GJELLERUP. 93 Gemzøe, K. J., Om Aalens Alder og Vækst. (Særtr. af 
»Fiskeriberetningen« f. 1905—06). M. 1 Tstbel. (30 
S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 

General-Rapport fra den danske Delegation ved den i 
Haag i 1907 afboldte 2. internat. Fredskonference. 
(266 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 

Generalstaben. 1808 — 20. Januar — 190S. (108 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

Gengivelse af udenlandske Skrifter i Udtog og Bearbej- 
delse ved A. Levinsen. I. J. Urquhart, Jordlagenes 
Vidnesbyrd om Syndfloden. II. E. Kbnig, Den gam- 
meltestamentlige Kritiks nyeste Principer. (64 S.). 
05. (Gad). 0,50. 

Gennem to hundrede Aar! Eller John Wesley og Me- 
thodismen. M. Illustr. (16 S.). Aarhus. 02. Kristelig 
Bogforening, Vejle. 

Gennem den snævre Port. Et Livsbillede fra Kanada. 
Efter Engelsk ved C[hristiue] M[ønster]. (116 S.). 
Odense. 03. Milo. 0,80. 

Gennem Jylland. Udg. af Samvirkende jydske Turist- 
foreninger. (Særtr. af »Jernbanereklamens Rejse- ogj 
Turistbog«). M. Illustr. og Kort. (24 S.). 4. Aarhus. 
07. Ikke i Bogh. 

Genopførelse, Christiansborgs, med et Udvalg af Projekter 
fra Skitsekonkurrencen 1904. Tillægshæfte til »Archi- 
tekten«. Bind VII. (70 S.). 05. »Architekten«s Exped. 
1,50. 

Gentofte Kommunes Avis, se: Hellerup Avis. 
Gjentofte Sogns Ugeblad. Ansvarl. Redakt. Bendtsen. 

1. Aarg. Nr. 1—27. 4. 04. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 
Geografi, Børnenes. I. Danmark. Af Joh. Elbæk. Omarb. 

af K. Byrjalsen. 3. Udg. (104 S.). Aalborg. 07. 0,40. 

— III. Rusland eller Østeuropa ved Joh. Elbæk. Tysk- 
land eller Mellemuropa ved x + y + z. England ved 
Ferd. Petersen. 2. Udg. (80 S.). Aalborg. 07. 0,45. 

— V. Krogsgaard, A. M. R., Svejts. — Ludv. N. | 
Hedeluud, Spanien og Portugal. — Sig. Kristensen, 
Grækenland. (58 S.). Aalborg. 06. 0,40. 06—07. 
K. Byrjalsen. (Klastrup v. Hjørring). 1,25. 

George, Henry, Arbejdets Kaar. Oversat af J. E. Lange. 
(Husmandens Bogsamling). (122 S.). Ringsted. 04. 
Ikke i Bogh. 

— Verdensbetragtning, samt hans Stilling til Socialis- 
men. Uddrag ved S. J. Loria. (136 S.). 04. Peter 
Hansen. 2,00. 

— Om Rum og Tid. En kortf. Kritik af Kants og 
Schopenhauers Filosofi. (Særtr. af » Verdensbetragt- 
ning«). (18 S.). 04. Peter Hansen. 0,35. 

— Arbejdets Kaar. Overs, af J. E. Lange. 3. Udg. 
(96 S.) . (Slagelse). 07. Gyldendal. 0,65. 

— Fremskridt og Fattigdom. Oversat af J. E. Lange. M. 
1 Portr. 2. Oplag. (308 S.), fl. Opl. 05]. 08. Gyl- 
dendal. 3,75. 

George, Henry, den Yngre, besvarer Spørgsmaal om 
Enkelt-Skatten. Oversat fra Engelsk til »Henry 
George-Bladet« s Føljeton. (16 S.). Aarhus. 06. Ikke 
i Bogh. 

George, Henry, og Højskolen. En Drøftelse i »Højskole- 
bladet« 1908 mellem Poul la Cour og Jacob E. Lange, 
S. Berthelsen og K. J. Møller. (Særtr. af »Højskole- 
bladet«). (84 S.). (Kolding). 08. Exped. af »Ret«. 
(Slagelse). 0,50. 

George-Bevægelsen, Henry, i Englands Underhus. (8 S.). 
03. Ikke i Bogh. 

George-Bladet, Benry. Social-politisk Ugeblad. Rodakt. 
Edv. Hansen og J. L. Bjørner. 1. — 3. Aarg. Fol. 
Aarhus. 06—08. Udgiverne, a 1,00. (0,30 kvartl.). 

Gerard, E. Dorothea, Herkulesbadet. ("Heri. Tidende« s 
Feuill.). (596 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Ulrika. Roman. (»Berl. Tidende«s Feuill.). (464 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Miss Riddell. Ronian. (»Berl. Tidende«s Feuill.). 
(224 S.). 04. Ikke i Bogh. Gerard, E. Dorothea, To polske Brødre. (»Aarhus Stifts- 
tidende«s Feuill.). (392 S.). Aarhus. 04. Ikke i Bogh. 

— Skæbnens Luner. Roman. (»Randers Dagblad«s Føl- 
jeton). (512 S.). Randers. 05. Ikke i Bogh. 

— Reata. Roman. (»Berl. Tidende«s Feuill.). (1028 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

Gerard, Morice, Kystens Hemmelighed. Fortælling for 
Ungdommen. Fra Engelsk ved J. Høher. (108 S.). 
Odense. 06. Milo. 1,00. 

Gerhardt, Gennem Portene. Fortælling. (Gudel. Smaaskr.). 
(46 S.). 04. K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 

— Det store Maal. Fortælling. (Gudel. Smaaskr.). (44 
S.). 08. K. Foren. f. i. Miss. 0,20. 

Gerstacker, Friedr., En Moder. Roman. (»Randers Dag- 
blad« s Føljeton). (706 S.). Randers. 04. Ikke i 
Bogh. 

(»Aalborg Stiftstidendens Føljeton). (706 S.). Aal- 
borg. 04. Ikke i Bogh. 

— se: Juletræ, det første. 06. 

Gertz, Martin Clarentius, Om Undervisningen i Mellem- 
skolen. Beretning og Forslag. (60 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Historisk Læsebog i Middelalders-Latin. (250 S.). 

05. (Universitetspedelleu). 4,50. 

— Om Undervisningsplanen f. Gymnasiet og om Eksa- 
mensordningen m. m. Beretning og Forslag. (84 S.). 

06. Ikke i Bogh. 

— Knud den Helliges Martyrhistorie. (Universitets- 
Festskrift). (128 S.). 07. (Universitetspedelleu). 4,00. 

— se: Henrichsen, R. J. F. 05. 

— se: Til Minde om P. M. Gertz. 07. 

— se: Vitæ sanctorum Danorum. 1. H. 08. 
Gesamtbericht fiber die Arbeit der Periode Juli 1902 — 

Juli 1904. Mit 10 Anlagen. (Conseil permanent 
internat, pour l'exploration de la mer). M. 17 Planer. 
(502 S.). 4. 05. (Høst). 15,00. 

Gesetz vom 1. April 1905 fiber Musterschutz in Dane- 
mark, iibersetzt von Viggo C. Eberth & Marcus- 
Møller. (16 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Gesetz betreffs der Vertilgung von Ratten im Konigreiche 
Danemark nebst Erlauterungen zur praktischen Durch- 
fiihrung dises Gesetzes. (16 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Ghislanzoni, Aida. Opera i 4 Akter. Overs, af A. Zinck. 
Musiken af Verdi. 2. Opl. (56 S.). 03. Gyldendal. 
0,50. 

Giacosa, G., og L. Illica, Boheme. (Kunstnerliv). Opera i 
4 Akter. Oversat af S. Levysohn. Musiken af G. 
Puccini. (32 S.). 08. (Schubothe). Gyldendal. 0,50. 

Gjalderhornet eller Den fælles »Knaldepisk« for Ele- 
verne paa Ladelund i Vinteren 1905 — 06. Trykt s. 
Mskpt. (66 S.). Vejen. 06. Ikke i Bogh. 

Gjallandi. 1.— 3. arg. Ritstj. Témas 0. ArnfjorS. Rey- 
kjavik. 07—08. Udgiveren. 

Gjallarhorn. 1. — 3. år. Utg. Bernh. Laxdal og J6n Ste- 
fånsson. Fol. Akureyri. 02 — 05. Udgiverne, å 2,80. 
(I Udi. å 3,80). 

Gibbon, Percival, Fru G robelårs Livserfaringer. Oversat 
af Ludv. Holstein. (196 S.). 07. Gyldendal. *2,50. 

Giberne, A., Gennem Brændingen. Overs, fra Engelsk. 
(184 S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 0,75. *1,50. 

Gjedser— Warnemunde. M. Illustr. (48 S.). 05. Ikke 
i Bogh. 

Tysk Udg. (48 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Gjellerup, Karl, Tankelæserinden. Sjadlandsk Præste- 
gaardsidyl. (374 S.). 01. Gyldendal. 5,50. 

— En Idealist. Skildring af Epigonos. Jubilæumsud- 
gave. M. 1 Portr. (256 S.). 03. Gyldendal. 4,00. 

— Offerildene. Et Legendestykke. (98 S.). 03. (Schu- 
bothe). Gyldendal. 2,50. 

— Romnlus. 3. Udg. 111. af F. Henningsen, Portr. af 
P. S. Krøyer. (232 S.). 03. (Schubothe). Gyldendal. 
1,00. *5,50. 

— Offerildene. Musik af G. Schjelderup. (Tb. Rep. Nr. 
238). (8 S.). 04. (Schubothe). Gyldendal. 0,15. 94 GJELLERUP— GLYPTOTHEK. Gjellerup, Karl, ELskovsprøven. Eii Borgscene i Niebe- 
lnngenvers. (96 S.). 06. Gyldendal. 1,75. 

— Pilgrimen Kamanita. Omslagstegn. af G. Heilmann. 
(378 S.). 06. Gyldendal. 5,75. 

— Den fuldendtes Hustru. Et Legendedrama. (204 S.). 
07. Gyldendal. 5,50. 

— Germanernes Lærling. (Af »Gvldendals Bibi.«). (400 
S.). 08. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

Gjelsted-Posten. Ugeblad for Gjelsted og' Omegn. Ansvarl. 

C. Hansen og V. Bjerrum . 1. — 2. Aarg. Fol. Assens. 

04—06. Udgiverne. 0,65. (Kvartl.). 
Gjems-Selmer, Agot, Den Gang — . Af mit Livs Digt. 

M. 1 Portr. (188 S.). 04. Gyldendal. 3,00. *4,50. 

— Kvinderne i Bjornsons Digtning. Essay. (170 S.). 
07. Gyldendal. 2,75. 

Gjerløff, N. S., Hist. Lærebog for Mellemskolen. I. 

Tiden indtil 1660. M. 5 Kort, (196 S.). 04. *2,25. 

II. Tiden fra 1660 til 1905. M. 3 Kort. (164 S.). 

05. *2,00. 04—05. Prior. *4,25. 
Gjernals, G. F., Den tekniske Forening 1877—1902. 

(Særtr. af »Den tekn. Foren. Tidsskr.«). M. Illustr. 

(22 S.). 4. 02. Ikke i Bogb. 
Gierulff, A., Niels Nielsen. Ved Begravelsen d. 12. Juui 

1907. (8 S.). Odense. 07. Ikke i Bogh. 
Giesegaard, Stamhuset, og de grevelige Schack'ske Fidei- 

kommisgodser Gram og Nybøl. Trykt s. Mskpt. (Udg. 

af P. B. C. Westergaard). M. 8 Bill. og 6 Stnitvl. 

(16 S.). 4. 05. Ikke i Bogb. 
Gjessing, Vald., Tider for Indlevering af II- og Fragt- 
stykgods fra samtl. Stationer i Kbb. (12 S.). 4. 05. 

Ikke i Bogh. 

Gjevnøe, H. P. H., Fire Foredrag om Skabelsen, bibelsk 
og naturvidenskabelig betragtet. (124 S.). 02. Fri- 
modt. 1,50. 

Gigas, Emil, Litteratur og Historie. Studier og Essays. 
3. Samling. (372 S.). 02. (Gad). 4,50. 

— Spanien omkring 1789. Efter D. G. Moldenhawers 
Rejsedagbøger. (236 S.). 04. (Gyldendal). 3,00. 

— En theologisk Professors diplomatiske Mission. (Særtr. 
af »Hist, Tidsskr.«)- (70 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— se: Katalog over Erhvervelser af nyere udenlandsk 
Litteratur v. Statens offentl. Bibliotbeker. 1901—02. 

— se: Katalog over det st. kgl. Bibliotheks Haandskrif- 
ter. I— II. 03—06. 

Gigt. (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udg. v. C. 

Nyrop af Selsk. f. Udgivelse af Kilder til dansk Hist. i 

I — II. (816 + 648 S.). 95—04. (Gad). 11,50. 
Gildet i Skoven. Folkevise, illustr. af P. Krohn. 4. 

forbedr. Udg. (16 S.). 4. 02. Lebm. & Stage. *1,25. 
Gilmour, J., Blandt Mongolerne. Overs, fra Engelsk. 

(322 S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 1,25. *2,00. 
Gilson, Gust., Description d'un sondeur-collecteur et 

remarques sur le prélévement d'échantillons du fond 

de la mer. Avec 1 planche. (12 S.). 06. (Høst). 

1,00. 

Ginnerskov, N. P., Legems- og Sundhedslære til Skole- 
brug. (96 S.). 04. Hagerup. *1,25. 

— Om Fiskene. Et Hjælpemiddel ved Undervisningen. 
2. Opl. (12 S.). Randers. 05. (J. Bachmann). 0,25. 

Girdlestone, R. B., Hebraisk Kritik i dens Forhold til 
Spørgsmaalet, om Skriften er bleven forvansket. Over- 
sat ved Alfr. Levinsen. (68 S.). 04. J. Lorenzen. I 
0,80. 

Girndt, 0., Føreren. Novelle. Aut. Oversættelse ved Job. 

Petersen. (96 S.). Nestved. 04. Gratis Tillæg til 

»Nestved Tidende«. 
Gislason, Astvaldur, HeimatruboB. Svar til »Nor5ur- 

lands« m. m. (16 S.). Reykjavik. 03. Forfatteren. 

0,10. 

Gislason, Magnus, se: Sammndsson, Jens. 06. 
Gislason, Sigurbjbrn A., Smasaga ur Revkjavikurlifinu. 
(16 S.). Reykjavik. 02. Forfatteren. 0,35. Gislason, Sigurbjorn A., Hinzta kveSjan. (Vekjarinn. 
Nr. 6). (48 S.). Reykjavik. 06. Forfatteren. 0,25. 

— se: Jélagjofin. 01. 

— se: Surnargjofin. 02. 

— se: Vekjarinn. 03—06. 

— se: Sj6mannas6gur. Nr. 1. 04. 

Gislason, t>orsteinn, Jonas HaUgrimsson. Fvrirlestur. 
(32 S.). SeySisfjorSur. 03. Ikke i Bogb. 

— Nokkur kvæ5i. (64 S.). Revkjavik. 04. S. Evmuuds- 
son. 0,40. 

— Riss. Smågreinar um ymisleg efni. (80 S.). Sey5:-- 
fir&i. 05. S. Eymundsson. 0,60. 

(Gjødesen, Chr., og Joh. Keller), En lille Bibelhistorie f. 
Aandssvageskolen. Udg. af de Kellerske Anstalter. 
(46 S.). Vejle. 01. Ikke i Bogh. 

G i ø r t z - B e h r e n s, V. C. C. B., se: Post-Adressebog 
f. Skive etc. 07. 

Gladsaxe-Herløv Sognetidende. Organ for kommuuale 
Interesser. Redig. og udg. af V. Paludan-Nielsen. 
1. Aarg. Nr. 1 — 12. Fol. (se: Slaugerupbanens Op- 
lands Avis). Lyngby. 08. Udgiveren. 0,65. (Kvartl.). 

G 1 a h n, K., se: Lov om højere Almenskoler. 07 — 08. 

Glahn, V., Minder fra Frederiksberg Kirke. Nogle Præ- 
dikener samt Talerne ved hans Jordefærd. M. 1 
Portr. (84 S.). 08. (Aug. Bang). 1,50. 

— se: Sange og Salmer, bibelske. 6. Udg. 06. 
Glamsbjærg Dagblad. Udg. Kl. Berntsen. Ansvarl. 

Redakt. II. Klausen. 1. Aarg. Fol. Assens. 06 — 07. 
Udgiveren. 2,25. (Kvartl.). 
Glarbo, Chr., Den kristelige Erkendelse. I. Hist. Ind- 
ledning. (256 S.). 05. Gyldendal. 3,50. 

— Ledetraad i Romerbrevet. (58 S.). 06. Gvldendal. 
1,50. 

Glarbo, G., Folketingsvalget 29. Maj 1906. Valgskema 
med en Oversigt over hver Folketingskres' Hi^t. 
(48 S.). 06. (Busck & Wisbech). 0,25. 

Glarbo, 0. N., se: Luthers Katekismus. 02. 

Glemsomhed. Af M. v. 0. Overs, fra Tvsk ved M. Blæ- 
del. (»Kirkeklokkeu..s Feuilleton). (38 S.). 02. (K. 
Foren. f. i. Miss.). 0,20. 

Glimt. Nye Sange til bekendte Melodier Af X. Chr. 
N[ielsen]. Nr. 1—3. 04—05 .Udgiveren, å 0.10. 

G loer felt, Clara, se: Sang og Leg. 07. 

Gloser til 50 Kapitler af 4. Bog i Ciceros 2. Aukla°:etale 
imod Cajus Venes. (32 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Gloser til Chambers expressive readers book. I. (26 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

Glumsøe, E. C, Skriftlæsuingsbog for Almueskolen. 5. 
Udg. (Autogr.). (128 S.). 01. J. Erslev. *1.3o. 

Gliimer, Claire von, Sonet. Roman. (96 S.). 02. »Roman- 
bladet« s Forlag. 

Glyn, Elinor, Elisabeth. (»Politiken.. s Føljeton). (332 
S.). 02. Ikke i Bogh. 

— En ung Dames Dagbog. Aut. Overs, ved Jobs. Mag- 
nussen. M. 1 Portr. (314 S.). 03. Gyldendal. 4.50. 

— Skæbnens Omskiftelser. Roman. Aut. Oversættelse 
ved Jobs. Magnussen. (»Hjemmet »s Romanbibl.). (112 
S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Hans Dronning. En Kærlighedshistorie. Oversat af 
Ella Melbye. (244 S.). Aarhus. 08. Forlaget af 1907. 
3,50. 

Glyptothek, Nv Carlsberg. Album med 30 Bill. Moderne 

Skulptur. (32 S.). 05 .Tryde. 1.00. 
Glyptothek, Ny Carlsberg. Fortegnelse over Billeilli 

arbejder fra den nyere Tid og Renaissancen samt 

Medailler, Malerier og Tegninger. M. 2 Planer. (88 

S.). 05. Glyptotheket. 
Glyptothek, Ny Carlsberg. Verzeiehniss der Bildhajner- 

arbeiten der neueren Zeit und der Renaissance etc. 

M. 2 Planen. (64 S.). 05. Glyptotheket. 
Glyptothek, Ny Carlsberg. Helbig-Museet. Fortegnelse 

over Gjenstandene ved Carl Jacobsen. (82 S.). 06. 

Glyptotheket. 0,50. GLYPTOTHEK— GOOD-TEMPLAR. 95 Glyptothek, Ny Carlsberg. Album med 30 Bill. Antik 

Skulptur. (32 S.). 07. Tryde. 1,00. 
Glyptothek, Ny Carlsberg. Fortegnelse over de autike 

Kunstværker. M. 2 Planer og 1 Tabel. (352 S.). 07. 

Glyptotheket. 1,00. 

Billedtavler. (22 S.). 4. 07. (Tryde). 25,00. 

Glyptothek, Ny Carlsberg. Fortegnelse over Kunstværkerne 

i den moderne Afdeling. 4. Opl. M. Illustr. (120 S.). 

07. Glvptotheket. 0,50. f. 

Glyptothek, Ny Carlsberg. M. 16 TvI. 4. 07. Budtz 

Muller & Co. 1,00. 
Glædesbudskabet efter Matthæus. I ny Oversættelse ved 

Axel Sørensen. 3. gennems. Udg. (56 S.). 08. Gad. 

0,60. 

Glædesbudskabet efter Markus. I ny Oversættelse ved 
Axel Sørensen. 3. gennems. Udg. *(38 S.). 08. Gad. 
0,60. 

Glædesbudskabet efter Lukas. I ny Oversættelse ved 
Axel Sørensen. 3. gennems. Udg. (60 S.). 08. Gad. 
0,60. 

Glædesbudskabet efter Johannes. I ny Oversættelse ved 
Axel Sørensen. 3. gennems. Udg. (46 S.). 08. Gad. 
0,60. 

Glockner, G., 5 og 7. Kriminalroman. (44 S.). 02. L. 
Eiby. 0,50. 

Gnisten. For Kunst og Satire. Ansvarh. Redakt. Jens 
Pedersen. 1. Aarg. Nr. 1 — 13. 4. 07. Udgiveren. 
1,25. (Kvart!.). (0,25 pr. Nr.). 

Gnudtzmann, Albert, Det stille Vand. En Fortælling om 
Ungdom. (264 S.). 01. Gyldendal. 3,50. 

— En Særlings Roman. (266 S.). 02. Gyldendal. 3,75. 

— I Blinde. Skuespil i 1 Akt. (48 S.). 03. Gyldendal. 
0,75. 

— Randa Dige. Fortælling. (184 S.). 03. Gyldendal. 
2,75. 

— Departementchefens Brodersøn. Roman. (260 S.). 
05. Gyldendal. 4,00. 

— Feltmans Samlinger. Lystspil i 4 Akter. (142 S.). 
05. Gyldendal. 2,00. 

— Den romantiske Fader. Komedie i 1 Akt. (48 S.). 

08. Gyldendal. 

— se: Teater-Bogen. 01. 

— og Helmer Lind, Stor-Køhenhavn. Skildringer og 
Bill. af Byen og dens Liv i vore Dage. I — II. M. 30 
Billedbilag. (452 + 430 S.). 07—08. Gyldendal. 16,50. 
* 20,00. 

Godin, Amélie, Udvalgte Eventyr, ved M. Markussen. 

Illustr. Pragtudgave. I— II. M. 2 Farvetr. (116 + 

114 S.). 07. E. Jespersen, å *1,50. 
Godthaab. Meddelelser fra Styrelsen til Medlemmerne i 

Oplvsningsselskabet Godthaab (senere: Medlemsblad). 

Ansvarh. H. K. Hækkerup. 1.— 8. Aarg. 01—08. 

For Medlemmer. 
Goethe, Faust. Oversat af P. Hansen. Folke-Udgave. 

(592 S.). 02. Gyldendal. å,50. *6,75. 

— Wilhelm Meister. Paa Dansk ved 0. Madsen. (470 
S.). 04. A. Christiansen. 3,85. 

Goldschmidt, Har., Rentabilitetsforsøgene. En Redegø- 
relse. (Særtr. af »Landmandsblade«). (14 S.). 05. 
G videndal. 0,25. 

— Vejledn. i Bedømmelsen af Hestens Ydre. M. 267 
Afbildn. 2. Opl. (356 S.). 07. Gyldendal. 5,50. 
*7,00. 

— se: Beretning, 1. — 2., om Rentabilitets-Fodringsfor- 
Bøg med Malkekøer. 03—04. 

— og C. Klingberg, Avlen af forædlede Heste i Dan- 
mark. (22 S.). 01. Alb. Sørensen. 0,50. 

— og C. Moesgaard Kjeldsen, Fodringsforsøgene belyst 
ved Forsøgslaboratoriets 50. Beretning. Et Gensvar. 
(24 S.), ur,. Gyldendal. 0,35. 

Goldschmidt, Joseph M., Beretning om Foreningen »Ez 
Chajim«s 25-aarige Virksomhed 1877—1902. (20 S.). 
02. Ikke i Bogh. Goldschmidt, Meir, En Jøde. Fortælling. 4. (Titel-) Udg. 
M. 1 Portr. (416 S.). 06. Gyldendal. 6,00. 

— Udvalgte Arbejder. Udg. af Dansklærerforeningen 
ved K. Bokkenheuser. (94 S.). 06. Gyldendal. 0,50. 

— Ravnen. Fortælling. (Af ».Gyldendals Bibi.«). (352 

5. ). 07. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— (Skrifter) i Folkeudgave. Udvalget og Tekstrev isionen 
ved Jul. Salomon. 1.— 50. H. 08—09. Gyldendal, å 0,50. 

Goldschmidt, Th., Sproglig Anskuelsesundervisning. En- 
gelsk til Selvstudium. Teksten: K. Thaning. (102 S.). 

4. 02. Gyldendal. *3,50. 

— Sproglig Anskuelsesundervisning. Franske Billed- 
Gloser. 4. Udg. Med Lydskrift. (82 S.). 4. 04. Gyl- 
dendal. *2,65. 

— Italienske Billed-Gloser med Tekstøvelser. Tekst ved 
Signora Justo. (76 S.). 4. 05. Gyldendal. *4,00. 

— Italiensk Lomme-Parlør. Den allernødvendigste Sprog- 
bagage for en Romafarer ved Renato Luzi. (110 S.). 

06. Gyldendal. *1,50. 

— Fransk Lomme-Parlør. Den nødvendige Sprogbagage 
for en Pariserfarer. 2. Udg. (86 S.). [1. Udg. 03]. 

07. Gyldendal. *1,50. 

— Engelsk Lomme-Parlør. Den allernødvendigste Sprog- 
bagage for en Londonerfarer, ved Miss Hakewill. 2. 
Opl. (86 S.). [1. Opl. 03]. 09. Gyldendal. *1,50. 

— Tysk Lomme-Parlør. Den allernødvendigste Sprog- 
bagage, ved H. Wulff. 2. Opl. (102 S.). [1. Opl. 03]. 
09. Gyldendal. *1,50. 

— Fransk Billed-EIementarbog. 3. Udg., se: Schiøtt, Jul. 
02. 

Goll, Aug., Forbrydelse og Straf. 6 populære Foredrag 
for Højskolelærernes Universitetskursus. (166 S.). 05. 
Gad. 2,50. 

— Forbrydertyper hos Shakespeare. Seks Foredrag. M. 
Omslag'stegn. af H. Tegner. (192 S.). 07. Gyldendal. 
3,50. 

— se: Forhandlingerne paa Dansk Kriminalistforenings 
2.-6. Aarsmøde. 01—08. 

Gommesen, Anders, Amalie Lund. (Særtr. af "Højskole- 
bladet«). M. Portr. (8 S.). Kolding. 08. Ikke i Bogh. 

— og H. Rosendal, Hvad man ser fra Toget. I. Kjø- 
benhavn— Gjedser. M. 1 Kort. (38 S.). 0,25. — II. 
Kallundborg — Slagelse — Skjelskør — Næstved. M. 1 Kort 
(30 S.). 0.20. — III. Frederikssundsbanen. M. 1 
Kort. (12 S.). 0,15. — IV. Kjobenhavn— Kallund- 
borg. M. 1 Kort. (28 S.). 0,20. — V. Kjøbenhavn— 
Helsingør. M. 1 Kort. (24 S.). 0,20. — VI. Kjø- 
benhavn — Korsør samt Sorø — Vedde. M. 1 Kort. (34 

5. ). 0,25. — VII. Vamdrup — Aarhus. Ved Marius 
Sørensen. M. 1 Kort. (22 S.). 0,20. — VIII. Aarhus 
—Frederikshavn. M. 1 Kort. (24 S.). 0,20. — IX. 
Fredericia — Korsør og Tommerup — Assens. M. 1 Kort. 
(34 S.). 0,25. — X. Lunderskov— Esbjerg, Esbjerg- 
Holstebro, Holstebro — Langaa, Hobro — Løgstør samt 
Bramminge— Vedsted. M. 1 Kort. (32 S.). 0,25. — 

XI. Struer— Thisted. M. 1 Kort. (18 S.). 0,15. — 

XII. Skanderborg— Skjern. M. 1 Kort. (32 S.). 0,25. 
- XIII. Holstebro — Herning — Viborg — Aalestrup. M. 

1 Kort. (34 S.). 0,25. — XIV. Aarhus— Ryomgaard 
— Grenaa; Ryomgaard — Randers. M. 1 Kort. (32 S.). 
0,25. 06. Statsbanerne. 3,05. 
Gommesen, P., og S. P. Petersen, Svinets Avl og Pleje. 
M. Illustr. (150 S.). Aarhus. 08. »Dansk Landbrug, s 
Forlag. 2,00. 

Goncourt, Edm. de, De to Klownor. (Les frercs Zongano). 

Oversat af C. Michelsen. M. Portr. (182 S.). 07. 

A. Chris! iansen. 1,(10. f. 
Good-Templar, national. Offic. Organ for D. N. G. 0. 

Udg. og redig. af N. P. Christensen. 1. — 2. Aarg. 4. 

Aalborg og Kbh. 00—01. Udgiveren. 0,35. (Kvartl.). 
Good-Templar. Bla8 stdrstukn Islands af I. 0. G. T. 

5. — 7. årg. Åbyrgftarm. Sigurftur Jonsson, (jfr. Tem- 

lar). Reykjavik. 01 — 04. Storlogen. 96 UOOD-TEMPLAR — R. GRAM. Good-Templar, Danmarks. Redakt. Niels J. Petersen (og 
fra 8. Aarg. P. W. Abrahamsen). 5. — 10. Aarg. Fol. 
(se: Familieveuneu). Nykjøbing F. og Slagelse. 01 — 
06. Udgiverne. 0,40. (Kvart!.). 

Good-Templar, Danmarks national. Offic. Organ for D. N. 
G. 0. Redig. af P. S. Lund (senere af P. Nørgaard og 
Chr. Larsen, sidst Ditlev Nielsen). 1. — 7. Aarg. Fol. 
Korsør og Kbh. 01 — 08. Udgiverne. 0,65. (Kvartl.). 

Good Templar, dansk. Offic. Organ for Danmarks Stor- 
loge. Redakt. P. Hansen (og senere P. Aarseth). 
15.— 22. Aarg. 4. Aalborg og Ribe. 01—08. Ud- 
giverne. 0,45. (Kvartl.). (15. — 17. Aarg. 0,50 
kvartl.). 

Good-Templar, den lille. Organ for Børnelogerne af 

I. 0. G. T. Redig. af Ernst Gøbel. 14. Aarg. 4. 

Aalborg. 01. (P. Hansen, Aalborg). 0,10. (Kvartl.). 
Good-Templar, nordisk. Udg. af Danmarks Storloge af 

N. I. 0. G. T. Redig. af Jørgen Lund. 10.— 17. Aarg. 

Fol. 01—08. Udgiveren. 0,50. (Kvartl.). 
Good-Templar, den frie Medlemsblad for »Den frie 

Good Templarorden i Danmark«. Ansvarh. Will. Olsen. 

1. — 2. Aarg. Fol. 05—06. For Medlemmer. 
Good-Templar-Orden, Danmarks. 1893—1908. Udg. af 

Storlogen. M. Illustr. og 1 Tvl. (74 S.). (Slagelse). 

08. Ikke i Bogh. 
Good Templar Ordenen gennem 25 Aar (I. 0. G. T. i 

Danmark). Et Festskrift, udg. af Danmarks Storloge 

ved P. Aarseth, L. Ernst og H. Nonboe. M. 1 Kort. 

{96 S.). (Aalborg). 05. L. Ernst, Aarhus. 1,00. 
Go o s, C., se: Døvstumme-Institut, det kgl., 1807 — 

1907. 07. 

Goos, C, J. Nellemann og H. Øllgaard, Anders Sandøe 
Ørsteds Betydning for den danske og norske Rets- 
videnskabs Udvikling. 3. Afd. I— II. (438 S.). 04. 
8,00. — III. (304 S.). 06. 8,00. 04—06. Hagerup. 
16,00. 

Goos, K., se: Samling af Retsregler f. det højere Skole- 
væsen. 02. 

Gordon, P., Den store Forsoningsdag. En Fortælling. 
(Gudel. Smaaskr.). (20 S.). 04. K. Foren. f. i. Miss. 

0. 10. 

Gordon, S. D., Kraften fra det Høje. Paa dansk ved Ida 
Berthelsen. Digtene oversat af Falk Rønne og V. Gre- 
gersen. Med et Forord af Olf. Ricard. (232 S.). 06. 
(Bethesda). 2,50. 

— Vækkelsen i Sichar. Aut. Oversættelse af Ida Ber- 
thelsen. (30 S.). 07. (Bethesda). 0,40. *0,65. 

— Arbejdet i Aandens Kraft. Aut. Oversættelse af Ida 
Berthelsen. Digtene oversat af Falk Rønne. (232 S.). 
08. Bethesda. 2,50. 

Gorki, Maxim, Varenka Olessov og andre Fortællinger. 
Aut. Oversættelse fra Russisk af J. Weihe. (238 S.). 

01. Gyldendal. 2,50. 

«— Mørke Billeder. Aut. Overs, fra Russisk ved J. Weihe. 
M. Portr. (224 S.). 02. Gyldendal. 2,50. 

— Fomå Gordéjef. En Roman. Aut. Overs, fra Russisk 
ved J. Weihe. (348 S.). 03. Gyldendal. 3,50. 

. — Fra Stepperne. Fortællinger. Aut. Overs, fra Rus- 
sisk ved J. Weihe. (182 S.). 05. Prior. 2,50. 

• — Tsehelkasch. (»Nordjyllands Arbejderblad« s Føljeton). 
(92 S.). Aalborg. 05. Ikke i Bogh. 

Gormsen, C. C, Botanik til 2 Aars Læsning. M. 76 Bill. 

2. Opl. (56 S.). [1. Opl. 07]. 08. Gyldendal. *0,70. 

— Naturhistorie f. Folkeskolen. Zoologi. M. 200 Bil- 
leder 3. Opl. (138 S.). [1. Opl. 03]. 09. Gyldendal. 
*1,00. 

Goron, Mordet i Rue de Javel. Kriminalroman. Paa 
Dansk ved Frk. »% (»Aarhus Stiftstidende«s Feuill.). 
(236 S.). Aarhus. 02. Ikke i Bogh. 

Gosch, C. C. A., Jørgen Christian Schiødte. Et Bidrag til 
Naturvidenskabens Historie i det nittende Aarhun- 
drede. I. (520 S.). 1898. 10,00. — II. (380 S.). 1899. 8,00. — HI. M. 1 Portr. (390 S.). 05. 8,50. 
98—05. Gyldendal. 26,50. 

Goszner, J., »Se, jeg staar for Døren og banker«. (Aabenb. 
3, 20 ). (Gudel. Smaaskr.). (60 S.). 02. (K. Foren. f. 
i. Miss.). 0,25. 

Gottlieb, Emil, En bekvem Methode til Bestemmelse af 
Fedt i Mælk. (Særtr. af »Tidsskr. f. Physik og 
Chemi«). (24 S.). 05. (Aug. Bang). 0,35. 

Gottlob, J., Keglesnit ni. særligt Hensyn til deres tek- 
niske Anvendelse. Trykt s. Mskpt. M. 2 Planer. (28 
S.). 05. (P. Michelsen). 1,00. 

— Reguetabeller t. Br. v. praktiske Beregninger. 3. 
Opl. M. 2 Tabeller. (34 S.). 06. (P. Michelsen). 
1,00. 

Gottschalck-Hansen, Chr., Hvor gaar Vejen? Prædiken 
ved Rigsdagens Aabning d. 7. Okt. 1907. (14 S.). 

07. (Bethesda). 0,35. 

Gottskålksson, Jon, Rimur af Hålfdåni Bronufostra. 

(112 S.). Reykjavik. 05. S. Eymundsson. 0,75. 
Gough, J. B., Vor Næste. Overs, og udg. af »Det blaa 

Kors«. 2. Opl. (22 S.). [1. Opl. 04]. 06. »Det blaa 

Kors«. 0,15. 

— Ekko fra Talerstolen. Taler. Oversat af H. 0. L[ange]. 
I. Vanen, dens Brug og Misbrug. (24 S.). — H. 
Til unge Mænd. (24 S.). — III. Medicin, et skønt 
Navn paa en hæslig Ting. (16 S.). — IV. Evangelisk 
Afhold. (18 S.). — V. Ven eller Fjende? Hvor staar 
du? (20 S.). 08. »Det blaa Kors«, å 0,10. 

Gough, L. H., On the distribution and the migrations of 
Muggiaea Atlantica in the English channel, the Lrish 
sea etc. in 1904. M. 3 Kort. (14 S.). 05. (Høst). 
1,00. 

G o v e r t z Jensen, C, se: Jensen, C. Govertz. 

Goy, M., I Afrikas Indre. Minder fra Zambesemissionen. 

Aut. Overs, ved F. Aschlund. M. 2 Tvl. (64 S.). 05. 

K. Foren. f. i. Miss. 0,50. 
Graae, G. Fr. A., Gamle Minder. Meddelt af Th. Graae. 

(Særtr. af »Personalbist. Tidsskr.«). (38 S.). 01. 

Ikke i Bogh. 

Graae, Thomas, Alberti. 3. Oplag. (84 S.). [1. Opl. 08]. 

08. A. Christiansen. 1,00. 

Gradmaaling, den danske. Ny Række. I. Tilknytning 
af de Tychoniske Ruiner til det europæiske Grad- 
maalingsnet samt en ny Triangulationsforbindelse mel- 
lem Danmark og Sverrig. Udg. af V. H. 0. Madsen. 
Bearbejdet af M. J. Sand. M. 7 Planer. (74 S.). 08. 
4,00. — II. Relative Tyiigdebestemmelser. Bornholm 
samt Fyn m. omliggende Øer. Udg. af V. H. 0. Mad- 
sen. Bearbejdet af N. P. Johansen. M. 1 Plan. (162 
S.). 08. 8,00. 4. 08. (Reitzel). 12,00. 

Graef, Max, se: Møbler, moderne. 1. — 2. Serie. 04. 

Gram, Bille, Om Proteinkornene hos oliegi vende Frø. M. 
4 Tvl. (Vidensk. Selsk. Skr.). (36 S.). 4. 01. (Hast). 
2,50. 

Gram, Chr., Blegsot og Blodmangel. Behandling med 
Bade- og Kurrejser. (52 S.). 02. Dansk Sundhedstid. 
0,80. 

— Klinisk-therapeutiske Forelæsninger. (372 S.). 02. 
4,50. *5,25. — II. (256 S.). 03. 3,25. *4.00. — 
III. (278 S.). 04. 3,50. *4,25. 02—04. Thaning & 
Appel. 11,25. *13,50. 

Gram, Hans, (I) Praktisk Vejledniug i Frugtavl. 2. Udg, 
(316 S.). 02. (Schubothe). Aug. Bang. *2.00. 

— Mønster-Gaardmaudshaven, se: Lauridsen, Magda- 
lene. 03. 

(Gram, Hans), (II) Breve fra Haus Gram. Etatsraad, 
Geheimearcbivar, Professor 1685 — 1748. Udg. af Her- 
man Gram. (324 S.). 07. Than. & Appel. 7.00. 

*9,25. 

Gram, R., og E. Hvidt, Realrenter til Domssamlingerne 
i civile Sager 1897—1906'. I— II. (900 + 740 S.). 
08. Gad. 32,00. H. GRANDJEAN— GRÉVILLE. 97 (Grandjean, H.), Stamtavle over Familien Haugsted. (16 

5. ). 07. Ikke i Bogli. 

Grandjean, Poul Bredo, Stamtavle over Præsten Jacob 
Nielsen Prahls agnatiske Descendents. (Særtr. af »Per- 
sonalhist. Saml.«). (26 S.). 01. Ikke i Bogli. 

— Stamtavle over Peder Jacobsen Deicbmauus Efterkom- 
mere. (138 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendals Efterkom- 
mere. (16 S.). 05. Ikke i Bogh.' 

— Slægtebog over Familien With fra Romo. (88 S.). 4. 

06. Ikke i Bogh. 

— Familien Glahns Slægtebog (142 S.). 4. 07. Cand. 
jnr. K. Glahn. 10,00. 

— Kgl. danske Forstembedsmænd 1660 — 1790. (Særtr. 
af »Tidsskr. f. Skovvæsen«). (72 S.). 07. Ikke i 
Bogh. 

»Grandmama's Bekiendelser«, 

P. Fr. Rist. M. 13 Bill. 

5,00. t- 
Gråne, Anna, Irmelin Borg. 

2,50. 

— Voksen? 2. Opl. (162 S.) 
dal. 2,00. *2,50. * 

— Backfische og voksne Folk. 2. Opl. (188 S.) 
Opl. 05]. (Kria.). 05. Gvldendal. 2,50. *3,00. Udg. af Jul. 
(224 S.). 06. Clausen og 
Gyldendal. (158 S.). 04. Gyldendal. 
[1. Opl. 04]. 04. Gylden- 
ti- [1 Opl. 05]. 
Gylden- 
ti. Opl. 07]. 06 — Vore Smaatrold. 2. Opl. (158 S.). 
(Kria.). 05. Gyldendal. 2,00. *2,50. 

— I Hvedebrødsdagene. (220 S.). (Kria.) 
dal. 3,00. *3,50. 

— Jul paa Faro Gods. 2. Opl. (176 S.). 
(Kria.). 07. Gyldendal. 2,50. *3,85. 

Granitkirker, jydske, efter Foranstaltning af Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsenet opmaalte og un- 
dersøgte under Ledelse af H. Storck ved V. Ahlmann 
og V. Koch . Med 67 Tavler. (28 S.). Fol. 03. (Hage- 
rup). *20,00. 

Grankogler. 1901—08. Redig. af A. Fenger og 0. Høpf- 
ner. 4. 01—08. Hagerup. å 0,25. (1901—07 f)- 

Grant, Et frivilligt Offer. Roman. I— II. (»Berl. Ti- 
dende«* Feuill.). (432 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Granzow, F. C, Lille Geografi t. Br. f. Folkeskolen og 
ved den første Undervisning. (Nr. 4). 6. geunems. 
Udg. Med Illustr. (132 S.). 02. Gyldendal. *0,50. 

Grathwohl, A., Opgaver i Maskinlære f. Maskinistsko- 
lens Elever. M. 8 Tvl. (40 S.). (Autogr.). 4. 02. 
Axel Andersen. 1,00. 

Grau, M., Postens Benyttelse. En Samling af Takster og 
gældende Bestemmelser for Korrespondancen med Ind- 
og Udlandet, samt Postadressebog for Fyns Stift. (102 
S.). Odense. 01. Milo. 1,50. 

Gravengaard, N. P., Evigt Liv med idel Glæde. (158 S.). 
Cedar Falls, Iowa. 04. (Lehm. & Stage). *3,00. 

— En Julegave fra Amerika. Opbyggelige Betragtnin- 
ger. 2. Oplag. (128 S.). [1. Opl. 01]. Cedar Falls. 
N. A. 06. (Lehm. & Stage). *3,00. 

— Fem Foredrag. (58 S.). 06. Lehm. & Stage. 0,90. 
Graversen, H., Lars Gra\ er.-en Bndlund. En troende vest- 

jydsk Præst og Sanger fra Rationalismens Dage. (92 
S.). Bingkjøbing. 02. (Bollerups Bogh.). 1,00. 

— Salmedigteren H. A. Brorson. Med Portræt. (86 S.). 
03. (Gad). *0,75. 

Gravlund, Thorkild, Øen. (236 S.). 03. Gyldendal. 3,00. 

— I gamle Essinge By. Sjællandske Skildringer. (140 
S.). 05. Gyldendal. 2,25. 

— Vejrbilleder. (168 S.). 08. E. Jespersen. 2,50. 
Gray, Straffen eller En pragtsyg Kvinde. Roman. Over- 
sat af C. Thomsen. (416 S.). 04. K. Nielsen. 

Graydon, William Murray, Maximy Petrov. (184 S.). 
Reykjavik. 06. Joh. Johannesson. 1,20. 

Gredsted, Fr., Det kgl. Frederiks Hospital 1757—1907. 
M. Portr. og Illustr. (248 S.). 07. (Schubothe). Gyl- 
dendal. 5,50. 

— se: Drev til Konfirmanden. 2. Udg. 03. Gredsted, M., Hovedtrækkene af Telegrafvæsenets Orga- 
nisation. (112 S.). 06. Forfatteren. 1,50. 

— se: Statstelegrafeu 1854—1904. 04. 

Green, A. K., Forsvunden. En amerikansk Kriminal- 
Novelle. (160 S.). 04. Hagerup. 2,00. 

— Natten til den 11. Maj. I. (96 S.). (Uafsluttet). 04. 
Dansk Forlags-Anstalt. 0,36. 

— Gaadefuldt. Detektiv-Roman. Aut. Oversættelse ved 
Laur. Swendsen. (204 S.). 05. Hagerup. (3,00). 
2,00. 

— Guldinedaillouen. Detektiv-Roman. Aut. Oversættelse. 
(178 S.). 05. Hagerup. (2,50). 2,00. 

— En af mine Sønner — . Detektiv-Roman. Paa Dansk 
ved Laur. Swendsen. (198 S.). 06. Hagerup. (3,00). 
2,00. 

— Borgmesterens Hustru. Aut. Oversættelse ved Ella 
Melbye. (356 S.). 07. »Politiken« s Forlag. 0,75. 

— Haanden og Ringen. Detektiv-Roman. Paa Dansk ved 
Laur. Swendsen. (208 S.). 07. Hagerup. (3,00). 
2,00. 

— Millionærbarnet. Roman. Aut. Oversættelse ved Ella 
Melbye. (370 S.). 07. ..Politiken« s Forlag. 0,75. 

[Green, C. H. S.], Ofte i Dødsfare. Beretning fra Pro- 
vinsen Chili i Nordkina om en engelsk Missionær- 
familie. Oversat af Ellen Nielsen. M. Portr. (64 S.). 
01. Ikke i Bogh. 

Greens & Steins Børstabeller. Kjøbenhavns Fonds- & 
Aktiebørs. Kurser og Oversigter. Udg. og redig. af 
H. Green og H. Stein. 1906—08. 06—08. Green & 
Stein, å 1,80. 

Green's danske Fonds og Aktier 1908. Udg. og redig. af 

H. Green og H. Stein. Fuldstændig revideret Udg. 
(1120 S.). 08. Green & Stein. *14,00. 

Green, H., Grundrids af dansk Bankvæsen med sum- 
marisk Oversigt over Bankkrisen 1907—08. (96 S.). 
08. Green & Stein. 1,50. 

— Sigurd Berg og Ansvaret. 2. Opl. (26 S.). [1. Opl. 
08]. 08. Green & Stein. 0,40. 

Green, W. H., Den højere Kritik af Pentateukeu. Oversat 
af Oluf Olesen. (168 S.). 04. J. Lorenzen. 2,50. 

Greensteen, H. J., og M. Matzen, Ny ABC. Bill. af K. 
Gamborg, E. Rondahl o. fl. 6. Udg. (54 S.). 01. Gvl- 
dendal. *0,40. 

Gregersen, N. J., Tre Søstre. (280 S.). 03. Gvldendal. 
4,50. 

Gregersen, R., Anvisninger for Tilegnelse af Skrivefær- 
dighed efter R. Gregersens Skrivesystem. M. Illustr. 
og 6 Tvl. (26 S.). 07. Forfatteren. 

— Skrivekunst. Stor teoretisk-praktisk Skriveskole. 2. 
Opl. (72 S.). 07. Forfatteren. 2,50. 

Grenaa Avis. Redakt. og Udg. Jens F. Israelseu (fra 
1907 udg. af N. J. Ræbild. Redaktør: H. D. Petersen). 
46. — 53. Aarg. Fol. Grenaa. 01 — 08. Udgiverne. 
2,25. (KvartL). 

Grenaa Dagblad. Udg. al' en Forening. Redakt. A. Niel- 
sen, J. K. Holm og A. Tli. Andreasen. 2. Aarg. Fol. 
Randers. 01. Udgiverne. 2,00. (KvartL). 

Grenaa Folketidende. Redig. af J. Skjødsholm o. fl. a. 
(sidst af H. P. Hansen). 28.-35. Aarg. Fol. Grenaa. 
01—08. Udgiverne. 2,70. (KvartL). (28.— 31. Aarg. 
2,54 kvartl). 

Grenaa Haandværkerforening gennem 50 Aar. Af Be- 
styrelsen ved A. Knudsen. M. 6 Tvl. (20 S.). Grenaa. 
04. Ikke i Bogh. 

Grenen. Skagens og Aalbæk Avis (senere: Tidende for 
Kyst- og Havfiskeri). Udg. Lauesgaard, forskellige 
Redaktører (sidst Carl Christensen). 1. — (i. Aarg. 
4. Skagen. 03—08. Udgiveren. 0,75. (KvartL). 
(1.— 2. Aarg. 1,00 halvaarl.). 

Greven af Wolkenstein og den smukke Zigøjnerpige. 
Roman af G. H. (192 S.). 04. J. M. Christiansen. 

Gréville, Henry, Dosia. 2. Udg. (192 S.). 02. Gyldendal. 

I, 00. »1,50. 

i:? 98 GRÉVILLE— GRUNDRIDS. Gréville, Henry, Mamselka. (»Dannebrog«s Føljeton). (284 
S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Kleopatra. (»Dannebrog«s Føljeton). (330 S.). 03. 
Ikke i Bogh. 

— »La Mamselka«. En Ronian fra Rusland. (»Aarhus 
Stiftstidenden Feuill.). (320 S.). Aarhus. 03. Ikke 
i Bogh. 

Grevinde Adelheim. Roman af J. S. Udg. af F. V. 
liansen og C. K. Nielsen. I— II. (360 + 354 S.). 05. 
Udgiverne. 

Gribskovbanen. 1880—1905. M. Illustr. (28 S.). 4. 
05. Ikke i Bogh. 

Griffith, George, Den stjaalne Undervandsbaad. Fortæl- 
ling. Aut. Oversættelse af M. Laursen. (198 S.). 04. 
Busck & Wisbeck. 1,50. f. 

Griffiths, Arthur, Den falske Millionær. Roman. Paa 
Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. (»Møens Avis« 
Romanbibliotek Nr. 2). (198 S.). Stege. 02. Ikke i 
Bogh. 

(Dansk Rejsebibliotek. II). (198 S.). 02. Dansk 

Nationalforlag. 0,50. 

— Da Millionerne kom. Kriminalhistorie. (»Aarhus 
(Stiftstidendens Feuill.). (212 S.). Aarhus. 03. Ikke i 
Bogh. 

Grimm, Udv. Eventyr. Paa Dansk ved I. Bondesen. M. 

Portræt og 48 Tegn. 2. Opl. (320 S.). 04. Chr. 

Erichsen. 1,00. *1,50. 
Grimms udvalgte Eventyr. Standard Udgave. Udg. ved 

C. Ewald. M. c. 200 Illustr. (580 S.). 4. 05. A. 

Christiansen. 9,00. *12,00. 
Grimm, Brødrene, Udvalgte Eventyr, ved M. Markussen. 

Illustr. Pragtudgave. I— II. M. 2 farvetr. Bill. (126 

+ 128 S.). 07. E. Jespersen, å *1,50. 
Grin og Halløj! Hvem kan finde Katten? Kun for 

store Drenge. 03. R. Stjernholm. 0,10. 
Grinebideren. Lystige Historier og Billeder. (48 S.). 01. 

A. H. Jordan! 0,50. 
Grohshenig, Max, Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup 

Præstegaard. (112 S.). Odense. 05. (Schous Boghan- 
del). 1,75. 

— Slægten Breinholt. M. 1 Stmtvl. (104 S.). Odense. 
07. (Schous Boghandel). 3,00. 

Groner, Auguste, En forsvunden Brudgom. Roman. (»Af- 
tenbladets Føljeton). (226 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Grosse, Julius, Terka. Roman. Paa Dansk ved C. Reif- 
fenstein-Hansen. (»Aarhus Stiftstidendes Feuill.). 
(194 S.). Aarhus. 02. Ikke i Bogh. 

Grosserer Thorvald Hansen eller En glemt Moder. (16 
S.). Aarhus. 06. Forlagsforretningen »Stjernen«. 
0,15. 

Grove, G. L., Adriaen Banckers og hans Kamp ved Hveen 
i 1659. (Særtr. af »Tidsskr. f. Søvæsen«). M. Portr. 
(32 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Slægten Plum. Trykt s. Mskpt. M. 1 Farvetryk og 
1 Stmtvl. (168 S.). 03. (Hagerup). 8,00. 

— Om Admiral Michiel de Ruijters Optagelse i den 
danske Adel. M. Illustr. (Særtr. af »Personalhist. 
Tidsskr.«). (30 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Bidrag til Oplysning om en formentlig Slægtskabsfor- 
bindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von 
Sutphen og den danske Adelsslægt Zytphen. (Særtr. 
af »Personalhist. Tidsskr.«). (24 S.). 06. Ikke i 
Bogh. 

— Ny Bidrag til Oplvsuing om Curt Adelaer. I. (Særtr. 
af »Personalhist. Tidsskr.«). (40 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— Kjøbenhavns Havn. Oversigt over Havnens Udvikling 
fra Christian IV.s Tid til vore Dage. Udg. af Kbh.s 
Havnevæsen. M. Illustr. og 1 Kort. (120 S.). 4. 08. 
Ikke i Bogh. 

— se: Huse og Indvaanere, Kjøbenhavns, 1728. 06. 
Grove-Rasmussen, A. C. L., Den hellige Bernhard. Et 

Livsbillede fra Korstogenes Tid. (Folkelæsning Nr. 
245). (98 S.). 01. (Gad). 0,75. (Grove-Rasmussen). Om og af Sognepræst A. C. L. Grove- 
Rasmussen, samlet af H. R. Hansen. M. 1 Portr. (80 
S.). Odense. 05. Milo. 1,00. 

Grove-Rasmussen, V., Bogfortegnelse for det danske Mis- 
sionsselskabs Bibliothek. (42 S.). 02. Det danske 
Missionsselskab. Gratis. 

Grundejerblad, dansk. (Tidsskrift f. Grundejerspørgsmaal 
og kommunale Forhold). Redakt. L. Just-Nielsen. 
1.— 8. Aarg. 4. 01—08. For Medlemmer. 

Grundejer-Bladet. Medlemsblad for Kjøbenhavns Grund- 
ejerforening. Redaktør L. Just-Nielsen (og senere 
Andr. Holm). 1903—08. 4. (se: Medlemsblad f. 
Kbh.s Grundejerforening). 03 — 08. For Medlemmer. 

Grundejeren. Ugeblad for Aarhus Grundejerforening. 
Redakt. S. Rasmussen Kolt. 1. Aarg. Fol. Aarhus. 
04 — 05. Foreningen. 0,35. (Kvartl.). 

Grundejeren. Medlemsblad for Aarhus Grundejerforening. 
Redig. og udg. af L. V. Brems. 1. — 3. Aarg. 4. 
Aarhus. 05 — 08. For Medlemmer. 

Grundlov, Danmarks Riges gennemsete, af 5. Juni 1849, 
af 28. Juli 1866 m. m. (220 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Grundlov f. underordnede Loger under den uafhængige 
Stor-Loge. (I. 0. 0. F.). (110 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Grundlov, Danmarks Riges gjennemsete, af 5. Juni 1849. 
Stadf. d. 28. Juli 1866. (16 S.). 05. V. Pio. 0,10. 

Grundlov, Danmarks Riges, af 5. Juni 1849. Trykt i 
Fagskolen for Boghaandværk. (14 S.). Fol. 05. (F. 
Hendriksen). 6,00. 

Grundlov, Danmarks Riges gennemsete, af 5. Juni 1849. 
Stadf. d. 28. Juli 1866. Forsvnet med Henvisninger 
ved V. R. Haarløv. 2. reviderede Udg. (36 S.). 06. 
(Linds Eftf.). Lybecker. 0,75. 

Grundregler f. Forretningsgangen i en Materialhandel. 
Udg. af Foreningen af pharmaceut. Materialister. (24 
S.). 02. Ikke i Bogh. 

Grundrids ved folkelig Universitetsundervisning. Udg. 
af Universitetsudvalget. XXXVII. Wauseher, V.. Byg- 
nings- og Møbelstil. — XXXVIII. Jespersen, H., Den 
elektriske Strøms Anvendelse. — XXXIX. Buhl, F., 
Muhammeds Liv og Lære. — XL. Madsen, V., Is- 
tiden. — XLI. Høffding, H., Human Etik. — XLII. 
Munch, P., Det moderne Frankrig. 2. Opl. — XLIII. 
Borup, J., Will. Shakespeare. — XLIV. Westergaard, 
H., Karl Marx. — XLV. Heegaard, P., Solsystemet. 

— XLVI. Jespersen, H., Dynamoer og Elektromotorer. 

— XLVTI. Lehmann, E., Kineserne og deres Reli- 
gioner. — XLVIII. Oppermann, A., Opdyrkning af 
de jydske Heder. — XLIX. Petersen, Jul., Uorganisk 
Kemi. I. — L. Weis, Fr., Mikroberne i Teknikens 
Tjeneste. — LI. Geill, C, Forbrydelsens Aarsager og 
Forebyggelse. — LII. Munch-Petersen, H., Retsrefor- 
men. — LUL Petersen, Jul., Uorganisk Kemi. II. — 
LIV. Rasmussen, V., Jordkloden og Verdensrummet. 

— LV. Vendelbo, R., Rom og dets Mindesmærker. — 
LVI. Ussing, N. V., Kullenes Forekomst og Oprin- 
delse. — LVII. Møller, A.. Menneskelegemet. — LVIII. 
Wilkens, C, Det menneskelige Følelsesliv. 2. Opl. 

— LIX. Heegaard, P., Solen, Maanen og Planeterne. 

— LX. Lehmann, E.. Mystiken i Oldtid os Nutid. — 
LXI. Larsen, A., Elektrisk Lys. — LXDL Hvass, A.. 
Kjøbenhavnske kommunale Forhold. ■ — LXIII. Hee- 
gaard, P., Fiksstjernerne. — LXIV. Petersen. Jul., 
Uorganisk Kemi. III. — LXV. Munch, P., Den fransk- 
tyske Krig 1870 — 71. — LXVI. Benedictsen, A. 
Meyer, Vore Dages Persien. — LXVII. Moltesen, L., 
Den lutherske Reformations-Historie. — LXVIII. Hartz, 
N., Grønland. 2. Opl. — LXIX. Jespersen. H.. Elek- 
triske Sporvogne. — LXX. Madsen. V.. Hvorledes er 
Danmark blevet til? — LXXI. Jespersen. 0., Spro- 
gets Begyndelse. — LXXII. Petersen. Jul.. Uorganisk 
Kemi. IV. — LXXIII. Thomsen. A.. De vigtigste 
Sider af Sjælelivet. — LXXIV. Johannsen. W., Orien- 
terende Oversigt over Arvelighedslæren. — LXXV. GRUNDRIDS— GRUNHAGEN. 99 Erslev, Kr., Samfund og Stat i Danmark ved Middel- 
alderens Slutning. — LXXVI. Jensen, N. P., Beskat- 
ningsspørgsmaalet. — LXXVII. Lehmann, E., Om 
Almueskikke og Eventyr. — LXXVIII. Petersen, Jul., 
Uorganisk Kemi. V. — LXX1X. Panum, H., Musi- 
ken i Danmark før 1800. — LXXX. Buhl, F., Israeli- 
ternes Kulturhistorie. — LXXXI. Knudsen, J., Den 
store Opdagelsestids Historie. — LXXXII. Meyer, K., 
Radium. — LXXXIII. Ravn, J. P. J., Dyreformernes 
Udviklingshistorie. — LXXXIV. Fridericia, J. A., 
Samfund og Stat i Danmark v. Slutn. af Adelsvælden. 

— LXXXV. Køhl, T., Rejse i Verdensrummet. — 
LXXXVI Petersen, Jul., Oorganisk Kemi. I. — LXXXVII. 
Munch, P., Danmark under Frederik VII. I. 1848 
— 54. — LXXXVIII. Heegaard, P., Astronomiens 
Grundsætninger. — LXXXIX. Stamm, R. H., Befrugt- 
ning og Fosterudvikling i Dyreriget. — XC. Rørdam, 
E., Dansk Litteratur i 70erne. — XCI. Olufsen, 0., 
Khiva, Bokhara og Turkestan. — XCII. Østrup, J., 
Tyrkiets Hist. i d. 19. Aarh. — XCI1I. Schierbeck, 
N. P., Vore Fødemidler. — XCIV. Heegaard, P., Fra 
Thales til Newton. — XCV. Petersen, Jul., Organisk j 
Kemi. II. — XCVI. Jensen, V., Smitte og Smitteveje. [ 

— XCVII. Rasmussen, V., Kinas Naturforhold og Be- 
folkning. — XCVIII. Lehmann, E., Primitive Folks 
Religion. — XCIX. Mylius-Erichsen, L., Grønland og 
Grønlænderne. — C. Lehmann, E., Buddhismen. — 
CL Petersen, Jul., Organisk Kemi. III. — CII. Jen- 
sen, N. P., Henry Georges Theori. — CM. Moltesen, 
L., Den sociale Udvikling i England i d. 19. Aarh. — 
CIV. Madsen, V., Jordens Indre og Ydre. 2. Udg. 

— CV. Lehmann, A., Om legemligt og aandeligt Ar- 
bejde. — CVI. Bang, G., Befolkningsstatistik. — 
CVII. Buhl, Fr., Den babylonsk-assyriske Religion. J 

— CVIII. Høffding, H., Danske Filosofer. — CIX. 
Wilkens, C, Værdiernes Fordeling. — CX. Rosen- 
berg, P. A., J. L. Heiberg og hans Skole. — CXI. 
Panum, H., Musiken og Musiklivet i Danmark efter 
1800. — CXII. Berg, R., Haandværkets sociale Ud- 
vikling. — CXIII. Been, Ch., Møbel- og Bygnings- 
snedkeriets Stilarter. — CXIV. Lehmann, A., Spi- 
ritismen. — CXV. Wilkens, C, Grundsætninger for 
Opdragelsen. — CXVI. Munch-Petersen, H., De sociale 
Retfærdighedskrav i dansk Lovgivning. — CXVII. 
Barmwater, F., Mekanisk Fysik. — CXVIII. Bertel- 
sen, H., Ludvig Holberg. — CXIX. Lehmann, E., 
Persernes Religion. — CXX. Benedictsen, Å. Meyer, 
Jøderne og Jødehadet. — CXXI. Been, Ch., Æmner af 
Ku nst liaand værkets Historie. — CXXII. Rosenberg, 
P. A., Holberg som Digter og Tænker. 2. Opl. — 
CXXIII. Barmwater, F., Varmelære. — CXXIV., Leh- 
mann, E., Voltaire og Rousseau. — CXXV. Munch, 
P., Danmark under Frederik VII. (II). 1854—64. - 
CXXVI. Weis, F., Vore vigtigste Næringsmidler. ■ — 
€XXVII. Berg, R., Den danske Købstadsforfatning. - 
CXXVIII. Buhl, Fr., Israeliternes Religion. — CXXIX. 
Lindberg, Jak. Kr., Arbejdsloshed. — CXXX. Vahl, 
M., Tropernes Planteva'ks't. — CXXXI. Mackeprang, 

E. P., Det sociale Reformarbejde. — CXXX1I. Wil- 
kens ('., Livstykke og Levefod. — CXXXIII. Bøving, 
A. G., Grundtrækkene af Zoologiens Historie. 
€XXXIV. Erslev, Kr., Historikeren i sit Værksted. - 
('XXXV. Drachmann, A. B., Græsk og romersk Reli- 
gion. — CXXXVI . Fabricius, K., Skaanes Overgang 
fra Danmark til Sverige. — CXXXVII. Barmwater, 

F. , Elektricitetslære. — CXXXVIII. Poulsen, Fr., Høj- 
renæssancen. — CXXXIX. Moltesen, L., Stændernes 
Udvikling. — CXL. Panum, H., Haydn, Mozart og 
Beethoven. — CXLI. Birck, L. V., Omsætningens 
Mekanik. — CXLH. Køhl, T., Jordens Form og Be- 
vægelser. — CXLIII. Poulsen, Fr., En Vandring gen- 
nem Pompejis Ruiner. 2. Opl. — CXLIV. Rosenberg, 
P. A., William Shakespeare. — CXLV. Jensen, Vilb., Tuberkulose. — CXLVI. Milthers, V., Geologiske Forhold 
paa Færøerne. — CXLVII. Munch, P.,Dreyfusaffæreu. — 
CXLVIII. Munch, P., Pariserkommunen 1871. — 
CXLIX. Thiele, H., Jordens astronomiske Stilling. — 
CL. Drachmann, A. B., Kristendommens Oprindelse. — ■ 
CLI. Bøving-Petersen, J. 0., Moderne Havforskning. 
— CLII. Østrup, J., Moderne Aandsliv i Orienten. — 
CLIII. Jespersen, 0., Folkesprog og Verdenssprog. — 
CLIV. Beckett, Fr., Vor Tids Kunst i Danmark. — 
CLV. Madsen, V., Forverdenens Dyr. — CLVI. Trier, 
Sv., Normalarbejdsdag. 01—08. (J. Erslev), å 0,20. 
Grundrids af Forretningens Udvikling i 75 Aar. (Fdr. 
W. Luplau). M. Tvl. og Illustr. (20 S.). 06. Ikke i 
Bogh. 

Grundtvig, Christine, Engelsk Læsebog for Børn t. Br. i 
det 3. Læreaar. (116 S.). 01. Gyldendal. *1,85. 

Grundtvig, Frederik Lange, Den grundtvigske Slægts 
Oprindelse. (Særtr. af »Den danske Højskole«)- (80 
S.). (Kolding). 04. Forstander H. Begtrup. 2,00. 

— Livet i Klokkergaarden. Gammeldags falstersk 
Bondeliv. Efter Lars Rasmussens Skildring. Udg. af 
J. Olrik. M. Illustr. (288 S.). (Kolding). 09. (Schu- 
bothe). (Schønberg). 6,00. 

Grundtvig, L. A., Konnossementet. En søretlig Studie. I. 
Retten illg. Konnossementet. (344 S.). 02. Salmou- 
sen. 6,00. 

— Om Reklamation i Formueretsforhold m. særligt Hen- 
syn til Køb og Salg. (266 S.). 03. (Salmonsen). 
4,50. 

— Kort Fremstilling af Forfatterretten efter Lov 29. 
Marts 1904 og Bernerkonventionen. (234 S.). 05. 
Salmonsen. 3,75. 

— Kort Fremstilling af den danske Søret. (320 S.). 07. 
Salmonsen. 5,00. 

— Kortf. Lærebog i Handels- og Vekselret. 3. geunems. 
Udg. (112 S.). [1. Udg. 01]. 07. Salmonsen. 1,50. 

— se: Lov om Køb af 6. April 1906. 06. 
Grundtvig, Nic. Frederik Severin, Nvårsmorgen. 3. Udg. 

Udg. med Oplysninger af H. Begtrup. (236 S.). 01. 
Schønberg. 3,00. ?4,75. 

— Udvalgte Skrifter ved H. Begtrup. 1.— 87. H. 04—09. 
Gyldendal, å 0,50. 

— Paaske-Liljen. 10. Udg. (32. S.). 06. Tillges Bogh. 
0,50. *1,00. 

— To Indskrifter. Ved H. Begtrup. (Særtr. af »Tids- 
skrift«). (8 S.). Kolding. 06. Udgiveren. (Hillerød). 
0,50. 

— Kirke-Salmebog. Festsalmer. 22. Opl. (366 S.). 
09. (Schubothe). Gvldendal. 1,00. (M. 3 Tillæg *2,25, 
*2,60, *3,25, *5,75). 

Grundtvig, Svend Hersleb, Danske Folkeæventvr. 2. 
Opl. (188 S.). 03. Aug. Bang og Lehm. & Stage. 
2,00. *3,00. *3,75. 

— se: Folkeviser, Danmarks gamle. 04 — 07. 

Grundtvig, Vilh., Danmarks Forst- og Jagtlitteratur. For- 
tegnelse over Skrifter vedr. Skovbrug, Hede- og Klit- 
dyrkning, Jagt, Jagtfaujia og Hunde. (Sa>rtr. af 
»tidsskr. f. Skovvæsen«. XIII). (86 S.). 01. Søtofte. 
2,50. 

Grunnvikingur, I'orftur I\, Konungskomuriina. Um komu 

Friftriks konungs VIII til IsafjarSar 1907. (64 S.). 

IsafjSrfiur. 08. Forfatteren. 
Grupper, de biologiske, i Universitetets botaniske Have. 

Med 1 Kort. (36 S.). 1)3. Botanisk Have. (1,20. 
Gry, Jørgen, Den oprindelige Kristendom. M. 1 Bill. 

(150 S.). Odder. 05. I'ortatteren. 2,00. 

— Den ægte Myndigheds Statsknnst. M. 1 Bilag. (116 
S.). Odder. 08. Forfatteren. 1,50. 

Griin, Herman, Ny hebraisk Elementarbog for jødiske 
Røm. 2. forbedr. Udg. (14 S.). 02. Gyldendal.' 0,50. 

Grimer, Hans Gust., Erindringer fra Felttoget L850. M. 
Illustr. (92 S.). 01. (Linds Eftf.). Forfatteren. 1.00. 

Griinhagen, W., Herren bevarer sine Helliges Vej. Ku 100 GRABNER — SVEINN GUNNARSSON. Rejsebeskrivelse. M. Portr. (46 S.). 04. Kvindel. 

Miss. Arbejdere. 0,20. 
Gråbner, G. A., Robinson Krnso. Aut. Udg. ved N. Juel- 

Hansen. M. 12 Illustr. af Resen Steenstrup. 5. Udg. 

(284 S.). 06. E. Jespersen. 2,00. *2,50. 
Græsted Adresseavis. 1. Aarg. Fol. Hillerød. 03 — 04. 

Gratis. 

Gron, George C, Napoleon Smith, den danske Millionær. 

Roman. (320 S.). 07. Gyldendal. 5,00. 
Gron, Mathilde Blixencrone, Slægten Grøn-Miiller-Klein. 

Biografiske Skitser. (198 S.). 05. (Otto Grøn). 4,00. 
Grøn, Otto, Turist- Vejleder f. Danmark. M. Illustr. og 

1 Kort. Sommer-Udgave. 1907—08. 07—08. Otto 

Grøn. (1907. 0,35; 1908. 0,40). 

— Husholdningsbog. (132 S.). 4. 08. Otto Grøn. 1,50. 

— Kort over København. 08. Otto Grøn. 0,25 (farvelagt 
0,35). 

Grønbech, V., Forstudier til tyrkisk Lydlære. (126 S.). 
Lund. 02. (Lehm. & Stage). 3,00. 

— A vocabulary of the dialect of Bokhara, se: Olufsen, 
0., The second Danish Pamir-expedition. 05. 

Grønborg, Åndr. Thøger, Ud i Verden — . Fortælling. 
(244 S.). (Stege). 01. Hagerup. 2,75. 

— Tre Aftner. En Julehistorie, der begynder om Hø- 
sten. Med 3 Bill. af Kr. Kongstad. (32 S.). Brøn- 
derslev. 08. Forfatteren. 

Grønbæk, J., Øvelser til Oversættelse paa Engelsk. 2. 
Opl., se: Madsen, Otto. 08. 

Grøndal, Benedikt, åttræSur. M. Bill. (128 S.). Rey- 
kjavik. 06. Sig. Kristjansson. 1,00. 

— Dagrun. (68 S.). Reykjavik. 06. (Arinbjorn Svein- 
bjarnarson). 0,75. 

— Orvar-Odds drapa. 2. prentun. (160 S.). Reykjavik. 
06. Sig. Kristjansson. 1,50. 

Grdnfeldt, f>ora t>., Stutt matreiSslubok fyrir svefta- 
heimili. (134 S.). Reykjavik. 06. Sig. Kristjansson. 1,00. 

Grønholts Metertabel. Udarb. af A. Møller og Chr. Koch. 
(8 S.). Fredericia. 07. Grønholt. 0,20. 

— Vejviser over Fredericia Købstad 1908 — 09. Udg. 
af R. Grønholt. (160 S.). Fredericia. 08. Grønholt. 
2,00. *2,50. 

Grønlund, C, Bæveren i Norge i vore Dage. Efter R. 

Collett. M. Illustr. (28 S.). 01. (Gad). 0,25. 
Grønlund, Chr., Kommer det mig ved? I. 0. G. T. 

populært fremstillet. (8 S.). Aarhus. 08. Ikke i Bogh. 

— se: Vers, danske, til Skolebrug. 2. Opl. 02. 

— se: Udvalg af Salmer. 4. Opl. 04. 
Grønlund-Jeppesen, H. P., se: Sjofartskalen- 

der, skandinavisk. 06. 
(Grønvald-Fynbo), Praktisk Havebog for danske Hjem. 
Med et Tillæg om Grønt- og Frugtretter af Laura 
Buxbom. 5. Oplag. (120 S.). [1. Opl. 07]. Odense. 
08. (Milo). 0,90. 

— se: Eventyrskatten. 01. 

— se: Eventyrbogen. 05. 

— se: Historiebogen. 06 — 08. 

— se: Landbrug, praktisk. 08 — 09. 

G r ø n v a 1 d Ni e 1 s e n, se: Salmevers, 100 udvalgte. 05. 

Gronwall, Karl A., Bornholms Paradoxideslag og deres 
Fauna. M. 4 Tavler og 1 Kort. (242 S.). 02. (Reit- 
zel). 6,00. 

— Grundrids af Bornholms Geologi. M. Illustr. (36 S.). 
Rønne. 02. Frits Sørensen. 0,50. 

— Forsteningsførende Blokke fra Langeland, Sydfyn og 
Ærø. M. Illustr. (70 S.). 04. (Reitzel). 1,75. 

— og Poul Harder, Paleocæu ved Rugaard i Jydland og 
dets Fauna. M. 1 Tvl. og 1 Kort. (112 S.). 07. (Reit- 
zel). 2,50. 

Grønvold, C. F., Vejledning for vordende Stenografer. 

(16 S.). 01. Frimodt. 0,50. , 
»Gud vil det!« Missionskalender 1902—03. Udg. af 

N. B. Hindhede og H. L. Larsen. 01—02. (Bethesda). 

å 0,85. Gud ske Lov! En liden Salmebog t. Br. v. Husandagt 
og i Børneskolen. Samlet af C. J. Brandt og Fr. 
Nielsen. 4. Udg. (144 S.). 06. Schønberg. 0,75. 
(25 Ex. 15,00). 

GuSbrandsson, Pérlåkur og Årni BoSvarsson, Rfmur af 
Ulfari sterka. 3. utg. (98 S.). Reykjavik. 06. J. 
Baldvinsen. 1,00. 

Gu&laugsson, Jonas, Vorblom, æskuljoB. (48 S.). Rey- 
kjavik. 05. Gu5m. Gamalielsson. 1,00. 

— se: TvistirniS. 06. 

Gu&laugsson, Sigtryggur, SærSur maSur å vegi lifssins. 

(20 S.). Reykjavik. 06. Sig. Eiriksson. 0,25. 
Gudmand-Høyer, J. V., Don Juan i Knibe. Lystspil i 3 

Akter. (96 S.). Nykøbing F. 04. (Mackepraiigs Bogh.). 

0,75. 

— »Gudmand-Høyers System«. (20 S.). 05. — II. (16 
S.). 06. Nykøbing F. 05—06. Ikke i Bogh. 

— Sorte-Ellen. Hist. Fortælling fra det sekstende Aar- 
hundredes Begyndelse. (476 S.). Nykøbing F. 06. 
Tillæg til »De' 1000 Hjem«. 

— Lidt om Nvkøbing og Nykøbing Slot. M. Illustr. 
(40 S.). Nykøbing F. 08. Mackeprangs Bogh. 0,50. 

Gudme, Olaf, Tysk Maancdslæsning. Nr. 1. Paul Hevse. 

Hochzeit auf Capri. 2. Oplag. (38 S.). — Nr. 2. 

Ernst v. Wolzogen, Die Gloria-Hose. 2. Oplag. (44 S.). 

07—09. Salmonsen. å 0,60. 
Guftmundsdéttir, Gu&ny, ekkjufru a5 Myrum f. 24. sept. 

1839, d. 6. mai 1907. (32 S.). Isafjor&ur. 08. Ikke 

i Bogh. 

Gu&mundsson, GuSjon, F65ur- og mjolkurskyrslur å kua- 
biiinu. (8 S.). 4. Reykjavik. 03. Islands Landbrugs- 
selskab. 1,25. 

— Gu&bjorg i Dal. Kvæ&i. (14 S.). Reykjavik. 02. 
Forfatteren. 0,50. 

— Strengleikar. (46 S.). Reykjavik. 03. Forfatteren. 
0,50. 

— Gigjan, kvæ5i. (112 S.). Reykjavik. 06. E. Guuna- 
sen. 1,00. 

GuSmundsson, Valtyr, Islands Kultur ved Aarbundred- 
skiftet 1900. Med en Indledn. om Islands Natur af 
Tb. Thoroddsen. M. 108 Bill. (168 S.). 02. (Gyl- 
dendal). (Gad). 3,00. 

— Islands Kultur ved Aarhundredskiftet 1900. Med en 
Indledn. om Islands Natur af Tb. Thoroddsen. M. 10S 
Bill. (»Folkelæsuing« Nr. 254). (168 S.). 02. (Gad). 
3,00. 

Guide, a, to Thorvaldsens museum. M. 2 Tvl. (42 S.). 

08. Museet. 0,45. 
Guitarmusik til Hjemlandstoner. Udg. af J. P. Nissen. 

(200 S.). Ribe. 01. Udgiveren. 
Gulddal, M. Eriksen, Med Fedel og Bue. Digte. (90 S.). 

Aarhus. 08. Forlaget af 1907. 2.00. 
Guldfund, det store, eller Vore egne Kaniner. (32 S.). 

Kolding. 07. Ikke i Bogh. 
Guldkorn af Luftskipperen for Vinteren 1907 — OS. (48 

S.). Vejen. 08. Ikke i Bogh. 
Gullivers Rejse til Lilleputternes Land. Fortalt f. Ung- 
dommen, m. Bill. af C. Rogind. (18 S.). 4. 03. Stender. 

1,00. 

Gulmann, Chr., Gedske Gottfried, Giftmordersken fra Bre- 
men. M. Portr. og Facsimile. (Kriminal-Bibliotbek 
IV). (118 S.). 08. A. Christiansen. 1,00. 

Gundel, E. V. P., Første Beretning om private Under- 
søgelser af Faunaen i danske Farvande. Selskabet 
Aalsgaarde 1900—01. (28 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Gundel, Svend, Oversigt over dansk Sproglære tillige 
med nogle Retskrivningsregler. Trvkt s. Mskpt. (44 
S.). Aarhus. 05. J. Zeuner % 0,65. 

Gunnarsson, Einar, se: Sumargjof. 05 — 07. 

Gunnarsson, Gunnar, MéSnrminniag. Nokkur kve&i. 
(34 S.). Akureyri. 06. 0. Bjornssou. 0,40. 

— Vorljéd. (44 S.). Akureyri. 06. 0. Bjornssou. 0,45. 
(Gunnarsson, Sveinn), Æfisaga Karls Magntissonax, J>e$s GUNTHER — HAANDBOG. 101 Gisli Ei- 
(Gu6m. Morsomme 
05. Straud- 08. sauna Isleudiugs. (98 S.). Akureyri. 05. Forfatteren 
1,50. 

Gunther, Aren. Cl., Miljonamærin. Skåldsaga. 

narsson pyddi. (300 S.). Reykjavik. 06 

Gamalielsson). 2,50. 
Gurkeglad, Jørgen, Fætter Lystig! Nr. 2. 

Historier, Anekdoter etc. 3. Opl. (70 S.). 

berg. 0,60. 
Gurre, Vald., se: Bondegger, Harry. 

— se: Bushido. 08. 

— Menneskets tavse Bon! se: Butler, H. E. 
Guta Lag och Guta Saga janite Ordhok. Vtg. I'iir Samfund 

til Udg. af gammel nord. Litt. af Hugo Pipping. 05 — ■ 
07. (Gyldendal). 8,50. 

Gwynne, Poul, Baudoleroen. Oversat af Holger Trautner. 
(274 S.). 07. Gyldendal. *3,50. 

Gyldendals Aarbog'for 1907—08. Redig. af Steen A. 
Bille. (488 og 480 S.). 07—08. Gyldendal, å *2,50. 

Gyldendals Bibliothek for Born. I. Andersen, H. C, 
Mit Livs Æventyr. Bearb. af K. V. Rosenstand. 03. 
0,50. *0,75. — II. Dyr, kloge og trofaste. Ved K. 
V. Rosenstand. 03. 0,50. *0,75. — III. Wiggin, 
K. D., Julerose. 03. 0,50. *0,75. — IV. Folke- 
eventyr, seks. 04. 0,50. *0,75. — V. Kristensen, 
N. K., Kolerabarnet. 04. 0,50. *0,75. — VI. Ul- 
feldts, Leonoræ Christinæ, Jammers-Minde. 04. 0,50. 
*0,75. — VII. Houn, C. A., Købmanden Arabab. 04. 
0,50. *0,75. 03—04. Gyldendal. 

Gyllembourg-Ehrensvård, Th. Chr., Fortællinger. 2. Sam- 
ling. (Af »Gvldendals Bibi."). M. Portr. (364 S.). 4. 
02. Gyldendal. 1,00. 

Gymnastik-Forbund, dansk (»Vidar«). Smaaskrifter. V. 
Normalredskaber A. (32 S.). 02. (Tillge). 0,75. 

Gymnastikreglement for Hæren og Flaaden. I. Den alm. 
Gymnastik. (302 S.). 07. (Rømer). *2,50. 

(Gunther, Ludv.), Claudius Clavus, en dansk Geograf fra 
Middelalderen. (Skoleprogr.). (18 S.). 04. Ikke i 
Bogh. 

— Min Religion og min Livsanskuelse. (Særtr. af »Var- 
den«)- (34 S.). 04. »Varden«s Forlag. 0,50. f. 

Gyulai, Paul, En gammel Herregaard. Fortælling. M. 
Forf.s Portr. og Ulustr. af T. Dorre. Aut. Overs, fra 
Ungarsk ved A. Schumacher. (166 S.). 02. V. 
2,00. 

Gækkevers, nve og morsomme. Med tilhørende Svar 
I. Pii Nr. 

t>. Opl. Nr. 3—7. (a 16 S.). 04—07. Strandberg, 
å 0,10. 

Gæster, bøje. Elefant eller Kammerherre. Farce i 1 Akt. 
Overs, og bearb. af Reck. (44 S.). 03. J. L. Wulff. 
1,25. 

Gæt engang? Gaadebog for store og smaa. (16 S.). 

(Nexø). 04. Sørensen, Rønne. 0,10. 
Gøgeungen. Et »Kulturbillede« af en yngre Sønderjyde. 

(48 S.). Kolding. 03. (Zeuner, Aarhus). 0,60.' 
Gørtler- og Metalarbejderforbundet i Danmark. Redig. 

at H. Ladewig. 1905—08. 4. 05—08. For Medlemmer. 
Goteborg og Trollhåttan samt Engelholm, Båstad, La- 
holm, Halmstad, Falkenberg og Varberg. Illustr. 

Rejsebøger. Nr. 61 — 62. M. Illustr. og 2 farvetr. 

Kort. (28 S.). 05. Hagerup. 1,00. 
Gøtzsche, Ellen, se: Ellen. 
Gøtzsche, Johs., Bibellæsning over Jobs. Evang. 12. Kap. 

(14 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Fra Herrens Tjeneste. (70 S.). 08. Lohse, Varde. 

1.0(1. 

— Katekismusskema. (4 S.). 08. Lohse, Varde. 0,05. 

— N. Nielsen og Joh. Andersen, Til Eder, I Unge! (1. 
Joh. 2.is). (24 S.). Herning. 07. K. F. U. M. 0,25. 

Gøtzsche, P. V., Herlufsholms Skoles Samling af danske 
Portrætter. II. Samlingens Forøgelse siden 19(13. 
(Skolepr.). (60 S.). Næstved. 05. Ikke i Bogh. 

Haab, vort. Organ for l r ngdoms- og liønicaldcliiiurrnc 
under N. I. 0. G. T. Ansvar!. Redakt. A. Jensen. 4. Aarg. 4. (se: Haabet). 04—05. Udgiveren. 0,20. 
(KvartL). 

Haabet. Medlemsblad for Jysk Husmandsforenings Alder- 
doms- og Begravelses-Kasse. Udg. af Jysk Husmands- 
forening. Samlet ved Rasm. Nielsen. 2. — 9. Aarg. 4. 
Herning. 01 — 08. For Medlemmer. 

Haabet. Ugeblad for Ungdoms- og Børue-Af delingerne 
under N. I. 0. G. T. Redig. af A. Jensen. 1.— 3. 
Aarg. 4. (se: Haab, vort). 01 — 04. Udgiveren. 0,20. 
(KvartL). 

Haabet. Udg. af Udvalget for Det blaa Kors' Børnefor- 
eninger i Danmark. Redig. af S. Borresen. Nr. 1 — 20. 

4. 06—08. Udgiveren, å 0,02. 

Haabet. Et kristeligt Søndagsblad. Udg. og redig. af 
Hasselbalch. Nr. 1. Viborg. 08. Udgiveren. 0,35. 
(KvartL). 

Haack, E., Lærebog i Sømandskab (Fartøjstjenesten) t. 
Br. v. Uudervisu. paa Elevskolen. (44 S.). 03. Ikke 
i Bogh. 

Haahr, E j n a r, Regnebog f. tekn. Skoler. 1. — 2. IL, 

se: Hansen, Aug. 08—09. 
Haahr, H. P. P., En Reform m. H. t. Beregningen af 

Grundløn til Folkeskolens Lærerpersonale. Et Forslag. 

(24 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— Fortællinger af Bibelhistorien. 4. Udg., se: Nielsen, 
Nik. 07. _ 

Haahti, Hilja, Helvi. Fortælling f. Ungdommen. Overs, 
fra Finsk. (320 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Israels Døtre. Fortælling. Oversat af V. Holm. (218 

5. ). Odense. 05. Milo. 2,50. 

— Helvi. Fortælling for Ungdommen. Oversat fra Finsk. 
(320 S.). 06. (Prior). 1,00. f. 

Haand og Hjerte. Offic. Organ for Odd-Fellow Ordenens 
danske Jurisdiktion. Redakt. og Ansvarh. N. C. Beck. 
7. — 14. Aarg. 4. 01 — 08. For Medlemmer. 

Haandbog i Gymnastik. Udarbejdet af Gymnastikkom- 
missionen af 30. Nov. 1889. 2. Opl. 1. Afd. Den 
egentlige Gymnastik. 2. Afd. Den anvendte Gymna- 
stik. (298 + 218 S.). 01. (Frimodt). *2,50. f . 

Haandbog for Hæren. 1901—08. 01—08. Krigsmini- 
steriet, å 1,50. 

Haandbog for Hærens Underofficerer og Ligestillede. 
1901—08. Udg. af C. P. N. Kjædebye. 4. Helsingør. 
01—08. Udgiveren, å 1,00. 

Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie. 
Dokumenter, Aktstykker, Kort og statistiske Oplysnin- 
ger, vedr. Sønderjylland. Udg. af de samvirkende 
sønderjydske Foreninger. Redig. af F. v. Jesseu. M. 
5 Kort.' (694 S.). 4. 01. Gyldendal. 20,00. 

Haandbog for Studenter, udg. af Studenterhjemmet. 9. 
—16. Aarg. 01—08. Ikke i Bogh. 

Haandbog for Søværnet for 1901—08. 01—08. Søkort- 
Arkivet, å 1,25. (1901—03. Høst. å 1,50). 

Haandbog for Underofficerer af Søværnet. 1901 — 08. 
Udg. af Søunderofficcrsforeningen »Ørnen«. 01 — 08. 
Foreningen, å 0,25. 

Haandbog for Cyclefaget. Udg. af J. R. L. Holm. 1. 
Udg. (80 S.). 02. Udgiveren. *0,75. 

Haandbog for Bestvrelser af Sygekasser. (144 S.). 
Odense. 02. (Tillge). 1,25. f.' 

Haandbog for Togpersonalet vedr. Personbefordringen. 
(88 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Haandbog, praktisk, for Diletantmalere. (Af Malta Poul- 
sen). M. 44 Farveprøver. (32 S.). 03. Forfatteren. 

Haandbog for Deltagerne i d. 6. nord. Afholdskongres i 
Kbh. 6.— 10. Juli 1904. Redig. af V. Figgo\ M. 1 
Kort. (104 S.). 04. V. Figgé. 0,50. 

Haandbog for Snedkere og Tapetserere for Aarel 19115. 
Udg. af F. Fiedler. (204 S.). (Aarhus). 04. Udgive- 
ren. (Kbh.). 1,25. 

Haandbog og Vejviser for Koge. 1905. M. Illustr. (28 
S.). Aarhus. 05. Toldassistent Spangsted, Grenaa. 
Gratis. 102 HAANDBOG— HAGGARD. Haandbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark 1905. 
Samlet og udg. af N. Markussen og A. Thorup Jen- 
sen. (180 S.). 05. — 1908. Udg. af N. Markussen 
og E. H. F. Sihm. (200 S.). 08. 05—08. (Høst), 
å 3,00. 

Haandbog og Vejviser for Hellerup. 1. — 2. Aarg. Aar- 
hus. 06 — 07. Toldassistent Spangsted, Grenaa. Gratis. 

Haandbog og Vejviser for Nykøbing p. F. Udg. C. Søren- 
sen. M. Illustr. (36 S.). Aarhus. OG. Udgiveren. 

Haandbog for Odd-Fellows. 1906. Udg. af Stor-Logen 
for Kongeriget Danmark. (332 S.). 06. Ikke i 
Bogh. 

Haandbog og Vejviser for Roskilde 1906. (28 S.). 

Aarhus. 06. Toldassistent Spaugsted, Grenaa. Gratis. 
Haandbog, uundværlig. Gode Raad for Alle. (64 S.). 

06. H. Chr. M. Steens Reklamefabrik. 
Haandbog i Brugen af fotografiske Artikler »Agfa«. (112 

5. ). 07. »Agfa« s Udsalg. 

Haandbog for Grenaa 1908. Udg. C. Spaugsted. (16 S.). 
Aarhus. 07. Udgiveren, Grenaa. Gratis. 

Haandbog for Hillerød 1907. (24 S.). Aarhus. 07. Told- 
assistent Spangsted, Grenaa. Gratis. 

Haandbog i Lawn-Tennis, udg. af Dansk Boldspil Union. 
2. reviderede Oplag. (78 S.). [1. Opl. 04]. 07. Hage- 
rup. 1,00. 

Haandbog for Nordre Birk 1907. Udg. af C. Spangsted. 
(24 S.). Aarhus. 07. Udgiveren, Grenaa. Gratis. 

Haandbog for Hotelværter, Restauratører og Tjenere. 
Redakt. J. Honoré. Udg. af *%. (8 S.). (Ufuldendt). 
08. Udgiveren. 

Haandbøger, Hjemmets. Nr. 1. Wiberg, A., Barneplejens 
ABC. 06. 0,25. — Nr. 2. Wiberg, A., Sundheds- 
plejens ABC. 06. 0,25. — Nr. 3—4. Wiberg, A., 
De hyppigste Børnesygdomme. 07. 0,50. — Nr. 5 — 6. 
Bergwann, J., Skønhedsplejens ABC. 07. 0,50. — 
Nr. 14—15. Hansen, L., Køkkenhaven. 06. 0,50. — 
Nr. 16. Hansen, L., Stuegartneren. 06. 0,25. — Nr. 
17—18. Hansen, L., Frugt-Bogen. 07. 0,50. — Nr. 
19. Jørgensen, L., Frugthaven. 07. 0,25. — Nr. 20. 
Lassen, J., L'Hombre og Whist. 06. 0,25. — Nr. 21. 
Lassen, J., Seksogtres og Sjavs. 07. 0,25. — Nr. 22. 
Lassen, J., Kortkunstneren. 07. 0,25. — Nr. 23—24. 
Kabalebogen. 07. 0,50. — Nr. 26—27. Petersen, 
Paul, Danse-Album. 07. 0,50. — Nr. 28—29. Sig- 
mund, E., Kaninbogen. 07. 0,50. — Nr. 30—31. 
Jensen, 0., Vor Ven Hunden. 07. 0,50. — Nr. 32— 
33. Thornbjerg, M., Vejledn. i praktisk Nytte-Høn- 
seri. 07. 0,50. — Nr. 38—39. Stochholm, J. C, 
Fotografiens ABC. 5. Opl. 08. 0,50. 06—08. E. Jes- 
persen. 

Haandkjøbstakst. Udg. af Københavns Apothekerforening. 
Trykt s. Mskpt. (92 S.). 4. 09. Ikke i Bogh. 

Haandskrifter i den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles 
Bibliotek. (26 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Haandværk i Hjemmet. En Række Vejledninger i For- 
arbejdelse og Reparation af Brugsgenstande. Af flere 
Forfattere. Rigt illustreret. (Af »Frem«). (308 S.). 

06. Gyldendal. 1,25. *2,85. 
Haandværkerbladet. Redig. af Adolf Bauer og Jul. Wulff. 

18. Aarg. Fol. 01. Udgiverne. 1,25. (Kvartl.). 

Haandværker- og Industribladet. Prøvenummer. Udg. af et 
Konsortium. Redig. af Aug. L. Jørgensen. Fol. 02. 
Et Konsortium. 1,00. (Kvartl.). 

Haandværkerbladet. Organ for Haandværkere og Indu- 
stridrivende. Udg. og ansvarh. M. Geertsen. 1. — 2. 
Aarg. Fol. Aarhus. 06—08. Udgiveren. 0,85. 
(Kvartl.). 

Haandværkerfesten i København 1904. (14 S.). 04. 

Warburgs Kunstforlag. 
Haandværker- og Industriforeningen i Assens 1853 — 

1903. M. Illustr. (24 S.). Assens. 03. Ikke i 

Bogh. 

Haandværker-Tidende. Organ f. Haandværkerstanden i Danmark. Redakt. Ch. Leisner. 1. Aarg. Nr. 1 — 5. 

Fol. 08. Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 
Haandværks- og Industrimøde, det nordiske, i Kbh. 1900. 

Redig. af J. Wulff. (320 S.). 01. Ikke i Bogh. 
H a a r 1 ø v, V., se: Lov om det offentl. Fattigvæsen. 

2. Udg. 06. 

— se: Grundlov, Danmarks Riges. 06. 

Haas, J., Latinsk Elementarbog. 1.— 2. Afd. (60 + 72 

S.). 02. Ikke i Bogh. 
Haase, A., Ledetraad i Verdenshistorien. M. 5 Kort og 

25 Bill. 13. Tusinde. (152 S.). 03. Rom. *1,00. 
Habicht, Ludv., Columbina. Roman. (564 S.). 02. 

»5 Øres Folkebibliothek«. 
Hadley, S. H., Fra det mørkeste New-York. Overs, af 

V. Krohn. M. Illustr. (160 S.). 04. K. Foren. f. i. 

Miss. 1,50. 

Hads Herreds Adresse- og Avertissementstidende. Udg. 
af C. P. Vinther. Nr. 1—13. Fol. Aarhus. 06. Ud- 
giveren. Gratis. 

Hadsten og Omegns Folkeblad. Udg. af Hadsten Haand- 
værkerforening. Redakt. (sidst) S. Andersen. 1. — 4. 
Aarg. Fol. Hadsten. 04—08. Udgiveren. 0,25. (Kvartl.). 

Hadsten Folketidende. Udg. af en Forening. Redakt. 
Ferd. Nielsen (og senere tillige K. S. Andersen, And. 
Nielsen og A. Th. Andreasen). 1. Aarg. Fol. Ran- 
ders. 00—01. En Forening. 2,00. (Kvartl.). 

Hadsund Adresseavis. Annonceblad for Hadsund og Om- 
egn. Udg. J. C. Petersen. 1906—08. Nørre-Sundby 
og Hobro. 06 — 08. Udgiveren. Gratis. 

Hadsund Avis. Udg. og Redakt. Fr. Aubeck. 1901—08. 
Fol. Hobro. 01—08. Udgiveren. 1,54. (Kvartl.). 
(1901—04 2,00 kvartl.). 

Hafnia. Huslejlighedsliste med Illustr. og Planer. Udg. 
af A. Rolund og A. Hansen. 1. Aarg. Nr. 1 — 9. 4. 

04. Udgiverne, å 0,02. 

Hafnias Grundtavler. I. Skandinaviske Forsikringer. (82 

5. ). _ 4. 06. Ikke i Bogh. 

Hafstein, Hannes, Heimastjorn. Buseta råSgjafans. (Sjer- 
prentun ur »Vestra«). (16 S.). IsafjorSur. 01. Ikke i 
Bogh. 

— Brot ur bingræSu. (Serpr. ur Alb. Ti8.). (14 S.). 4. 
Reykjavik. 05. Ikke i Bogh. 

Hagbard, Søndagsbogen. Betragtninger over Kirkeaarets 
Evangelietekster. (448 S.). Aarhus. 05. P. Jensen. 
4,00. 

Hages Haandbog i Handelsvidenskab. 2. Udg. ved M. 
Koefoed og E. Meyer. (1286 S.). 04—06. Gad. 20.00. 

*23,50. t- 

Hage, H., Statens Forsorg for Abnormvæsenet i Danmark. 
(90 S.). 02. (Gvldendal). 1,00. 

— Tandlægeordningen i Danmark. (116 S.). 02. (Gvl- 
dendal). 1,50. 

Hagelberg, Nina, Dramaturgiske Essavs. (140 S.). 02. 

Gyldendal. 2.00. 
Hagemann, C. J., En Amerikarejse. (M. talr. Illustr.V 

(160 S.). Rønne. 08. Colberg. 2,00. 
Hagen, 0. T h., se: Jernbane-Lommekalender f. 1902. 

01. 

— se: Almanak f. Statsbanedriftens og Privatbanernes 
Betjentpersonale. 02. 

— se: Personalfortegnelse, ny, til Haandbog f. den dan- 
ske Jerubaneetat. 08. 

Hagensen, A., Den jødiske Periode. 1864—1900. (120 

S.). 04. E. Jespersen. 2,50. 
Ha ger up, Elisabeth, se: Lille. 05. 
Haggard, Henry Rider, Det hvide Folk. Paa dansk ved 

E. Stensgård. M. 35 Tegn. af C. H. F. Schmidt. (318 

S.). 02. (Hagerup). 1,00. *1.50. 

— Kong Salomons Miner. Paa dansk ved E. Stensgård. 
M. 1 Kort og 38 Tegn. af C. H. F. Schmidt. (372 S.). 
02. (Hagerup). *1,80. 

— Lisbeth. Aut. Overs, af P. Jerndorff- Jessen. (468 S.). 
Aarhus. 02. (Jydske Forlag - ). Gyldendal. 4.75. HAGGARD— HAMMEL. 103 Haggard, Henry Rider, »Jess«. Kærlighedsroman. Aut. 
Oversættelse ved E. Melbye. (458 S.). 07. »Politi- 
ken« s Forlag. 0,75. 

Hahn, B., Kortf. Oplysning om den hellige Skrift t. Br. 
f. Seminarier. Trykt s. Mskpt. (32 S.). 02. Schøn- 
berg. 0,50. 

— Lille Bibelhistorie. Med et Omrids af Kirkens Histo- 
rie. Med 3 Kort og 3 Planer. (96 S.). 05. Schøn- 
berg. *0,90. 

— Bibelhistorie særlig t. Br. ved voksnes Undervisning. 
M. 4 Kort. 2. Udg. (276 S.). [1. Udg. 01]. 06. 
Schønberg. *3,50. 

— Bibelhistorie f. Mellemskolen. M. 3 Kort og 4 Pla- 
ner. 2. Udg. (176 S.). [1. Udg. 04]. 08. Schønberg. 
*2,00. 

Hahnemann, J., Ulykkelige Kvinder. 2. Opl. (16 S.). 

Aarhus. 04. J. Jensen. 0,15. 
Hakewill, se: Goldschmidt, T. 09. 
Håkonarson, Håkon, Plimur af Florusi og sonum hans. 

(98 S.). Reykjavik. 06. J. Hildiberg. 1,00. 

— Rimur af Reimari og Fal enum starka. 2. utg. (120 
S.). BessastaSir. 06. Skuli Thoroddseu. 1,00. 

Halberg, F., Om Begrebet Styrke i Tilværelseskampen. 
En psychologisk Undersøgelse. (184 S.). 05. (Gad). 
2,00. 

— Om det Abnorme. En psykologisk Undersøgelse. (166 
S.). 07. Gad. 2,00. 

Hald, H. A., Iagttagelsesundervisning i Skolens lavere 

Klasser. M. 1 Plan. 2. Oplag. (144 S.). [1. Opl. 07]. 

08. Gjellerup. 2,50. *3,25. 
Hald, P. T., (I) Bogholderilære. I. M. 1 Tvl. (44 S.). 

Aarhus. 03. Forfatteren. 
Hald, P. T., (II) Kaliums Virkning paa Blodomløbet. M. 

1 Tavle. (98 S.). 04. (S. Michaelsens Eftf.). 3,50. f- 
Hale, E. E., »Manden uden Fædreland«. Paa Dansk ved 

C. M. (48 S.). 04. Nyt dansk Forlag. 0,65. 
Halévy, Lud., Abbed Constantin. Roman. (»Randers Dag- 

blad«s Føljeton). (182 S.). Randers. 03. Ikke i 

Bogh. 

— Abbed Constantin. Gratis Tillæg til »Nestved Ti- 
dende«. (182 S.). Nestved. 04. Ikke i Bogh. 

— se: Konge for en Time. 02. 

— ('armen, se: Meilhac. 06. 

Hålfdånarson, Helgi, Prédikanir å ollum sunnu- og helgi- 
dognm kirkjuarsins. BiiiS heh'r til prentuuar Jon 
Helgason. (504 S.). Revkjavik. 01. H. t>6rSarson. 
*6,00. 

— Kristilegur barnalærdomur eptir Luterskri kenningu. 
10. prentun. (100 S.). 08. Gyldendal. 0,45. * 0,60. 

Halkier, H., Modtager contra Reder. Et Indlæg i Stri- 
den om Connossementclausuler. (40 S.). 03. Gad. 
0,65. 

Hallager, Fr., Hysteri, Hysteriens Symptomer og dens 
Behandling. (174 S.). 01. Dansk Sundhedstidende. 
2,75. 

— Magister Ole Bjørn og de besatte i Thisted. (192 
S.). (11. Dansk 'Sundhedstidende. 2,50. 

— Jydske Asyl 1852—1902. M. 1 Portr. og 5 Planer. 
(70 S.). Aarhus. 02. (Jvdske Forlag). Gyldendal. 
1,50. 

— Sindssygdom, Forbrydelse, Genialitet. Studier over 
Epilepsien. (158 S.).' 06. Gyldendal. 2,50. 

— Om den posthume Fortsættelse af Dickens' »Edwin 
Drood«. (Særtr. af »Tidsskr. f. psykisk Forskning«). 
(36 S.). 4. 07. Ikke i Bogh. 

Halldorsson, Jon, Biskupasiigur. I. 1. — 5. h. 03 — 08. 

SogufolagiS. 5,65. 
Halldorsson, L., se: Fra valdi Satans til Gufis. 04. 
Halldérsso n, 0., se: Jtinsbék. 04. 
Halldorsson, S. S., Innsigli Gu8s og merki dyrsins. Yfirlit 

yfir nokkura spadonia Daniels békat og opinberunar- 

bokarinnar. (212 S.). Revkjavik. 06. D. Ostlund. 

Ikke i Bogh. Halldorsson, Porsteinn, Ved Thekla Andrea Jørgensens 
Begravelse. Juni 1888. (8 S.). Sey&isfjorSur. 02. 
Ikke i Bogh. 

Halle, Sophus, Norske Skolespørgsmaal. En Rejseberet- 
ning. (56 S.). 01. (Klewing Evers). 1,00. 

— Psalmebogens Melodier. Fuldstændig Melodisamliug 
til den gamle og nye Psalmebog. (250 S.). Kbh. & 
Lpz. 04. Wilh. Haiisen. 2,50. 

— 20 harmoniserede Kirke-Melodier. Tillæg til »Psalme- 
bogens Melodier. (16 S.). 4. 04. Wilh. Hansen. 
1,50. 

— se: Aarsskrift til Skolehygiejnens Fremme. 06 — 07. 

— se: Soldaterviser og Fædrelandssange. 07. 

— se: Mogensen, N. R. 

Hallfre5ar saga. Bui5 hefir til prentunar Vald. Asmun- 
darson. (88 S.). Reykjavik. 01. Sig. Kristjånsson. 
0,35. 

Hallgrimsson, Jonas, Urvals-lj65. Utg. Jon (Mafsson, 
(72 S.). Reykjavik. 03. Jon Olafsson. 0,50. 

Halling, Emil, Frugterne modnes. En Fortælling. (218 
S.). 04. K. Foren. f. i. Miss. 1,50. *2,50. 

— »Vagabonden«. Fortælling for de Unge. (88 S.). 05. 
K. Foren. f. i. Miss. 0,50. *1,00. 

— Linedans. Fortælling. (172 S.). Aarhus. 06. Alb. 
Bayer. 2,00. 

— se: Bordlæsning. 06. 

»Hallo«. Udg. og redig. af Medlemmer af Københavns 
Højskoleforening. Ansvarlig P. M. Nielsen. Nr. 1 — 24. 

4. 05—06. For Medlemmer. 

Hallstrom, Per, Den døde Fos. En Historie fra Ødemar- 
ken. Illustr. af N. Kreuger. (176 S.). 02. Gyldendal. 
2,50. *3,50. 

— En Skæmteroman. Oversat af Joh. Marer. Illustr. af 
H. Nymau. (140 S.). 06. Gyldendal. 2,50. *3,50. 

— Mesternoveller. Oversatte af Harald Nielsen. (230 

5. ). 08. Gyldendal. *3,50. 

Halvkugle, den østlige. (Opkl. paa Lærred m. Stokke). 

n. A. Rom. 10,00. 
Halvkugle, den vestlige. (Opkl. paa Lærred m. Stokke). 

u. A. Rom. 10,00. 
Halvorsen, J. B., Bibliografiske Oplysninger til Henrik 

Ibsens samlede Værker. (126 S.). 01. Gyldendal. 

2,50. 

Halvorsen, N., Syltebog for større og mindre Hushold- 
ninger. 3. gennems. Oplag. (76 S.). 06. J. L. Wulff. 
0,50. 

Hamann, M., Dansk Landmandsliv. En Herregaards- 
roman. 2. Oplag. (318 S.). [1. Opl.: Fynsk Land- 
mandsliv. 05]. 06. Hagerup. 4,75. *6,25. 

— Moderne Trældom. En Herregaardsroman. (314 S.). 

06. Hagerup. 5,00. *6,50. 

H a m a n n, V., se: Samling af Retsregler f. det højere 
Skolevæsen. 02. 

H a m b e r, Simon, se: Simonsen, _ C. E. 

Hamburger, A. P. W., Nogle Ord til Forældrene om 
Skolebarnets Sundhedspleje i Hjemmet. (22 S.). Es- 
bjerg. 04. Dalsgaard Olsen. 0,25. 

Hamer, S. H., Abe-Skolen eller Mester Jacobs Opdra- 
gelsesanstalt for vilde Dyr. Billeder af H. B. Neilson. 
M. 4 Farvetryk. (56 ' S.). 4. 02. E. Jespersen. 
*2,00. 

Hamerling, Rob., Aspasia. En Kunstner- og Kærligheds- 
Roman fra det gamle Hellas. (Ivers, af 0. Borch- 
senius. 2. Udg. (238 + 206 + 204 S.). 04. Gylden- 
dal. 5,00. *6,75. 

Hamfarir Bjorns Jénssonar. (Sérpr. ur »Revkjavik«). 
(8. S.). 4. Revkjavik. 08. Ikke i Bogh. 

Hamlet paa Galeien (Marienlyst Theater). (20 S.). Hel- 
singør. 03. Ikke i Bogh. 

Hammel Avis og Frijsenborg-Faurskov Birks Tidende. 
Redig. af C. Kielberg og C. Friis. 12.— 19. Aarg. 
Fol. Skanderborg. 01—08. Udgiverne. 1,50. 
(Kvartl.). 101 HAMMEL — HANNESSON. Hammel Dagblad. Udg. af N. Joh. Laursen og H. V. 

Rasmussen. Ansvarh. Redakt. H. V. Rasmussen. 1. 

Aarg. Fol. Aarhus. 03. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
II animer, IL, (I) Dansk Ordbog, se: Dahl, B. T. 03 

09. 

Hammer, H., (II) Artilleri- og Vaabenlære f. Officer- 
skolens næstældste KL 1. — 4. Del. M. 1 Tabel og 
47TV1. (244 + 94 + 146 + 64 S.). 4. (Autogr.). 05. 
Officerskolen. 7,50. 

Hammer, Jens, Lille Kathrine. En Historie fra For- 
stæderne. (184 S.). Aarhus. 03. Dansk Folkeskrift- 
Forlag. (C. Nygaard). 

— Mo'r Christoffers Drenge. En Fortælling fra Arbej- 
derboligerne. (220 S.). Aarhus. 03. Dansk Folke- 
skrift-Forlag. (C. Nygaard). 

— Kongen af Jorden. En Roman. (Føljeton til »Aften- 
bladet«). (156 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Hammer, Ludv., Menneskelegemet og dets Hygiejne. 
En Fremstilling t. Skolebrug, gennemset af H. A. 
Nielsen. 2. Opl. (100 S.). [1. Opl. 02]. 05. Gylden- 
dal. *1,25. 

— Under Hjemmets Aag. Fortælling. M. Omslagstegn. 
af Carl Thomsen. (212 S.). 06. Gyldendal. 3,25. 

Hammer, R., Stationsskibenes Tilsyn med Fiskerierne 
under Island og Færøerne. (80 S.). 06. Ikke i 
Bogh. 

— se: Samling af Love for Fiskeri og Søfart under 
Færøerne og Island. 03. 

Hammer-Jensen, Ingeborg, Den ældste Atomlære. (184 

S.). 08. Tillge. 3,25. 
H a in ni e r i c h, E., se: Lovleksikon, dansk. 
Hammerich, Holger, Om Salget af de dansk-vestindiske 

Øer. (14 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Om Københavns Banegaardsforhold. Foredrag. M. 
Tegn. og 2 Planer. (Særtr. af »Den tekn. Forenings 
Tidsskr.«). (32 S.). 04. (Prior). (0,85). 0,25. 

— Om Ordningen af Danmarks Forsvar. M. 1 Kort. 
(12 S.). 08. (Aamodt). 0,25. 

Hammerich, J. W., Millionen. Sommerfortælling. (122 

S.). 06. Hagerup. 2,00. 
Hammerich, Johs., se: Brev, aabent, til Dr. med. 

Ludv. Nielsen. 07. 
Hammerich, K. A., se: Arvelov, den danske. 01. 
Hammershøj, Vilhelm. (10 Fotografier). 4. 06. Winkel 

& Magnussen. 10,00. 
Hammerslaget. Meddelelser fra Jydsk Auktions- og 

Kommissionsforretning. Nr. 1 — 25. 4. Aarhus. 03 — 

04. Udgiveren. Gratis. 

Hamsun, Knut, Munken Vendt. (Brigantinens Saga. I). 
(434 S.). 02. Gyldendal. 6,00. 

— Dronning Tamara. Skuespil i 3 Akter. (192 S.) 
Gyldendal. 3,00. 

— I Æventyrlaud. Oplevet og drømt i Kaukasien 

5. ). 03. Gyldendal. 4,50. 

— Kratskog. Historier og Skitser, 
dendal. 4,25. *5,75. 

— Det vilde Kor. Digte. (128 
2,00. 

— Sværmere. Roman. 111. af L. 
Gyldendal. 2,50. *3,50. 

— Stridende Liv. Skildringer fra Vesten og Østen 
S.). (Kria.). 05. Gyldendal. 4,50. *6,00. 

— Under Høststjernen. En Vandrers Fortælling. 2. Opl. 
(190 S.). [1. Opl. 06]. (Kria.). 06. Gyldendal. 3,25. 
*5,00. 

— Samlede Romaner og Fortællinger. Folkeudgave. 
I— V. (494 + 446 + 430 + 284 + 342 S.). (Kria.). 
07—09. Gyldendal. 20.00. *27,50. 

— Benoni. Roman. (398 S.). (Kria.). 08. Gyldendal. 
5,50. 

— Mysterier. Roman. 2. Oplag. (312 S.). (Kria.). 08. 
Gyldendal. 5,00. 03. 
(304 

, (296 S.). 03. Gyl- 
S.). 04. Gyldendal. 
(136 S.). 04. Moe. (324 Hamsun, Knut, Ny Jord. Roman. 2. Oplag. (260 S.). 
(Kria.). 08. Gyldendal. 4,00. 

— Rosa. Af Student Parelius' Papirer. 2. Oplag. (344 
S.). [1. Oplag 08]. (Kria). 08. Gyldendal. 5,00. 

*6,50. 

Han blev opdaget og Tre Uskikke. (16 S.). Aarhus. 04. 
Forlagsforretningen »Stjernen«. 0,15. 

Han Herreders Sparekasse, Fjerritslev, 1858 — 1908. (40 
S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 

Handbok fvrir hvern mann i deilumålum dagsins. I. 
Sérpr. ur »Reykjavik«. (50 S.). 05. — H. (32 S.). 
07. — III. (8 S.). 07. — IV. (8 S.). 07. — V. (16 
S.). 07. Reykjavik. 05—07. Jon Olafsson. å 0,25. 

Handbok fyrir hvern mann. 3. utg. aukin. (64 S.). [1. 
Udg. 03]. Reykjavik. 06. (Einar Gunnarsson). 0,25. 

Handbok, ny, fyrir hvern mann. Sjalfstæ5i e&a inn- 
limun? Nokkrar greinar sérprenta&ar ur »NorSur- 
landi«. (32 S.). Akureyri. 07. Ikke i Bogh. 

Handel og Industri. Redakt. E. Ottosen. 1. Aarg. Nr. 
1—11. 4. 08. Udgiveren. 2,50. 

Handels-Avisen. Medlemsblad for Sundbyernes Handels- 
Forening. Ansvarh. Redakt. W. Schønberg. 1. — 3. 
Aarg. Fol. 04 — 06. For Medlemmer. 

Handelsberetning for Aaret 1900 — 07, udg. af Grosserer- 
Societetets Komite. 01—08. (Børskontoret), å 2,00. 
(1901—03 å 1,50). 

Handelsbladet. Udg. af »Handelsforeningen af 5. Juni 
1864«. Redakt. F. Jacobsen (og senere G. M. Grunth 
og N. Næsby). 16.— 23. Aarg. 4. 01—08. For- 
eningen. 1,00. (Kvartl.). 

Handelsgartneren. Annonceblad for Skandinavien. Redig. 
af Ludv. Dæhnfeldt (og senere af Bent Rasmussen). 

1. — 7. Aarg. Fol. Odense. 02 — 08. Udgiverne. 
Gratis. 

Handels- og Industrikalender, Kongeriget Danmarks. Udg. 

af Chr. P. Bariøse. 3. Udg. (486 S.). 04. Udgiveren. 
Handelskalender, nordisk, omfattende Danmark. Norge, 

Sverige. (1580 S.). 07. Prior. *20,00. 
Handelskalender, nordisk (Danmark, Norge, Sverige). 

Afdeling Danmark. (936 S.). 08. (Prior). *10,007 
Handels-Kalender, Kongeriget Danmarks. 1. Udg. Redig. 

af 0. Prieme. (1258 S.). (Odense). 08. Udgiveren. 

*12,00. 

Handelsskolebladet. Organ for alle Spørgsmaal vedr. den 
unge Handelsmands teoretiske Uddannelse. Redig. af 
N. P. Nielsen. 1908. Aarhus. 08. Udgiveren. 2,00. 

Handelsskolen i Odense 1877—1902. (48 S.). Odense. 

02. Ikke i Bogh. 

Handelsskoler, de danske. Fremstilling af deres Indret- 
ning og Virksomhed. Udarbejdet af Undervisnings- 
inspektøren for de statsunderstøttede Handelsskoler. 
(14 S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

Handelsskolesagen. Bidrag til Belysning af Statens For- 
hold til Handelsskolerne. (32 S.). — Tillæg. (8 S.). 
Aarhus. 04. Ikke i Bogh. 

Handelsstatistik, den fadles-nordiske. (12 S.). 06. Ikke 
i Bogh. 

Handels-Tidende, dansk. Redakt. P. Petersen (senere 
H. Lildholdt og sidst Andr. Bruun 1 ). 3.— 10. Aarg. 4. 
01—08. Udgiverne. 1,00. (Kvartl.). (3.-8. Aarg. 
0,75 kvartl.). 

Handels- og Kontormedhjælper-Tidende, dansk. Udg. af 
Centralorganisationen. Ansvarh. Redakt. Vald. Peder- 
sen (og senere Vilh. Hansen). 1. — 8. Aarg. Fol. 
Aarhus og Kbh. 01 — 08. For Medlemmer. 

Handest, M. C, Omrids af den danske Sproglære. 6. Udg. 
(30 S.). Aarhus. 01. J. Zeuner. 0,40." 

— Et lille Omrids af den danske Sproglære. 7. Opl. 
(12 S.). Aarhus. 02. J. Zeuner. 0.12. 

Hannesson, GuSm., Tveir fyrirlestrar um islenzk stjérn- 
niål. (Sérpr. ur »NorSurlandi«). (58 S.). Akureyri. 
05. Ikke i Bogh. HANNESSOX- ( HK. HANSEN. 105 Hannesson, Gu5m., I apturelding. Nokkrar greinar um 
landsmål. (132 S.). Akureyri. OG. (Odd. Bjornsson). 
1,00. 

Hannover, Emil, Maleren Constantiii Hansen. En Studie 
i dansk Kunstnist, M. Illustr. (390 S.). 4. 01. 
Kunstforeningen. 10,00. 

— se: Malerkunst, Danmarks. 02 — 03. 

— se: Katalog over Udstillingen af kunstfærdige gamle 
Bogbind. 06. 

— se: Bogbind, kunstfærdige gamle. 07. 

— se: Katalog over Udstillingen af tøuderske Kniplin- 
ger. 08. 

Hannover, H. J., Danske Fabrikker for mekanisk Industri 
ved Begyndelsen af d 20. Aarb. (Særtr. af »Den tekn. 
Foren. Tidsskr.«). (44 S.). 4. 01. Ikke i Bogb. 

— Forelæsninger over Metalbearbejdning. 1. Halvdel. 
2. Udg. ved Bud. Scbou. (296 S.). 07. 7,00. — 2. 
Halvdel. Ved Rud. Schou. (254 S.). 04. 3,50. 4. 
(Autogr.). 04—07. Polyteku. Læreanstalt. 10,50. 

— Materialprøvningens Udvikling. Tale. M. 63 Fig. 
(Særtr. af »Ingeniøren«). (24 S.). 4. 08. Ikke i 
Bogb. 

Hans og Grete. Tegnet af Jobs. Dorpb. (14 S.). 4. 05. 
Stender. 1,00. 

Hans og Kjærsbovedgaard. (Af I. A. IL). Udg. af »Det 

blaa Kors,,. (10 S.). 05. Ikke i Bogb. 
Hans H e i 1 i n g, se: Devrient, E. 02. 
Hansen, Bording Revu. (8 S.). Bording. 06. Ikke i 

Bogb. 

Hansen, A., (I) Om Ægteskab og dets Forpligtelse. (16 
S.). (Aarhus). 03. Forf. »Fredenslund«, Viby Mark. 
0,75. 

Hansen, A., (II), Undersøgelser ang. Esbjerg — London- 
Ruten. M. 3 Kort. (14 S.). Aarhus. 07. IkkeiBogh. 

Hansen, A. H., se: Helsingør Kjøbstads Vejviser. 01 
og 03. 

— se: Randers Købstads Vejviser. 03. 

Hansen, A. J., og Videbæk, Timesedler t. Br. ved Gym- 
nastikundervisu. for Drenge i Landsbyskoler, hvor 
ingen Gymnastiksal haves. Trykt s. Mskpt. (20 S.). 
(Aalborg). 03. Videbæk, Ranum pr. Løgstør. 0,35. 

Hansen, A. P., Vejledn. for unge Fodermestre og Elever. 
(20 S.). 07. (C. W. Bærentzens Bogtr.). 0,50. 

H a n s e n, A. R., se Salmer, Sange og Vers. 2. Udg. 04. 

Hansen, Ad. L., Fremstilling af Guds Aabenbaring paa 
Grundlag af Bibelhistorien, indeh. Noter til Bibelhist., 
Skriftstykker, Luthers Katekismus og Henvisning til 
Salmer. (94 S.). 05. Forf. (Ø.-Ørslev v. Haslev). 

0. 50. *0,60. 

— dm Diakonsagen. (6 S.). 06. Ikke i Bogb. 
Hansen, Adolf, Den engelske og den nordamerikanske 

Litteraturs Historie i Omrids. (200 S.). 02. Gylden- 
dal. 3,75. 

— Udvalg af engelske Digtere — Byron, Shelley, Keats 
— til Br. f. Gvmnasiet. M. Oplysninger og Forkla- 
ringer. (124 S.). 05. *2,25. — II. Tennvson, Brow- 
ning, William Morris. (146 S.). 07. *2,50. 05—07. 
Gyldendal. *4,75. 

— Engelsk Litteraturhistorie for Skole og Hjem. M. 
Bill. (138 S.). 07. Gyldendal. *3,00. 

— Engelske Stiløvelser m. Glossarium. 4. gennems. Udg. 
ved N. Bøgholm. (200 S.). 09. Gyldendal. *3,00. 

— og Joh. Magnussen, Engelske Læsehæfter. M. Glos- 
sarium og Udtalebetegnelse. 1. H. 2. Udg. 06. — 
2.-4. H. 01. a 1,00. 01—06. Gyldendal. 4,00. 

Engelsk Læsebog for ældre Begyndere. I. 4. Udg. 

(66 S.). 02. Gyldendal. *1,25. 
(Jlossarium til eniroNk La-schog f. a'ld re Begyndere. 

1. og 2. Del. 3. ændr. Udg. (128 S.). 03. Gylden- 
dal. 2,25. 

Engelsk Digtsamling, forsynet med et Glossarium 

med Udtalebetegnelse. 2. ændr. Udg. (98 S.). 03. 
Gyldendal. *1,25. Hansen, Adolf, og Joh. Magnussen, Engelske Eksamens- 
Versioner. 3. forøg. Udg. (128 S.). 04. Gyldendal. *1,50. 

Engelske Læsestykker særlig t. Br. v. Ekstem- 
porallæsning m. Glossarium. 3. Udg. (166 S.). 05. 
Gyldendal. *2,00. 

Opgaver til engelske Versioner og Taleøvelser for 

Realskolen og Mellemskolen. 8. Udg. (106 S.). 06. 
Gyldendal. *1,25. 

Hansen, Albert, Dalby Præstegaard. Originalt Lystspil 
i 1 Akt. 3. Oplag. (40 S.). 06. J. L. Wulff. 0,75. 

(Hansen, Allan), Sprængningen af »Den permanente kjø- 
benhavuske Voldgiftskommission til Fastsættelse af 
Bjergeløn«. (22 S.). 07. Ikke i Bogb.' 

Hansen, Amor, og Ludv. Overbye, Kort over Danmarks 
Apoteker. (Bilag til »Farmaceut. Lommehaandbog«. 
1909). (1 Blad). Odense. 08. 

Hansen, August, og Ejnar Haahr, Regnebog for tekn. 
Skoler og Aftenskoler. 1. H. 3. Opl. (32 S.). 09. 
0,35. — 2. H. 3. Oplag. (30 S.). 09. 0,35. Odense. 
09. (Udbye, Svendborg). 0,70. 

Facitliste. (16 S.). Odense. 09. (Udbye, Svend- 
borg). 0,25. 

Hansen, Axel R., Limfjorden. Morsingboens Sang. 2 
Digte. (16 S.). Nykøbing, M. 06. (H. Hansen). 
0,50. 

Hansen, Bengta, Draaber fra Livets Flod. En liden Skat- 
kiste. 3. Opl. (394 S.). 04. (Lehm. & Stage). 1,00. 
*1,35. 

Hansen, C, (I) Lærebog i Naturlære t. Br. v. Forbere- 
delse til Maskiuisteksamens 2. Afd. og i Maskinskolens 
>ngste Klasse under Medvirkniug af T. Rohde og 
0. C. Møller. Udg. ved Marineministeriets Foranstalt- 
ning. M. Illustr. (492 S.). 05. Gad. *7,25. 

Hansen, C, (II) Recberches sur les singularités de cer- 
taines series speciales sur leur cercle de convergence. 
(Vidensk. Selsk. Skrifter). (38 S.). 4. 08. (Høst). 
1,20. 

Hansen, C. B. V., se: Samling af Fundatser vedr. 
Legater i Nykjøbing M. 01. 

Hansen, C. Th., Om Forbold vedr. Hoppens Foling. Fore- 
drag. (8 S.). Aarhus. 08. Ikke i Bogh. 

Hansen, Carl, (I) Hasselnødder. M. Illustr. (24 S.). 01. 
(H. Christensen). 0,35. 

— Have-Salaten. M. Afbildn. (8 S.). 03. Ikke i Bogb. 
Hansen, Carl, (II) Forelæsn. over moderne Skibsbygnings- 
kunst. (M. 46 Tavler i Fol.). (542 S.). 4. (Autogr.). 

03. (Kornerup). 18,50. 

Hansen, Carl, (III) Om Fingeraftryk og deres Anvendelse 
i Identifikationsøjemed. Efter Å. Bertilion. M. 2 Tvl. 
(12 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Spild. Silhouetter fra Forbryderverdenen. 2. Opl. 
(288 S.). [1. Opl. 05]. 05. Gyldendal. 4,00. 

— Om Fingeraftryk som Identifikationsmiddel. (Særtr. 
af "Tidsskr. f. 'Fængselsvæsen«). (24 S.). 05. Ikke 
i Bogh. 

Hansen, Carl, (IV) Tryllekunstnerens Haandbog. 6. 

Op]., se: Harz, B. 03. 
Hansen, Carl, (V) Præriefolk. Spredte Studier i en dansk 

Koloni. (160 S.). 07. Hagerup. 2,50. *3,50. 
Hansen, Carl H., Kedegorelse f. Forsøg over Forhold 

vedr. Svinets Stivsyge. (Særtr. af »Maanedsskr. f. 

Dyrlæger«). (20 S.). 08. (Aug. Bang). 0,50. 
Hansen, Chr., (I) Handelsregnebog. 5. Udg. (1. Opl. 

efter Metersystemet). (96 S.). (Odense). 01. (Schu- 

bothe). (Gyldendal). 1,50. 

— Facitliste til Handelsregnebog efter Metersystemet. 

4. Udg. (24 S.). (Odense). 08. (Scbubotliej. (Gyl- 
dendal). 0,50. 

— 5 Øres Regnetabeller. (82 S.). (Odense). 01. (Schu- 
botbc). (Gyldendal). 0,05. 

— Regnetabeller I og c. 1600 Hovedregningsopgaver. 
67. Udg. (32 S.). Odense. 09. (Schubothe). (Gyl- 
dendal). 0,10. 

14 km; CHR. HANSEN — H. N. HANSEN. Hansen, Chr., (I) Facitliste til Regne-TabeUer I. 11. 
Udg. (24 S.). (Odense). 01. (Schubothe). (Gyldendal). 
0,25. 

— Kogne-Tabel II, indeli. 865 Hovedregningsopgaver. 4. 
Udg. (32 S.). (Odense). 04. (Schubothe). (Gyldendal). 
0,15. 

— Hovedregningsopgaver I. Til Regnebog med Brøk. 
14. Udg. (32 S.). (Odense). 05. (Schubothe). (Gyl- 
dendal). 0,30. 

— Hovedregningsopgaver II. 6. Udg. (48 S.). (Odense). 

08. (Schubothe). (Gyldendal). 0,50. 

— Facitliste til Hovedregningsopgaver II. 3. Udg. (16 
S.). (Odense). 09. (Schubothe). (Gyldendal). 0,25. 

— Aut. Tavleregningsopgaver. 1. Del. A. 75. Udg. Med 
et Tillæg, indeh. Opgaver efter Metersystemet. (48 S.). 
(Odense). 09. (Schubothe), (Gyldendal). 0,35. 

1. Del. B. 74. Udg. Omarbejdet efter Meter- 
systemet. (48 S.). (Odense). 09. (Schubothe). (Gyl- 
dendal). 0,35. 

— Facitliste til aut. Tavleregningsopgaver til Regning 
med hele Tal (1. Del). 36. Udg. (24 S.). (Odense). 

09. (Schubothe). (Gyldendal). 0,25. 

Omarb. efter Metersystemet. 37. Udg. (24 S.). 

(Odense). 09. (Schubothe). (Gyldendal). 0,25. 

— Tavleregningsopgaver (2. Del) til Brøkregning. Om- 
arb. til Metersystemet. 42. Udg. (48 S.). (Odense). 
09. (Schubothe). (Gyldendal). 0,45. 

43. Udg. (72 S.). (Odense). 09. (Gyldendal). 0,45. 

— Facitliste til aut. Tavleregningsopgaver med Brøk 
(2. Del). Omarb. efter Metersystemet. 35. Udg. (32 
S.). (Odense). 09. (Schubothe). (Gyldendal). 0,25. 

— Tavleregnings-Opgaver III, indeholdende Regning 
med Decimalbrøk. 28. Udg. (144 S.). (Odense). 09. 
(Schubothe). (Gyldendal). 0,75. 

— Facitliste m. en Del Opløsninger til Tavleregnings- 
opgaver. III. 27. Udg. (24 S.). (Odense). 08. (Schu- 
bothe). (Gyldendal). 0,35. 

Hansen, Chr., (II) Hvem er han? Spørgsmaal og Tanker 
udfra et dagligt Studium i Markus Evangelium. Udg. 
af »Krist. akad. Samfund«. (164 S.). 02. Frimodt. 
1,75. *2,75. 

— Guds Naades Rigdom i Jesus Kristus. Til Ind- 
levelse i Romerbrevets Tankeverden. (228 S.). 03. 
Frimodt. 2,25. 

— Ved Klara Henriette Kjærs Baare. Gentofte Kirke I 
5. Maj 1904. (6 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Det fuldkomne Forbillede eller Jesu Liv som Idealet 
for alle Tiders Missionærer. (28 S.). 07. (E. Mor- 
thensen, Hellerup). 0,25. 

— James Chalmers. En moderne Martyr. (32 S.). 07. 
K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 

— Overblik og Indblik i Guds Ord til Samtalemøderne 
og til Selvstudium. (8 S.). 07. (E. Morthensen, Hel- 
lerup). 0,10. 

Hansen, Chr S., se: Hotel- og Turistbog. 06. 
Hansen, Christiane, Minder om Frk. Alfriede Schmidt, 

(18 S.). Odense. 05. (Hempelske Bogh.). 0,50. 
Hansen, Claus Julius, Ligtale ved Gnid. Hans Andersens 

Hustrus Baare d. 11. Maj 1908. (8 S.). Middelfart. 

08. Ikke i Bogh. 
Hansen, Conrad, Taler til Drenge ved Studenterhjemmets 

Børnegudstjeneste. (88 S.). 08. Lehm.& Stage. 1,20. 
Hansens, Dagmar, nye Sange og hendes Levnedsløb. (4 

S.). 02. — 0,10. 
Hansen, Dagmar. Blade af en Primadonnas Liv. (8 S.). 

02. J. L. Wulff. 0,25. 
Hansen, E., se: Sangbog, den danske Skoles. 04 — 08. 
Hansen, Elisabeth, Vegetarisk Kogebog. 2. gennems. og 

forøg. Udg. (136 S.). [1. Udg. 04]. 07. Lehm. & 

Stage. 1,35. (100 Ekspl. 100,00). 
Hansen, Emil Chr., Rendyrknings-System. Udg. af 

Carlsbergs Bryggerierne. 12. Novbr.' 1883—1908. M. 

4 Bill. (12 S.). 08. Ikke i Bogh. Hansen, F., (I) Magt og Ret. En Redegørelse. (8 S.). 

06. Ikke i Bogh. 

Hansen, F., (II) og K. Hansen, Lommebog t. Br. ved lokale 

Gødningsforsøg. 3. Opl. (20 S.). Aarhus. 06. Ikke i 
Bogh. 

Hansen, Frands, Ny Tabel og Regnehjælper med Be- 
gyndelsesgrundene i Metersystemet. (32 S.). Nyborg. 

07. Schønemann. 0,10. 

— Om en Omordning og Forbedr, af visse Forhold vedr. 
Kirkegaardene paa Landet. M. 1 Plan og 1 Skema. 
(12 S.). 4. Nyborg. 08. Ikke i Bogh. 

Hansen, Frederik, Viborg-Føreren. M. 1 Kort. (32 S.). 

04. Ad. Jacobsen, Viborg. 1,00. 

— Vejledn. ved Besøg i Viborg Domkirke. (16 S.). 
Viborg. 08. Ikke i Bogh. 

[Hansen, Frederikke], Jule-Erindringer. (20 S.). 08. 

08. Ikke i Bogh. 

Hansen, G. Armauer, Darwinskenniug um uppruna dyra- 
tegunda og jurta. t>ytt hefir og breytt Helgi Pjeturs- 
son. (84 S.). Reykjavik. 04. Defisl. Folkevenners 
Selskab. 1,00. 

Hansen, Georg, K. F. U. M. Smaatræk og Minder fra 
d. 15. Verdenskonferentse i Kristiania. (20 S.). 02. 
K. F. U. M. i Nazareth Sogn. 0,20. 

Hansen, Georg Vilh., Aalborg Kommunes Indtægter og 
Udgifter, Formue og Gæld i Aarene 1891—1900. (38 

5. ). 4. Aalborg. 02. Ikke i Bogh. 

— Kong Christian IX.s Pontonbro over Limfjorden i 
Aarene 1865—1900. (36 S.). 4. Aalborg. 03. Aal- 
borg Kommunes Bogholderkontor. 1,50. 

Hansen, Gotfred, Digteren. Et Levnedsløb, udg. af Simon 

Koch. (274 S.). 07. Gyldendal. 4,50. 
Hansen, H., (I) og F. Jensen, Dyrerigets Naturhist. til 

Skolebrug. 2. Udg. M. Illustr. (112 S.). (Malnio\ 

02. Hagerup. *1,00. 

— se tillige: Damgaard, H. Hansen. 

Hansen, H., (II) Skat og Valgret i Aarhus. En Oversigt. 
Udg. af Højre i Aarhus. (14 S.). Aarhus. 07. Ikke 
i Bogh. 

Hansen, H., (III) Om Dannelse. (16 S.). Struer. 07. 
(K. Foren. f. i. Miss.). 0,25. 

Hansen, H. J., (I) Pigen, der satte Ild paa Hobro 1813. 
Fortælling. (172 S.). Aarhus. 03. Dansk Folke- 
skrift-Forlag. (C. Nygaard). 

Hansen, H. J., (II) og'Fr. Opffer, Set. Nicolaj Kirke og 
Kjøge By. En illustr. Vejledning. M. 30 Bill. (32 S.). 

06. F. Hendriksen. 0,50. 

Hansen, H. L., Jesuslegendens ægyptiske Forbillede. 
(Særtr. af »Sandhedssøgeren«). (16 S.). 08. Ikke i 
Bogh. 

Hansen, H. N., Fædrelandshist. Læsebog f. Borne- og 
Ungdomsskolen. 1. Del. 2. Tusinde. M. Illustr. (166 
S.). 01. Rom. *1,00. 

— Kortfattet Kirkehistorie, fortalt for Born. (48 S.). 
— Kortfattet Verdenshistorie, fortalt for Børn. (62 
S.). Odense. 01. Forf. (Hjadstrup v. Kappendrup. 
*0.50. 

— Det menneskelige Legeme. Fremstillet til Skolebrusr. 
Udg. uden Billeder. (32 S.). Odense. 04. Forf. (Hjad- 
strup v. Kappendrup). 0,25. (M. Billeder 0,3b). 

— Fædrelandshistorie fortalt for Born. 2. Opl. (168 S.). 
Odense. 05. Forf. (Hjadstrnp v. Kappendrup). *0,85. 

— Bibelhistorie, fortalt for Born. M. 1 Landkort. 3. 
Oplag. (168 S.). [1. Opl. 01]. Odense. 07. Forf. (Hjad- 
strup v. Kappendrup). *0,90. 

— Kortf. Kirkehistorie, fortalt for Born. 4. Opl. (4S S.). 
Odense. 07. Forf. (Hjadstrup v. Kappendrup). *0,35. 

— Folkets Meterbog. (40 S.). Odense. 08. Forf. (Hjad- 
strup v. Kappendrup). *0.65. 

— Hjemmets og Skolens Regnebog. Omarb. efter 
Metersystemet. I. (64 S.). *0.65.^ — II. (64 S.). 
*0,60. Odense. 08. Forf. (Hjadstrup v. Kappend^*). 
*1,25. H. N. HANSEN— K. HANSEN. 107 Hansen, H. N., Facitliste. I. (24 S.). 0,30. — II. (20 
S.). 0,35. Odense. 08. Forf. (Hjadstrup v. Kappen- 
drup). 0,65. 

— Kortfattet Verdenshistorie, fortalt for Børn. 4. Opl. 
(72 S.). Odense. 08. Forf. (Hjadstrup v. Kappendrup). 
*0,35. 

Hansen, H. 0., John Williams, Sydhavsøernes Apostel. 

(32 S.). 06. K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 
Hansen, H. P., (I) Kristelig Børnekalender f. 1902. (48 

S.). 01. Bethesda. 0,35. 

— Guds Rige og Børnene. Tanker om Religionsunder- 
visning i Hjemmet. (64 S.). 02. (K. Foren. f. i. 
Miss.). 0,35. 

— Bibellæren. Lære- og Læsebog i den kristne Religion. 
(64 S.). 04. Chr. Erichsen. *0,35. 

— Grundtvigianismen og dens Forhold til det lutherske 
Skriftprincip. (320 S.). 04. Schønberg. 4,00. 

— Bibelsk Kristendomsundervisning. Et Reformforslag. 
(44 S.). Odense. 05. Milo. 0,65. 

— Folkeskole og Børnegudstjeneste. Med et Tillæg. (80 
S.). 05. K. Foren. f. i. Miss. 0,50. 

— Jesu Barndom i Billeder og Tekst. Fortalt for Bom. 
(48 S.). 4. Odense. 07. Milo. 1,00. 

— Sædelig Karakterdannelse. (34 S.). Odense. 07. (K. 
Foren. f. i. Miss.). 0,25. 

— Fortegnelse over bibelske Læsestvkker. (26 S.). 08. 
K. Foren. f. i. Miss. 0,50. 

— Vers for Vers. Jesu Bjergprædiken. Fortalt f. Børn. 
M. mange Illustr. (20 S.). Odense. 08. Milo. 0,30. 

— se: Aar, det nye. 1906—09. 

— se: Bibelhaand'bog. 08—09. 

Hansen, H. P., (II), se: Hovedregningsbog, praktisk. 
1.— 3. H. 05—06. 

Hansen, H. P., (III) Mindetale over H. M. Kong Chri- 
stian d. 9. holdt i Præstø og Skibbinge d. 18. Febr. 
1906. (8 S.). Præstø. 06. Ikke i Bogh. 

Hansen, H. P., (IV) Biavl og Biavlsforhold paa de dansk- 
vestindiske Øer. (16 S.). Odense. 08. Ikke i Bogh. 

Hansen, H. P., (V) Himmellegemerne. Tillæg til Geo- 
grafiundervisningen. (38 S.). (Slagelse). 08. Banske 
Læreres Forlag, Ringe. 0,40. 

Hansen, H. P. Herman, Voldborg. Romantisk Rimkrø- 
nike. M. 1 Portr. (56 S.). 08. Forfatteren. 2,00. 

Hansen, Hans, (I) Kort Vejledning i hygiejnisk Meteo- 
rologi. (Særtr. af »Ugeskr. f. Læger«). (28 S.). 01. 
(Gyldendal). 0,75. 

Hansen, Hans, (II) Steen Steensen Blichers Barndom og 
Ungdom. (174 S.). 02. Gyldendal. 3,00. 

Hansen, Hans, (III) Hvad er Livet? Betragtninger over 
Menneskelivet. M. Portr. (32 S.). [1. Udg. 04]. Kol- 
ding. 07. Ikke i Bogh. 

Hansen, Hans Erik, Matematisk Bevis for den saakaldte 
»Store Fennat'ske Sætning«. (32 S.). 08. Forf., Mar- 
tensens Allé 6 -. 1,50. 

Hansen, Hans Jacob, Danmarks Stilling og Tilstand. III. 
Kjøbenhavns Universitet. (216 S.). 01. (Lehm. & 
Stage). 3,00. 

— Tydskland, England og Danmark. Et Bidrag til hjem- 
lig Kundskab om de to Stormagter og om vor egen 
Situation. (94 S.). 03. (Lehm. & Stage). 1,35. 

— To politiske Indlæg: Den skandinaviske Strid og Den 
Brandes-Køedt'ske Selvopofringstanke. (32 S.). 05. 
(Lehm. & Stage). 0,50. 

— Storpolitik og Danmarks Existens. (Særtr. af »Jyl- 
landsposten«). (60 S.). 4. Aarhus. 08. (Lchm.'& 
Stage). 1,40. 

— se: Zoologia Danica. 07. 

Hansen, Hans P., Tabel til Kontrolberegning fur Mælk, 
Smør og Mælk med 1 pCt. Fedt. (4 S.). Fol. Kol- 
ding. 05. Udg., Haarlev. 0,40. 

Hansen, Hans Peter, 12 Arbejder Sange. (16 S.). Aar- 
hus. 03. Forfatteren. 0,10. 

Hansen, Hans S., Bjørnen. En Fortælling fra Kulsvier- landet. (Trykt i 50 Ekspl.). (70 S.). Frederiksborg. 
05. Ikke i Bogh. 

Hansen, Harald Andreas. 24. Marts 1835—10. Dec. 1902. 
(44 S.). 03. Ikke i Bogh. 

(Hansen, Heinrich), Bygningskommissionens Historie. 
Udg. i Anl. af Bygningskommissionens 50-aarige Jubi- 
læum. M. Illustr. (96 S.). 4. 06. M. Truelsen. 
3,00. 

Hansen, Hem., se: Domme i Medicinalsager. 2. 
Saml. 03. 

Hansen, Herman M., Stamtavle over Slægten Hansen og 
Holst. (8 S.). 4. (Nexø). Svaneke. 05. Ikke i Bogh. 

Hansen, J. A., (I), se: Esbjerg Vejviser. 02. 

(Hansen, J. A.), (II) Ti Aar af en Fagforenings Historie. 
I Anl. af 10-Aarsdagen f. Skibssmedeforeniugens Stif- 
telse. Trykt s. Mskpt. (44 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Vore udenlandske Forbindelser. Udg. af Hovedbesty- 
relsen for Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund. 
(48 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Hansen, J. C. M., Et kortf. Uddrag af Livet i Frederiks- 
berg Borgerforening. 1882—1907. (48 S.). 06. Ikke 
i Bogh. 

Hansen, J. H., Retskrivningsøvelser m. m. t. Br. i Folke- 
skolen. (20 S.). Vordingborg. 06. Ikke i Bogh. 

Hansen, Jakob, (I) Drømme, der svandt. Fortællinger. 
(160 S.). 02. Gyldendal. 2,50. 

— Universaldirken. Fortælling. (228 S.). 04. Gylden- 
dal. 3,50. 

— De levendes Land. Noveller. (230 S.). 05. Gylden- 
dal. 3,50. 

Hansen, Jakob, (II) Pengeregnskab. 5. Udg. (92 S.). 4. 
07. Aug. Bang. *2,50. 

Hansen, Johan, Om Konnossementer. Indledning til Dis- 
kussion (ved d. 5. nord. Søfartsmøde). (12 S.). 03. 
Ikke i Bogh. 

— Skibsfartens Organisation. (24 S.). 05. Ikke i Bogh. 
Hansen, Johs., (I) Kong Ezechias. Tanker og Betragt- 
ninger. (50 S.). 08. K. Foren. f. i. Miss. 0,35. 

Hansen, Johs., (II), se: Jean-Jean. 08. 

Hansen, Julius Friis, Menighedsraad. 2. Opl. (74 S.). 

[1. Opl. 01]. 01. Gad. 0,50. (Partipris: 25 Ekspl. 

10,00). 

— En fri Folkekirke. Et Indlæg for Kirkens Adskil- 
lelse fra Staten. (94 S.). 02. (K. Foren. f. i. Miss.). 
0,50. 

— Kirkesagen og de nye Kirkelove. (Særtr. af »Kri- 
steligt Dagblad«). (12 S.). 4. 02. Ikke i Bogh. 

— Den hellige Fa>drelandskærlighed. Et Studie fra det 
gamle Testamente. (122 S.). 03. K. Foren. f. i. 
Miss. 1,00. *1,75. 

— Om Kirke og Stat, se: Zeuthen, Fr. 03. 

Hansen, Jørgen H., Erindringsliste for de kommunale 
Myndigheder i Sognekommuner og Købstadkoinmuner 
samt for Retsbetjente. (90 S.). 4. Næstved. 05. Hin- 
il in g. 2,00. 

Hansen, K., (I) Planteavlen 1901—08. (Særtr. af 
»Tidsskr. f. Landøkonomi«). 01—08. (Sckubothe). 
Aug. Bang. å 0,35. 

• Vore vigtigste Kornsorter og deres Dyrkning. (14 
S.). 02. Ikke i Bogh. 

■ Foranstaltninger mod Ukrudt og Plantesygdomme. 
Foredrag. (14 S.). 04. De samv. Landboforen. Kon- 
tor. 0,50. 

• Nogle HovedresuKaler fra Statens Forsøgsstation for 
ri.mirkultur. (24 S.). Odense. 04. Ikke i Bogh. 

■ Nogle Kunstgødningers omtrentlige Brugsværdi. (8 
S.). Herning. 04. Ikke i Bogh. 

■ Markens vigtigste Ukrudtsplanter. 3. gonnems. Opl. 
(42 S.). [1. Opl. 03]. Lyngby. 06. Ikke i Bogh. 

• Lucernen. M. 7 Afbildn. (144 S.). 07. (Schu- 
bothe). (Gyldendal). • 2,00. 

■ og Chr. Christensen, Landbrugets Kulturplanter. 7. 
gennems. Udg. (216 S.). 09. Aug. Bang. *3,20. 108 K. HANSEN— SIGVARD HANSEN. Hansen, K., (II) Holberg-Recitativ, v. Aarhus Theaters 
Holbergs-Forestilling fremsagt af Benj. Pedeisen. (12 
S.). Aarhus. 05. (Aib. Bayer). 0,25. 

Hansen, Knud, (I) og C. 0. Jensen, Fortegnelse over 
Gader i Provinsbyerne i Kongeriget Danmark. (30 

5. ). 4. Odense. 02. Ikke i Bogh. 

Hansen, Knud, (II) Udregnede Beløb for Priser paa Sviii 
fra 170 til 200 Pd. (32 S.). (Odense). 04. Post- 
mester Hansen, Bælum. 0,50. 

Hansen, L., Kokkenhaven. Kortf. Vejledning. (28 S.). 
(Aarhus). 06. E. Jespersen. 0,50. 

— Stuegartneren. Kortf. Vejledning. (24 S.). (Aarhus). 

06. E. Jespersen. 0,25. 

— Frugt-Bogen. Afplukning, Opbevaring, Henkogning 
og Syltning samt Tilberedning af Frugtvine. (54 S.). 
(Nykøbing, F.). 07. E. Jespersen. 0,50. 

II anse n, M. Mør k, se: Mørk-Hansen, M. 

Hansen, Marie, 100 gode Raad for Husmødre til Jule- 
bagning. 3. Opl. (32 S.). [1. Opl. 06]. Odense. 08. 
Korsør Margarinefabrik. Gratis. 

Hansen, Markus, Vort Frihedslivs Gennembrud i 30erne 
og 40erne. (64 S.). (Randers). 01. (Søtofte). 0,50. 

Hansen, Martinus, Praktisk Regnskabsbog for Grund- 
ejere. (28 S.). 4. Odense. 06. Milo. 0,60. 

— Praktisk Regnskabsbog for Husfædre. (36 S.). 4. 
Odense. 06. Milo. 1,00. 

— Praktisk Regnskabsbog for Landmænd. (36 S.). 4. 
Odense. 06. Milo. 1,00. 

— Praktiske Øvelser i Regnskabsføring for Landmænd. 
(20 S.). 4. Odense. 06. Milo. 0,50. 

— Rundskrift. 7. Oplag. 1.— 2. H. Svendborg. 07. 
Udbye. å 0,50. 

Hansen, Mort., LmdafræSi handa alpySuskolum. 3. pren- 
tun. (96 S.). Reykjavik. 03. Sig. Kristjånsson. 0,75. 

— Reikningsbok handa alpyftuskolum. 5. utg. (58 S.). 
Reykjavik. 08. Sig. Kristjånsson. 0,70. 

— Svor vift reikninjsbok handa alfjySuskolum. (16 S.). 
Reykjavik. 07. M. Hansen. 0,15. 

Hansen, N., (I) Indledning til Aritmetikken. (16 S.). 
Silkeborg. 01. Ikke i Bogh. 

— Ligedannethed. (8 S.). Silkeborg. 04. Forfatteren. 
0,25. 

H a n s e n, N., (II) Stamtavle over Familien Dam, se: 
Dam, L. 07. 

Hansen, Nathalie, Snitmønstertegninger for Tilskæring 
og Kjolesyning. Med 4 Tvl. (8 S.). Nyborg. 06. 
(Schønemann). 0,75. 

Hansen, Nicolai L., Om de ved lavere Temperaturer kun 
delvis gensidig opløselige Væsker. En fysisk-farmaeev- 
tisk Undersøgelse. M. 25 Illustr. (Særtr. af »Farmacevt. 
Tidende«). (60 S.). 07. »Farmacevt. Tidende«. 1,25. 

Hansen, Niels, Pastor Moe som Sandhedsvidne. (30 S.). 
04. V. Pio. 0,35. 

— Fra Henrik VIII.s Dage. Skildringer fra d. 16. Aar- 
hundredes England. M. Illustr. (128 S.). 08. Schøn- 
berg. 2,00. 

Hansen, Niels Anton, Jordbundslære, udarb. særlig t. Br. 
paa Landbrugsskoler. 2. Udg. M. 139 Bill. og Tegn. 
(216 S.). Odense. 03. Forf. (Dalum Landbrugsskole). 
*3,00. 

— Forsøgsgaarden paa Fven. Ajleforsøg, Staldgødnings- 
forsøg. (36 S.). Odense. 04. Milo. 0,50. 

Hansen, Niels Chr., Optegnelser til Confirmandundervis- 
ning. Trykt s. Mskpt. (32 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Hansen, Olaf, Ny-islandsk Lyrik. Oversættelser og Stu- 
dier. (192 S.). 01. Frimodt. 2,75. 

— Undervejs. Digte. (100 S.). 02. (Linds Eftf.). (Schøn- 
berg). 2,50. 

— Oehlenschlagers Digte 1803, hundrede Aar efter. Et 
Par Mindeord. (38 S.). 02. Frimodt. 0.50. 

— Amerikarejsen og- Mørkeland. M. Tegn. af S. Olrik. 
(32 S.). 4.' 04. V. Pio. *1,50. 

— Tværveje. Digte. (82 S.). 04. V. Pio. 1,00. Hansen, Olaf, Islandsk Renæssance, i Hundredaaret for 
Jénas Hallgrimssons Fødsel. Et Stvkke Litteraturhist. 
(124 S.). 07. V. Pio. 2,00. 

— Nye Digte. (114 S.). 07. V. Pio. 2,00. 

Hansen, Oscar, Udviklingslære. (576 S.). 02. Gylden- 
dal. 6,00. 

Hansen, Osvald, Faust. (Roman). (192 S.). 08. E. Jes- 
persen. 3,00. 

Hansen, P., (I), Anvisning til at lede Lvn-Elektrieiteten 
I ved Ledere II ved Ikke-Ledere. (14 S.). 02. J. 
Lorenzen. 0,20. 

Hansen, P., (II) Haandværker-Sangforeningen i Aalborg. 
Et Mindeskrift ved Foreningens 50 Aars Jubilæum. 
M. Illustr. (60 S.). Aalborg. 04. P. Hansens Bog- 
trykkeri. 1,00. 

— Jernbane-Ruten Aalborg — Hadsund. Illustr. Beskri- 
velse. M. 4 Kortbilag. (32 S.). Aalborg. 06. P. Han- 
sens Bogtrykkeri. 0,10. 

Hansen, P., (III) se: Garderhaandbog. 08. 
Hansen, P. N., Eksperimentelle, anatomiske og kliniske 
Studier over Nyretuberculose. M. 1 Tavle. (228 S.). 

01. (J. Lund). 4,00. 

— Om Appendicitis. 3 Prøveforelæsninger. M. 1 Tvl. 
(68 S.). 06. (J. Lund). 1,50. 

Hansen, P. 0. Ryberg, Evangelierne som Kilder til Jesu 
Liv. (234 S.). 04. Gyldendal. 4,00. 

— Af Nutidens Jesusforskning. Wellhausens Evangelie- 
værk. (54 S.). 06. V. Pio. 1,00. 

Hansen, Peder, Tak for sidst! til Aristokraterne i Ros- 
kilde Stænderforsamling 1844. Optrykt af Venstres 
Folkeblad 1904. (56 S.). Ringsted'. 04. Venstres 
Folkeblad. 0,50. 

Hansen, Peter, Illustreret dansk Litteraturhistorie. 2. 
Udg. I— III. (606 + 556 + 1210 S.). 95—02. Gyl- 
dendal. 42,00. *52,00. 

— og Raph. Meyer, Goethe, haus Liv og Værker. M. 1 
Portr. (576 S.). 06. Gyldendal. 10,80. *14,80. 

Hansen, Peter Chr. Vilh., Ét Brudstykke af den analy- 
tiske Plangeometri. (48 S.). 4. (Autogr.). 01. Ikke 
i Bogh. 

— Tillæg til de paa polyteknisk Læreanstalt benyttede 
Lærebøger i Matematik. (3S S.). 4. (Autogr.). 01. 
Ikke i Bogh. 

Hansen, Povl, Palmelørdag 12. April 115S. (Særtr. af 
..Højskolebladet«). (8 S.). Kolding. 05. Ikke i Bogh. 

— Tovelille. Skuespil i 3 Handlinger. Trvkt for Ven- 
ner. 2. Udg. (68 S.). [1. Udg. 02]. 05. Aug. Bang. 0.75. 

— Ingeborg Trier Hansen. Et Levnedsrids. M. Illustr. 

2. Opl. (48 S.). [1. Opl. 06]. 06. (Aug. Ban?). 0.50. 

— Strejftog gennem Holbæk Amt. (64 S.). Holbæk. 06. 
Forf. (Vallekilde Højskole). 0.35. 

— se: Fra Vallekilde Folkehøjskole. VIII— XV. 01—08. 
Hansen, R., Psalmer. Udg. af J. Rasmussen. M. Portr. 

(168 S.). Nykøbing F. 05. Urmager J. Rasmussen 

(Vigsnæs v. Sakskøbing). 1,00. 
Hansen, Rasmus, Paul Bang. Billeder af Livet i et Lille- 

beltsogn. Titelblad af H. Tegner. M. 1 Portr. (254 
' S.). 01. Schønberg. 4,00. 

— Niels Arnam. Skildringer fra Krigens Tid. 2. Opl. 
Med Forord af H. Rosendal. (204 S.). (Aarhns). 04. 
Hagerup. 2,75. *4,25. 

Hansen, Robert, Tunge Akkorder. (88 S.). 06. Jul. 
Hansens Forlag. 1,50. 

— Tusmørke-Sange. (92 S.). 08. Fonss Herskind. 1.50. 

— se: Visebog. (Foren, af 3. Dec. 1S92). 07. 
Hansen, Rosaurus, Tbekultur paa Ceylon. (A. C. Perchs 

Thehandel. 1835—1905). (16 S.)*. 05. Ikke i Bogh. 
Hansen, Sigvard, Tobak- og Chibouk-Bogen. M. Illustr. 
af Louis Moe. (20 S.). 02. Forfatteren. 

— Hvad vi mangler, er Sans for forfinet Rvsrning. M. 
Illustr. (24 S.). 04. Forfatteren. 

— Havannacigarens Forfald og Renaissance. (24 S.), 07. 
Forfatteren. SIMON HANSEN — HARTE. 109 Hansen, Simon, Fortegnelse over Ribe Stifts Bogsamling. 

(136 S.). Ribe. 03. Ikke i Bogh. 
Hansen, Stephan, En Egn. Skildring i Billeder. (188 S.). 

05. Gyldendal. 2,50. 
Hansen, Søren, (I) Etikeus Begrundelse. (280 S.). 03. 

(Lehm. & Stage). 3,00. 
Hansen, Søren, (II) Bygningslovgivningens sanitære 

Hovedopgave. (Særtr. af »Hospitalstidende«). Med 1 

Plan. (30 S.). 03. (J. Lund). 1,00. 

— Etude sur la repartition de la tuberculose å Copen- 
hague. M. 1 Plan. (10 S.). 04. (Gyldendal). 0,50. 

— Haandbog i den danske Medicinallovgivning. 2. Udg. 
(318 S.). 05. Gad. *5,50. 

— se: Medicinallovgivning, den civile. 

Hansen, Th., Stefansforeningen i dens første 25 Aar. (24 

S.). Odense. 01. Ikke i Bogh. 
(Hansen, Victor), Malernes Understøttelsesfond 1854 — 

19. April — 1904. M. Illustr. (120 S.). 04. Ikke i 

Bogh. 

Hansen, William, Bag Fængslets Mure. Fortælling fra 
Vridsløselille. (32 S.). 05. Forfatteren. 0,35. 

— En Juleaften i Vridsløselille Fængsel. (32 S.). 05. 
Ikke i Bogh. 

— Julen i et dansk Fængsel. 6. Opl. (32 S.). 06. For- 
fatteren. 0,25. 

— Breve fra løsladte Fanger, som sendtes til Amerika. 
(48 S.). 07. Forfatteren. 0,25. 

— Om løsladte Fanger. 2. Oplag. (48 S.). 07. Forfat- 
teren. 0,35. 

— Fra Samfundsdvbet. En Fortælling. 2. Oplag. (44 
S.). [1. Opl. 08]. 08. Forfatteren. 0,35. 

Hansen-Kongsløv, J., Husmandstogtet i Salling 1904. 
(54 S.). Aarhus. 04. Alb. Bayer. 0,50. (10 Ekspl. 
4,50; 20 Ekspl. 8,50; 50 Ekspl. 20,00; 100 Ekspl. 
38,00). 

Hansen-Larsen, Den danske Skoles Stilebog. 1. — 6. H. 
(Nvborg). 08. Hagerup. å 0,10. 

— Haandskrift-Skrivebogen. 1.— 10. H. (Nyborg). 08. 
Hagerup. å 0,12. 

Hansen-Marsvinslund, H. J. Et Mindeskrift. Udg. af 
Danmarks Afholdsforening. M. Portr. (56 S.). Aal- 
borg. 03. Ikke i Bogh. 

Hansen-Tybjerg, se: Vers, danske, til Udenads- 
læren. 2. Opl. 04. 

Hansen-Vinde, Carl, Køge-Resolutionen. (Særtr. af »Skive 
Folkeblad"). (12 S.). Skive. 06. Ikke i Bogh. 

Hanshew, F. W., Dobbeltgængeren. Detektivroman. Aut. 
Oversættelse ved Ella Melbye. (330 S.). 07. »Poli- 
tiken" s Forlag. 0,75. 

Hanson, H. A. R., Den danske Landsoldats Historie. En 
kort populær Fremstilling af Krigsvæsenets Udvikling 
i Danmark. M. Illustr. 3. Opl. (106 S.). [1. Opl. 02]. 
Nvborg. 04. (Schønemann). Rømer. 1,20. 

— Under fremmed Aag. M. Illustr. 5. Opl. (60 S.). 
[J. Opl. 03]. Nvborg. 04. (Schønemann). Rømer. 
1,00. 

Hanssen-Nørremølle, H. P., Gustav Johannsen som Par- 
lamentariker. (Særtr. af »Sønderj. Aarhøger«). (40 
S.). Aabenraa. 02. Ikke i Bogh. 

— Sønderjylland. 2. Udg. med Ændr. (62 S.). Aal- 
borg. 05. K. Byrjalsen (KIa=trup v. Hjørring). 0,50. 

Hansson, Joh., Jordværdiskat i Stedet for Spiritusskat. 
Oversat af Edv. Hansen. (16 S.). Aarhus. 06. Over- 
sætteren, Aarhus. 0,25. (Partipris: 100 Ekspl. 10,00). 

Hansted, Birger, Rigsdagen og finindlovens § 32. Et 
Forslag. (32 S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Flertals- og Forholdstalsvalg. (152 S.). 07. Forfat- 
teren. 2,25. 

— Vore kommunale Valg i Henbold t. Loven af 20. April 
1908. (42 S.). 08. Forfatteren. 1,00. 

Har De nogensinde prøvet det? Et Spørgsmaal til alle 
Øldrikkere. Efter Dr. Bode. Af G. v. Bunge. Oversat 
af — d— n. 2. Opl. (16 S.). Aalborg. 03. Ikke i Bogh. Harboe, J. L., se: Nielsen, Chr. P. 
Harboe, Ludv., Over Broen. (150 S.). 02. Schønberg. 
2,25. 

Harboe, Rolf, Solfaldstider. Digte i Vers og Prosa. (118 
S.). (Aarhus). 02. (Jydske Forlag). Gyldendal. 1,75. 

— Julehistorier fra Fjordby. (144 S.). '(Aarhus). 04. 
Hagerup. 2,00. *3,50. 

— Byen og Fjorden. Digte. (80 S.). 06. Hagerup. 
1 25. *2 25. 

— Nye Julehistorier fra Fjordby. (128 S.). 07. Hage- 
rup. 2,00. *3,50. 

Harbour, tbe, of Copenhagen. M. 1 Kort. (14 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Harbye, S. M., En tro Tjener. Prædiken. (8 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Harftar saga ok Holmverja. Porleifr Jonsson gaf ut. 

(104 S.). Reykjavik. 08. Sig. Kristjånsson. 
Harder, Henrik, Et Hundrede Epigrammer. Udvalgte og 

overs, fra Latin af F. Dahl. (30 S.). 03. Jul. Hansen. 

1,00. 

Harder, Knud, Den langelandske Landbostands Spare- 
kasse 1881—1906. M. Portr. (62 S.). 4. 06. Ikke 
i Bogh. 

Harder, Poul, En østjydsk Israndslinje og deus Indfly- 
delse paa Vandløbene. En geografisk Studie. Tekst 
og Atlas. M. 21 Tvl. og 3 Kort. (238 S.). 08. 
(Reitzel). 6,00. 

— Undersøgelser over danske Sandsorter, se: Steenberg, 
N. 05. 

— Paleocæn ved Rugaard, se: Gronwall, K. A. 07. 
Harding, M. C, Mathematiske Opgaver fra den polytekn. 

Læreanstalts Adgangseksamen. (48 S.). 03. Hagerup. 
0,85. ' 

Hårdt, Hans, Fremtidsmennesker. Roman. Aut. dansk 
Oversættelse gennemset af C. E. Jensen. 1. — 10. H. 
06—07. Forlaget Hafnia, å 0,25. 

Hardy, Thom., Idealet. Roman. (»Berl. Tidende«s Feuill.). 
(260 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Af fin Familie (Tess of the d'Urbervilles). Roman. 
(»Politiken«). (386 S.). 05. Ikke i Bogh. 

(Harhoff), Conferentsraadinde Georgine Frederikke Harhoff, 

f. v. Krogh, f. 17. Jan. 1817, t H- Maj 1904. (20 

S.). 04. Ikke i Bogh. 
Harland, Henry, Kardinalens Snusdaase. Roman. Aut. 

Oversættelse ved P. Holm. (222 S.). Aarhus. 08. Alb. 

Bayer. 3,25. 
Harlekins Millioner, se: Petipa, M. 06. 
Harnack, A., Munkevæsenet. Oversat af E. Lehmann. 

(94 S.). 01. V. Pio. 1,25. 
Harpelegeren. Kol. 3. K. 16. V. Ps. 150. 3—6. Samlet 

og udg. af B. Nielsen og S. Bay. (176 S.). (Aalborg). 

04. B. Nielsen, Lykkesholms Allé 30. 0,75. 
Harper, Henry A., Breve til mine Børn fra det hellige 

Land. M. Illustr. (80 S.). 08. K. Foren. f. i. Miss. 

*1,00. 

Harpestræng. Gamle danske Urteboger, Stenbøger og 
Kogebøger, udg. f. Universitets-Jubilæets danske Sam- 
fund ved Marius Kristensen. 1. H. (64 S.). 08. Gyl- 
dendal. 2,00. 

Harrison, J. E., En sælsom Gaade. En Kriminalhist. fra 
Australien. Oversat af S. Horten. (»Sorø Amtsti- 
dendens Føljeton). (396 S.). Slagelse. 08. Ikke i 
Bogh. 

Harry, Myriam, Jerusalems Erobring. Nutidsroman. 
Oversat fra Fransk af Signe Lehmann. (366 S.). 06. 
V. Pio. 4,00. 

Harsløf, Vald. J., Den operative Behandling af Ulcus 

ventrieuli. (376 S.). 07. (Frimodt). 4,00. 
Hart, Hermines Datter eller Spogerict paa Sluttet Fal- 

kenstein. (Uden Titelbl.). (992 S.). 03. 
Harte, Bret, Guldgraveren. Roman. Paa Dan<k ved C. 

Reiffenstein Hansen. (»Aarhus Stil'tstidende«s Feuill.). 

(116 S.). Aarhus. 02. Ikke i Bogh. 110 HARTENSTEIN — HAUCH-FAUSBØLL. Hartenstein, Berth., Hittebarnet eller Kærlighed og Had. 

Nutids-Roman. Ved E. K. I— II. (900 S.). 02. Dansk 

Nat Lonal-Forlag. 6,40. 
II a r t ni a n o, E., se: Organisationsarbejde, 25 Aars, 

blandt kbh.ske Bagersvende. 08. 
Hartmann, I. P., Den for tidlige Losning af den paa 

normalt Sted insererede Placenta. M. Illustr. (176 

S.). 08. (J. Lund). 3,00. 
Hartmann, Jul., Fysiske Øvelsesforsøg. Opgavesamling. 

(26 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Hartz, Jacob, Lærebog i Botanik f. Apoteksdisciple. (200 

S.). 05. Gyldendal. *4,00. 
Hartz, Nikolaj, Bidrag til Danmarks sen-glaciale Flora og 

Fauna. M. 1 Kort. (80 S.). 02. (Reitzel). 2,00. 

— Den ostgrønlandske Expedition 1900. Skibsexpeditio- 
nen fra Kap Dalton til Kong Oscars Fjord. (Særtr. af 
»Geograf. Tidsskr.). (10 S.). 4. 02. Ikke i Bogh. 

— Grønland, dets Natur, Folk og Historie. 2. Opl. M. 
1 Kort. (16 S.). [1. Opl. 03]. 04. (J. Erslev). 0,20. 

— Eem-Zonerne, se: Madsen, Victor. 08. 

(Harvey, G. P.), En kortf. Afhandling om Septic Tank 
Systemet til Behandling af Kloakvand. (32 S.). 02. 
Ikke i Bogh. 

Harvig, C. A., Regneøvelser i praktisk Handelsregning. 
Trykt s. Mskpt. (30 S.). 4. 05. Ikke i Bogh. 

Harz, B,, og Carl Hansen, Tryllekunstnerens hemmelige 
Haandbog. 6. Opl. (60 S.). 03. Strandberg. 0,60. 

Haslam, W., Fra, Død til Liv. Tilladt forkortet Over- 
sættelse. (»Kirkeklokken« s Feuill.). M. Illustr. (180 
S.). 07. »Kirkeklokken« s Exped. 0,60. 

Hasle, C, Ved Mægler C. C. Blacks Baare 28. Sept. 1902. 
(4 S.). Marstal. 02. Ikke i Bogh. 

— Ved Knud Petersen Johansens Baare d. 8. Nov. 1902. 
(4 S.). Marstal. 02. Ikke i Bogh. 

Haslev Avis. Udg. af et Konsortium. Redakt. Chr. P. 
Larsen (og senere: Joh. Nielsen, sidst L. Westeu). 
17.— 24. Aarg. Fol. Ringsted og Næstved. 01—08. 
Et Konsortium. 1,50. (Kvartl.). (17.— 18. Aarg. 2,00 
kvartl.). 

Haslev Folketidende. Redig. af Chr. Bagger og Fr. 

Martin (senere af Chr. Bagger og J. V. Christensen). 

10.— 17. Aarg. Fol. Ringsted. 01—08. Udgiverne. 

2,00. (Kvartl.). 
Haslevitten. Avertissementstidende for Haslev By og 

Omegn. Udg. af Haslev Handelsforening. Ansvarl. A. 

Olsen (og senere B. Povlsen). 1905 — 08. Fol. Haslev 

og Næstved. 05 — 08. Udgiveren. Gratis. 
Haslund, Magn. Edv. Alex., Hudsygdomme og Syphilis. 

Behandling med Bade- og Kurrejser. (52 S.). 02. 

Dansk Sundhedstid. 0,80.' 
Hasland, Poul, Om Elephantiasis. M. 2 Tavler og 1 

Figur. (Særtr. af »Hospitalstidende«). (44 S.). 03. 

Ikke i Bogh. 

— Undersøgelser over Cystitis ved Gonorré. (148 S.). 
05. (Lehm. & Stage). ' 2,25. 

H a s s, H. E., se: Skrifter om Børneopdragelse. Nr. 2 — 3. 
04. 

Hassager, V. F., Geografi m. Atlas. 16. Udg., se: 

Bohr, Georg. 09. 
Hassing, A. V., Haandbog i Toldlovgivningeu. (86 S.). 

Esbjerg. 01. Dalsgaard Olsen. 4,00. 

— Frilagerinstitutionen i Danmark. (16 S.). Esbjerg. 
03. Esbjerg Papirforsyning. 0,35. 

— Haandbog f. Mønstringsbestyrere, Rederier, Skibs- 
førere, Forhyringsagenter o. fl. (224 S.). 04. Gad. 
3,00. 

— Haandbog over gældende Ind- og Udførselsforbud, 
Betingelser for visse Varers Ind- og Udførsel samt 
Transitering m. m. vedr. Danmark. (68 S.). 06. Ud- 
giveren. 1,25. 

Hassing, Joh., Tabel over Vægten i Forhold til Højden 
i forskellige Aldre, t. Br. for Livsforsikringsselskaber 
og Læger. (1 Blad). Fol. 03. (Jac. Lund). 0,65. Hassing, Niels, Børre. Et Digt fra Fiskerbven 1906. 2. 
Oplag. (16 S.). 4. [1. Opl. 06]. 06. Ferlov. 0,50. 

Hassing, V. V., Bemærkninger og Ændringsforslag til 
Ministeriets Forslag til en ny Havne- og Brotakst for 
Esbjerg Havn f. 1905—10. Trykt s. Mskpt. (28 S.). 

4. Esbjerg. 04. Ikke i Bogh. 

— Register til Supplementerne f. 1900 — 06 til Sam- 
ling af de gældende Love etc. vedr. Toldvæsenet. (64 

5. ). 4. 07. Forfatteren (Odense). 2,50. 

— se: Samling af Love, Anordninger etc. vedr. Told- 
væsenet. 01 — 08. 

Hastings, H. L., Den dømte Armé. (Særtr. af »Fvrtaar- 
net«). (8 S.). Odense. 05. Ikke i Bogh. 

Hastrup, Morten, Vejledning til Anvendelse af de Læge- 
midler, der findes ved Kolonierne i Grønland. 2. Udg. 
ved A. Hørring. Paa Grønlandsk ved Chr. Rasmus- 
sen. Trykt s. Mskpt. (Ogsaa med grønlandsk Titel). 
(52 S.). 05. Grønl. Handels Kontor. Ikke i Bogh. 

Hatte, de flyvende. Farce i et Forspil og 1 Akt. Efter 
en fransk Idé. (46 S.). 01. »Klods-Hans«s Forlag. 

0. 75. 

Hattearbejderen. Organ for Hattearbejderne i Skandina- 
vien. Udg. af Skandinavisk Hattearbejder-Forbund. 
Redig. af Fr. Andersen, Joh. Sehuldt og Tb. Sundby. 

1. — 2. Aarg. 4. 07—08. For Medlemmer. 

Hat ten sen, V., se: Samling af Love vedr. Frederiks- 
berg Kommune. 3. Udg. 01. 

Hauberg, Peder Chr., Danmarks Myntvæseu 1146 — 1241. 
Avec un résumé en fraucais. M. 6 Tvl. (Videusk. 
Selsk. Skr.). (80 S.). 4. 06. (Høst). 4.40. 

Hauberg, S. C., se: Aar, de første 19, indenfor For- 
eningen af Fabrikanter i Jærniudustrieu. 04. 

Hauch, Adam Gottlob Øhlenschlæger, Det britiske Kole- 
nialrige. (16 S.). Roskilde. 01. Ikke i Bogh. 

Hauch, E., Om Nyrernes Anatomi og deres Udvikling. 
M. 3 Tavler. (112 S.). 01. (Gyldendal). 4,00. 

H a u c h, H. A. R., Nivelleringsopgaver, se: Larsen, 
J. C. 06. 

Hauch, Johannes Carsten, Fortælling om Haldor. 4. Udg. 

(192 S.). 03. Gyldendal. 2,00. 

— Samlede Romaner og Fortællinger. (Danske Klas- 
sikere. I— VII. (504 + 478 + 438 + 464 4- 
440 + 464 + 516 S.). 03—05. Gyldendal. 20,50. 

*31,00. 

— Charles de la Bussiére. Eu hist. Digtning fra den 
franske Revolution. 4. Udg. (356 S.). 04. Gvldeu- 
dal. 3,50. 

— En polsk Familie. Roman. (Af »Gvldendals Bibi.«). 
(448 S.). 04. Gyldendal. 1.25. *2.15. f. 

— Robert Fulton. Én Fortælling. 5. Udg. (464 S.). 04. 
Gyldendal. 4,00. 

— Saga om Thorvald Vidførle. 4. Udg. (440 S.). 04. 
Gyldendal. 3,00. 

— Slottet ved Rhinen. Eu Roman. 5. Udg. (460 S.). 
04. Gyldendal. 4,00. 

— Søstrene paa Kinnekullen. Et dramatisk Æventvr i 
3 Akter. 7. Oplag. (80 S.). 05. Gvldendal. 1.00. 
*2,00. 

Hauch, Ludv. Alfr., J. H. Monrad. (IS S.). 03. Thau. 
& Appel. 0,35. 

— Skovbrugets Bogføring og Regnskab. Foredrag, boldt 
i »Forstlig Discussiousforening«. (18 S.). Hillerød. 03. 
Ikke i Bogh. 

— og A. Oppermann, Haandbog i Skovbrug. M. Illustr. 
(796 S.). 98—02. Gyldendal. 13.50. 

Hauch-Fausbøll, Th., Anetavle for Prins Carl af Dan- 
mark og Prinsesse Maud af England. 4. 05. For- 
fatteren. 0,50. 

— Den Hagemann'ske Slægtebog. Trvkt s. Mskpt. M. 
Portr. (64 S.). 05. (Gad). 6,75. 

— Slægten fra Maglemolle ved Næstved gennem 300 
Aar. [Muller]. M. 1 Bill. (110 S.). Vejle. 07. Land- 
brugskandidat D. Muller. (Birkerod). 3.00. HAUCH-FAUSBØLL — HEDNINGEMISSIONS-S AI.MKR. 111 Hauch-Fausbøll, Tli., se: Slægten Ritzau. 07. 

— og C. 0. M. Stiirup, Familien Stiirups Stamtavle og 
Slægtshistorie samt Slægttavler. (12 S.). 4. Hel- 
singør. 04. Ikke i Bogh. 

Hauerbach, André, Dalbvmordet. Kriminalfortælling. 
(184 S.). Aarhus. 07. Alb. Bayer. 2,50. 

Bauerbach, K. G., og Kragh, Post adressebog for Aarhus 
Amt. (72 S.). Aarhus. 01. Ikke i Bogh. 

Vejledn. ved Postens Benyttelse. (32 S.). Aar- 
hus. 01. Ikke i Bogh. 

— se: Postadressebog f. Vejle. 01. 

Hauff, Wilh., Lichteustein. Hist. Roman. (»Aalborg 
Amtstidende«s Føljeton). (496 S.). Aalborg. 01. Ikke 
i Bogh. 

— Eventyr. Saml. og ud. af M. Markussen. M. Illustr. 
(94 S.). [Heraf særskilt: Fatmes Redning. (48 S.). — 
Dværgen Næse. (40 S.), å *0,50]. (Aarhus). 03. E. 
Jespersen. *1,00. 

— Dværgen Næse o. a. Eventyr. Saml. og udg. af M. 
Markussen. Rigt illustreret. 2. Oplag. (52 S.). (Ny- 
købing F.). 08. E. Jespersen. *1,50. 

— Fatmes Redning o. a. Eventyr. Saml. og udg. af M. 
Markussen. Rigt illustr. 2. Opl. (48 S.). (Nykøbing 
F.). 08. E. Jespersen. *1,50. 

Haugaard, A. Chr., Udvalgte Løgne. (154 S.). 05. Biele- 
feldt. 2,50. 

— Skyskrabere. Nve Løgne. (176 S.). 06. Bielefeldt. 
2,50. 

— Kønne Tegninger. Humor 1907 Høst. (114 S.). 07. 1 
Bielefeldt. 2,00. 

Haugner, C. C, En Nationalsag — ingen Partisag. Nogle 
Bemærkninger om Kommissions-Flertallets Stilling til 
Landbefæstniugen. (40 S.). 08. M. Truelsen. 0,25. 

— Forsvarssagens Kærne. En historisk-politisk Fremstil- 
ling af Fæstningssagens Udvikling. 2. Oplag. (200 
S.). [1. Opl. 07]. 08. M. Truelsen. 0,50. 

Haugsted, L. R., Fra Turen til Californien. (16 S.). 

Lyngby. 03. Ikke i Bogh. 
Haukland, Andr., Bonsaks Fortællinger. Historier fra 

Nordland. (148 S.). 02. Gyldendal. 2,25. 

— Ol-Jørgens Barndom. (138 S.). 02. Gyldendal. 2,00. 

— Udvé. (Ol-Jørgen. II). (118 S.). 03. Gyldendal. 
2,00. 

— Hvide Nætter. (Ol-Jørgen. III). (100 S.). 04. Gyl- 
dendal. 1,50. 

— De store Skoge. En Historie fra Nordland. (122 S.). 
05. Gyldendal. 2,00. 

— Hjemve. (Ol-Jørgen. IV). (160 S.). 05. Gyldendal. 
2,50. 

— Havet. BiUeder fra Nordland. (110 S.). (Kria.). 06. 
Gyldendal. 2,00. 

— Nybvgger-Historier. (156 S.). (Kria.). 07. Gylden- 
dal. 2,80. 

— Gunnar Råbens Ægteskab. Fortælling. (142 S.). 
(Kria.). 08. Gyldendal. 2,50. *3,75. 

Haukur. Alpyfilegt skemti- og fræ&irit (senere: Heimi- 
lisbla5 me8 myndum). Utg. Stefan RunoTfsson. 4. — (5. 
ar. Fol. Isafj'or&ur. (Reykjavik). 01—03. Udgive- 
ren, å 2,00. 

HeimilisblaC me8 myndum. Utg. 
1901—02. Fol. Reykjavik. 01— danske Skolebørn. 06. af Haukur binn ungi 

Stefan Runolfsson. 

02. Udgiveren. 
Hann s t r u p, M., se: Digte 
— se: Salmer. 3. Opl. 08. 

Hauscr, 0., Lucidor den ulykkelige. Novelle. Overs. 
V. Rørdam. (158 S.). 04. Gyldendal. 2,50. 

Havebrugsleksikon, nordisk illustreret, redig. af F. Hel 
weg. Under Medvirkning af P. Nøvik og E. Lindgren. 
(762 S.). 97—02. Gad. 16,00. "19,06. t- 

Havebrugstidende, nordisk. Handels- og Avertissements- 
blad. Udg. af et Aktieselskab. Redig. af Alex. Dal- 
skov (og senere af P. Hansen). 1. — 4. Aarg. Fol. 
00—03. Et Aktieselskab, a 2.00. Have-Kalender, praktisk. Raad og Vejledn. af en gam- 
mel Havedyrker. Udg. af Wilh. Madsen. (16 S.). 06. 
Ikke i Bogh. 

»Haven«. Medlemsblad for de samvirkende danske Have- 
selskaber. Redig. af Carl Mariboe. 1. — 8. Aarg. 01 
— 08. For Medlemmer. 

Havesager, danske, paa vort hjemlige Bord. Opskrifter, 
udg. af Sundhedsforeningen. (46 S.). 07. Sundheds- 
foreningen. 0,25. 

Havetidende, dansk. Redig. af Alex. Dalskov. 1. — 3. 
Aarg. 4. 04—06. Udgiveren. 1,25. (Halvaarl.). 
(1.— 2. Aarg. 1,00 kvartl.). 

Hawkshaw, W., Opdagernes Fjende. (Blinky Morgan). 
Kriminalroman. Overs, ved M. Laursen. M. Illustr. 
af G. Tormer. (136 S.). 07. Roman-Magaziuet. f- 

Havne-Arbejderen. Udg. af Dansk Havnearbejder-For- 
bund. Redakt. 0. Jørgensen og L. Andersen. 1. — 3. 
Aarg. 4. 00 — 02. For Medlemmer. 

Havne-Lods, den danske. Hertil 167 Planer. Udg. af 
Det kgl. Søkort-Arkiv. 5. Udg. (124 S.). 06. Søkort- 
Arkivet. *2,00. 

Havnen. Et Maanedsskrift, udg. af »Den danske For- 
ening til Evangeliets Forkyndelse f. skand. Søfolk i 
fremmede Havne« ved D. C. Prior. 27. — 34. Aarg. 
01—08. (Prior), a 1,50. 

Hawthorne, J., Et gaadefuldt Mord. Kriminalroman. 
(Særtr. af »Herregårdenes Hovedadresseavis«). (112 

5. ). 06. Ikke i Bogh. 

Havundersøgelser, de internationale, 1902 — 07. (28 S.). 

08. (Reitzel). 0,75. 
Hearn, Lefcadio, Fra Skyggernes Verden. Skizzer fra 

Japan. Samlet og overs, af J. Munter. M. 1 Portr. 

(178 S.). 02. Gyldendal. 3,00. 
Heckscher, A. M., »Maauestudier«. Trykt s. Mskpt. M. 

en Efterskrift. (14 S.). 05. Forfatteren. 1,50. 
Heckscher, Dorothea, Skole-Skræddersvning. M. 1 Tavle. 

(26 S.). 04. Gyldendal. 1,50. 
Tabeller. (16 S.). 04. Gyldendal. 0,35. 

— Fem Tabeller til Mønstertegning af Linned. (24 S.). 
08. Gyldendal. 0,50. 

Hede, Hans, Maren i Kærgaarden. Fortælling. (102 S.). 
Odense. 04. (Milo 1,00). Th. Johansen. 0,50. 

— Store-Lvkken og Lille-Lvkken. Fortælling. (154 S.). 

06. Milo. 2,50. 

— Østergaard og Vestergaard. Landsbvromau. (172 S.). 

08. (Milo). 2,50. 

Hedebo. Dansk Almuearbejde. 3. Opl. (16 S.). 4. [1. 

Opl. 05]. 06. Chr. Permin. 1,00. 
Hedelund, L. N., 200 Brev- og Stilopgaver. Udg. af 

Teknisk Provinsskoleforening. (16 S.). Odense. 04. 

R. Hansen. 0,65. 

— Verdenshistorie for Folkeskolen. 2. Oplag. (128 S.). 
[1. Opl. 01]. 07. Hagerup. :|: 0,85. 

— Danmarkshistorie f. Folkeskolen. Med Forord af H. 
Rosendal. M. Illustr. 2. Opl. (144 S.). [1. Opl. 04]. 

09. Hagerup. *0,75. 

— se: Aalborg Vejviser. 1901—08. 

— Aalborg Søndagsskoler, se: Olsen, Niels. 05. 

— se: Geografi, Børnenes. 06. 

— se: Dagbog under d. 6. alm. Skolemøde. 07. 
Hedemann, E., se: la Cour, J. C. B. 06—09. 
Hedemann, Paul, Prædiken vod Indvielsen af Kirken i 

Gadevang d. 17. Jan. 1904. (12 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Jesus var buden. Prædiken. (8 S.). Hillerød. 07. 
(Knud Poulsen, Hillerød). 0,25. 

— se: Salmebog, Børnenes. 01. 

Hedenstrom-Welin, A., Præstesønnen. Et Billede fra Sø- 
mandsmissionen. (Gudel. Smaaskriftcr). (30 S.). 08. 
K. Foren. f. i. Miss. 0,15. 

Hedin, Sv., Gennem Asiens Æventvrlande. M. Illustr. (Af 
»Frem«). (304 S.). 04. Gyldendal. 1,50. *2,25. *3,00. 

Hedningemissions-Salmer og Sange. (16 S.). Odense. 08. 
Ikke i Bogh. 112 POUL HEEGAARD — HEI MILISVINURINN. Heegaard, Poul, Astronomi. M. 1 farvetr. Tvl. og 1 
Kort. (152 S.). 01. Gyldendal. *3,50. 

— Solsystemet. (16 S.). 01. (J. Erslev). 0,20. 

— Populær Astronomi. M. 1 Farvetryk. (256 S.). 02. 
Gyldendal. *3,00. 

— Solen, Maanen og Planeterne. (16 S.). 02. (J. Ers- 
lev). 0,20. 

— Fiksstjernerne. (14 S.). 03. (J. Erslev). 0,20. 

— Foredrag over Integralregningen. (152 S.). 4. 
(Autogr.). 03. Officerskolen. 1,25. 

— Astronomiens Grundsætninger. (16 S.). 04. (J. Ers- 
lev). 0,20. 

— Fra Thales til Newton. (12 S.). 04. (J. Erslev). 
0,20. 

— Lærebog i Matematik t. Br. v. Forberedelsen til 
Maskinisteksameus 2. Afd. og i Maskinskolens yngste 
Klasse. M. 1 Plan. (484 S.). 05. Gad. *7,00. 

— Tillæg til Lærebog i Matematik. Til Br. f. Søvær- 
nets Officersskole, Kadetskolen og Maskinskolen. (152 
S.). 07. Ikke i Bogli. 

— Astronomiens Begyndelsesgrunde. (Særtr. af »Natur- 
kundskab f. Gymnasiets sproglige Linjer«). M. 2 Bi- 
lag og Illustr. 2. Opl. (48 S.). [1. Opl. 08]. 09. 
Gyldendal. *1,00. 

— M. Vahl og Å. Krogh, Naturkundskab f. Gymnasiets 
sproglige Linjer. M. Illustr. I. Astronomi, Geologi 
og Geografi. M. 2 Bilag. (248 S.). 3,75. — II. Alm. 
Naturhistorie og Fysiologi. (136 S.). 2,75. 08. Gyl- 
dendal. 6,50. 

Heegaard, Poul Henrik, Udtog af en Slægtsbog. M. 

Portr. (116 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Heerfordt, K. K., Hjemmets juridiske Vejleder. 2. Opl. 

(240 S.). [1. Opl. 08]. 08. E. Jespersen. 2,00. *2,50. 
Heerz, Rod., Den forvovne Ridder Eppelein af Gailingen 

eller Den smukke Forræderske Kunigunde af Treuen- 

fels. Hist. Roman. (982 S.). Odense. 02. L. Nielsens 

Forlag. 

Hegeler, Wilh., Pastor Klinghammer. Roman. Aut. Over- 
sættelse. (»PoIitiken«s Føljeton). (540 S.). 04. Ikke 
i Bogli. 

— Nellvs Millioner. (»Jvsk Morgenblad«s Føljeton). 
(264 'S.). Aarhus. 05. Ikke i Bogh. 

— Sindssyg eller ikke — ? Roman. (»Politiken«s Følje- 
ton). (340 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Lutrende Flammer. Oversat af Sigurd Muller. (358 
S.). 07. Gyldendal. *3,25. 

Heiberg, B., se: Historie, en Sladders. 07. 
Heiberg, Gunnar, Balkonen. 3 Akter. 2. Udg. (78 S.). 
02. Gyldendal. 2,50. 

— Kjæriighed til Næsten. Komedie i 3 Akter. (148 S.). 
02.' Gyldendal. 2,50. 

— Kjærlighedens Tragedie. 4 Akter. (170 S.). 04. Gyl- 
dendal. 2,75. 

Heiberg, Gustav, Lejligkedssange og Digte. 1838 — 1908. 
Haandskrift f. Slægt og Venner. (30 S.). 08. Ikke i 
Bogh. 

Heiberg, Herm., Berlins Mysterier. Roman. Oversat af 

J. 0. 1.— 2. Del. (552 S.). Odense. 03. G. Wendt. 
Heiberg, Joh. Ålfr., Fadervor. Nytaarsprædiken i Krist- 

kirkeu. (14 S.). 02. (Tillge). 0,25. 
Heiberg, Johan Ludvig, (I) Vaudeviller i Udvalg. (Af 

»Gyldendals Bibi.«). (272 S.). 01. Gyldendal. 1,25. 

*2,15. f. 

— Aprilsnarrene eUer Intrigen i Skolen. Vaudeville. 
Med Indledn. og Anmærkn. af F. Christensen. (128 
S.). 02. Gyldendal. 1,00. 

— Recensenten og Dyret og Nej. Vaudeviller. Med 
Indledn. og Anmærkn. af F. Christensen. (136 S.). 02. 
Gyldendal. 1,00. 

— Vaudeviller. Ny Samling. (Af »Gyldendals Bibi.«). 
(304 S.). 03. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. M. 
Oplysn. og Forfatterens Levnedsbeskrivelse ved F. Chri- stensen. 2. Udg. (128 S.). 05. Gyldendal. 1,00. 

*2,25. 

Heiberg, Johan Ludvig, (I) Udvalgte Digtninger. (Af 
»Gyldendals Bibi.«). (344 S.). 05. Gyldendal. 1,00 
*1,50. *1,90. 

— Elverhøj. Skuespil i 5 Akter. Med Indledn. af P. 
Hansen. 3. Udg. (132 S.). 08. Gyldendal. 1,00. 

*2,00. 

Heiberg, Johan Ludvig, (II) Den græske og den romerske 
Litteraturs Historie i Omrids. M. Illustr. (172 S.). 
02. Gyldendal. 3,00. 

— Italien. Spredte Studier og Rejseskitser. M. Illustr. 
(624 S.). 4. 04. Gyldendal. 12,00. f. 

— En græsk Forpost. M. Illustr. (38 S.). 06. TiUge. 
0,75. 

— se: Codex Leidensis 399.1. 93—06. 

Heiberg, Johanne Luise, Et Liv genoplevet i Erindrin- 
gen. Folkeudgave. I— II. M. Portr. (494 + 478 S.). 
04. Gyldendal. 10,00. *18,00. 

— En Søndag paa Amager. Vaudeville i 1 Akt. 5. Opl. 
(76 S.). 07. (Schubothe). Gvldendal. 1,25. 

— Abekatten. Vaudeville i 1 Akt. 8. Opl. (90 S.). 08. 
(Schubothe). Gyldendal. 1,25. 

Heiberg, K., Hvor hentes Kundskab om Alkokolspørgs- 
maalet? (Særtr. af »Folkevennen«). (16 S.). 05. Ikke 
i Bogh. 

— Spredte Synspunkter om Alkohol. (Særtr. af »Til 
Ædrueligheds Fremme«). (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Heiberg, Knud, Den kristelige Studenterbevægelse. (Chri- 
stelig Samler. 11.— 12. H.). (38 S.). 02. Ekspedi- 
tionen, Nylandsvej 2. 0,25. 

Heiberg, Poul, Hygiejnisk Raadgiver for Boligsøgende. 
(64 S.). 08. Hagerup. 1,00. 

Hejdam, Axel, Lavlandshistorier. (166 S.). 08. Schøn- 
berg. 2,50. 

Heiftarviga Saga, udg. f. Samf. til Udg. af gammel nord. 
Litt. ved K. Kålund. (172 S.). 04. (Gvldendal). 
4,50. 

Heidenstam, Verner v., Den hellige Birgittas Pilgrims- 
færd. En Beretning. (240 S.). 01. Gvldendal. 3,50. 

— Skoven suser. (206 S.). 04. Gyldendal. 3,25. 

— Folkunge-Træet. Folke Filbvter. (Paa Dansk ved 
P. Fr. Rist). (302 S.). 05. Gyldendal. 4,50. 

— Folkunge-Træet. Bjålboarveu. (Paa Dansk ved P. 
Fr. Rist). (326 S.). 07. Gyldendal. 5,50. 

— Karolinerne. Fortællinger om Karl d. tolvte og haus 
Mænd. Paa Dansk ved P. Fr. Rist. 1. Saml. (254 S.). 
08. — 2. Saml. (272 S.). 09. (Af »Gyldendals Bibi.«). 
08—09. Gyldendal, å 1,00. *1,50. *1,90. 

Heilmann, Gerhard, Oresund i Billeder fra Fortid o<r Nu- 
tid, med Digte. (56 S.). 4. 04. Gyldendal. 4,50. *5,50. 

— se: Historier om Dyr, Onkel Vilhelms. 08. 
Heimastjorn. Utg. Nokkrir fslendingar i Kph. Abyrg- 

5arm. Finnur Jonsson. 1. — 4. blad. 01 — 02. Ikke i 
Bogh. 

Heimburg, W., Lisettes Kærlighed. Roman. ("Silke- 
borg Avis«s Føljeton). (466 S.). Silkeborg. 02. Ikke 
i Bogh. 

— Lisette Oldeuroths Kærlighedshistorie. Roman. (»Dan- 
nebrog«s Føljeton). (432 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Gertruds Gifterrnaal. Roman. (R. H. Hvldsraards 
Folkebibl.). (172 S.). Slagelse. 03. Olaf E.' Olsen. 

— Arvingerne. Roman. (»Næstved Tideude«s Feuill.). 
(520 S.). Næstved. 07. Ikke i Bogh. 

— Blade af min gamle Venindes Liv. (»Vort Land s 
Føljeton). (130 S.). 07. Ikke i Bogh. 

— Familien paa Slottet Beetzeu. Roman. (Føljeton t. 
»Aalborg Stiftstidende«). (364 S.). Aalborg. 07. Ikke 
i Boglf. 

— Klostret Wendhusen. Roman. (»Vort Land« s Følje- 
ton). (114 S.). OS. Ikke i Bogh. 

Heimdal. (22 S.). Aarhus. 07. Ikke i Bogli. 
Heimilisvinurinn. Utg. Kristilegt småritafjelag. 1. — 2. HEIMTUR— L. HELWEG. 113 hepti. (96 S.). 04. 0,50. — 3. hepti. (48 S.). 04. 1 

0. 25. — 4. hepti. (48 S.). 05. 0,25. Reykjavik. I 
04—05. GuSm. Gamalielsson. 1,00. 

Heimtur lir helju. Leynilogreglusaga fra New York. 
Lauslega J>ytt ur ensku. (94 S.). Reykjavik. 05. 
Bjarnh. Jonsson. 0,75. 

Heine, Astrid, f. Engel. Udvalgte Malerier og Tegnin- 
ger. Gengivne til Minde f. Slægt og Venner. M. 
Illnstr. (78 S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

Heine, Heinr., Atta Troll. Bogen om Le Grand. Heines 
Omvendelse. Paa Dansk ved S. Claussen. (232 S.). 01. 
(Schubothe). Gyldendal. 3,00. *4,25. 

— Die Harzreise. Sangirnir, tyddir av M. M. (16 S.). 
Torshavn. 01. Ikke i Bogh. 

Heins, Julie, Dansk Læsebog med Bill. 1. Del. 6. Udg. 
(112 S.). 09. (I Materie 0,80). *1,00. *1,15. - 
2. Del. 14. Udg. (224 S.). 09. (I Materie 1,50). 
»1,75. — 3. Del. 11. Udg. (212 S.). 08. (I Materie 
1,35). *1,60. — 4. Del. 6. Udg. (240 S.). 07. (I 
Materie 1,55). *1,80. — 5. Del. 6. Udg. (240 S.). 
06. (I Materie 1,55). *1,80. — 6. Del. 4. Udg. (236 
S.). 03. (I Materie 1,55). *1,80. 03—09. Lehm. & 
Stage. *9,75. 

— Hanebogen. ABC med Bill. efter Skrivelæsemetoden. 
18. Udg. (64 S.). 09. Lehm. & Stage. 0,50. 

Heise, A., Folkemodet i Viborg 22.-23. Marts 1848. 
(Særtr. af »Saml. til jydsk Hist. og Topogr.«). Fra 
»Hist. Samf. f. Viborg og Omegn« til dets Medlem- 
mer. (96 S.). Aarhus. 08. Ikke i Bogh. 

Heise, C. F., Et Foredrag om Velgørenhed og Fattighjælp. 
(24 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Heksemester, den lille, som kan sige, hvor gammel man 
er ete. 07. Strandberg. 0,10. 

Helbostad, P., Kristi Hænder. Prædiken ved de danske 
Baptisters Aarsmøde i Holbæk d. 12. Juni 1904. (8 
S.). Holbæk. 04. Ikke i Bogh. 

Helbredelse, en, i Lourdes. Frit efter H. Laserre. (Særtr. 
af ..Nord. Ugeblad f. kath. Kristne«). (36 S.). 08. 
Ansgariusforeningens Forlag. 

Held. Illnstr. Præmie-Ugeblad for Alle. Nr. 1 — 5. Redig. 
og udg. af H. P. Kjøller. Fol. 02. Udgiveren. 0,65. 
(Kvart!.). 0,05 pr. Nr. 

Hele Familien. Ugeblad for alle Hjem. Redig. af Erna 
Juel-Hansen 1. Aarg. Nr. 1 — 7. 4. 02. Udgiveren. 
1,25. (Kvartl.). 0,10 pr. Nr. 

Helenius, Matti, Alkoholspørgsmaalet. En sociologisk- 
statistisk Undersøgelse. I. (208 S.). 02. (Gad). Hen- 
riksen, Nørrebrogade 100. 3,00. 

— Alkoholspørgsmaalet. (448 S.). 03. (Gad). 6,00. 
( — ) Åfengi. KjarnyrBi ur bok dr. Matti Heleniuss: 

Alkohol-Spørgsmaalet. Arni Johansson |tyddi. (42 S.). 
Reykjavik. 08. Ikke i Bogh. 

— og Alli Trygg-Helenius, Kamp mod Alkoholen. Over- 
nat og omarb. af A. Boye-Albertsen. M. 12 Illnstr. 
(56 S.). Odense. 06. Milo. 0,65. (Partipris: 25 
Eks. 13,75). 

Helgason, Jon, Siigulegur uppruni Nyja testamentisins. 
(388 S.). Reykjavik. 04. Forfatteren. 3,25. 

— Kristilegt sjomannalif. Sjomannapredikun. (14 S.). 
Reykjavik. 07. Ikke i Bogh. 

— se: Fanney. 05 — 08. 

— se: Siilmar og andleg ljoft. 2. prentun. 08. 
Helgason, Jonas, Songkennslubok med fjdrum osamkynja 

roddum. 9. hefti. (40 S.). 01. — 10. hefti. (40* S.). 

01. Reykjavik. 01. Forfatteren, å 0,60. 

— Songkennslub6k fvrir bvrjcndur. 1. hepti. 4. pren- 
tun. (48 S.). Reykjavik'. 04. Morten Hansen. 0,60. 

Helgensværdet. Opera-Ballet i 1 Akt. Texten af A.l 
Ipsen. Musiken komponeret af A. Grandjean. (12 
S.). (Th. Rep. Nr. 236). 01. (Schubothe). Gylden- 
dal. 0,35. 

Hellenbach, L. B., Fra Tvivl til Vished eller Troen i det 19. Huudredaar. Oversat af J. Lundager. (112 S.). 
(Nakskov). 01. Axel Andersen. 1,75. 

Hellerup Avis (Gentofte Kommunes Avis). Redig. af 
forskellige, sidst af J. Henriksen. 1. — 3. Aarg. Fol. 
02—05. Udgiverne. 0,50. (Kvartl.). 

Helligdagsloven. Lov af 22. Apr. 1904 om d. offentl. 
Fred paa Folkekirkens Helligdage samt Grundlovs- 
dagen. (Officiel Udg.). (8 S.). 4. 04. (Gad). 0,15. 

Hellmuth, C, Tre Fortællinger. (42 S.). 05. Ikke i 
Bogh. 

Hellung, Lorentz, Regnebog for Folkeskolen. 1. Bog. 22. 
Tusinde. 09. 0,50. — 2. Bog. 23. Tusinde. 08. 
0,50. — 3. Bog. 23. Tusinde. 09. 1,00. — 4. Bog. 

7. Tusinde. 08. 1,00. [1. Tusinde 04—05]. 08—09. 
Rom. 3,00. 

Facitliste. I— II. å 0,35. — III— IV. å 0,50. 

08—09. Rom. 1,70. 
Helms, Chr,, Bemærkninger om Æmner af den færøske 

og den norske Landboret. (24 S.). 4. Thorshavn. 

08. Ikke i Bogh. 

Helm s, J. N. A., Hesselvig Enggaard, se: Westh, Th. 
Cl. 07. 

Helms, Jacob, Oplevelser i Ribe under Krigen 1864. 
(Særtr. af »Fra Ribe Amt« 1904). M. Illustr. (36 
S.). Kolding. 04. Ikke i Bogh. 

— og H. C. Amberg, Ribe Domkirke. M. Illustr. og 13 
Tvl. (126 S.). 4. 06. (Gad). 3,00. 

Helms, Joh., Skovfyrren paa Tisvilde — Frederiksværk 
Distrikt. M- 2 Tvl. og 21 Bill. (Særtr. af »Tidsskr. 
f. Skovvæsen«). (150 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Helms, 0., Kort Vejledn. i det spæde Barns Pleje og Er- 
næring. (10 S.)'. Haslev. 03. Ikke i Bogh. 

Helsingør, Kort over Byen. u. A. Jens Møller. Farve- 
tryk 0,20; sort Tryk 0,15. 

Helsingør og Omegn. (Illustr. Rejseboger. Nr. 3 — 4). 2. 
Udg. M. Illustr. og 2 farvetr. Kort. (32 S.). 01. 
Hagerup. 1,00. 

Helsingør og Omegn. Fredensborg og Frederiksborg. Med 
12 Prospekt-Brevkort. — Helsingor und Umgegend. 
Fredensborg und Frederiksborg. Mit 12 Ansichts- 
karten. (32 S.). 03. Jens Møller. 1,00. 

Helsingør Adresseavis. Redakt. Oscar Schmidt. Nr. 1 — 4. 
Fol. 08. Udgiveren. Gratis. 

Helsingør Avis. Redig. og udg. af J. M. Welsch. 103. 
—110. Aarg. Fol. Helsingør. 01—08. Udgiveren. 
2,00. (Kvartl.). (103.— 104. Aarg. 2,50 kvartl.). 

Helsingørs Dagblad. Udg. af F. C. Simonsens Enke. 
Redig. af Frits Hansen. 35.-42. Aarg. Fol. Hel- 
singør. 01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). (35.— 
36. Aarg. 2,50 kvartl.). 

Helsingør K jobstads Vejviser 1901—02. Udg. af A. H. 
Hansen. (136 S.). (Helsingør). 01. Udgiveren, Kbh. 3,00. 

Helsingør— Hillerød Købstæders Vejviser 1903 — 05. Udg. 
af A. H. Hansen. (174 S.). (Helsingør). 03. Ud- 
giveren, Kbh. 1,00. 

Helsted, A., Bidrag til Læren om Dødsaarsag ved For- 
brænding. (102 S.). 05. (Gyldendal). 2,00. 

Helsted, C, Syltebog for By og Land. Opl. (60 S.). 
03. Strandberg. 0,50. 

— Kogebog, samt Bage-, Slagte- og Svltebog. 61. Tu- 
Sjnd. (168 8.). 08. Strandberg. 1,00. 

Helweg, Agner, Moderne Sindssygeanstalter. Rejseind- 
tryk. (Særtr. af »Ugeskr. f. Læger«). (64 S.). 03. 
Ikke i Bogh. 

— Familiepleje af Sindssyge. Belgien — Skotland— Tysk- 
land. (126 S.). 06. (J. Lund). 1,50. 

Helweg, F.. se: Havebrugsleksikon. 92—02. 

Helweg, L., Kortf. Vejledning i Frøavl af Foderroer. M. 
Illustr. (24 S.). 04. (Rasmussen & Olsens Bogtryk- 
keri). 0,25. 

— Frøavl af Foderroer. M. 3 Tabeller. (106 S.). Aar- 
hus. 06. »Dansk Landbrug«s Forlag. 1,00. *2,00. l.-> L. HELYVEG — HENTY. Helweg, L., En monograCsk Skildring af de dyrkede 
Gulerodsformer. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landbrugets 
Planteavl«). M. Illustr. (34 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Helveg, Th., Ved Paasketider i Vallekilde. 2. Opl. (40 
S.). [1. Opl. 05]. 06. Hagerup. 0,75. 

— Der rinder Sorg, rinder Harm — . Prædiken. (16 
S.). 07. Hagerup. 0,35. 

Hemmelighed, Pigens, eller hvad Husmandskonen Mette 
Svipsok lærte sin Datter. 04. Strandberg. 0,10. 

Hemmelighed, Pigens, eller hvad Anes Moder lærte 
hende. 07. Strandberg. 0,10. 

Hemmeligheden paa Slottet Waldegg eller Had og Kær- 
lighed. I— II. Oversat af H. G. (504 + 588 S.). 
Odense. 04. G. Wendt. 

Hemmingsen, T. E., Bygningskonstruktionslære. 2. Del. 
Trykt s. Mskpt. M. 24 Tvl. (82 S.). 02. (P. Michel- 
sen). 2,50. 

Hemmingsen, V. H. 0., Den lithografiske Forenings Hist. 
1857—1907. M. Illustr. (60 S.). 4. 07. Ikke i 
Bogh. 

Hempel, S., Lahns Stiftelse 1804—1904. M. 1 Portr. 
(112 S.). Odense. 04. (Hempelske Bogh.). 2,00. 

Henckel, Marie, Et Fyrstepar. Hist. Fortælling fra Mai- 
land. (188 S.). Oi. Gyldendal. 2,75. 

— Væbnersholm. En Adelsdames Livshistorie. (262 S.). 
02. Gyldendal. 3,75. 

— Kongesøn og Borgerdatter. En Kærlighedshistorie fra 
det 17. Aarhundrede. (292 S.). 05. Gyldendal. 4,25. 

— Erik Plovpennings Døtre. En Saga fra svundne Tider. 
(192 S.). 06. Gyldendal. 3,00. 

— Hjerte og Krone. En Dronnings Historie. M. Portr. 
(224 S.). 07. Gyldendal. 3,50. 

Hendriksen, Fr., se: Raadhus, Københavns. 08. 

Hendschels Telegraf. Store Jernbanekort over Evropa 
og Mellemeuropa. 1908. Dansk og svensk Udg. 08. 
(Otto Grøn). 0,35. (Paa Stokke 1,00). 

Henius, Louis, Faar Dn den Løn, Du fortjener, eller for- 
tjener Du den Løn, Du faar? 3. Opl. (16 S.). [1. 
Opl. 07]. 07. Gyldendal. 0,25. 

Hennings, Paul, Frédérik de Coninck. 1740 — 1811. 
(Særtr. af »Berl. Tidende«). (16 S.). 01. Ikke i 
Bogh. 

— Fortegnelse med biograf. Notitser over de fra Sorø 
Akademis lærde Skole dimitterede Studenter. 2. fuld- 
stændig omarb. Udg. (178 S.). — Se: Tidsskrift, 
soransk. IV. 01—05. 

— se: Mindeskrift i Anl. af Jac. Deichmanus etc. Legats 
25-aarige Jubilæum. 04. 

Henning, S o p h u s, se: Meddelelser om Herlovianere. 
1.— 5. H. 03—06. 

— se: Meddelelser om Demitterede fra Herlufsholm. III. 
Bd. 1.— 2. H. 07—08. 

Henningsen, A. C. M., Jule- og Nytaarstanker for hele 

Aaret. (12 S.). 03. Ikke i Bogh. 
Henningsen, Agnes, Polens Døtre. 2. Opl. (290 S.). 

[1. Opl. 01]. 01. Gvldendal. 4,50. 

— De Spedalske. Roman. (402 S.). 03. Gvldendal. 
6,00. 

— Den uovervindelige. Skuespil i 4 Akter. (126 S.). 
04. Gyldendal. 2,00. 

— Lvkken. En Elskovshistorie. (114 S.). 05. Gylden- 
dal. 2,00. 

— Elskerinden. Skuespil i 4 Akter. (156 S.). 06. Gyl- 
dendal. 2,75. 

Henningsen, Emanuel, Palle Hougaard. Fortælling. 
Illustr. af P. Steffensen o. a. (150 S.). (Aarhus). 01. 
E. Jespersen. *1,50. 

— Fra Eventyrets Land. Fortalt for Ungdommen. M. 6 
farvetr. Blade. (20 S.). 4. 04. Rom. 0,50. 

— Fra Lolland. Fortællinger. (256 S.). Nykøbing, F. 
04. »Lolland-Falsters Folketidende«s Forlag. 1,50. 

— Udvalgte Fortællinger. 1. Række. Fra Jylland. I. 
(240 S.). 06. 2,00. — II. (240 S.). 07.' 2,00. — IV. (216 S.). 07. 2,00. — VI. (240 S.). 08. 2.00. 
— 2. R. Fra Lolland. I. (262 S.). 07. 2,00. (= 1. 
Række III). — V. Fra Lolland. II. (236 S.). 08. 
2,00 (= 1. Række. V.). — VII. Fra Lolland. III. 
(240 S.). 09. 2,00. 06—09. Rom. 14,00. 

— Mathilde og hendes Venner. Fortælling. M. Tegn. af 
P. Steffensen. (176 S.). 07. Rom. *2,00. 

— se: Læsebog f. Børneskolen. I. 14. Opl. 04. 
Henningsen, Frants, se: Børnerim. 1. — 3. Saml. 

06—08. 

Henrichsen, H. K., se: Christensen, P. 08. 
Henrichsen, Herman, Geueviéve. Et Sornmereventvr. (62 
S.). 07. Eksped. af »Noget for Enhver«. 1,00. 

— Lykkelandet. Skuespil i 4 Akter. (160 S.). 07. 
Eksped. af »Noget for Enhver«. 3,00. 

— Nemesis. Ti Referater. (94 S.). 07. »Noget for En- 
hver«s Forlag. 1,50. 

— Hjærtets Melodier. Digte og Sange. 2. Samling. (104 
S.). 08. »Noget for Enhver«s Forlag. 1,50. 

— se: Tivoli 1843—1908. 

Henrichsen, M., Teori og Praksis i den socialdemokratiske 
Ledelse. (12 S.). 01. Forf. (Ore ved Masnedsund). 0.15. 

Henrichsen, R. J. F., Opgaver til Oversættelse fra Latin 
paa Dansk. 7. Udg. Omarbejdet og udvidet med et 
nyt Tillæg ved M. C. Gertz. (264 S.). 05. Gvldendal. 
*3,75. 

Henriksen, Fr., Sangene af »Hold mig i Haauden«. Ko- 
misk Kvartet i Rusk-om-snusk. (8 S.). 08. Forfatte- 
ren. 0,15. 

Henriksen, H. P., Bestenimelsestabeller over de i danske 
Farvande forekommende Fiskearter. (Særtr. af »Flora 
og Fauna«). (42 S.). Silkeborg. 04. (Petersen Calle). 
0,75. 

Henriksen, Hans, Sommersange. (76 S.). 02. Gvldendal. 
1,50. 

— Ny Vår. Digte. (80 S.). 06. Gyldendal. 1,50. 
Henriksen, Nik. H e r ni., se: Postadressebog f. Aar- 
hus. 07. 

Henriksen, 0. C. W., se: Postadressebog for Fvens 
Stift. 07. 

Henriksen, P., Køkkenurter, Frugt og Blomster. I. Kok- 
kenurter. 2. Opl. (24 S.). [1. Opl. 05]. Aarhus. 08. 

0,40. — II. Frugt. (28 S.). Aarhus. 05. 0.40. 

05—08. (Koster). 0,80. 
Henriques, Axel 0., se: Sganarel. 04. 
Henriques, Axel 0., og A. Melbye, Sangene af Sonimer- 

revuen 1903. (Der har vi den igen). (12 S.). 4. 03. 

L. Eiby. 0,10. 
3 nye Sange af Sommerrevveu 1903. (Der har 

vi den igen). (4 S.). 4. 03. L. Eiby. 0.10. 
Sangene af Sommerrevven 1904. (Den nve gode 

gamle By). (12 S.). 4. 04. L. Eiby. 0,10. 
Den nye gode gamle Bv eller Sommerrevveu 1904. 

(12 S.). 4. 04. Bladcentralen. 0.10. 
Budskabet til Garcia eller Sommerrevveu 1905. 

(10 S.). 4. 05. Bladcentralen. 0.10. 
Sangene af Sommerrevven 1905. (Budskabet til 

Garcia). (10 S.). 4. 05. L. Eiby. 0,10. 
Henriques, Ernst, Stamtavlen Henriques. (22 S.). 4. 03. 

(L. Eiby). 1,50. 
Henriques, Valdemar, Forsøgslaboratoriets Fodringsforsog 

med Malkekøer. En Kritik. (52 S.). 05. Gvldendal. 

0,75. 

Hensigt, Frimureriets. Frit efter Br. Clemens Foredrag. 
(Efter »Hamburger Logenblatt«). Mskpt. f. Undre. 
(8 S.) . 05. Ikke i Bogh. 

Henty, G. A., Under Løvebanneret. Hist. Roman. Paa 
Dansk ved E. Egeberg og J. Engelstoft. M. Original- 
tegn, af P. Steffensen. (358 S.). 04. Nyt dansk For- 
lag. 1,50. 

— Med Napoleon paa Tilbagetog fra Moskva. Bearbej- 
det af J. Engelstoft. M. mange Illustr. (2SS S.). 06. 

I Nyt dansk Forlag. 1,25. HENTY— HESBJERG. 115 Henty, G. A., Kampen for Khartum. Hist. Fortælling. 
(»Kristeligt Dagblad«s Børnebibliothek). M. Illustr. 
(278 S.). 07. »Kristel. Dagblade Eksped. 1,50. 

Bentze, S., Eksamensopgaverne fra alm. Forberedelses- 
eksamen med Løsninger og Vejledninger. (112 S.). 

03. Gyldendal. 1,50. 

Eerbein, A., Prinsessen af Kbnigssteiu. 1. — 2. H. (32 
S.). (Uafsluttet). (Kolding). 03. Skand. Folkelitte- 
raturs Forlag, Nykøbing M. 0,20. 

Herczeg, F., Frøkenerne Gyurkovics. Aut. Overs, ved A. 
Schumacher. (160 S.). 04. V. Pio. 1,50. 

Herlighed, Haabets. Kærlighedens Skøn bed. Trængsler 
og Prøvelser. Saml. og udg. af J. P. (48 S.). 08. 
K. Foren. f. i. Miss. 0,25. 

Herling, Henrik, Albertis Roman. Bogen om Aarhun- 
dredets største Svindler. (96 S.). (Uafsluttet). 08. 
Det ny Forlag. 0,60. 

Herlufsholm. 12 Tvl. Næstved. 03. J. Chr. Koch. 
0,50. 

Hermafturinn, ungi. Malgagu æskulyftsstarfsemi hjålp- 
ræ&ishersins å Islandi. Utg. og åbvrgftarin. Hj. Han- 
sen. 1. arg. 4. Reykjavik. 08. Frelsens Hær. 0,70. 
(Aarlig). (0,03 pr. Nr.). 

Herman, Henry, Mysteriet opklaret. Detektivroman. 
Dansk-norsk Udg. ved M. Laursen, illustr. af G. 
Tormer. (176 S.). 08. Roman-Magazinet. f. 

Hermann-Petersen, Molboerne. Eventyr-Saugspil i 3 
Akter, m. Fotografier af Hovedrollernes Indehavere, 
Tegn. og Vignetter af Rasm. Christiansen. (48 S.). 

4. 05. Nord. Musikforlag. 2,00. 

Hermansen, Maren, Min Erindrings Have. (80 S.). 07. 
E. Jespersen. 1,00. 

Herning Avis. Udg. af et Aktieselskab. Redig. af N. 
Th. Jerne (senere af M. Nissen-Pedersen, sidst af J. 
M. Therkildsen). 1904—08. Fol. Herning. 04—08. 
Et Aktieselskab. 2,00. (Kvartl.). 

Herning Dagblad. Redig. af Chr. F. Larsen og Chr. 
Nielsen (og senere af Chr. F. Larsen og Chr. F. Mor- 
tensen). 13. — 20. Aarg. Fol. Kolding & Ringkjø- 
bing. 01—08. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 

Herning Folkeblad. Ansvarh. Redakt. L. Bendixsen. 
1901—08. Fol. Herning. 01— 08, Udgiveren. 2,00. 
(Kvartl.). 

Herning Social-Demokrat. Udg. af det danske Arbejder- 
parti. Redig. af G. Winther og M. Simonsen (og senere 
af G. Winther og J. Christensen). 1905—08. Fol. J 
Aarhus og Silkeborg. 05 — 08. Arbejderpartiet. 2,00. 
(Kvartl.). 

Herodots Historie. 2det Hind. III— VI. Bog. Udg. af 
Selskabet til hist. Kildeskrifters Oversættelse. (376 

5. ). 04. (Schønberg). 5,00. 

Herodots Historie. 3dje Bind. VII— IX. Bog. Udg. af 

Selskabet til hist. Kildeskrifter: 

S.). 05. (Schønberg). 4,50. 
Herodots Bistorie i Udvalg t. Br. i 

af K. Hude. 1. H. (84 S.). 1,00. 

1,00. — 3. H. (88 S.). 1,25. 

3,25. 

Herold Album. (30 S.). 4. 01. Corneliussen. 1.50. f. 
Herold Album. (32 S.). 4. 05. (Fr. Markwardt & Co.). 
1,00. 

Heropift. Opinbert målgagn hjalpræSishersins. Utg. og 
åhvrgftarmaftur H. Chr. Bojsen m. fl. 6. — 13. arg. Fol. 
Reykjavik. 01—08. Frelsens Hær. å 1,25. 

Herregaarde, danske. M. Illustr. (288 S.). Fol. Aarhus. 
08. »Danske Gaardo«s Forlag, (iratis. f. 

Herremands-Avis for I). F. S. Mittweida. 1. — 6. Aarg. 
(Nr. 1—22). 4. Kbh. og Randers. 03—08. å 5,00. 

Herrick, Robert, (I) Hesperider, det er poetiske Styeker 
af verdslige Sange. Til Dansken ofversat och udi 
Vers udsatte af J. L. F. Udg. af V. J. v. Holstein 
Ratblou. M. 1 Bill. (98 S.). 07. Gyldendal. 3,50. 

Herrick, Robert, (II) V.n amerikansk Borgers Erindrin- Oversættelse. (322 

Gymnasiet, oversat 
- 2. H. (80 S.). 
08—09. V. Pio. ger. Oversat af Holger Trautuer. (304 S.). 07. Gvl- 
dendal. *3,00. 
Herrlin, A., Sjælelivets ubevidste Verden. (166 S.). 05. 
Gad. 2,00. 

Hersom, Karen, Julelysene slukkes. (16 S.). Skive. 07. 
Ikke i Bogh. 

— Julelvsene tændes. (38 S.). Skive. 08. Ikke i 
Bogh. 

Hersongvar. A. B165 og eldur. (48 S.). Reykjavik. 01. 
Frelsens Hær. 0,10. 

Hersongvar. (14 S.). Reykjavik. 06. Frelsens Hær. 

Hertel, Axel, Fællesskolen i hygiejnisk Henseende. Fore- 
drag. (14 S.). 03. Ikke i *Bogh. 

Hertel, Hans, Landbruget 1906—1907. (Særtr. af 
»Tidsskr. f. Landøkonomi«). 07—08. (Schubothe). 
Aug. Bang. å 0,35. 

— Spredte Træk til Belysning af europaMske og over- 
søiske Landbrugs Forhold fra 1870erne til Nutiden. 
Foredrag. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landøkonomi«). (40 
S.). 07. (Schubothe). Aug. Bang. 0,35. 

— Momenter til Belysning af Landarbejderspørgsmaalets 
Behandling i fremmede Lande. (Særtr. af 'Tidsskr. f. 
Landøkonomi«). (64 S.). 08. (Schubothe). Aug. 
Bang. 0,35. 

Hertel, Ludv., Santhalmissionen overfor Danmark og 
Nordamerika. (48 S.). Odense. 01. Milo. 0,75. 

— Santhalmissionsbevægelsen i Danmark. 1. Bevægel- 
sens Begyndelse. M. 1 Portr. (236 S.). Odense. 03. 
Milo. 3,00. 

— Folkeæreus Opretholdelse og den sønderjvdske Kirke- 
sag. (24 S.). Kolding. 05. Forf. (Brænderup v. Eibv). 
0,35. 

Hertel, Poul, se: Thisted, P. 

Hertel, Th., Danmarks Kongera'kke med Rim, samt Tids- 
tavle f. Mellemskolen. 8. Oplag. (32 S.). Odense. 08. 
Rasm. Hansen. 0,20. 

Hert's blaa Bog. 1. Aarg. 1909. (208 S.). 08. Poul 
Hertz's Bogtrykkeri. Gratis. 

Hertz, Henrik, Tre Lystspil. (Af »Gyldendals Bibi.«). 
(328 S.). 02. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Lystspil. Ny Samling. (Af »Gyldendals Bibi.«). (224 
S.). 03. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Ninon. Skuespil i 5 Acter. 4. Udg. (128 S.). 03. 
Gyldendal. 1,00. *2,00. 

— Kong Renés Datter. Lyrisk Drama i 1 Aet. 9. Opl. 
(96 S.). 05. Gyldendal.' 1,00. *2,25. 

— Romantikke Skuespil. (Af »Gyldendals Bibi.«). M. 
Portr. (328 S.). 06. GyldendaL 1,00. *1,50. *1,90, 

— Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt. 
Lystspil i 3 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen ved 
Fi Christensen. 2. Opl. (100 S.). [1. Opl. 05]. 09. 
Gyldendal. 0,65. 

Hertz, Peter, Studier over Parthenons Kvindefigurer. 1. 

Del. (208 S.). 4. 05. (Gyldendal). 7,50. 
Hertz, Poul, En sund Bv at bygge. (Særtr. al' »Maa- 

nedsskr. f. Sundhedspleje«).' (34 S.). 08. (Gad). 

0,50. 

Hertz, Rolf, Rejsebreve Ira den græsk-tyrkiske Krig 
1897. Udg. af Holger Ibsen. (40 S.). 'Holbæk. 01. 
Ikke i Bogh. 

Hervey, H. Maurice, Tugthiisfange Nr. 754. Roman. 
Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. (»Randers Dag- 
blad«s Føljeton). (176 S.). Banders. 01. Ikke i 
Bogh. 

(»Møens Avis«s Romanbibliotek). (176 S.). Stege. 

02. Ikke i Bogh. 

(»Aarhus Stiftstidendens Feuill.). (176 S.). Aar- 
hus. 02. Ikke i Bogh. 

Hervieu, Paul, Selvportrætter. Boman i Breve. Aut. 
Oversættelse af C. G. Casse. (256 S.). 01. Gyldendal. 
2,50. 

Hesbjerg. Smaa hist. Notitser. Med Bill. (16 S.). Odense. 

03. Ikke i Bogh. 11 (i HESSE— ARTH. LEOP. HINDENBURG. Hesse, Hermann, Peter Canieiizind. Aut. Oversættelse 
ved Ida-Wennerberg. (15G S.). 07. Gyldendal. *2,00. 

Hesteavl, den nordamerikanske. Efter »Mitteilungeu der 
Deutsclien Landwirtschafts-Gesellschaft« .oversat af R. 
K. (58 S.). 01. (Gyldendal). 0,75. 

Hetsch, Chr., Rejsehaandbog tor unge Haandværkere og 
Industridrivende. Studier over Haandværkerskoler, 
kunstindustrielle Musæer og dekorativ Arkitektur i 
Udlandet. 2. Opl. (188 S.). 07. (Schønberg). 1,00. 

Hetsch, Gustav, Musikens Mestre. Skitser og Profiler. 

1. Joseph Haydn. (80 S.). 00. 1,00. — H. L. van 
Beethoven. (120 S.). 02. 1,00. 00—02. Nord. Mu- 
sik l'orl. 2,00. 

— se: Dur og Moll. 01. 

Keuer, Ludv., Udsigt over Roskilde Domskoles Historie i 
gamle Dage. (80 S.). (Skolepr.). Roskilde. 06. Ikke 
i Bogh. 

Heul, Livets Skraaplan. Skuespil i 3 Akter. (136 S.). 

08. Schønberg. 2,50. 
Hey, Foredrag om Skattelovene og deres Virkninger for 

Købstæderne. (20 S.). Odense. 03. Ikke i Bogh. 
Heyerdahl, Chr., Om Hovedpine. (24 S.). 07. »Dansk 

Sundhedstidende«. 0,60. 

— Studier over den nervøse Hovedpine m. særligt 
Hensyn til de palpatoriske Fund og Behandlingen med 
Massage. (248 S.). 07. Aug. Bang. 3,50. 

H e y k i n g, v., se: Breve, som han ikke fik. 03. 

— se: Dagen, der kommer. 05. 

Heymann, H., Om nogle Handelsgødningers Oprindelse 
og Benyttelse. (Særtr. af »Landbobladet«). (26 S.). 4. 

02. Ikke i Bogh. 

Hey se, Paul, Hochzeit auf Capri. 2. Opl., se: Gudme, 

0., Tysk Maanedslæsning. I. 07. 
»Hjalm«. Sangene af A. L. S. Karnevalsoptog: Eventyr 

paa Luftrejsen. (8 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Hjalmar og Hulda eller det brudte Kærligheds-Løfte. 3. 

Oplag. (144 S.). [1. Opl. 04]. 06. Strandberg. 2,00. 
Hjarne, Henrik, Menneskenes Børn og deres Afguder. 

(136 S.). 07. Nord. Forfatteres Forlag. 2,25. 
H i c h t u m, N. v., se: Kraft, Emma. 08. 
Hjelmslev, Joh., Deskriptivgeometri. Grundlag f. Forelæsn. 

paa Polytekn. Læreanstalt. Med 44 Tavler. (254 S.). 

(Odense). 04. Gjellerup. 10,00. *12,00. 
Hjem, de tusind. Redig. af H. Henriksen (og senere af 

P. Frederiksen og H. Henriksen). 1. — 8. Aarg. Fol. 

Nykøbing F. 00—08. Udgiverne. 0,85. (Kvart!.). 
Hjem, mit. Redig. af S. Gundesen. 1. Aarg. 4. Horten. 

01—02. (Lehm. & Stage). 3,00. 
Hjem og Skole. 14. — 17. Aarsberetniug fra Dansk Skole- 

forening. Kolding. 01 — 04. (17. Aarsberetn. Prior). 

Konr. Jørgensen, å 1,00. 
Hjem, vort første. Efter det Hollandske. (110 S.). 01. 

Gyldendal. 0,50. *1,00. 
Hjem, vort. Udg. af E. Gad og S. Holten. I— IV. 03. 

Gyldendal. 46,50. *56,00. 
Hjem, hendes sidste. Efter det Tyske. 2. Oplag. (192 

S.). 05. J. V. Michaelsen (Bregningeliøj ved Oure St.). 

0,50. 

Hjem, det kongelige Biblioteks gamle og nye. Udg. ved 
Bibliotekets Flytning MCMVI af Foreningen f. Bog- 
liaandværk. (Særtr. af »Bogvennen« for 1904 — 06). 
M. 8 Billedblade. (56 S.). 4. 06. (F. Hendriksen). 
8,00. 

Hjem og- Skole. Udg. af Dansk 

Skat Rørdam. 1. Aarg. Vejle, 

0,75. (Kvartl.). (Gratis f. Medlemmer). 
Hjem, det nye. Udg. af et Interessentskab. 1908. 4. 08 

Graabrødretorv 14. Gratis. 
Hjemlandsposten. Redig. af G. Minister. 26. Aarg. Fol 

(Se: Folkeblad, kristeligt). 08. (Bethesda). 0,60 

(Kvartl.). 

Hjemlandstoner i Udvalg ved A. F. M. (48 S.). 05. (J 
Lorenzen). 1,50. Skoleforening ved H. 
07 — 08. Foreningen. Hjemlandstoner. En Samfundssangbog for Guds Folk i 
Danmark. Udg. af H. J. F. C. Matthiesen, H. P. Mol- 
lerup og C. Asschenfeldt-Hausen. 18. Opl. (504 S.). 
08. J. Lorenzen. 1,50. *3,00. 
Hjemløse, de. Tidsskrift for Børnehjemssagen. Redig. og 
udg. af C. Christensen-Ordrup. 14. — 21. Aarg. Stege. 
01—08. Udgiveren, å 2,00. 
Hjemme er bedst. (16 S.). Aarhus. 06. Forlagsforretn. 

»Stjernen«. 0,15. 
Hjemme og ude. Ugeskrift for Hjemmet. Redig. af A. 
Erslev og Chr. Erichsen. Prøvenr. 4. 08. Chr. Erich- 
sen. 0,60. (Kvartl.). (0,05 pr. Nr.J. 
Hjemmet. Illustr. Ugeblad, redig. af Valborg Andersen. 

Fol. 1904—08. (se: Blad, Damernes). 04—08. Eks- 
peditionen. 1,25. (Kvartl.). 
Hjemmet. Maanedsblad for Næstved og Omegn. Udg. og 

redig. af J. Boesen og J. T. Andreassen. 1. Aarg. Fol. 

Næstved. 04. Udgiverne. Gratis. 
Hjemmet, dets Ledelse og Retternes Tillavning. Smaa 

praktiske Vink til unge Husmødre fra Fru Benedicte 

Thørrestrups Husmoderskole. (164 S.). 05. (Alex. 

Brandt). Lybecker. 2,00. 
Hjemstavnssange, samlet af K. F. U. M. i Aalborg. (56 

S.). Aalborg. 06. Foreningen. 0,25. 
Hjerne, Carl, Disse Digte, disse Minder — . M. Portr. (206 

S.). 08. Nord. Forfatteres Forlag. 3,00. 
Hieronymus, Kongeslot eller Regeringsbvguing? (16 S.). 

05. Gjellerup. 0,50. 
Hjersing, Andreas Søborg. 1828 — 13. Maj — 1908. 

(6 S.). Randers. 08. Ikke i Bogh. 
Hjerte, et lykkeligt. Nogle Lovsangstoner fra Davids 

Harpe. Bearbejdet Oversættelse. 3. Opl. (48 S.). 

Rønne. 05. »Budskab fra Naadens Rige«. 0,20. 
Hildebrand, J. E., Vejledu. i Bogholderi. I— II. Trvkt 

s. Mskpt. (50 + 36 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Hilditch, Jacob, Fortællinger fra Folkelivet. I— II. (236 

+ 232 S.). (Kria.). 08. Gyldendal. 5,00. *S.OO. 
— Smaa Nordmænd. Fortællinger. (128 S.). (Kria.). 08. 

Gyldendal. 1,80. *2,20. 
Hill, Headon, Det skjulte Offer. Roman. Aut. Oversæt- 
telse. (416 S.). 07. »Politiken«s Forlag. 0.75. 
H i 1 1 e b r a n d t, F r., se: Landsoldaten. 05. 
Hillern, Wilh. v., Den Stærkeste. (»Berl. Tidende- s 

Feuill). (360 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Hillestrøm, 0., Om Værnepligten og Udskrivning-væsenet 

efter dansk Ret. Trykt s. Mskpt. (422 S.). 07. 

(Schous Bogh.). 5,00. 
Hilsen fra Sious Kirke. 3. — 10. 

kerkontoret. 

Hilsen til Kvindeforeningen fra den gamle Præstekone. 

(24 S.). 06. Ikke i Bogh. 
Hilsen til Sønderjylland. Udg. 

Redig. af C. Wulff Noack. 1.- 

giveren. 0,10. (pr. Nr.). 
Hilsen fra St. Jacobs K. F. U. K. 1.- 

08. Foreningen. 0,10. (pr. Nr.). 
Hilsen fra Kæreliave Sommeren 190S. 

Ikke i Bogh. 
Hilsen fra St. Lukas-St iltolsen. Udg. 

Præst. Nr. 1. 4. 08. Ikke i Bogh. 
Hilsen, Einar, Fru Anna Havig mod Frk. Karoline Havic. 

Dokumenter og Retsforhandlinger. (168 S.). 07. Ikke 

i Bogh. 

Hilty, C, Livslykke. Kunsten at leve. Aut. Overs, ved 
S. Lehmann. ' (166 S.). 02. V. Pio. 2.00. 

Vejen og Maalet. Aut. Overs, ved S. 
Samling. (160 S.). 03. V. Pio. 8,00. Aarg. 01—08. Klok- nogle unge Pisrer. 
Aarg. 06—08. Ud- 

—2. Aarg. 4. 07— (60 S.). OS. 
ved Stiftelsens — Livslykke. 
Lehmann. 2 
*3,25. 

— Livsværdier Alderdom Venskab — Sjælehelse. 
Oversat af S. Lehmann. (160 S.). 07. V. Pio. 2,00. 
Himmelstrup, G., Kristendommen og den sociale Sag. (60 

S.). 05. (Lehm. & Stage). 1,00. 
Hindenburg, Arth. Leop., Om den saakaldte kristue ARTH. LEOP. HINDENBURG— HISTORIE. 117 den Forhold til Kristendommen, 
af »Samfundet«). (8 S.). 02. Fore- 
Tillge. Socialisme og 
drag. (Særtr. 
0,15. 

Hindenburg, Arth. Leop., Om Kob og Salg. 2. Udg. (282 
S.). 03. Gyldendal. 4,50. 

— Rederens Ansvar i Tilfælde af Paasejliug. (Det 5. 
nord. Søfartsmøde). (12 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— De la responsabilité des propriétaires de navires en 
cas d'abordage. (16 S.). 04. (Ursin). 0,50. 

— Højesteretssagfører Otto Julius Levisou. Afskedsord 
ved Sørgehøjtideligheden i Kbh.s Krematorium d. 10. 
Dec. 1905. Trykt s. Mskpt. (4 S.). 05. Ikke i 
Bogh. 

— Rene Linier som Skel mellem Højre og Venstre. 
Foredrag. Udg. af Den konservative Klub i Kbh. (10 
S.). 05. (Tillge). 0,15. 

— Aabent Brev til Hr. Sognepræst Ckr. Sørensen, For- 
mand for Bestyrelsen af »Kristeligt Dagblad«. (32 S.). 

07. (Tillge). 0,50. 

— Dagspressens Betydning og dens Ansvar. (20 S.). 07. 
(Tillge). 0,30. . 

— Den indre Mission. (Særtr. af »Varden«). (8 S.). 07. 
(Tillge). 0,15. 

— Den journalistiske Kunst. (32 S.). 08. (Tillge). 
0,50. 

— Hr. Franz von Jessen, Journalistfore'ningens Formand. 
(16 S.). 08. (Tillge). 0,25. 

— Vil en Reform af Samfundet gavne Arbejderne? (16 
S.). 08. (Tillge). 0,25. 

Hindenburg, Georg Theod., og Viggo Krarup, Juridisk 

Formularbog. 4. gennems. og forøg. Udg. (926 S.). 

09. Gyldendal. *16,50. 
Hindhede, Mikkel, Hvad Gud har sammenføjet — ! Udg. 

af Afholdssamfundets københavnske Kreds. (8 S.). 03. 

Ikke i Bogh. 

— Brændende Punkter i Fodringsspørgsmaalet. 2. Udg. 
(116 S.). [1. Udg. 06]. 06. 1,85. — II. (78 S.). 08. 
1,50. 06—08. Gyldendal. 3,35. 

— En Reform af vor Ernæring. Lev sundt! Lev kraf- 
tigt! Lev billigt! 3. gennems. og forøg. Udg. (182 
S.). [1. Udg. 06]. 06. Gyldendal. 2,75. 

— En Historie om Mads og Vorherre. 2. Oplag. (14 
S.). [1. Opl. 02]. (Stege). 07. Theo. Berg. 0,10. 

— Ernæringsforsøg. Hvor billig kan man leve? 16 Øre, 
25 Øre, 40 Øre. 3. Oplag. (56 S.). [1. Opl. 07]. 07. 
Gyldendal. 1,00. 

— Eine Reform miserer Ernåhrung. Aut. Uebersetzung 
von Gustav Bargum. M. Portr. (232 S.). (Leipzig). 

08. Tillge. 3,40. *4,75. 

— Økonomisk Kogebog. Ny ændr. og forog. Udg. (270 
S.). [1. Udg. 07]. 08. ' Gyldendal. 3,75. *4,25. 

— Økonomisk Kogebog. Tillæg til 1 — 14,000. Med over 
50 nve Retter. (80 S.). 08. Gyldendal. 1,25. 

Hind hede, N. B., se: Gud vil del! 191)2 li:!. 
H i n d i n g, C, se: Præstø Amts Vejviser. 03. 

— se: Sorø Amts Vejviser. 1904 — 06. 

H i u d i n g, Joh., Nykøbing Afholdsforening, se: Fog, 
Henrik. 06. 

Hinrichsen, S. J. G., Udregnede Tak-ter smit kortf. Vej- 
ledt, med Regler for Fragt beregn ingen af Godsforsen- 
delser paa de danske Statsbaner. 3. Udg. (48 S.). 
[1. Udg. 03]. 08. M. Truelsen. 2,00. 

Hinterhuber, G., Onde Magter. Roman. Paa Dansk ved 
C. Reiffenstein-Hansen. (»Randers Venstreblad«s 
Feuill.). (468 S.). Randers. 05. Ikke i Bogh. 

Hintze, Vilh., Trues Møens Klint med Ødelæggelse fra 
Havet? (Særtr. af »Meddel, f. Dansk geol. Forening« 
Nr. 10). M. Illustr. (84 S.). 04. (Gad). 0,50. 

— Havets Ødfilæggelser ved Møens Klint. (Særtr. af 
»Den tekn. Forenings Tidsskr.«). (12 S.). 4. 05. 
(Prior). 0,75. f. 

— Liselund og de sidste store Ødela'ggelser. (Særtr. af 
»Berl. Tid.«). (14 S.). 05. Ikke i Bogh. Hintze, Vilh,, Havet og vore Kyster. (Særtr. af Turistfor- 
eningens Aarsskrift f. 1906). M. Illustr. (78 S.). 06. 
Ikke i Bogh. 

— Den nordeuropaMske Fastlandstid. M. 3 Kort. (Særtr. 
af »Meddel, f. Dansk geol. Forening«). (42 S.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Hjort, Madam, Sinaa kolde Retter, m. Forord af Chri- 
stensen. 2. Opl. (56 S.). [1. Opl. 05]. 05. Lehni. & 
Stage. 1,00. 

— »Kræs«. Opskrifter paa smaa varme Retter, Dessert 
og 50 alkoholfrie Drikke. Med Epilog af Christensen. 
(82 S.). 06. Lehm. & Stage. 1,00. 

Hjort, Carl, Vejledu. i fransk Stenografi. Gabclsbergers 
System. (36 S.). 06. (Tillge). 1,00. 

Hjort, Dagmar, Kvinderetsbevægelsen i Nordamerika. 
Udg. af Niels Hjort. M. 5 Portr. (286 S.). 06. Gyl- 
dendal. 4,00. 

Hjort, F., Familien Berth. M. Portr. (18 S.). Odense. 04. 
Forf. (Baagegaard pr. Tommerup). 1,00. 

— Familien Hjort. M. 1 Bill. og 2 farvetr. Tvl. (24 
S.). Odense. 04. Forf. (Baagegaard pr. Tommerup). 
2,00. 

— Slægten Gjerløff med dens Spindelinier gennem c. 300 
Aar. M. 2 Bill. og 2 farvetr. Tvl. (196 S.). Odense. 
04. Forf. (Baagegaard pr. Tommerup). 6,00. 

Hjort, Joh., og C. G. Joh. Petersen, Kort Oversigt over 
de internat. Fiskeriundersøgelsers Resultater med sær- 
ligt Henblik paa norske og danske Forhold. M. 10 
Tvl. (54 S.). 05. (Reitzel). 3,50. 

Hjort, Niels, Folketingsmand Krabbe og Sønderjylland. 
En Redegørelse. (46 S.). 01. (Hagerup). 0,50. 

— Krabbe-Affæren. Nyt og Gammelt. (146 S.). 05. 
(Hagerup). 1,00. 

— De forenede Skolers Udvikling. (Særtr. af »Vor Ung- 
dom«). (30 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Hjort, V., Slagelse Haandværker- og Industriforening 
1855—1905. M. Illustr. (60 S.). Slagelse. 05. Ikke 
i Bogh. 

Hiort-Lorenzen, H. R., Slægten Lorenzen fra Rinkenæs. 
(24 S.). 4. Roskilde. 03. Udgiveren. 2,00. 

— Slægten Fog. 2. Udg. (44 S.). 4. 06. (Bakkes Bogh.). 
2,00. 

— se: Repertorium over Legater etc. I. 03. 
Hjorth, A., Fortegninger. A og B. u. A. Rom. 3,00. 

— Tegnebøger hertil, u. A. Rom. 0,20. 

Hjorth, Hans, Englænderne paa Anholt. M. 7 Bill. og 2 
Kort. (112 S.). 07. Tillge. 1,50. *2,50. 

Hjorth-Schøyen, Rolf, Spillemænd. Digte. (92 S.). (Kria.). 
08. Gyldendal. 2,00. 

Hjortlund, S. R., Om de smitsomme Hundesygdomme 
i Nordgrønland. (Særtr. af »Meddel, f. Direktoratet 
f. d. kgl. grønl. Handel«). (26 S.). 4. 07. Ikke i 
Bogh. 

— De smitsomme Hundesygdomiue i Grønland. (Særtr. 
af »Maanedsskr. f. Dyrlæger«). (78 S.). 08. Ikke i 

i<ngh. 

Hjortø, Knud, Støv og Stjærner. (184 S.). 04. (Schu- 
bothe). Gyldendal. 3,00. 

— To Verdener. (200 S.). 05. (Schubothe). Gylden- 
dal. 3,50. 

— Hans Råskov. (226 S.). 06. (Scluiholhe). Gylden- 
dal. 3,75. 

— Præster. (144 S.). 06. (Schubothe). Gyldendal. 
2,75. 

— Den Gang man var ung. (156 S.). 08. (Schubothe). 
Gyldendal. 2,75. 

— se tillige: Knudsen-Hjortø, K. 

Hirsch, J. C. W., Generalmajor Anders Sandberg og 

den Sandbergske Proces. (Særtr. af »Milit. Tidsskr.«). 

(140 S.). 01. Ikke i Bogh. 
Historie, Danmarks Riges. Af J. Steenstrup, K. Erslev, 

A. Heise, V. Mollerup, .1. A. Fridericia, E. Holm, A. 

II. Jørgensen, N. Neergaard. Historisk illustreret. I — 118 HISTORIE— EMIL M. HOFF. VI samt Navne- og Stedforteguelse ved Alfr. Høyer. 
(870 S. + 7 Billedbilag; 746 + 12 Billedbilag; 668 
S. + 11 Billedbilag; 690 S. + 16 Billedbilag; 734 S. 
+ 17 Billedbilag; 772 S. + 20 Billedbilag; 188 S.). 
96—07. Gyldendal. 114,60. •'137,05. *144,55. 

Historie, Folkenes, fremstillet af nordiske Historikere 
under Redaktion af Joh. Ottosen og Niels Møller. 1.— 
168. H. 00—09. Gyldendal, å 0,50. 

Historie, en lystig, om Robertus v. Agcrkaal eller: Ugl- 
spils Overmand« Ny forøg. Udg. (36 S.). 01. Strand- 
berg. 0,25. 

Historie, Kunstens, i Danmark. Redig. af Karl Mad- 
sen. Udg. af Alfr. Jacobsen. (432 S.). 4. 01—07. 
(Alfr. Jacobsen 15,00. *20,00). Tb. Johansen. 8,00. 
•12,00. 

Historie, Robinson Crusoes. Illustreret. (32 S.). 01. J. S. 
Jensen. 

Historie, Sønderjyllands politiske, efter 1864. Udg. af 
Foreningen »To Løver«. (38 S.). 06. Ikke i Bogb. 

Historie, en Sladders, fortalt af den selv. Efter det En- 
gelske af B. Heiberg. (70 S.). 07. K. Foren. f. i. 
Miss. 0,50. *1,00. 

Historie, fuldstændig, om Præstens Datter i Taubenbain 
og Junker Falkenstein. (36 S.). 07. Strandberg. 
0,25. 

Historie, Morderen Harry Tracys, fortalt efter ameri- 
kanske Blade. Oversat af E. Melbye. (210 S.). (Sam- 
men med: May, K., Sam-Fire Gun). 07. »Politiken«s 
Forlag. 1,25. 

Historie, Nadus. Missionsskildring fra Indien. (32 S.). 
07. Kvindel. Miss. Arbejdere. 0,20. 

Historie, en gammel Mands. Oversat fra Engelsk. Udg. 
af »Det blaa Kors«. 5. Oplag. (12 S.). [1. Opl. 05]. 
09. »Det blaa Kors«. 0,10. 

Historiebogen. Fortællinger af danske Børnebogsforfat- 
tere. Illustr. af danske Kunstnere. Redig. og udg. af 
Grønvald-Fynbo. 1906—08. Odense. 06—08. (Milo), 
å 0,50. 

Historien om en Adelsmand i Strasborg og hans Datter. 
(36 S.). 02. Strandberg. 0,25. 

Historien om en lille Mis i Billeder efter Akvareller af 
Johannes Larsen. (Af Kr. Kold). Udg. af Forenin- 
gen »Fremtiden«. (10 S.). 4. 05. (Lehm. & Stage). 
6,00. 

Historien om Robinson Crusoe. En sand Begivenhed. (Af 
D. Defoe). (36 S.). 05. Strandberg. 0,25. 

Historien om Don Quixote og Sancho Pansa fortalt for 
Børn af Carl Ewald. Illustr. af R. Christiansen og 
med Benvttelse af Tegn. af Vilh. Marstrand. (48 S.). 

4. 07. Å. Christiansen. *1,50. 

Historien om den slemme Forræder Judas. Udg. i Aaret 
1774. Optrykt. (8 S.). Aarhus. 08. Carl Holms Bog- 
trykkeri. 0,20. 

Historier, »Aftenbladet«s Ivstige. Humoristiske Oplevel- 
ser. (84 S.). 03. Ikke 'i Bogb. 

Historier om Dvr, Onkel Vilhelms. M. Tegn. af Gerh. 
Heilmann. (128 S.). 4. 08. Gyldendal. 2,50. 

Hjuler, A., Measurements of the electrie tension of the 
air, se: Olufsen, 0., The second danisb Pamir-expedi- 
tion. 1903. 

Hjælp til Selvhjælp. Medlemsblad for Selskabet »Det 
hvide Kors«. Redig. af Anth. Petersen (og sidst af 
Johs. Nielsen). 1.— 7. Aarg. 4. Odense. 02—08. For 
Medlemmer. 

Hjælper, den lille. Kortf. dansk Sproglære. (8 S.). 08. 
Rom. 0,05. 

Hjorleifsson, Einar, Tildrog stj6rnarb6tarinnar. Sogu- 
ågrip. (60 S.). Akureyri. 02. Ikke i Bogb. 

— Ritsfmamålifi, athugasemdir vi5 andvararitgjor& Jons 
Olafssonar. (20 S.). Reykjavik. 05. Forfatteren. 
Gratis. 

— Samband virj framlifina menn. (28 S.). Reykjavik. 

05. Ikke i Bogb. Hjorleifsson, Einar, Dularfull fyrirbrig&i, er boriS hafa 
fyrir tilraunafélags-menn i Reykjavik 1905 — 06. 
Erindi. (46 S.). Reykjavik. 06. »Isafold«s Bogtrvk- 
keri. 0,50. 

— Danmark og Island. En hist. Redegørelse. (84 S.). 
07. Gyldendal. 1,00. 

— Frjålst sambandsland. 2. prentun. (90 S.). [1. preu- 
tun 07]. Reykjavik. 07. Forfatteren. 0,50. 

— Vestan hafs og austan. t>rjår sogur. 2. utg. (238 
S.). [1. utg. 01]. Revkjavik. 08. 

Hjørlunde Højskole 1880—1905. Udg. f. Venner. (12 

S.). Ringsted. 05. Ikke i Bogh. 
Hjørring. '1. Aar. Nr. 1—2. Udg. og redig. af T. Kr. 

Kristensen. 4. Hjørring. 03. Udgiveren. 1,00. (Aar- 

ligt),. 

Hjørring Amtstidende. Redig. af L. "Vesten og J. Niel- 
sen (og senere af Edm. Lønskov). 59. — 66. Aarg. 
Fol. Hjørring. 01 — 08. Udgiveren. 1,54. (Kvartl.). 
(59.-64. Aarg. 2,00 kvartl.). 

Hjørring Social-Demokrat. Udg. af det danske Arbejder- 
parti. Redakt. H. P. Hansen og J. Jensen. 1906—08. 
Fol. Aalborg. 06—08. Arbejderpartiet. 2,00. (Kvartl). 

Hjørring Sommerrevu 1903. (26 S.). Hjørring. 03. 
Ikke i Bogh. 

Hjørring Vejviser. 1904 — 05. Udg. af Chr. Christensen. 
Hjørring. 04— *05. (C. Beek). å 1,00. 

Hjørring Amts Vejviser. 1908 — 09. Udg. af S. Ander- 
sen, E. Nielsen, A. Andreasen, Tb. Jørgensen. (216 
S.). Hjørring. 08. (C. Beck). 3,00. 

Hlin. Timarit til eflingar verkfræSilegs og hasrfræSilesrs 
framkvæmdalifs å Islandi. Utg. Stefan B. Jonsson 
m. fl. 1.— 3. år. Revkjavik. 02—05. Udgiveren, 
å 1,50. 

Hobe, Johanne A., Rejseminder fra Japan, Kina. Ægvp- 
ten, Palæstina og Evropa. M. 1 TvL (256 S.). 08. 
(Alex Brandt). Lybecker. 3,50. 

Hobro Avis. Udg. og redig. af F. Aubeck. 46. — 53. 
Aarg. Fol. Hobro. 01—08. Udgiveren. 1.54. (KvartlA 
(46.-49. Aarg. 2,00 kvartl.). 

Hobro Dagblad. Udg. af Maria Rye. Redig. af K. J. Kri- 
stensen, Arn. Rye og Engelbr. Drohse. 19. — 26. Aarg. 
Fol. Randers. 01—08. Udgiveren. 1.50. (Kvartl.). 
(19.— 22. Aarg. 2,00 kvartl.). 

Hobro Folkeblad. Udg. af et Aktieselskab. Redakt. (B. 
Rasch og) P. Svendsen. 1903—04 (fra 1904: Dagbla- 
det Nordjvllaud). Fol. Aalborg. 03—04. Et Aktie- 
selskab. i,50. (Kvartl.). 

Hockey. (14 S.). Helsingør. 08. Jens Moller. 0.20. 

Hoeck, Johs., Spionliv i Østen. En Fortælling i Skitser 
fra Krigens Tid. (288 S.). 07. Gyldendal. 4.50. 

— Landfivgtige Mennesker. En østerlandsk Fortælling. 
(236 S'.). 08. Gyldendal. 3,75. 

Hoefer, Edmund, Jeg. Baronens Optegnelser. Den sidste 
Pfauingers Livsskæhne. (Feuill. til »Aalbors: Stifts- 
tidende«). (182 S.). Aalborg. 07. Ikke i Bogh. 

Hofbauer, Heinr., Storfvrstinden eller Paa Sibiriens Sne- 
marker. Hist. Roman. I— II. (556 + 510 S.). 02— 
03. W. Janssen. 

Hoff, A. C, og H. J. Nielsen, Lærebog i Jordarbejde oc 
Fundering. Trvkt s. Mskpt. M. 8 Tvl. (11S S.). OS. 
(P. Michelsen). 5,00. 

Hoff, Bartholom-, Sorana. VIII— IX. (24 S:). (SkolepiO. 
Sorø. 05. Ikke i Bogh. 

— Svensk Læsebog f. Mellemskolen. 2. Udg. (176 S.). 
TI. Udff. 03]. 07. Gyldendal. *2.50. 

Hoff, Emil M., Hvgiejniske Fremskridt i Kjobenhavn. (16 
S.). 04. Ikke' i Bogh. 

— Det kgl. Sundhedskollegiums Opløsning. (Særtr. af 
»Det ny Aarhundrede«). (14 S.). 4. 08. Ikke i 
Bogh. 

— se: Forhandling-er. det kgl. Sundhedskollegiums, 1899 
—1901. 

— se: Medicinalberetning f. Kongeriget Danmark. EMIL M. HOFF— HOLBÆK-POSTEN. 119' Hoff, Emil M., se: Medicinallovgivning, deu civile. 

Hoff, H., Herlufsholms Skoles Samling af Danske Por- 
trætter. (16S S.). (Skolepr.). Næstved. 03. Ikke i 
Bogh. 

Hoff, Vill. Joh., Den gode Hyrde. (46 S.). 01. Lehm. & 
Stage. 0,75. 

— Præsteløftet og deu dauske Folkekirke. (46 S.). 01. 
Schønberg. 0,65. 

— Gud med os. Til mine Venner i Vartov. (32 S.). 02. 
Ikke i Bogh. 

— Prædikener paa Kirkeaarets Søn- og Helligdage. (310 
S.). 03. Schønberg. 3,00. *4,50. *5,00. 

— Om borgerligt Ægteskab. (36 S.). 04. Schønberg. 
0,60. 

— Striden for Freden. Minder fra miu Præstegerning. 
(208 S.). 04. Schønberg. 3,00. *4,50. 

— Moderne Religiøsitet og gammel Kristentro. 2. Oplag. 
(76 S.). [1. Opl. 07]. 07. Schønberg. 1,50. 

— Fra Kirken og fra Lønkammeret. Kristelige Læse- 
stykker til hver Dag i Aaret. 6. Opl. I. (336 S.). — 
II. (368 S.), å 2,25. 08—09. Schønberg. *6,50. 

Hoffmann, Anna, Kortf. dansk Litteraturhistorie f. Borger- 
og Fortsættelsesskoler samt Folkeskolens øverste Kl. 
(60 S.). 02. Gjellerup. *0,75. 

Hoffmann, Fr., Æska Mozarts. Theodor Arnason fiyddi 
fyrir islenskan æskulyS. (80 S.). Reykjavik. 07. 
E. Gunnarsson. 1,00. 

Hoffmann, Kai, Byen og Havet. Digte. (78 S.). 02. 
Salmonsen. 1,50. 

— Riget. Digte. (78 S.). 05. Salmonsen. 1,50. 

— Under Solen. Digte. (80 S.). 07. Salmonsen. 
2,00. 

Hoffmann, Th. C, Praktisk Vejledning for Hønseavlere. 

(8 S.). 03. Forfatteren. Gratis. 
Hoffmeyer, Henrik, The Sunday school. An address deli- 

vered to the Lutheran cougregation of the Danish 

West Indian islands. Printed as a mscpt. (8 S.). 

St. Thomas. 04. Ikke i Bogh. 

— Indad — fremad — Haand i Haand! Foredrag. (24 
S.). 05. Bethesda. 0,35. 

— Vor Kirke i Vestindien. Med 2 Kort og Bill. 2. 
omarb. Udg. (116 S.). [1. Udg. 05]. 07. (Bethesda). 
0,85. 

— Kristendommens Sejr i Apostlenes Dage. (152 S.). 
08. Bethesda. 2,00.' 

Hoffmeyer, J., Blade af Aarhus Bys Historie. 1. Halv- 
bind. M. 1 Kort. (232 S.). 04. 4,75. — 2. Halv- 
bind. M. 2 Planer. (298 S.). 06. 6,00. (Aarhus). 
04—06. Hagerup. 10,75. 

Hoffmeyer, Niels Vinding, Caspar Daae. Fortælling. (218 
S.). 03. V. Pio. 2,50. 

— Babvlon. Hist. Roman. (334 S.). 04. V. Pio. 
4,00.* 

— Ildfluer. (162 S.). 05. V. Pio. 2,00. 

— Verden venter. (368 S.). 06. V. Pio. 4,50. 

— Flugten fra Jorden. (328 S.). 07. V. Pio. 4,00. 

— Morgengrv. (160 S.) . 07. V. Pio. 2,50. 

— Kain. (178 S.). 08. V. Pio. 3,00. 

Hof- og Statskalender, kgl. dansk, for 1901—08. Udg. 

af S. Hennings. Redig. af S. Gram-Hansen og A. 

Ravn. 4. 01—08. (J. H. Schultz). (1901—04 Rasch). 

å 9,00. *10,00. *11,00. 
Hogben, Thomas, Guds Frelses Plan. Oversat af Cec. 

Krarup. (120 S.). 08. K. Foren. f. i. Miss. 1,00. 
Hohenthal, A. v., Den falske Greve. Fortsættelse af 

»Skovriderens Datter«. Kriminal-Roman. I — II. (412 

+ 434 S.). 01. W. Janssen. 
Ho ho! Tyrolerferdinands efterladte, glade Viser. Af J. 

Sftrandherg]. 4. Opl. (60 S.). 04. Strandberg. 0,60. 
Holbech, J., se: ABC og Læsebog f. de første Begyn- 
dere. I. 30. Opl. II. 38. Opl. 05—07. 
Eolbeck, H. St., Fra det klassiske Frankrig. Populære 

Kulturskildringer. (204 S.). 07. Schønberg. 3,50. *5,25. Holbeck, H. St., Kongebesøget paa Bornholm 1851, 
(Særtr. af »Bornholmske Saml.«). (26 S.). Rønne. 
07. Ikke i Bogh. 

— Madame de Maintenon. Ludvig XIV.s anden Hustru. 
En populær-hist. Skildring. M. 1 Portr. (172 S.). 08. 
Schønberg. 3,00. *4,75. 

Holbek, Joh., Dekadent Barbari. Tegninger og Texter. 

(Udg. af Jens Lund). (184 + 176 S.). 4. 04. (Karl 

Koster). Udgiveren. 10,00. 
Holbek, V., Franske Stiløvelser. (68 S.). (Autogr.). 4. 

06. Officerskolen. 1,00. 
Holberg, Kai, Viser og Vers. (82 S.). 03. (Gvldendal). 

1,75. 

— Zoologisk Have. Digte. M. Illnstr. (72 S.). 07. Gyl- 
dendal. 2,75. 

Holberg, Ludvig, Komedier, udg. af J. Martensen. 8. — 
13. Bind. 01—09. Gyldendal, å 4,00. *5,00 og *8,00. 
(50 Ekspl. paa hollandsk Bottepapir å 10,00). (Kom- 
plet 52,00. *65,00. *104,00). 

— Latinske Epigrammer. Oversatte af Sig. Muller. (16 
S.). (Skolepr.). Koldiug. 01. Ikke i Bogh. 

— Comoedier. I— II. Tryckt Aar 1723. (Faksimile- 
Udg.). (432 + 442 S.). 02. Gyldendal. 6,00. *9,00. 
(Bibliofil-Udg. 12,00). 

— Et Hundrede Epigrammer, udv. og overs, fra Latin 
af Sig. Muller. (36 S.). 02. Gyldendal. 1,00. 

— Peder Paars. Komisk Heltedigt. Illnstr. af L. Moe. 
(Schubothe'ske Miuiatur-Bibliothek). (378 S.). 02. 
(Schubothe). Gyldendal. 3,25. *4,50. *5,00. 

— Julestuen. Komedie i 1 Akt. M^mange Billeder. (36 
S.). 03. Strandberg. 0,25. 

— Jeppe paa Bjerget eller den forvaudlede Boude. Ko- 
medie i 5 Akter. M. mange Billeder. (66 S.). 04. 
Strandberg. 0,60. 

— Niels Klims underjordiske Reise. Oversat af Jens 
Baggesen. I ny Udg. ved C. V. Østergaard. M. Illustr. 
(Af »Gyldendals Bibi.«). (368 S.). 05. Gyldendal. 
1,00. *1,50. *1,90. 

— Den politiske Kandestøber. Komedie i 5 Akter. Med 
Indledn. og Oplysninger ved F. Rønniug. 4. ændrede 
Oplag. M. 1 Billede. (96 S.). 06. (Gad). 0,60. 

— Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Co- 
moedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. M. Bill. af 
W. Marstrand. (Nyt Oplag). (76 S.). 07. Gad. 0,25. 

— Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 
5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. M. Bill. af 
W. Marstrand. (Nyt Oplag). (48 S.). 08. Gad. 0,25. 

— Jeppe paa Bjerget el. den forvandlede Bonde. Co- 
moedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. 
M. Bill. af W. Marstrand. (Nvt Oplag). (48 S.). 08. 
Gad. 0,25. 

Holbæk oppe og nede eller Sommerrevyen 1905. (20 S.). 
Holbæk. 05. — 0,50. 

Holbæk Annonceblad. Redig. og udg. af Østrup-Rasmus- 
sen. Nr. 1—24. Fol. Holbæk. 07. Udgiveren. Gra- 
tis. 

Holbæk Amts Avis. Redig. af H. Ibsen. 53.— 60. Aarg. 

Fol. Holbæk. 01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 
Holbæk Amts Dagblad. Redakt. Rasm. P. Nielsen. 1901 

—08. Fol. Holbæk. 01—08. Udgiveren. 2,00. 

(Kvartl.). 

Holbæk Haandværker- og Industriforening. 1853 — 1903. 
M. Portr. (28 S.). Holbæk. 03. Ikke i Bogh. 

Holbæk Amts Social-Deniokrat. Udg. af socialdemokrati- 
ske Foreninger. Redig. af P. K. Toksvig. 1901. Fol. 
Nykøbing S. 01. Foreningerne. 2,20. (Kvartl.). 

Holbæk Amts Vejviser. 1903—5. Udg. af Carlo Clau- 
sen. (206 S.). Holbæk. 03. Udgiveren. 2,00. 

Holbæk Amts Venstreblad. Redig. af N. Bransager og 
Jobs. Madsen. 1. — 3. Aarg. Fol. Ringsted og Hol- 
bæk. 05—08. Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 

Holbæk-Posten. 33.— 40. Aarg. Redig. af H. J. Han- 
sen. Fol. Holbæk. 01—08. En Forening. 2,00. (Kvartl.). 120 AXEL HOLCK— MARIE R. S. HOLST. Holck, Axel, Dansk Statistiks Historie 1800—1850. (330 

S.). 01. (Gyldendal). 3,00. 
Holck, Soren, Åfskedsprædiken i Nordby Kirke d. 20. Nov. 

1904. Trykt s. Mskpt. (24 S.). Nordby. 04. Ikke 

i Bogh. 

Hold mig i Haanden. 1 Redaktionen H. Liuck og Clir. 

Lauritzen. Nr. 1—30. 4. 08. Udgiverne. 1,30. (Kvartl.). 

(0,10 pr. Nr.). 
Holdepunkter, verdenshistoriske, til Støtte for mundtlig 

Undervisning. Trykt s. Mskpt. (26 S.). [1ste Tryk 

03]. 07. Ikke i Bogh. 
Holdsworth, A. E., Præsten i Store Lov, lands. (»Berl. 

Tidende«s Feuill.). (384 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Holger, En lille Nisse rejste — . Tegninger af A. Schmidt. 

(6 Blade). 4. [1. Tryk 02]. 07. Stender. 0,50. 

— Ole Lukøje. Tegn. af A. Schmidt, (18 Blade). 4. 
[1. Tryk 03]. 07. Stender. 0,50. 

Holm, Aage, (I) Å. Mentz og Th. Cl. Westh, Græskul- 
turerne paa Mejlgaards Lavmoser. Trykt s. Mskpt. (16 

5. ). Aarhus. 06. Ikke i Bogh. 
Holm, Aage, (II) Om traumatiske Lidelser af Knæleds- 

meniskerne. M. 2 Tvl. (208 S.). Aalborg. 08. (M. 

A. Schultz). 3,00. 
Holm, Anders W., Digte. (44 S.). 05. Salmonsen. 1,00. 
Holm, Chr., Frederiksberg Grundejerforening. 1876 — 

1901. (18 S.). Frederiksberg. 01. Ikke i Bogh. 

— Domme o. a, Retsafgørelser fra de sidste 10 Aar 
vedr. Grundejerforhold. (48 S.). (Næstved). 05. (H. 
Christensen, kbh.). 1,00. 

Holm, E. V., Retskrivningsøvelser. 04. 

Holm, Edv., Danmark-Norges Historie fra den store nor- 
diske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse (1720 — j 
1814). IV — VI. (Danmark-Norges Historie under 
Kristian VII. 1766—1808). 1. Bind. 1. Afd. 7,50. — I 
2. Afd. 7,50. — 2. Bind. 1. Halvdel. 6,25. — 2. Halv- 
del. 7,00. — 3. Bind. 1. Del. 7,50. — 2. Del. 1. H. 
5,50. 02—09. Gad. 41,25. 

— Tale holdt d. 20. Marts 1906 af Oldskriftselskabets , 
Vicepræsident ved Kong Kristian IX. s Død. (18 S.). ' 

06. Ikke i Bogh. 

— Sandflugtens Dæmpning i Tisvildeegnen. (Særtr. af 
»Fra Frederiksborg Amt«)- (20 S.). Fredensborg. 07. 
Ikke i Bogh. 

— se: Oversigt over Carlsbergfondets Virksomhed. 01. 
Holm, F., se: Vejviser f. Thisted og Ringkøbing Am- 
ter. 03. 

Holm, Fanny, Asta. Fortælling. (130 S.). (Odense). 02. 
(Gjellerup). E. Jespersen. 2,00. 

Holm, Hans, Undersøgelser af præmierede Hingstes Af- 
kom paa Bornholm 1903—04. (12 S.). Rønne. 04. 
Forfatteren. 0,20. 

Holm, Hans J., se: Opmaaliugsarbejder, Kunstakade- 
miets. I. 03. 

Holm, Harald, Resultaterne af det forhandlende Venstres 
og Venstre-Reformpartiets Politik. (Trvkt s. Mskpt.). 
(44 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Mindeord ved Johan A. Neiiendams Baare d. 30. Apr. 

1902. (6 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Holm, Holger Bernh., Kitty eller Kirkeklokken i Farum. 

Original romantisk Fortælling. I— II. (452 + 428 S.). 
Aalborg. 03. Fnrlagsforretningen »Alpha«. 

Holm, J., og T. C. W. Jessen, Regneopgaver f. Realsko- 
lens øverste Klasser. (60 S.). 05. Hagerup. 0,75. 

Holm, J. P., se: Af holds- og evangel. Sange. 03. 

Holm, J. R. L., se: Haandbog f. Cyclefaget. 02. 

Holm, Jakob, Frederik Lange Grundtvig. En Levneds- 
tegning. (Særtr. af »Højskolebladet«). (M. Portr.). 
(46 S.). Kolding. 05. Ikke i Bogh. 

— Fire Foredrag om de sidste Ting. 1. — 2. H. (24 + 
44 S.). 06. (Schønberg), å 0,35. 

Holm, P., Turistfører for Aarhus og Omegn. M. Illustr. 
og 3 Kort. Udg. af Turistforen. f. Aarhus. 4. Udg. 
(72 S.). [1. Udg. 02]. Aarhus. 08. Alb. Bayer. 0,50. Holm, P. A., Dansk Sproglære t. Br. i Borger- og Almue- 
skoler. 39. Opl. (24 S.). Odense. 09. (Than. & Ap- 
pel). 0,13. 

— se: Sangbog for Folkeskolen. 7. Udg. 02. 

— Skriftlæsningsbog. 16. Opl.. se: Thyregod, C. A. 07. 
Holm, R. J., Grundlaget for Kristendomsundervisning i 

vor Børneskole. (38 S.). 03. Gyldendal. 0,50. 

— Danmarks Historie fortalt for Ungdommen. 1. Del. 
8. Udg. (152 S.). — 2. Del. 8. Udg. (172 S.). 
(Odense). 07. Prior. *2,35. 

— Danmarkshistorie t. Br. i Børneskolen. 11. Udg. (208 
S.). (Odense). 08. (Prior). *1,20. 

— og E. M. Kristjansen, Regnehæfter til Skolebrug. 2. 
H. 4. Opl. (32 S.). 02. — 3. H. 3. Opl. (32 S.). 06. 
(Aarhus). 02—06. Gyldendal, å 0,20. 

Svarliste til 1. H. af Regnehæfter til Skolebrug. 

(12 S.). (Aarhus). 04. Gyldendal. 0,10. 

— og C. M. Ipsen, Læsebog f. mindre Bern t. Br. i For- 
skolerne. 8. Opl. (164 S.). Odense. 06. Milo. *1,25. 

Holm, V a 1 d., se: Sange f. Børne-Loger. 07. 
Holm, Viggo, Melodier m. Tekst samt et Udvalg af to- 
og trestemmige Sange til Skolebrug. 3. omarb. Udg. 
(64 S.). (Odense). 02. Lehm. & Stage. *0.50. 

— Nodelæsnings-Øvelser for de første Begvndere. 7. 
Udg. (16 S.). (Odense) . 04. Lehm. & Stage. 0.16. 

— se: Udvalg af Salmer. 3. Opl. 08. 
Holme, P., Læsebog t. Br. paa det kgl. Døvstummeinsti- 

tut i Kbh. II. (42 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Bibelhistorie t. Br. paa det kgl. Døvstumme-Institut 
i Kbh. (44 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Holmgaard, I. K., Afholdssange. 5. Opl. (112 S.). Silke- 
borg. 03. Forf. (Ørre ved Herning). 0.40. 

— Et Offer. Skuespil i 4 Handlinger. (80 S.). Silke- 
borg. 07. Forf. (Ørre ved Herning). 0,80. 

— Consuleu og hans Svigersøn. Skuespil i 3 Handlin- 
ger. 2. Oplag. (56 S.). Silkeborg. 08. Forf. (Ørre 
ved Herning). 0,60. 

i — Hans og Grete. Skuespil i 3 Handlinger. (76 S.). 

Silkeborg. 08. Forf. (Ørre ved Herning). 0.80. 
Holmqvist, Anna, Reseberåttelse afgifven ofver en studie- 

resa sommaren 1906. (32 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Holmqvist, Johanne, Kartoffelbogen. Kartoflen anvendt 
paa 246 Maader. (62 S.). 03. Husmoderens Blad. 
0,75. 

Holmstrup, Povl, Smaavers og Sange, viet K. F. U. M. 

Christianshavn. (24 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Holst, Axel, Til Livets Ære. Di?te. (66 S.). Aarhus. 05. 

Alb. Bayer. 1,00. 
Holst, Bertha, Tvillingerne Drengen »Top« og hans Sø- 
ster »Prop«. Fortælling f. Børn. Oiuslasrstesrn. af 
Louis Moe. (128 S.). 08. Gvldendal. *1,85. 

— Vingeslag. Fortælling. (226 S.). 08. Gyldendal. 3.50. 
Holst, Hans Peter, Den lille Hornblæser. Et Digt. M. 

Illustr. af R. Christiansen. (Af »Gvldendals Bibi.«). 
(138 S.). 4. 02. Gyldendal. 1,00. *2,00. 

— Den lille Hornblæser i Udvalg. Udg. af Dansklærer- 
foreningen ved K. Bokkenheuser. (102 S.). 05. Gvl- 
dendal. 0,50. 

Holst, Helge, Elektriciteten. Med Forord af Prof. la Cour. 
M. Illustr. (640 S.). 06. Gyldendal. 12,00. *15,75. 

— Menneskeaandens Sejre, se: la Cour. Poul. 04. 
Holst, J., Nveste geografiske Skoleatlas. 4. Opl. (24 S.). 

4. 06. Hagerup. 0,50. 

— Nyeste geografiske Skoleatlas, gennems. af P. Lau- 
ridsen. 14. Opl. (28 S.). 4. 08. Hagerap. 0.75. 
*1,00. 

, — Geografi med Billeder. 15. Udg. Gennemset af P. 
Lauridsen. (128 S.). 09. Hagerup. *0.60. 
Holst, L., Minder fra Skagen især fra Midten af det 19. 
Aarh. (Særtr. af »Saml. til jvdsk Hist. og Topogr.«). 
(54 S.). Aarhus. 07. Ikke i Bo?h. 
. Holst, Marie R. S., Herrens Operationer. (S S.\ 4. 07. 
Ikke i Bogh. MARINUS HOLST — HORSENS. 121 Holst, Marinus, Luugetuberkulosen (Brystsygen) popu- 
lært fremstillet. Med Forord af C. Reisz. (80 S.). 01. 
Hagerup. 1,00. 

Holst, Sophie, Stefanie. En Fortælling, med en Levneds- 
tegn, af Forfatterinden ved C. Daugaard. M. 1 Portr. 
(322 S.). 02. Schønberg. 4,00. 

Holstebro Avis. Redig. og udg. af V. F. Welsch. 51. — 
58. Aarg. Fol. Holstebro. 01—08. Udgiveren. 2,00. 
(Kvartl.). 

Holstebro Dagblad. Redig. af Chr. Nielsen (og senere af 

Th. Nielsen og Chr. Fr. Mortensen). 21. — 28. Aarg. 

Fol. Kolding og Ringkøbing. 01 — 08. Udgiverne. 

2,00. (Kvartl.). 
Holstebro Folkeblad. Redig. af Jobs. Jantzen og J. J. 

Fastrup (senere af J. N. Jensen og J. J. Fastrup). 

12. — 19. Aarg. Fol. Ringkøbing. 01 — 08. Udgiverne. 

2,00. (Kvartl.). 
Holstebro Folketidende. Redig. af N. Ovesen (og senere 

af Chr. Krum). 1.— 3. Aarg. Fol. Skive. 06—08. 

Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 
Holstein, Ludv., Digte. (92 S.). 03. Gyldendal. *3,00. 
Holstein-Holsteinborg, Elisabeth, Løst Sand eller Klippe- 
grund. (122 S.). 01. (K. Foren. f. i. Miss.). 1,00. 
Holsten, H. H. Berner Schilden, Danske Herregaardes 

Ejere. I. Hovedsæderne i Grevskaberne. (42 S.). 06. 

2,00. — II. Hovedsæderne i Baronierne. (38 S.). 08. 

2,00. 4. 06—08. (Tryde). 4,00. 
Holt, C. J., Fred paa Jorden! Prædiken i Nazaret- 

kirken 1. Juledag 1900. (16 S.) . 01. Eksped. af »Fra 

Nazaret kirken «. 0,20. 

— Bibelen om Samfundet. Foredrag. (14 S.). 04. (Be- 
thesda). 0,30. 

— Ligtale over Detailhandler Laurs Christensen d. 3. 
Juli 1904. (4 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Hvad Gud har betroet os i den evangelisk-lutherske 
Kirke. 6 Foredrag. (104 S.). 06. (Bethesda). 1,25. 
*1,75. 

— Helliggøreise. Foredrag. (190 S.). 07. (Bethesda). 
2,50. 

— og Asschenfeldt-Hansen, To Foredrag. I. Faren 
ved Bibelkritiken. — II. Vor Frelsers Syn paa det 
gamle Testamente. (26 S.). 06. K. Foren.' f. i. Miss. 
((.25. 

Holt, Marius, Turebv-Kjøge og Omegns Landboforening. 
1881—1906. M. Portr. (44 S.). Kjøge. 06. Ikke i 
Bogh. 

Holt, P., Lommebog for Forretningsfolk. 25. — 32. Aarg. 
M. Kort. 01—08. Rom. å *1,75. (I Læderbind å 
•2,00). 

— Lommebog for Landmænd. 37. — 44. Aarg. M. Kort 
og Tabeller. 01—08. Rom. å *1,75. (I Læderbind 
å *2,00). 

Holte og Omegn, Illustr. Rejsebøger. Nr. 12. M. Illustr. 
og 1 farvetr. Kort samt 1 Specialkort. 2. Oplag. (24 
S.). 06. Hagerup. 0,60. 

Holten, Joh. Sever., Breve til hans Hustru, omhandlende 
hans Rejse med Arveprinsen i 1808. (Særtr. af »Per 
sonalhist. Tidsskr.«). (100 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Holten, S., se: Hjem, vort. 03. 

Holten-Bechtolsheim, H., Bemærkninger til Dekoratio- 1 
nerne i Sorø Skoles Hovedbygning. (48 S.). (Skolepr.). 
Sorø. 08. Ikke i Bogh. 

Holten-Nielsen, H., Nogle Bemærkninger mi:.-. Patent- 
haverens Pligt til at udøve en patenteret Opfindelse. 
(Teknisk og hygiejnisk Kongres). (16 S.). 04. Ikke 
i Bogh. 

Holth, Halfdan, Undersøgelser over Bacillus pyogenes og 
de af den fremkaldte Vævsforandringer. (Særtr. af 
■Maanedsskr.f. Dyrlæger«). (66 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Hcmo sum, Det gamle Land. En Nutidsroman. (350 S.). 
03. Gyldendal. 5,00. 

— Den Førstefødte. En Familiehistorie. (218 S.). 04. 
Gyldendal. 3,50. Homo sum, C. M. Arndt. En Nutidsroman. (282 S.). 08. 

Gyldendal. 4,50. 
Honoré, J., se: Foreningen 9. Marts 1881. 05. 
Hope, Anthony, I ny Luft. Roman. (»Berl. Tidende« s 

Feuill.). (334 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Phroso. Roman. Aut. Oversættelse ved P. Holm. (330 
S.). Aarhus. 05. Alb. Bayer. (3,75). 1,50. 

— En Skuespillerinde. Roman. Aut. Oversættelse af P. 
Holm. M. 1 Portr. (344 S.). Aarhus. 06. Alb. Bayer. 
(4,00). 1,75. 

— Rupert af Heutzau. Roman. Aut. Oversættelse ved 
P. Holm. (310 S.). Aarhus. 06. Alb. Bayer. 3,75. 

Horatio, Gennem Skærene. Indre og ydre Liv. Overs, 
fra Svensk af G. Miinster. (De større Digte af V. Gre- 
gersen). 1.— 2. Del. (204 + 226 S.). 03. Bethesda. 
4,00. *5,50. 

Horats' Breve, oversatte og oplyste ved Anmærkninger af 
P. A. Smith Hansen. 1ste Bog. (60 S.). (0,80). 0,50. 

- 2den Bog. (48 S.). (0,65). 0,50. 01. Lehm. & 
Stage. 1,00. 

— Lyriske Digte. Overs, paa danske Vers af Vilh. 
Andersen. (56 S.). 03. Gyldendal. 0,75. 

— Nogle Digte, ved Alfr. Glahn. (32 S.). (Skolepr.). 
Sorø. 03. Ikke i Bogh. 

— Satirer og Breve i Udvalg, oversatte paa danske Vers 
af Alfr. Glahn. (124 S.). 05. Gyldendal. 1,75. 

— Lyriske Digte i Udvalg. Oversatte paa danske Vers 
af Alfr. Glahn. (72 S.). 06. Tillge. 1,25. 

Horn, Fr. Winkel, se: Borchsenius, 0. 04 — 05. 

— se: Hovedværker i d. danske Litteratur. 3. Udg. 
I— II. 05. 

Horn, W. 0. von, Kludesamlereu fra Paris. En Historie 

fra Aaret 1805. (112 S.). 03. K. Laurtsen. 
Hornbech, Carl, Axel. En Julehistorie. Udg. ved C. 

Asschenfeldt Hansen. M. Tegn. af C. Hamre. (40 S.). 

01. »For mine smaa Venner«. 
Hornblæser, den lille, fortalt for Børn. Illustr. af Alfr. 

Schmidt. (12 S.). 4. 07. Stender. 0,50. 
Hornemann, Chr. W., Lægebog for Søfarende. 7. Oplag, 

gennemset og omarb. af H. A. Breuning-Storm, 1892. 

Nyt uforandret Optryk 1905. (372 S.). 05. V. Pio. 

*6,00. 

Hornig, Fr., En ejendommelig Julegave. En sand For- 
tælling. Oversat og bearb. af J. Høher. Udg. ved C. 
Asschenfeldt Hansen. (18 S.). 02. »For mine smaa 
Venner«. 

Hornsignaler. (46 S.). 07. (Romer). 0,75. 

Hornum Stations Adresse-Avis. Ansvarhavende: Laur. 

Kristensen og P. Hansen. 1901—08. Fol. Thisted. 

01—08. Udgiverne. Gratis. 
Hornung, Conr. Chr., Et Haandværkerliv i forrige Aarh. 

Selvbiografi. M. Forord af 0. Ricard. M. Portr. (144 

S.). Odense. 04. (Milo 1,25). Tb. Johansen. 0,50. 
Hornung, E. W., Rachel. Roman. (»Berl. Tidende«s 

Feuill.). (300 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Amatørtyven A. J. Raffles Oplevelser. Aut. Overs, 
ved C. Irving. 1. Samling. (144 S.). 04. — 2. Sam- 
ling. Kejserens Gave. (144 S.). 04. — 3. Samling. 
Det lukkede Hus. (140 S.). 05. — 4. Samling. Tyve- 
fælden. (140 S.). 06. — 5. Samling. Den sorte 
Maske. (142 S.). 06. — 6. Samling. Det plyndrede 
Museum. (126 S.). 07. 04—07. (E. Jespersen). Blad- 
Centralen, å 2,00. 

— Tiny Luttrell. Roman. (»Berl. Tidendc«s Føljeton). 
(384 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Horowitz-Barnay, L, Musik-Feuilleloner. Paa Dansk ved 
S. Lehmann. (80 S.). 01. Nord. Musikforlag. 1,00. 

Horsens og Omegn. (Illustr. Rejsebøger. Nr. 49). M. 
Illustr. og I farvetr. Kort. (20 S.). 02. Hagerup. 
0,60. 

Horsens Avis. Redig. af C. M. Møller. 74.— 81. Aarg. 
Fol. Horsens. 01—08. Udgiveren. 1,90. (Kvartl.). 
(74.-79. Aarg. 2,00 kvartl.). 

16 122 HORSENS — KARL HUDE. Horsens Dagblad. Udg. af et Interessentskab. Ansvarh. 
Redakt. J. Pedersen. 7. — 14. Aarg. Fol. Horsens. 
Ol — 08. Et Interessentskab. 1,50. (Kvartl.). 

Horsens Folkeblad. Redakt. J. Andersen og A. H. Poulsen 
(og senere Kr. Olesen og J. Andersen). 36. — 43. Aarg. 
Fol. Horsens. 01—08. Udgiverne. 1,50. (Kvartl.). 

Horsens Social-Demokrat. Udg. af det danske Arbejder- 
parti. Redig. af L. Rasmussen. 1901 — 08. Fol. Hor- 
sens. 01—08. Arbejderpartiet. 2,00. (Kvartl.). (1901 
04. 1,75 kvartl.). 

Horsens Uge Revne. Illustr. Ugeblad for Horsens og 
Omegn. Redakt. og Udg. Nic. Jensen. 1. Aarg. Nr. 
1—11. Fol. Horsens. 04. Udgiveren. 0,35. (Kvartl.). 
(0,05 pr. Nr.). 

Horsens Vejviser 1903 — 04. Udg. af A. Larsen og Anker 
Stjerne. '(280 S.). Horsens. 03. Udgiverne. *3,00. 

Horsens Vejviser 1905 — 06. Udg. af A. Larsen og Anker 
Stjerne. M. 1 Kort. (340 S.). Horsens. 05. (Henrich- 
sen). *3,50. 

Horwitz, Alfred, Aktietabeller. 1.— 5. Aarg. 04—08. 
Alfr. Horwitz, å 0,25. 

— Transvaalske Guldminer. (Særtr. af »Børsen«). (16 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

Hosanna, den ny. Sange f. Søndagsskoler, Ungdoms- 
møder etc. Udg. af de danske Baptisters Litteratur- 
komité. 2. Udg. (270 S.). 08. Dansk Baptist-Forlag. 
0,75. *1,00. *2,00. 

Hoskiær, V., se: Lawn-Tennis. 3. Opl. 03. 

Hospitalet i Rigensgade for syge Børn og Dronning Loui- 
ses Børnehospital 1850—1900. (52 S.). 01. Ikke i 
Bogh. 

Hospitalsdagsbladet. Redig. af »Bangs Virksomhed«. 1905 
—08. 4. 05—08. »Bangs Virksomhed«, å 0,25. 

Hospitalstidende. Optegnelser af praktisk Lægekunst. 
Redig. af C. Rasch, T. Rovsing og F. Vermehren og 
(senere) af T. Rovsing, A. Lendorf, V. Rubow og Oluf 
Thomsen. 4. R. 9.— 15. Bind. 5. R. 1. Bind. 01—08. 
(J. Lund). 5,50. (Kvartl.). 

Hospitalstidende. Register til 1 — 50. Aargang. 1858 — 
1907. Udarbejdet af Osear Preisler. (216 S.). 08. (J. 
Lund). 5,00. 

Hostrup, Helge, De gamle Friskolefolk. Fortælliug. (196 
S.). 04. Gyldendal. 3,00. 

— Præstegaarden i Hillerød. (Særtr. af »Den danske 
Højskole«). (22 S.). Kolding. 04. Ikke i Bogh. 

Hostrup, Jens Chr., Den Tredie. Sangspil. 9. Udg. (52 

5. ). 05. Gyldendal. 0,85. 

— Soldaterløjer. Sangspil. 8. Opl. (72 S.). 05. Gyl- 
dendal. 1,00. 

— LjéSmæli ur æfintyri å gongufor. (16 S.). Reykjavik. 

06. Ikke i Bogh. 

— Intrigerne. Sangspil. 7. Udg. (48 S.). 08. Gyl- 
dendal. 0,85 . 

Hos trup -Schultz, se: Schultz, V. Hostrup. 

Hotel- og Turistbog for Danmark 1906—07. 16. Aarg. 
Redig. af Chr. S. Hansen. (160 S.). 06. Dansk Forlag. 

Hotel-Revue. Central-Organ f. Hotel- og Restaurations- 
industrien samt den skandinaviske Kellnerstand. 
Redakt. E. Kiihl. 20.— 27. Aarg. Fol. 01—08. Et 
Aktieselskab. 1,00. (Kvartl.). (0,10 pr. Nr.). 

Houmark, Chr., Det Syndens Barn. En Type. (178 S.). 
08. Gyldendal. 2,75. 

Houn, C. A., Købmanden Arabab. Eventvr f. Børn. (96 
S.). 04. Gyldendal. 0,50. *0,75. 

How to see Copenhagen in 2 hours. M. Illustr. (30 S.). 
08. Taxamotorkoinpagniet. 

Howard, Alice. Roman fra det engelske. (1040 S.). Aar- 
hus. 05. Will. Sørensen. 8,50. 

Howardy, G., Clavis cuneorum sive lexicon signorum 
Assyriorum linguis latina, britannica, germanica. 
Pars. I. Ideogrammata præcipua. (96 S.). 04. 4,50. 
— Pars. II. Ideogrammata rariora. (80 S.). 07. 4,50. 
04—07. (S. Michaelsens Eftf.). (J. Erslev). 9,00. Howardy, G., De gamle Østerlande. En Fremstilling af 
de nyeste Udgravninger i Assyrien, Babylonieu og om- 
liggende Lande. I. Indledning. — De assyriske Ud- 
gravninger. M. 51 Bill. og 5 Kort. (Folkelæsning. 
Nr. 276). (160 S.). 07. (Gad). *1,50. 

Hovden, Anders, Bondinn, ljcSabålkur. Matth. Jochum-- 
son islenzkaSi. M. Portr. (120 S.). Revkjavik. 07. 
(D. Ostlund). 1,50. 

Hove, Thomas, Erik Bangs Skæbne. En Fortælling fra 
1864. (154 S.). Aarhus. 06. Alb. Baver. (2,00). 
1,00. 

— Arbejderliv. En Nutids-Fortælling fra den store 
Fabrik. (148 S.). Aarhus. 07. Alb. Baver. (2,25). 
1,00. 

Hovedadresseavis, Herregaardenes. Redakt. L. F. C. 
Christensen (og senere Chr. Weilskov). 22. — 29. Aarg. 
Fol. 01—08. Udgiverne. 0,40. (Kvartl.). (22. Aarg. 

0. 50 halvaarlig). 

Hovedadresseavis, Embedsmændenes. Ansvarh. A. Lobe- 
danz og Chr. Weilskov (og senere C. A. Obelitz), 
Udg. J. L. Jensen. 1.— 4. Aarg. Fol. 04—07. Ud- 
giveren. 0,50. (Halvaarl.). 

Hovedbestemmelser til en Rettergangslov for Krigsmag- 
ten. Udarb. af Kommissionens militære Medlemmer. 
(86 S.). 4. 04. Ikke i Bogh. 

Hovedpunkter i Socialøkonomiens Teori, t. Br. for Indu- 
striforeningens Aftenuudervisning. Trvkt s. Mskpt. 
(12 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Hovedregningsbog, praktisk, udarbejdet af P. Andersen, 
J. Christensen, H. P. Hansen, H. P. Kofod og P. Larsen. 

1. Hæfte. (32 S.). 05. *0,25. — 2. H. (32 S.). 05. 
*0,25. — 3. H. (32 S.). 06. *0,25. 05—06. Gyl- 
dendal. *0,75. 

Hovedstad, Danmarks. Persoualhist. Pragtværk. Redi<r. 
af Jobs. Madsen. (544 S.). 4. 08. Dansk Portræt- 
galleris Forlag. 25,00. 

Hovedværker i den danske Litteratur. Udg. af 0. Borch- 
senius og Fr. Winkel Horn. 3. Udg. I. (406 S.). 05. 
3,00. *4,00. — II. (416 S.). 05. 3,00. *4.00. 
(Aarhus). 05. Gyldendal. 6.00. *8,00. 

Howitz, Frantz, Om Behaudliug af Cancer med Frysning. 
Yderligere Meddelelse. (40 S.). 02. (Gyldendal). 0.50. 

— Brudstykker af mine kirurgiske Fejlgrebs Historie. 
(Særtr.* af »Bibi. f. Læger«). (46 S.). 05. Ikke i 
Bogh. 

— Lan-ebog i Gynækologi. 2. Udg.. se: Meyer. Leopold. 01. 
Howitz, Joh., Beretning over The Quartz king miuing 

Co.s Guldminedistrikt i Yuma Couutrv, Arizona. U. St. 
A. M. 1 Kort. (22 S.). 07. Ikke i" Bogh. 

— Bericht fiber The Quartz king mining Co. in Yuma, 
Arizona, U. St. A. M. 1 Kort. (24 S.). 07. Ikke i 
Bogh. 

Hovmøller, Hans Kr., Samlede Minder fra hjemme og 
ude. (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Den Hovmøllerske Slægtsbog. 2. Del af Familie- og 
Mindebogen. (Kun for Slægten). M. Illustr. (378 S.). 
07. Ikke i Bogh. 

Hrolfs Saga Kraka og Bjarkarimur. udg. af Samf. t. 

Udg. af gammel nord. Litt. ved F. Jéusson. (20S S.)- 

04. (Gyldendal). 5,50. 
HopiB til keniiimanna drottins. MånaSairit. 1—2. ;ir^. 

Hofundur Einar Jochumsson. Reykjavik. 05 — 06. 

Udgiveren. 

Hubbard, E., Et Budskab til Garcia. Med Forord af L 
Henius. 3. Opl. (16 S.). [1. Opl. 05]. 05. Gyldendal. 
0,35. (Partipris: 100 Eks. 25.00). f. 

Hude, Anna. se: Krønike. Holsteuerpræstens. 03. 

Hude, Karl, Græsk Elementarbog. I. Forberedende Øvel- 
ser. 2. ændr. Udg. (36 S.). 01. *1,00. — n. Udvalg af 
Xenofon. med Anmærkninger. 2. ændr. Udg. (104 S.\ 
03. *1,50. 01—03. Gyldendal. *2.00. 

— Kortfattet Haandbog i den græske Svntax. 3. gen- 
I neins. Udg. (44 S.). 05. Gyldendal. 0.85. KARL HUDE— HUSMANDSFORENING. 123 H u d e, K a r I, se: Fortolkninger til græske og romerske 
Forfattere. VII— IX. 01—02. 

— Græsk Formlære. 2. Udg., se: Berg, Carl. 01. 

— se: Morgensange til Skolebrug. 03. 

Hughes, H. P., Den fritænkeriske Skomager. Et Blad 
af Vest-London-Missionens Historie. (Gudel. Smaaskr.). 
(52 S.). 03. (K. Foren. f. i. Miss.). 0,25. 

Hughes, T., Tom Browns Skoledage. Overs, og bearb. af 
E. A. Jacobs og N. K. Kristensen. (160 S.). 03. Nyt 
dansk Forlag. 0,50. 

Hugins Kalender. 1903—04. 03—04. »Hugin« s Kon- 
tor, å 0,50. 

Huginn. 1. — 2. arg. Ritstj. Bjarni Jonsson og Einar 

Guunarsson. Reykjavik. 07 — 08. Udgiverne, å 1,75. 
Hugo, Victor, 1793. Roman fra den franske Revolutions 

Tid. Oversat af Fr. Winkel Horn. (240 S.). 07. A. 

Christiansen. 1,00. f. 
Huitfeldt-Kaas, H. J., Generalmajor Georg Reichweins 

Efterslægt. (Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.«). (124 

S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Rejseoptegnelser fra Kirker og Kirkegaarde. (Særtr. 
af "Personalhist. Tidsskr.« 4. R. VI.). (36 S.). 03. 
Ikke i Bogh. 

(Særtr. af »Personalhist. Tidsskr.« 5. R. IV). (16 

5. ). 07. Ikke i Bogh. 

Huldufclkssiigur, urval ur bjo&sbguni og æfintyrum Jons 
Arnasonar. (178 S.). Reykjavik. 01. »Isafold«s Bog- 
trykkeri. 1,20. 

Hultberg, P. N., Beretu. om Festlighederne i Aul. af For- 
eningen »Elevskolens Mindes 25-aarige Jubilæum d. 
3. Nov. 1904. M; Illustr. (32 S.). 4. 07. Ikke i 
Bogh. 

Hume's David, Liv og Dod, samt hans Essays om Selv- 
mord og Sjælens Udødelighed. Paa Dansk ved Rigmor 
Adler. (88 S.). 06. Danske Forfatteres Forlag. 
1,65. 

— Religionens naturlige Oprindelse og Udvikling, ved 
Cai Viale og Ant. Thomsen. M. 1 Portr. (108 S.). 

06. Tillge. 1,85. 

Hume, Fergus, Det gule Kabinet. Aut. Oversættelse af 
R. G. Koefoed. (240 S.). 01. Axel Andersen. 2,75. 

— Et Ægteskabs Hemmelighed. Aut. Oversættelse. I — 
ni. (»Berl. Tidende« s Feuill.). (328 S.). 01. Ikke 
i Bogh. 

— Den røde Cifferskrift. Aut. Overs, af R. G. Koefoed. 
(200 S.). 02. Axel Andersen. 2,25. 

— Den hellige Ring. Aut. Overs, af R. G. Koefoed. (188 
S.). 03. Axel Andersen. 2,50. 

— Den hvide Munk. Aut. Overs, af R. G. Koefoed. (156 
S.). 04. Axel Andersen. 2.25. 

— »Den sorte Nellike«. Aut. Oversættelse af R. G. Koe- 
foed. (208 S.). 06. Axel Andersen. 2,75. 

— I'akr/zu Morones Hemmelighed. \ut. Oversættelse af 
R. G. Koefoed. (200 S.). 07. Axel Andersen. 2,75. 

— Det tatoverede Kors. Aul. Oversættelse af R. G. Koe- 
foed. (252 S.). 08. Axel Andersen. 3,00. 

Humoresker for gamle og unge. Samlede og udg. af 

Søren Leth. (16 S.). Bogense. 04. Ikke i Bogh. 
Humoristen. En Samling af morsomme Historier, Vit 

ligheder osv. Xr. 1 

sen. ii 0,50. 
Humoristen eller Den rfade Oplæser. 

Strandberg. 0,60. 
Humør, godt. "Nr. 1 — 2 

å 0,05. 

Hunde, vore. Illustr. Maanedsskrift. Rcdig. af Eng. 

Colding. 4. — 7. Aarg. 4. og 8. (5. Aarg. udkom 

ikke). 01—05. Udgiveren, å 2,00. (4. Aarg. 5,00). 
Hunden. Maanedsskrift for Eundevenner og Jægere. 

Redig. af Viggo Møller. 11.- 18. Aarg. 4. 01—08. 

Udgiveren. 1,50. (Halvaarl^. 
Hunde-Stambog, dau>k. 7. II. Bind. 1901 08. Ved 

Viggo Møller. Odense. 01—08. (Milo), å 1,25. 6. (å 64 S.). 04—05. M. Peder- 
glade Oplæser. I. (72 S.). 05. 
08. Geislers Bogtrykkeri. Hundredaarsdagen for Kampen ved Sjællauds Odde. 1808 
— 22. Marts — 1908. (12 S.). Nykøbing S. 08. 
Chr. M. Jacobsen. 

Hundredemandsforeningen Nr. 1 i Kbh. M. Portr. (14 

5. ). 07. Ikke i Bogh. 

Hungerford, Hertugindeu. Roman. (»Berl. Tidende«s 
Feuill.). (316 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Husdyr, vore. 12 Original-Billeder i Farvetryk af Poul 
Steffensen. (12 S.). 4. 07. Stender. 1,00. 

Husdyravl, jydsk. Organ for »Samvirkende jydske Heste- 
avlsforeninger« o. fl. Institutioner. Udg. af B. Jen- 
sen. 10. — 17. Aarg. 4. Aarhus. 01 — 08. Udgiveren. 

0. 50. (Kvartl.). 

Huse og Indvaauere, Kjøbenhavns, efter Branden 1728. 
Udg. efter samtidige Fortegnelser af Kbh.s Brandfor- 
sikring (ved G. L. Grove). M. 3 Kort. (538 S.). 4. 

06. Ikke i Bogh. 

Husejer-Bladet. Uafhængigt Organ for Ejendomsbesiddere 
i København. Redig. ved Joh. Jørgensen. Nr. 1. Fol. 
08. Et Interessentskab. 

Husflidstidende, dansk. Organ for dansk Husflidsselskab. 
21.— 28. Aarg. 4. 01—08. (Rom), a 2,00. 

Husholdningsbladet. Udg. af Sorø Husholdningsskole. 

1. — 4. Aarg. Sorø. 02 — 05. Husholdningsskolen. 
(1.— 3. Aarg. 0,60 kvartl.; 4. Aarg. 3,00). 

»Husholdningsbladet«, udg. af Sønderbros Kiosk & Expres 

Co. Ansvarh. J. F. Paulsen. Nr. 1—22. Fol. 06—07. 

Udgiveren. Gratis. 
Husholdningsbog, praktisk. Redig. af J. Chr. Moses. (64 

S.). Odense. 05. Udgiveren. Gratis. 
Huske-Kalender f. 1907. Udg. af S. Jensen Sort. (66 S.). 

Aarhus. 06. Udgiveren. Gratis. 
Huskeseddel, daglig, udg. af en Moder. (8 S.). 01. Ikke 

i Bogh. 

Huskeseddel t. Br. ved Undersøgelser over Plantesyg- 
domme. (10 S.). Lyngby. 08. Ikke i Bogh. 

Huslejligheds-Avisen. Udg. af Aarhus Grundejerforening. 
16. — 23. Aarg. Fol. Aarhus. 01 — 08. Foreningen. 
0,05. (pr. Nr.). 

Huslejlighedsliste, Nørrebros Grundejerforenings. 1. — 4. 
Aarg. Fol. 02 — 05. Foreningen. 0,02. (pr. Nr.). 

Huslejligheds-Liste, illustreret. Redakt. Alfr. Schiøtt. 1. 
Aarg. 4. 03—04. Udgiveren. 0,10. (pr. Nr.). 

Huslejlighedsliste, østerbros Grundejerforenings, og Med- 
lemsblad. 1903—06. Redig. af Th. Lichtenberg (se- 
nere E. Brandstrup, H. Holten og sidst Th. Lichten- 
berg). Fol. 03 — 06. For Medlemmer. 

Huslejlighedsliste for Aalborg og Nørresundby. 1904 — 
08. Fol. Aalborg. 04—08. Gratis. 

Huslejlighedsliste. Udg. af Aarhus Grundejerforening. Nr. 
1 — 25. Fol. Aarhus. 07. Grundejerforeningen. Gratis. 

Huslejlighedsliste, Villabyernes. Ansvarh. Emil Han-en. 
Nr. 1—8. 4. Hellerup. i 18. Udgiveren, å 0,02. 

Huslejligheds-Listen, udg. af »Kjøbenhavns Grundejer- 
forening«. 19. — 25. Aarg. 01 — 08. Grundejerforenin- 
gen. 0,25. (Maanedlig). (0,02 pr. Nr.). 

Huslejligheds-Tidende, illustreret. Udg. og Ansvarh. J. 
G. Schiødte. Prøvenr. Fol. 06. Udgiveren. 0,02. 

Husmand, den danske. Udg. og redig. af N. P. Larsen. 
Nr. 1—77. Fol. Sorø. 04—05. Udgiveren. 0,75. 
(Kvartl.). 

Husmanden. Redig. af Jobs. Madsen (senere af Karl 
Hansen). 1.— 6. Aarg. 4. Ringsted og Slagelse. 03—08. 
Udgiverne. 0,50. (Kvartl.). (1.— 3. Aarg. 0,75 kvartl.). 

Husmands-Almanak, den nye, for Aarel 1902 09. Redig. 
af A. Christensen. 01—08. Rom. å 0,60. 

Husmands-Almanakken f. 1903. Redig. af J. Moller- 
Nielsen. Nyborg. 02. Schønemann. 0,65. 

Husmandsbladet. Udg. af F. Oehlerich. IS. 25. Urg. 
Kbh. og Nykøbing F. 01—08. Udgiveren. 0.50. 
(Kvartl.). 

Husmandsforening, jvsk, 188:1 1908. Et Festskrift. 
(Af K. Balle). (32' S.). Vejle. 08. Foreningen. 0,25. 124 HUSMANDSHJEMMET— HUBSCHER. Husmandshjemmet. Udg. og redig. af A. Christensen (og 
senere af Jørgen Nielsen). 1. — 5. Aarg. 8 og 4. Aal- 
borg, Aarhus og Ribe. 04 — 08. Udgiverne. 0,50. 
(Kvartl.). 

Husmandssangbogen. Udg. af de samv. jydske Husmands- 
foreninger. Samlet af M. Lind. 2. Opl. (116 S.). [1. 
Opl. 04]. Aarhus. 08. Alb. Bayer. 0,50. (Partipris: 
10 Eks. 4,50; 20 Eks. 8,00). 

Husmandsvennen. Et Ugeblad for det lille Landbrug. 
Udg. af C. V. Petersens Sønner. Redig. af Regnar 
Petersen. 13.— 14. Aarg. Fol. Næstved. 01—02. 
Udgiverne. 0,50. (Kvartl.). 

Huth, G. v., Vejledn. i Konstruktion af Trætrapper. 3. 
Opl. 30 Tvl. (18 S.). 4. Forfatteren. 5,00. 

Hutzen, F. W. A., Grundtræk af Husdyrenes Bygnings- 1 
lære samt Beslaglæren. 6. Opl. M. 118 Afbildn. (236 
S.). 07. Gyldendal. 4,50. 

Huus, J., Lidt om den Huus'ske Forretning, om Gaar- 
den gi. Matr. Nr. 4 og dens Beboere. I Anl. af For- 
retningens 100 Aars Jubilæum 13. Nov. 1902. Trykt 
s. Mskpt. M. Portr. (42 S.). 4. 02. Ikke i Bogh. 

(Huus, J. Th., og Emilie Jansen), Kirstine Frederiksen, 
f. 1845, f 1903. (4 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Huus, K., Erik Bryde. (200 S.). 05. Hagerup. 3,25. 
*4,75. 

Hvad der skal ske i 1902. Efter Zadkiels astrologiske 
Almanak. 72. Aarg. Oversat af M. V. (28 S.). 01. 
• Dansk Handelsforlag. 0,75. 

Hvad vi onsker, at Børnene skal lære. Udg. af »Det 
livide Baand«. (44 S.). 02. (Kristel. Dagblad). 0,25. 

Hvad koster Billetten mellem samtlige Statsbanestatio- 
ner? Udgivere: Ulsøe-Bruun og Nyemann. (16 S.). 
Odense. 03. Milo. 0,35. 

Hvad vil Socialdemokraterne? En Samtale paa Landet. 
4. Opl. (50 S.). Aarhus. 03. Soeialdemokr. Forbund. 
0,10. 

Hvad vil det sige at være Kristen? (12 S.). Thorshavn. 

04. Ikke i Bogh. 

Hvad skal vi more os med? Samling af Lege, komiske 
Pantedomme osv. Ved Jørgen Tvebak. 4. Opl. (72 

5. ). 05. Strandberg. 0,60. 

Hvad enhver Amatør bør vide. Kortf. Vejledning f. Be- 
gyndere i Fotografi. (28 S.). 06. Belgisk Import- 
Compagni. 0,40. 

Hvad enhver Kvinde bør vide før Bryllupsnatten. 06. 
Strandberg. 0,10. 

Hvad kan og vil Foreningssagen bringe os? Udg. af 
Centralforeningen f. Mekanikere og Cyclehandlere i 
Danmark. (24 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Hvad koster Rejsen? Hvad skal man se?. Udarb. af 
Fagmænd under Redaktion af J. P. M. Kragh. 1906 
—08. M. Bilag og Kort. 06—08. Otto Grøn. å 0,50. 

Hvad skal en Forretningsmand kunne? (8 S.). Odense. 

06. Ikke i Bogh. 

Hvad to Mennesker vil eller Kirsten og Erik Styggesen 

Rosenkrans. (16 S.). Aarhus. 06. Forlagsforretningen 

»Stjernen". 0,15. 
Hvad jeg bør se? Silkeborgegnen! Vejledn. f. Turister. 

Udg. af Silkeborg Turistforening. M. 1 Kort. (16 S.). 

Silkeborg. 07. Foreningen. Gratis. 
Hvad jeg sender til Vask. 08. Otto Grøn. 0,35. 
Hvad kæmpes der for — og hvad kan det nytte? (44 

S.). 08. Ikke i Bogh. 
Hvalsøe, Hans Jacobsen, De bedendes aandelige Kæde. i 

(Bønnebog). Udg. i forkortet Skikkelse af Kathrine 

Petersen. (72 S.). Silkeborg. 05. Udgiverinden 1 

(Estrupsgade). 0,50. 
Hvam, Chr., Den kristne Børnelærdom. (72 S.). 08. 

Rom. 0,50. 

Hvass, Andreas, Kjøbenhavnske kommunale Forhold. (16 
S.). 02. (J. Erslev). 0,20. 

Hvem vil hi\ge Jesus? (4 S.). 01. Kvindel. Miss. Ar- 
bejdere. 0,05. Hvem var Henry George? Hvorfor bar han vundet Verdens- 
berømmelse? Oversat fra Engelsk til »Henrv George- 
BladeKs Føljeton. (16 S.). Aarhus. 06. Ikke i Bogh. 

Hver 8. Dag. Illustr. Ugeskrift. Redig. af G. Kaikar (og 
senere udg. af 0. Drewes, redig. af C. C. Clausen). 7. — 
14. Aarg. 4. 01—08. Udgiveren. 1,25. (Kvartl. . 

Hver 14. Dag. Medlemsblad for D. C. L. M. 1. Aarg. 
Redig. af H. Goos og A. Rasmussen. 4. 01. For Med- 
lemmer. 

Hver sin Lampe. En Julefortælling for de unge. Efter 

det Franske af C. M[ønster]. (16 S.). 02. Diakoni^e- 

stiftelsen. 0,08. 
Hver sin Vej. Af en Vendelbo. 2. Opl. (Gudel. Smaaskr.1. 

(42 S.). [1. Opl. 01]. 02. K. Foren. f. i. Miss. 0.20. 
Hver 14. Dag. Udg. af E. Brass. Ansvarl. Redakt. A. 

Holm. Nr. 1 — 5. 4. Aarhus. 05. Udgiveren. Gratis. 
Hver Søndag. Redakt. Aage Juul. 1. Aarg. Nr. 1 — 12. 

4. Odense. 08. Udgiveren. 0,65. (Kvartl.). 
Hvidberg, Jens, Om Avl af Kaalrabi- og Turnipsfro. 

Kortf. Vejledning. (14 S.). Holstebro. 07. Ikke i 
Bogh. 

Hvidberg, Th., Fortællinger af Fædrelandets Historie til 
Skolebrug. 3. Opl. (80 S.). 05. Salmousen. 0.60. 

Hvidt, E., Realregister til Domssamlingerne i civile 
Sager 1897—1906. I— IL, se: Gram, R. 07—08. 

Hvidtfeldt, P., Tyve Aars Organisationsarbejde i Kol- 
ding. Optegnelser 1883 — 1902. Udg. af Arbejdernes 
Fællesorganisation. (50 S.). Kolding. 02. Ikke i 
Bogh. 

Hvile. En Lejlighedsbetragtning. Af L. C. L. (8 S. , 

Vejle. 08. Ikke i Bogh. 
Hvilket af de to evige Opholdssteder er passende for ditr? 

Af C. M. 9. Opl. (36 S.). Rønne. 05. -.Budskab fra 

Naadens Rige«. 0,12. 
Hvor opnaar et Andelsmejeri den højeste Smorpris — i 

Exportforeningeu eller andetsteds? (16 S.). 02. Ikke 

i Bogh. 

Hvor bærer det hen? Er København i Fare? Nogle 
Spørgsinaal af en dansk Mand. (16 S.). 08. Pastor A. 
Fibiger. 0,10. 

Hvorfor hun blev Nonne og Paven og Fangen. 3. Opl. 

(16 S.). [1. Opl. 04]. Aarhus. 05. Forla^sforretn. 

»Stjernen«. 0,15. 
Hvorfor ringeagte I Bibelen? (Gudel. Smaaskr.). ('V2 

5. ). 07. K. Foren. f. i. Miss. 0,15. 

Hvorfor jeg igen blev Kristen. Af En Landsbykjøben- 
havner. (46 S.). 08. Schønberg. 0.65. 

Folkeudgave. 12. Oplag. (46 S.). 08. Schønberg. 

0,25. (25 Eks. 5,25). 

Hvorledes Pouls Femøre blev til ti Kroner. Fortælling 
for mine smaa Venner. Udg. ved C. Asschenfeldt Han- 
sen. M. Illustr. (56 S.). 03. »For mine smaa Ven- 
ner«. 

Hvorledes Dagen gaar for lille Lise. Illustr. af P. Stef- 
fensen. (12 S.). 4. 04. Stender. 1.00. 
Hvorledes kan du blive frelst? (8 S.). 05. Ikke i 
Bogh. 

Hovriedes jeg dyrker Kokkenurter. Af en gammel Have- 
mand. (Vejlederen). (16 S.). Aarhus. OS. A. Ander- 
sen (Søften pr. Hinnerup). 0.15. 

Hvormeget skal jeg betale i Skat efter de nye Skatte- 
love? (8 S.). 04. Strandberg. 0,10. 

Hvbt. Bla5 umdænrisstuku Austurlands. 1. arg. liit- 
stjori Jon Jonsson. 4. SeycMsfirfii. 02. For Medlemmer. 

Hiibner, Joh., Udv. bibelske Historier af det gamle og 
nye Testament. Oversat fra Tvsk. Befordret i Tryk- 
ken af Mathias Mikkelsen i GL Sole m. fl. (202 S.). 
Vejle. 02. Ikke i Bogh. 

Hiibner, Martin, Breve. Ved Fr. Bajer. (Særtr. af »Per- 
sonalhist. Tidsskr.«). (20 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Hdbscker, Alf r., Brvderbogen. se: Nielsen, Arnold 
R. 07. 

— se: Sommerdrikke, 100 alkoholfri. OS. HfjBSCHER — HØRSHOLM. 125 H ii b s c h e r, A 1 f r., se: Sports- Almanaken 1909. 

Hygrometer-Tabel til Bestemmelse af Lufts Fugtigheds- 
indhold i pCt. ved normal Barometerstand. (10 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

Hymner og Sange for Spiritisk Broderskab i Kbh. 3. 
Oplag. (244 S.). 06. Spiritistisk Broderskab. *1,25. 

Hyne, Cutcliffe, Til Søs igen med Kaptajn Kettle. Aut. 
Overs, ved A. Halling. (302 S.). 02. V. Pio. 3,25. 

— Kaptajn Kettle. Nye Oplevelser. Oversat af E. Jiir- 
gensen. (Martins Halvkrone-Udgave). 2. Opl. (172 S.). 
[1. Opl. 08]. 09. John Martin. 0,50. 

Hyrde, den gode. M. Illustr. (14 S.). 4. 05. Stender. 
0,75. f- 

Hændelser, Greven af Monte-Christos æventyrlige, i Syd- 

Kalifornien eller Rigdom og Kærlighed. (1104 S.). 

Aarhus. 01. Østjydsk Forlag. 
Hændelser, General Langbergs, fortalte i Breve fra ham 

selv, ved 0. C. Molbech. M. 1 Portr. og 1 Kort, (184 

S.). 02. Gyldendal. 2,75. 
Hængedynd. Billeder fra det mørkeste København af 

Comtesse C. (»Klokkens 12«s Føljeton). (508 S.). 04. 

Ikke i Bogh. 

Hårtel, J. A., Tidens allervigtigste Tegn?? (8 S.). 02. 
Forfatteren. 0,10. 

Hævn, den blodige Haands. Fortælling om Sortfods- 
Indianerne. (36 S.). 02. Strandberg. 0,25. 

Hævn, Sioux-Høvdingens. En Fortælling fra Indianer- 
Gebetet. (36 S.). 02. Strandberg. 0,25. 

Hævn, den skrækkelige, eller den mishandlede Neger- 
slave. (8 S.). 04. Strandberg. 0,10. 

Hævneren Farao. En afrikansk Fortælling. (36 S.). 02. 
Strandberg . 0,25. 

Hdcker, 0., Guldkystens Tyran. I dansk Bearb. ved 0. 
Høpfner. M. Illustr. af P. Steffensen. (166 S.). 03. 
Hagerup. 1,00. *1,75. 

Hoeg, F. L., Vor Tro. En kortf. Lærebog i den kristne 
Børnelærdom. (42 S.). 08. Rom. 0,50. 

Høeg, V., se: Postadressebog f. Randers. 01. 

Høffding, Harald, Udvalgte Skrifter. (Den nyere Filo- 
sofis Historie. 2. gennems. Udg. I — II. (544 + 616 
S.). 16,50. — Moderne Filosofer. (168 S.). 2,75. 
Religionsfilosofi. (368 S.). 6,00. — Mindre Arbejder. 
(252 S.). 4,50. — 2. R. (244 S.). 4,50. — Etik. 
3. Udg. (618 S.). 10,00. Aarhus og Kbh. 99—05. 
Gyldendal. 44,25. 

— Human Etik. (16 S.). 01. (J. Erslev). 0,20. 

— Ved Aarhundredeskiftet. Tab' paa Købenbavns Uni- 
vers itn .1. L9.Dec.1900. (30 S.). 01. Gyldendal. 0,50. 

— Filosofiske Problemer. (Univ. Progr.). (110 S.). 4. 
02. Ikke i Bogh. 

— Om nogle religionsfilosofiske Arbejder fra den nveste 
Tid. (Univ.-Progr.). (110 S.). 4. 03. Ikke i Bogh. 

— Moderne Filosofer. (168 S.). (Aarhus). 04. Gvlden- 
dal. 2.75. 

— Etik. 3. gennems. og ændrede Udg. (618 S.). (Aar- 
hus). 05. Gyldendal. 10,00. 

— Mindre Arbejder. 2. Række. (244 S.). (Aarhus). 05. 
Gyldendal. 4,50. 

— Psvkologi i Omrids. 5. paa ny gennemsete Udg. 
(478 S.). 05. Gyldendal. 6,50. 

— Danske Filosofer. (16 S.). 06. (J. Erslev). 0,20. 

— Kort Oversigt over den nyere Filosofis Historie. 3. 
omarb. Udg. (104 S.). 06. Gyldendal. 1,65. 

— Religionsfilosofi. 2. Opl. (374 S.). [1. Opl. 01]. 06. 
Gyldendal. 6,00. 

— Formel Logik t. Br. ved Forelæsninger. 5. omarb. 
Udg. (56 S.). 07. Gyldendal. 1,00. 

— Mindeord ved Elisabet! Høffdings Baare d. 2. Jan. 
1907. (6 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Høffding, 0., Beretning fru lidvalget f. Husmand-sagen. 
1903. (32 S.). 04. De samv. Landboeren. Kontor. 
0.5(1. 

Høgsbro, Sofus, Mit Forhold (il Grundtvig, Tseheming og Monrad. Udg. ved Sv. Høgsbro. (60 S.). 02. Gyl- 
dendal. 1,00. 

Høj, Karen Kirstine. Begravet d. 16. Jan. 1907. (4 

S.). 4. Nykøbing F. 07. Ikke i Bogh. 
Høj, P., Tillægskatalog II over Frederiksborg Statsskoles 

Bibliotek (1901—05). (32 S.). Hillerød. 06. Ikke i 

Bogh. 

Højberg, N. L., Den gaadefulde Bog. (64 S.). Helsingør. 

03. Jens Møller. 0,75. 

— og R. P. Rasmussen, Danmarks Geografi for Skole og 
Hjem. 4. gennemsete Opl. M. 1 Kort. (52 S.). 4. 
09. Hagerup. 0,90. *1,25. 

Højesteretstidende. Udg. af Højesterets Protokolsekre- 
tærer. 45.-52. Aarg. 01—08. Gad. å 12,00. 

Højmark, Laurits, Folkeskolens Sproglære. (16 S.). 
(Silkeborg). 02. Forf. (Bodholt, Bording St.). 0,10. 

Højrebladet. Udg. af Højres Arbejder- og Vælgerfor- 
ening. 1901—08. Fol. 01—08. Udgivereu. 0,50. 
(Kvartl.). 

Høj-Skamling 1904—05. (16 S.). 4. Kolding. 05. 
Ikke i Bogh. 

Højskole, den danske. Et Tidsskrift, udg. af H. Begtrup. 

2.-4. Aarg. 01—04. (Akad. Boghandel), å 6,00. 
Højskolebladet. Tidende for folkelig Oplysning. Udg. af 

Karl Jørgensen (og senere af Konr. Jørgensen). 

Redig. af H. Skovmand. 26. — 33. Aarg. 4. Kolding. 

01—08. Udgiverne. 1,30. (Kvartl.). (26.-27. Aarg. 

1,50 kvartl.). 

Højtidsdragt, Hannes. Efter »Stadsmissionaren«. (Gudel. 

Smaskr.). (20 S.). 05. K. Foren. f. i. Miss. 0,10. 
H ø 1 1 z e r m a n n, Anna, se: Sange, engelske. 07. 
Høm, V., Hjertensfryd. En Krønike fra Paryktiden. 3. 

Opl. (244 S.). [1.6d1.04]. 04. Gyldendal. 3.75. *5.50. 

— Jul paa Landet. Fortælling. 4. Oplag. (288 S.). 07. 
Hagerup. 4,00. *5,50. 

— Solskinsbørn. Fortælling. Omslagstegn. al' Knud Lar- 
sen. M. 1 Bill. 2. Oplag. (256 S.), fl. Opl. 07]. 07. 
Gyldendal. 4,00. *5,75. 

— Aaby Apotek. Fortælling. 3. Opl. (192 S.). 08. 
Hagerup. 3,00. *4,50. 

Høng Adresseavis. 1. Aarg. Nr. 1—24. Fol. Høng. 07 

— 08. Høng Bogtrykkeri. Gratis. 
Hønsebladet. Udg. af Horsens og Omegns Fjerkraavler- 

forening. Redig. af M. F. Andreasen. 1. — 2. Aarg. 4. 

Horsens. 01 — 02. For Medlemmer. 
Hønsegaarden. Udg. af Foreningen for landøkonom. Fjer- 

kræavl. Redig. af J. PederscirBjergaard. 5. — 12. 

Aarg. 4. 01—08. For Medlemmer. 
Høpfner, Otto, Muntre Vers til Bill. af Vilb. Fischer, 

Louis Moe, Carsten Ravn o. ni. fl. (48 S.). 4. 06. 

»Hjemmet« s Forlag. 0,50. 

— Skolens Skrivebog, se: Sørensen, Fr. 

— og Kr. Knudsen, Tryllekunster uden Apparater og 
morsomme kemiske og fysiske Forsøg. M. 56 Illu-tr. 
(80 S.). 02. Hagerup. *1,00. 

Hørlyk, Lucie, (E. Parelins), Under Tropesol. Fra dansk 
Vestindien. M. Omslagstegn. af Augusta Theil. (192 
S.). 07. Schønberg. 3,00. *4,75. 

— Fra Generalguvernørens Dage. Fortælling fra dansk 
Vestindien. M. Omslagstegn. af R. Brostrøm. (246 S.). 
08. Schønberg. 3,50. 

Hørning, P. J., se: Smaahistorier, 150, til skriftlig 

Genfortælling. 02. 
Horpuhljomar. Isleu/.k songliig Eyrir fjorår karlman- 

naraddir. Safnafi hefur Sigfiis Einarsson. I. (36 S.). 

4. Reykjavik. 05. Guftm. Gamalielsson. 2,00. 
Hør ring, A., se: Hastrup. Mort. 05. 

Horring, R., Indberetning om de fra Skonnerten »Diana« 
i 1901 foretagne Fiskeriundersøgelser ved Island og 
Færøerne. M. 1 Tvl. (34 S.). 4. 02. Ikke i Bogh. 

Hørsholm Avis. Redakt. og Udg. Tb. B. Andersen. 40. 
—53. Aarg. Fol. Helsingor. 01— OS. Udgiveren. 2.00. 
(Kvartl.). 126 J. N. HØRUP— H. P. JACOBSEN. Horup, J. N., Eksamensopgaver til Handelsskoler i Pro- 
vinserne. (66 S.). 04. 1,10. — Tillæg. (24 S.). 07. 
0,30. Ringkøbing. 04—07. N. P. Holm. 1.40. 

Horup, Viggo, i Skrift og Tale. Udvalgte Artikler og 
Taler (v. Vilh. Nielsen). I— III. M. Portr. (264 + 
408 + 394 S.). 03—04. Gyldendal. 8,00. 

Host, S., Lærebog i Fransk f. Begyndere, se: Bødtker, 
A. T. 04. 

H o w i n g h o f f - P e t e r s e n, K., Vejledn. i Handels- 
teknik, se: Balling, P. L. 07. 

Eey, A. T., Det kgl. Opfostriugshus 1753—1903. (432 
S.). 03. (Gyldendal). 5,00. 

Høy, C. T., Havets Sønner. Fortællinger og Skildringer. 2. 
Tusinde. (162 S.). Hamburg. 02. (K. Foren. f. i. 
Miss.). 1,50. *1,75. 

— Ved Sømand Hans Alb. Webers Jordefærd d. 27. 
Nov. 1903. (4 S.). Marstal. 03. Ikke i Bogh. 

Heyberg, H. M., Det danske Dyrlægekorps's Historie. 
(104 S.). 01. (Gad). 1,25. 

— Hist. Bidrag om Remontekommissionen. (Særtr. af 
»Militær Tidende«). (16 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Om Udviklingen af det offentl. Tilsyn med animalske 
Næringsmidler. (Særtr. af »Maanedsskr. f. Dyrlæger«). 
(40 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Bidrag til Epizootiernes Hist. og Diagnostik. (68 S.). 

04. (Gad). 1,25. 

— Er den obligatoriske Trikinundersøgelse nødvendig i 
Danmark'? (Særtr. af »Maanedsskr. f. Dyrlæger«). (12 

5. ). 05. Ikke i Bogh. 

— Bidrag til Trikinens Biologi. (32 S.). 06. Gad. 0,75. 
(Høyen, Niels Laur.), Fortegnelse over Den Moltkeske 

Malerisamling. Udg. af Karl Madsen. (70 S.). 05. 

Malerisamlingen. 0,60. 
Høyer, C, se: Vejle Vejviser. 03—08. 
Høyer, Edgard, Tante Cramers Testamente. Lystspil i 4 

Akter. (140 S.). 04. Hagerup. 2,00. 

— Standens Ære. Skuespil i 4 Akter. (144 S.). 07. 
V. Pio. 2,00. 

— Brødrene Hansen. Komedie i 5 Akter. (178 S.). 08. 
E. Jespersen. 2,50. 

Heyer, Kr., Kortbog for dansk Mission. (30 S.). Aal- 
borg. 04. Forfatteren. *1,50. 

(Høyer, T. Fr. V.), Ved Christine Jepsens Baare. Den 
25. Nov. 1906. (8 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Høyrup, Chr., og C. V. Prytz, Lidt Skolestatistik f. Gjen- 
tofte Kommune. (Særtr. af »Vor Ungdom«). (20 S.). 
03. Ikke i Bogh. 

I, se: Levetzow, Cornelia. 

»I Fritiden«. Illustr. Tidsskr. f. Amatører og Model- 
byggere. Redakt. A. Jensen. 1. — 7. Aarg. 4. 01 — 07. 
Udgiveren. 1,00. (Kvartl.). 

I ledige Timer. En udv. Roman- og Novellesamling. 
(6.— 13. Aarg.). 1901—08. 01—08. Aller. 5,00. 
(Aarlig). 

I Uppnåmi. fslenzkt skåkrit. 1901—02. GefiS ut fyrir 
taflfélag Reykjavikur. Reykjavik. 01 — 02. Skakklub- 
ben i Reykjavik, å 2,00. 

I Apachernes Magt. (36 S.). 02. Strandberg. 0,25. 

I tmnstundum. Nr. 4. Dodt, B., Gullurib. Donsk fråsaga. 
t>ytt hefur R. M. Jénsson. (56 S.). 03. — Nr. 5. 
Sveinsson, t>or8ur, I oaftaætni. Fråsaga. (84 S.). 04. 
— Nr. 6. Frey, V., Skogultanni. Amerisk fråsaga. 
(54 S.). 04. Reykjavik. 03—04. St. Runolfsson. 
å 0,25. 

I Anledning af en Søofficers Optræden i Forsvarssagen. 

Af en Officer i Hæren. (Særtr. af -Berl. Tid.«). (58 

S.). 04. (Tryde). 0,25. 
I Kamp og Fred. Aandelige Sange og Digte af I. K. 

R[osenørn-Teilmann]. (134 S.). 04. Barfod &Co. 2,00. 
I Fritiden. Anvisninger til Selvbeskæftigelse, endvidere j 

Tankeøvelser og andre Adspredelser for Ungdommen, j 

M. Illustr. (50 S.). Helsingør. 05. (J. C. Borregaard). 

Chr. Flor. f. I Kongens Tjeneste. (K. F. U. M.s Soldatermission). (16 

5. ). 05. Ikke i Bogh. 

I Familiens Skjød. Nogle gjeuopfriskede Lejlighedsviser, 

1881—1906. (32 S.). 06. Ikke i Bogh. 
I gode Hænder. Af M. v. 0. (Gudel. Smaaskr.). (64 S.). 

06. K. Foren. f. i. Miss. 0,30. 

I Jesu Fodspor. Et Guds Ord til hver Dag, udlagt af 
nordslesvigske Præster. Udg. ved Carl Matthiesen og 
Chr. Petersen. (402 S.). Breklum. 06. Kristel. Bog- 
handels Forlag, Breklum. 2,50. 

I Dag. Oversættelse. 15. Opl. (16 S.). Rønne. 08. 
»Budsk. fra Naadens Rige«. 0,04. 

I Venteværelset. Underholdende Tidsskrift. Redakt. A. 
Nielsen. 1. Aarg. Nr. 1—2. 4. 08. Udgiveren. 0,50. 
(Kvartl.). 

(Jablonsky, V. B.), Salomon Soldin og Hanne Soldins 
Stiftelse 1854—1904. M. Illustr. (60 S.). 04. Ikke 
i Bogh. 

Jacob, F. C, Praktiske Vink ved Bedømmelse af Ther- 
mometre. Meddelelse. I. (12 S.). 06. Forfatteren. 

Gratis. 

Jacobi, C, Forstordbog. Dansk, Tysk, Frausk. (84 + 

106 + 90 S.). 07. Gyldendal. 4,50. 
Jacobi, J. P. V. F., Lærebog i de enkelte Vaabenarters 

Taktik. I. (148 S.). 05. 0,75. — II. (96 S.). 08. 

0,75. 4. (Autogr.). 05—08. Officerskolen. 1,50. 

— Krigskunstens Udviklingshistorie. Til Br. v. Under- 
visn, i [Officerskolens] næstældste Kl. (208 S.). 4. 
(Autogr.). 06. Officerskolen. 2,00. 

— Krigen 1848—50. Til Br. v. Undervisn. i [Offker- 
skolens] næstældste Kl. M. 8 Planer. (102 S.). 4. 
(Autogr.). 07. Officerskolen. 2.20. 

— Krigen 1864. Til Br. v. Undervisn. i [Officerskolens] 
næstældste Kl. M. 5 Planer. (64 S.). 4. (Autogr.). 
08. Officerskolen. 2,00. 

Jacobs, E. A., Ordrækker til svstematiske Staveovelser. 
2. forøg. Opl. (32 S.). 03. Axel Andersen. 0.30. 

— David Livingstone eller Væverdrengen, som blev Mis- 
sionær. (Guds Riges Helteskikkelser. I). M. Illustr. 
(278 S.). 05. Nyt dansk Forlag. 1,00. 

Jacobs, W. W,, Saltvand og Tjære. Humorist. Sømands- 
fortællinger. Aut. Overs, ved J. Nielsen. 3. Opl. (240 
S.). 04. Nord. Folkelit. Forlag. 1,50. *2.50. 

Jacobsen, A. P., (I) Hesteracer og Hesteavl. M. 2 Pla- 
ner og Illustr. (100 S.). Aarhus. 08. Forlaget af 
1907. 2,00. 

Jacobsen, A. P., (II) Vejledn. i Frøbestemuielse og Frø- 
indkøb. (24 S.). Odense. 08. Ikke i Bogh. 

— Lærebog i organisk Kemi. T. Br. paa Landbrugs- 
skoler. 2. Udg. (80 S.). [1. Udg. 08]. Odense. 09. 
(Aug. Bang). *1,35. 

Jacobsen, A. T., Retskrivningsbog for Folkeskolen. 8. 

ændr. Opl. (96 S.). 02. Rom. 0,50. 
Jacobsen, A. V. H., Lidt populær Astronomi. (Særtr. af 

»Fyens Stiftstidende«). (180 S.). Odense. 08. Ikke i 

Bogh. 

Jacobsen, Adolf, Kontrol med Næringsmidler m. særligt 
Hensyn t. Konserveringsmidler for Kod. (Særtr. af 
»Maanedsskr. f. Dyrlæger«). (34 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Jacobsen, C. L., Tørvs Anvendelse til Frembringelse af 
Elektricitet. (Særtr. af »Den telen. Forenings Tidsskr. «\ 
M. 4 Planer. (46 S.). 06. (Prior). 0.50. 

Jacobsen, C. T., Undersøgelser over Tvfusbacilleu. (104. 
S.). Aarhus. 07. Alb. Bayer. 2.00. 

Jacobsen, Carl, Nv Carlsberg Glvptotoks Tilblivelse. M. 
4 Bilagsbill. (78 S.). 4. 06. (Tryde\ *10.00. 

Jacobsen, Chr. M., Afskedigelsen i Hojbv Mejeri. (Særtr. 
af »Nykjøbiug Dagblad«). (8 S.). Nykjobing S. 08. 
Ikke i Bogh. 

Jacobsen, Fernanda, Kærlighedens Ofre. Nemesis. To 
Skuespil. (144 S.). 02. Salmonsen. 2,25. 

Jacobsen, H. P„ HjaMpebog ved Geografiundervisningen, 
2. Opl. (76 S.). Randers. 01. Bachmann. 0.50. ' H. P. JACOBSEN— GUSTAF JANSON. 127 Jacobsen, H. P., Dansk Sproglære. 5. Opl. (24 S.). Ran- 
ders. 06. Jacobsen & Søn. 0,12. 

Jacobsen, H. P. N., K. d. F.s Berettigelse som Organisa- 
tion. Tale. (12 S.). Esbjerg. 03. Ikke i Bogh. 

Jacobsen, J. P., Der Sauerstoffgehalt des Meereswassers 
in den danisehen Gewåssern innerhalb Skagens. Mit 
5 Tafeln. (24 S.). 4. 08. (Reitzel). 2,00. 

— Mittelwerte von Temperatur und Salzgebalt bearbeitet 
nach hvdrographischen Beobaehtungen in danisehen 
Gewåssern 1880—1907. M. 11 Tafeln. (26 S.). 4. 
08. (Reitzel). 3,50. 

— and A. C. Johansen, Remarks on tlie changes in spe- 
cific gravity of pelagic fish eggs. With 2 text-figures. 
(24 S.). 4. 08. (Reitzel). 0,75. 

Jacobsen, Jens Peter, (I) Mogens o. a. Noveller. 2. Udg. 
(152 S.). 06. Gvldendal. 2,50. *3,75. 

— Samlede Skrifter. 5. Udg. I— II. M. Portræt. (368 
+ 430 S.). 06. Gyldendal. 5,00. *8,00. 

Jacobsen, Jens Peter, (II) Det komiske Dramas Oprindelse 
og Udvikling i Frankrig før Renaissaucen. (186 S.). 
03. Gyldendal. 4.00. 

— se: Billedatlas, historisk. I — IV. 04—08. 
Jacobsen, Jons., Om Symboler og Svmbolforpligtelse. (50 

S.). 06. V. Pio. 0,75. 

Jacobsen, L. M., Hvad koster Billetten? De nye Takster 
fra Aalborg til samtl. Statsbanestationer. (20 S.). Aal- 
borg. 03. Forfatteren. 0,25. 

Jacobsen, N., Remarks on a ship-owners liability for bis 
sli i p in cases of collision. (Internat, maritime congress 
at Cph. 1902). (10 S.). 02. Ikke i Bogb. 

Jacobsen, 0. Thune, Gennem Modsætninger. Et Forsøg 
paa at forstaa Tiden og Livet. (390 S.). 05. Gad. 
6,00. 

— Sandbedens Erkendelse. Et Bidrag til Belysning af 
Religionens Logik. (124 S.). 08. Gad. 2,00.' 

Jacobsen-Skivum, Træk fra det daglige Liv. Fortælling. 
(64 S.). Aalborg. 02. Dansk Afboldsforen. 0,40. 

Jacobson, Daniel E., Nervøsitet o. a. Nervesygdommes Be- 
handling med Bade- og Kurrejser. (78 S.). 02. Dansk 
Sundhedstidende. 0,75. f. 

— se: Vejviser, medicinsk, f. Baderejsende. 2. Opl. 02. 
Jacobson, Helene, Dansk-italiensk Parlor. 2. Udg. (180 

S.). 02. Hø*t. *2,50. 
Jacoby, William. En Drankers Omvendelse. Frit oversat 

fra Engelsk. M. Illustr. (52 S.). 08. »Kirkeklokken«* 

Ekspedition. 0,25. 
Jacobæus, Holger, Fedme og Fedtsyge. Behandling med 

Bade- og Kurrejser. (56 S.). 02. Dansk Sundhedstid. 

0,85. 

— Hjerte- og Leversygdomme. Behandling med Bade- og 
Knrrejser. (58 S.). 02. Dansk Sundhedstid. 0,85. 

— se: Vejviser, medicinsk, f. Baderejsende. 2. Opl. 02. 

— og Aage E, Kiær, Haandbog !'. Sygeplejersker. 2. gen- 
nems. Udg. M. Illustr. (306 S.). [1. Udg. 04]. 08. 
Gyldendal. *4,50. 

Jagt. Med Tekstbidrag af Drechsel, Sv. Fleuron, Frelles- 

vig, M. Krag-Juel Vind-Frijs, Frisch, K. Hansen etc. 

Illustr. af K. Hansen-Beistrup. 2. Oplag. (100 S.). 

[1. Opl. 08]. Aarhus. 08. Forlaget af 1907. 3,50. 
Jagt-Journal f. 1 08 ^— °7os. 06—07. Chr. Justesen. 

å 0,75. 

Jagtret, slesvigsk. En kommenteret Udg. af Jagtloven og 
af de øvrige i Slesvig gældende jagtretlige Bestemmel- 
ser. Af J. Smith. (106 S.). Haderslev. 07. Hans Lau- 
ridsen, Haderslev. 2,00. 

Jagttidende, dansk. Organ for Dansk Jagtforening. Udg. 
af »Dansk Jagtforening«. Redig. af C. Govertz Jensen. 
18.— 25. Aarg. 4. 01—08. For Medlemmer. 

Jahn, Eline, Vejledning for Begyndere i Geografiunder- 
visning. (56 S.). 01. Lehm. & Stage. *1,00. 

— De fremmede Verdensdeles Geografi fortalt for Pige- 
skolens yngre Klasser. (56 S.). 07. Lehm. & Stage. 
*1,00. Jahn, Eline, Europas Geografi fortalt f. Pigeskolens mind- 
ste Kl. M. Illustr. (52 S.). 08. Lehm. & Stage. 
*1,00. 

Jahnsen, H., Mene-Tekel. Indlæg i Striden om Forsvars- 
sagen, foranlediget ved Kapt. Nemos Bog. 2. Opl. (48 
S.). [1. Opl. 07]. 07. Vogelius. 0,65. 

Jakel. Redaktør Axel Breidal (senere M. Pedersen og 
sidst C. Andersen). 1. — 8. Aarg. 01 — 08. Udgiverne. 
1,00. (Kvartl.). (1.— 5. Aarg. 1,25 kvartl.). (0,10 
pr. Nr.). 

Jakob betalte sin Overfart. En frimodig Dreng ete. (36 
S.). 03. K. Foren. f. i. Miss. 0,15. 

Jakobsen, Anton, Sæby Købstad. (72 S.). (Hjorring). 06. 
Ant. Jakobsen, Sæby. 0,50. 

Jakobsen, J., Tæjelownssjow. Øjebliksbilleder i jydsk 
Mundart. M. Illustr. af Achton Friis. (116 S.). Aar- 
hus. 03. (Jydske Forlag). Gyldendal. 1,50. 

— Fra Øst- og Vestjylland. Øjebliksbilleder i jydsk 
Mundart. (48 S.). Aarhus. 04. Alb. Bayer. 0,60. 

Jakobsen, Jak., Biskop Erleud af Kirkebø. (8 S.). 4. 
Thorshavn. 01. Ikke i Bogh. 

— Shetlandsøernes Stednavne. (Særtr. af »Aarb. f. nord. 
Oldk. og Hist.« 1901). (206 S.). 02. (Prior). 4,50. 

— Færøsk Sagnhistorie. (86 S.). 04. (Prior). 2,00. 

— Etymologisk Ordbog over det norrøne Sprog paa Shet- 
land. 1. H. 08. 5,00. — 2. H. 09. 5,00. 08—09. 
(Prior). 10,00. 

— Poul Nolsøe, livssoga og irkingar. Vid mindum av 
Chr. Irgens. 1. H. M. Portr. (32 S.). 08. (Prior). 

0. 60. 

— se: Folkesagn og Æventyr, færøske. 98 — 01. 

— se: Ausfirftinga-siigur. 02 — 03. 

— se: Diplomatorium Færoense. I. 07. 

(Jakobsen, K.), Naade over Naade. (Joh. 1. 16). Livs- 
erindringer. M. 1 Portr. 2. Opl. (104 S.). [1. Opl. 
01]. Struer. 01. M. Christensen. 0,65. *1.35. 

Jakobsen, P., Præstens Stilling i vor Tid. Foredrag. (16 
S.). Odense. 08. Milo. 0,25. 

Jakobsstigen. Tidsskrift for spiritistisk Moral og mediumi- 
stisk Digtning Redakt. og Udg. Sig. Trier. 1. — 2. 
Aarg. 07 — 08. Tillæg til »Sandhedssøgeren«. 

James, William, OdauSleiki mannsinns. Gu5m. Finnboga- 
son pyddi. M. 2 Portr. (94 S.). Reykjavik. 05. (GuBm. 
Gamalielsson). 1,25. 

— Religiøse Erfaringer. Paa Dansk ved Edv. Lehmann 
og Christine Mønster. Med Forord af H. Høffding. M. 
1 Portr. (398 S.). 06. V. Pio. 5,00. 

Janniche, Heinr., Tegneøvelser. Blade og Blomster. 7. 
Opl. 1.— 2. H. 4. 01. Gjellerup, å 0,50. 

— Vejledning i geometrisk Tegning. 4. Oplag. (132 S.). 

01. E. Jespersen. 0,60. 

— Tegneøvelser til Klasseundervisning. 1. — 4. H. 4. 
03—05. Gjellerup, å 0,50. 

— Tegncøvelser f. Børn. 6. Opl. 1.— 2. H. 04. E. Jes- 
persen, å 0,25. 

— Vejledn. i Frihaandstegning. 1. H. 17. Opl. — 2. 
H. 18. Opl. — 3. H. 14. Opl. 4. 05—08. Stinck. 
å 0,50. 

Ja n os, se: Vandreliv. 08. 

Jansen, Emilie, Kirstine Frederiksen, se: Huns, 
.1. Tli. 04. 

Jansen, Hans, Experimentelle Studier over Finsenbehand- 
lingens Virkemaade (særlig med Henblik paa Lupus 
vulgaris. M. 2 Tvl. (166 S.). 06. (Gyldendal). 3,00. 

Jansen, J., Um barnaskirnina. (16 S.). Reykjavik. 04. 
Sigurbj. A. Gislason. 0,10. 

Janson, Ålfr., I. 0. G. T. Handbok fyrir gæzlumenn Ung- 
templara. t>ytt hefir Bjarni J6nsson. (80 S.). Rey- 
kjavik. 05. Good-Templarselskabet. 

Janson, Drude Krog, se: Keller, Judith. 08. 

Janson, Gustaf, Abrahams Offer. En Roman om Krigen. 
Aut. Oversættelse af A. P. Rosenberg. I — II. (200 -f- 
208 S.). 02. V. Pio. 4,00. 128 GUSTAF JANSON— HENRIK IBSEN. Janson, Gustaf, Paradiset. Roman. Oversat fra Svensk af 
A. Halling. (278 S.). 03. V. Pio. 3,25. 

— Fdrn Abrahams. (Sogusafn Isafoldar. XVI). (264 S.). 
Reykjavik. 04. Ikke i Bogh. 

— De første Mennesker. Roman. Oversat af A. Halling. 
(170 S.). 07. V. Pio. 2,25. 

Janson, Kristofer, Middelalderlige Billeder. M. Illustr. 
af L. Moe. (168 S.). 01. Gyldendal. 2,50. *3,50. 

— Blåveisens Evangelium. (Særtr. af »Lys over Lan- 
det..). (16 S.). Stege. 02. Forf., Kristiania. 0,10. 

— Frygtens Rolle i vor Statskirke. (16 S.). Stege. 02. 
Forf., Kristiania. 0,10. 

— Lignelsen om den fortabte Søn. (Særtr. af »Lys over 
Laudet«). (16 S.). Stege. 02. Ikke i Bogh. 

— Nvlendupresturinn. Saga fra Amerika. t>orst. Gislason 
pyddi. (122 S.). Sev6isfjor6ur. 02. S. Eymundsson. 
0,75. 

— At døbes med Ild. Pinseprædiken. (Særtr. af »Lys 
over Laudet.«). (16 S.). Stege. 03. Forf., Kristiania. 
0,10. 

— Ensom. (240 S.). 03. Gyldendal. 3,50. 

— Kærlighedens Guddomsmagt. (16 S.). Stege. 03. 
Forf., Kristiania. 0,10. 

— Svar på inangehånde Spørgsmål. (16 S.). Stege. 03. 
Forf., Kristiania. 0,10. 

— Vor Opstandelse. (Særtr. af »Lys over Landet«). (16 

5. ). Stege. Forf., Kristiania. 0,10. 

— Alf Pave o. a. Fortællinger. (236 S.). 04. Gyldendal. 
3,50. *5,00. 

— Hann og hun. Kr. H. Jonsson pyddi. (180 S.), lsa- 
fjorSur. 04. Oversætteren. 1,00. 

— Kristendommens Opstandelse. (14 S.). Stege. 04. 
Forf., Kristiania. 0,10. 

— Præriens Saga. Fortællinger fra Amerika. (Af »Gyl- 
dendals Bibi.«). (200 S.). 04. Gyldendal. 1,00. *1,50. 
*1,90. 

— Kan Salighed parres med Lidelse? (Særtr. af »Lys 
over Landet«). (14 S.). Stege. 05. Ikke i Bogh. 

— Mangeslags Kærlighed. Fortællinger. (240 S.). (Kria.). 

06. Gyldendal. 3,75. *5,25. 

— Villirosa. t>ytt hafa Hallgr. Jonsson og SigurSur 
Jonsson. (114 S.). LsafjorSur. 06. Oversætterne. 0,90. 

— Ludvig Hetzer og hans Kampfæller. Billeder fra Re- 
formationstiden. (338 S.). 07. Gyldendal. 4,50. 

— Bondefortællinger. I— II. (300 + 224 S.). (Kria.). 
08. Gyldendal. 5,00. *8,00. 

— Han og hun. Fortælling. Oversat af D. J. 12. Opl. 
(128 S.). 09. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

Janssen, Agnes Børge, se: Lille. 05. 
Janssen, Børge, Spånskar nætur. (184 S.). Sev8isfj6r5ur. 
00—01. S. Eymundsson. 1,50. 

— Troldhede. Jydsk Julehistorie. (208 S.). 02. Hage- 
rup. 3,00. *4,50. 

— Jomfruen fra Lucca. En Bog om Frederik IV.s Ung- 
domskærlighed. 4. Opl. (272 S.). [1. Opl. 04]. 05. 
Hagerup. 4,25. *6,00. 

— Kejseren af Læsø. Fortælling. M. 22 Tegn. af P. 
Steffensen. 3. Opl. (88 S.). [1. Opl. 05]. 05. Cbr. 
Erichsen. 1,25. *1,50. 

— Kongelig Naade. En Historie fra det gamle Christians- 
borg. 4. Opl. (252 S.). [1. Opl. 05]. 05. Hagerup. 
4,00. *5,50. 

— Niels Grubbes Eventyr. M. 21 Tegn. af P. Steffensen. 
5. Opl. (80 S.). 4. [1. Opl. 04]. 06. Chr. Erichsen. 
1,00. *1,25. 

— Prinsessen. En Kærlighedshistorie fra Frederik V.s 
Hof. 4. Oplag. (236 S.). [1. Opl. 06]. 06. Hagerup. 
4,00. *5,50. 

— Tordenskjolds Vejrhane o. a. Børnehistorier. Billeder 
af danske og norske Kunstnere. 4. Opl. (80 S.). [1. 
Opl. 06]. 06. Hagerup. 1,00. *1,25. 

— Doiia Carmen. En Nat i Spanien. 3. Opl. (146 S.). 

07. Hagerup. 2,50. *4,00. Janssen, Børge, Lille Prius Frederik o. a. Børnehistorier. 
M. Tegn. af danske Kunstnere. 3. Opl. (80 S.). [1. 
Opl. 07]. 07. Chr. Erichsen. 1,00. *1,25. 

— Christine af Danmark. 4. Oplag. (266 S.). [1. Opl. 
08]. 08. Hagerup. 4,50. *6,00. 

— Den døde 0. Et sælsomt Sagn fra Kong Volmers 
Dage. M. Tegn. af K. Hansen Reistrup. 3. Oplag. 
(302 S.). [1. Opl. 08]. 08. Chr. Erichsen. 2,75. 
*3,25. 

— Madonnas Vilje. En Florentinernovelle om Pest og 
Kærlighed. (144 S.). 08. Hagerup. 2,75. *4,25. 

Jantzen, H. A., se: Vejviser f. Gjentofte-Ordrup. 
01—08. 

Jantzen, Johs., Om en Revision af de nordiske Sølove. 
(Det 5te nord. Søfartsmøde). (14 S.). 03. Ikke i — Lærebog i Søret. Til Br. v. Navigationsskolerne. M. 
1 Bilag. (212 S.). 08. Gad. *2,75. 

Jantzen, Marius, Under Administration. Studier og Bil- 
leder af Øbo-Kultur. (230 S.). (Kria.). 08.^ Alb. 
Bayer. 3,00. 

Jantzen, Thai, Af Thorn. Bartholins »anatomiske Histo- 
rier«. Foredrag. (Særtr. af »Bibi. f. Læger«). (48 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

Jargon, se: Med Sod og Kalk. 01. 

Jarl, C. F., Elektromagnetisk Malmseparation. M. Illustr. 
(Teknisk og hygiejnisk Kongres). (12 S.). 04. Ikke 
i Bogh. 

JåtvarSur frændi. Småsaga frå Khafnarlifinu. pj'tt hefur 
B. G. B. (14 S.). Reykjavik. 05. B. Gabriel. 0,25. 

Ibald, London 1908. Anvisning paa et 5 Dages Ophold i 
London for 110 Kr. (16 S.). 08. »Politiken« s Eksped. 

0. 50. 

Iboen, Guds Hellig Aands. Foredrag. Oversat af W. Ox- 

holin. (20 S.). 02. Ikke i Bogh. 
Ibsen, Aage, Hans Lvkkes Æventyr. Roman. (298 S.). 

01. Gyldendal. 4,00. 

— Verdens Ende. En Fortælling. (202 S.). 03. Gyl- 
dendal. 3,00. 

— Harriet Mørch. Roman. (198 S.). 05. Schønberg. 
3,00. *4,50. 

— Ellen. En Fortælliug om Købmandskab og Kærlig- 
hed. (144 S.). 06. Schønberg. 2,50. 

— Fjældgænger. Grønlandsk Novelle. (192 S.). OS. 
Schønberg. 3,00. 

Ibsen, Fr., (I) Hær og Søforsvar — ikke Fæstning. For- 
slag til en Hærlov. M. 1 Kort. (84 S.). 04. Gvldeu- 
dal. 1,25. 

Ibsen, Fr., (II) Die Entwicklung der Sehweinezucht iu 
Danemark. (12 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Ibsen, Henrik, Pjetur Gautur. Leikrit i ljoftum. Einar 
Benediktsson hefur islenskad. (318 S.). (Trykt i 30 
Eks.). Revkjavik. 01. Oversætteren. 100,00. 

— Digte." 8. Udg. (216 S.). 02. Gvldendal. 3.00. 
*4,50. 

— Samlede Værker. Folkeudgave. X. (Supplementbind'). 
(596 S.). [I— X. 98—02. 33,75. *58,75]. 02. Gyl- 
dendal. 3,75. *6,25. 

— Kongs-Emnerne. Hist. Skuespil i 5 Akter. 10. Udg. 
(220 S.). 03. Gyldendal. 2.75. *4,00. 

— Breve, udg. m. indledn. og Oplysninger af H. Koht og 
J. Elias. I. 1849—73. (336 S.). 5,00. — II. 1874— 
1900. (278 S.). 4,50. 04. Gyldendal. 9,50. [Sær- 
udgave 18,00]. 

— Hærmændene paa Helgoland. Skuespil i 4 Akter. 9. 
Opl. (116 S.). 04. Gvldendal. 1.75. *3.00. 

— Kæmpehøjen, dramatisk Digtning i 1 Akt. og Olaf 
Liljekrans, Skuespil i 3 Akter. (196 S.). 04. Gyl- 
dendal. 3.00. 

— Brand. Et dramatisk Digt. 16. Opl. (262 S.). 05. 
Gyldendal. 3,00. *4.50. 

— Kejser og Galilæer. Et verdensliist. Skuespil. 5. Opl. 
(464 S.). 05. Gyldendal. 6,00. *7,75. HENRIK IBSEN — C. 0. JENSEN 129 Ibsen, Henrik, Peer Gvnt. Et dramatisk Digt. 13. Opl. 
(244 S.). 06. Gyldendal. 3,00. *4,50. 

— Samlede Værker. Mindeudgave. M. 5 Portræter. 
I_V. (448 + 414 + 484 + 390 + 456 S.). (Kria.). 
06—07. Gyldendal. 15,00. *22,50. *28,75. 

— episke Brand. Udg. efter Originalmanuskripterne af 
Karl Larsen. 2. Oplag. (276 S.). [1. -Opl. 07]. 07. 
Gyldendal. 5,00. 

— De unges Forbund. Lystspil i 5 Akter. 7. Oplag. (230 
S.). 08. Gyldendal. 2,75. *4,00. 

— En Folkefiende. Skuespil i 5 Akter. 3. (Titel) Oplag. 
(190 S.). 08. Gyldendal. 2,75. *4,00. 

— Terje Vigen. Tegninger af Ckr. Krolig. 7. Opl. (80 
S.). 4. 08. Gyldendal. 1,00. *2,25. 

— To Skuespil. Kongs-Emnerne, Gildet på Solhaug. (Af 
»Gyldendals Bibi.«). (336 S.). 08. Gyldendal. 1,00. 
*1,50. *1,90. 

— Udvalgte Digte. (138 S.). 08. Gyldendal. *3,00. 
Idé, en fix, eller »Vær saa artig, Hr. Møller«. Lystspil 

i 1 Akt [af Will. Bloch og Nic. Bøgh]. 4. Opl'. (64 
S.). 05. V. Pio. 1,00. 

Idræt. Dansk Sportstidende. Redakt. V. Riegels. 7. Aarg. 
4. 01. Bagge. 2,50. (Halvaarl.). 

Idræts-Blad, dansk. Udg. af Dansk Idræts-Forbund. Redig. 
af V. Riegels. 4. — 11. Aarg. 4. 01 — 08. Udgiveren. 
1,50. (Kvartl.). 

Idrætsblad, K. F. U. M's. Redig. af J. L. Jensen (og C. 
Whitta-Jørgensen). 4. Aarg. (se Nyt, sidste, fra K. F. 
U. M.s Idrætsklub). 07. For Medlemmer. 

Idrætsbladet, Organ for Dansk Idræts-Forbund og de un- 
der dette staaende Organisationer. 1. — 3. Aarg. 4. 
Aarhus. 02—04. Forbundet. 0,62. (Kvartl.). 

Idrætsbogen. Populære Vejledninger, udarbejdede af Fag- 
mænd. Under Redaktion af A. C. Meyer. I— II. 08—09. 
Chr. Erichsen. *20,00. 

Idræts-Forbund, dansk. Amatørbestemmelser, Amatør- 
reglement etc. (Særtr. af »Idrætten«)- (38 S.). 06. 
(Tillge). 0,50. 

Idræts-Vejledninger, Dansk Idræts-Forbunds. Nr. 1. 
Krøll, C. E., Vejledning i Køllesving. 02. 0,75. — 
2. Vejledning i Barreøvelser. 04. 0,75. 02 — 04. 
(Nr. 1. Tillge). (Aage Hass). 1,50. 

Idrætten. Off. Organ for Dansk Idræts-Forbund. Redakt. 
Magn. Højer. 1. — 4. Aarg. 4. 05 — 08. Udgiveren. 1,00. 
(Kvartl.). 

Jean-Jean (Jobs. Hansen), Hareskov og Hareskovpavil- 
lonen. M. Illustr. (20 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Jeg er med Eder. Af x— m. ("W. Oxholm). (40 S.). 02. 
Ikke i Bogh. 

Jeg gratulerer. En Samling af Gratulatiousvers. (32 S.). 

04. M. Pedersen. 0,30. 

Jeg skal nok naa hjem først. (4 S.). 06. Ikke i Bogh. 
. Jeg skal nok være der!« En sand Historie. (20 S.). 

07. Kvindel. Miss. Arbejdere. 0,12. 
Jennings, F. C, Satan. Hans Person, Virksomhed og 

Sted. 3 Foredrag. Oversat af M. Moltke. (32 S.). 03. 

Oversætteren (Bredgade 70). 0,50. 
Jensens, Mad., Koge- og Syltebog for større og mindre 

Husholdninger. 4. Opl. (336 S.). [1. Opl. 02]. Aar- 
hus. 06. P. Jensen, Aarhus. 3,00. 
Jensen, A., (I) se: Aarhus. 03—06. 
Jensen, A., (II) Løgismose i det 17. og 18. Aarhnndrede. 

(54 S.). Odense. 08. (R. Hansen). 0,75. 
Jensen, A. P., se: Fra andre Egne. 04. 
Jensen, Adam, og H. V. Rasmussen, Bladforcningernes 

Mønsterregnskab. Fol. Korsør. 05. Ikke i Bogh. 
Jensen, Adolf, For Kateder og Tribune. Fortællinger til 

Foredrag og Oplæsning. 2. Opl. (128 S.). 02. J. Erslev. 

1,50. *2,00. 

Jensen, Adolf Sever., Om fish-otolitha in the bottom- 
deposits of the sea. I. Otoliths of the Gadus-species 
deposited in the polar deep. M. Illustr. (14 S.). 4. 

05. (Reitzel). 0,50. Jensen, Adolf Severin, En Mideplage i vore Boliger. 
Foredrag. (Særtr. af »Archiv f. Pharmaci og Chemi«). 
(46 S.). 08. (Hagerup). 1,00. 

— De nordeuropæisk-grønlandske Lycodinæ. 04; se: 
Ingolf-Expedition, den danske. 2. Bind. Nr. 4. 

Jensen, And., se: Bondesen, P. C. B. 06. 

Jensen, Andr., Bedstemoder skal have rigtig Jul. Ved 

Aaret 1814. (68 S.). Kolding. 02. (J. Møller, Kal- 

lundborg). 0,80. • 
Jensen, Anker, Indfødt og fremmed i modersmålet. (74 

S.). 02. Klein. (1,25). 0,65. 

— Dansk Lydlære i Mellemskolen. (12 S.). (Skoleprogr.). 
08. Ikke i Bogh. 

Jensen, Annette, Pressens Udvikling. En Røst fra Kvin- 
derne. (22 S.). Helsingør. 02. Jens Møller. 0,40. 

— Knytning, Filering og Gimpning. (16 S.). 06. For- 
fatterinden (Korsgade 50). 0,50. 

— Navnesyning, Jernbanesyning, Klostersyning, Posse- 
ment og Knipling. M. originale Mønstre. (16 S.). 06. 
Forfatterinden. 0,50. 

— Hedebosyning, Fladsyning, engelsk og fransk Broderi 
etc. Udførlig Vejledn. og mange originale Mønstre. 
(16 S.). 07. Forfatterinden. 0,50. 

— Plydssyning, Hulsømme, Tylarbejder, Hardangersy- 
ning etc. Udførlig Vejledn. og mange originale Møn- 
stre. (16 S.). 07. Forfatterinden. 0,50. 

— Edvard Brandes og Alberti. Dansk Politik set fra et 
kvindeligt Synspunkt. (16 S.). 08. Forfatterinden. 
0,25. 

— Orkis. Nyt i Haandarbejde. Udførlig Vejledn. og 
mange originale Mønstre. 3. Oplag. (16 S.). [1. Opl. 
06]. 08. Forfatterinden. 0,50. 

— Tillæg til Haandarbejdsbogen. Originale Mønstre i 
Orkis, Filering, hæklet Hedebo m. m. m. (16 S.). 08. 
Forfatterinden. 0,50. 

— se: Skandale, den store. 08. 

Jensen, Anton M., Den ny Reformation. Foredrag. Trykt 
s. Mskpt. (16 S.). Hjørring. 01. (C. Beck). 0,25. 

— Kristendom for mig. Tolv Hverdagsprædikener. 4. 
Oplag. (88 S.). [1. Opl. 01]. V. Pio. 1,00. 

— Maa Kristendom blive forkyndt for »Fattig Per Erik- 
sen«. Foredrag. (Nutids-Betragtninger. Nr. 2). (16 
S.). 01. Theo. Berg. 0,10. 

— Tillæg til Salmebogen for frisindede Kristne. (112 
S.). 01. Corneliussen. 1,00. 

2. Tillæg. (64 S.). Aarhus. 06. Alb. Bayer. 0,50. 

— Gud er Kærlighed. En Prædiken. Trykt s. Mskpt. 
(8 S.). Aarhus. 02. Ikke i Bogh. 

— Gør dit Liv lyst. Et Foredrag. (16 S.). Stege. 02. 
Ikke i Bogh. 

— Harboøre Historier. Ti Hverdagsprædikener. (100 S.). 

02. V. Pio. 1,00. 

— Hvad kan jeg være bekendt at tro? (144 S.). Hjør- 
ring. 02. (V. Madsen, Aalborg). 1,50. 

— Er Livsgaaden løst? Et Svar. (172 S.). 04. V. Pio. - 
2,00. 

Jensen, Antoni, se: Salmer til Skolebrug. 05. 

Jensen, C, Verdens Historie f. Aftenskolen. I. Tiden 
før Kristus. (82 S.). 03. 1,25. — II. Tiden efter 
Kristus. (230 S.). 04. 2,25. Herning. 03—04. 
J. Jacobsen, Herning. 3,50. 

Jensen, C. E., se: Karikatur-Album. I— H. 04—07. 

Jensen, C. E., og F. Borgbjerg, Socialdemokratiets Aar- 
1 1 u u < 1 1 < ■*!<«. ArlicjiliM'licvæjjvlsens Historie fra den fran- 
ske Revolution 1789 til vore Dage. Med originale 
Billeder, historiske Illustrationer, Portrætter, Doku- 
menter og Fotografier. I— II. (340 + 224 + 352 
+ 604 + 40 S.). 4. 01—04. A. Christiansen. 
*30,00. 

Jensen, C. Govertz, Jægere. Skitser. (224 S.). Odense. 

03. (Milo 3,00). Th. Johansen. 1,00. 

Jensen, C. 0., Fortegnelse over Gader i Provinsbyerne, 
se: Hansen, Knud. 02. 

17 130 CARL JENSEN— J. P. JENSEN. (Jensen, Carl), (1) Dansk Sparemærkekasse. En Oversigt 
i Anl. af Kassens 25 Aars Jubilæum d. 1. Dec. 1906. 
(30 S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

Jensen, Carl, (II) Min Ungdoms Sange. Digte. (62 S.). 
Lemvig. 06. Forf. (Realskolen i Glostrup). 1,25. 

Jensen, Carl 0., Forelæsninger over Mælk og Mælkekon- 
trol. Med 21 Afbildn. (214 S.). 03. Gyldendal. 
3,00. 

— Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos 
sunde Svin, se: Beretning, 52de, fra den kgl. Veteri- 
nær- og Landbohøjskoles Laboratorium. 02. 

— Transportable Rottesarcomer, se: Beretning om d. alm. 
danske Lægeforenings Cancerkomité. 07. 

Jensen, Charles, Paa Valsen. Virkeligheds-Skildringer 
fra Landevejen. (146 S.). Aarhus. 07. Alb. Bayer. 
2,00. 

— Gnister. Tretten humorist. Fortællinger til Oplæsning. 
(106 S.). Aarhus. 08. Alb. Bayer. 1,00. 

Jensen, Chr., (I) og Holten Lutzhøft, Det danske Samfund. 
I. Dansk Samfundshistorie. (72 S.). *1,25. — II. Dansk 
Samfundslære. (58 S.). *1,00. [Realklassens Sam- 
fundslære (= Det danske Samfund. II). 05. *1,00]. 
(Odense). 05. Gjellerup. *2,25. 

Folkeskolens Samfundslære. (48 S.). 08. Gjelle- 
rup. *0,65. 

— og Th. Sundorph, Lille Naturlære. (110 S.). 08. 
(Schubothe). Gyldendal. *1,25. 

Jensen, Chr., (II) Tuberkulosestationer. Indberetn. til 
Nationalforeningens Forretningsudvalg. (20 S.). 07. 
Ikke i Bogh. 

Jensen, Chr. Axel, Ribe Raadhussamling. Fortegnelse 
over de udstillede Genstande. (16 S.). Ribe. 02. 
Ikke i Bogh. 

— Fattiggaarden i Helsingør. Herluf Trolles og Birgitte 
Gøjes Skolegaard. (Særtr. af »Berl. Tidende«). (12 
S.). 06. Ikke i Bogh. 

— Københavnske Bygninger ikke tidligere maalte, men 
fortjente dertil. Udarb. f. Foreningen af 3. Dec. 1892. 
(12 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Jensen, E., og H. Schumacher, Sterillofter. M. 20 Tav- 
ler. (6 S.). Fol. 04. Ikke i Bogh. 

Jensen, Elias P., Tabel for Udregning af Flødeenheder. 
(8 S.). Fol. Odense. 08. Ud., Vejle Mejeri pr. Alle- 
sted St. 

Jensen, Erik, se: Sorø Amts Vejviser. 1904 — 06. 

— se: Frederiksborg Amts Vejviser. 05. 

— se: Ribe Amts Vejviser. 06. 

— se: Vejviser f. Aalborg Amt. 07. 

— se: Vejviser f. Randers Amt. 07. 

— se: Vejviser f. Skanderborg Amt. 07. 

Jensen, Eva, Husmoderen i By og paa Land. En fuld- 
stændig Kogebog. (16 S.). (Ufuldendt). 07. 

— Haandbog for Hjemmet. (208 S.). 08. Papirkom- 
pagniet. 08. *0,75. 

Jensen, F., Dyrerigets Naturhistorie. 2. Udg., se: Han- 
sen, H. 02. 

— Ny Naturhistorie. 3. Opl., se: Damgaard, H. Han- 
sen. 07. 

Jensen, F. C, Uddrag af Bygnings- og Brandpolitilovgiv- 
ning m. m. (164 S.). (Aarhus). 05. (Gad). 2,00. 

Jensen, Ferd., Guds kærlige og faderlige Vilje. Afskeds- 
prædiken i Trinitatis Kirke d. 24. Nov. 1901. (16 S.). 
01. Klein. (0,40). 0,20. 

Jensen, Fr., (I) Aritmetik for Haandværkerskolens Ele- 
ver. (26 S.). Stege. 02. Ikke i Bogh. 

Jensen, Fr., (II) Fiskeopdræt som Bierhverv i Landbru- 
get. 2. Opl. (56 S.). [1. Opl. 04]. Vejen. 04. E. 
Carlsen. 1,00. 

— Ferskvandsfiskeriet i Landbruget, med flere Illustr. 
(72 S.). (Vejen). 05. Forf., Varde. 1,00. 

— Regnbuelaksen som Ferskvandslaks i Danmark og 
Norge. (32 S.). (Odense). 06. Forfatteren, Varde. 
1,00. Jensen, Friis, Landsbyens Børn. 3 BørnefortæU. M. 
Illustr. af P. Steffensen. (80 S.). 04. (Alex. Brandt). 
Lybecker. 1,00. *1,25. 

— Landsby Historier. Fortællinger for Børn. M. Ori- 
ginalillu'str. af P. Steffensen. (106 S.). (Nykøbing F.). 

06. E. Jespersen. *1,00. 

Jensen, Gustav, Kristin fræ5i, ågrip. IslenzskaS hefir 

Haraldur Nielsson. (144 S.). Reykjavik. 04. »Isa- 

fold«s Bogtrykkeri. 1,50. 
Jensen, H., (I) Den jydske Smed. (94 S.). Esbjerg. 02. 

Dalsgaard Olsen. 1,25. 
Jensen, H., (II) Anvisninger til Lettelser ved Udførelse 

af almindelige Regneoperationer. (32 S.). 06. Rom. 

0,50. 

— Hjælpebog ved Regneundervisningen. (72 S.). 07. 
(Schubothe). Gyldendal. *1,25. 

— Facitliste til Hjælpebog ved Regneundervisningen. (36 
S.). 07. (Schubothe). Gyldendal. 0,50. 

Jensen, H. P., (I) Middel mod Blodforgiftning. (4 S.). 
Vejle. 04. Forfatteren. 

— Vandets og Bades Betydning og Virkning paa Men- 
neskelegemet. (16 S.). Vejle. 04. Forfatteren. 

Jensen, H. P., (II) Selskabet Arbejdernes Forsamlings- 
bygning i Nykøbing F. 1S97— 1907. (16 S.). Nykø- 
bing F. 07. Ikke i Bogh. 

Jensen, Harald, (I) Alexander Mackay. En Levnedsteg- 
ning. (48 S.). 05. K. Foren. f. i. Miss. 0,40. 

— Hudson Taylor, hans Ungdom og Manddom. (32 S.). 
05. K. Foren. f. i. Miss. 0,20. 

— John Eliot. Indianernes Apostel. (16 S.). 05. K. 
Foren. f. i. Miss. 0,15. 

— og H. J. F. C. Matthiesen, Aabne Døre. Indtrvk fra 
Wales og Kristiania. M. Illustr. (60 S.). 05. (Lohse, 
Varde). 0,50. 

Jensen, Harald, (II) Om Fattigplejen. Foredrag ved d. 

socialdemokr. kommunale Møde Juli 1908. Trvkt s. 

Mskpt. (16 S.). Aarhus. 08. Ikke i Bogh. 
Jensen, Henning, Bernska og æska Jesu. E>ytt hefur 

Vilhj. Jonsson. (164 S.). Reykjavik. 01. Sigt Ey- 

mundsson. 1,00. 
Jensen, Herman, (I) Med skarpe Patroner. (162 S.). 06. 

E. Jespersen. 2,50. 

— Krydsede Klinger. Roman. (192 S.). 07. E. Jes- 
persen. 2,50. 

Jensen, Herman, (II) Tanker om Kastevæsenet ud fra 
Aandslivet i Indien. M. 1 Kort. (144 S.). 07. Be- 
thesda. 1,00. 

Jensen, J., (I) se: Oversigt over Fagforeningsbevægel- 

sen 1871—1900. 01. 
Jensen, J., (II) Udsigterne for den svære Hesteavl. Et 

Foredrag. (8 S.). Odense. 03. Ikke i Bogh. 

— se: Stambog, de samv. danske Landboforeningers. 
Jensen, J., (III) Ejere og Brugere af Jyderup Bys gamle 

Købmandsforretning. (4 S.). Holbæk. 08. Ikke i Bogh. 
Jensen, J. Fr., Vort Legeme og dets Sundhed. M. Illustr. 
(48 S.). Odense. 04. Milo. *1.50. 

— se tillige: Hving, J. Fr. 

Jensen, J. K., Plantesygdomslære t. Br. v. Uudervifii. 

paa Landbrugsskolen. (62 S.). Haslev. 05. Forf. 

(Landbrugsskolen i Haslev). *0.50. 
Jensen, J. M., Et Vendelbomåls Lvd- og Formlære. Udg. 

af M. Kristensen. 4. H. (64 S.). 01. (Schubothe\ 

Akad. Boghandel. 2,00. 
Jensen, J. N. L., se: Postadressebog f. Viborg. 06. 
Jensen, J. P., Regnebog for Afteuskoler. (30 S.). 01. 

Hagerup. *0,50. 

— Facitliste. (8 S.). 01. Hagerup. 0.25. 

— Drenge til Søs. Fortællinger for Bom. M. Original- 
illustr. af P. Steffensen. (104 S.). (Nykøbing F.). 

07. E. Jespersen. *1.00. 

— En Lysttur o. a. Fortællinger for Bern. M. Original- 
illustr. af P. Steffensen. (56 S.). (Nykøbing F.). 07. 
E. Jespersen. *0,50. J. P. JENSEN — N. M. JENSEN. 131 Jensen, J. P., Kapsejladsen o. a. Fortællinger for Børn. 
M. Originalillustr. af P. Steffensen. (52 S.). (Ny- 
købing F.). 07. E. Jespersen. *0,50. 

— Den lille Læsebog for Hjem og Skole. 2. Opl. (56 S.). 
[1. Opl. 06]. Nykøbing F. 08. Forf. (Thoreby østre 
Skole pr. Nykøbing F.). 0,35. 

Jensen, J. H., og 0. Knuthsen, Postadressebog f. Holstebro 
Postdistrikt. (68 S.). Holstebro. 04. Ikke i Bogli. 

Jensen, J. S., se: Vareleksikon f. Papirhandel. 07 — 08. 

Jensen, J. S. Crone, Oscar II. M. 1 Portr. (70 S.). 
Næstved. 08. Hinding. 1,50. 

(Jensen, Jens), (I) En Del af Jens Jensens Levneds- 
beskrivelse fra hans 9. til hans 49. Aar. (Født d. 1. 
Marts 1854). (14 S.). Hjoring. 03. Ikke i Bogh. 

Jensen, Jens (II) Stemningsfulde Sange og Digte. (48 
S.). Aarhus. 06. Forlagsforretn. »Stjernen«. 0,30. 

Jensen, Jens A. D., Nautiske Tabeller. (170 S.). 02. 
Gad. *4,00. 

— Lærebog i Navigation. M. Illustr. 1. Afdeling. (296 S.). 

— 2. Afd. (108 S.). 03—04. Gad. *7,50. 

— Korti. Navigationslære m. Tabeller f. Fiske- og Sætte- 
skippere. (228 S.). 08. Gad. *5,00. 

— se: Søfartslove, danske. 2. Udg. 08. 

Jensen, Jens Kusk, Haandbog i praktisk Sømandsskab. 

2. udvidede og omarb. Udg. M. 6 Tavler. (360 S.). 4. 

[1. Udg. 01]. 07. Forfatteren. 5,00. *6,00. 
Jensen, Jens Laur., Meddelelser til D'Hrr. Medlemmer af 

Trifoliums Bestvrelsesraad og Repræsentantskab. (16 

S.). 01. Ikke i' Bogh. 

— Bejsningsspørgsmaalet. (40 S.). 03. Bureau »Ceres«. 
0,50. 

— Betningsfrågan. (36 S.). 03. Bureau »Ceres«. 0,50. 

— Forkultur i Sæddyngen som vegetativ Kraftkilde. 
(Optryk af »Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl«). (22 
S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Vorkultur im Saathaufen als vegetative Kraftquelle. 
Aus der »Tidsskr. f. Laudbrugets Planteavl« iibersetzt. 
(20 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Jensen, Jens Peder, se: Jensen, Rasmus. 

Jensen, Jess, Hovedpunkterne ved Opvarmeteknikkeus 
hidtidige og fremtidige Udvikling. (Teknisk og hy- 
giejnisk Kongres). (12 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Kakkelovnen. (Særtr. af »Maanedsskr. f. Sundbeds- 
pleje«). M. Illustr. (32 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Jensen, Johs. V., Den gotiske Renaissance. (192 S.). 01. 
Gyldendal. 3,00. 

— Vinteren. (114 S.). (Kongens Fald. [Foraarets Død. 

— Den store Sommer. — Vinteren]. 6,50). 01. Gyl- 
dendal. 2,00. 

— Madame d'Ora. (310 S.). 04. Gyldendal. 4,75. 

— Nye Himmerlands Historier. (236 S.). 04. Gyldendal. 
3,50. 

— Skovene. (200 S.). 04. Gyldendal. 3,00. 

— Hjulet. (356 S.). 05. Gyldendal. 5,50. 

— Tordenkalveri. (Særtr. af »Himmerlandshistorier«). 
M. Portr. (16 S.). 05. Ikke i Bogh. 

— Digte. (100 S.). 06. Gyldendal. 2,00. 

— Himmerlandshistorier. I— II. (204 + 238 S.). 06. 
Gyldendal. 4,50. 

— Den nye Verden. Til international Belysning af nor- 
disk Bondekultur. M. 12 Portr. (260 S.). 07. Gyl- 
dendal. 4,50. 

— Myter og Jagter. (184 S.) . 07. Gyldendal. 3,00. 

— Singaporenoveller. (150 S.). 07. Gyldendal. 2,50. 

— Nye Myter. (102 S.). 08. Gyldendal. 1,75. 

— Bræen. Myter om Istiden og det første Menneske. 
4. Oplag. (300 S.). [1. Opl. 08]. 09. Gyldendal. 4,75. 
•6,50. 

Jensen, Jørgen, Om Pneumokokperitonitis. (208 S.). 02. 

(Thaning & Appel). 4,00. 
Jensen, K. M., Kvasgbrugets Udvikling i Holbæk 

Amt, se: Jensen, Rich. 03. 
Jensen, K. P., se: Tyren skal gribes ved Hornene! 04. Jensen, Frk., [Karen], (I) Five o'clock tea. (60 S.). 02. 
Gyldendal. 1,00. 

— Opskrifter paa Maizena Retter. (14 S.). 02. Ikke i 
Bogh. 

— Hvad skal vi ha' til Middag? 3. Opl. (120 S.). [1. 
Opl. 03]. 04. Gyldendal. 1,50. 

— Husholdniugsbog. M. Bilag. 2. Opl. (78 S.). 4. [1. 
Opl. 04]. 05. Gyldendal. *1,00. 

— Grønt- og Frugt-Retter. 2. Oplag. (92 S.). [1. Opl. 
06]. 06. Gyldendal. 1,00. *1,65. 

— Opskrifter paa forskellige Retter, tilberedte af 
Slagteriprodukter. (16 S.). 07. Valby Svineslagteri. 
Gratis. 

— Finesser. (56 S.). 08. Gyldendal. 2,00. 

— Opskrifter paa Tilberedning af Avena Gryn. (16 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

— Kogebog. 16. Oplag. (350 S.). [1. Opl. 01]. 09. 
Gyldendal. 3,00. *4,50. 

— Syltebog. 11. Oplag. (108 S.). [1. Opl. 02]. 09. 
Gyldendal. 1,00. *1,65. 

Jensen, Karen, (II) se: Rigsdagstidende, den lille. 
08. 

Jensen, Karl Fr., Hvorledes han blev Afholdsmand. En 
Afholdsfortælling. 3. Opl. (18 S.). 03. Forf., Brøn- 
derslev. 0,25. 

— se tillige: Klinte, Karl. 

Jensen, L., (I) En Bondeforlovelse. Landsbykomedie med 
Sange i 1 Akt. ■ — Sparekassebogen. Landsbykomedie 
med Sange i 1 Akt. (44 + 34 S.). Svendborg. 01. 
Svendborg Accidenstrykkeri. 2,00. 

Jensen, L., (II) Postadressebog for Slagelse og Omegn. 
(42 S.). Slagelse. 05. Vilh. Jensen. 0,50. 

Jensen, L. Evald, Sandjords-Agerbrug. (16 S.). Struer. 
06. Forf. (Tommerup Højskole). 0,15. 

— Teorien i Landbruget. Foredrag. (Særtr. af »Fra 
Højskolen«). (16 S.). Struer. 07. (K. Foren. f. i. 
Miss.). 0,25. 

Jensen, Lars, Kamp og Sejr. Skuespil i 3 Akter. (116 

S.). Odense. 07. Milo. 1,00. 
[Jensen, Laur., og A. Dahlquist], Historiske Meddelelser 

om den typografiske Trykkerforening. M. 3 Portr. 

(166 S.). 01. Ikke i Bogh. 
Jensen, Lorens Chr., Mennesket og Menneskelivet. (136 

S.). Aarhus. 06. (Schønberg). 2,00. 
Jensen, M., se: Lomme-Regnskabsbog f. Landmænd. 

04. 

Jensen, M. E., Statsfunktionærerne! Lenningstanker. (28 

S.). 07. (Schønberg). 0,35. 
Jensen, Mads, Plantens Ernæring. M. Forord af H. 

Branth. (40 S.). 04. Prior. 0,75. (50 Ekspl. 30,00; 

200 Ekspl. 100,00). 
Jensen, Margrethe Lønborg, Ordbilledmetoden. (8 S.). 07. 

Gyldendal. 0,25. 

— Lvdskriftsblade til »Min første Bog«. (27 Blade). 08. 
Gyldendal. 0,50. 

— og Louis Moe, Min første Bog. For de mindste i 
Skolen. M. 3 Bilag. (104 S.). 07. Gyldendal. *1,50. 

Jensen, Marie, Køkkenurters Dyrkning, Opbevaring og 
Anvendelse. 2. genneins. Udg.' (46 S.). [1. Udg. 04]. 
Næstved. 05. Forf. (Lundegaard pr. Præstø). 0,50. 

— Den danske Haves Anvendelse i Husholdningen. (78 
S.). 06. Gyldendal. 1,25. 

Jensen, Marie Pernille, Lærerinde, f. 19. Febr. 1873, 
f 6. Sept. 1902. (8 S.). Odense. 02. Ikke i Bogh. 

Jensen, Morten, Julegrønt. (64 S.). (Kolding). 01. (Lehm. 
& Stage). 0,50. 

— Julegave for Børn. 2. ændr. Oplag. (112 S.). (Kol- 
ding). 05. Lehm. & Stage. 1,00. 

Jensen, N. J., Simon Peder. (24 S.). Aarhus. 03. (Jyd- 
ske Forlag). Gyldendal. 0,40. 

Jensen, N. M., Fortegnelse over Bogsamlingen paa det 
kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia. (80 S.). Ny- 
borg. 06. Ikke i Bogh. i:;-.' N. P. JENSEN— VILH. JENSEN. Jensen, N. P., (I) Dansk Landbrug ved Overgangen til 
det 20. Aarh. I. (176 S.). — II. Tabeller. (180 S.). 
02. Gyldendal. 12,00. 

— Dansk Skotøjarbejdcr-Forbund. Statistik over Løn- og 
Arbejdsforhold 1901. (130 S.). (Aarhus). 02. (Rø- 
mersgade 22). Ikke i Bogh. 

— Beskatningsspørgsmaalet. (16 S.). 03. (J. Erslev). 
0,20. 

— Skattereformen af 1903. (90 S.). 03. Gyldendal. 
1,50. 

— Henry Georges Theori. (16 S.). 05. (J. Erslev). 
0,20. 

Jensen, N. P., (II) De kvælstofsamlende Planter. (Land- 
økonom. Smaaskrifter. Nr. 1). (Særtr. af »Husmands- 
bladet«). (48 S.). 05. Forf. (Vonge pr. Tørring). 

0. 50. 

— Rationel Pilekultur. En kortf. Vejledning. (Landøko- 
nom. Smaaskrifter. Nr. 2). (24 S.). Vejle. 06. (Forf. 
(Vonge pr. Tørring). 0,50. 

— Rationelt Havebrug. 2. Oplag. (Landøkonom. Smaa- 
skrifter. Nr. 3). (48 S.). [1. Opl. 08]. (Struer). 09. 
Alb. Bayer. 0,75. 

Jensen, Niels Peter, Det kgl. kjøbenhavuske Skydesel- 
skab og danske Broderskabs Historie. (218 S.). 4. 

01. Ikke i Bogh. 

— Dragon Niels Kjeldsen. (Aftr. af »Berl. Tid.«). (54 
S.). 02. (Gyldendal). 0,50. 

— Dragon Niels Kjeldsen. Svar til Prof. Kr. Erslev. (64 
S.). 03. (Tryde). 1,00. 

— Medlemmerne i Hellig Trefoldigheds Laug udi det 
danske Kompagni eller Det kgl. kbhv.ske Skydesel- 
skab og danske Broderskab 1447—1901. (266 S.). 4. 

04. Ikke i Bogh. 

— Napoleon I. (356 S.). 04. Gyldendal. 5,50. 

— Napoleons Felttog 1815. Waterloo. M. 3 Kort. (250 

5. ). 06. Gyldendal. 8,00. 

— Fædrelandet i Fare! Et Indlæg i Forsvarssagen. (36 
S.). Odense. 07. Milo. 0,65. 

— »Kan vi forsvare vort Land?« (30 S.). Odense. 08. 
Milo. 0,50. 

— Napoleons Felttog. 1813. M. 12 Kortbilag. (536 S.). 
08. (Tryde). 10,00. 

Jensen, 0., se: Vejviser for Lolland-Falsters Stift. 03. 
Jensen, Odin, Vor Ven Hunden. M. Illustr. (44 S.). 07. 

E. Jespersen. 0,50. 
Jensen, Ole Chr., (I) Et kristeligt Stridsvaaben mod de 

tre urene Aander. (8 S.). Frederikshavn. 06. Ikke i 

Bogh. 

Jensen, Ole Chr., (II) se: Viking, Sigurd. 

Jensen, Orla, Studier over de flygtige Syrer i Ost. (100 

S.). Bern. 04. (Gjellerup). ' 2,50. 
Jensen, Otto, Ved Afsløringen af Mindesmærket over 

Overlærer Kielsen paa Herlufsholms Kirkegaard d. 31. 

Okt. 1901. Tale. (6 S.). Næstved. 02. Ikke i Bogh. 

— se: Meddelelser om Herlovianeme. 1. — 5. H. 03 — 06. 
Jensen, P., Bemærkninger til Lovforslaget om Arbejde i 

Brød 0£ Kagebagerier samt Konditorier. (8 S.). Aar- 
hus. 05. Ikke i Bogh. 
Jensen, P. E., Gavnø Kloster og Herregaard 1402—1902. 
Med 1 Billede. (592 S.). Næstved. 03. (Gyldendal). 
6,00. 

Jensen, P. J., se: Fortællinger f. Børn. 04. 

Jensen, P. Joh., Kirkeaaret, Kirken og dens hellige Hand- 
linger. En Ledetraad. (40 S.). Odense. 01. (Milo). 
0,50. 

— Læren om Kristi Nedfart til de døde. (276 S.). 03. 
(Gad). 4,00. 

— Til Forstaaelse og Bedømmelse af Kirkens og Unitar- 
ismens ulige Syn paa Kristi Person. Foredrag. (Særtr. 
af »Kirken og Hjemmet«). (32 S.). Odense. 06. 
Milo. 0,50. 

Jensen, P. Krogh, Geometriske Konstruktionsopgaver. 4. 
Udg. (80 S.). 03. Gad. 1,40. Jensen, P. Krogh, Aritmetik f. Folke- og Mellemskoler. 
2. forøg. Udg. (88 S.). 04. (Alex. Brandt). Lybecker. 
*1,25. 

Jensen, P. M. S., De helliges Konge. (28 S.). Aalborg. 
08. Ikke i Bogh. 

— Den gamle Kongevej. (14 S.). Aalborg. 08. Ikke i 
Bogh. 

— Kongen og haus Brud. (16 S.). Aalborg. 08. Ikke i 
Bogh. 

Jensen, Rasmus, og Jens Peder Jensen, Husmandens 
Regnskabsbog. (16 S.). Fol. Slagelse. 02. Udgiverne 
(Høng Højskole). 

Landbrugs-Regnskab. 3. Opl. (52 S.). Fol. Sla- 
gelse. 04. Udgiverne (Høug Højskole). 2,00. 

Jensen, Richard, og K. M. Jensen, Kvægbrugets Udvik- 
ling i Holbæk Amt. M. 1 Tavle. (124 S.). 03. De 
samv. Landboforeninger. 1,00. 

Jensen, S., Ole Høfding, Præst i Havdrup og Kirke Skens- 
ved fra 1694—1755. (36 S.). Køge. 01. (WUlerslev). 
0,50. 

[Jensen, Simon], Ved Alvilda Asmussens Baare i Maribo 
Kirke d. 21. Juli 1904. (4 S.). Maribo. 04. Ikke i 
Bogh. 

[ — ] Tale over Forpagter Jacob Petersen i Maribo Kirke 
d. 8. Aug. 1907. (4 S.). Maribo. 07. Ikke i Bogh. 

Jensen, Svend P., Pæ' Smeds Jawt-Krønnike fortold o 
jysk Boenmoel. (22 S.). (Aarhus). 06. Alb. Baver. 
0,35. 

Jensen, Theodor, Tolv folkelige Foredrag over Menneske- 
livet. (96 S.). Stege. 01. Forf. (Sprove v. Stege). 
1,00. 

— To Kammerater. Fortælling. (146 S.). Stege. 02. 
(Chr. Nielssen). 1,50. 

— 12 Foredrag om N. F. S. Grundtvig. 3. Opl. (160 S.). 
Stege. 04. (Chr. Nielssen). 1,50. 

— Kamp for Idealet. Fortælline:. (190 S.). Odense. 04. 
Milo. 2,00. 

— Bondevælde. Fortælling. (146 S.). Odeuse. 07. (An- 
delsbogtrykkeriet). 1,50. 

Jensen, Theodor V., se: Ingerslev, Fr., Dausk 

Sproglære. 2. Udg. 05. 
Jensen, Thit, To Søstre. Fortælling. (206 S.). 03. 

Salmonsen. 3,50. 

— Familien Storm. Fortælling. (328 S.). 04. Salmou- 
sen. 4,75. 

— Martyrium. Samfunds-Roman. (372 S.). 05. Gyl- 
dendal. 5,50. 

— Prins Nilaus af Danmark. Sagnfortælliug. (176 S.). 
07. Gyldendal. 3,00. 

— Ørkenvandring. Samfundsromau. (372 S.). 07. Gyl- 
dendal. 5,75. 

Jensen, Thyra, En lille Historie om de fire smaa Piger, 
deres Moder, Bedstemoder, Oldemoder, Tipoldemoder. 
Illustr. af Marie Hattiug. (64 S.). 4. 01. Hagerup. 

•1,50. 

— »Musen«. Virkelighedsbillede. (128 S.). 02. Hage- 
rup. 2,00. 

— Store Bror og lille mej. (64 S.). 4. 03. Hagerup. 

*1,50. 

— Blommestenen. Børnefortælling. Illustr. af Marie 
Hatting. (48 S.). 05. Hagerup. *1,50. 

— Dansk Jul. 2. Opl. (124 S.). [1. Opl. 07]. 07. 
Hagerup. 2,00. *3,50. 

Jensen, Torben, Deu gamle Dragon fra 4S. (108 S.). 01. 
Schønberg. 1,25. 

Jensen, Vald., Erindringshefte t. Br. v. Lærlingeunder- 
visningen i elementær Elektroteknik ved det tekn. Sel- 
skabs Skole i Kbh. (56 S.). 08. Det tekn. Selskabs 
Skole. 0,50. 

Jensen, Viggo, Foredrag (om Ouartz King Mining Co.. 

Arizona. U. S. A.). (16 S.). 08. Ikke i Bogh. 
Jensen, Vilh., og P. Petersen, Tavlebogen. Regnebog 

f. Folkeskolen. 3. Opl. Meterudg. I— III. (52 + 58 VILH. JENSEN — HANNIBAL JESPERSEN. 133 + 60 S.). 08. 0,60, 0,60, 0,65. — IV. (56 S.). 06. 
0,60. [1. Opl. 01]. 03—06. Gyldendal. 2,45. 

Jensen, Vilh., og P. Petersen, Facitliste til Tavle- 
bogen. Meterudg. I— III. (8 + 24 + 24 S.). 08. — 
IV. (16 S.). 06. 06—08. Gyldendal, å 0,25. 

Hovedregningsopgaver til Tavlebogen II — III. 2. 

Opl. Meterudgave, (å 24 S.). [1. Udg. 03]. 08. 
Gyldendal, å 0,30. 

Jensen, Wilh., Majas Slør. Roman. (»Aarhus Stifts- 
tidendens Feuill.). (432 S.). Aarhus. 04. Ikke i 
Bogh. 

Jensen, Vilh. P. H., Undersøgelser over patogen Gær. 
M. 3 Tavler. (128 S.). 03. Gyldendal. 4,00. 

— Smitte og Smitteveje. (16 S.). 05. (J. Erslev). 
0,20. 

— Bakterierne og deres Liv. 3. ændr. Opl. (16 S.). 

07. (J. Erslev). 0,20. 

— Tuberkulose. (12 S.). 08. (J. Erslev). 0,20. 

— Menneskets Legeme, se: Levison, F. 01. 

Jensen, Willum, Vejledn. til Rovdyrfangst. (16 S.). 

Silkeborg. 04. Forfatteren. 1,00. 
Jensen Egeberg, J. J., Stereometriske Tegneopgaver f. 

Eleverne i det tekn. Selskabs Skole. Trvkt s. Mskpt. 

(58 S.). 05. Tekn. Selskabs Skole. 0,25. 

— Geometriske Tegneopgaver t. Br. f. Eleverne i det 
tekn. Selskabs Skole. Trvkt s. Mskpt. (36 S.). 06. 
(P. Michelsen). 0,25. 

Jensen-Haarup, A. C, Jordlopperne. (Særtr. af »Tidsskr. 
f. Landøkonomi«). (18 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Den første Undervisning i Dyrenes Naturhistorie. (48 
S.). (Silkeborg). 04. (Lehm. & Stage). 0,65. 

— I Sydamerika. Skildringer fra det vestlige Argen- 
tina. M. 1 Kort og 41 Bill. (Folkelæsning. Nr. 271). 
(128 S.). 06. (Gad). *1,25. 

— se: Flora og Fauna. 01 — 08. 

Jensen-Strellev, K., Dansk Læsebog f. Skolen og Hjem- 
met. 1. Del. For Folkeskolens Mellemklasse. 3. 
ændr. Udg. (218 S.). 02. J. Erslev. *1,40. 

— se: Sangbog, ny. 01. 

Jenser, Pigernes. Musik og Tekst. M. Illnstr. (8 S.). 

4. 08. L. Eiby. 0,111. 

J e n s o n, A., se: Smiths, Joseph, Levnetsløb. 2. Udg. 
04. 

Jenssen, Harald, Hvorledes skal jeg køre. Kortf. Vej- 
ledning. M. Ulustr. (64 S.). 08. Hagerup. 1,00. 
*1,50. 

Jenssen, J., Lærebog i Frugttrædyrkning og Plante- 
skoledrift. M. 46 Afbildn. (166 S.). 02. Gyldendal. 
2,00. 

— Ordbog for Gartnere og Botanikere. 2. omarb. og 
forøg. Udg. (392 S.). 07. Gad. 7,00. *8,25. 

— Haven? Pasning Aaret rundt. 3. Opl. (64 S.). 08. 
Gad. »1,00. 

Jenssen-Tusch, H., Skandinaver i Congo. M. 1142 
Illnstr. samt 1 Kort. (752 S.). 4. (Aarhus). 02—05. 
((Mdendal). Chr. Flor. 4,50. f. 

Jensson, Jon, Uppgjof landsrjettindanna, sampvkt i Al- 
pingi 1902. (52 S.). Reykjavik. 03. Ikke i Bogh. 

— Sjålfstæfti Islands. Ræfta. (Sérprentun ur »Ing61fi«). 
(20 S.). Reykjavik. 06. Ikke i Bogh. 

— Enn um sambandsmålifi. (20 S.). Reykjavik. 08. 
Ikke i Bogh. 

— Tvær ritgjiirfiir. I. Um frumvarp millilandanefn- 
darinnar. (14 S.). — II. Enn um sambandsmålifi. (20 

5. ). Reykjavik. 08. Ikke i Bogh. 

Jeppesen, Lars, Samling af Sange. (14 S.). Frederiks- 
borg. 05. Ikke i Bogh. 
Jeppesen, Niels, Den, som sejrer — . Roman. (316 S.). 

08. V. Pio. 3,50. 

Jeppesen, Th., Fortegnelse over Folkekirkens Kirker i 
Kjøhenhavn og Omegn samt de ved samme ansatte 
Klokkere og Kordegne. (16 S.). 07. Forfatteren. 
0,50. Jepsen, Mads, Grundtvig eller Brandes? .Folkelige Nu- 
tidsbetragtuinger. (78 S.). (Odense). 04. (Milo). 
1,25. f. 

— Finland, de tusind Søers Land. M. Ulustr. (256 S.). 
Odense. 06. Milo. 4,00. *5,50. 

— Som man saar — . Nutidsbetragtuiuger. (94 S.). 
(Odense). 07. (Milo). 1,50. f. 

— Jeanne d'Arc. Jomfruen fra Orleans. M. Ulustr. 
(128 S.). 08. (Milo). 2,00. 

Jepsen, Max, og Emil Nielsen, Tølløse Revysange. 1905. 

(8 S.). Holbæk. 05. Ikke i Bogh. 
Jermer, J., Hvorledes kan jeg bruge det? Brugsmaader 

til de alm. af Apotekets Haaudkøbsartikler. (20 S.). 

06. Gjellerup. 0,25. 
Jernbane, nordfyenske, 1882—1907. M. 2 Tvl. (40 S.). 

4. Odense. 07. Ikke i Bogh. 
Jærnbane-Afholdsblad, dansk. Organ for Danske Jærn- 

baners Afholdsselskab. Redakt. Julius Pedersen (og 

senere Gust. Hansen). 1. — 4. Aarg. Fol. KM. og 

Korsør. 03 — 08. Udgiverne, å 1,00. (Gratis for 

Medlemmer). 

Jernbaneblad, dansk. Redakt. M. Seligmann (og senere 

0. Th. Hagen). 10.— 17. Aarg. Fol. 01—08. Ud- 
giverne. 1,20. (Halvaarl.). (10. Aarg. 1,00 halvaarl.). 

Jernbanebladet. Ugeblad for den danske Jernbanestand. 
Redig. af Vilh. Ohlsson (og senere af G. Berg). 1. — 6. 
Aarg. Fol. Kbh. og Aarhus. 03 — 08. For Medlem- 
mer. 

Jernbane-Folketidende. Udg. af et Aktieselskab. Redakt. 

P. Mikkelsen. 1. Aarg. Prøvenr. Fol. Aarhus. 08. 

Et Aktieselskab. 1,00. (Kvartl.). 
Jernbane-Lommebogen f. 1908. Udg. af A. G. Johansen. 

1. Aarg. (188 S.). 07. Udg. (Borup St.). 1,00. 
Jernbane-Lommekalender f. 1902. Udg. ved 0. Th. 

Hagen. 01. Udgiveren. *1,50. 

Jernbane-Lommeparlor i det dauske, tyske, engelske og 
franske Sprog. 3. Opl. (64 S.). 09. Hagerup. 1,25. 

Jærnbane-Tidende. Udg. af Dansk Jærnbaue-Forbuud. 
Redig. af H. P. Hansen (senere af J. Christophersen, 
Chr. Petersen og sidst af Chr. Nielsen). 4. — 11. Aarg. 
Fol. 01—08. For Medlemmer. 

Jerndorff, Aug. 25. Jan. 1846—28. Juli 1906. For- 
tegnelse over hans Arbejder. M. Ulustr. (144 S.). 

06. Ikke i Bogh. 

Jerndorff, Peter, Om Oplæsning. Et Foredrag. 2. Opl. 
(40 S.). 01. Gyldendal. 0,50. 

Jerne, N. T., »Tvangsloven«. (26 S.). 03. (S. Michael- 
sens Eftf.). 0,35. f. 

Jersild, Olaf, Undersøgelser over Cervikalsekretet hos 
Prostituerede. M. Ulustr. (184 S.). 04. (Ursin). 
3.00. 

— Syphilis i Mund og Svælg. M. 20 Afbildn. i Texten. 
(52 S.). 05. (Schubothe). Gyldendal. 2,00. 

Jersin, Ole, Kvindelist. En lille Komedie. (32 S.). 08. 

(Bertelsen & Flindt). J. L. Wulff. 0,85. 
Jesaja. Oversat fra Hebraisk af E. Brandes. (206 S.). 

02. (Gyldendal). 4,50. 

Jesajas. I nyrri pyftingu eptir frumtextanum. (114 S.). 

Reykjavik. 02. »Isafold«s Bogtrykkeri. 1,00. 
Jespersen, Dansk Sproglære, se: Underbjerg. 03. 
Jespersen, Hannibal, Di n elektriske Strøms Anvendelse 

til Belysning og som Bcvægekraft. (16 S.). 01. (J. 

Erslev). 0,20. ' 

— Dynamoer og Elektromotorer. (16 S.). 01. (J. Erslev). 

0. 20. 

— Lærebog i Elektroteknik. 2. omarb. Udg. af Lære- 
bog i Magnetik og Elektricitet. 2. Del. 2. H. (206 S.). 

01. (Hagerup). 3,00. 

— Elektriske Sporvogne. (16 S.). 03. (J. Erslev). 
0.20. 

— Elementær Elektroteknik. 2. Udg. fuldfort af H. 
Schledermann. M. Ulustr. (424 S.). [1. Udg. 02]. 

07. Gad. *6,00. 134 HENRIK JESPERSEN — IMPORTØREN. Jespersen, Henrik, Afskedsprædiken i Vor Frelsers Kirke 
i Horsens d. 2. Juli 1901. (16 S.). Horsens. 01. 
U'hr. Henrichsen). 0,35. 

Jespersen, Jens Fr. Wilh., Udhugning i Bøg. Bemærk- 
ninger til E. Kochs Kritik. (16 S.). Thisted. 03. 
(Host). 0,75. 

— Gjennemhugning i Bøg. Foredrag. (48 S.). Hillerød. 
04'. Ikke i Bogh. 

Jespersen, Marie, Ina Kage Opskrifter. Udg. af Jydsk 
Krydderiforretning. (32 S.). Randers. 06. Udgive- 
ren. Gratis. 

Jespersen, Otto, Sprogundervisning. (192 S.). 01. (Schu- 
hothe). Gyldendal. 3,25. 

— Engelsk Læsning f. Mellemklasserne. Treasure is- 
land, by R. L. Stevenson. 2. Udg. (248 S.). 02. 
(Sehubothe). Gyldendal. *3,00. 

— Sprogets Begyndelse. (16 S.). 03. (J. Erslev). 0,20. 

— Fransk Begynderbog. 4. Udg. (188 S.). 04. (Sehu- 
bothe). Gyldendal. *3,00. 

— Verdenssprog. (Særtr. af »Tilskueren«). (16 S.). 05. 
Ikke i Bogh. 

— Engelske Lydskriftstykker. (22 S.). 06. (Univ.- 
pedellen). 0,30. 

— Modersmålets Fonetik. M. 1 Bilag. (156 S.). 06. 
(Sehubothe). Gyldendal. 3,00. 

— Stutt ensk mållysing. £>ytt hafa og lagaS fyrir 
islenska nemendur Arm f>orva!dsson og BoSvar Krist- 
jånsson. (92 S.). Reykjavik). 06. (Gu5m. Gama- 
lielsson). 1,25. 

— Engelsk Begyudergrammatik. 3. Udg. (34 S.). 07. 
(Sehubothe). Gyldendal. *0,75. 

— ABC og første Læsebog efter Lydskriftmetoden. (56 
S.). 08. (Sehubothe). Gyldendal. 0,85. 

— Folkesprog og Verdenssprog. (16 S.). 08. (J. Ers- 
lev). 0,20. 

— Kortf. engelsk Grammatik. 5. forbedr. Udg. (96 S.). 
08. (Sehubothe). Gyldendal. *1,50. 

— The Ensrland and America Reader. 2. Udg. m. 
Noter. (294 S.). [1. Udg. 03]. 08. (Sehubothe). 
Gyldendal. *3,50. 

— Engelske Læsestykker med Øvelser. 4. Oplag. (248 

5. ). [1. Opl. 06]. 09. (Sehubothe). Gyldendal. *3,50. 

— og C. Sarauw, Engelsk Begynderbog. M. Billeder og 
Udtalebetegnelse .7. Opl. (128 S.). 08. (Sehubothe). 
Gyldendal. *1,50. 

Engelsk Lærebog f. Mellemskolens lavere Klasser. 

6. Udgave af Engelsk Begynderbog. II. (180 S.). 09. 
Gyldendal. *1,75. 

— og Vilh. Stigaard, Fransk Læsebog for Begyndere. 
2. Udg. (184 S.). [1. Udg. 07]. 08. Gyldendal. 
*3,00. 

Jespersen, Th., Sagnet om The old boys. (10 S.). 04. 
Ikke i Bogh. 

Jessen, Axel H., Beskrivelse til Geologisk Kort over Dan- 
mark (i Maalestok 1:100,000). Kortbladene Aalborg 
og Nibe (nordlige Del). M. 3 Kort, 5 Tabeller samt 
Resumé en francais. (200 S.). 05. (Reitzel). 4,50. 

— Beskrivelse til Geologisk Kort over Danmark (i 
Maalestok 1 : 100,000). Kortbladet Skamlingsbanke. 
M. 1 Kort og Resumé en francais. (104 S.). 07. 
(Reitzel). 2,00. 

• — se: Thomsen, Thomas. 06. 

Jessen, C, Afskedsprædiken i Grønbæk og Svostrup Kir- 
ker d. 20. Okt. 1907. (16 S.). Vejle. 07. Ikke i Bogh. 

Jessen, C. C, Niels Finsen. (Særtr. af »Børnenes dan- 
ske Læsebog«. VI). M.Portr. (8 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Jessen, E. S., se: Fredericia Købstads Vejviser. 04. 

Jessen, Edwin, Oversigt over religiøse Illusioners Hi- 
storie. (152 S.). 04. (Gjellerup). 2,50. 

Jessen, Ernst, Folkets Oplysning om Tandplejens Betyd- 
ning for Sundheden. (28 S.) . 01. Ikke i Bogh. 

Jessen, Franz v., Egne, jeg saa. Omslagstegu. af Hans 
Tegner. (226 S.). 06. Gyldendal. 3,50. Jessen, Franz v., Begivenheder, jeg oplevede. Omslagstegn. 
af Hans Tegner. 2. Oplag. (236 S.). [1. Opl. 07]. 

07. Gyldendal. 3,50. 

— Mennesker, jeg mødte. Omslagstegn. af Hans Tegner. 
(236 S.). 08. Gyldendal. 3,50. 

— se: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Hist. 
01. 

— se: Manuel hist. de la question du Slesvig. 06. 
Jessen, J. L. W., Lærebog- i mekanisk Fysik t. Br. v. 

»Den danske Uhrmagerskole«. II. Bevægelseslæren. 
(48 S.). 07. Ranchs Eftf. 1,50. 
Jessen, Jens, Valgtaler. 1902. (80 S.). Flensborg. 02. 
»Flensborg Avis«. 

— Artikler i Udvalg ved M. Jessen, f. Fibiger. (206 S.). 
M. Portr. 07. (Sehubothe). Gvldendal. 1,75. (Parti- 
pris: 50 Eks. 70,00). 

Jessen, N. C. Th., Meddelelser om Krigsraad Lars Smith 
og hans Slægt. (24 S.). Nakskov. 02. Ikke i 
Bogh. 

Jessen, T. C. W., Regneopgaver f. Realskolen, se: 
Holm, J. 05. 

Jessin, R., Spiritismen og Kirkens Lære. En sammen- 
lignende Undersøgelse. 2. Opl. (128 S.). [1. Opl. 05]. 
05. Centralforlaget. 1,50. 

Jessup, H. H., Halvmaanens Nedgang og Korsets Opgang 
eller Kamil Abd-el-Masiah. En svrisk Muhamedaners 
Omvendelse. Overs, af 0. Høyer. M. Portr. (122 S.). 

04. (Bethesda). 1,00. *2,00. 

»Jesus vil frelse dig nu!« 2. Opl. (16 S.). [1. Opl. 07]. 

08. Ikke i Bogh. 
Jex-BIake, A. J., se: Dreyer, G. 05. 

Ifversen, Jul., Kirkeforfatning. En Udredning og et 
Forslag. (68 S.). 02. K. Foren. f. i. Miss. 0.75. 

— Min Forsvarstale for Højesteret d. 20. Okt. 1903. 
Tr. s. Mskpt. (28 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Ordnede Menighedssamfund. (54 S.). 04. (Bethesda). 
0.50. 

— Ved Rigsdagens Aabning d. 2. Okt. 1905. Prædiken. 
(24 S.). 05. »Krist. Dagblad«s Bogtr. 0,20. 

— Livets Sejr. Afskedsprædiken i Helligkors Kirken 15. 
Sept. 1907. (30 S.). 07. (Frimodt). 0,50. 

Ignoramus, Nogle Erindringer fra »en fransk Visit« til 
Den opgaaende Sols Land. Trvkt s. Mskpt. for Ven- 
ner. (60 S.). 04. Ikke i Bogh. 

Ihlenfeld, L, Ruth. Paa Dansk ved N. P. Madsen. (416 

5. ). 01. K. Foren. f. i. Miss. 2,00. *3,00. 

Ikke for lille til at tjene. Fortælling for mine smaa 
Venner. Efter det Svenske. Udg. ved C. Assehenfeldt 
Hansen. M. Illustr. (58 S.). 02. »For mine smaa 
Venner«. 

Ikke en Draabe mere, Daniel. Fortælling. (Oversat fra 
Engelsk). (8 S.). 08. »Det blaa Kors«. 0,10. 

Illeris, Niels, Sociale Forsøgsstationer. (12 S.). Ringsted. 
05. Ikke i Bogh. 

1 1 1 i c a, L., se: Giacosa, G. 

Illums Maanedshefte. 1901—08. 01—08. Illum. 0,10. 

(pr. maanedlig Nr.). 
Illums Mønstre. Nr. 50—57. Fol. 03—07. nium. O.SS. 

(Kvartl.). 

Ilving, J. Fr., Folkeskolens Naturhistorie. (Dvrene). M. 
140 Billeder. 2. Udg. (94 S.). [1. Udg. 03]. 07. 
Gyldendal. *0,85. 

— Folkeskolens Botanik. M. 63 Illustr. (48 S.). Odense. 
08. Milo. 0,60. 

— se tillige: Jensen, J. Fr. 

Immersen Mortensen, N., Hvor Molen bør ligge. Svar 
paa I. Munk-Poulsens Spørgsmaal. (S S.). Thisted. 
02. Ikke i Bogh. 

Import-Bladet. Redakt. H. Buch. 1.— 3. Aarg. 4. 05— 
07. Udgiveren. 2,00. (Halvaarl.). 

Importøren. Organ for Landhusholdning og Økonomi. 
Redig. af H. Nielsen. 1.— 2. Aarg. 4. 07—08. Ud- 
giveren. Gratis. INBJUDNING— FR. INGERSLEV. 135 Inbjudning ti 11 Guds rike. Utg. af A. L. Skanchy. (8 

S.). 02. Mormonerne. 
Indberetning om Skolelærer-Seminariet i Borris i Ribe 

Stift, Nov. 1814. Meddelt ved J. Larsen. (18 S.). 03. 

Ikke i Bogh. 

Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets 
Fodringsforsøg med Malkekøer. M. 1 Bilag. (182 + 
130 S.). — 59. Beretning fra den kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskoles Laboratorium. 05. (A. Bang). 
2,00. 

Indbo, Vort. 190 — 190 — . Fortegnelse over Løsøre- 
genstande. 6. Opl. (40 S.). 4. 08. Eibe. 0,50. 

Inddeling, Staden Kjøbenhavns, i Kredse, Hoved- og 
Lægedistrikter forsaavidt Forsørgelsesvæsenet angaar. 
(GO S.). 05. Ikke i Bogh. 

Indflytningsfesten i Studentersamfundets Hjem, den nye 
Bygning ved Frue Plads. Den 1. Juni 1901. M. 
Illustr. (32 S.). 01. (Søtofte). 0,25. f. 

Indførelse af Sløjundervisning. Vink til Skoler fra 
Dansk Sløjdforening. (14 S.). 03. A.Mikkelsen. 0,50. 

Indianerfortællinger, nye. I. Ellis, E. S., Ulveøre. 02. 
— II. Ellis, E. S., Falkefod. 03. — III. Ellis, E. S., 
Pelsjægeren. 03. — IV. Doyle, A. C, Sorte Ørn. 

04. (Aarhus). 02—04. (Jyds'ke Forlag). Gyldendal, 
å 1,00. 

Individet. Anarkistisk Organ for Skandinavien. Redig. 
af Hans Nielsen. 1. Aarg. Nr. 1. i. 08. Udgiveren. 

0. 60. (Halvaarl.). 

Indlæg, nogle Officerers, i Niels Kjeldsen-Striden. Ar- 
tikler, fremkomne i Dagspressen, af C. Th. Sørensen, 
L. Pontoppidan, W. v. Zepelin og V. Dalhoff-Nielsen. 
Samlede af en Officer. (36 S.). 02. (Gyldendal). 0,50. 

Indre-Missions-Salmer. (16 S.). 01. Ikke i Bogh. 

Indtægter og Udgifter, en Kristens. Fra Tysk. (46 S.). 

01. C. B. Kiær. 0,25. 

Industri og Haandværk, Danmarks. Personalhist. Pragt- 
værk. Redig. af Johs. Madsen. Med en illustr. Indledn., 
Haandværkets og Industriens Historie af J. Wulff. 
(886 S.). 4. 04. — Supplement. (26 S.). 4. 06. 04 
— 06. Dansk Portrætgalleris Forlag. 25,00. 

Industri, dansk. Periodisk Tidsskrift med Meddelelser 
og Avertissementer til hvert Hjem. Redakt. P. Jen- 
sen Frøkjær. 1. — 2. Aarg. Fol. Esbjerg. 06 — 07. 
Udgiveren. Gratis. 

Industriberetning, dansk, 1906. Udg. af Industriforenin- 
gen under Redaktion af Jak. Kr. Lindberg og Edv. 
Ph. Mackeprang. (208 S.). 07. 3,00. — 1907. (246 

5. ). 08. 3,00. 07—08. (Schønberg). 6,00. 
Indvendinger mod Kirkebyggeriet i København. Imøde- 

gaaet af A. Fibiger, J. Nordentoft, H. Ostenfeld, J. T. 
Petersen og C. Welding. (16 S.). 01. (Bethesda). 

11.10. 

Ingemann, Bernh., Om gamle Mortere. M. 2 Tvl. o? 

Illustr. (74 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 
Ingemann, Bernh. Sever., Landsbybørnene. Nvtidsroman 

i 4 Dele. 6. Udg. (412 S.). 4. 01. Gyldendal. 2,00. 

*3,60. 

— Morgen- og Aften-Sange, illustr. af C. Thomsen. 3. 
Opl. (84 S.). 4. 01. Gyldendal. 1,85. *3,35. 

— Romantiske Fortællinger. (Af »Gyldendals Bibi.«). 
(340 S.). 01. Gyldendal. 1,00. *1,50. *1,90. 

— Kong Erik og de Fredløse, hist. Roman. 1. — 2. Del. 14. 
Udg. (246 + 266 S.). 03. Gyldendal. 2,00. *3,60. 

— Kristen Bloks Ungdomsstreger. Fortælling. M. 
Illustr. af R. Christiansen. (Af »Gyldendals Bibi.«). 
(136 S.). 03. Gyldendal. *1,25. 

— To Fortælinger. Kunnuk og Naja eller Grønlænderne. 
Den stumme Frøken. (Af »Gyldendals Bibi.«). M. 
Portr. (400 S.). 03. Gyldendal' . 1,00. *1,50. *1,90. 

— Valdemar den store og hans Mænd. Et hist. Digt. 
11. Udg. (260 S.). 04. Gyldendal. 1,00. 

— Dronning Margrete, et historisk Digt i ti Sange. 
11. Udg. (208 S.). 05. Gyldendal. 1,00. Ingemann, Bernh. Sever., Levnedsbog i Uddrag t. Br. f. 
Mellemskolen. Udg. af Dansklærerforeningen ved A. 
Sørensen. (108 S.). 05. Gyldendal. 0,50. 

— Prins Otto af Danmark og hans Samtid. Hist. Romau. 
14. Udg. (330 S.). 05. Gyldendal. 2,00. *3,60. 

— Erik Menveds Barndom. Hist. Roman. 16. Udg. 
(576 S.). 06. Gyldendal. 2,00. *3,60. 

— Valdemar Sejer. Hist. Roman. 19. Udg. (176 + 
186 + 202 S.). 07. Gyldendal. 2,00. *3,60. 

Ingeniøren. Ugeblad. Udg. af Dansk Ingeniørforening. 
Redig. af A. G. V. Petersen og V. Bøgh. 10.— 17. 
Aarg. 4. 01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Ingerslev, Alfr., Kortf. Varebeskrivelse med særligt Hen- 
blik paa Kolonial- og blandede Forretninger. (44 S.). 
Aarhus. 06. Thrue. 1,00. 

Ingerslev, Emmerik, Fragmenter af Fødselshjælpens Hi- 
storie. M. Illustr. I. (206 S.). 06. 5,50. — II. (390 
S.). 07. 10,50. 06—07. Gyldendal. 16,00. 

Ingerslev, Fr., (I) Spiritusmisbrugens Betydning for 
Barnealderen. (Særtr. af »Til Ædrueligheds Fremme«). 
(12 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Nogle særlige Krav til Belysningsforholdene i Skole- 
lokaler. (Teknisk og hygiejnisk Kongres 1903). (8 

5. ). 03. Ikke i Bogh. 

— Barneplejeus vigtigste Grundregler. 2. Opl. (48 S.). 
04. Gjellerup. 0,60. 

— Tobaksmisbrugens Betydning f. Barnealderen. Udg. 
af Ikke-Rygerforeuingen »Skjold« i Roskilde Kathe- 
dralskole. ' (12 S.). Roskilde. 05. Foreningen. 0,04. 

— Lidt Skolesundhedslære. (Nr. 1). (Særtr. af »Danm. 
Lærerforenings Medlemsblad«). (16 S.). 06. Ikke i 
Bogh. 

— Barnets Sundheds- og Sygepleje. (»Randers Venstre- 
blad«s FeuilL). (70 S.).* Randers. 08. Ikke i Bogh. 

Ingerslev, Fr., (II) Dansk Sproglære med Øvelsesstykker f. 
Mellemskolen. Med en Lydlære af Th. V. Jensen. 2. 
bearb. Udg. (86 S.). [1. Udg. 02]. 05. Gyldendal. *1,00. 

— Lille dansk Sproglære med Øvelsesstykker og en Lyd- 
lære af Th. V. Jensen. 2. Udg. (70 S.). [1. Udg. 03]. 

06. Gyldendal. *0,75. 

— og M. Vibæk, Tysk Begynderbog for Handelsskoler og 
Fortsættelseskursus. M. 1 Plan. 2. Udg. (154 S.). 
[1. Udg. 03]. 06. Gvldendal. *2,00. 

Gloser. 2. Udg. (52 S.). [1. Udg. 03]. 06. Gyl- 
dendal. 0,75. 

Tvsk Læse- og Lærebog for Handelsskoler. I. 

M. 13 Bill. og 3 Kort. — II. M. 6 Bill. og 2 Kort. 

(310 + 278 S.). 06. Gyldendal, å *4,25. 
Gloser og Forklaringer. I. (62 S.). 06. 0,75. — 

II. (32 S.). 07. 0,60. 06—07. Gyldendal. 1,35. 
Tysk Læsebog for Mellemskolen. M. 3 Bill. og 3 

Kort. 2. Udg. (240 S.). [1. Udg. 05]. 07. Gyldendal. 

*3,00. 

Gloser og Forklaringer. 2. Udg. (64 S.). [1. Udg. 

05]. 07. Gyldendal. 0,85. 

— Tysk Læse- og Lærebog for Realklassen. M. 6 Bill. 
og 3 Kort. (220 S.). 07. Gyldendal. *3,25. 

Gloser og Forklaringer. (34 S.). 07. Gyldendal. 

0,75. 

Tyske Stiløvelser for Gymnasiet. I. (48 S.). 07. 

Gyldendal. *1,00. 

Deutscliland. Lesebucb fiir das danische Gymna- 
sium. I. Land und Leute. Mit 3 Karten und 15 Bil- 
dern. (214 S.). 07. *3,25. — II. Geschichte und 
Kultur. Mit 2 Karten und 6 Bildern. (284 S.). 09. 
*3,75. 07—09. Gvldendal. *7,00. 

Gloser og Forklaringer. I. (38 S.). 07. Gylden- 
dal. 0,75. 

Tysk Begynderbog for Mellemskolen. M. 1 Kort. 

4. Udg. (136 S.). [1. Udg. 03]. 09. Gyldendal. *2,00. 
Gloser. 4. Udg. (52 S.). 09. Gyldendal. 0,75. 

— Tvsk Handelskorrespondauce. 2. Udg., se: Baden, 
N. J. 08. 136 INGOLF-EXPEDITION — BJORN JOHANNSSON. Ingolf-Expedition, den danske. Udg. paa Statens Bekost- 
ning af Bestyrelsen for Universitetets zoologiske Mu- 
seum. 2. Bd. Nr. 4. Jensen, Ad. Sev., De nordeuro- 
pæisk-gronlandske Lvcodinæ. M. 10 Tvl., 1 Kort og 33 
Fig. (100 S.). 04. 10,00. — 4. Bind. Nr. 1., Morten- 
sen, T., Eckinoidea. (Pars I). M. 21 Tvl. og 12 Fig. 
(190 S.). 03. 20,00. — 5. Bind. Nr. 1. Jungersen, H. 
F. E., Pennatulida. M. 3 Tvl., 1 Kort og 3 Fig. (104 

5. ). 04. 6,50. — 6. Bind. Nr. 1. Lundbeck, W., 
Porifera. (Pars I). M. 19 Tvl. og 1 Kort. (150 S.). 
02. 16,00. 4. 02—04. (Hagerup). 52,50. 

Ingolf-Expedition, thc danish. Vol. II. Nr. 4. 02. 9,75. 

— III. Nr. 2. 08. 8,00. — IV. Nr. 1. 03. 20,00. 

— Nr. 2. 07. 19,00. — V. Nr. 1. 04. 6,50. — VI. Nr. 
1. 02. 17,00. — Nr. 2. 05. 20,50. 4. 02—08. 
(Hagerup). 100,75. 

Ingolfur. Kitstjori og åbyrg&armaour Bjarni Jonsson (og 
senere Bened. Sveinsson). 1. — 6. årg. Fol. Reykjavik. 
03—08. Udgiverne, å 1,50. (Paa Landet å 2,00). 

Ingrid, Til Guds Folk. Helliggørelsesprædiken. (14 S.). 

06. Ikke i Bogh. 

Instruktion for Inspektørerne under Arbejds- og Fabrik- 
tilsynet. (60 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Instruktion, særlig, for Tøjkusvagten. Trykt s. Mskpt. 
(30 S.). 4. 04. Ikke i Bogh. 

Instruktion for Livgardens Vagttjeneste ved de kgl. 
Slotte og Palæer. (168 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Instruktion for Vagttjenesten i Garnisonerne. (64 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

Instruktion, særlig, for Kjøbenhavns Hovedvagt. Trvkt 
s. Mskpt. (58 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 

Instruktion, særlig, for Rosenborg Slotsvagt. Trykt s. 
Mskpt. (30 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 

Instrux I. (Statstelegraf væsenet). Bestemmelser f. Tele- 
grambehandlingen. (188 S.). 4. 04. Ikke i Bogh. 

Instruks for Søkadetterne. Udfærdiget af Chefen for 
Kadetskolen.' (52 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Instrukser, Jesuiternes hemmelige. — Monita seereta. 
Aut. Oversættelse ved E. J. E. Bøcker. (118 S.). 01. 
Frimodt. 1,50. 

Intimus, De unges Bog eller Rejsen til det forjættede 
Land. Med Forord af V. Beck. (80 S.). 02. Lang- 
hoff. 0,50. 

Inunikut [Leveregler. Erindringsord til den konfirme- 
rede Ungdom. Oversat af H. Osterman]. (Grønlandsk). 
(44 S.). Godthaab. 07. Ikke i Bogh. 

Invaliden. Organ for den danske Stats Krigsinvalider fra 
48, 49, 50 og 64. Saarede og Faldnes Efterladte. 
Redig. af P. L. Holm. Nr. 1—7. 4. 02—03. For 
Invaliderne. Gratis. 

Job og Prædikeren, oversatte af E. Brandes. (160 S.). 
06. (Gyldendal). 3,75. 

Jochumsson, Ari, Rimnaflokkar um helztu afrek al}nngis 
1905 og bændafundinn i Reykjavik 1. ågiist sama år. 
(54 S.). Akureyri. 06. Forfatteren. 0,50. 

Jochumsson, Eggert, Tilraun me& nokkrum orbum ao 
hrekja ritgjorS adventistans D. Ostlund's, er nefnist: 
»Hvildardagur dréttins«. (32 S.). Reykjavik. 03. Einar 
Jochumsson. 0,10. 

— HvaS er mormonska? (8 S.). Reykjavik. 04. Ikke 
i Bogh. 

Jochumsson, Einar, Hr6pi8 å efsta degi til biskupsins 
og presta luthersku kirkjnnnar å Islandi. (16 S.). 
Reykjavik. 01. Ikke i Bogh. 

— Skrugga å efsta degi til skélaskålds Guom. Gu5- 
mundssonar. (8 S.). Reykjavik. 01. Ikke i Bogh. 

— t>ruma og spådomur å efsta degi dl vinsalans J. G. 
Halbergs. (4 S.). Reykjavik. 01. Ikke i Bogh. 

— D6mur dréttins! UppkveSinn å efsti degi. (32 S.). 
Reykjavik. 03. Forfatteren. 

— Fædingargjbf Frelsarans. (4 S.). Reykjavik. 03. 
Forfatteren. Jochumsson, Einar, Hropib til biskupsins å Islandi. (8 

S.). Reykjavik. 03. Forfatteren. 

— Hr6piS og lbgmåli5. 1.— 6. Nr. (å 16 S.). Reykja- 
vik. 06. Udgiveren. 

— Jesu Kristur er gu5, fa5ir og herra kristinna manna. 
(22 S.). Akureyri. 06. Forfatteren. 0,10. 

— 0pi5 brjef e&a Hugvekja til utgefanda »Nyja kirkju- 
blaSsins« Jons Helgasonar og E>6rh. Bjarnarsonar. (20 
S.). Reykjavik. 06. Forfatteren. 

— Kristindomur. Aras å kennimenn luthersku kirkjnn- 
nar. 2. hefti. M. Portr. (160 S.). 07. D. Ostlund. 
0,50. 

— LjosiS. Sannleikur taladur til Bjbrns Jonssonar. (4 
S.). 4. Akureyri. 08. Ikke i Bogh. 

Jochumsson, Matth., Aldamot. Sjonleikur nieS kvæSuni 
og korum. M. 1 Portr. (44 S.). Reykjavik. 01. 
D. Ostlund. 0,50. 

— Ljéoniæli. I. M. Portr. (304 S.). 02. 2,50. *3,50. 

— II. (304 S.). 03. 2,50. *3,50. — HI. (288 S.). 
04. 2,00. *3,50. — IV. (262 S.). 05. 2,50. *3,50. 

— V. (318 S.). 05. 2,00. *3,00. Sey5isfir5i. 02— 06. 
D. Ostlund. 11,50. *17,00. 

— Frå Danmorku. Nokkrir fvrirlestrar, åsamt kvæSuni 
og myndum. M. Illustr. (216 S.). 06. Gyldendal. 
3,50. 

— Songvar ur Skugga-Sveini. Prenta6 eftir 2. utg. 
1898. (16 S.). Reykjavik. 08. 

Jochumsson, Matthias. 11. nov. 1835 — 11. nov. 1905. I 

tilefni af 70 ara afmæli hans. M. Portr. 2. prentun. 

(108 S.). [1. Opl. 05]. Reykjavik. 05. D. Ostlund. 1,00. 
Joel, Hannah, Brev til Menneskene. (32 S.). 03. Lehm. 

& Stage. 0,40. 
Johanne, [Johanne Madsen], (I) Generalens Sønnedatter. 

Novelle om et Barn. (296 S.). 01. Gvldendal. 4.00. 

— Lotte Spante. Fortælling. (198 S.). 03. Gvldendal. 
3,00. 

— Det gamle Palæ. Blade af en ung Piges Roman. 
(232 S.). 05. Gyldendal. 3,00. 

— Karakterbogen. En Barndomshistorie. Omslagstegn. 
af Vald. Andersen. (266 S.). 08. Gvldendal. 3.50. 

Johanne, (H) Skyggerne. Fortælling. (88 S.). 05. Ikke Johannesar guSspjall. I nyrri J>y8ingu eftir frumtex- 
tanum. (92 S.). Reykjavik. 02. Det isl. Bibelselskab. 
0,12. 

Johannesen, H. Chr., Den offentlige Byskoles Veje og 

Maal med særligt Henblik paa Kbh. (40 S.). 06. 

Forfatteren. 0,10. 
Johannesson, Fri5r., Lj6s i myrkri. (Til sjuklinga frå 

sjiikling). (8 S.). Reykjavik. 04. Ikke i Bogh. 
(Johannesson, Jon), Advorunar- og sannleiksraust. (20 

S.). Reykjavik. 02. Mormonerne. 

— Kollun til gu&srikis. Stutt ågrip af truarlærdtfmum 
Jesu Krists kirkju sioustu daga heilogu safnaoarinns. 
(116 S.). (Uafsluttet). Reykjavik. 02. Mormonerne. 

— se: Fagnaoarti5indi. 01. 

— se: Fått af morgu. 01. 

— se: Lj6si5 og sannleikurinu. 01. 

Johannsdottir, Maria, Svsturnar fra Grænadal. (120 S.). 
Reykjavik. 08. Sig. 'Kristjiinsson. 1,00. 

Johannsen, Fritz, Kjøbenhavns Telefonvæsen. 1SS1 — 
1906. M. 1 Kort. (32 S.). 4. 06. Ikke i Bogh. 

Johannsen, Wilh., Orienterende Oversigt over Arvelig- 
hedslæren. (16 S.). 03. (J. Erslev). 0,20. 

— Lærebog i Plantefvsiologi. 2. ornarb. Udg. M. ISO 
Afbildn. (332 S.). ' 04. Gyldendal. 7,50. 

— Arvelighedslærens Elementer. Forelæsninger. Med 
32 Fig. (262 S.). 05. Gyldendal. 5,75. 

Johannsson, Årni, AoflutningsbanniS. Nokkrar athnga- 
semdir. (22 S.). Reykjavik. OS. Ikke i Bogh. 

(Johannsson, Bjorn), Skyrsla um mjolk og féBui kiiniia. 
Akureyri. 06. (Odd. Bjornsson). 0,25. FL. J6HANNSS0N— FRIDRIK JONATANSSON. 137 Johannsson, FL, LeiSarvisir til pess a6 finna lifandl punga 
bupenings eptir mælinguui. (8 S.). Akureyri. 04. 
Ikke i Bogh. 

Johansson, Lårus, Gagnryning a påskaræ&u Pals Sigur&s- 
sonar e5a Alheimstruin vegin a skålurn og léttvæg 
fundin. (48 S.). Reykjavik. 03. Ikke i Bogh. 

— A5alskilyr5i5. Smarit. (10 S.). Reykjavik. 04. 
Ikke i Bogh. 

— Tvo smårit. (VerSa allir menu hélpnir? — A&alskilvr- 
5i5). (22 S.). Reykjavik. 04. Ikke i Bogh. 

— Skinseininstruin afhjupu8. (32 S.). Reykjavik. 05. 
Forfatteren. 0,25. 

Johansen, A. C, Beretning om Undersøgelser vedr. Fi- 
skeriforholdene under Skonnerten »Diana«s Togt til 
Island 1898—1900. (Særtr. af »Fiskeri-Beretningen«). 
(46 S.). 4. 03. Ikke i Bogh. 

— Om den fossile kvartære Molluskfauua i Danmark. 
M. 9 Tavler. (142 S.). 04. (Gyldendal). 3,00. 

: — Contributions to the biology of the plaice with spe- 
cial regard to the Danish plaice-fishery. I. With 12 
piates. (74 S.). 4. 05. 5,25. — II. With G piates. 
(122 S.). 4. 07. 5,25. — III. With 12 fig. (48 S.). 

4. 08. 1,50. — IV. With 2 fig. (24 S.). 4. 08. 
0,75. 05—08. (Reitzel). 12,75. 

— Remarks on the life history of the youug postlarval 
eel (Anguilla vulgaris Turt). (10 S.). 4. — se: Med- 
delelser fra Kommissionen f. Havundersøgelser. Serie 
Fiskeri. Bind I. Nr. 6. 05. 

— se: Jacobsen, J. P. 08. 

Johansen, A. G., se: Jernbane-Lommebogen f. 1908. 
07. 

(Johansen, Carl), Tale ved Jensine Marie Jens-Paulisens 
Jordefærd d. 17. Dec. 1906. (4 S.). Thorshavn. 06. 
Ikke i Bogh. 

( — ) Tale over Odelsbonde Ole Jacob Olsen d. 5. Febr. 
1907. (4 S.). Thorshavn. 07. Ikke i Bogh. 

— Tale over Odelsbonde Joen Joensen i Bo paa Vaagø, 
d. 3. Juni 1908. (4 S.). Thorshavn. 08. Ikke i 
Bogh. 

Johansen, F. G., og Sofus Larsen, Den lille Ordbog. Trvkt 
s. Mskpt. (32 S.). 02. Ikke i Bogh. 

Johansen, Frits, Beretning om Fiskeriundersøgelser, fore- 
tagne fra Dampminebaadeu »Beskytteren« 1905. 
(Særtr. af »Fiskeri-Beretningen«). (22 S.). 4. 06. 
Ikke i Bogh. 

Johansen, H., se: Viser i bornholmsk Mundart. 08. 

Johansen, Hans, Optegnelser fra Miduatssolturen med 
Dampskibet »Binna« i Juli Maaned 1906. M. Illustr. 
(32 S.). Odense. 06. Forf. (Revninge St.). 0,50. 

Johansen, J., Er Prioritetsgæld skadelig for det almene 
Vel? Et Indlæg for Henry Georges Skattereform. 
(32 S.). Aarhus. 06. (Carl A. Boesen). 0,30. 

(Johansen, Jens), Tabel til Brug ved Formue- og Lejlig- 
hedsskattens Paaligning. (32 S.). Kolding. 04. (J. 
Arnum, Askov). 0,75. 

— Om Mælkens Afregning. (12 S.). Skive. 05. Ikke 
i Bogh. 

— og H. P. Larsen, Simnlirregningstabel. 4. Udg. (30 

5. ). Aarhus. 09. Zeuner. 1,25. 

Johansen, Jensenius, Dansk Nødværge mod den tyske 
Stormflod. Med et Mindeord over den afdøde Forf. af 
J. Jessen. M. 2 Portr. 2. Opl. (64 S.). [1. Opl. 02]. 
Odense. 03. (R. Hansen). 0,75. 

Johansen, Johs. Fredr., Begyndelsesgrundene i Aritmetik. 
2. Udg. (144 S.). 06. J. Erslev. 2,00. 

— Eksamensopgaver i praktisk Regning og Matematik 
fra Skolelærereksamen 1872 — 1896 og Lærer- og 
Lærcrindceksamen 1896—1908. (54 S.). 08. J. Ers- 
lev. 0,80. 

Johansen, N. P., se: Gradmaaling, den danske. II. 
08. 

Johansen, Oscar, se: Meddelelser om Tvpograferues 
Stiftelse. 07. Johansen, Peter, Maleren Sonne. M. Illustr. (30 S.). 4. 
02. Foreningen f. national Kunst. 1,00. 

— Nordisk Oldtid og dansk Kunst. M. Illustr. (116 S.). 

4. (Fredensborg). 07. (Hagerup). 4,00. 

— Det kgl. Akademi for de skjønne Kunster. 1700— 
1904, se: Meldahl, Ferd. 04. 

Johansen, P. P., Friheden fra Loven. Med Forord af 
Zeuthen. 4. forøg. Udg. (66 S.). [1. Udg. 06]. 07. 
K. Foren. f. i. Miss. 0,35. 

— Hvad er der i Vejen i Thv? Med Fortale af Zeuthen. 
2. Opl. (40 S.). [1. Opl. 07]. 07. K. Foren. f. i. Miss. 
0,35. 

Johnsen, Joh., Katholicismen og det 20. Aarhundrede. 

(124 S.). 06. (Host). 1,50. 
Johnsen, 0., Katalog over Fyens Stiftsbibliothek. (384 

5. ). 4. Odense. 02. (Milo). *3,00. 

Johnsen, S. N., Lærebog i Regning f. Handels- og 
Realskoler, se: Baden, N. J. 01—03. 

— Reguetavler f. Realklassen, se: Foldberg, P. T. 08. 
Johnson, C har ly, se: Bulow, Soph. 05. 
Johnson, S. 0., se: Biblian og syudarinn. 02. 
Johnsson, John, se: Lægestand, den danske. 8. 

Udg. 07. 

— se: Vejviser, medicinsk, 07. 

Johnstrup, Fr., Tale ved Universitetets Aarsfest i Anl. af 
Kongens Fødselsdag d. 8. April 1882. (8 S.). 04. 
Ikke i Bogh. 

Johnstrup, H. Chr., Kortf. Oversigt over Frbr. Begra- 
velseskasses Virksomhed 1882—1907. (14 S.). 07. 
Ikke i Bogh. 

— se: Foutenay, 0. E. de. 05. 

Jokai, Maurus, Idalia. Roman. (154 S.). 03. Jul. Han- 
sen. 0,25. 

— Øjne som Havet. Roman. Oversat fra Engelsk ved 
L. Holstein. (»Adresse-Aviseu«s Føljeton). (396 S.). 
05. Ikke i Bogh. 

Jolagjofin. 3 jolasiigur. Utg. Sigurbjorn A. Gislason. 

(36 S.). Reykjavik. 01. Udgiveren. 0,25. 
Jolasveinn. Sogur og sougvar. Safua5 hefir A5albj6ru 

Stefånssou. (14 S.). Revkjavik. 03. Udgiveren. 

0,10. 

Jomfru Buda og Aage eller Buderupsholm. (16 S.). 

Aarhus. 06. Forlagsforretniugen »Stjernen«. 0,15. 
Jomfruer, de tre indmurede, eller Ridder Grimur og 

Smeden Ungver. En sjællandsk Fortælling. (36 S.). 

04. Strandberg. 0,25. 
Jon trausti, Halla. Sogupåttur ur sveitalifinu. (224 S.). 

Reykjavik. 06. Arinbj. Sveinhjarnarson. 2,00. 

— Leysing. Kaupstafiarsaga fra siSustu aratugum 19. 
aldar. (468 S.). Reykjavik. 07. Arinbj. Sveinhjar- 
narson og t>orst. Gislason. 3,50. 

— Hei5arbyli5. Framhald sogunnar hollu. 1. påttur. 
Barni5. '(160 S.). Reykjavik. 08. Arinbj. Svein- 
bjarnarson og t>orst. Gislason. 

Jonassen, J. P., se: Festskrift i Anl. af Vejle Haand- 
værker-Sangforenings 50 Aars Jubilæum. 04. 

Jonassen, N. Chr., Praktisk Vejledn. i Bageri, saavel fint 
som grovt. (354 S.). Holstebro. 02. Forf., Børkop 
Station. 3,00. 

(Jonasson, Halld.), Bréf fra stjornmalafelaginu il Sey- 

Sisfirfti til fbua Austurlands. (14 S.). SeySisfjiirftur. 

08. Ikke i Bogh. 
Jonasson, Herm., t>egnskylduvinna. (Sérpr. ur »And- 

vara«). (28 S.). Reykjavik. 08. Ikke i Bogh. 
Jonasson, Jonas, Opinberun Gu5s. Fyrirlestur & prcsta- 

fundi. (52 S.). Akureyri. 04. (Odd. Bjornssou). 

0,50. 

— Reikuingsb6k. I— II. (182 S.). Akureyri. 07. Odd. 
Bjbrnsson. 2,00. 

— Stal'rofskver. 2. endurbætt utg. M. 50 mvndum. 
(84 S.). Akureyri. 08. Odd. Bjbrnsson. 0,50. 

Jonatansson, Fridrik, Sveinn og GuBlaug. Islenzk skåld- 
saga. (102 S.). Reykjavik. 06. Forfatteren. 0,75. 

18 i:iS FRID. JONES— JORDEFÆRD. J o 11 e s. Fri 6., H., se: SjénarhæBur sålmasafn. 03. 

Jones, Maria, saga frå pvi, hvar og hvernig enska 
bibKufélagiB hofst. (Sjerprentun ur »Bjarma«). (38 
S.). Reykjavik. 07. Ikke i Bogk. 

Jong van Beck en Dock, C. de., Hilda van Suylenburg. 
Roman. Aut. Oversættelse ved Gerda Vedel. (»Aal- 
borg Tidendens Feuill.). (610 S.). Aalborg. 04. Ikke 
i Bogli. 

Jonsbok, Kong Magnus Hakonssons Lovbog for Island, 
vedtaget paa Altinget 1281, og Réttarbætir, de for 
Island givne Retterbøder af 1294, 1305 og 1314. Udg. 
ved 0. Halldérsson. (396 S.). 4. 04. (Gyldendal). 
12,00. 

Jonsson, Bjarni, AlpiBufirirlestrar. I. Ligi. (16 S.). 05. 
— II— III. Andatrii og dularofl. (40 S.). 05. Rey- 
kjavik. 05. GuSm. Gamalielsson. å 0,25. 

— Til ungra manna. (32 S.). Reykjavik. 05. FélagiS 
»Balder«. 0,25. 

— BamaguSspjonustur. (16 S.). Reykjavik. 06. Zim- 
sen. 0,10. 

— BindiudisræSa, flutt i stukunni »Hlin«. (16 S.). 
Reykjavik. 06. Ikke i Bogh. 

— Ekki veldur så er varar. (68 S.). Reykjavik. 08. 

— Ekki veldur så er varar. M. 1 Portr. og 2 Tvl. 
(100 S.). Reykjavik. 08. 

— Donsk lestrarbok. I. 2. utg., se: Bjarnason, Porl. H. 
05. 

— se: Sumargjof. 05 — 07. 

Jonsson, Bjarni, (fra Vogi), SjålfstæSi Islands. Fyrir- 
lestur. (12 S.). Reykjavik. 06. Forfatteren. 0,15. 

— pjo&in og pingrofiS. RæSa. GefiS ut af Studeiita- 
félaginu i Reykjavik. (14 S.). Reykjavik. 06. Ikke 
i Bogh. 

— Tækifæri og tiningur. (54 S.). Reykjavik. 06. GuSni. 
Gamalielsson. 0,25. 

Jonsson, Bjorn, Bæjarskrå Revkjavikur. 1902. (168 S.). 
02. 0,80. — 1903. (180 S.). 03. 0,80. — 1905. 
(186 S.). 05. 1,00. Reykjavik. 02—05. »Isafold«s 
Bogtrykkeri. 2,60. 

— Islenzk stafsetningarorSbok. 2. lUg. endurskoSuS. 
(80 S.). Reykjavik. 06. B. Jénsson. *0,80. 

Jonsson, Brynjulfur, se: Småsogur, dulrænar. 
07. 

Jonsson, Elin, KvennafræSarinn. 3. prentun aukin og 
endurbætt. (340 S.). Reykjavik. 04. Sig. Kristjåns- 
son. *2,75. 

Jonsson, Finnur, Den olduorske og oldislandske Littera- 
turs Historie. 1— III. (664 + 1018 + 142 S.). 94— 
02. Gad. 29,25. 

— Det norsk-islandske Skjaldesprog omtr. 800 — 1300. 
(126 S.). 01. (Gyldendal). 3,50. 

— Sigvat Skjald Tordsson. Et Livsbillede. (36 S.). 01. 
Klein. (0,75). 0,40. 

— Bokmentasaga Isleudinga a5 fornu og nyju. Gefin lit af 
Hinu isl. békmentafjelagi. (478 S.). 04—05. Det isl. 
litt. Selskab. (Gyldendal). 5,00. 

— Om Njåla. (Særtr. af »Aarb. f. nord. Oldk. og Hist.«). 
(78 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Omrids af det islandske Sprogs Formlære i Nutiden. 
(44 S.). 05. Gad. 1,00. 

— Deu islandske Litteraturs Historie tilligemed den old- 
uorske. (462 S.). 07. Gad. 7,00. *8,50. 

— Island og Danmark. (Særtr. af »Atlanten«). (10 S.). 
08. Ikke i Bogh. 

— MålfræSi islenskrar tungu og helstu atriSi sogu 
hennar. (144 S.). 08. Sig. Kristjånsson. 1,50. 

— Tilnavne i den islandske Oldlitter.itur. (Særtr. af 
»Aarb. f. nord. Oldk. og Hist.«). (222 S.). 08. Ikke 
i Bogh. 

— se: Heimastjorn. 01 — 02. 

— se: Petersen, Niels Matth. 01. 

— se: Hrolfs saga Kraka. 04. 

— se: Rimnasafn. 1. H. 05. Jonsson, Finnur, se: Skjaldedigtning, den norsk- 
islandske. 08. 

Jonsson. BuBm., Ur dularheimum. Fimm æfintyri. RitaB 
hefir ésjålfrått. (64 S.). Reykjavik. 06. »Isafold«s 
Bogtr. 0,50. 

Jonsson, GuBna, LjoBinæli. (182 S.). Reykjavik. 03. 

Forfatteren. 2,00. 
Jonsson, Halldor. BankafékirBir. A Sflutningsbann åfengis. 

(Sérpr. ur »Logréttu«). (12 S.). Reykjavik. 08. Ikke 

i Bogh. 

Jonsson, Hallgrimur, (I) Blåklukkur. Nokkur kvæSL 
1. hefti. (76 S.). Reykjavik. 06. Arinbj. Sveinbjar- 
narson. 1,00. 

— Rimur af pordi kre&u. (150 S.). Reykjavik. 07. 
Gisli Magnusson. 1,00. 

Jonsson, Hallgrimur, (II) Stafrofskver. (112 S.). Rev- 

kjavik. 07. (Sig. Jonsson). 0,60. 
Jonsson, Helgi, Bvgging og lif plantna. GrasafræBi. 

(300 S.). 06—07. Det isl. litt. Selskab. (Gyldendal). 

4,75. 

Jonsson, Jon, Fiskigongur einkuni i Faxafloa. (8 S.). 4. 

Reykjavik. 02. Ikke i Bogh. 

— Oddur SigurSsson logmaSur (1682—1741). (292 S.). 

4. BessastaSir. 02. Sk. Thoroddsen. 2,75. 

— Islenzkt pjoSerni. AlpyBufvrirlestrar. (268 S.). Rev- 
kjavik. 03. Sig. Kristjånsson. 2,00. *3,00. 

— Gullold Isleudinga. Meuuing og h'fshætti'r fe5ra vorra 
å soguoldinni. AlpySufvrirlestrar me5 mvndnm. (466 

5. ). Reykjavik. 06. Sig. Kristjånsson. 4,00. 

— Nii e&a aldrei. HugleiSingar og tillogur ut af heim- 
bo8i konungs vors til alpiugis Isleudinga. (8 S.). 
Reykjavik. 06. Ikke i Bogh. 

( — ) Gamli såttmåli og utanrikismålin. Svar til 5 pjo5- 
olfs«. (12 S.). 4. Reykjavik. 08. Ikke i Bogh. 

— Uni taugaveiki og varnir gegn henni. (Sérpr. ur 
»>Nor5ra«). (6 S.). 4. Reykjavik. 08. Ikke i Bogh. 

Jonsson, Jénas, se: Plausor. 

Jonsson, Isak, Ishus og beitugeymsla. (40 S.). Aku- 
reyri. 01. Ikke i Bogh. 

Jonsson, Klemens, Um fogetågjorSir. (72 S.). Aku- 
reyri. 03. Fr. Steiusson. 0,60. 

Jonsson, Ly6., Rimur af Alaflekk, ortar 1854. (64 S.). 
Bessastaéir. 08. Skuli Thoroddsen. 

Jonsson, Påll, (I) GrasafræBi. 2. prentun. (180 S.). 
Akurevri. 03. Fr. Steiusson. 0,60. 

— MannfræBi. 3. utg. (4S S.). Akureyri. 04. Fr. 
Steinsson. 0,60. 

Jonsson, Påll, (II) Vetur og vor. (KvæSi). (8 S.). 
Akure^Ti. 03. Ikke i Bogh. 

— Ljoftmæli. M. Portr. (202 S.). Akureyri. 05. Fr. 
Steinsson. 1,65. 

Jonsson, SigurSur, Bibliusogur og ågrip af kirkju- 
sogunui handa bornum. AB mestu lagaBar eptir 
bibliusogum Th. Klaveness. 3. utg. (160 S.). Rev- 
kjavik. 06. S. Eymundsson. 0.90. 

— Reikuingsbok handa unglingum. (76 S.). Revkjavik. 

06. S. Evmundsson. 0,60. 

— Svor. (12 S.). 06. S. Eymundsson. 

Jénssou, E> o r I e i f n r, se: Isleudinga pættir, fj6m- 
tiu. 04. 

Jordan, 0. P., og H. Larsen, Postadre?sebog for Middel- 
fart, N. Aabv,. Eibv, Gjelsted og Aarup. (12 S.). Mid- 
delfart. 07. ' Posteksp. Jordan. 0.50. 

Jordbundsundersogelser paa Forsøgsarealerne ved Hårslev 
Forsøgsstation. (Særtr. af »Tidsskr. f. Landbrugets 
Planteavl«). (24 S.). 08. (Gyldendal). 0.50. 

Jordebogsafgifter i Frederiksborg Amt. (70 S.). 4. 06. 
Ikke i Bogh. 

Jordebogsafgifter af Horsholm Distrikt. (12 S.). 4. 07. 
Ikke i Bogh. 

Jordebogsafgifter af Jægerspris Gods. (S S.\ 4. 07. 
Ikke i Bogh. 

Jordefærd, Geheimekouferentsraad Carl Fr. Tietgens. JORDEFÆRD — ISRAELSMISSIOXEX. 139 Taler af Sk. Rordam, Fr. Nielsen, J. H. Mourad, H. F. 
Rordam og F. L. Grundtvig samt et Digt af E. Reedtz- 
Thott. (36 S.). 02. Schønberg. 0,75. 
Jordefærd, Fru Charlotte Schrøders, i Askov d. 17. Nov. 
1904. (Særtr. af »Højskolebladet«). (40 S.). Kolding. 

04. Ikke i Bogh. 

Jordværdi, Landets, og Samfundets Behov. (16 S.). 

Kolding. 08. Ikke i Bogh. 
Josefsen, N. E., Lærebog i Aritmetik og Algebra f. det 

sproglige Gymnasium og Realklassen. (128 S.). 08. 

Hagerup. *2,50. 
Jésefsson, Johannes, Icelandic wrestling. M. 38 Bill. 

(48 S.). Akureyri. 08. t>6rh. Bjarnarson. 1 Sh. 
Josephus, Flavius, Jødernes Krig mod Romerne. Oversat 

og forsynet med Noter af A. Rasmussen. (416 S.). 

05. (Lehm. & Stage). 5,50. 

»Journal, le petit«. Latinskoledisciplenes Blad. Udg. og 
redig. af en Forening. 1. Aarg. Nr. 1 — 5. Nykøbing F. 
07. C. Niemann. 0,40. (Kvartl.). 

Journal og Regnskabsbog for Læger. I to Skemaer i 5 
Størrelser. 08. (J. Lund). Folio. 9,00; 10,00; 12,00; 
13,00. — 4. 6,00. 

Journalen. Organ for norsk Veterinærforening. Redakt. 
0. Th. Hope og C. L. Graff (og fl., sidst V. Høeg og 
0. H. Haug). 1. Aarg. (Nr. 1—7). 4. 02. For Med- 
lemmer. 

Journalisten. Udg. af Kbh.s Journalistforbund. Redakt. 

Andr. Bruun o. fl. a. (sidst V. Elberling). 1. — 4. 

Aarg. 4. 05—08. Udgiveren, å 2,00. 
Journalistmede, første alm. danske, i Aarhus 1901. 

Beretn. om Forhandlingerne. (72 S.). 01. Ikke i 

Bogh. 

Ipsen, Alfred, Fri Horizont. Nogle Bidrag til Øjeblikkets 
Diskussion. (132 S.). 01. Gyldendal. 2,00. 

— Georg Brandes. En Bog om Ret og Uret. Bidrag til 
dansk Aandslivs Hist. i de sidste Decennier af d. 19. 
Aarh. I. (202 S.). 02. 3,00. — II. (224 S.). 02. 
3,50. — III. (224 S.). 03. 3,50. 02—03. (Barfod & 
Co.). Schønberg. (10,00). 6,50. 

— Protest. Et Bidrag t. Belvsning af Georg Brandes' 
kritiske Metode. 2. Opl. (16 S.). [1. Opl. 03]. 03. 
(Barfod & Co.). Schønberg. 0,50. 

— Under Korsets Tegn. Nutidsfortælling fra den store 
By. (306 S.). 03. Barfod & Co. 4,75. 

— Engejsk Elementarbog. 5. Udg. (144 S.). 04. Gyl- 
dendal. *1,50. 

— Jydske Strejftog. Billeder fra en Sommerrejse. (174 
S.). (Silkeborg). 04. Schønberg. 1,50. 

— Johannes Levinsen, Præst ved de Classenske Boliger. 
M. Portr. (84 S.). 05. K. Foren. f. i. Miss. 1,00. 

— Litterære Portræter. M. Portr. (192 S.). Odense. 06. 
Milo. 2,25. 

— 1807. Danmark og dets Hovedstad. Et Tilbageblik. 
M. 1 Bill. (60 S.). Odense. 07. Milo. 1,00. 

— Venus. Roman. (238 S.). 07. Schønberg. 4,00. 
*5,50. 

— se: Helgensværdet. 01. 

Ipsen, C. M., Læsebog f. mindre Børn. 8. Opl., se: 
Holm, R. J. 06. 

Ipsen, J. J., For alle Elskere af fransk Sprog. 25 mor- 
somme Timer. (110 S.). 08. Gyldendal. 2,25. 

Ipsen, K. P., se: Afholdsforeningerne, Rønne, Nexø etc. 
08. 

Ipsen, P. L., Tysk-dansk Ordbog. I— II. (1978 S.). 01 
—06. Gyldendal. *10,00. 

— Kortf. tysk Grammatik og Ordsamling. 5. Udg. (126 
S.). 04. Gyldendal. *0,75. 

— Tysk Grammatik for Mellemskolen. (108 S.). 05. 
Lehm. & Stage. *1,20. 

— Kursus i Tysk paa 100 Timer. 1. Del. 5. Udg. (196 
S.). 08. Lehm. & Stage. *2,00. 

— og E. Bovien, Tvsk Læsebog f. Mellemklasserne. 3. 
Udg. (282 S.). 04. Lehm. & Stage. *2,75. Ipsen, P. L., og E. Bovien, Tvsk Læsebog f. de lavere 
Klasser. 3. Udg. (200 S.). 05. Lehm. & Stage. 
*2,00. 

Tysk Begynderbog med en kortf. Grammatik. 4. 

Udg. (124 S.). 07. Lehm. & Stage. *1,25. 

— og M. Sachs, Tysk Elementarbog. 6. Udg. (102 S.). 
05. Gyldendal. *0,75. 

Irwing, Washington, Rip van Winkle. Hlustr. af A. 
Backham. M. 49 Tvl. (56 S.). 4. (Kbh. & London). 
05. P. Hansen. *20,00. 

— Sogur fra Alhambra. I. Um veru Serkja å Spåni. — 
II. Pilagrimur astarinnar. — III. Rosin i Alham- 
bra. (96 S.). Reykjavik. 06. FélagiS »Baldur«. 

0. 75. 

Isaachsen, Asta Lie, Anna Louise Hadiug paa Hading- 

borg. (374 S.). (Kria,). 06. Gyldendal. 5,50. 
Isafold. 28.-35. :'irg. 101 — 08. Utg. og åbyrgSama&ur 

Bjoru Jonsson. Fol. Reykjavik. 01 — 08. Udgiveren. 

å 4,00. (I Udi. å 5,00)'. 
Isager, Kristen, Nogle Træk af Tuberkulosens Optræden 

paa Laudet. Med 1 Kort. (122 S.). Aarhus. 01. Alb. 

Bayer. 2,50. 

Isefjordsposten. Tidende f. Horns Herred og Frederiks- 
sund. 36. — 43. Aarg. Udg. og redig. af W. Lindboe. 
Fol. Holbæk. 01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Isenheim, Ludv., Arbejdernes Kamp. Roman. (230 S.). 
Odense. 06. Forlagsforretuingen »Fremad«. 0,70. 

Isenkram-Tidende, dansk. Organ for Isenkram-, Glas-, 
Porcellæn- etc. Branchen. Udg. Emil og Chr. Larsen. 

1. — 2. Aarg. 4. Kbh. og Slagelse. 07—08. Udgi- 
verne. Gratis. 

Isenkræmmer, den danske. Dansk Isenkræmmer-Tidende. 
Off. Organ for den danske Isenkræmmerforening. Udg. 
af et Aktieselskab. Redakt. J. Møller. 1908. 4. 08. 
Et Aktieselskab. 1,25. (Kvartl.). (Gratis for Med- 
lemmer). 

Isforholdene i de arktiske Have 1900—07. (Særtr. af 

»Nautisk-meteorol. Aarbog«). M. Kort. 4. 01—08. 

(Gad), å 1,00. 
Isforholdene i de danske Farvande i Vinteren 19 'Vot — 

07 /o8. (Særtr. af »Nautisk-meteorol. Aarbog«). 4. 

07—08. (Gad), å 1,00. 
I s h øj, C. F. A., se: Rejseberetniug om Gymnastikfesterne 

i Frankrig og Schweitz. 01. 
Ishøj, C. K., Vore Missionsmarker i Indien og Kina. 

Vejlcdn. f. Børn. M. 1 Kortbilag. (18 S.). Thisted. 

08. Forf. (Vorupør). 0,10. 

— Oversigt over d. danske Missionsselskabs Arbejde i 
Indien og Kina, se: Munk-Poulsen, J. 07. 

Island. Statistiske Oplysninger, meddelte af Statens sta- 
tistiske Bureau. (20 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Island. Statistiske Oplysninger. (20 S.). Reykjavik. 07. 
Ikke i Bogh. 

Islendinga sogur. Biiift befir (il preniunai Vald. Asmun- 
darson. H. 30. Bandamanna saga. (58 S.). 01. 0,30. — 
31. Halfrefiar saga (88 S.). 01. 0,35. — 32. t>orsteins 
saga hvita. (24 S.). 02. 0,20. — 33. t>orsteins saga 
Si5u-Hallssonar. (44 S.). 02. 0,25. — 34. Eiriks 
saga raufta og Grænlendingafjattr. (36 S.). 02. 0,25. 

— 35. Poifinns saga karisefnis. (44 S.). 02. 0,25. 

— 36. Kjalnesinga saga. (68 S.). 02. 0,30. — 37. 
Barfiar saga Suæfellsass. (68 S.). 02. 0,30. — 38. 
Viglundar saga. (68 S.). 02. 0,35. Reykjavik. 01 
— 02. Sig. Kristjausson. 

Islendingatal, litift. Saman tekift af Benedict Gabriel 

Benedictssyni. (16 S.). Reykjavik. 08. Udgiveren. 
Islendinga l'ættir, fjorutiu. t»orleifur Jonsson gaf ut. 

(580 S.). Reykjavik. 04. Sig. Kristjånsson. 2,50. 
Isokrates, Udvalgte Taler, oversatte af K. Hude. (72 S.). 

05. Gyldeudal. 1,00. 
Israelsmissionen. Udg. af den danske fsraelsmission. 

Redig. af J. Seidelin. 1.— 3. Aarg. Aarhus. 06—08. 

Udgiveren, å 0,00. 140 ISRAEL-ROSENTHAL— JULEFEST. Israel-Rosenthal, E., I Anl. af Tuberkulose-Lovforslaget. 
(Særtr. af »Berl. Tidende«). (14 S.). 04. Ikke i 
Bogh. 

Israelsen, Jens F., Hjemmets Brøst. Skuespil i 4 Akter. 
(116 S.). (Næstved). 03. (Alex. Brandt). Lybeeker. 
2,00. 

— Naar Kvinder elsker — . Smaa Portrætter. (114 S.). 
06. (Alex. Brandt). Lybeeker. 1,50. 

Juan de Vargas, den tapre, eller Tro Kærlighed. Roman. 
Oversat fra Tysk. I— II. (762 S.). Aarhus. 04—05. 
C. P. Heiberg. 

Jubilæumsblade 1837—1907. Lorens Frølich. M. 3 Tvl. 

4. 07. (Th. Linds Eftf. 3,00). Th. Johansen. 0,75. 
Jubilæumsbogen, udg. af De samv. Landboforeninger i 

Sjællands Stift i Anl. af deres 25-aarige Bestaaeu, 
redig. af Andr. Bruun. M. Illustr. (94 S.). 05. Hage- 
rup. 0,50. 

Jubilæumsdyrskue, De samv. sjællandske Landboforenin- 
gers, i Kbh. 1905. Katalog over anmeldte Dyr. (204 

5. ). 05. Hagerup. 0,50. 
Jubilæums-Skorpionen. Minder fra Livet paa Skaarup 

Statsseminarium. (36 S.). 4. Svendborg. 03. Kiel- 
berg. (1,00). 0,50. 
Jubilæumsskrift, Aarhus Totalafholdsforenings. 1880 — 
1905. M. Illustr. (12 S.). Aarhus. 05. Ikke i 
Bogh. 

Jubilæumsskrift for Als Afholdsforening. 1880—1905. 
(Af A. Korsgaard). M. Illustr. (24 S.). 05. Ikke i 
Bogh. 

Jubilæumsskrift 1855 — 1905. De forenede danske Tænd- 
stikfabriker, H. E. Gosch & Co.s Tændstikfabriker og 
Aktietændstikfabriken Godthaab (af H. C. Bering- 
Liisherg). M. Illustr. og 4 Tvl. (44 S.). 4. 06. Ikke 
i Bogh. 

Juel, A., Bibelbetragtninger. I. Jesu Haand. — II. Før 
og nu. Fortællinger ved J. B. (Christelig Samler. 
10 H.). (24 S.). 02. Ekspeditionen, Nyelandsvej 2. 
0,15. 

— »Det Livsens Brød«. (Job. Ev. 6. 35—51). Tiltræ- 
delsesprædiken i Rønne og Knudsker. (12 S.). Rønne. 
02. Colberg. 0,25. 

— »Op al den Ting, som Gud har gjort!« Stykker af 
Naturens Prædiken. (Christelig Samler. 1. H.). (46 
S.). 02. Ekspeditionen, Nyelandsvej 2. 0.25. 

— Tale ved Hans Peter Henriksens Jordefærd d. 25. 
Juni 1905. (4 S.). Rønne. 05. Ikke i Bogh. 

Juel, Christian, Ren og anvendt Aritmetik. (154 S.). 
02. Gyldendal. *2,50. 

— Tillæg til Geometri ved den polytekn. Læreanstalts 
Adgangskursus. (24 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Elementær Algebra, (136 S.). 04. Lehm. & Stage. 
*2,25. 

— Elementær Stereometri og Indledning i analytisk 
Geometri t. Br. i tekniske Skoler. (84 S.). 04.' (P. 
Michelsen). *2,00. 

— Elementær Stereometri. 2. omarb. Udg. (164 S.). 04. 
Lehm. & Stage. 2,75. 

— Analvtisk Plangeometri med en Indledn. i Infinitesi- 
malregningen. (188 S.). 05. Lehm. & Stage. 3,00. 

— Elementær analvtisk Stereometri. 2. gennems. Udg. 
(92 S.). 06. Hø'st. 2,50. 

— Om ikke-analytiske Kurver. (Vidensk. Selsk. Skr.). 
(62 S.). 4. 06. (Høst). 1,95. 

— Tillæg til Forelæsninger i Matematik f. Fabriks- 
ingeniører. Skrevet af S. Hjorth. (100 S.). 4. (Autogr.). 
08. Polytekn. Læreanstalt. 2,50. 

— Trigonometri til Brug i tekniske Skoler. 2. Udg. 
(58 S.). 08. (P. Michelsen). 1,50. 

Juel, B., Paa Børsens sorte Tavle. Et Forsvarsangreh 
paa Grosserer-Societetets Komite. (20 S.). 04. (H. 
Ferlov). 0,25. 

Juel, Svend, se: Fra Korsets Fjende. 01. Juel, Svend, Prædikener til Tiltrædelse og Afsked i Vig 
og Asminderup Kirker samt Tale ved min Hustrus 
Baare d. 8. Marts 1905. (20 S.). 05. Forfatteren. 

0. 35. 

— Ved Dødens Port. Fortællinger. (56 S.). 07. K. 
Foren. f. i. Miss. 0,50. 

Juel-Hansen, Erna, Holger Drachmann som Dreng. Barn- 
domserindringer. (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Juel-Hansen, Niels, Familié og Samfund. (308 S.). 03. 
Gyldendal. 4,50. 

Jul, Børnenes. Udg. af »Børnenes Bogsamling« (senere 
af »Børnebladet«). 1901—08. 4. 01—08. (1901—02 
Hagerup). Chr. Erichsen, å 0,25. 

Jul, glædelig. 8.— 15. Aarg. 1901—08. 4. 01—08. 
(8. — 9. Aarg. Alfr. Jacobsen). Chr. Erichsen, å 0.25. 

Jul, glædelig. 1901. (Af A. Bast). (32 S.). Horsens. 

01. Kristel. Bogforening, Vejle. 0,20. 

Jul, glædelig. Børnenes Julebog. 1902 — 08. Udg. af 
Kristelig Bogforening. Odense og Vejle. 02 — 08. 
Kristel. Bogforening, Vejle, å 0,10. 

Jul til Søs. Efter det Tyske. (Smaaskr. f. Søndags- 
skolerne. Nr. 64). M. Illustr. (24 S.). 02. Ikke i 
Bogh. 

Jul, Emmys. Frit efter det Engelske ved C. Mfønster]. 
(52 S.). 03. Diakonissestift. Depot. 0.25. 

Jul, glædelig. Udg. af »Kirkeligt Samfund af 1898« 
ved L. J. Laursen (og fra 1906 ved A. B. Docker). 
1903—08. 03—08. Samfundet, å 0,15. 

Juleaften, de hjemløse Børns, og Marguerites Beken- 
delse. 3. Opl. (16 S.). Aarhus. 04. J. Jensen. Sjæl- 
landsgade 16. 0,15. 

Juleaften, Matrosens. Fortælling i 5 Sange af H. F. 
(20 S.). Nykøbing M. 04. H. Fog. 0,25. 

Juleaften, Skibsdrengens. Fortælling af M. Udg. af C. 
Asschenfeldt-Hansen. M. Illustr. (62 S.). 05. »For 
mine smaa Venner«. 

Juleaften. Redig. af M. Attrup og N. P. L. Kjær- 
gaard. (16 S.). 4. Aarhus. 08. (Forlaget af 1907). 
0,25. 

Julealbum. 9. — 16. Aarg. Redig. af Chr. Gulmann. 
1901—08. Fol. 01—08. (9.— 10. Aarg. Alfr. Jacob- 
sen). A. Christiansen, å 2,00. (Med Fotogravure å 
3,50). 

Julealbum, Arbejdernes. Redig. af C. E. Jensen. 1904 
—08. Fol. 04—08. A. Christiansen, å 1,50. f. 

Julebesøg, et mærkeligt, Maria Lawson. Den gamle 
Søndagsskolelærer. (36 S.). 04. K. Foren. f. i. Miss. 
0,15. 

Juleblad, Børnenes. Redig. af T. Bang. (20 S.). 4. 

Aalborg. 02. Ekspeditionen. 0,25. 
Julebog, Børnenes. 13.-20. Aarg. Udg. af 0. Olssou. 

M. Illustr. 01—08. (K. Foren. f. i. Miss.), å 0.35. 
Julebog, Studenterhjemmets. 1. — 8. Aar?. 1901— OS. 

Udg. af Studenterhjemmet. 4. 01— 08/(1905 Debell; 

1906—07 M. TruelseiO. V. Pio. å 1.50. 
Julebog for Børn. Udg. af A. Erslev og L. Kieler. 1904 

08. M. Bill. af nord. Kunstnere. 04—08. Haserup. 

å 1,00. *1,50. 
Julebog, den ny. Udg. af Lærere og Lærerinder. 1905 

—08. 4. Odense. 05—08. (Han. & Appel 1 ), å 0.25. 
Julebog, de unges. Udg. af P. Lauritsen o? J. M. Kvl- 

ling. 2. Opl. (56 S.). [1. Opl. 071. 07. K. Foren, f.' i. 

Miss. 0,50. 

Julebog, de unges Redig af A. Fibisrer. 3. Onl. (64 S.). 
[1. Opl. 081. 08. K. Foren. f. i. Miss. 0.50. 

Julebogen. FortæUingei og Skildringer af danske For- 
fattere. Illustr. af danske Kunstnere. 1. — 7. Aarff. 
02—08. Hagerup. å 2,00. *3.00. 

Julebud. Julehæfte for de unge. 1. — 7. Aarg. 4. Odense. 
02—08. Milo. å 0,25. 

Julefest, Halligdrenffens. (Smaaskr. f. Søndagsskolerne. 
Nr. 66). M. niustr. (20 S.). 04. Ikke i Bogh. JULEFRED — JYLLAND. 141 Julefred. 1902—08. En Gave til »Missionsfondet« fra 
Venner i Kbh. Udg. ved Chr. Jensen og N. P. Nielsen. 
M. Portræter. Odense og Esbjerg. 02 — 08. Kristelig 
Bogforening, Vejle, å 0,30. (1902—04. å 0,25). 

Julegave, Børnenes. Med Illustr. 15. — 22. Aarg. 4. 
01—08. (15.— 16. Aarg. Alfr. Jacobsen). Chr. Erich- 
sen, å 1,00. 

Julegave, en lille, til de Hellige i Danmark. 1904 — 08. 

Redig. af C. Lynge. Odense. 04—08. Milo. å 0,50. 
Julegave, Maries. Efter »Dansk Børnetidende«. (Smaaskr. 

f. Søndagsskolerne. Nr. 67). (22 S.). 05. Ikke i 

Bogh. 

Julehilsen. 1901—02. 1.— 2. Aarg. Redig. af N. Han- 
sen. 4. (Se: Jule-Kerten). 01—02. (Høst), å 0,50. 

Julehilsen, Børnenes. 1901—08. 11.— 18. Aarg. Udg. 
og redig. af S. Horten. 4. 01—08. (1901—07. 
Lehm. & Stage). E. Jespersen, å 0,25. 

Julehilsen fra Vestbirk Højskole til dens gamle Elever. 
1905. 1907—08. Horsens. 05—08. Ikke i Bogh. 

Julehilsen til sraaa Venner. 1906—07. Udg. af C. M. 
Jnlin. Kbh. & Aalestrup. 06—07. Udg. (Faarevejle 
Højskole), å 0,10. 

Jule-Kerten. 3. — 8. Aarg. Redig. af R. Jahn-Nielsen og 
(fra 6. Aarg.) af Oskar V. Andersen. 4. (Se: Julehil- 
sen). 03—08. (3. Aarg. V. Pio). »Varden«s Forlag. 

3. -6. Aarg. å 0,50. 7.-8. Aarg. å 0,25. (4.-7. 
Aarg. f)- 

Juleklokken. Julehefte for de unge. Redig. af P. Olden- 
burg og 0. Ricard (og fra 1906 af Joh. Vibe Petersen 
og E. Frederiksen). 1903—08. 03—08. Lohse, Varde, 
å 0,25. 

Julelys. 1905. (12 S.). 4. 05. S. Michaelsen. 0,25. f. 

Juleroser. 1901—08. Redig. af K. Larsen. Fol. 01—08. 
Gyldendal, å 1,50. (Fotogravureudg. å 3,50). 

Juleroser, Børnenes. 1901—08. 18.— 25. Aarg. Teksten 
redig. af J. Krohn (og fra 1907 af W. Christmas). 
01—08. Gyldendal, å 1,00. 

Julesalmer for Frivilligt Drenge-Forbund paa Frederiks- 
berg. (16 S.). 06. Ikke i Bogh. 

Jule- og andre Sange til kristne Venner fra en gammel 
Sømand. (16 S.). 03. Ikke i Bogh. 

Jule-Skorpionen. Minder fra Livet paa Skaarup Stats- 
seminarium 1907. M. Illustr. (16 S.). 4. 07. Ikke 
i Bogh. 

Julestjernen 1901—08. Redig af H. J. F. C. Matthiesen. 
Fol. 01—08. Hagerup. å 1,25. 

Juletid. Teksten redig. af J. Krohn (og fra 1907 
af W. Christmas). 8.— 15. Aarg. 4. 01—08. Gyl- 
dendal, å 0,25. 

Juletræ, del første. Et godt gammelt Eventyr, fortalt 
efter Gerstacker ved Elna Kringclbach. M. Illustr. 
(112 S.). 06. Gad. 1,50. *2,00. 

Juletræet. Digt af Vilh. Gregersen. Doktorens Lodbrog. 
En Fortælling, frit oversat fra Engelsk. (Smaaskrif- 
ter f. Søndagsskolerne. Nr. 63. (20 S.). 01. Ikke 
i Bogh. 

Jule Ven, Børnenes. (8 S.). 4. 03. L. Eiby. 0,10. 
J u 1 i n, C. M., se: Julehilsen til smaa Venner. 1906 
—07. 

Jul-Rosor f. 1901—08. Skandinavisk Julblad. Fol. 01 

—08. Gyldendal, å 1,50. 
Jul-Rosor, barnens. 1901 -08. 4. 01—08. Gyldendal. 

å 1,00. 

Julie, Fru, Den billige Kogebog. 1.— 6. H. (Uafsluttet). 

04. V. Olsen, Kalkbrænderivej 38. å 0,30. 
Juncker, Nic, Praktisk Kaninavl. 2. Udg. (76 S.). [1. 

Udg. 051. 06. Udgiveren (Rottrup pr. Ulsted). 1,35. 
Jung, C. F., Franske Stiløvelser. 1. Afd. 6. Udg. (160 

5. ). 03. Klein. *1,75. 

— Noveller og Fortællinger af nyere franske Forfattere. 
3. omarbejdede Udg. (208 S.). 03. Klein. *2,50. 

— Fransk Elementarbog. 7. Udg. (192 S.). 04. Klein. 
*2,00. Jung, C. F., Fransk Læsebog for Begyndere. 4. Udg. 
(176 S.). 05. Klein. *2,00. 

— 50 Timer i Fransk. Taleøvelser for Begvndere. 4. 
Udg. (208 S.). 06. (Alex. Brandt). Lybecker. *2,50. 

Jungersen, A. C., Afskedsprædiken i Dejbjerg og Han- 
ning Kirker d. 17. Apr. 1864. (8 S.). Skjern. 02. 
Ikke i Bogh. 

Jungersen, Fredr., »Tror Du paa Helligaandeu«. Til Be- 
lysning af 3. Troesartikel. (114 S.). 04. Schønberg. 
1,75. 

— Klippegrund. (76 S.). 08. Schønberg. 1,35. 
Jungeisen, Hector F. E., Krybdyr og Padder. M. 70 

Afbildn. (Danmarks Fauna'. L). (90 S.). 07. Gad. 
1,60. *2,20. 

— Ichthyotomical contributions. I. The structure of the 
genera Amphisile and Centriscus. M. 2 Tvl. (Vidensk. 
Selsk. Skr.). (72 S.). 4. 08. (Høst). 2,95. 

— Pennatulida. 04; se: Ingolf-Expedition, den danske. 

5. Bind. Nr. 1. 04. 

— se: E Museo Lundii. III. 1. Halvbind. 06. 
Juristen. Juridisk Raadgiver af L. (80 S.). 02. M. 

Pedersen. 0,75. 
Just, Otto Th., Do-re-mi Sangbogen. 1. Del. (32 S.). 05. 
Nord. Musikforlag. 0,40. 

— se: Melodier til Børnesangbog f. Skolen og Hjemmet. 
2. Udg. 07. 

Just-Nielsen, J., Huslejeforsikring. Foredrag. (40 S.). 

07. (Reitzel). 0,75. 

Just-Nielsen, Lauritz, Efter Ministerskiftet. (6 S.). 4. 
Helsingør. 01. Ikke i Bogh. 

— Drejerlauget i Kjøbenhavu. 250 Aars Laugshistorie 
1652—1902. M. Illustr., Portr. og Bilag. (120 S.). 
4. 02. (Reitzel). 4,00. 

— Selskabet De danske Forsvarsbrødre i Kbh. 1879 — • 
1904. M. Illustr. og Portr. (80 S.). 4. 04. (Reitzel). 
2,50. 

Justo, Italienske Billed-Gloser med Tekstøvelser. M. 
Illustr. (70 S.). 4. 05. Gyldendal. *4,00. 

— Kortfattet dansk-italiensk Lommeordbog. (106 S.). 

06. (P. Hansen). Schønberg. *2,00. 

— se: Goldschmidt, T. 05. 

Jutdlisiutit. (Grønlandsk Juleblad). 1904—08. 4. 04— 

08. Ikke i Bogh. 

Iversen, C. Kappel, Lærer Sune. En Fortælling. Omslags- 
tegn, af E. Ravnkilde. (94 S.). 08. (Alex. Brandt). 
Lybecker. 1,50. 

Iversen, Conrad, Latinske Stiløvelser. 7. Udg. (350 S.). 
04. Prior. *4,00. 

Iversen, L. E., Behandling af Kalvekastning, Kalve- 
diarrhoe og Efterbyrden. (S S.). Stege. 02. Ikke i 
Bogh. 

— Meine Auffassung der enzootischen Aborticrung. Meine 
Teori. (12 S.). Stege. 04. Ikke i Bogh. 

— Min Opfattelse af den smitsomme Kalvekastning og 
Forklaring af min Teori. (32 S.). Stege. 07. Ikke 
i Bogh. 

Iversen, Nicoline, Vejledn. i praktisk Hækling. Udg. af 

H. Rasmussen. 5. Opl. (38 S.). Odense. 02. Forfat- 
teren. 0,75. 

Jyden. Illustr. Ugeblad for Aarhus Stift. Udg. af et 
Konsortium. Redakt. D. Nielsen. 1901. Nr. 1—15. 
Fol. Aarhus. 01. Et Konsortium. 0,40. (Kvartl.). 

Jyden. Ugeblad for Jylland. Ansvarh. Har. Blichfeld. 

I. Aarg. Nr. 1 — 15. Fol. Aarhus. 04. Udgiveren. 
0,50. (Kvartl.). (0,05 pr. Nr.). 

Jyderup Adresseavis. Udg. af V. Lynge. 1907 — 08. 4. 

Holbæk. 07—08. Udgiveren. Gratis. 
Jylland. »Jyllandsposterne Mandags-Tillæg. 8. — 15. 

Bind. 4. Aarhus. 01 — 08. »Jyllandsposten«. 
Jyllands Adresse-Avis. Redig. af Fr. Windal (senere af 

N. ,1. Ræbild og P. Jensen og sidst af N. J. Ræbild). 

8.— 15. Aarg. Fol. Aarhus. 01—08. Udgiverne. 

0,25. (Kvartl.). 142 JYLLAND— G. JØRGENSEN. Jyllands Almanak. Notitskalender m. Månedsforteg- 
nelse etc. 1908. Udg. af Emil F. Petersen. (96 S.). 
Aalborg. 08. Udgiveren. 0,50. 

Jyllands Hovedstad. Program og Fører ved det 1. alm. 
danske Journalistmode i Aarhus 1901. M. Illustr. og 
1 Kort. (46 S.). Aarhus. 01. Ikke i Bogh. 

Jyllands Uge-Revue. Udg. af et Interessentskah. Redig. 
af A. Adamsen (og senere af A. Lenbroeh). 1. — 2. 
Aarg. Fol. Aarhus. 07—08. Et Interessentskab. 0,60. 
(Kvartl.). (0,05 pr. Nr.). 

Jyllandsposten. Udg. af Mathilde Nielsen. Redig. af 
S. W. Nielsen. 31.— 38. Aarg. Fol. Aarhus. 01—08. 
Udgiveren. 2,24. (Kvartl.). (31.— 36. Aarg. 2,35 
kvartl.). 

Junger, 0., Om Børns Morskabstegninger og Tegneunder- 
visning. M. Illustr. (32 S.). 4. 06. (Gyldendal). 
1,00. 

Jiirgens, Joh., Mave- og Tarmkatarrh eller Forslimning 
i Fordøjelsesorganerne ete. 7. Opl. (88 S.). (Hel- 
singør). 06. Forfatteren, Heide i Holsten. 0,30. 

Jiirgensen, Chr., Mad og Drikke. Vejledning for sunde 
og syge. 3. Udg. (240 S.). 02. (Schubothe). Gyl- 
dendal. 3,00. *3,50. 

— De menneskelige Fødemidlers kemiske Sammensæt- 
ning. 4 Tvl. i Fol. 05. (Schubothe). Gyldendal. (I 
Mappe 6,00; paa Lærred m. Stokke 15,00). 

— Matur og drikkur. Islensk pibing me5 imsum brei- 
tingum. t>ftt hefur Bjorg Porlåksdottir Blondal. 
I— II. Reykjavik. 06—08. Hi5 isl. tjjé&vinafjelag. 
å 1,35. 

■ — Grafisk Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers 
procentvise kemiske Sammensætning. 5. Udg. M. 1 
farvetr.Tvl. (20 S.). 08. (Schubothe). Gyldendal. 1,75. 

Jiirgensen, Sofie Konradine, se: Erindringer, 
Oldemors. 08. 

Jiirs, Olaf, Examensopgaver fra den alm. og den ud- 
videde Maskinisteksamen. Udg. ved Foranstaltning af 
Teknisk Akademi. (66 S.). 01. (A. Kornerup). Axel 
Andersen. 1,00. 

— Lærebog i Arithmetik og Geometri, t. Br. v. d. alm. 
Maskinisteksamen. 3. Udg. (202 S.). 09. Gyldendal. 
3,00. 

Jæger, Hans, Anarkiets Bibel. (496 S.). 06. Gyldendal. 
5,50. 

Jæger, Peder, Billeder fra Landet. Smaafortællinger. 
(104 S.). (Aarhus). 02. N. Skou, Hammel. 1,00. 

— Kronjyder. Hwædawshistorrie i jydsk Mundart. (98 
S.). Aarhus. 04. Alb. Bayer. 1.00. 

— I di lonng Awtene. Skitzer i jydsk Mundart. (2. Opl. 
af »I Ferien«). (74 S.). Aarhus. 05. Alb. Bayer. 
0,75. 

— Et Yuelbesøgels i Knærkibøj. 2. Udg. (44 S.). 
(Silkeborg). 07. Alb. Bayer. 0,50. 

Jægerspris og Omegn. Illustr. Rejsebøger Nr. 55. M. 
Illustr. og 1 farvetr. Kort. (20 S.). 03. Hagerup. 
0,60. 

Jårnefeldt, Arvid, Min Omvendelse. Aut. Overs, af A. P. 
Rosenberg. M. 1 Portr. (204 S.). Odense. 03. Milo. 
1,50. 

Jonsson, J. P., se: Festskrift i Anl. af skand. Sadel- 
mager- og Tapetserer-Forbunds 10-aarige Bestaaen. 04. 

Jørgensen, (I) Et Foredrag om de dansk-vestindiske Øer. 
(22 S.). Horsens. 02. Ikke i Bogh. 

Jørgensen, (II) Praktisk Stilebog. Nr. 1 — 6. 4. Nyborg, 
u. A. Sehønemann & Hagerup. å 0,10. 

— Ny praktisk Stilebog. 1. — 7. H. 4. Nyborg, n. A. 
Sehønemann & Hagerup. å 0,10. 

— Praktisk Skrivebog i 9 Skønskrifts & 4 Haandskrifts- 
hæfter. 1. — 13. H. 4. Nyborg, u. A. Sehønemann & 
Hagerup. å 0,12. 

— Praktisk Skrivebog i 9 Skønskrifts & 3 Haandskrifts- 
hæfter. 1. — 3. H. 4. Nyborg u. A. Schonemann & 
Hagerup. å 0,12. Jørgensen, (II) Praktisk Haandskriftsbog. 1.— 12. H. 4. 
Nyborg, u. A. Sehønemann & Hagerup. å 0,12. 

— Praktisk Skrivebog, aut. t. Br. i Kbh.s Kommune- 
skoler. 1. — 12. H. 4. Nyborg, u. A. Sehønemann & 
Hagerup. å 0,12. 

— & Thurén, Vejledn. til forberedende Skriveøvelser. 1. 

H. 02. Hagerup. 0,16. 

Øvelseshefte. 02. Hagerup. 0,10. 

Jørgensen, Adolf Ditlev, En' Redegørelse for min Udvik- 
ling og mit Forfatterskab. M. Portr. (196 S.). 01. 
Gyldendal. 3,00. 

— Afhandlinger vedr. den nyere Tid og Nutidsforhold. 
(Særtr. af »Hist. Afhandlinger«). (Udg. af J. P. Kri- 
stensen-Randers, Alfr. Povlsen og H. Rosendal). (90 
S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Fortællinger af Nordens Historie. 2. Del. Med 2 Kort 
og 63 Billeder. 2. Opl. (382 S.). 01. (Gad). *2,S5. 

— Hvorledes Fru Heibergs Erindriuger blev til. (16 S.). 

04. Ikke i Bogh. 

— Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie. 5. 
Opl. Med Forf.s Portr., 5 Kort og 58 BiU. (»Folke- 
læsning« Nr. 123). (518 S.). 07. (Gad). *3,50. 

Jørgensen, Alb., Klassekampen. (30 S.). 07. (L. C. Olsen, 
Fiolstræde 27). 0,25. 

Jørgensen, Alfred, Alkoholgjæren, Brvggeri-, Brænderi- 
og Vingjær. M. Afbildn. (102 S.)'. 01. Salmonsen. 

I, 75. 

— Naturhistorie til Skolebrug. Med Afbildn. 5. Vås. 
(80 S.). 01. Salmonsen. 0,85. 

Jørgensen, Alfred Th., Dogmatikkens kritiske Stilling i 
Kirken i vore Dage. Et Foredrag. (24 S.). 04. Gad. 

0. 40. 

— Luthers Kamp mod den romersk-katolske Semipela- 
gianisme. (194 S.). 08. (Gad). 3,50. 

— Hvor findes Hjælpen?, se: Dalhoff, N. 03. 
Jørgensen, Anders, Foredrag om Fjerkræavlen? Udvikling 

i Danmark i de sidste 25 Aar. (8 S.). Odense. 01. 
Ikke i Bogh. 

Jorgsnsen, Anton, Sejlsport. I. Lvstsejlads. M. Illustr. 
og 1 Tvl. (92 S.). Aarhus. 08. Forlaget af 1907. 
2,50. 

Jørgensen, Axel, Svingninger i Blodets agglutinerende 
Evne ved febris tvphoidea. (68 S.). 04. (Gjellerup). 
4,00. 

Jørgensen, Carl, Hvorledes man kuvtter Fuglene til Hus 
og Have. M. Illustr. (32 S.). 07. Hagerup. 0.50. 

Jørgensen, Caroline, Præstedøtrene. Fortælling. (116 S.). 
Esbjerg. 05. (Viggo Nielsen, Kbh.). 1,25. 

Jørgensen, Chr., se: Udsigt over d. philol.-hist. 
Samfunds Virksomhed. 04. 

Jørgensen, Ellen, Fremmed Indflydelse under den danske 
Kirkes tidligste Udvikling. Avec un resumé eu fran- 
oais. (Vidensk. Selsk. Skr.). (124 S.). 4. 08. (HøstV 
3,90. 

Jørgensen, Emil, (D De danske Redskabs- os Maskiu- 
prøver. M. Illustr. og 1 Bilag. (204 S.). 02. (Schu- 
bothe). Aug. Bang. *2,00. 

— se: Arbejdsprøve med Radsaamaskiner. 04. 
Jørgensen, Emil (II) Vejledning til Fodens Pleje. Tr. s. 

Mskpt. (32 S.). 03. Forfatteren. 0,50. 
Jørgensen, F., (I) Anthropologiske Undersøgelser fra Fær- 
øerne (Anthropologia Færoica). (Doktordisp.). (232 

5. ). 4. Aarhus. 02. (Rømer, Kbh.). 10.00. 
Jørgensen, F., (II) Af det dansk-norske Toldvæsens Hist. 

i d. 18. Aarh. (194 S.). Rønne. 05. Colberg. 3.00. 
Jørgensen, G., Dronning Elisabeth af Danmark. Hist. 
Billeder fra Christiern H.s Tid. Med IS Bill. os 1 
Kort i Teksten. (»Folkelæsning« Nr. 250). (174 S.). 

01. (Gad). *1,35. 

— Luther os hans Tid til 1518. M. 38 Bill. (»Folke- 
læsning« Nr. 261). (20S S.). 03. (Gad). *2.00. 

— Luther og haus Tid 151S— 25. M. 27 Bill. (-Folke- 
læsning« Nr. 272). (268 S.). 06. (Gad). *2.50. G. JØRGENSEN— P. JØRGENSEN. 143 Jørgensen, G., Luther og hans Tid. 1525—46. M. 24 
Bill. (»»Folkelæsning« Nr. 282). (248 S.). 08. (Gad). 
*2,00. 

Jørgensen, Gunnar, tiber die Bestimmung der Phosphor- 
saiire als Magnesiumanimoniumphosphat und als Am- 
moniuniphosphomolybdat. (Vidensk. Selsk. Skr.). (100 
S.). 4. 05. (Høst). 3,15. 

Jørgensen, H., Regnebog for Børn. Efter A. Ronstrbni. 
1.— 2. Del. (42 + 44 S.). (Odense). 03. Udbye, 
Svendborg, å 0,50. 

Jørgensen, Holger, Rudolf Schmidt. En Digterskæbne. 
M. lPortr. (164 S.). (Silkeborg). 06. Schønberg. 2,75. 

— Alfred Ipsen. Et Tilbageblik. Tillæg: Nogle Digte 
af Alfred Ipsen. (112 S.). Silkeborg. 08. »Vor Frem- 
tid«s Forlag. 1,75. 

Jørgensen, J., (I) Skolens Danskøvelse til Brug i den 
danske Skole. 2. Udg. (32 S.). 01. Langhoff. 0,25. 

Jørgensen, J., (II) Alkoholspørgsmaalet i Københavns 
Kommuneskoler. (Særtr. af »Nord. Good-Templar«). 
(12 S.). 07. Ikke i Bogh. 

Jørgensen, J. A., (I) Den danske Dagspresse 1901. En 
kort Oversigt. Trykt s. Mskpt. (130 S.). 01. (Sø- 
tofte). 2,50. 

Jørgensen, J. A., (II) Bornholms Historie. I — II. (256 + 
358 S.). (Nexø). 01. Fritz Sørensen, Rønne. 7,50. 

*io,oo. 

— Hans Dominici, Præst i Kjelstrup i Skaane 1674 — 77, 
i St. Ibs og Svaneke paa Bornholm 1685 — 1706. (8 
S.). 4. Rønne. 05. Ikke i Bogh. 

— Væbnere, Adel og Frimænd paa Bornholm. (48 S.). 
(Nexø). 05. Fritz Sørensen, Rønne. 1,00. 

— Series pastorum eller Fortegnelse over Præsterne paa 
Bornholm siden Reformationen. (160 S.). (Nexø). 07. 
Fritz Sørensen, Rønne. 2,50. 

— Vallensgaards Historie. (16 S.). Rønne. 07. Ikke i 
Bogh. 

Jørgensen, J. B., Nogle Bemærkninger i Anl. af den 
foreslaaede Retsreform. (40 S.). 02. (Lehm. & Stage). 
0,75. 

Jørgensen, J. M., Læseøvelser til Vejledn. i tysk Steno- 
grafi. (8 S.). 04. Ikke i Bogh. 

— 750 Handels-Forkortelser i Gabelsbergers Stenografi. 
(16 S.). 07. Rom. 0,25. 

— Lærebog i Maskinskrivning. (64 S.). 4. 07. Rom. 
1,00. 

— Læsebog i Gabelsbergers Stenografi. 3. Oplag. (48 

5. ). [1. Opl. 04]. 08. J. Erslev. 1,00. 

— Vejledning i tvsk Stenografi .2. Oplag. (32 S.). [1. 
Opl. 04]. 08. J. Erslev. 0,75. 

— se: Rasmussen, A. 06 og 08. 

Jørgensen, J. P., (I) Slægterne paa Brydegaard og 
Øbakkegaard i Ledøje Sogn samt Ryttergaarden Nr. 3 
af Pederstrup, Ballerup Sogn. (32 S.). Fol. Roskilde. 

06. Ikke i Bogh. 

Jørgensen, J P., (II) Hoverihavren i Frederiksborg Amt. 

(8 S.). 4. Hillerød. 07. Ikke i Bogh. 
Jørgensen, J. P., (III) Short guide for tourists and visi- 

tors to St. Thomas and St. Jan. (1 Blad). Fol. St. 

Thomas. 08. 

Jørgensen, J. P., (IV) se: Morgensange f. Skole og 
Hjem. 08. 

Jørgensen, Johannes, (I) Eva. 2. Oplag. (130 S.). [1. 
Opl. 01]. 01. Gyldendal. 2,00. *3,25. 

— Romersk Mosaik. (Bogen om Rom). (260 S.). 01. 
Gyldendal. 4,50. 

— Den hellige Ild. En Legende fra det gamle Siena. 
(124 S.). 02. Gyldendal. 2,00. 

— Romerske Helgenbilleder. (Bogen om Rom). (214 
S.). 02. Gyldendal. 4,00. 

— Pilgrimsbogen. (276 S.). 03. Gyldendal. 4,50. 

— Græs. (124 S.). 04. Gyldendal. 2,00. 

— Lyrik. Udv. Ungdomsdigte. (94 S.). 04. Gyldendal. 
*3,00. Jørgensen, Johannes, (I) Rejsebilleder fra Nord og Syd, 
(220 S.). 05. Gyldendal. 3,50. 

— Rejsebogen. Skildringer. 2. Udg. (184 S.). 05. Gyl- 
dendal. 3,00. 

— Essays. (236 S.). 06. Gyldendal. 3,75. 

— Blomster og Frugter. (94 S.). 07. Gyldendal. 2,00, 

— Den hellige Frans af Assisi. En Levnedsskildring. 
M. Portr. (364 S.). 07. Gyldendal. 6,50. 

— Den yndigste Rose. (140 S.). 07. Gyldendal. 2,50, 
*4,50. 

— Lignelser. 3. Oplag. (92 S.). 07. Gyldendal. 1,25. 

— I det høje. (278 S.). 08. Gyldendal. 4,50. 

— se: Fioretti. 02. 

Jørgensen, Johannes, (II) Prædikensamling for døvstumme. 
Med Fortale af F. Heiberg. Trykt s. Mskpt. (250 
S.). 04. Ikke i Bogh. 

— Kristendoms-Forfalskninger. (58 S.). 06. Lohse, 
Varde. 0,50. 

— De døvstummes Haandalfabet og 280 af de almin- 
deligste Tegn. M. 3 Tvl. og Illustr. (32 S.). 07. 
(Gjellerup). 1,25. 

Jørgensen, Jørgen, Dansk Stil. 1. — 4. H., se: 
Fossing, A. 08—09. 

Jørgensen, Kaja, og Marie Ringberg, Fransk Læsebog. 
II. (110 S.). 06. Gyldendal. *2,00. 

Premier cours de grammaire francaise. 2. éd, 

(114 S.). [1. éd. 03]. 06. Gyldendal. *2,00. 

Fransk Begynderbog f. Pigeskolens højere Klas- 
ser. M. 1 Kort og Illustr. 2. Opl. (148 S.). [1. Opl. 
05]. 08. Gyldendal. *2,50. 

Jørgensen, Karl, Dansk Sproglære til Skolebrug. 4. Udg. 
(24 S.). 06. Gyldendal. 0,10. *0,25. 

— se: Brodthagen, Henrik. 

— se: Lærebog, luthersk. 04. 

Jørgensen, L., Lucerne-Dyrkning. (Særtr. af »Fyns Stifts 
Landbrugstidende«). (28 S.). Odense. 07. (Andels- 
bogtrykkeriet). 0,20. 

Jørgensen, Lavrids, (I) En Fremtidsmand. En Fortælling. 
(32 S.). (Randers). 04. A. Jacobs, Ringe. 0,25. 

— Folkets Bog. I. Haandbog for Hjemmet. 3. forøg. 
Udg. (272 S.). (Randers). 04. *2,00. — II. Hus- 
moderens Haandbog. (252 S.). (Odense). 04. *1,00. 
— III. Vejledning i Havebrug. M. 1 Plan. (264 S.). 
05. *1,25. 04—05. A. Jacobs, Ringe. *4,25. 

— Vor Bornelærdom. Et Foredrag om Maadeboldsdrik. 
2. Opl. (24 S.). (Aarhus). 05. Afholdsboghandelen. 
0,20. 

— Et forfærdeligt Uhyre. Foredrag. 6. Opl. (16 S.). 
Randers. 06. Afholdsboghandelen. 0,10. 

— For Børnene. To Fortællinger. 2. Oplag. (32 S.). 
Randers. 06. Afholdsboghandelen. 0,10. 

— Gennem Vadestedet. Skuespil i 1 Akt. 5. Opl. (16 
S.). Randers. 06. Afholdsboghandelen. 0,10. 

— Vejen til Velstand og Lykke. 4. Oplag. (40 S.). 
Randers. 06. Afholdsboghandelen. 0,35. 

— se: Afholdssangbogen. 27. Udg. 06. 

Jørgensen, Laur., (II) Frugthaven. (42 S.). 07. E. Jes- 
persen. 0,25. 

Jørgensen, Laurits, (III) Stamtavler over de betydeligste 
Hingste i Englands Fuldblodsavl 1897—1906. (46 S.). 
07. Tryde. 2,50. 

— Fuldblodshingsten St. Simon. (28 S.). 08. Tryde. 
1,50. 

Jørgensen, Marie, Mim' Skovtnrssange til de unge gen- 
nem 18 Aar. (16 S.). Odense. 04. Ikke i Bogh. 

Jørgensen, Martine, Lys og Skygge. (En Julegave). (48 
S.). Silkeborg. 05.' Forfatteren. 0,50. 

Jørgensen, P., (I) se: Assens og Omegn. 03. 

Jørgensen, P., (II) En uudtømmelig Rigdomskilde for 
Landbruget. (48 S.). Aarhus. 07. Alb. Bayer. 0,50. 
(Partipris: 50 Eks. 16,00). 

— En Guldgrube for Landbruget. (48 S.). Aalestrup. 
07. (Alb. Bayer). 0,50. 144 POVL JOHANNES JØRGENSEN — ROLF KALL. Jørgensen, Povl Johannes, Forelæsninger over den danske 
Retshistorie. Tr. s. Mskpt. 1. H. (112 S.). 04. 1,50. 
- 2. H. (80 S.). 05. 1,10. — 3. H. (80 S.). 05. 
1,10. — 4. H. (112 S.). OS. 1,60. 04—08. (Uni- 
versitetspedellen). 5,30. 

Jørgensen, Rasmus Peder. Begravet paa Thoreby Kirke- 
gaard d. 28. Dec. 1904. (4 S.). Nykøbing' F. 05. 
Ikke i Bogh. 

(Jørgensen, Rud.), Løve-Apoteket i Kjobenhavn 1620 — 

1908. M. Illustr. (24 S.). 4. 08. Ikke i Bogh. 
Jørgensen, Severin, Haandbog for Brugsforeninger. Udg. 

af Fællesforeningen f. Danmarks Brugsforeninger. 2. 

forøg. Opl. M. 6 Billeder. (352 S.). (Kolding). 01. 

Fællesforeningen. 3,00. *4,00. 

— se: Aarbog, Fællesforen. f. Danmarks Brugsforenin- 
ger, 1907. 

Jørgensen, Sophus Mads, Kemiens Grundbegreber oplyste 
ved Exempler og simple Forsøg. (176 S.). 02. Gad. 
1,35. 

— Lærebog i organisk Kemi. 2. omarb. Udg. (610 S.). 

06. Gad. 12,00. 

— Om Iltens Opdagelse. (Vidensk. Selsk. Skr.). (44 S.). 
4. 07. (Høst). 1,40. 

Jørgensen, Tormod, Dansk Litteraturhistorie. Kortf. 
Oversigt. (32 S.). Høng. 06. Forfatteren. 0,25. 

Jørgensen, Troels G-., Erstatning for Ejendomsafstaaelse. 
(240 S.). 05. (Gad). 2,00. 

Jørgensen, Viggo, Vejledn. i landøkonomisk Kaninavl. 
M. Illustr. (52 S.). Roskilde. 07. (E. J. Pontoppi- 
dan, Kbh.). 1,00. 

Jørgensen, William, se: Kontor- og Notitskalen- 
der, juridisk, f. 1904. 03. 

Jørgensen, William, Skattereformen og Kjøbenhavns Kom- 
mune. (Særtr. af »Berl. Tidende«). (8 S.). 02. Ikke 
i Bogh. 

— Skattelovene. (Særtr. af »Berl. Tidende«). (12 S.). 
03. Ikke i Bogh. 

Kaae, Alfred, Om Dannelse af Menighedsforeninger. 
Sendebrev til kristne Lægfolk fra Stefansforeningens 
Udvalg for Menighedsforeninger. (78 S.). (Odense). 

01. (Barfod & Co.). 0,50. 

— Børnenes Vel i Købstæder og København. (32 S.). 
Odense. 02. Ikke i Bogh. 

— Om en lovordnet Folkekirke med fuld aandelig Fri- 
hed. (100 S.). 03. (Gyldendal). 1,00. 

— se: Sangliæfte f. de danske Plejehjemsforeninger. 08. 
Kaalund, Hans Vilh., Fulvia. Drama i 5 Akter. 5. Udg. 

(104 S.). 03. Gyldendal. 1,00. *2,00. 

— se: Fabler f. Børn. 7. Opl. 08. 

Kålund, Kr., Om Håndskrifterne af Sturlunga Saga. 
(Særtr. af »Aarb. f. nord. Oldk. og Hist.«). M. Illustr. 
(42 S.). 02. Ikke i Bogh. 

— Den islandske Lægebog. Codex Arnamagnæanus 434 a. 
12 mo. (Vidensk. Selsk. Skr.). (50 S.). 4. 07. (Høst). 
2,15. 

— se: HeiSarviga Saga. 04. 

— se: Alfræfti islenzk. I. 08. 

Kaalund, R., og Karl Petersen, Vejledning i Handels- 
teknik, f. Handels-Aftenskolerne. (80 S.). Kolding. 

02. Forfatterne. 1,40. 

— Vejledn. i Handelsteknik, se: Balling, P. L. 07. 
Kaarsberg, Hans, Stort Vildt. 1898—1900. M. Illustr. 

(188 S.). 01. Gyldendal. 3,75. 

— For en Vinteraften. 1902—04. (170 S.). 04. Gyl- 
dendal. 2,50. 

— Æventyr-Digtet om Prins Hafiz' Rejse til Sangah- 
Illéh, Visdoms og Udødeligheds, Rigdoms og Kyskkeds 
Navle. Vign. af K. Hansen Reistrup. (140 S.). Sorø. 

07. Svegård. 2,50. *4,00. 

Kaarsberg, Johs., Kvinde-Hygiejne. 4. genuems. Oplag. 
M. Illustr. (72 S.). 07. Dansk Sundhedstidende. 1,50. 

— Om Behandling af inflammatoriske Adnexlidelser. 
(Foredrag). (46 S.). 07. Ikke i Bogh. Kaarup, Alb., Vekslen. 6. ændr. og forøg. Udg. ved A. 

Munch-Petersen. (86 S.). 07. Gyldendal. *2,00. 
Kabalebog, Bedstemoders. 33 udv. Kabaler. Med 26 

Bill. 4. Opl. (48 S.). [1. Opl. 05]. 06. Langhoff. 

0,75. 

Kabalebogen. Illustr. Vejledning. (48 S.). 07. E. Jes- 
persen. 0,50. 

Kabaler, nye. Samlede af Gamle Tante. (48 S.). 06. 
V. Pio. 0,50. 

Kabell, S. K., Fra Rønne Dilettantcomedie de første 25 

Aar. (Særtr. af »Bornholmske Saml.«). M. Portr. 

(112 S.). Rønne. 06. Ikke i Bogh. 
Kadi, den lille. Fortælling for Ungdommen fra 1001 

Nat. (16 S.). Rønne. 04. 0. Aarestrup. 0,25. 
Kadosch, Ben, Den ny Morgens Gry. Lucifer Hiram. 

Verdensbygmesterens Genkomst. (32 S.). 06. J. L. 

Wulff. 0,75. 

Kaftan, T., Er den evangelisk-lutherske Bekendelse brug- 
bar for det XX. Aarh.? Foredrag. Aut. Oversættelse 
af C. Schrøder. (56 S.). Odense. 05. Milo. 0,80. 

K a i n, se: Bulthaupt, H. 04. 

Kalåtdlinut [Læsning for Grønlændere]. Oversat af Eli 
Sivertsen. (32 S.). Godthaab. 05. Ikke i Bogh. 

Kalåtdlinut [Læsning for Grønlændere]. Oversat af A. 
J. K. Petersen. (32 S.). Godthaab. 07. Ikke i Bogh. 

Kalender, Klods Hans'. (40 S.). 4. 05. »Klods Hans«s 
Forlag. 1,00. 

Kalender, christelig, samlet ved L. H. (L. Schmettau, f. 
Hage). 11. Udg. (154 S.). 06. Than. & Appel. 

*1,50. 

Kalender for Br.\ Br.\ af Johs/. □ M.\ t.\ d.\ t.\ H.\ 
i Odense. Samlet af C. E. Svendsen. Trvkt s. Mskpt. 
(168 S.). Odense. 07. Ikke i Bogh. 

Kalender for 150 Aar, 1825—1975. (1 Bl.). 4. Næst- 
ved. 08. Ikke i Bogh. 

Kalevala, de seks første Sange, overs, og indledede af F. 
Ohrt. (104 S.). 02. Klein. (1.75). 1,00. 

Kalevala, oversat i Udvalg ved F. Ohrt. (I). — Kalevala 
som Folkedigtning og National-Epos ved F. Ohrt. (II). 
M. 4 Bill. og 1 Kort. (310 + 276 S.). 07. Gvldeu- 
dal. 8,00. 

Kaihauge, Viggo, 10 Melodier til Salmer og. aaudelige 
Sange af Grundtvigs Kirke-Salmebog og Salmebog f. 
Kirke og Hjem. (12 S.). 4. 01. Wilh. Hansen. 
1.50. 

— Fuldstændig Samling af Melodier til N. F. S. Grundt- 
vigs Kirke-Salmebog. 3. Udg. (80 S.). 4. 07. (Schu- 
bothe). Gyldendal. *4,00. 

Kalisch, Carl, Engelske Noveller og Skitser af moderne 

Forfattere. Udg. til Skolebrug og Privatundervisnins. 

— 1. H. 3. Opl. (124 S.). — 2. H. 2. Opl. (124 S. . 

02—03. Gad. å 1,25. 
Kaikar, Karl Otto Herm. Tryde, Ordbog til det ældre 

danske Sprog (1300—1700). H. 32^7. (H. 32. 

36—44, 46—47 å 2,50; H. 33. 1,50: H. 34—35. 45 

å 3,00). (I— IV. 117,75: H. 46—47 Tillæg). 01—09. 

(H. 32—45. Akad. Boghandel). (Reitzel). 
Kaikar, Kr., Alfabetisk Fortegnelse over Sjællands Stifts 

Bogsamling. (866 + 196 S.). Roskilde. 04. Ikke i 

Bogh. 

Kalkulationsbog for Møbel- os Bvsniugssnedkerarbejde. 
(172 S.). Aarhus. 08. Skand.'Fagblad f. Træindu- 
strien. 2,50. 

Kalkulations- og Salgsprisliste. Udarb. og udg. af Sned- 
kermestrenes Lokalforening i Randers. (168 S.). Ran- 
ders. 08. Foreningen. 5,00. 

Kali, J. C, Fra Advent til Paaske. (62 S.). Aalborg. 05. 
M. A. Schultz. 1.25. 

Kali, Rolf, Udkast til et Reglement for Feltartilleriet. 
Skytstjeneste. (38 S.). 01. Ikke i Bogh. 

— Vaabenlære og Krigskunst. Udkast til Lvrebog f. 
Feltartilleriets Sekondlojtuantselever. M. 34 Blade 
Tegninger. (88 S.). 4. 03. Ikke i Bogh. ROLF KALL— KATALOG. 145 Kali, Rolf, Landkrigskuust i Omrids, t. Br. v. Søværnets 

Officersskole. (1G4 S.). 06. Orlogsværftet. 3,00. 
— Udkast til Tjeneste i Marken. (60 S.). 07. Ikke i — Nogle Troppeføringsregnestykker og 3 artilleristiske 
Opgaver med Løsning. (66 S.). 4. (Autogr.). 08. 
Ikke i Bogh. 

Kallesøe, V., se: Postadressebog f. Vejle. 01. 

Kallundborg Avis. Udg. af C. G. Tortzens Enke. An- 
svarlig Chr. G. Tortzen. 45. — 52. Aarg. Fol. Kal- 
lundborg. 01—08. Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Kallundborg Dagblad. Udg. af A. Sørensen. Ansvarh. 
A. M. Greve (senere Jac. Wolsing og fl., sidst J. P. 
Jørgensen). 25.— 32. Aarg. Fol. Kallundborg. 01—08. 
Udgiveren. 2,00. (Kvartl.). 

Kalundborg Folkeblad. Venstrereformpartiets Organ f. 
Nordvestsjælland. Udg. af en Kreds af Venstremænd. 
Redig. af M. Holt. 1. Aarg. Fol. Kalundborg. 08. 
Udgiverne. 2,00. (Kvartl.). 

Kallundborg Sommerrevy 1904. (22 S.). Kallundborg. 

04. Ikke i Bogh. 

Kammerat, en god. (12 S.). 05. K. F. U. M.s Soldater- 
mission. 

Kammerjunkeren. Lvstspil med Sange i 1 Akt. Af Forf. 

til »Paa Kastelsvolden«. (32 S.). 01. V. Pio. 0,50. 
Kamp om Millioner. Fortællinger fra de sidste Dage af 

P. L. (544 S.). Aarhus. 02. C. Mortensen. 
Kamp, en Moders, mod det fraadende Hav. 4. Opl. (16 

5. ). Aarhus. 04. J. Jensen (Sjællandsgade 16). 
0,15. 

Kampen om Dansk Vestindien. (22 S.). 02. (Tryde). 

0. 25. 

»Kampen for et Værelse til«. Lystspil med Sang i 1 

Akt. (28 S.). 03. J. L. Wulff. 0,65. 
Kampen for Kærligheden, Livet og Æren. (686 S.). 06. 

Det danske Forlag. 10,75. 
Kampmann, C, se: Baggesen, C. H. H. 
Kan der ved Reformer skabes en bedre Balance paa 

Dansk Vestindiens Budget? (32 S.). 02. Ikke i 

Bogh. 

Kan De gartte? Interessante Gaader for Voxne og Børn. 

Samlet og udg. af. I. N. (16 S.). Svendborg. 03. 

Fyns Centraltrykkeri. 0,15. f. 
Kandarius [N. H. Roth], Blandt Kammerater. Billeder 

fra Gamisonslivet. (288 S.). Aarhus. 02. (Jydsk 

Forlag). Gyldendal. 4,50. *5,75. 

— Med løse Patroner. Manøverhistorie. 2. Opl. (234 
S.). Aarhus. 02. (Jvdsk Forlag). Gvldendal. 3,00. 
*4,25. 

— Paa Opmaaling. Fortælling. 2. Oplag. (174 S.). 
Aarhus. 06. Alb. Bayer. 2,00. *3,00. 

Kaninavl, dansk. Upartisk Tidsskrift. Officielt Hoved- 
organ. Ansvarh. Redakt. P. Schou. Nr. 1 — 3. 4. 08. 
Udgiveren. 0,35. (Kvartl.). 

Kanin-Bladet. Udg. af »Sydjydsk Forening f. Kaninavl«. 
Tidende f. Kaninavl, Biavl, Hønscavl, Havebrug m. m. 
Redakt. L. Christensen (og senere A. L. Lorensen). 

1. — 2. Aarg. 4. Kolding. 07—08. Udgiverne. 0,25. 
(Kvartl.). (1. Aarg. 2,00). 

Kannik, E. P., Suum euique. Strejflys over Verdenspost- 
foreningens Forhistorie. (20 S.). Roskilde. 07. (Lang- 
sted, Kbh.). 0,50. 

Kaper, Ernst, Tysk-dansk-norsk Ordbog. (328 S.). 02. 
Gyldendal. *1,50. *2,00. 

— Den daglige Undervisnings Form. Kritik og Forslag. 
3 didaktiske Afhandlinger. (90 S.). 03. Gyldendal. 
1,25. 

— Kortf. tysk Fonetik. (56 S.). 05. Gyldendal. 1,50. 

— Det nødvendigste Tysk. Tolk til Rejsebrng og til 
Selvlæsning. 3. Udg. (50 S.). 07. Gvldendal. 0,75. 

— Heinrich v. Kleist: Robert Guiskard. (176 S.). 08. 
(Gyldendal). 3,75. 

— og E. Rodhe, Tyske Taleøvelser t. Br. f. Skole og Kursus. 3. Udg. (96 S.). [1. Udg. 01]. 06. Gyldendal. 
*1,75. 

Kaper, Ernst, og E. Rodhe, Tysk Læsning og 
tyske Taleøvelser, L, se: Pederzani-Weber, J. 08. 

Kaper, Johannes, Tyske Stiløvelser for de højere Klasser. 
4. Udg. (138 S.). 03. Gyldendal. *1,00. 

— Tyske Stiløvelser for Begyndere. 12. Opl. (120 S.). 

04. Gyldendal. *1,00. 

— Tyske Stiløvelser for Mellemklasserne. 6. Udg. (124 

5. ). 04. Gyldendal. *1,00. 

— Kortfattet tysk Sproglære til Skolebrug. 10. forbedr. 
Opl. ved Ernst Kaper. (120 S.). 05. Gyldendal. *1,00. 

— Tysk Læsebog for ældre Begyndere. 3. Udg. (194 S.). 
05. Gyldendal. *1,85. 

— Tyske Stiløvelser f. Forberedelses- og Folkeskoler. 8. 
Udg. (48 S.). 07. Gyldendal. *0,60. 

— Skema til den tyske Formlære. 10. Udg. (32 S.). 
08. Gyldendal. *0,50. 

— Tvsk-dansk-norsk Haaud-Ordbog. 4. forbedr, og forøg. 
Udg. (736 S.). 08. Gyldendal. *7,25. *7,75. 

— Tysk Læsebog f. Mellemklasserne. 9. Udg. (ved Ernst 
Kaper). (308 S.). 05. Gyldendal. *2,75. 

— Franske Læsestykker. 4. Udg., se: Kunning, M. 05. 

— og T. L. Simonsen, Tysk Læsebog for de første Be- 
gyndere. 11. Udg. (164 S.). 05. Gyldendal. *1,75. 

Kapergast, en dansk. Hist. Roman af C. H. (430 S.). 
Rønne. 06. Forlaget »Idealet«, Nykøbing F. (Udkom 
i Hæfter å 0,15). 

Kaptajn Heron. Kærlighedsroman. Frit efter »Edith the 
captive« ved B— n. I. (216 S.). (Uafsluttet). Svend- 
borg. 02. Forlagsforretningen »Brage«. 0,90. 

Kaptajn Heron eller Stratenrøveren og hans Brud. Roman 
efter det Engelske. (1040 S.). Aarhus. 02. Østjydsk 
Forlagsforretning. 

Karakterstyrke. To Veje. Udg. af »Blaa Kors«. (16 S.). 
03. Foreningen. 0,10. 

Kardec, Allan, Mediernes Bog. 2. danske Udg. ved S. 
Trier. M. 1 Portr. (538 S.). 04. V. Pio. 5,00. 

Karikatur-Album. Karikaturkunstens Historie i Danmark 
ved C. E. Jeusen. I— II. (516 S. + 29 Billedbilag; 
540 S. + 24 Billedbilag). 4. 04—07. A. Christian- 
sen. 21,00. *28,00. 

Karise-Posten. Lokalt Dagblad f. Sydøstsjælland. Udg. 
Brdr. Larsen, Faxe. Ansvarh. Redakt. Ludv. Larsen. 
1. Aarg. Fol. Faxe. 01. Udgiverne. 1,50. (Kvartl.). 

(Karmak, Johs.), Spare- og Laanekassen f. Hobro og 
Omegn 1851—1901. M. Illustr. (64 S.). Hobro. 01. 
Ikke i Bogh. 

Karner, K., Nogle Bemærkninger om Affattelsen af Land- 
kommunernes Regnskaber. 2. Udg. (56 S.). 4. [1. 
Udg. 02]. Thisted. 07. (Chr. A. Olesen). 1,50. 

Karsten, A. C, Kjøbenhavns Raadhus. Beskrivelse af 
Ingeniørarbejderne. M. 12 Plauer. (16 S.). 4. 03. 
Ikke i Bogh. 

Kasino. Underholdende Familieblad. Redakt. Povl Kra- 
mer. 1. Aarg. Nr. 1—2. Fol. 03. Udgiveren. 1,00. 
(Kvartl.). (0,03 pr. Nr.). 

Kasino-Album. Aarhus. 01. »Kasino«, Aarhus. Gratis. 

Kaspersen, Jakob, Praktisk Harmoniumskole. 06. Lohse, 
V iinle. 1,50. 

Kastelsplanen. Udg. af Komiteen til Bevarelse af Kastels- 
terrainet som Park. Med 1 Kort. (24 S.). 01. (Gad). 
1,00. 

Kastetabeller for 19 cm I. H. M. 189S Granater paa 
54 Kg. Elementladninger af R. F. K. (26 S.). 4. 03. 
Ikke i Bogh. 

Katalog over Ingeniørkorpsets Bibliotek. (528 S.). 01. 
Ikke i Bogh. 

Katalog over Erhvervelser af nve.ro. udenlandsk Litteratur 
ved Statens offentl. Bibliotheker. Udg. af d. si. kgl. 
Bibliothek ved E. Gigas (og fra 1903 af A. A. Bjornbo). 
1901—07. 02—08. (Gyldendal), å 2,00. 

Katalog over den kgl. Afstøbningssamling, ved F. Beckett. 

19 146 KATALOG— S. KELLER. I. Oldtiden. (476 S.). 03. 1,50. — II. Middelalderen 
og den nyere Tid. (146 S.). 04. 2,00. 03—04. 
Kunstmuseet. 3,50. 

Katalog over det st. kgl. Bibliotheks Haandskrifter vedr. 
Norden, særlig Danmark. Udg. ved E. Gigas. I. (342 
S.). 03. 5,00. — II. (332 S.). 06. 5,00. 03—06. 
(Gyldeudal). 10,00. 

Katalog over den Hærens Lægekorps tilhørende Bogsam- 
ling. (92 S.). 03. Ikke i Bogb. 

Katalog over den pharmaceutiske Læreanstalts Biblio- 
thek. (96 S.). 4. 04. Ikke i Bogb. 

Katalog, officielt, for den internat. Cycle-, Motorcycle-, 
Motorbaade- og Automobil-Udstilling i Kbh. 1905. 
(184 S.). 05. Ikke i Bogb. 

Katalog, officielt, for den jydske Industri- og Landbrugs- 
udstilling i Horsens 1905. Redig. og udg. ved Vilh. 
Mortbensen. (434 S.). 05. Udgiveren. 

Katalog over Kronborg Officersbibliotek. (152 S.). 05. 
Ikke i Bogb. 

Katalog over Udstillingen af kunstfærdige gamle Bog- 
bind indtil 1850. Med en Indledn. om Bogbinderkun- 
stens Historie af Emil Hannover. (86 S.). 06. Kunst- 
musæet. 

Katalog over Morskabsbiblioteket paa Sindssygeanstalten 
ved Aarbus. (52 S.). Aarhus. 06. Ikke i Bogh. 

Katalog over □ St. Clemens Bibliotek i Aarhus. (32 S.). 
Aarhus. 07. Ikke i Bogh. 

Katalog over det jydsk-fynske Statsbanepersonales Biblio- 
tek. (172 S.). Aarhus. 07. Ikke i Bogh. 

Katalog over Købmandsskolens Bogsamling. (88 S.). 07. 
Ikke i Bogh. 

Katalog over Akademisk Missionskreds Bibliotek. (32 

S.). 07. Ikke i Bogh. 
Katalog over det kgl. danske Musikconservatoriums 

Musik-Bibliothek. (70 S.). 07. Ikke i Bogh. 
Katalog over Vejlefjord Sanatoriums Bibliothek. (40 S.). 

Vejle. 07. Ikke i Bogh. 
Katalog over den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles 

Bibliotek. Tillæg f. 1895—1905. 07. (Aug. Bang). 

*3,00. 

Katalog over Aalborg Haandværkerforenings Bogsamling. 
(126 S.). Aalborg. 08. Ikke i Bogh. 

Katalog over Borgerforeningens Bibliothek. (96 S.). 
Aarhus. 08. Ikke i Bogh. 

Katalog over det kongelige Biblioteks permanente Ud- 
stilling. (120 S.). 08. Biblioteket. 0,50. 

Katalog over Fredericia Garnisons Underofficerers Biblio- 
tek. (78 S.). Fredericia. 08. Ikke i Bogh. 

Katalog over Soldaterhjemmet i Fredericias Bibliotek. 
(74 S.). Fredericia. 08. Ikke i Bogh. 

Katalog over Frederiksberg Hospitals Bibliotek. (46 S.). 
Frederiksberg. 08. Ikke i Bogh. 

Katalog over den Generaldirektoratet f. Post- og Befor- 
dringsvæsenet tilh. Samling af Postfrigørelsesmidler. 
(60 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Katalog over det kgl. Garnisonsbiblioteks Officersportræt- 
samling. (92 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Katalog over Oplysningsselskabet »Godthaab«s Bogsam- 
ling. (36 S.). 08. Ikke i Bogh. 

Katalog over Udstillingen af tønderske Kniplinger. Med 
en Indledn. af Emil Hannover. (48 S.). 08. Kunst- 
musæet. 

Katalog, officielt, for Den internat Kogekunst- og For- 
plejnings-Udstilling i Tivoli 1908. M. 1 Tvl. 08. 
— 0,25. 

Katalog over skandinavisk Panoptikon. (32 S.). 08. 

Panoptikon. 0,35. 
Katekismus. (16 S.). Aarhus. 01. Irwingianerne. 
Katekismus, den orthodox-katholske (orientalske) Kirkes j 

udførlige christelige. Oversat fra Russisk af C. Si- 

letzky. (156 S.). 08. (Gad). 1,50. 
Katikismuse. (Luthers Katekismus paa grønlandsk). (20 

S.). 03. Ikke i Bogh. Katholiken. Redig. af Jobs. Jørgensen. 4.-5. Aarg. 

01—02. (Millecb). 1,00. (Kvartl.). 
Katte-Halløj og Hunde-Kommers. M. Tekster af K. V. 

Rosenstand. Tegn. af Louis Wain. (12 S.). 4. 04. 

(Than. & Appel). Rom. 1,00. 
Kattrup, Joach., Mellem Mols Bjerge. Fortidshistorier. 

(182 S.). Aarhus. 06. Østjvdsk Folketidende. 

— Jærnhatten. Fortælling. (222 S.). Aarhus. 08. Alb. 
Bayer. 3,00. 

Kau, Hans, Barndoms- og Ungdomserindringer fra Søn- 
derjylland. (60 S.). 01. Foreningen »To Løver«. 
0,30. 

— Flensborgeren Jakob Plaetner, vore saarede Soldaters 
Velgjører 1864. M. Portr. (Særtr. Nr. 198 af »Folke- 
læsning«). (46 S.). 03. (Gad). 0,30. 

— Angelboen Claus Maniens. Levnedsbeskrivelse. Efter 
»Nordslesvigske Søndagsblad«. (Særtr. af »Berl. Ti- 
dende«). (46 S.). 03. Ikke i Bogh. 

— Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke. (Særtr. af »Vejle 
Amts Aarbøger«). (20 S.). Kolding. 06. Ikke i 
Bogh. 

— Fra Kampen mellem Dansk og Tysk. Erindringer fra 
et Barndoms- og Ungdomsliv i Grænseegnene. M. 
Forord af Johs. Clausen. (196 S.). Odense. 08. Milo. 
2,50. 

Kauslund, Th., Metertabel. (24 S.). Odense. 07. Milo. 
0,20. 

Kavalski, X., Set. Petersborg Mysterier eUer Det hem- 
melige Trvkkeri. Original Fortælling. I — II. (830 
S.). Odense. 05. H. P. Jensen. 4,16. 

Kehrig, R. J., Vinen og Lægerne. Oversat af P. Drever. 
(16 S.). Randers. 08. Ikke i Bogh. 

Keller, Chr. G., Hvorledes skal vi forholde os til den 
hellige Skrift? Foredrag. Overs, af A. og M. Moltke. 
(58 S.). 05. K. Foren. f. i. Miss. 0,50. 

Keller, E., Dansk Læsebog (for det 5. Skoleaar). Tesrn. 
af V. Bang. 2. Udg. (208 S.). 01. Gyldendal. *1,75. 

— Dansk Læsebog (for det 4. Skoleaar). Tegn. af V. 
Bang. 2. Udg. (196 S.). 02. Gyldendal. *1.75. 

— Dansk Læsebog (for det 6. Skoleaar). Tegn. af V. 
Bang. 2. Udg. (208 S.). 04. Gyldendal. *1.75. 

— Dansk Læsebog (for det 7. Skoleaar). Tegn. af V. 
Bang. (244 S.). 07. Gyldendal. *2.50. 

Keller, Johan, Fra Samfundets Kroge. Virkelighedsbille- 
der. (148 S.). Aarhus. 01. Alb. Bayer. 2,00. 

— Fru Karen. (162 S.). 03. Axel Andersen. 2.75. 

— Profiler. (108 S.). 03. (Alex. Brandt). Lvbecker. 
1,50. 

— Herbert Vinding. (150 S.). 04. Axel Andersen. 

2,50. 

— Læsestvkker og Smaavers f. Aandssvageskolens lavere 
Kl. (36 S.). 04. Axel Andersen. 0.65. 

— I Ensomhed. En Stemning. M. 1 Portr. (66 S.). 05. 
(Alex. Brandt). Lybecker. 1,00. 

— Elskov. 2. Oplag. (130 S.). 06. Axel Andersen. 
2,00. 

— Katalog over den Kellerske Anstalts Bibliotek. (20 
S.). Vejle. 06. Ikke i Bogh. 

1. Tillæg. (10 S.). Vejle. 07. Ikke i Boffh. 

— Smaa Historier for Børn. 2. Oplag. (62 S.). [1. Opl. 
02]. (Odense). 06. Hvidelins Boglade, Vejle. *1.00. 

— En lille Bibelbist. f. Aandssvageskolen, se: Gjødesen, 
Chr. 01. 

— se: Fortællinger og Vers, smaa. 01. 

Keller, Judith [Drude Krog Janson], Helga Hvide. (322 
S.). 08. Gyldendal. 5,00. 

Keller, Otto, Mindre Huse. En Samling af enkle o? 
rigere Udkast. 5. omarb. Oplag. M. 30 Tvl. 04. 
Ludv. Schiith. 3,50. 

Keller, Poul, En Vinter paa Landet. Roman. Ant. Over- 
sættelse. (»Berl. Tid.«s Fenill.). (432 S.). 03. Ikke 
i Bogh. 

Keller, S., se: Schrill, E. KENDEL — SØREN AABYE KIERKEGAARD. 147 Kendel, Husdyrenes Sygdomme. Oversat af Hans Jørgen- 
sen. (16 S.). Nykebing F. 04. Oversætteren. 

Kender De Olsen i Frihavnen? Udg. af »Det blaa Kors«. 
3. Oplag. (12 S.). [1. Opl. 05]. 08. »Det blaa Kors«. 

0. 10. 

Kenneltidende, dansk. Organ for Dansk Kennelklub og 
dens Specialklubber. Redig. af C. E. Th. Hoffmann. 

1. Aarg. Nr. 1. 4. 04. For Medlemmer. 
Kenyon, C. R., Nybyggerliv i det vilde Vesten. Aut. 

Overs, ved C. P. Seidelin. M. Illustr. (118 S.). 04. 

Hagerup. 1,00. *1,75. 
Kenyon, E. C, Jakobs Heltemod. En Fortælling om en 

Skoledreng. Paa Dansk ved J. Blauenfeldt. Udg. af 

C. Asschenfeldt-Hansen. (114 S.). 08. »For mine 

smaa Venner«. 
Keryx. Organ f. Ungdomsforeningen St. Lucas Sogn 1. 

Kreds. 1. — 2. Aarg. Redig. af Karl Christensen. 4. 

02—03. Foreningen. 0,30. (Kvartl.). 
Key, Ellen, Barnets Aarhundrede. Studier. Aut. Overs. 

af Z. Petersen. (304 S»). 02. Gyldendal. 4,50. 

— Kærlighed og Ægteskab. Aut. Overs, af Z. Petersen. 
(440 S.). 05. Gyldendal. 5,75. 

K. F. U. M. Lyngby. Redig. af J. Blicher-Hansen. 

1. — 3. Aarg. 4. Lyngby. 06 — 08. For Medlemmer. 
Kjalnesinga saga. Biiift hefir til prentunar Vald. Asmun- 

darson. (68 S.). Revkjavik. 02. Sig. Kristjånsson. 

0,30. 

Kidde, Harald, Aage og Else. Døden. (328 S.). 02. 
Gvldendal. 4,50. 

— Aage og Else. Livet. (410 S.). 03. Gyldendal. 5,50. 

— Luftslotte. (162 S.). 04. Gvldendal. 3,00. 

— De Blinde. (484 S.). 06. Gyldendal. 7,50. 

— Loven. (240 S.). 08. Gyldendal. 4,00. 
Kielberg, A., Kristuskorset. Virkelighedsbillede. (12 S.). 

Skanderborg. 01. Ikke i Bogh. 
Kjeldsen, C. M., se: Beretning, 1. — 2., om Rentabili- 
tets-Fodringsforsøg med Malkekøer. 03 — 04. 

— se: Goldschmidt, Har. 05. 

Kieler, Laura, Dit Folk skal være mit Folk! En Ægte- 
skabssaga fra Sønderjylland. 2. Opl. (196 S.). [1. Opl. I 
01]. 03. Hagerup. 3,00. *4,50. 

— Karen Jiirgens til Egtved. En Fortælling fra Søn- 
derjylland. 2. Opl. (212 S.). [1. Opl. 03]. 03. Hage- 
rup. 3,25. *4,75. 

— Sten Stensen til Stcnsbo. 2. Opl. (208 S.). [1. Opl. 
04]. 04. Hagerup. 3,00. *4,50. 

— Hvem kastede den første Sten? 2. Opl. (192 S.). 
[1. Opl. 06]. 06. Hagerup. 3,00. *4,50. 

— Vor Pligt. (8 S.). Helsingør. 06. Ikke i Bogh. 

— Sole. En Historie om et gammelt Hus. 2. Opl. (116 
S.). [1. Opl. 07]. 07. Hagerup. 2,00. *3,50. 

— Hvorfor jeg skrev »Sole«. (8 S.). Hillerød. 08. Ikke 
i Bogh. 

— se: Julebog f. Børn. 1904—08. 

Kielland, Alex. L, Skipper Wnrse. Roman. (Af »Gylden- 
dals Bibi.«). (196 S.). 01. Gyldendal. 1,00. »1,50. 
*1,90. 

— Garman & Worse. Roman. 6. Opl. (248 S.). 03. 
Gvldendal. 3,50. *5,00. 

— Samlede Værker. Folkeudgave. I— VI. (448 + 304 
+ 368 + 448 + 384 + 424 S.). 03—04. Gyldendal. 
15,00. *24,0O. 

— Arbeidsfolk. Roman. 4. Opl. (220 S.). 04. Gvlden- 
dal. 3,50. *5,00. 

— Bettys Formynder. Lystspil i 4 Akter. 3. Opl. (100 
S.). 04. Gyldendal. 1,75. 

— Professoren. Komedie i 4 Akter. 3. Opl. (94 S.). 04. 
Gyldendal. 1,75. 

— Garman & Worse. Roman. (Af »Gyldendals Bibi.«). 
(248 S.). 05. Gvldendal. 1,00. »1,50. »1,90. 

— Omkring Napoleon. (476 S.). 05. Gyldendal. 7,00. 
*8,50. 

— Breve. Udg. af hans Sønner med Indledning af Gerli. Gran. I. (228 S.). 07. 3,75. — II. (184 S.). 07. 
3,00. 07. Gyldendal. 6,75. 
Kielland, Alex. L., Gift. Roman. 3. Oplag. (190 S.). 07. 
Gyldendal. 3,00. 

— Samlede Værker. Mindeudgave. I — III. M. 3 Portr. 
(552 + 510 + 440 S.). (Kria.). 07—08. Gyldendal. 
10,50. *15,00. 

Kielland, Elisa, Smaatræk og Hverdagstyper fra Bergen 
for halvthundrede Aar siden. M. Portr. (208 S.). 
(Kria.). 06. Gyldendal. 3,00. 
Kielland, Jens Zetiitz, Byen med det store Hjærte. Roman. 
(310 S.). 01. Gyldendal. 4,50. 

— Ane Marie. En Jæderhistorie. (256 S.). 03. Gyl- 
dendal. 3,75. 

— To Brødre. Roman. (214 S.). 06. Gyldendal. 3,00. 
*4,50. 

— Det store Tyveri i Mynten. Roman. (132 S.). 07. 
Gyldendal. 2,25. 

Kjellerup Adresse-Avis og Lysgaard Herreds Avertisse- 
mentstidende. Redigeret af P. Jensen og J. P. J. 
Abildskov. 1901—08. Fol. Silkeborg. 01—08. Ud- 
giverne. Gratis. 
Kjellerup Avis. Redig. og udg. af Soph. Sørensen. 12. — 
19. Aarg. Fol. Silkeborg. 01—08. Udgiveren. 2,00. 
(Kvartl.). 

Kjellerup Folkeblad. Udg. af en Forening i Silkeborg. 
Redig. af H. V. Rasmussen, N. J. Laursen og J. P. M. 
Lyngbye. 19.— 21. Aarg. Fol. Aarhus. 01—03. En 
Forening. 1,50. (Kvartl.). 
Kier, Chr., Dansk og langobardisk Arveret. En retshisto- 
risk Undersøgelse. (120 S.). Aarhus. 01. Alb. Bayer. 
2,00. 

Kierkegaard, Niels, En Fristelse. Fortælling. 3. Opl. 
(62 S.). Vejle. 01. Forf., Kjøng Hojskole. 0,60. 

— Hovedpunkter til Foredrag. (56 S.). Glamsbjærg. 02. 
Ikke i Bogh. 

— Demosthenes. En Levnedsskildring. M. Illustr. (16 
S.). Glamsbjærg. 04. Forf., Kjøng Højskole. 0,10. 

— To Fortællinger, bearbejdet efter fremmede Kilder. 
I. En Rengjøring. II. Taknemlighed. (16 S.). Glams- 
bjærg. 04. Forf., Kjøng Højskole. 0,10. 

— I Hviletimer. Fortællinger, Digte og Foredrag. (112 
S.). Stege. 08. Forf., Kjøng Højskole. 1,00. 

Kierkegaard, Peter Chr., Samlede Skrifter. Udg. af P. E. 
Glahn og L. Nyegård. Med et Forord af Fr. Nielsen. 

1— VI. (536 + 406 + 484 + 568 + 308 + 248 S.). 

02— 05. Schønberg. 27,75. 
Kierkegaard, Søren Aabye, Samlede Værker, udg. af A. 

B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. 0. Lange. I — XIV. 
(438 + 328 + 324 + 442 + 264 + 472 + 582 + 
428 + 376 + 360 + 290 + 506 + 624 + 384 S.). 
01—07. Gyldendal. 36,25. 

— Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift af Johannes 
Climacus. 4. Udg. ved A. B. Drachmann. (578 S.). 04. 
Gyldendal. 7,50. 

— Begrebet Angest af Vigilius Haufniensis. 4. Udg. ved 
A. B. Drachmann. (160 S.). 04. Gyldendal. 2.50. 

— En literair Anmeldelse. 3. Udg. ved J. L. Heiberg. 
(110 S.). 04. Gyldendal. 1,50. 

— Forord af Nicolaus Notabene. 4. Udg. ved J. L. Hei- 
berg. (74 S.). 04. Gyldendal. 1,25.' 

— Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Over- 
veielser i Talers Form. 6. Udg. ved H. 0. Lange. (372 
S.). 04. Gyldendal. 5,00. 

— »Mit Forhold til hende«. Af Søren Kierkegaards 
cfterl. Papirer ved H. Lund. M. 1 Portr. 2. Opl. (130 
S.). [1. Opl. 04]. 04. Gyldendal. 2,25. 

— Opbyggelige Taler i forsk jellig Aand. 4. Udg. ved 
H. O! Lange. (312 S.). 04.' Gyldendal. 4,50. 

— Philosophiske Smuler af Johannes Climacus. 4. Udg. 
ved A. B. Drachmann. (104 S.). 04. Gyldendal. 1,75. 

— Stadier paa Livet Vei. Udg. af Hilarius Bogbinder. 
5. Udg. ved J. L. Heiberg. (468 S.). 04. Gyldendal. 5,00. I IS SØREN AABYE KIERKEGAARD — NICOLINE KIRKEGAARD. Kierkegaard, Soren Aabye, Tre Taler ved tænkte Lejlig- 
heder. 4. Udg. ved H. 0. Lange. (90 S.). 04. Gyl- 
dendal. 1,50. 

— MDrø'XLIY. Fire opbyggelige Taler. 3. Udg. ved 

H. 0. Lange. (98 S.). 04. Gyldendal. 1,50. 

— Af en endnu Levendes Papirer. Udg. mod hans Villie. 

3. Udg. ved J. L. Heiberg. (54 S.). 06. Gyldendal. 

I, 00. 

— Aforismer. Udg. og trykt af Kr. Kongstad. M. Portr. 
(30 S.). Fredensborg. 06. Kr. Kongstad. 2,50. 

— Bladartikler 1854—55. Øjeblikket. Nr. 1—9 m. m. 
Ny Udg. ved A. B. Drachmann. (370 S.). 06. Gyl- 
dendal. 5,00. 

— Bladartikler fra Tiden før »Forfatterskabet«. 2. Udg. 
ved J. L. Heiberg. (42 S.). 06. Gyldendal. 0,75. 

— Bladartikler, der staar i Forhold til »Forfatterskabet«. 
2. Udg. ved J. L. Heiberg. (96 S.). 06. Gyldendal. 
1,50. 

— Christelige Taler. 3. Udg. ved H. 0. Lange. (328 S.). 
06. Gyldendal. 4,50. 

— Dømmer selv! Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet. 
2. Række. (1851—52). 2. Udg. ved H. 0. Lange. (114 
S.). 06. Gyldendal. 1,75. 

— En opbyggelig Tale. 3. Udg. ved H. 0. Lange. (22 
S.). 06. Gyldendal. 0,75 . 

— Indøvelse i Christendom af Anti-Climacus. Nr. I — III. 

4. Udg. ved A. B. Drachmann. (256 S.). 06. Gylden- 
dal. 3,75. 

— Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv. 2. 
Udg. ved J. L. Heiberg. (30 S.). 06. Gyldendal. 

0. 50. 

— Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre 
gudelige Taler. 4. Udg. ved H. 0. Lange. (48 S.). 06. 
Gyldendal. 0,75. 

— Om Begrebet Ironi. Med stadigt Hensyn til Socrates. 
2. Udg. ved J. L. Heiberg. (304 S.). 06. Gyldendal. 
4,00. 

— Om min Forfatter- Virksomhed. 2. Udg. ved A. B. 
Drachmann. (26 S.). 06. Gyldendal. 0,50. 

— Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk 
Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse, af Anti-Cli- 
macus. 3. Udg. ved A. B. Drachmann. (134 S.). 06. 
Gyldendal. 2,00. 

— Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. 2. Udg. 
ved A. B. Drachmann. (104 S.). 06. Gyldendal. 
1,50. 

— Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet. 5. Udg. ved 
H. 0. Lange. (82 S.). 06. Gyldendal. 1,25. 

— To Taler ved Altergangen om Fredagen. 4. Udg. 
ved H. 0. Lange. (32 S.). 06. Gyldendal. 0,50. 

— Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger af H. H. 
2. Udg. ved A. B. Drachmann. (66 S.). 06. Gylden- 
dal. 1,00. 

— »Ypperstepræsten« — »Tolderen« — »Synderinden«. 
Tre Taler ved Altergangen om Fredagen. 4. Udg. ved 
H. 0. Lange. (40 S.). 06. Gyldendal. 0,75. 

Kierkegaard, Søren. Udvalg og Indledn. ved Carl Koch. 
(XXVI + 284 S.). 08. Gyldendal. *3,00. 

Kierkegaardske Papirer. Forlovelsen. Udg. for Fru Re- 
gine Schlegel af Raphael Meyer. M. 1 Bilag. (148 

5. ). 04. Gyldendal. 3,00. 

Kjerschow, E., Lidt om Gordonsetteren i de nordiske ' 
Lande. (Særtr. af »Dansk Pointer- og Setter-Klub « s 
Tidsskrift). M. Illustr. (20 S.). 05. Ikke i Bogh. 

Kjerteminde og Omegn. (Illustr. Rejsebøger. Nr. 48). 
M. Illustr. og 1 farvetr. Kort. (26' S.). (Odense). 02. 
Hagenip. 0,60. 

Kjerteminde Avis. Redig. og udg. af L. E. Vergmann. 
22.-29. Aarg. Fol. Kjerteminde. 01—08. Udgive- 
ren. 2,00. (Kvartl.). 

Kierulf, Charles, Livs-Elixiren. Burlesk Operette i 1 
Akt, frit efter H. Meilhac og A. Delavigne. (68 S.). 

01. »Klods-Hans«s Forl. 1,00. Kjerulf, Charles, se: Kok, Jens. 01. 

— se: Operabogen. 2. Udg. 08. 
Kierulff-Jensen, A., se: Danmark rundt. 08. 
Kihl, W., Om Rottegifte. (16 S.). Nykøbing F. 07. 

Forfatteren. Gratis. 

Kikkerten. Familieblad for By og Land. Redig. af Lic. 
Nielsen og A. Otto (og senere af Hj. Just). 1. — 2. 
Aarg. 4. Aarhus. 03 — 04. Udgiverne, (å 2,50). 
0,65. (Kvartl.). (0,05 pr.' Nr.). 

Kildeby, Hans, Hans Peter Børresen. En dansk Missio- 
nær. (64 S.). 07. K. Foren. f. i. Miss. 0,50. 

Kinch, K. F., Carlsbergfondets Udgravninger paa Rho- 
dos, se: Blinkenberg, C. 03—04. 

(Kinch, Pauline A. S.), A castle in Spain. A coUection 
of poems and stories. (62 S.) . 07. Ikke i Bogh. 

Kingo, Thomas, Den forordnede Kirke-Salmebog. (538 
S.). Horsens. 02. C. Edelmann, Horsens. *1,20. 
*3,00. 

Kingsbury, Francis, (C. T. Alahasundram), Hvorledes jeg 

blev en Kristen. Oversat af-K. Heiberg. (28 S.). 08. 

Det danske Missionsselskab. 0,25. 
Kiosk-Tidende. April — Maj. Redakt. Vald. Sørensen. 4. 

03. Udgiveren. Gratis. 
Kipling, Rudyard, Den nve Junglebog. Aut. Overs, ved 

A. Halling. M. Tegn. 'af S. Olrik. 2. Opl. (220 S.). 

03. V. Pio. 3,00. *4,25. 

— Fortællinger fra mange Lande. Aut. Overs, ved A. 
Halling. (312 S.). 03. V. Pio. 3,50. *5,00. 

— Jungle-Bogen. Aut. Overs, ved A. HaUing. 3. Opl. 
(244 S.). 04. V. Pio. 3,00. *4,25. 

— Æventvr for smaa Børn. Overs, af A. Halling. M. 
Illustr. af Forf. (142 S.). 4. 04. V. Pio. *2,00. 

— Romaner og Fortællinger. I. Lvset, der sluktes. 2. 
Opl. — II. Havets Helte. 2. Opl. — III— IV. Kim. 
2. Opl. — V. Engeismænd i Indien. 2. Opl. — VI. 
Fra Indien. 2. Opl. — VII. Fire Fortællinger. 2. Opl. 
— VIII. Soldaterhistorier. — IX. Udvalgte Fortæl- 
linger. — X. Junglebogen. 4. Opl. — XL Den nve 
Junglebog. 3. Opl. 05—07. V. Pio. 30,00. 

— Fra Indien. Oversat af Alfr. Ipsen. (32S S.). 06. 
V. Pio. 3,25. *4,75. 

— Lyset, der svandt. Oversat af Jul. V. Peterseu. (4S 
S.). (Uafsluttet). 06. »Frem«. 

— Nis Puk fra Pukshoj. Aut. Overs, ved A. Halling. 
(276 S.). 07. V. Pio. 3,50. *5,00. 

— Sjomannalif. t>ytt hefur t>orsteiun Gislason. (Sjer- 
prentun ur »Logrjettu«). (214 S.). Reykjavik. 07. 
(Arinbj. Sveiubjamarson). 1,50. 

— Lille Willie Winkie. Under Cedreue. Rickshaw- 
Genfærdet o. a. Fortællinger. Aut. Oversættelse ved A. 
Halling. (418 S.). 08. V. Pio. 4,50. *6,00. 

— Lvset, der sluktes. Oversat af A. Halling. 3. Opl. 
M. 1 Portr. (382 S.). 08. V. Pio. 4,50. 

— Stilk & Co. Aut. Overs, ved A. Halling. 2. Oplag. 
(352 S.). [1. Opl. 03]. 08. V. Pio. 4.00. *5.50. 

Kirkeberg, 0. L., Mormonismen. Med et Forord af Fr. 
Nielsen. (78 S.). 02. Lehm. & Stage. 1,00. (Parti- 
pris: 50 Eks. 40,00; 100 Eks. 75,00). 

Kirkebladet. Udg. af Thorv. Elmquist. 25.-26. Aarg. 
Odense. 01—02. (Milo). 1.00. (Kvartl.). 

Kirkebud, det lille. 1901—04. 01—04. Til gratis Ud- 
deling. 

Kirkebud, St. Pauls. S. — 12. Aarg. 01—05. 

Kirkebudet. Et Ord til Medlemmer og Venner af Me